Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare 1

2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter, riktlinjer 3 2 Trycktemperatur mm 4 3 Verktyg och hjälpmaterial 5 4 Tekniska data 6 5 Leveransform Pannkropp Sammandragning 10 6 Provtryckning 14 7 Montering av beklädnad 15 8 Montering reglerutrustning 18 9 Driftsättning Avgastemperaturs höjning Utförande beskrivning Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Komplett demontering av hetgasspärrplatta Delvis borttagande av spärrplattan Skötsel och underhåll Rengöring med rengöringsborste 25 2

3 1 Föreskrifter, riktlinjer Buderus olje-gaspannor serie G215 och G215 U är konstruerade i enlighet med fordringar enligt svenska normer samt DIN 4702, DIN EN303 och DIN EN304. Följande europeiska riktlinjer innehåller: + 90/369/EWG normer för gasanläggningar. + 92/42/EWG normer för verkningsgrad. + 73/23/EWG normer för lågspänning. + 89/336/EWG EMW För installation i anläggning ska lokala normer beaktas. Vid gas, olja, avgas och elinstallation ska en auktoriserad VVS-firma anlitas. Godkännande av installation ska utföras av ett auktoriserat besiktningsföretag om så krävs. Fig. 1 Skruvstift med bricka och mutter Returspridarrör Packning Anslutningsformstycke Fig. 2 Ankarstång Hetgas länkplattor Fig. 3 Ankarstång 3

4 2 Trycktemperatur mm I Sverige gäller följande: Max framledningstemperatur Max arbetstryck Minimum flöde vatten 110 o C 4 bar 0 liter/h Fordringar på pannvatten och spädvatten, se VDI 2035 riktlinjer för pannvatten. Som skydd för pannan rekommenderas det att ett filter monteras i pannans returledning. Alla olja och gasbrännare provade enligt DIN 4787 eller DIN 4788 kan monteras på pannan. 4

5 3 Verktyg och hjälpmaterial Sammandragningsverktygets storlek 1.1 (2st) Träklubba och blyklubba. Halvrund fil. Skruvmejsel flat och kryss. Huggmejsel flat, underläggskil, plåtbitar. Hylsnyckel, fast nyckel SW 13, 19, 24. Trassel, trasor. Fint smörjfett och smörjolja, grafitpasta. Lösningsmedel (bensin eller avfettningsmedel) Vattenpass, tumstock, krita, riktlinjal. Följ instruktionen! 5

6 4 Teknisk data VK = Framledning DN32, RK = Returledning DN32, VS = Framledning VVB/DN25. RS = Returledning VVB/DN25, EL = Fyllning, avtappning /DN15 Pannstorlek kw Antal sektioner Längd total mm L Längd block mm LK Intagn bredd mm BE Eldstadsdjup mm T Eldstadsdiameter mm Dörrdjup Pannstorlek kw Tillförd effekt kw 43, Vikt om kg Vattenvolym liter Gasinnehåll liter 52,5 68,8 85,1 101,4 117,7 Avgasanslutning Avgasmanschett Avgastemperatur 100% % last kg/s 0,018 0,022 0,027 0,032 0,039 Gas vid CO 2 Olja vid CO 2 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% Gasmotstånd mbar 0,42 0,4 0,26 0,37 0,54 Max temperatur gr C

7 Max tryck bar Minflöde vatten Min framledning/returtemperatur 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 Ca vikt sektion/st kg Fram/returledning Dim Termostatpanel RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 Lågtemperatursstyrning RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 7

8 5 Leveransform Pannor G215 levereras sammandragna om sektionernas antal är 3 5 styck. Intagning av pannan sker med hjälp av kran, säckkärra, trappkärra eller dylikt. Om det inte är möjligt kan pannan delas enligt följande. Plattång De fyra skruvarna på anslutningsformstycket demonteras. Demontera anslutningsformstycket och returrör (fig. 2). Demontera hetgaslänkplattorna och de fyra ankarstängerna (fig. 3). Slå in en plattmejsel under de övre naven med lätta hammarslag. Använd ett kofot eller bräckjärn för att dela på pannan (fig. 4). Ta in pannan i pannrummet. Fig. 4 Ta bort gamla nipplar och rengör naven med lösningsmedel samt ta bort tätningsmassa i not och fjäder på sektioner. Montage av pannblock Nya nipplar rengörs och stryks in med mönja (fig. 5). Naven i pannsektioner rengörs och smörjs in med mönja (fig. 6). Montera den nya nippeln i bakre sektionen axialt kontrollera med tumstock. Om nippeln är monterad snett kan läckage uppstå. Använd en blyklubba eller gummiklubba. Fig. 5 Pannav Pannav Fig. 6 8

9 5.1 Pannkropp Montage av sektioner Montaget av pannsektionerna börjar med baksektionen och byggs mot den främre. Försektionen monteras sist av sektionerna. Kontrollera så att mittsektionernas pilmarkering pekar mot baksektionen när de monteras. Fig. 7 9

10 5.2 Sammandragning Inre packning Före sammandragningen kontrollera att montage material finns som nipplar, packningsmaterial skruvar muttrar etc. Baksektionen ställs upp och säkras så att den inte kan falla omkull. Om risk finns för kantring säkras sektionen med lyftkrok eller stödben. Se till att det finns plats för sammandragningsverktygen i naven. Slipa av eventuella grader och ojämnheter på kanten av de maskinarbetade naven. Rengör navet med bensin eller lösningsmedel och en trasa. Obs beakta skyddsföreskrifter för lösningsmedlet. Rengör tätningsnot med smörjfett och trasa. Tätningsnoten torkas före nästa moment. Tätningsnoten läggs på med primer medsänt (häftmedel) Observera av hälsoskäl, sörj för god luftväxling eller att skyddsutrustning används. Stryk på tätningsmassa på navet med pensel och montera nippel i övre och undre nav och se till att nippel är axiellt monterad. Montera tätningsband i not på den bakre sektionen. Börja rulla på tätningsbanden i den övre delen av pannan. Montera verktyg i övre och undre nav. Fig. 8 Fig. 9 Yttre packning 10

11 Montera tryckfläns mot övre och undre nav. Säkra dragstång med sprintrar. Montera spärrnycklar och drag växelvis övre och undre nav tills täthet uppnåtts. Demontera verktygets främre mutter och tryckplatta och upprepa med nästa sektion tills alla sektioner monterats. Specialfläns Ankarstänger monteras bredvid övre och undre nav med drag muttrar. Demontera verktyget och kontrollera att verktyget är i gott skick för nästa användning (smörjning, gradning etc). Se till att tillräckligt avstånd finns mellan pannans baksektion och vägg så att anslutningar kan monteras och servas. Returspridarrör monteras framifrån eller bakifrån beroende på hur mycket plats där finns. Montera flänsen över returspridarröret och fäst spridarröret till anslutningsformstycket med de två sexkantsskruvarna. Fig. 10 Mutter Skiva Ankarstång Fjäder Montera anslutningsformstycket med de fyra skruvarna samt packningen. Ankarstång Fig. 11 Skruv med underlagsskiva och mutter Packning Rör Packning Sexkantsskruvar Tillkopplings - formstycke Fig

12 Anslutningsformstycket monteras med de fyra pinnskruvarna och muttrarna till baksektionen. Dra muttrar korsvis åtdragningsmoment 60 Nm bild (fig. 13). Avgassamlaren monteras på de två pinnskruvarna. Skruvar Rökgassamlare Reducerstycke i avtappning från DN40 till DN15 monteras. Reduktionsstycke 1 ½ till 1 ½ Fig. 13 Brännardörrens gångjärn monteras enligt bild (fig. 14). Gångjärnen kan monteras på höger eller vänster sida. Montera brännardörren och stäng den med de två skruvarna. Plugga anslutningen i det främre undre pannavet. I 3, 4 och 5 sektioners panna monteras hetgaslänkplattor i det andra och tredje hetgasdraget enligt tabell 1. Observera på fig. 15 hur hetgaslänkplattor monteras! Rökgas styrplattor i 2 rökgaskanaler Hål 3 rökgaskanaler Sätt in pluggen här Fig

13 Hetgaslänkplattor måste monteras med den gjutna nocken pekandes från pannans mitt i det tredje värmestråket (fig. 16). Pallen som var monterad på pannan användes för att lyfta pannans front. Montera fotskruvar på fram och baksektion och justera in pannan horisontellt med ett vattenpass. Ska pannan monteras på en LT Varm vattenberedare ska fotskruvar monteras i beredaren. Montera blindflänsen i det övre navet med flänspackning och maskinskruvar. Fig. 16 Blindfläns Rökgas - styrplatta i tredje rökgaskanalen Pall 13

14 6 Provtryckning Pannan är nu klar för provtryckning, om pannan är inkopplad i systemet demonteras säkerhetsventiler. Pannbakgavel Fyll och avlufta panna och system och provtryck med 1,3 gånger högsta tillåtna tryck, max 5,2 bar. Kontrollera om godkänd besiktningsman behöver närvara vid provtryckningen. Fig. 17 Reduktionsstycke 1 ½ till ½ Distansstift 14

15 7 Montering av beklädnad Pannbakgavel monteras över de två skruvarna vid rökuttaget samt de två distansstiften vid pannfoten. Skruva fast pannbakgavel med muttrarna (fig. 17). Montera reducerstycket i bottenuttag 1 1/2 till 1/2 om det ej redan utförts. Montera den övre skenan på stänger mellan muttrar (fig. 18). Montera den undre skenan vänster och höger med en sexkantsskruv i försektionens fot. Övre skena Ankarstång Nedre skena Sexkantsskruvar Fig

16 Pannisolering (fig. 19) läggs över pannkroppen. Tryck in isoleringen under pannkroppen (fig. 19). De båda ändarna på pannisoleringen dras ihop med spännfjädrar. Lägg brännarkabeln på pannisolering så att kabel placeras på brännarluckans gångjärnssida. För ut kabel under undre gångjärn över undre skenan. Spännfjäder Montera en klämmutter (fig. 20) i borrning i sidoplåt. Fig. 19 Pannisolering Klämmutter höger sidoplåt Klämmutter vänster sidoplåt Sidoplåt trycks in i undre skenans uttag i avsett spår. Plåten hängs över den övre skenans urstansning (fig. 21). Fig. 20 Sidovägg Uppsparning sidovägg Nedre skena Övre skena Fig

17 Sidoplåten monteras bak i den utvikta haken (fig. 22). Utvikt hake Sidoplåten trycks in och skruvas fast i en klämmutter med en plåtskruv. Plåtskruv Klämmutter Främre pannhuv med utstansning hängs in i den övre skenan och dras bakåt (fig. 23). Fäst huven med två plåtskruvar till sidoplåtar (fig. 23). Fig. 22 Främre pannhuv Plåtskruv Utstansning Fig

18 8 Montering reglerutrustning De båda skruvarna på kapslingen på reglerutrustningens baksida demonteras. Kapslingen och skruvarna läggs på ett säkert ställe tills de återmonteras. Plåtskruvar Fig. 24 Reglerautomatiken monteras på främre pannhuv på så sätt att inskjutshakarna på undersida automatiskt förs in i de ovala borrningarna i pannhuvens front (fig. 25). Ovalt hål Reglerautomatiken pressas framåt och sedan trycks baksidan ned så att de båda elastiska hakarna sitter fast i de rektangulära håltagningarna bak på främre pannhuv (fig. 25). Främre pannhuv Fyrkantig utsparning Reglerautomatiken säkras ned två plåtskruvar i det bakre hörnet, till den främre pannhuven. Kapilärrör och givare dras ur och rullas ut så mycket som behövs till mätställen (fig. 27). Kabel till brännare dras fram under främre pannhuv. Stiftkontakt ansluts till plint på avsett ställe (finns bara ett möjligt ställe). Anslut övriga elektriska anslutningar enligt kopplingsschema. Se till att ledningar ej berörs av heta ställen på pannan. Fig. 25 Klämmfästen Stickkontakt Kabelklämma Anslut inkommande matning här, och gällande föreskrifter ska beaktas. Skruva fast här Fig

19 Säkra alla kablar med kabelklämmor (fig. 26). Använd medsända klämmor med hävarm. Kabelkanal fästes på pannbakgavel (fig. 27). Dra elmatning, kapillärrör och givarkablar genom denna kanal. Överflödig kapillärrör och givarkabel rullas samman och läggs på isolering. Kabelgenomgång Mätställe KNÄCK EJ KAPILLÄRRÖR! Kapslingen återmonteras på reglerautomatiken (fig. 27). Kabelkanal Temperaturgivare monteras i dykröret med anslagsfjäder. Plastspiralen sitter kvar under montaget och åker upp på kapilärröret vid montaget. Tryck ned givare i botten på dykrör utan att bruka våld, försegla dykröret med givarsäkringen (fig. 28). Fig. 27 Anslagsfjäder Plastspiral Givarsäkring Dykrör Fig. 28 Bakre pannhuv monteras med fasningen under främre pannhuv och hakas fast i sidoplåtarna (fig. 29). Fig

20 Dragavlastning för brännarekabel (fig. 30) monteras på den undre skenan med två skruvar. Drag brännarkabeln mellan dragavlastnings klämma till brännarens anslutning, med så mycket kabel att brännardörren kan öppnas utan problem. Brännarkontakten pluggas in i brännaren via eurostrecker anslutning. Brännardörr beklädnad Dragavlastning brännarkabel Fig. 30 Brännardörrbeklädnad Om pannan köpts med Buderus oljebrännare är en isolering för brännaren medlevererad. Häng brännarebeklädnad i den övre infasningen på den främre pannhuven (fig. 31). Oljeslangar dras direkt framför försektionens fot åt sidan med gångjärnen. Fäst brännare alternativt brännardörrbeklädnad. Dragavlastning Typskylt (fig. 32) fästs på den sidan som är avläsbar. Ska klistras fast på sidoväggsplåt. Fig. 31 Brännarkåpan Typskylt Fig

21 Anslutningsformstycket beklädes med de förtillverkade isoleringsstycken som medlevererats. Skyddsplåten på undersida skjuts in som skydd mot strålningsvärme från rökrör. Förtillverkade isoleringsstycken Skyddsplåt Fig

22 9 Driftsättning Se till att före driftsättning att anläggningen är fylld med vatten och avluftad. Anläggningen ska i erforderliga fall vara testad och provad. Kontrollera också att hetgaslänkplattorna är rätt monterade. Locket på reglerautomatik på vänster sida lyfts (ecomatic 4000) (fig. 34, fig. 35). Ecomatic 2000 har inget lock för denna. Strömbrytaren ställs i läge 1. Panntermostat ställs i läge AUT. Ska en bestämd pannvattentemperatur uppnås ställs termostaten på önskad temperatur. Stäng locket på reglerautomatiken. Intrimning av brännaren enligt brännarfabrikantens anvisningar utförs. Protokoll över inställningar upprättas och överlämnas till beställare samt kopia sänds till Milton Sverige AB. Beakta att avgastemperaturen ej är så låg att skorstenen tar skada genom kondensering. Om så är fallet finns möjligheter att höja avgastemperaturen. Panntermostat Fig. 34 Regleringssystem 4000 Strömbrytare Panntermostat Strömbrytare Fig. 35 Regleringssystem

23 10 Avgastemperaturs höjning Det finns flera möjligheter att höja avgastemperaturen. Om minskning eller demontering av hetgasspärrplatta inte är tillräcklig (fig. 39) Utförande beskrivning Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare (fig. 34 och 35) ställs i läge 0. Alternativt bryts huvudbrytaren vid pannrumsdörren. Stäng kranen till oljeledning till- och frånlopp. Sexkantsskruvar 10.2 Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Fig. 36 Demontera brännardörrbeklädnad. Lossa de två sexkantsskruvarna på var sida av brännardörren (fig. 36). OBS! Om brännaren är gaseldad se till att en auktoriserad fackfirma är anlitad. 23

24 Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 37). Hetgaslänkplatta i andra draget 10.3 Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 38). Fig. 37 Hetgaslänkplatta i tredje draget Fig Komplett demontering av hetgasspärrplatta Lossa skruven i mitten av hetgasspärrplattan. Ta bort spärrplattan och lägg på säkert förvaringsställe för framtida behov Delvis borttagande av spärrplattan Genom att bryta bort en eller två delar av spärrplattan kan en mindre höjning av rökgastemperatur åstadkommas. Spärrplattan delas på de ställen anvisningar finns med ett lätt hammarslag. Skruva tillbaka mittdelen av spärrplattan. Hetgasspärrplatta Skruv Fig

25 11 Skötsel och underhåll Viktigt för energibesparingen. Brännaren ska testas regelbundet och ställas in rätt. Se till att ni har en god verkningsgrad och sotfri förbränning. Rengöring av pannan ska ske minst en gång per år. Rengöringsborstar säljs i fackhandeln, de ingår inte i leveransen. Vi rekommenderar ett serviceavtal med er leverantör eller installatör. Strömbrytare 11.1 Rengöring med rengöringsborste Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare ställs i läge 0 (fig. 41, 42). Stäng kranar på oljeledningen. OBS! Om gasbrännaren är monterad ska en auktoriserad fackman anlitas. Demontera brännardörrbeklädnad eller brännarhuv. Öppna de båda skruvarna på brännardörren vänster och höger sida. Sväng upp brännardörren. Panntermostat Fig. 41 Regleringssystem 4000 Hetgaslänkplattor demonteras enligt beskrivning ovan. Notera hur plattor är monterade så att de kan återmonteras i enlighet med tidigare montage. Panntermostat Strömbrytare Fig. 42 Regleringssystem 2000 Fig. 43 Sexkantsskruvar 25

26 Med rengöringsborste borstas drag 2 och 3 (fig. 44). Använd en dammsugare för att suga upp löst sot och föroreningar. Andra rökgaskanalen Tredje rökgaskanalen Rengör brännarkammaren genom att borsta väggarna runt om. Sopa ur och ta hand om föroreningar från fronten. Gör rent hetgaslänkplattorna med en stålborste. Återmontera hetgaslänkplattorna som de var monterade före demontering. Kontrollera tätningslisten på brännardörren. Är den sliten ska packningen bytas ut. Stäng brännardörren och drag de båda skruvarna så att luckan blir tät. OBS! Drag inte med stor kraft! Fig. 44 Fig. 45 Brännarkammare 26

27 Lyser brännarlampan i brännarehuven eller brännarreläet föreligger en brännarstörning På reglerutrustning 4000 och 2000 med display anges (brännarstörning). Tryck in knappen på brännarreläet och brännaren startar. Obs att det kan ta upp emot två minuter innan nytt startförsök sker. Display för fjärrkontrollen Om brännaren åter går i blockering, tänds lampan igen. Gör ett nytt försök enligt ovan. Går brännaren inte igång, kontakta en serviceman. Fig. 46 Regleringssystem 4000 Display för kontrollpanelen Fig. 47 Regleringssystem

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Montageanvisning Maximal Compactkarm

Montageanvisning Maximal Compactkarm Montageanvisning Maximal Compactkarm 1. Börja med att ta ur bågen ur karmen genom att dra ur sprinten i det övre gångjärnet. Tryck med en skruvmejsel in det undre fjädringslåset och vrid till. För sprinten

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C SV Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C 1206 ALLMÄNT OCH INLEDNING Där vänster och höger anges utgår man alltid från att porten betraktas inifrån garaget. I dessa anvisningar visas delarna på höger

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11 Badkar 1. Installation: a) Installation av badkar b) Montering av front c) Installation av avloppssystem d) Montering av blandare och kranar e) Installation av vattentillförsel f ) Installation av el,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

Spännelement. Spännelement. Tål mycket höga moment. Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln. Har små inbyggnadsmått

Spännelement. Spännelement. Tål mycket höga moment. Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln. Har små inbyggnadsmått Spännelement Tål mycket höga moment Är enklaste sättet att fästa kuggremhjulet mot axeln Har små inbyggnadsmått Är nära nog outslitlig Medger enkel demontering Är kostnadseffektiv jämfört med andra bussningar,

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com UNI Gerdins Components Västerås AB tillhör familjeägda Gerdins Group. Våra ledord är Kvalitet, Effektivitet, Engagemang och Trygghet. Det gäller i såväl kundkontakter och organisation som i produktion

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer