Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare"

Transkript

1 Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare 1

2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter, riktlinjer 3 2 Trycktemperatur mm 4 3 Verktyg och hjälpmaterial 5 4 Tekniska data 6 5 Leveransform Pannkropp Sammandragning 10 6 Provtryckning 14 7 Montering av beklädnad 15 8 Montering reglerutrustning 18 9 Driftsättning Avgastemperaturs höjning Utförande beskrivning Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Komplett demontering av hetgasspärrplatta Delvis borttagande av spärrplattan Skötsel och underhåll Rengöring med rengöringsborste 25 2

3 1 Föreskrifter, riktlinjer Buderus olje-gaspannor serie G215 och G215 U är konstruerade i enlighet med fordringar enligt svenska normer samt DIN 4702, DIN EN303 och DIN EN304. Följande europeiska riktlinjer innehåller: + 90/369/EWG normer för gasanläggningar. + 92/42/EWG normer för verkningsgrad. + 73/23/EWG normer för lågspänning. + 89/336/EWG EMW För installation i anläggning ska lokala normer beaktas. Vid gas, olja, avgas och elinstallation ska en auktoriserad VVS-firma anlitas. Godkännande av installation ska utföras av ett auktoriserat besiktningsföretag om så krävs. Fig. 1 Skruvstift med bricka och mutter Returspridarrör Packning Anslutningsformstycke Fig. 2 Ankarstång Hetgas länkplattor Fig. 3 Ankarstång 3

4 2 Trycktemperatur mm I Sverige gäller följande: Max framledningstemperatur Max arbetstryck Minimum flöde vatten 110 o C 4 bar 0 liter/h Fordringar på pannvatten och spädvatten, se VDI 2035 riktlinjer för pannvatten. Som skydd för pannan rekommenderas det att ett filter monteras i pannans returledning. Alla olja och gasbrännare provade enligt DIN 4787 eller DIN 4788 kan monteras på pannan. 4

5 3 Verktyg och hjälpmaterial Sammandragningsverktygets storlek 1.1 (2st) Träklubba och blyklubba. Halvrund fil. Skruvmejsel flat och kryss. Huggmejsel flat, underläggskil, plåtbitar. Hylsnyckel, fast nyckel SW 13, 19, 24. Trassel, trasor. Fint smörjfett och smörjolja, grafitpasta. Lösningsmedel (bensin eller avfettningsmedel) Vattenpass, tumstock, krita, riktlinjal. Följ instruktionen! 5

6 4 Teknisk data VK = Framledning DN32, RK = Returledning DN32, VS = Framledning VVB/DN25. RS = Returledning VVB/DN25, EL = Fyllning, avtappning /DN15 Pannstorlek kw Antal sektioner Längd total mm L Längd block mm LK Intagn bredd mm BE Eldstadsdjup mm T Eldstadsdiameter mm Dörrdjup Pannstorlek kw Tillförd effekt kw 43, Vikt om kg Vattenvolym liter Gasinnehåll liter 52,5 68,8 85,1 101,4 117,7 Avgasanslutning Avgasmanschett Avgastemperatur 100% % last kg/s 0,018 0,022 0,027 0,032 0,039 Gas vid CO 2 Olja vid CO 2 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13% Gasmotstånd mbar 0,42 0,4 0,26 0,37 0,54 Max temperatur gr C

7 Max tryck bar Minflöde vatten Min framledning/returtemperatur 50/15 50/15 50/15 50/15 50/15 Ca vikt sektion/st kg Fram/returledning Dim Termostatpanel RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 RS2101 Lågtemperatursstyrning RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 RS2107 7

8 5 Leveransform Pannor G215 levereras sammandragna om sektionernas antal är 3 5 styck. Intagning av pannan sker med hjälp av kran, säckkärra, trappkärra eller dylikt. Om det inte är möjligt kan pannan delas enligt följande. Plattång De fyra skruvarna på anslutningsformstycket demonteras. Demontera anslutningsformstycket och returrör (fig. 2). Demontera hetgaslänkplattorna och de fyra ankarstängerna (fig. 3). Slå in en plattmejsel under de övre naven med lätta hammarslag. Använd ett kofot eller bräckjärn för att dela på pannan (fig. 4). Ta in pannan i pannrummet. Fig. 4 Ta bort gamla nipplar och rengör naven med lösningsmedel samt ta bort tätningsmassa i not och fjäder på sektioner. Montage av pannblock Nya nipplar rengörs och stryks in med mönja (fig. 5). Naven i pannsektioner rengörs och smörjs in med mönja (fig. 6). Montera den nya nippeln i bakre sektionen axialt kontrollera med tumstock. Om nippeln är monterad snett kan läckage uppstå. Använd en blyklubba eller gummiklubba. Fig. 5 Pannav Pannav Fig. 6 8

9 5.1 Pannkropp Montage av sektioner Montaget av pannsektionerna börjar med baksektionen och byggs mot den främre. Försektionen monteras sist av sektionerna. Kontrollera så att mittsektionernas pilmarkering pekar mot baksektionen när de monteras. Fig. 7 9

10 5.2 Sammandragning Inre packning Före sammandragningen kontrollera att montage material finns som nipplar, packningsmaterial skruvar muttrar etc. Baksektionen ställs upp och säkras så att den inte kan falla omkull. Om risk finns för kantring säkras sektionen med lyftkrok eller stödben. Se till att det finns plats för sammandragningsverktygen i naven. Slipa av eventuella grader och ojämnheter på kanten av de maskinarbetade naven. Rengör navet med bensin eller lösningsmedel och en trasa. Obs beakta skyddsföreskrifter för lösningsmedlet. Rengör tätningsnot med smörjfett och trasa. Tätningsnoten torkas före nästa moment. Tätningsnoten läggs på med primer medsänt (häftmedel) Observera av hälsoskäl, sörj för god luftväxling eller att skyddsutrustning används. Stryk på tätningsmassa på navet med pensel och montera nippel i övre och undre nav och se till att nippel är axiellt monterad. Montera tätningsband i not på den bakre sektionen. Börja rulla på tätningsbanden i den övre delen av pannan. Montera verktyg i övre och undre nav. Fig. 8 Fig. 9 Yttre packning 10

11 Montera tryckfläns mot övre och undre nav. Säkra dragstång med sprintrar. Montera spärrnycklar och drag växelvis övre och undre nav tills täthet uppnåtts. Demontera verktygets främre mutter och tryckplatta och upprepa med nästa sektion tills alla sektioner monterats. Specialfläns Ankarstänger monteras bredvid övre och undre nav med drag muttrar. Demontera verktyget och kontrollera att verktyget är i gott skick för nästa användning (smörjning, gradning etc). Se till att tillräckligt avstånd finns mellan pannans baksektion och vägg så att anslutningar kan monteras och servas. Returspridarrör monteras framifrån eller bakifrån beroende på hur mycket plats där finns. Montera flänsen över returspridarröret och fäst spridarröret till anslutningsformstycket med de två sexkantsskruvarna. Fig. 10 Mutter Skiva Ankarstång Fjäder Montera anslutningsformstycket med de fyra skruvarna samt packningen. Ankarstång Fig. 11 Skruv med underlagsskiva och mutter Packning Rör Packning Sexkantsskruvar Tillkopplings - formstycke Fig

12 Anslutningsformstycket monteras med de fyra pinnskruvarna och muttrarna till baksektionen. Dra muttrar korsvis åtdragningsmoment 60 Nm bild (fig. 13). Avgassamlaren monteras på de två pinnskruvarna. Skruvar Rökgassamlare Reducerstycke i avtappning från DN40 till DN15 monteras. Reduktionsstycke 1 ½ till 1 ½ Fig. 13 Brännardörrens gångjärn monteras enligt bild (fig. 14). Gångjärnen kan monteras på höger eller vänster sida. Montera brännardörren och stäng den med de två skruvarna. Plugga anslutningen i det främre undre pannavet. I 3, 4 och 5 sektioners panna monteras hetgaslänkplattor i det andra och tredje hetgasdraget enligt tabell 1. Observera på fig. 15 hur hetgaslänkplattor monteras! Rökgas styrplattor i 2 rökgaskanaler Hål 3 rökgaskanaler Sätt in pluggen här Fig

13 Hetgaslänkplattor måste monteras med den gjutna nocken pekandes från pannans mitt i det tredje värmestråket (fig. 16). Pallen som var monterad på pannan användes för att lyfta pannans front. Montera fotskruvar på fram och baksektion och justera in pannan horisontellt med ett vattenpass. Ska pannan monteras på en LT Varm vattenberedare ska fotskruvar monteras i beredaren. Montera blindflänsen i det övre navet med flänspackning och maskinskruvar. Fig. 16 Blindfläns Rökgas - styrplatta i tredje rökgaskanalen Pall 13

14 6 Provtryckning Pannan är nu klar för provtryckning, om pannan är inkopplad i systemet demonteras säkerhetsventiler. Pannbakgavel Fyll och avlufta panna och system och provtryck med 1,3 gånger högsta tillåtna tryck, max 5,2 bar. Kontrollera om godkänd besiktningsman behöver närvara vid provtryckningen. Fig. 17 Reduktionsstycke 1 ½ till ½ Distansstift 14

15 7 Montering av beklädnad Pannbakgavel monteras över de två skruvarna vid rökuttaget samt de två distansstiften vid pannfoten. Skruva fast pannbakgavel med muttrarna (fig. 17). Montera reducerstycket i bottenuttag 1 1/2 till 1/2 om det ej redan utförts. Montera den övre skenan på stänger mellan muttrar (fig. 18). Montera den undre skenan vänster och höger med en sexkantsskruv i försektionens fot. Övre skena Ankarstång Nedre skena Sexkantsskruvar Fig

16 Pannisolering (fig. 19) läggs över pannkroppen. Tryck in isoleringen under pannkroppen (fig. 19). De båda ändarna på pannisoleringen dras ihop med spännfjädrar. Lägg brännarkabeln på pannisolering så att kabel placeras på brännarluckans gångjärnssida. För ut kabel under undre gångjärn över undre skenan. Spännfjäder Montera en klämmutter (fig. 20) i borrning i sidoplåt. Fig. 19 Pannisolering Klämmutter höger sidoplåt Klämmutter vänster sidoplåt Sidoplåt trycks in i undre skenans uttag i avsett spår. Plåten hängs över den övre skenans urstansning (fig. 21). Fig. 20 Sidovägg Uppsparning sidovägg Nedre skena Övre skena Fig

17 Sidoplåten monteras bak i den utvikta haken (fig. 22). Utvikt hake Sidoplåten trycks in och skruvas fast i en klämmutter med en plåtskruv. Plåtskruv Klämmutter Främre pannhuv med utstansning hängs in i den övre skenan och dras bakåt (fig. 23). Fäst huven med två plåtskruvar till sidoplåtar (fig. 23). Fig. 22 Främre pannhuv Plåtskruv Utstansning Fig

18 8 Montering reglerutrustning De båda skruvarna på kapslingen på reglerutrustningens baksida demonteras. Kapslingen och skruvarna läggs på ett säkert ställe tills de återmonteras. Plåtskruvar Fig. 24 Reglerautomatiken monteras på främre pannhuv på så sätt att inskjutshakarna på undersida automatiskt förs in i de ovala borrningarna i pannhuvens front (fig. 25). Ovalt hål Reglerautomatiken pressas framåt och sedan trycks baksidan ned så att de båda elastiska hakarna sitter fast i de rektangulära håltagningarna bak på främre pannhuv (fig. 25). Främre pannhuv Fyrkantig utsparning Reglerautomatiken säkras ned två plåtskruvar i det bakre hörnet, till den främre pannhuven. Kapilärrör och givare dras ur och rullas ut så mycket som behövs till mätställen (fig. 27). Kabel till brännare dras fram under främre pannhuv. Stiftkontakt ansluts till plint på avsett ställe (finns bara ett möjligt ställe). Anslut övriga elektriska anslutningar enligt kopplingsschema. Se till att ledningar ej berörs av heta ställen på pannan. Fig. 25 Klämmfästen Stickkontakt Kabelklämma Anslut inkommande matning här, och gällande föreskrifter ska beaktas. Skruva fast här Fig

19 Säkra alla kablar med kabelklämmor (fig. 26). Använd medsända klämmor med hävarm. Kabelkanal fästes på pannbakgavel (fig. 27). Dra elmatning, kapillärrör och givarkablar genom denna kanal. Överflödig kapillärrör och givarkabel rullas samman och läggs på isolering. Kabelgenomgång Mätställe KNÄCK EJ KAPILLÄRRÖR! Kapslingen återmonteras på reglerautomatiken (fig. 27). Kabelkanal Temperaturgivare monteras i dykröret med anslagsfjäder. Plastspiralen sitter kvar under montaget och åker upp på kapilärröret vid montaget. Tryck ned givare i botten på dykrör utan att bruka våld, försegla dykröret med givarsäkringen (fig. 28). Fig. 27 Anslagsfjäder Plastspiral Givarsäkring Dykrör Fig. 28 Bakre pannhuv monteras med fasningen under främre pannhuv och hakas fast i sidoplåtarna (fig. 29). Fig

20 Dragavlastning för brännarekabel (fig. 30) monteras på den undre skenan med två skruvar. Drag brännarkabeln mellan dragavlastnings klämma till brännarens anslutning, med så mycket kabel att brännardörren kan öppnas utan problem. Brännarkontakten pluggas in i brännaren via eurostrecker anslutning. Brännardörr beklädnad Dragavlastning brännarkabel Fig. 30 Brännardörrbeklädnad Om pannan köpts med Buderus oljebrännare är en isolering för brännaren medlevererad. Häng brännarebeklädnad i den övre infasningen på den främre pannhuven (fig. 31). Oljeslangar dras direkt framför försektionens fot åt sidan med gångjärnen. Fäst brännare alternativt brännardörrbeklädnad. Dragavlastning Typskylt (fig. 32) fästs på den sidan som är avläsbar. Ska klistras fast på sidoväggsplåt. Fig. 31 Brännarkåpan Typskylt Fig

21 Anslutningsformstycket beklädes med de förtillverkade isoleringsstycken som medlevererats. Skyddsplåten på undersida skjuts in som skydd mot strålningsvärme från rökrör. Förtillverkade isoleringsstycken Skyddsplåt Fig

22 9 Driftsättning Se till att före driftsättning att anläggningen är fylld med vatten och avluftad. Anläggningen ska i erforderliga fall vara testad och provad. Kontrollera också att hetgaslänkplattorna är rätt monterade. Locket på reglerautomatik på vänster sida lyfts (ecomatic 4000) (fig. 34, fig. 35). Ecomatic 2000 har inget lock för denna. Strömbrytaren ställs i läge 1. Panntermostat ställs i läge AUT. Ska en bestämd pannvattentemperatur uppnås ställs termostaten på önskad temperatur. Stäng locket på reglerautomatiken. Intrimning av brännaren enligt brännarfabrikantens anvisningar utförs. Protokoll över inställningar upprättas och överlämnas till beställare samt kopia sänds till Milton Sverige AB. Beakta att avgastemperaturen ej är så låg att skorstenen tar skada genom kondensering. Om så är fallet finns möjligheter att höja avgastemperaturen. Panntermostat Fig. 34 Regleringssystem 4000 Strömbrytare Panntermostat Strömbrytare Fig. 35 Regleringssystem

23 10 Avgastemperaturs höjning Det finns flera möjligheter att höja avgastemperaturen. Om minskning eller demontering av hetgasspärrplatta inte är tillräcklig (fig. 39) Utförande beskrivning Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare (fig. 34 och 35) ställs i läge 0. Alternativt bryts huvudbrytaren vid pannrumsdörren. Stäng kranen till oljeledning till- och frånlopp. Sexkantsskruvar 10.2 Hetgaslänkplattor i andra drag demonteras Fig. 36 Demontera brännardörrbeklädnad. Lossa de två sexkantsskruvarna på var sida av brännardörren (fig. 36). OBS! Om brännaren är gaseldad se till att en auktoriserad fackfirma är anlitad. 23

24 Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 37). Hetgaslänkplatta i andra draget 10.3 Hetgaslänkplattor i tredje drag demonteras Hetgaslänkplattor på vänster och höger sida demonteras (fig. 38). Fig. 37 Hetgaslänkplatta i tredje draget Fig Komplett demontering av hetgasspärrplatta Lossa skruven i mitten av hetgasspärrplattan. Ta bort spärrplattan och lägg på säkert förvaringsställe för framtida behov Delvis borttagande av spärrplattan Genom att bryta bort en eller två delar av spärrplattan kan en mindre höjning av rökgastemperatur åstadkommas. Spärrplattan delas på de ställen anvisningar finns med ett lätt hammarslag. Skruva tillbaka mittdelen av spärrplattan. Hetgasspärrplatta Skruv Fig

25 11 Skötsel och underhåll Viktigt för energibesparingen. Brännaren ska testas regelbundet och ställas in rätt. Se till att ni har en god verkningsgrad och sotfri förbränning. Rengöring av pannan ska ske minst en gång per år. Rengöringsborstar säljs i fackhandeln, de ingår inte i leveransen. Vi rekommenderar ett serviceavtal med er leverantör eller installatör. Strömbrytare 11.1 Rengöring med rengöringsborste Gör anläggningen strömlös. Strömbrytare ställs i läge 0 (fig. 41, 42). Stäng kranar på oljeledningen. OBS! Om gasbrännaren är monterad ska en auktoriserad fackman anlitas. Demontera brännardörrbeklädnad eller brännarhuv. Öppna de båda skruvarna på brännardörren vänster och höger sida. Sväng upp brännardörren. Panntermostat Fig. 41 Regleringssystem 4000 Hetgaslänkplattor demonteras enligt beskrivning ovan. Notera hur plattor är monterade så att de kan återmonteras i enlighet med tidigare montage. Panntermostat Strömbrytare Fig. 42 Regleringssystem 2000 Fig. 43 Sexkantsskruvar 25

26 Med rengöringsborste borstas drag 2 och 3 (fig. 44). Använd en dammsugare för att suga upp löst sot och föroreningar. Andra rökgaskanalen Tredje rökgaskanalen Rengör brännarkammaren genom att borsta väggarna runt om. Sopa ur och ta hand om föroreningar från fronten. Gör rent hetgaslänkplattorna med en stålborste. Återmontera hetgaslänkplattorna som de var monterade före demontering. Kontrollera tätningslisten på brännardörren. Är den sliten ska packningen bytas ut. Stäng brännardörren och drag de båda skruvarna så att luckan blir tät. OBS! Drag inte med stor kraft! Fig. 44 Fig. 45 Brännarkammare 26

27 Lyser brännarlampan i brännarehuven eller brännarreläet föreligger en brännarstörning På reglerutrustning 4000 och 2000 med display anges (brännarstörning). Tryck in knappen på brännarreläet och brännaren startar. Obs att det kan ta upp emot två minuter innan nytt startförsök sker. Display för fjärrkontrollen Om brännaren åter går i blockering, tänds lampan igen. Gör ett nytt försök enligt ovan. Går brännaren inte igång, kontakta en serviceman. Fig. 46 Regleringssystem 4000 Display för kontrollpanelen Fig. 47 Regleringssystem

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 AVL: UJ13.33.U1 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 1 AVL: UJ13.33.U1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

178 050 35S-4 2013-06 17. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning BFG1

178 050 35S-4 2013-06 17. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning BFG1 178 050 35S-4 2013-06 17 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning BFG1 Allmän information Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION Viktigt att tänka på! 4 Säkerhetsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9

Våtrumskassett 2200 MONTERING. Allmänt. 1) Kontroll. 2) Håltagning avlopp/tappvatten. 3) Förankring i vägg. 150115 sida 1 av 9 150115 sida 1 av 9 Allmänt Kassetten levereras med avloppsstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Sitthöjd för WC är 450 mm som standard. Kassettens standardversion

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer