Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315"

Transkript

1 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

2 Viktiga allmänna användningsanvisningar Använd endast den tekniska produkten enligt bestämmelserna och placera den med hänsyn till monterings- och underhållsanvisningen. Underhåll och reparation endast genom auktoriserade fackmän. Den tekniska produkten får endast köras i kombination med tillbehör och ersättningsdelar som är angivna i monterings- och underhållsanvisningen. Använd endast tillbehör och förslitningsdelar, när de uttryckligt är avsedda för förebyggande användning och enligt säkerhetsanvisningar och avsett bruk. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar! När produkten är under utveckling, kan det förekomma mindre avvikelser i illustrationen, funktionsteg och tekniska data. Denna monterings- och underhållsanvisning gäller för: Buderus gaspanna Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM 2

3 1 Generellt Användning Normer, föreskrifter och riktlinjer Avgaser 5 2 Leveransomfång 6 3 Teknisk data, mått, anslutningar 7 4 Uppställning 9 5 Montering 10 Värmeskydd och kåpa 10 Elektrisk anslutning av styrpanel Logamatic 2000/ Brännardörr för SB Montage av brännare Brännare SB Brännare SB315 VM 18 Montering av beklädnadsplåt Montering frontplåt SB Montering brännarkåpa SB315 VM 19 Neutraliseringsinriktning 20 6 I drifttagning 21 7 Underhåll Generellt Rengöring av pannan Checklista 23 3

4 1 Generellt 1.1 Användning Bild 22 Schematisk framställning dörrtjocklek T Monterings- och underhållsanvisningen inne-håller viktig information för säker och korrekt montering, idrifttagning och underhåll av gaspannorna Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM. Anvisningarna vänder sig till fackmannen som med sin erfarenhet och utbildning är väl insatt i värmeanläggningar och gasinstallationer. 1.2 Normer, föreskrifter och riktlinjer Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM motsvarar i konstruktion och drift kraven i EN303, EN676, EN677 och DIN 4702 del 6. Vid uppställning och drifttagning av anläggningen ska de tekniska och byggtekniska bestämmelserna följas. En checklista över DIN-normerna, föreskrifterna och riktlinjerna finns i bilagda Installationsanvisning för tillverkare av värmeanläggningar LIVSFARA! På grund av explosiva gaser. Montering, gas- och rökgasanslutning, första idrifttagningen, strömanslutningen samt service och underhåll får endast utföras av en VVS-firma. Arbete med gasförande delar får endast utföras av en auktoriserat VVS-firma. Buderus-stålpannan Logano plus SB315 är en värmepanna för gas. Enligt DIN 4751 del 2 kan för panna <350 kw installeras en minsta värmeeffektvakt, vattenminisäkerhetsvakt och minitryckvakt (tillsatsutrustning). ANVÄNDARANVISNING För att undgå föroreningar i pannan rekommenderas att montera in en smutsuppsamlare i pannreturloppet. 4

5 Insatskrav panna Tillåten framledningstemperatur: 120 C Tillåtet övertryck: 4 bar Maximal tidskonstant vid: Termostat: Säkerhetsbegränsare: 40 sek. 40 sek. Energi: Logano plus SB315: Flytande gas eller naturgas Följ leverantörens anvisningar Logano plus SB315 VM: Flytande gas/naturgas Följ leverantörens anvisningar Vid omställning från flytande gas iaktta separat dokumentation. 1.3 Avgasanläggning FARA! Risk för förgiftning p g a avgaser Avgaserna ska ledas ut i det fria genom avgasledningar eller skorsten enligt DIN Det är tillåtet ur byggnadssynpunkt att använda ledningar och skorstenar okänsliga för fukt. Innan anläggningen tas i drift ska en sotarmästare testa om avgasledningen är avstämd mot värmeanläggningen. Först efter besiktning av en sotarmästare får pannan tas i drift. Täthetsprov ska genomföras på avgasanslutningen. 5

6 2 Leveransomfång - 1 Värmepanna på pall. - 1 Tekniskt underlag fastsatt på pannkroppen. - 1 Pannplåtar med isolering och tillbehör förpackat i en kartong. - 1 Frontplåt förpackad i kartong ANVISNING! Det är möjligt beroende på panntyp att inga delar av standardtillbehören behövs. - Manöverpanel med kopplingsschema och underhållsanvisningar för elektisk pann- och värmereglering förpackat i kartong. - Neutraliseringsbox* förpackad i kartong Tillägg vid unit-utförande (med gas-premix-brännare Logatop VM) - 1 gas-premix-brännare förpackad i kartong - 1 brännarkåpa förpackad i kartong (frontplåt behövs inte vid unit-utförande) * Tillbehör efter särskild beställning 6

7 3 Tekniska data, mått, anslutningar Logano Plus SB315 Bild 1 Front, sidor och baksida ** Se tabell 2 på sidan 8 Mått Pannstorlek Nominell effekt kw 50/45,7 1) 70/64 1) 90/82,3 1) 115/105,1 1) Längd L mm Längd L K mm Höjd H mm Bredd B mm Avgas-Ø inre AA mm Höjd H AA mm Vikt * ca kg Höjd H 1 mm Tab 1 Mått 1) 40/30 C//75/60 C * Med VM-brännare +16 kg 7

8 Anslutningar värme Typ NW Anslutningsställe VK R1½ Framledning panna M - Mätställe (dykficka) VSL R1 Säkerhetsframledning MDW G¼ Mätställe mintryckvakt* RK 1 R½ 1 Returledning panna RK 2 R1¼ 2 Returledning panna AKO DA21,3 Framledning kondens EK R1½ Tilledning kallvatten EL R1½ Avtappning Tab 2 Anslutningsställen * Ersättning för vattenbristsäkring 8

9 4 Uppställning Det är en fördel om det finns ett avlopp in närheten av uppställningsplatsen. Pannan ska placeras på en ca cm hög sockel. Uppställningsytan ska vara jämn och i våg. Vid uppställning av pannan ska minimumavståndet för montering och underhåll (mått inom parentes) iakttas (bild 2). Pannan ska justeras vågrätt (bild 3) Bild 2 Uppställningslokal (mått i mm, värde inom parentes är minimumavstånd) Pannstorlek Mått mm L B K Tab 3 Uppställningsmått * Iaktta brännarens mått ang SB315 ** Se tabell 2 på sidan 8 Bild 3 Anslutningar 9

10 5 Montering ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Bortsett från vid montering av isolering framtill ska dörren till brännkammaren resp förslutningsblecket vara stängda för att undvika skador i brännkammaren av stål genom svets- och sliparbeten. 5.1 Isolering och beklädnadsplåt ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Akta isoleringen så att textilväven och utskärningarna ej skadas (bild 4) Skjut in isoleringen under pannan (fig. 4). ANVISNING TILL ANVÄNDAREN För att fästa den övre isoleringen är det en fördel att demontera brännardörren. Se brännardörr till SB315 på sidan 17. Bild 4 Montera isolering 10

11 Lägg isoleringen överlappande runt pannan och fäst den med 4 spännfjädrar (bild 5, pos 1) De utskurna hålen bak under på isoleringen sticks in mellan bleckknopparna och avgasuppsamlaren. Häng fast övre isolering (bild 5, pos 3) med slitsarna över gångjärnen. Montera den undre främre isoleringen (bild 5, pos 4) och spänn fast i den omslutande isoleringen med 4 spännfjädrar (bild 5). Lägg isoleringsremsan (bild 5, pos 2) runt pannmanteln och spänn fast den till höger och vänster i den undre isoleringen (bild 5). Fäst den övre isoleringen (bild 5, pos 3) med 4 spännfjädrar i isoleringsremsan (bild 5, pos 2). Montera brännardörren (bild 21). Lägg bakre isolering (bild 6, pos 1) motsvarande uttagen på baksidan av pannan och spänn fast till höger och vänster i den omslutande isoleringen med 2 spännfjädrar (bild 6). Bild 5 Fästa isoleringen Bild 6 Fästa isolering på baksida panna Skruva av muttrarna från skruvarna på skenorna. Sätt i den främre skenan (bild 7, pos 1, undre trekantigt hål) i övre i borrhålen och skruva fast muttrarna (bild 7). Sätt i den bakre skenan (bild 7, pos 2, undre trekantigt hål)i övre borrhålen och skruva fast muttrarna (bild 7) ANVÄNDARANVISNING Kanterna på skenorna ska vara utåt. och den främre och bakre måste vara i våg (bild 7). Bild 7 Montering av bakre och främre skena 11

12 Sidoskenorna (bild 8, pos 1) hängs med hakarna i slitsarna på den främre och bakre skenan (bild 8, pos 2) och skruva fast i de främre borrhålen och bak i avlånga hålen (bild 8). Bild 8 Montering av sidoskenor Sätt fast sidoplåtarna med den undre kanten bakom pannans ram (bild 9). Häng upp sidoplåtarna (bild 10, pos 3) med den övre kanten (bild 10, pos 1) i sidoskenan (bild 10, pos 2) skjut in under (bild 10) Tryck in änden av isoleringen under sidoplåtens kant (bild 10). Sätt fast dragavlastningen för kabeln (bild 10, pos 4) med bägge stiften i borrhålen till vänster och höger i sidoplåtarnas kant (bild 10). Lägg i nödvändig kabellängd (bild 10, pos 5) i dragavlastningen, stäng locket och skruva fast med 2 skruvar (bild 10). Bild 9 Montering av sidoplåtar Bild 10 Montering av dragavlastning 12

13 Skruva fast den undre bakstycket (bild 11, pos 1) med 3 skruvar till vänster och 2 till höger i sidoplåtens kant (bild 11). Sätt fast det övre bakstycket (bild 11, pos 2) med Z-kanten bakom undre bakstycket (bild 11, pos 1) och skruva fast till vänster och höger i sidoplåtarna (bild 11). ANVÄNDARANVISNING Skruva även i övre skruvar i skenans borrhåll! Skruva fast en resp två kabelhållare (bild 11, pos 3) eller en kabelkanal på övre bakstycket (bild 11, pos 2). Bild 11 Montering av bakstycken Pos 1: Pos 2: Pos 3: Undre bakstycke Övre bakstycke Kabelhållare Lägg främre takstycket (bild 12, pos 1) ovanpå sidoplåtarnas kanter och för framåt tills hakarna till höger och vänster griper i slitsarna (bild 12, pil). Skruva fast främre takstycket (bild 12, pos 1) med 2 skruvar genom skårorna i takstycket och i kanterna på sidoplåtarna (bild 12). Bild 12 Montering av främre takstycke 13

14 5.2 Montering och elektrisk anslutning styrpanel Logamatic 2000/4000 Skruva ur de båda skruvarna (bild 13, pos 1) ur täckhuven och ta av huven. Dra ledningarna genom avsedda hål och rulla upp nödvändig längd. Tippa panelen lätt framåt så att hakarna griper i de främre ovala hålen. Skjut panelen framåt och tippa den bakåt så de båda elastiska hakarna fäster till höger och vänster (pilar bild 13). Skruva fast panelen till höger och vänster med 2 skruvar (bild 15, pos 3) vid kabelgenomgången i den främre pannkåpan. ANVÄNDARANVISNING N Styrpanel Logamatic 4000: Vid behov bryt av eller skär av avbrytbar del (bild 15, pos 1) på bakstycket (bild 15, pos 2). Bild 13 Montering styrpanel 4000 Endast styrpanel Logamatic 4000: Sätt in de båda undre hakarna (bild 15, pos 6) till höger och vänster på bakstycket (bild 15, pos 2) i slitsarna på den övre kanten av klammerramen (bild 15, pos 4) Tryck (pil) lätt i de bägge elastiska hakarna (bild 15, pos 5) så att bakstycket (bild 15, pos 2) griper fast med bägge hakarna. Sätt tillbaka huven och skruva fast den med de bägge skruvarna (bild 13 och bild 14). Bild 14 Montering styrpanel Logamatic 2000 ANVISNING Montera elektriska anslutningar enligt bilagt el-schema. Förklaring till bild 15 Pos 1: Avbrytbar del Pos 2: Bakstycke Pos 3: Skruvar Pos 4: Klammerram Pos 5: Övre elastiska hakar Pos 6: Undre hakar Bild 15 Ta av bakstycket 14

15 Säkra alla ledningar med kabelklämma: - Sätt fast kabelklämman i slitsarna i klämramen (bild 16, pos 1) med ledning inuti, locket på klämman måste då vara öppen (bild 16, steg 1). - Skjut ner kabelklämman (bild 16, steg 2) - Tryck in den (bild 16, steg 3) - Lägg ner locket på klämman (bild 16, steg ANVÄNDARANVISNING Var aktsam om kablar- och kabelgenomföringar! En fast nätanslutning enligt EN ska finnas. De lokala föreskrifterna ska beaktas. Bild 16 Säkra ledningar med kabelklämma Dra temperaturgivarens- och pannvattentemperaturgivarens ledning till mätstället (bild 17, pos 1). Rulla ut den längd som behövs. Bild 17 Mätställe Stoppa temperaturgivaren i botten på dykfickan (bild 18, pos 1). Plastspiralen (bild 18, pos 2) drar sig automatiskt tillbaka. Utjämningsfjädern (bild 18, pos 3) måste också stoppas in i dykfickan (bild 18, pos 1). Tryck fast givarsäkringen (bild 18, pos 4) (leveransomfång styrpanel) från sidan eller uppifrån på dykfickans huvud (se pil). Bild 18 Dykficka och temperaturgivare 15

16 Endast för styrpanel Logamatic 2000 Ställ in displayen i den önskade vinkeln (bild 19) Bild 19 Vinkla displayen Sätt på huven och montera styrpanelen (bild 20) Bild 20 Montering av styrpanel 16

17 5.3 Brännardörr till SB315 ANVÄNDARANVISNING Vid unit-utförande är brännardörren förberedd för brännare. Frontbrännare ska monteras enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Brännardörrens gångjärn kan monteras växelvis mellan höger och vänster. Till SB315 VM jämför monterings-, drifts- och underhålls anvisningar med gas-premix-brännare Logatop VM. Öppna brännardörren och dra ur bultarna (bild 21, pos 2) ur gångjärnen. Skifta stiftet (bild 21, pos 3) under brännardörren från höger till vänster. Häng brännardörren med stift (bild 21, pos 3) i undre gångjärnet och säkra med bulten (bild 21, pos 2) i övre gångjärnet. Stäng brännardörren och skruva fast med skruvar (bild 21, pos 1). Startmoment 10, max 15 Nm. Bild 21 Brännardörr Pos 1: Skruvar Pos 2: Gångjärnsbultar Pos 3: Stift 17

18 5.4 Montering brännare Brännare SB315 ANVÄNDARANVISNING! Till SB315 måste brännaren monteras på brännardörren. För montering av brännare måste anvisningar från tillverkaren beaktas! Dörrtjocklek T (bild 22; se och tab 2) beaktas. Tab 4 Dörrtjocklek T Brännare SB315 VM Tag bort förslutningsblecket från brännkammaren. VARNING! Skador på brännare genom stöt och slag. Undvik alltid stötar och slag på SB315 VM med gas-premixbrännare. Följ alltid monterings-, drifts- och underhållsanvisningarna till premixbrännaren. Bild 22 Schematisk framställning av dörrtjockleken T Skruva fast dörren med två skruvar (bild 23, pos 1) (Startmoment 10, max 15 Nm). Bild 23 Brännardörr SB315 VM med monterad gaspremixbrännare 18

19 5.5 Montering av beklädnadsplåt Lägg löst bakre takhuvsdel enligt bild 24 på höger och vänster sidoplåt. Bild 24 Montering av pannplåtar Montering frontplåt SB315 Häng på den undre frontplåten (bild 25, pos 1) med hakarna i slitsarna på sidoplåtarna (bild 25). Tapparna i den övre frontplåten (bidl 25, pos 2) trycks in i slitsarna på den undre frontplåtens kant och hängs i kanten på den övre pannhuven (bild 25). Bild 25 Montering av frontplåt SB Montering av brännarhuv SB315 VM Sätt i vinkelbeslag till höger och vänster i avsett urtag i sidoplåtskanten (bild 26). Häng brännarhuven i kanten på den främre pannkåpan (bild 26). Säkra brännarhuven till höger och vänster med skruvar genom vinkelbeslagen (bild 26). Typskylten kan beroende på lokala förhållanden fästas uppe på sidoplåten till höger eller vänster (bild 26). Bild 26 Montering av brännarhuv SB315 VM 19

20 5.6 Neutraliseringsbox Följ separata monteringsanvisningar för montering och underhål av neutraliseringsbox* (leverans av neutraliseringsbox*). Anslut en avloppsslang på kondensatorsavloppet med slangklämma (vattenlås, bild 27, pos 1). ANVISNING! Generellt ska kondensen gå via avledningen in i pannan. Om detta inte är möjligt får endast stål- eller plast-t-stycke användas i separat avloppstillföring. Till keramiska avgasanläggning måste en slamuppsamlare (slamkärl) monteras. * Tillbehör efter beställning Bild 27 Montering av avloppsslang 20

21 6 Driftsättning FARA! Livsfara genom utströmmande avgaser Innan driftsättning av pannan resp neutraliseringbox hälls ca 10 l vatten i rengöringsöppningen resp brännkammaren, för att fylla neutraliseringsbehållaren och undvika att avgaser strömmar ut via vattenlåset. VARNING! Skador på pannan genom korrosion och slam. Innan påfyllning måste ovillkorligen hela värmeanläggningen spolas igenom. För att undvika slam och korrosion ska påfyllnads- och kompletteringsvattnet kvalitetstestas (följ tilläggsbladet för förberedning av vatten). ANVISNING! Följ monteringsanvisningarna för neutraliseringsboxen! Driftsättning genomförs enligt anvisningar för panna, brännare, mintryckvakt och el-schema. Användaren ska informeras om anläggningens funktion och betjäning och erhålla den tekniska beskrivningen vid överlåtandet. Vi rekommenderar att ett underhållsavtal tecknas, 21

22 7 Underhåll 7.1 Allmänt 7.2 Rengöring av panna FARA! Livsfara genom felaktigt genomförda underhållsarbeten. Underhållsarbeten på gasförande delar får endast utföras av en auktoriserat företag. FARA! Livsfara genom elektrisk ström. Koppla bort strömmen vid varje ingrepp i brännaren! ANVISNING! Enligt värmeanläggningsförordningen 9 måste användaren låta genomföra underhåll och rengöring av anläggningen. Underhåll och inspektion av både värmeanläggningen och neutraliseringsboxen bör genomföras en gång per år. VARNING! Skador på pannan genom felaktiga rengöringsredskap. Använd endast Buderus rengöringsborstar vid rengöring. ANVISNING! Vi rekommenderar att ett underhållsavtal tecknas. De genomförda underhållsarbetena ska antecknas i en checklista. För underhåll av brännare ska underhållsanvisningarna från tillverkaren följas. ANVISNING! För våtrengöring rekommenderas högtryckstvätt. Vattendroppar får inte stänka på neutraliseringsboxen. Det får inte bli stopp i kondensutloppet AKO, se bild 27 på sidan

23 Testa och eventuellt rengör avgasuppsamlaren och kondensutloppet genom rengöringsöppningen, se bild 27 på sidan 20. Ta av övre och undre frontplåten (bild 28, pos 2 resp. pos 1) Skruva av säkerhetsskruvarna ur brännarhuven och ta huven, se bild 26 på sidan 19. Ta av den undre isoleringen (bild 28, pos 3). Bild 28 Rengöring (SB315) Loss skruvarna från spännvinkeln, sväng ut vinkeln och och lyft av huven (bild 29). Skruva ur skruvarna ur brännardörren och öppna den, se bild 23 på sidan 18. VARNING! Skador på brännare SB315VM genom stötar och slag. Buderus gas-premix-brännare ska ovillkorligen skyddas för stötar och slag! Bild 29 Revision/inspektion Ställ brännardörr med brännare åt sidan se bild 23 på sidan 18. Rengör brännkammaren och värmeytorna. Borsta igenom rökgångarna (bild 30). ANVISNING! Vid rengöring av rökgångarna måste borsten föras ända in i botten av röret innan den dras ut igen. Bild 30 Rengöring med borste 23

24 Tag bort eventuella restprodukter med dammsugare. Kontrollera tätningarna och byt eventuellt ut dem. ANVISNING! Vid högtryckstvätt beakta anvisningarna för rengöringsredskapet! Det får inte komma vattenstänk på manöverpanelen! Stäng brännardörren och skruva fast den. Lägg tillbaka huven och förslut den tätt med vinkeljärn (bild 29). Fäst under isoleringen med spännfjärdrar. Montera under och övre pannfrontplåten (bild 28). Häng tillbaka brännarkåpan och säkra den med skruvar, se bild 26 på sidan 19. Ta åter anläggningen i drift. 24

25 7.3 Checklista Det utförda underhållsarbetet skall kryssas av i spalten nedanför och bekräftas i fältet med samma nummer med datum och underskrift. Underhållet på brännaren och pannan ska fyllas i den tillhörande bruksanvisningen. Värmeanläggningen Bryt strömmen till anläggningen 2 Stäng gaskranen 3 Lossna gasledningen på brännaren 4 Tag av främre plåten, öppna brännardörren (bild 29) 5 Tag av huven (bild 30) 6 Skruva av avloppsslangen till neutraliseringsboxen (kondensutloppet) (bild 27) 7 Kontrollera/rengör brännkammaren 8 Kontrollera/rengör värmeytorna 9 Skölj igenom kondensutloppet (vattenlåset) (bild 27) 10 Kontrollera/rensa rökkassen 11 Kontrollera/byt ut panndörrstätningen 12 Kontrollera/byt ut silikontätningen på huven 13 Skruva fast utloppsslangen på kondensutloppet igen 14 Stäng huven, skruva fast den, montera bekländnadsplåtarna 15 Häll (ca. 10 l) vatten genom brännkammaren in i värmeväxlaren 16 Stäng brännardörren och skruva fast den 17 Skruva gasledningen på brännaren 18 Kontrollera de gasförande delarna så att de är täta 19 Kontrollera tätheten på rökrören 20 Kontrollera så att säkerhetsutrustningen fungerar 21 Kontrollera så att manöverpanelen fungerar 22 Ta värmeanläggningen i drift enligt anvisningarna Läs den separata anvisningen mht. Underhåll av neutraliseringsboxen (leveransomfång, neutraliseringsbox) VVS-firma 01 VVS-firma 02 VVS-firma 03 VVS-firma 04 Datum: Datum: Datum: Datum: VVS-firma 05 VVS-firma 06 VVS-firma 07 VVS-firma 08 Datum: Datum: Datum: Datum: 25

26 VVS-företag Milton Sverige AB Milton Sverige AB, Helsingborg 26

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12

Varmvattenberedare WAS 150, WAS 200, WAS 280, WAS 400 och WAS 500 83047842 1/2010-12 83047842 1/2010-12 1 Användaranvisningar... 5 1.1 Användaranvisning... 5 1.1.1 Symboler... 5 1.1.2 Målgrupp... 5 1.2 Garanti och ansvar... 6 2 Säkerhet... 7 2.1 Ändamålsenligt användande... 7 2.2 Säkerhetsåtgärder...

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören

av Stûv 16-cube [se] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören zione instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace Till installatören installation installatie installatie installazione Anvisningar instalación instalação för instalace

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008. Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-Sectionaltor Stand: 01.

Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008. Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-Sectionaltor Stand: 01. Installations- och driftsanvisning för garage-sektionsport Version: 07.2008 Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-ectionaltor tand: 01.2005 Einbau- und Bedienungsanleitung für Garagen-ectionaltor

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer