Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings och bruksanvisning. Logano Plus SB315"

Transkript

1 Monterings och bruksanvisning Logano Plus SB315 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar

2 Viktiga allmänna användningsanvisningar Använd endast den tekniska produkten enligt bestämmelserna och placera den med hänsyn till monterings- och underhållsanvisningen. Underhåll och reparation endast genom auktoriserade fackmän. Den tekniska produkten får endast köras i kombination med tillbehör och ersättningsdelar som är angivna i monterings- och underhållsanvisningen. Använd endast tillbehör och förslitningsdelar, när de uttryckligt är avsedda för förebyggande användning och enligt säkerhetsanvisningar och avsett bruk. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar! När produkten är under utveckling, kan det förekomma mindre avvikelser i illustrationen, funktionsteg och tekniska data. Denna monterings- och underhållsanvisning gäller för: Buderus gaspanna Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM 2

3 1 Generellt Användning Normer, föreskrifter och riktlinjer Avgaser 5 2 Leveransomfång 6 3 Teknisk data, mått, anslutningar 7 4 Uppställning 9 5 Montering 10 Värmeskydd och kåpa 10 Elektrisk anslutning av styrpanel Logamatic 2000/ Brännardörr för SB Montage av brännare Brännare SB Brännare SB315 VM 18 Montering av beklädnadsplåt Montering frontplåt SB Montering brännarkåpa SB315 VM 19 Neutraliseringsinriktning 20 6 I drifttagning 21 7 Underhåll Generellt Rengöring av pannan Checklista 23 3

4 1 Generellt 1.1 Användning Bild 22 Schematisk framställning dörrtjocklek T Monterings- och underhållsanvisningen inne-håller viktig information för säker och korrekt montering, idrifttagning och underhåll av gaspannorna Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM. Anvisningarna vänder sig till fackmannen som med sin erfarenhet och utbildning är väl insatt i värmeanläggningar och gasinstallationer. 1.2 Normer, föreskrifter och riktlinjer Logano plus SB315 och Logano plus SB315 VM motsvarar i konstruktion och drift kraven i EN303, EN676, EN677 och DIN 4702 del 6. Vid uppställning och drifttagning av anläggningen ska de tekniska och byggtekniska bestämmelserna följas. En checklista över DIN-normerna, föreskrifterna och riktlinjerna finns i bilagda Installationsanvisning för tillverkare av värmeanläggningar LIVSFARA! På grund av explosiva gaser. Montering, gas- och rökgasanslutning, första idrifttagningen, strömanslutningen samt service och underhåll får endast utföras av en VVS-firma. Arbete med gasförande delar får endast utföras av en auktoriserat VVS-firma. Buderus-stålpannan Logano plus SB315 är en värmepanna för gas. Enligt DIN 4751 del 2 kan för panna <350 kw installeras en minsta värmeeffektvakt, vattenminisäkerhetsvakt och minitryckvakt (tillsatsutrustning). ANVÄNDARANVISNING För att undgå föroreningar i pannan rekommenderas att montera in en smutsuppsamlare i pannreturloppet. 4

5 Insatskrav panna Tillåten framledningstemperatur: 120 C Tillåtet övertryck: 4 bar Maximal tidskonstant vid: Termostat: Säkerhetsbegränsare: 40 sek. 40 sek. Energi: Logano plus SB315: Flytande gas eller naturgas Följ leverantörens anvisningar Logano plus SB315 VM: Flytande gas/naturgas Följ leverantörens anvisningar Vid omställning från flytande gas iaktta separat dokumentation. 1.3 Avgasanläggning FARA! Risk för förgiftning p g a avgaser Avgaserna ska ledas ut i det fria genom avgasledningar eller skorsten enligt DIN Det är tillåtet ur byggnadssynpunkt att använda ledningar och skorstenar okänsliga för fukt. Innan anläggningen tas i drift ska en sotarmästare testa om avgasledningen är avstämd mot värmeanläggningen. Först efter besiktning av en sotarmästare får pannan tas i drift. Täthetsprov ska genomföras på avgasanslutningen. 5

6 2 Leveransomfång - 1 Värmepanna på pall. - 1 Tekniskt underlag fastsatt på pannkroppen. - 1 Pannplåtar med isolering och tillbehör förpackat i en kartong. - 1 Frontplåt förpackad i kartong ANVISNING! Det är möjligt beroende på panntyp att inga delar av standardtillbehören behövs. - Manöverpanel med kopplingsschema och underhållsanvisningar för elektisk pann- och värmereglering förpackat i kartong. - Neutraliseringsbox* förpackad i kartong Tillägg vid unit-utförande (med gas-premix-brännare Logatop VM) - 1 gas-premix-brännare förpackad i kartong - 1 brännarkåpa förpackad i kartong (frontplåt behövs inte vid unit-utförande) * Tillbehör efter särskild beställning 6

7 3 Tekniska data, mått, anslutningar Logano Plus SB315 Bild 1 Front, sidor och baksida ** Se tabell 2 på sidan 8 Mått Pannstorlek Nominell effekt kw 50/45,7 1) 70/64 1) 90/82,3 1) 115/105,1 1) Längd L mm Längd L K mm Höjd H mm Bredd B mm Avgas-Ø inre AA mm Höjd H AA mm Vikt * ca kg Höjd H 1 mm Tab 1 Mått 1) 40/30 C//75/60 C * Med VM-brännare +16 kg 7

8 Anslutningar värme Typ NW Anslutningsställe VK R1½ Framledning panna M - Mätställe (dykficka) VSL R1 Säkerhetsframledning MDW G¼ Mätställe mintryckvakt* RK 1 R½ 1 Returledning panna RK 2 R1¼ 2 Returledning panna AKO DA21,3 Framledning kondens EK R1½ Tilledning kallvatten EL R1½ Avtappning Tab 2 Anslutningsställen * Ersättning för vattenbristsäkring 8

9 4 Uppställning Det är en fördel om det finns ett avlopp in närheten av uppställningsplatsen. Pannan ska placeras på en ca cm hög sockel. Uppställningsytan ska vara jämn och i våg. Vid uppställning av pannan ska minimumavståndet för montering och underhåll (mått inom parentes) iakttas (bild 2). Pannan ska justeras vågrätt (bild 3) Bild 2 Uppställningslokal (mått i mm, värde inom parentes är minimumavstånd) Pannstorlek Mått mm L B K Tab 3 Uppställningsmått * Iaktta brännarens mått ang SB315 ** Se tabell 2 på sidan 8 Bild 3 Anslutningar 9

10 5 Montering ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Bortsett från vid montering av isolering framtill ska dörren till brännkammaren resp förslutningsblecket vara stängda för att undvika skador i brännkammaren av stål genom svets- och sliparbeten. 5.1 Isolering och beklädnadsplåt ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Akta isoleringen så att textilväven och utskärningarna ej skadas (bild 4) Skjut in isoleringen under pannan (fig. 4). ANVISNING TILL ANVÄNDAREN För att fästa den övre isoleringen är det en fördel att demontera brännardörren. Se brännardörr till SB315 på sidan 17. Bild 4 Montera isolering 10

11 Lägg isoleringen överlappande runt pannan och fäst den med 4 spännfjädrar (bild 5, pos 1) De utskurna hålen bak under på isoleringen sticks in mellan bleckknopparna och avgasuppsamlaren. Häng fast övre isolering (bild 5, pos 3) med slitsarna över gångjärnen. Montera den undre främre isoleringen (bild 5, pos 4) och spänn fast i den omslutande isoleringen med 4 spännfjädrar (bild 5). Lägg isoleringsremsan (bild 5, pos 2) runt pannmanteln och spänn fast den till höger och vänster i den undre isoleringen (bild 5). Fäst den övre isoleringen (bild 5, pos 3) med 4 spännfjädrar i isoleringsremsan (bild 5, pos 2). Montera brännardörren (bild 21). Lägg bakre isolering (bild 6, pos 1) motsvarande uttagen på baksidan av pannan och spänn fast till höger och vänster i den omslutande isoleringen med 2 spännfjädrar (bild 6). Bild 5 Fästa isoleringen Bild 6 Fästa isolering på baksida panna Skruva av muttrarna från skruvarna på skenorna. Sätt i den främre skenan (bild 7, pos 1, undre trekantigt hål) i övre i borrhålen och skruva fast muttrarna (bild 7). Sätt i den bakre skenan (bild 7, pos 2, undre trekantigt hål)i övre borrhålen och skruva fast muttrarna (bild 7) ANVÄNDARANVISNING Kanterna på skenorna ska vara utåt. och den främre och bakre måste vara i våg (bild 7). Bild 7 Montering av bakre och främre skena 11

12 Sidoskenorna (bild 8, pos 1) hängs med hakarna i slitsarna på den främre och bakre skenan (bild 8, pos 2) och skruva fast i de främre borrhålen och bak i avlånga hålen (bild 8). Bild 8 Montering av sidoskenor Sätt fast sidoplåtarna med den undre kanten bakom pannans ram (bild 9). Häng upp sidoplåtarna (bild 10, pos 3) med den övre kanten (bild 10, pos 1) i sidoskenan (bild 10, pos 2) skjut in under (bild 10) Tryck in änden av isoleringen under sidoplåtens kant (bild 10). Sätt fast dragavlastningen för kabeln (bild 10, pos 4) med bägge stiften i borrhålen till vänster och höger i sidoplåtarnas kant (bild 10). Lägg i nödvändig kabellängd (bild 10, pos 5) i dragavlastningen, stäng locket och skruva fast med 2 skruvar (bild 10). Bild 9 Montering av sidoplåtar Bild 10 Montering av dragavlastning 12

13 Skruva fast den undre bakstycket (bild 11, pos 1) med 3 skruvar till vänster och 2 till höger i sidoplåtens kant (bild 11). Sätt fast det övre bakstycket (bild 11, pos 2) med Z-kanten bakom undre bakstycket (bild 11, pos 1) och skruva fast till vänster och höger i sidoplåtarna (bild 11). ANVÄNDARANVISNING Skruva även i övre skruvar i skenans borrhåll! Skruva fast en resp två kabelhållare (bild 11, pos 3) eller en kabelkanal på övre bakstycket (bild 11, pos 2). Bild 11 Montering av bakstycken Pos 1: Pos 2: Pos 3: Undre bakstycke Övre bakstycke Kabelhållare Lägg främre takstycket (bild 12, pos 1) ovanpå sidoplåtarnas kanter och för framåt tills hakarna till höger och vänster griper i slitsarna (bild 12, pil). Skruva fast främre takstycket (bild 12, pos 1) med 2 skruvar genom skårorna i takstycket och i kanterna på sidoplåtarna (bild 12). Bild 12 Montering av främre takstycke 13

14 5.2 Montering och elektrisk anslutning styrpanel Logamatic 2000/4000 Skruva ur de båda skruvarna (bild 13, pos 1) ur täckhuven och ta av huven. Dra ledningarna genom avsedda hål och rulla upp nödvändig längd. Tippa panelen lätt framåt så att hakarna griper i de främre ovala hålen. Skjut panelen framåt och tippa den bakåt så de båda elastiska hakarna fäster till höger och vänster (pilar bild 13). Skruva fast panelen till höger och vänster med 2 skruvar (bild 15, pos 3) vid kabelgenomgången i den främre pannkåpan. ANVÄNDARANVISNING N Styrpanel Logamatic 4000: Vid behov bryt av eller skär av avbrytbar del (bild 15, pos 1) på bakstycket (bild 15, pos 2). Bild 13 Montering styrpanel 4000 Endast styrpanel Logamatic 4000: Sätt in de båda undre hakarna (bild 15, pos 6) till höger och vänster på bakstycket (bild 15, pos 2) i slitsarna på den övre kanten av klammerramen (bild 15, pos 4) Tryck (pil) lätt i de bägge elastiska hakarna (bild 15, pos 5) så att bakstycket (bild 15, pos 2) griper fast med bägge hakarna. Sätt tillbaka huven och skruva fast den med de bägge skruvarna (bild 13 och bild 14). Bild 14 Montering styrpanel Logamatic 2000 ANVISNING Montera elektriska anslutningar enligt bilagt el-schema. Förklaring till bild 15 Pos 1: Avbrytbar del Pos 2: Bakstycke Pos 3: Skruvar Pos 4: Klammerram Pos 5: Övre elastiska hakar Pos 6: Undre hakar Bild 15 Ta av bakstycket 14

15 Säkra alla ledningar med kabelklämma: - Sätt fast kabelklämman i slitsarna i klämramen (bild 16, pos 1) med ledning inuti, locket på klämman måste då vara öppen (bild 16, steg 1). - Skjut ner kabelklämman (bild 16, steg 2) - Tryck in den (bild 16, steg 3) - Lägg ner locket på klämman (bild 16, steg ANVÄNDARANVISNING Var aktsam om kablar- och kabelgenomföringar! En fast nätanslutning enligt EN ska finnas. De lokala föreskrifterna ska beaktas. Bild 16 Säkra ledningar med kabelklämma Dra temperaturgivarens- och pannvattentemperaturgivarens ledning till mätstället (bild 17, pos 1). Rulla ut den längd som behövs. Bild 17 Mätställe Stoppa temperaturgivaren i botten på dykfickan (bild 18, pos 1). Plastspiralen (bild 18, pos 2) drar sig automatiskt tillbaka. Utjämningsfjädern (bild 18, pos 3) måste också stoppas in i dykfickan (bild 18, pos 1). Tryck fast givarsäkringen (bild 18, pos 4) (leveransomfång styrpanel) från sidan eller uppifrån på dykfickans huvud (se pil). Bild 18 Dykficka och temperaturgivare 15

16 Endast för styrpanel Logamatic 2000 Ställ in displayen i den önskade vinkeln (bild 19) Bild 19 Vinkla displayen Sätt på huven och montera styrpanelen (bild 20) Bild 20 Montering av styrpanel 16

17 5.3 Brännardörr till SB315 ANVÄNDARANVISNING Vid unit-utförande är brännardörren förberedd för brännare. Frontbrännare ska monteras enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Brännardörrens gångjärn kan monteras växelvis mellan höger och vänster. Till SB315 VM jämför monterings-, drifts- och underhålls anvisningar med gas-premix-brännare Logatop VM. Öppna brännardörren och dra ur bultarna (bild 21, pos 2) ur gångjärnen. Skifta stiftet (bild 21, pos 3) under brännardörren från höger till vänster. Häng brännardörren med stift (bild 21, pos 3) i undre gångjärnet och säkra med bulten (bild 21, pos 2) i övre gångjärnet. Stäng brännardörren och skruva fast med skruvar (bild 21, pos 1). Startmoment 10, max 15 Nm. Bild 21 Brännardörr Pos 1: Skruvar Pos 2: Gångjärnsbultar Pos 3: Stift 17

18 5.4 Montering brännare Brännare SB315 ANVÄNDARANVISNING! Till SB315 måste brännaren monteras på brännardörren. För montering av brännare måste anvisningar från tillverkaren beaktas! Dörrtjocklek T (bild 22; se och tab 2) beaktas. Tab 4 Dörrtjocklek T Brännare SB315 VM Tag bort förslutningsblecket från brännkammaren. VARNING! Skador på brännare genom stöt och slag. Undvik alltid stötar och slag på SB315 VM med gas-premixbrännare. Följ alltid monterings-, drifts- och underhållsanvisningarna till premixbrännaren. Bild 22 Schematisk framställning av dörrtjockleken T Skruva fast dörren med två skruvar (bild 23, pos 1) (Startmoment 10, max 15 Nm). Bild 23 Brännardörr SB315 VM med monterad gaspremixbrännare 18

19 5.5 Montering av beklädnadsplåt Lägg löst bakre takhuvsdel enligt bild 24 på höger och vänster sidoplåt. Bild 24 Montering av pannplåtar Montering frontplåt SB315 Häng på den undre frontplåten (bild 25, pos 1) med hakarna i slitsarna på sidoplåtarna (bild 25). Tapparna i den övre frontplåten (bidl 25, pos 2) trycks in i slitsarna på den undre frontplåtens kant och hängs i kanten på den övre pannhuven (bild 25). Bild 25 Montering av frontplåt SB Montering av brännarhuv SB315 VM Sätt i vinkelbeslag till höger och vänster i avsett urtag i sidoplåtskanten (bild 26). Häng brännarhuven i kanten på den främre pannkåpan (bild 26). Säkra brännarhuven till höger och vänster med skruvar genom vinkelbeslagen (bild 26). Typskylten kan beroende på lokala förhållanden fästas uppe på sidoplåten till höger eller vänster (bild 26). Bild 26 Montering av brännarhuv SB315 VM 19

20 5.6 Neutraliseringsbox Följ separata monteringsanvisningar för montering och underhål av neutraliseringsbox* (leverans av neutraliseringsbox*). Anslut en avloppsslang på kondensatorsavloppet med slangklämma (vattenlås, bild 27, pos 1). ANVISNING! Generellt ska kondensen gå via avledningen in i pannan. Om detta inte är möjligt får endast stål- eller plast-t-stycke användas i separat avloppstillföring. Till keramiska avgasanläggning måste en slamuppsamlare (slamkärl) monteras. * Tillbehör efter beställning Bild 27 Montering av avloppsslang 20

21 6 Driftsättning FARA! Livsfara genom utströmmande avgaser Innan driftsättning av pannan resp neutraliseringbox hälls ca 10 l vatten i rengöringsöppningen resp brännkammaren, för att fylla neutraliseringsbehållaren och undvika att avgaser strömmar ut via vattenlåset. VARNING! Skador på pannan genom korrosion och slam. Innan påfyllning måste ovillkorligen hela värmeanläggningen spolas igenom. För att undvika slam och korrosion ska påfyllnads- och kompletteringsvattnet kvalitetstestas (följ tilläggsbladet för förberedning av vatten). ANVISNING! Följ monteringsanvisningarna för neutraliseringsboxen! Driftsättning genomförs enligt anvisningar för panna, brännare, mintryckvakt och el-schema. Användaren ska informeras om anläggningens funktion och betjäning och erhålla den tekniska beskrivningen vid överlåtandet. Vi rekommenderar att ett underhållsavtal tecknas, 21

22 7 Underhåll 7.1 Allmänt 7.2 Rengöring av panna FARA! Livsfara genom felaktigt genomförda underhållsarbeten. Underhållsarbeten på gasförande delar får endast utföras av en auktoriserat företag. FARA! Livsfara genom elektrisk ström. Koppla bort strömmen vid varje ingrepp i brännaren! ANVISNING! Enligt värmeanläggningsförordningen 9 måste användaren låta genomföra underhåll och rengöring av anläggningen. Underhåll och inspektion av både värmeanläggningen och neutraliseringsboxen bör genomföras en gång per år. VARNING! Skador på pannan genom felaktiga rengöringsredskap. Använd endast Buderus rengöringsborstar vid rengöring. ANVISNING! Vi rekommenderar att ett underhållsavtal tecknas. De genomförda underhållsarbetena ska antecknas i en checklista. För underhåll av brännare ska underhållsanvisningarna från tillverkaren följas. ANVISNING! För våtrengöring rekommenderas högtryckstvätt. Vattendroppar får inte stänka på neutraliseringsboxen. Det får inte bli stopp i kondensutloppet AKO, se bild 27 på sidan

23 Testa och eventuellt rengör avgasuppsamlaren och kondensutloppet genom rengöringsöppningen, se bild 27 på sidan 20. Ta av övre och undre frontplåten (bild 28, pos 2 resp. pos 1) Skruva av säkerhetsskruvarna ur brännarhuven och ta huven, se bild 26 på sidan 19. Ta av den undre isoleringen (bild 28, pos 3). Bild 28 Rengöring (SB315) Loss skruvarna från spännvinkeln, sväng ut vinkeln och och lyft av huven (bild 29). Skruva ur skruvarna ur brännardörren och öppna den, se bild 23 på sidan 18. VARNING! Skador på brännare SB315VM genom stötar och slag. Buderus gas-premix-brännare ska ovillkorligen skyddas för stötar och slag! Bild 29 Revision/inspektion Ställ brännardörr med brännare åt sidan se bild 23 på sidan 18. Rengör brännkammaren och värmeytorna. Borsta igenom rökgångarna (bild 30). ANVISNING! Vid rengöring av rökgångarna måste borsten föras ända in i botten av röret innan den dras ut igen. Bild 30 Rengöring med borste 23

24 Tag bort eventuella restprodukter med dammsugare. Kontrollera tätningarna och byt eventuellt ut dem. ANVISNING! Vid högtryckstvätt beakta anvisningarna för rengöringsredskapet! Det får inte komma vattenstänk på manöverpanelen! Stäng brännardörren och skruva fast den. Lägg tillbaka huven och förslut den tätt med vinkeljärn (bild 29). Fäst under isoleringen med spännfjärdrar. Montera under och övre pannfrontplåten (bild 28). Häng tillbaka brännarkåpan och säkra den med skruvar, se bild 26 på sidan 19. Ta åter anläggningen i drift. 24

25 7.3 Checklista Det utförda underhållsarbetet skall kryssas av i spalten nedanför och bekräftas i fältet med samma nummer med datum och underskrift. Underhållet på brännaren och pannan ska fyllas i den tillhörande bruksanvisningen. Värmeanläggningen Bryt strömmen till anläggningen 2 Stäng gaskranen 3 Lossna gasledningen på brännaren 4 Tag av främre plåten, öppna brännardörren (bild 29) 5 Tag av huven (bild 30) 6 Skruva av avloppsslangen till neutraliseringsboxen (kondensutloppet) (bild 27) 7 Kontrollera/rengör brännkammaren 8 Kontrollera/rengör värmeytorna 9 Skölj igenom kondensutloppet (vattenlåset) (bild 27) 10 Kontrollera/rensa rökkassen 11 Kontrollera/byt ut panndörrstätningen 12 Kontrollera/byt ut silikontätningen på huven 13 Skruva fast utloppsslangen på kondensutloppet igen 14 Stäng huven, skruva fast den, montera bekländnadsplåtarna 15 Häll (ca. 10 l) vatten genom brännkammaren in i värmeväxlaren 16 Stäng brännardörren och skruva fast den 17 Skruva gasledningen på brännaren 18 Kontrollera de gasförande delarna så att de är täta 19 Kontrollera tätheten på rökrören 20 Kontrollera så att säkerhetsutrustningen fungerar 21 Kontrollera så att manöverpanelen fungerar 22 Ta värmeanläggningen i drift enligt anvisningarna Läs den separata anvisningen mht. Underhåll av neutraliseringsboxen (leveransomfång, neutraliseringsbox) VVS-firma 01 VVS-firma 02 VVS-firma 03 VVS-firma 04 Datum: Datum: Datum: Datum: VVS-firma 05 VVS-firma 06 VVS-firma 07 VVS-firma 08 Datum: Datum: Datum: Datum: 25

26 VVS-företag Milton Sverige AB Milton Sverige AB, Helsingborg 26

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

Monteringsanvisning och Bruksanvisning

Monteringsanvisning och Bruksanvisning 6304 5461 03/2000 SE Till användaren Monteringsanvisning och Bruksanvisning Panndriftsmodul ZM 427 för manöverpanel Logamatic 4212 Var vänlig läs texten före montering och manövrering Förord Viktiga allmänna

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 615. Gjutna värmepannor för olja och gas kw. Version JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 570-1200 kw Version 1.01 20070726 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 570-1200 kw. Konstruktionstryck 6,0 bar max

Läs mer

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar:

Leveransinnehåll. P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Leveransinnehåll P-30 Pannan till fastbränsle levereras i två delar: Pannkroppen är behandlad med antirost grundfärg och inslaget i plast för att skydda mot transportskador. Asklådan finns under rostret,

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw

Planeringsunderlag GE 315. Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Planeringsunderlag GE 315 Gjutna värmepannor för olja och gas 105-230 kw Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor GE 315, effektområde 105-230 kw. Konstruktionstryck 6,0 Bar max 120 o C. Generellt Buderus

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation

BlackStar. Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation BlackStar Bio Comfort 100 step modulated Version 6.31 Woody generation EN303-5 & EN15270 godkänd på DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi, Miljö märkning A.A. SCEAB www.biocomfort.se Sid: 1 Innehålls

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU160-SU300 1 1 Generellt 3 1.1 Till denna anvisning 3 1.2 Normer och riktlinjer 3 1.3 Verktyg, material och hjälpmedel 4 2 Säkerhet 5 2.1 Överensbestämmelse

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20

Monteringsanvisningar. Anslutnings-set Twin Tube DN 20 Monteringsanvisningar Anslutnings-set Twin Tube DN 20 1 Leveransomfång.....3 2 Montering.....4 2.1 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen med skruvanslutningar.....5 2.2 Twin Tube DN 20 monteras vid panelen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare

Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare Monterings- och underhållsanvisning Logano G215 Panna till olja-/gasbrännare 1 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter, riktlinjer 3 2 Trycktemperatur mm 4 3 Verktyg och hjälpmaterial 5 4 Tekniska data 6 5

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MANUAL LADDSTOLPE LS3

MANUAL LADDSTOLPE LS3 Sida 1 A Väggmonterad B Nergrävd med plastfundament C Med bottenplatta bultad i betong D Nergrävd med jordankare Se sid 5 Se sid 8 Se sid 8 Se sid 11 665/965/1095 1300 1316 1300 Golv/ marknivå Sida 2 204

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning

Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning Duschkabin TELLUS. Monteringsanvisning 0 USE INSTRUCTION OBS!. Denna kabin ska anlutas av en behörig fackman i ett jordat uttag. Innan användning skall jorden kontrolleras, först därefter får kabinen anslutas

Läs mer

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak Monteringsinstruktioner Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak 1 Viktiga allmänna användningsanvisningar Montera den tekniska utrustningen enligt överensstämmelse med hänsyn till monteringsanvisningarna.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO133

INSTALLATIONSANVISNING MO133 INSTALLATIONSANVISNING MO133 Korskopplingsbox KB201 KORSKOPPLINGSBOX KB201 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. Korskopplingsbox KB201 är avsedd för 48 fibrer i SC-duplex

Läs mer

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Leveransomfattning... 2 Montering... 2 Förberedelse för elkabelanslutning...

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering

Monteringsinstruktioner. Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Monteringsinstruktioner Stickkontaktstyrning SR 3 - Solar-Temperaturdifferensreglering Apparaten motsvarar de grundläggande kraven såväl som de europeiska riktlinjerna. Överensbestämmelsen bevisar detta.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna

Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna Opop H418/Bio Comfort Trä Pelletspanna 100 stegs modulerande drift Woody Generation EN 303-5 godkänd av DTI (Danish Technological Institute). Godkänd til trykekspansion. Miljö, Energi klass A.A. MONTERINGSVÄGLEDNING

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO239

INSTALLATIONSANVISNING MO239 INSTALLATIONSANVISNING MO239 N-HNS Husnodskåp 48 fibrer N-HNS HUSNODSKÅP 48 FIBRER Innehållsförteckning Produktbeskrivning Tekniska data Installation Prep. Anslutningskabel Prep. Fanout Fastighetsnät,

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Högklint G.A.D. Intro. Översikt

Högklint G.A.D. Intro. Översikt Produkt Product Monteringsanvisning Assembly manual Högklint Intro Högklint är ett flexibelt hyllsystem som finns i två standardhöjder; 229 och 103 cm med ben (med sockel blir den 7 cm lägre). Längden

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Tankväska Allmänna anvisningar z Introduktion Tankryggsäcken från BMW Motorrad är det idealiska hjälpmedlet vid motorcykelturer. BMW Motorrad Motorrad

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

EURO C20/C22 Takmontering

EURO C20/C22 Takmontering MONTERINGSANVISNING EURO C20/C22 Takmontering Wagner& Co 1.1 Bild 1 EURO-kollektorerna kan med taksystemet utan problem monteras med två personer, utan att man löddar och öppnar taket. EURO-kollektor-taksystemet

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Version: Januari 2016 Svensk version

Version: Januari 2016 Svensk version Version: 2.2.2 Januari 2016 Svensk version Inledning Mainline är baserat på en strömskena där eldistributionen innebär fullständig frihet. Du kan flytta, lägga till och ta bort uttagen enkelt och säkert

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring

Nordic Light Classic 50 Installation - Manövrering - Rengöring Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa. Stäng persiennen och damma. 1 Montering av beslag a Monteringsbeslagen kan monteras

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Vaillant Thermocompact VC 112 E VÄRME, VARMVATTEN OCH REGLERING Innehållsförteckning Sida 1 Typöversikt 2 2 Apparatuppbyggnad 3 3 Dimensioner och mått 4 4 Föreskrifter 5 5 Installation

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

MANUAL LADDSTOLPE sid. 1 of (16)

MANUAL LADDSTOLPE sid. 1 of (16) MANUAL LADDSTOLPE 380123 sid. 1 of (16) MANUAL LADDSTOLPE A. Väggmonterad B. Nergrävd med plastfundament C. Med bottenplatta bultad i betong D. Nergrävd med jordankare Se sid. 5. Se sid. 8. Se sid. 8 Se

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten.

Serviceanvisning. Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS. För installatören. Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. Serviceanvisning Funktionsmodul SM10 Solarmodul för EMS För installatören Vänligen läs noggrant igenom innan idrifttagning eller servicearbeten. 7 747 006 125 12/2006 SE Innehållsförteckning 1 Säkerhet........................................

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer