HIR MALMÖHUS Michael Ventorp TYPLÖSNING RIDSKOLA MALMÖ STAD RAMBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HIR MALMÖHUS Michael Ventorp TYPLÖSNING RIDSKOLA MALMÖ STAD RAMBESKRIVNING"

Transkript

1 TYPLÖSNING RIDSKOLA MALMÖ STAD RAMBESKRIVNING 16 juli 2010

2 RAMBESKRIVNING 16 juli Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 ALLMÄNT...4 Omfattning...4 Allmänna föreskrifter...4 Mark och byggnader...5 Mark...5 Grundläggning...5 Dränering...5 Bottenplatta...5 Stombyggnad...6 Dörrar, fönster, portar och luckor...7 Målning...7 Kompletteringsdelar...7 Vatten och avlopp, värme...8 Rörledningar...8 Värme och Kyla...8 Vatten och Avlopp...8 Ventilation...8 Kraft och belysning...9 Yttre anläggningar...9 KOMMENTARER...10

3 RAMBESKRIVNING 16 juli Bakgrund Malmö Stad planerar att uppföra nya ridskoleanläggningar. För att i ett initialt skede kunna göra en beräkning av kostnader i samband med detta skissas och beskrivs en typlösning som är oberoende av lokalisering och tomten, och som ska kunna användas dels för olika storlek på ridanläggningen, dels för varierande inriktning såsom typ av häst (ponnyer respektive stor häst), dels för nivå på arrangemang av tävlingar. Rambeskrivningen baseras således på att huvudsakligen utgöra en grund för kalkylering, vilket präglar beskrivningens liksom lösningens utformning. Byggnaderna är separata, men ska kunna sammanbyggas respektive omplaceras beroende på den tomt som blir aktuell och slutlig logistik, samt att varje byggnad kan läggas till eller dras ifrån beroende på anläggningens storlek och inriktning. Det innebär bland annat att till exempel servicestallet kan vara en separat byggnad, sammanbyggd med ett eller flera häststall, eller att innehållet fördelas ut på olika häststall. Rumsbeskrivningar utförs inte i detta skede, varför kalkyleringen ges frihet. Lösningen utgår från en anläggning för 60 hästar och med två exempel på placering av byggnaderna, dels på en fiktiv mer rektangulär tomt, dels en mer kvadratisk. För att bedriva (regionala och nationella) utomhustävlingar tillkommer investeringar, vilket framkommer i viss omfattningen nedan.

4 RAMBESKRIVNING 16 juli ALLMÄNT Omfattning 3 st isolerade häststall med 20 hästboxar vardera, 2 x 375 m 2 (stora hästar) respektive 1 x 315 m 2 (ponnystall), tot 1065 m 2 Serviceavdelning/-stall, 235 m 2 Lada, 635 m 2 Adminstrativ byggnad, 225 m 2 i 2 vån, tot golvarea 450 m 2 Maskinhall/traktorgarage 95 m 2 2 st ridhus med läktare, 2065 m2 (oisolerat) respektive 1230 m 2 (värmeisolerad vägg och tak) (24 x 75 respektive 24 x 40), tot m 2 Gödselplatta med ramp, 290 m 2 3 st gödselcontainerhus med elevatorgrop och elevator, 3 x 40 = 120 m 2 Utomhusridbana 1320 m 2 (22 x 60 m) [Tävlingsatlernativ ytterligare en bana 30 x 70 m (2100 m 2 ] 6 st allväderspaddockar - inhägnade, tot m 2, tot 900 löpmeter (lpm) staket 6 st inhägnade gräspaddockar, tot 2 ha, tot lpm stängsel Parkering bil + släp, 30 platser, 3000 m 2 [Tävlingsalternativ 60 platser 6000 m 2 ] Gårdsplaner [Tävlingsalternativ 3 dressyrdomarbås (hus) samt domartorn (hoppning)] Allmänna föreskrifter Samtliga byggnader och utrymmen skall uppfylla gällande krav enligt BBR, BKR och Svensk Standard samt Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK) rekommendationer ( LBK-pärmen För material och arbetsutförande gäller om inte annat föreskrivs minimikrav angivna i senast utgivna Hus-AMA och övriga i projektet tillämpliga AMAanvisningar/-beskrivningar samt AMAnytt, senaste publikation. För elinstallationer skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK) rekommendationer ( LBK-pärmen ) kap 5 följas. (http://www.svbf.se/a1_omoss/bilder/flik5.pdf). För lokaler för huvudsakligen enbart människors uppehåll såsom kontor, tvätt, hygienutrymme o dyl är dimensionerande inomhustemperatur +20 C vid utomhustemperatur -10 C. Inga krav på dimensionerande temperaturer sommartid (kylning av rum). Dimensionerande klimatparametrar vintertid och sommartid för stall (temperatur och relativ fuktighet, inomhus och utomhus för beräkning av ventilation i stalldel) gäller Svensk Standard SS och för häststall Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning DFS 2007:6 Saknr L 101 speciellt 3 kap (http://www.sjv.se/download/18.b1bed f /dfs_ pdf). För stall gäller dimensionerande innetemperatur + 6 o C, för servicestall + 12 o C. I största möjliga utsträckning förläggs installationerna dolda med hänsyn till rengöringskrav. För häststall gäller Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning DFS 2007:6 Saknr L 101 och Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbete med djur (AFS 2008:17).

5 RAMBESKRIVNING 16 juli Mark och byggnader Mark Gårdsplan bärighet på min axeltryck 10/16 ton. Hårdgjord P-plats stenmaterial alt asfalt Eventuellt överblivna schaktmassor kan uppläggas i anslutning till entreprenadområdet. Ridbaneundelag (inomhus respektive utomhus) enligt Svenska ridsportförbundet Bygga för häst s Allväderspaddockar 100 Grus 0 8, 200 Samkross 0 32, geotextil och dräneringsrör i rörgravar. Gräspaddockar sås in med hästbetesgräs på bef mark. Utjämningdammar för dagvatten Ledningar i mark Ledningar i mark för avvattning av tak via hängrännor och stuprör. Grundläggning Grundläggning frostfritt och anpassad till valt stomsystem. Grundläggning stallbyggnad lämplig för bärande ytterväggar av sandwichelement av betong. Dränering Dränering under byggnad Min 200 mm dränerande lager utläggs över hela ytan under byggnad med golv (dvs. ej ridhusmaneger).. Normenlig isolering med kapillärbrytande skivor av mineralull eller cellplast under värmeisolerad byggnadsdel. Dränering runt byggnad utföres enligt norm. Bottenplatta I stallbyggnad ska golv utföras så att högsta U p -värdet blir 0,30 W/m2K, såväl för randfält som för övrigt golv uppnås. Betong skall vara i klass K40 (C32/40). I boxar och spiltor ska golv förses med hålkäl r=50 mot ytteväggar. Brunnar i stall dräneringsrännor med lock typ Aco-drain el likv. längs boxfronter respektive spiltors bakkant Hygienutrymmen förses med keramiska plattor.

6 RAMBESKRIVNING 16 juli Stombyggnad Stallbyggnad: Bärande ytterväggar av betongelement alt murning med lättklinkerblock med puts. Takstomme av trä alt stål. Eventuella pelare eller ramben får inte placeras invändigt i box/spilta (dock i samband med boxars/spiltors hörnstolpar el dy). Lada: Pelar-balkstomme alt fackverk alt treledsram av stål eller limträ Ridhus: Ram av stål eller limträ För stallbyggnad ska högsta genomsnittliga praktiska U-värde, medel-u p, för tak och väggar vara 0,25 W/m 2 K, eller enligt värmeekonomisk beräkning. Väggar Ytterväggar Syllar utföres på syllisolering. Stallbyggnaden bärande väggar av betong (sandwichelement, alt lättklinkerbetongelement alt murad lättklinker med puts). Ladans och ridhuset fasadmaterial stålplåt. Ridhus har utvändigt 1100 hög betongsockel samt invändigt 2000 ridhussarg samt stomme/ytterväggskonstruktion. Gödselcontainerhus glespanel alt plåt. Innerväggar Eventuella inneväggar inom stallbyggnad av murblock (ej lättbetong) eller betong. Bjälklag Bjälklag mellan våningsplan utgörs av prefabricerade element av btg eller lättklinkerbtg (administrationsbyggnaden) Tak Yttertak Generellt korrigerade fibercementskivor. Alternativt vid värmeisolerat tak av oisolerat ridhus (oisolerade väggar): Stålplåt sandwishtakelement typ Linab G4 takpanel el motsv. på värmeisolerade byggnader och oisolerat ridhus. Stålplåt på oisolerad byggnad (lada, maskinhall och containerhus). Nödvändig säkerhetsutrustning monteras på tak i erforderlig omfattning. Innertak/undertak Träullsplattor typ 25 mm Träullit Akustik el likv..

7 RAMBESKRIVNING 16 juli Dörrar, fönster, portar och luckor Dörrar, fönster och portar, komplett beslagna. Skyddsklass 1 enligt försäkringsbolagens regler gäller för den administrativa byggnaden samt sadelkammare. Alla slagdörrar och -portar ska kunna öppnas 180 o där så är möjligt. Låsning Samtliga ytterdörrar/-portar ska vara låsbara enl normal standard. Låsning av sadelkamrar. Ytterdörrar Ytterdörrar och portar i stallbyggnader skall förses med sparkplåtar H=300 mm, på båda sidorna. Ytterportar skall vara kraftiga med kraftig beslagning för att klara påfrestningarna; i stallbyggnad Y-TE Hästdörr 24x24 M el likv., pardörr med delad vänsterhängd gångdörr. Innerdörrar Kvalitet skall vara typ Svenska Dörr Massivdörr eller likvärdigt där ej annat anges. Brandklassade dörrar skall vara i klass EI 60. Fönster Fönster i trä, 3 glas, utföres med storlek och placering enligt ritning, komplett beslagna. Fönster i stall utföres med 2-glas samt karm och båge i stål med bruten köldbrygga och med storlek och placering enligt ritning, komplett beslagna. Fönster i stallbyggnad utföres öppningsbara 180 o ; Y-Te stålfönster Unik el likv., 10x10 M (BxH) med transparent polykarbonatskiva (typ Hammerglass 6 mm el likv.) alt härdat glas i st f galler. Fönsterband i ridhus, kanalplast av polykarmonat. Målning Allt in- och utvändigt synligt trä målas. Utvändigt trä målas genom två strykningar slamfärg Falurödfärg. Där målning av väggar föreskrives, skall även dörrar och fönster inkl foder, karmar, trösklar samt socklar behandlas. Kompletteringsdelar Hygienrum Samtliga hygienrum, typ omklädning, wc etc, utrustas med komplett beslagning av sakvaror såsom toalettpappershållare, pappershandduksskåp, tvålautomat, hängare, spegel.

8 RAMBESKRIVNING 16 juli Vatten och avlopp, värme Rörledningar Synliga oisolerade ledningar målas, väggbrickor vid genomföringar Eventuella ingjutna ledningar utföres av mjuka heldragna plastisolerade kopparrör. Ledningar för vatten i oisolerade byggnader och utomhus frostskyddas. I stall dricksvattenledningar för häst PEM-rör och läggs i golvrör. Ledningar i boxar förses med spark- och gnagskydd. Eventuella värmerör i stallbyggnad utföres i stål. Isolering KV-, VV- och VVC-ledningar isoleras med rörskål av mineralull alt utförs med prisolledningar. Brandpost Brandposter i varje stall och lagerbyggnad med erforderlig slanglängd. Värme och Kyla Se allmänna föreskrifter. Vatten och Avlopp I servicestall ska varmvatten finnas. Avloppsbrunn i hästdusch förses med silhink och rensbrunn I varje hästbox placeras en vattenkopp med avstängning vid varje vattenkopp, skyddsrör utan vassa kanter upp till vattenkopp. I stall skall avlopp för tvättvatten finnas, se bottenplatta. Bevattningsanläggning för banunderlag i ridhus och utebanor. Ventilation I häststall och värmeisolerat ridhus naturlig, automatiskt styrd växthusventilation typ UBA (www.uba.se) el motsv. I oisolerat ridhus naturlig ventilation genom öppningar längs takfot samt huvförsedd öppen nock med vindavvisare. Delar av fönsterband manuellt öppningsbara I oisolerad hus (lada, maskinhall och containerhus) naturlig oreglerad ventilation genom öppningar längs takfot samt huvförsedd öppen nock med vindavvisare. Alt containerhus luftgenomsläppliga väggar, se ytterväggar I administrativ byggnad och servicestall kanaliserad styrd mekanisk FT-ventialtion.

9 RAMBESKRIVNING 16 juli Kraft och belysning Se allmänna föreskrifter. Inomhus generellt lysrörsarmaturer, i ridhus alt halogenlampsarmatur, belysningsstyrka enligt norm Ytterbelysning vid varje ytterport/-dörr samt vid ridbanor, gårdsplaner och vägar. För installationer skall jordfelsbrytare i erforderligt antal monteras. I häststall skall extra potentialutjämningsledare förbinda installationernas skyddsledare med alla utsatta delar och andra ledande delar som hästarna kan beröra. Anläggningen skall förses med skydd för överspänningar (grovskydd B-klass, ventilavledare, och mellan skydd C-klass, varistorer) Teletekniska installationer. Teletekniska anläggningar typ rikstelefon, snabbtelefon, datanät och driftslarm. Inbrottslarm med skalskydd kompletterat med rörelsedetektorer samt brandlarm. Larmet skall vara försett med larmsändare för vidarekoppling till larmcentral. Yttre anläggningar Stängsel allväderspaddockar och staket utomhusridbana plaststaket typ Poda (www.poda.se) el likv. Stängsel gräspaddockar typ Equifence/Hippolux (www.poda.se) el likv.

10 RAMBESKRIVNING 16 juli KOMMENTARER För att på ett rationellt sätt driva en ridskoleanläggning krävs mekanisering, vilket medför investeringar i maskiner, utrustning och större redskap. I första hand bör, med tanke på tidsåtgång och arbetsbelastning, utgödsling av hästboxar rationaliseras, i andra hand utfodringen och ströning i synnerhet hantering av storbalar av grovfoder och halmströ. Vid en kalkylering av investeringskostnaderna bör således maskiner och utrustning medtagas. Även hantering av ridbanor och utomhusanläggning kräver maskiner och utrustning. I ovanstående förslag, vilket framgår av ritning, förses samtliga hästboxar med helt öppningsbar front (finns för såväl slagdörrar som skjutdörrar). Genom detta kan semipermanentbäddar anläggas (gödslas ut med maskin, kompaktlastare, ca var 6 á 8 vecka), och vid behov eller önskemål tas dagligen enbart ut ren gödsel och kraftigt förorenad strömaterial. Uttag av hela bädden transporteras i normalfallet direkt till gödselplatta, medan den dagligt uttagna gödseln läggs i gödselvagn eller container i direkt anslutning till häststallen för att sedan till exempel töms på gödselplatta. Hanteringen av gödsel på platta kräver dessutom traktor med frontlastare eller större kompaktlastare. I normalfallet med en central lada anläggs buffertförråd för grovfoder, strö och kraftfoder i direkt anslutning av häststallen. I detta fall kan utrymme i ladan då sparas in, varför buffertförråd i detta fall som underlag för kostnadsberäkning inte tagits med. Hanteringen av storbalar förutses ske med maskin, till exempel en kompaktlastare i lada och transport till stall/buffertförråd och upplyft på storbalsvagn eller motsvarande för utfodring. Storbalsvagnen kan dras manuellt, eller av kompaktlastare eller någon typ av truck. En palltruck (kräver speciellt förarbevis/körkort) kan framför allt användas om storbalar placeras på träpallar. Kompaktlastare och palltruckar kan även användas vid den dagliga utgödslingen av hästboxar, etc. Säckhantering av kraftfoder bör undvikas. Förvaring i silor med direkt tömning i kraftfodervagn är att föredra. Utfodring kan rationaliseras, mekaniseras och till olika nivå automatiseras. För kraftfoder finns automater som fylls på mekaniskt (rör med medbringare) eller manuellt, men som utfodrar bestämda mängder på bestämda tider dygnet om. Motsvarande automater finns för grovfoder. I samband med typlösningen av ridskoleanläggningen föreslås följande maskiner och utrustning: 3 st (ett per stall) silor á 6 m 2 1 st kompaktlastare med tillbehör (såsom skopa, balklämma, pallgaffel, sopborste, snöplog) 1 st traktor hk med frontlastare 1 st påhängsvagn för traktor 3 st (ett per stall) gödselvagn alt containrar 6 st storbalsvagnar (halmströ respektive grovfoder, 1 st vardera för varje stall), varav totalt 3 st med lassvåg 1 st bevattningsmaskin för utomhusbanor o dy 2 st bevattningsanläggningar, 1 st per ridhus 1 st ridhusharv

11 RAMBESKRIVNING 16 juli Därtill kan föjande komma i fråga: 60 st kraftfoderautomater (1 st per hästbox) [60 st grovfoderautomater (1 st per hästbox)]

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT MER ÄN LÄNGTA HEM TILL.

STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT MER ÄN LÄNGTA HEM TILL. STALLINREDNING STALLBYGGNADER UTEBOXAR & LÖSDRIFT STALLTILLBEHÖR HINDER...OCH MYCKET MER ETT STALL ATT LÄNGTA HEM TILL MER ÄN 250 stalltillbehör 1 YDRE MAGNIFIK - boxen för finsmakare 10 31 ETT STALL ATT

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

Handbok för elinstallationer i lantbruk

Handbok för elinstallationer i lantbruk Handbok för elinstallationer i lantbruk En LBK-rekommendation framtagen i samarbete med: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Utgåva 2005:1 SBF-LBK Flik 5 Innehåll Förord... 2 Elinstallationer i lantbruk...

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna För att få en bättre helhetssyn på svaren presenteras resultaten av både enkäten och djupintervjuerna under samma rubriker som användes i enkäten. delades

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Bakgrund. Litteraturstudie

Bakgrund. Litteraturstudie 1 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Litteraturstudie...4 Arbetets del i den totala kostnaden för hästhållningen...4 Stallarbetet - ett tungt kroppsarbete...4 Inställning till och synen på mekanisering...5

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti

Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti 1 (10) Kravspecifikation fysiskt skydd, för erhållande av Statlig Utställningsgaranti Denna kravspecifikation gäller vid besiktning för att erhålla Statlig Utställningsgaranti. Kraven gäller såväl utställningslokal

Läs mer

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Niklas Adolfsson & Qiuqing Geng, Projektet är finansierat av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande.

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Mura ditt stall. Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Utsättning... 3 Verktyg... 3 Materialspecifikation...3 4 Grund... 3 Vägg... 4 Tak... 4 Bygglovsritning...5 6 Börja med grunden... 7 Förbered för

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak Plåt- och Ventbranschernas arbetsmiljökommitté

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL BESIKTNINGS- PROTOKOLL FLERBOSTADSHUS Version 1 reviderad 070928 Version 2 reviderad 071025 Berör fråga FB41, FB47, FB52, FB56, FB62, FB76, FB88, FE1, FE71 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1

REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Brf Ekerum nr 1 Foto: PO Carlsson REGELVERK för Brf Ekerum nr 1 Gäller från och med januari 2015 Anvisningar för hantering av mark- och byggnadsåtgärder med mera Golfbyns särskilda karaktär Ekerums Golfby

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA?

GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? GOLV/PLATTA PÅ MARK HUR BYGGER JAG EN NY FUKTSÄKER BETONGPLATTA? Platta på mark med hänsyn till, fuktsäkerhet, energiförbrukning, radon, tjäle och byggkostnad. Många fuktskador har drabbat alla slags husgrunder

Läs mer

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer