Kommunfullmäktiges handlingar (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (18) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 februari 2012 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden besvaras av Katarina Jonsson Medarbetaridé Politisk föredragning Leif Walterum Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Politisk föredragning Elisabet Svalefelt Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Politisk föredragning Katarina Jonsson Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående engelskaspår i grundskolan Politisk föredragning Anders G Johanson Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Politisk föredragning Katarina Jonsson Anmälningsärenden Valärenden Politisk föredragning Kerstin Nordling

2 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Godkännande av dagordning 2. Allmänhetens frågestund 3. Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer 4. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden Interpellation P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien. Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen. West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter! Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M): Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? Egon Frid (V) Kommunstyrelsens ordförandes svar Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? West Sweden är en stor tillgång för medlemskommunerna när det gäller att få en ingång till EU och kunskap om internationellt arbete. Vi vet att det är förenat med stora kostnader om vi i kommunerna skulle ha anställd personal insatt i internationella frågor av det slag som West Sweden arbetar med. Vi behöver dock bli bättre på att efterfråga möjligheterna. Under 2011 påbörjades ett arbete inom WEPA (West Sweden s EU-Projekt Analystjänst). Genom detta samarbete med West Sweden får Skövde möjlighet att ta del av arbetssätt, synsätt, projekt och utveckling i andra länder inom EU. West Sweden besitter stora kunskaper om olika program och vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå. Under 2011 betalade Skövde kommun i medlemsavgift till West Sweden. Vad har West Sweden gjort för att rätta till bristerna? Jag har ställt frågan till West Sweden och fått svar på vilka åtgärder som vidtagits: Det som uppdagats har varit ett mönster i det belgiska aktiebolaget (SA) och inte i det svenska bolaget. Som en följd av allt som hände under mellandagarna har följande steg vidtagits, och fler är på gång enligt tf VD Rune Malm: 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Ernst & Young har genomfört en fördjupad revision av år 2010 och 2011 för West Sweden SA (=AB) i Bryssel. Resultatet av detta arbete ligger nu på styrelsens bord, för eventuell vidare granskning av Brysselkontoret. 2. Förtroendevalda revisorer har utsetts för att granska West Sweden AB och SA. Det har inte funnits tidigare. 3. Riktlinjer för såväl extern som intern representation har tagits fram och beslutats om i styrelsen. 4. West Sweden utreder om man skall ha ett bolag i Belgien eller om det går att lösa på annat sätt. 5. En fördjupad granskning av tidigare VD:s förmåner görs och säkerställs såväl mot svensk som belgisk lagstiftning. 6. De förtroendevalda revisorerna vill också göra en revision av det svenska bolaget för att kunna säkerställa verksamheten på hemmaplan. 7. Tf VD, Rune Malm, håller för närvarande på att ta fram diverse styr- och policydokument för att säkerställa den interna kontrollen av såväl den svenska som den belgiska verksamheten. Från Skövde kommuns sida har vi inte sett någon anledning att vidta några särskilda åtgärder för att rätta till bristerna, eftersom översynen redan inletts inom West Sweden när vi fick kännedom om händelserna. Vid årsstämman i maj framkom ingenting som gav oss, eller någon annan kommun, anledning att reagera och agera. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med West Sweden. Katarina Jonsson (M) Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 6. Medarbetaridé Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Personalidé Hållbar utveckling Skövde 2000 upphör att gälla med anledning av kommunstyrelsens beslut om riktlinje. Bakgrund Skövde kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En grund för den strävan är att tydliggöra synen på medarbetarskapet, d.v.s. den värdegrund som Skövde kommun som arbetsgivare, vill ska genomsyra våra verksamheter. Underlaget till Medarbetaridén har processats fram under En viktig bas i arbetet har varit att få med resultat från modern forskning i underlaget. Utöver litteraturstudier har seminarier genomförts med professor Stefan Tengblad, som är verksam vid HIS och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Kommunens chefer har i chefsnätverk diskuterat medarbetarskap och förberett diskussioner som sedan hållits på arbetsplatsträffar. Genom att föra diskussionerna på arbetsplatsträffar har samtliga medarbetare engagerats i processen, och därmed bidragit med ett mycket stort underlag till Medarbetaridén. I workshops med medarbetare och chefer från samtliga förvaltningar, har man därefter arbetat med struktur och inriktning i Medarbetaridén. Workshopsgruppen har också fungerat som referensgrupp till förslaget. Medarbetaridén har behandlats i KDLG och i Förhandlingsdelegationen samt förhandlats med fackliga organisationer, som inte hade något att erinra mot förslaget. Utan att förändra inriktning och innehåll i dokumentet kommer Medarbetaridén att bearbetas layoutmässigt och språkmässigt innan det distribueras ut till alla enheter inom Skövde kommun. Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktning och innehåll i dokumentet Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé som riktlinje att gälla för samtliga förvaltningar inom Skövde kommun. Handlingar Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 7. Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarad då tekniska nämnden ska utreda annan placering av övergångsställe. Bakgrund Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta övergångsställe mellan Ekängsvägen och Havstenavägen, för att få en bättre och närmre väg till vårdcentralen när man kliver av vid busshållplatsen. Samtidigt som hållplatserna flyttades närmare vårdcentraleren skulle även övergångsstället flyttats. Nu måste man när man kommit av bussen gå längre bort för att gå över vägen och sen gå tillbaka igen, gå förbi ambulansinfarten för att komma till vårdcentralen. I medborgarförslaget föreslås att: Ett nytt övergångsställe läggs rakt fram från den gångväg som kommer från vårdcentralen. Det gamla övergångsstället som är beläget vid utfarten från Käpplundagärde stryks. Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget från Andrew Kindblad om att flytta övergångsstället mellan Ekängsvägen och Havstenavägen med anledning av att tekniska förvaltningen ändå ska utreda annan placering. Det är 50 meter längre att gå om man använder befintligt övergångsställe som är beläget vid utfart Havstenavägen, i jämförelse med förslaget om nytt övergångsställe. Ett nytt övergångsställe kräver dessutom anläggande av en ny gångväg som måste vinterväghållas. När de boende flyttar in i Käpplunda park tros nya mönster uppstå för gående i området runt busshållplats och vårdcentralen. Boende i Käpplunda park har behov att ta sig till busshållplatsen Käpplunda vårdcentrum och då kommer sannolikt användningen av övergångsstället vid utfarten från Käpplunda gärde att öka, varför tekniska förvaltningen inte anser det lämpligt att ta bort detta. Tekniska förvaltningen delar Andrew Kindblads uppfattning att det vore bra om det fanns en genare väg från busshållplats Käpplunda vårdcentrum till vårdcentralen, men då måste befintligt övergångsställe beläget vid utfart Havstenavägen flyttas. Det kan de göra först då de utrett att det är rimligt att flytta det och att de lyckas dämpa hastigheten på passerande fordon i eventuellt nytt läge. Innan detta är gjort anser inte tekniska att det är rimligt att flytta något övergångsställe. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Tekniska nämnden , 89 Karta tillhörande tekniska nämnden 89 Medborgarförslaget 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 8. Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom socialnämndens redovisning av att det inte finns något hinder, beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd, att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. Bakgrund Egon Frid (V) har för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling. I och med höstterminen 2011 ges eleverna som går på gymnasieskolan i Skövde rätten att låna en dator att använda i sina studier, för att brukas i skolan och i hemmet. En egen dator till varje elev är ett bra stöd för alla elever att på lika villkor utveckla sitt datoranvändande. Ett annat behov som kräver lika villkor är elevernas möjlighet att koppla upp sig med sin dator när eleverna studerar med sin dator i hemmet. Idag tyder mycket på att de elever som inte har bredbandsuppkoppling i hemmet enbart kan använda sin dator i skolan och därmed är en orättvisa inbyggd i satsningen på en egen dator till varje elev inom gymnasieskolan i Skövde. Det är rimligt, anser vi i Vänsterpartiet i Skövde, att alla familjer och hushåll ges samma förutsättningar för att deras barn och ungdomar kan utveckla datoranvändandet både i skolan och i hemmet. Särskilt viktigt är det att ge alla elever på gymnasieskolan möjligheten att använda sin lånade en-till-en-dator i sitt skolarbete både i skolan och hemma. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: De eventuella orättvisor som kan finnas i elevernas möjligheter att använda sin en-till-en-dator i skolan och i hemmet undanröjs De familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad genom redovisningen av innevarande regelsystem på socialförvaltningen. Beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd finns inget hinder att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Socialnämnden , 160 Motionen 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 9. Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom skolnämndens och socialnämndens redovisningar. Bakgrund Anita Löfgren (S), Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S) samt Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn. Det finns idag barn som är sjuka när det är utflykter eller idrottsdagar i skolan. De skriver vidare att många av dessa barn inte heller kan delta aktivt i förenings- och idrottsaktiviteter då det inte finns pengar till avgifter och utrustning som är förutsättningar för att kunna delta. I motionen föreslås att: Skolnämnden tar fram ett regelverk som innebär att alla skolutflykter är avgiftsfria. Skollunch serveras alla skoldagar, även frilufts och idrottsdagar. Socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt omvårdnadsnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen och skriver i sitt yttrande: Enligt skollagen ska förskoleklass och grundskolan vara avgiftsfri. Skollagen ger utrymme att ta ut en mindre avgift vid skolresor och dylikt. Vad gäller dessa avgifter följer skolorna skolinspektionens riktlinjer ( ) för avgifter i grundskolan. Skollunch vid frilufts- och idrottsdagar har under många år serverats ute i naturen. På grund av att det blivit mycket svinn samt att det är organisatoriskt svårt att köra ut lunch vid t.ex. skogsutflykter, vandringar m.m. har skolan och måltidsenheten kommit överens om att inte erbjuda detta. Den här typen av aktivitet förekommer dock inte mer än ett fåtal gånger per år och anses därför vara ett sådant enstaka inslag med obetydlig kostnad som får förekomma enligt skollagen. Enligt 1 kap 8 skollagen ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Socialnämnden har föreslagit att punkt 3 i motionen ska anses besvarad enligt den redovisning som socialförvaltningen har lämnat. Socialförvaltningen utreder gärna frågan om att förstärka och ge barn möjlighet till en skäligare levnadsnivå i form av att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme avsedda för deras behov. Även frågan om lagstöd för att ge en grupp individer extra ekonomiskt stöd behöver utredas. I den s.k. riksnormen ingår idag en särskild del avsedd för barns fritid och lek. Denna del har lagts till i riksnormen för att just täcka behovet av detta hos barn. Beloppen varierar med barnens ålder men som exempel så beviljas alla familjer med barn mellan år ett belopp på 430 kronor per barn som är tänkt att täcka fritidsaktiviteter. Utöver detta har alla familjer alltid möjlighet att ansöka om extra pengar som t ex kan gälla träningskläder, avgifter till föreningar mm. Om det finns ett sådant behov så beviljas i regel familjen detta. När det gäller beslut om pengar till 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (18) enskilda personer så kan det inte beviljas med annat än att det finns ett lagrum som stödjer att summan betalas ut. Fritidsnämnden har avstått från att yttra sig, eftersom motionen avser medel från skolnämnden och socialnämnden har inte fritidsnämnden några synpunkter. Kulturnämnden har tillstyrkt motionärernas förslag att socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter, som till exempel musikskolans avgifter. Omvårdnadsnämnden har avstått från att yttra sig med hänvisning till att motionen berör enbart skolnämnden och socialnämndens verksamheter. Handlingar Skolnämnden , 153 Socialnämnden , 161 Fritidsnämnden , 68 Kulturnämnden , 65 Omvårdnadsnämnden , 141 Motionen 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 10. Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen vilket innebär tillstånd för elbilar att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. Bakgrund Jasmin Vizlin (MP) och Roger Almgren (MP) har för miljöpartiet i Skövde lämnat in en motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar. De som äger ett fordon som drivs med biogas kan idag få en dispens från tekniska kontoret för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. I motionen föreslås att: Tillståndet för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun utökas så att det omfattar även elbilar. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har tillstyrkt förslaget att även elbilar ska kunna få dispens att parkera på allmänna platser i Skövde utan att erlägga parkeringsavgift. Dock anser tekniska nämnden att dispensen så småningom bör avvecklas. I Strategi för parkering i Skövde som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2011 rekommenderas att dispens att parkera gratis för miljöbilar ska tas bort eftersom den som skaffar en bil med gratis parkering kommer använda den till resor som tidigare lösts på annat sätt. Dessutom förloras en stor del av styrmedlet för att styra parkering på ett sätt som stimulerar stadens utveckling. I yttrandet framförs att elbilarna måste kunna laddas från elnätet. Hybrider som har elmotor och batteri men som inte kan laddas från elnätet omfattas inte. Handlingar Tekniska nämnden , 79 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 11. Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då tekniska nämnden informerat Trafikverket om standarden på cykelvägen. Bakgrund Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo. Man går kryssa mellan gropar och sprickor. I motionen föreslås att: Cykelvägen från Månsavägen mot Volvo åtgärdas så fort som möjligt, så att de som vill använda cykeln istället för att ta bilen eller annat fortskaffningsmedel, kan göra det på ett bra och betryggande sätt. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen och har hänvisat frågan till Trafikverket. Trafikverket är väghållare för den nämnda cykelvägen och ansvarar för underhållet av densamma. Tekniska har via e-post informerat Trafikverket om innehållet i motionen. Handlingar Tekniska nämnden , 70 Motionen 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 12. Motion angående engelskaspår i grundskolan Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad, då skolchefen av skolnämnden fått i uppdrag att starta minst ett engelskaspår för årskurs 7-9 med start höstterminen Bakgrund Johan Ask (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion angående ett engelska spår i grundskolan. Skövde kommun vill att fler elever söker sig till högskolan för att höja utbildningsnivån i Skövderegionen. Kommunen vill också locka fler akademiker till området och med dem kommer andra krav på utbildningar av deras barn. Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det globala samhället. Han skriver vidare att Skolverket har påpekat att engelskaundervisning för år 6-9 inte ser värdet av vardagsengelskan. I de klassrum där enbart engelska används som arbetsspråk är eleverna mer motiverade. I motionen föreslås att: En utredning görs om att starta ett engelskaspår från förskoleklass upp till år 9. Ett engelskaspår startas senast läsåret 2012/2013 om utredningen visar att det är genomförbart. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen. Alla skolor för åk 7-9 har numera i uppdrag att profilera sig och kommunstyrelsen beslöt hösten 2009 att ändra skolskjutsreglerna, så att det blev möjligt för eleverna att få busskort till vald skola, under förutsättning att man har minst 4 km dit. Skolor för förskoleklass, åk1-6 har också i uppdrag att profilera sig, men de nya skolskjutsreglerna gäller enbart de tre sista årskurserna. Skollagen ger rektor på en grundskola möjlighet att besluta om profilering genom att använda de 600 timmar som utgör Skolans val. Ett ämne eller en ämnesgrupp kan minskas med max 20 % av timmarna till förmån för en vald skolprofil. Detta är en möjlighet som skolorna skulle kunna nyttja i högre grad. På Värings skola har man sedan flera år haft en inriktning där man profilerat skolan genom att skapa ett speciellt inrett klassrum för engelskaundervisningen. I detta rum används engelska även som arbetsspråk. Skolnämnden har sedan tidigare gett skolchefen ett uppdrag att starta minst ett engelskaspår för åk 7-9 med start ht

15 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Skolnämnden , 152 Motionen 15

16 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 13. Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att Skövde Stadshus AB samordnar bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Bakgrund Conny Brännberg (KD) har för kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag. Skövde kommun har en bolagskoncern och strävar att samtliga verksamheter samverkar och en gemensam bolagsdag kan bidra till ökad samsyn och förstärkt samverkan. Västra Götalandsregionen har en årlig bolagsdag. Samtliga bolag genomför under denna dag sina ordinarie bolagsstämmor. Genom detta kan den som är intresserad få en samlad bild av det gångna årets verksamheter. Genom att samordna stämmorna erbjuds en samlad redovisning av bolagets verksamheter och såväl kommuninvånare som förtroendevalda ges möjlighet till ökad kunskap och insyn. I motionen föreslås att: Kommunfullmäktige rekommenderar Skövde Stadshus AB att samordna bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Motionen har skickats på remiss till Skövde Stadshus AB. Styrelsen har tillstyrkt motionen i sin helhet. Handlingar Skövde Stadshus AB , 126 Motionen 16

17 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 14. Anmälningsärenden 17

18 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 15. Valärenden 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-13 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-13 1(40) Kommunstyrelsen 2012-02-13 1(40) Innehållsförteckning Styrel - prioritering av elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist... 3 Risk och sårbarhetsanalys för Skövde kommun...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) FÖREDRAGNINGSLISTA den 29 augusti 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2011-08-29 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Anmälan av nya medborgarförslag och motioner... 4 Motion angående mer miljövänlig mat... 5 Motion angående Mjuka linjen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Utdelning av Arne Lorentzons

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-11-08 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-11-08 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-11-08 1 Innehållsförteckning Information om investeringsprocessen... 3 Billingskolan... 4 Sammanträdesdagar år 2012 för tekniska nämnden... 5 Mål och strategier,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24) Kommunfullmäktige 2009-12-21 1(24) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Motion om att Skövde kommun ansluter sig till borgmästaravtalet... 4 Motion om trafiksäkerhet för ungdom... 5 Motion

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-01-30 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA den 30 januari 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (14)

Kommunfullmäktiges handlingar (14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-05-31 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2007 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer...

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1(9) Innehållsförteckning Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument AVGIFTER I SKOLAN

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument AVGIFTER I SKOLAN Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument AVGIFTER I SKOLAN ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-01-04, 25 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-03-31 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Barn- och

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar

Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar Regler för grundskole- och grundsärskole-skjutsar inom Sjöbo kommun 2011-08-08 Version 1.0 Regler för grundskole- och grundsärskoleskjutsar inom Sjöbo kommun Giltigt från och med höstterminen 2011 Antagen

Läs mer

Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan

Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan Tjänsteutlåtande 2012-09-06 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Dnr BUN 2012/66-2 Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av regler, praxis och erfarenheter avseende avgifter i skolan Förslag till beslut Bam- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (14)

Kommunfullmäktiges handlingar (14) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-09-26 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA den 26 september 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information: Valmyndighetens erfarenhetsrapport,

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola.

Urvalsgrunder vid val till förskoleklass och grundskola. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-007/3573 SID 1 (7) 2011-10-18 Handläggare: Christer Blomkvist 508 33 689 Jill Geidemark Banu 508 33 771 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd

Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd PROTOKOLL 2013-06-12 1(1) Ks Dnr 2012/621 009 Beslut med anledning av motion om att dator och internetkoppling bör ingå i normen för försörjningsstöd i barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt stöd Sammanfattning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

1. Önskemål om skola när barn ska börja i förskoleklass

1. Önskemål om skola när barn ska börja i förskoleklass Beslut Dokumentansvarig: Gunnar Olofsson, skolstrateg Godkänd av: Beslut i för och grundskolenämnden Version: 2.0 Regler för önskemål av skola när barn ska börja förskoleklass Dokumentdatum: 2017-11-02

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun

Reglemente för skolskjuts och elevresor. För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Reglemente för skolskjuts och elevresor För förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i Sandvikens kommun Innehållsförteckning: Skolskjutsberedning 1. Skolskjuts och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-14 1(12) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.45 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S Kristina

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-01-18 Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196)

154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-11-14 154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo (KS/2016:196) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i utbildningsnämnden Reviderad SKOLSKJUTSREGLER Antagen i utbildningsnämnden 2012-09-28 Reviderad 2015-08-28 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1(18) Innehållsförteckning Motion angående engelskaspår i grundskolan... 3 Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag... 5 Begäran om förtydligande

Läs mer

Uppsala "KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Kjell Holm Datum 2013-03-22 Nämnden för hälsa och omsorg Kommunledningskontoret: Remiss, Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 PM 2003 RIII (Dnr 329-3086/2003) Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:98 RIV (Dnr 001-1259/2010) Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

Ytterligare material inför årsmötet

Ytterligare material inför årsmötet Ytterligare material inför årsmötet 1. Revisionsberättelse 2. Skrivelse från styrelsen om finansiering av underhåll 3. Motioner och styrelsens svar på motionerna Vänliga hälsningar Styrelsen Org nr 702000-4532

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Skolskjutsregler Skolskjutsregler 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 januari 2006, reviderat den 18 augusti 2011 Tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 27 oktober 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 27 oktober 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 27 oktober 2003 Kf 148 Dnr KS03/120 315 Motion om parkering, Elin Johansson (c) Elin Johansson föreslår i motion att kommunen ska införa gratis parkering och att finansieringen

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer