Kommunfullmäktiges handlingar (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (18) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 februari 2012 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden besvaras av Katarina Jonsson Medarbetaridé Politisk föredragning Leif Walterum Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Politisk föredragning Elisabet Svalefelt Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Politisk föredragning Katarina Jonsson Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående engelskaspår i grundskolan Politisk föredragning Anders G Johanson Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Politisk föredragning Katarina Jonsson Anmälningsärenden Valärenden Politisk föredragning Kerstin Nordling

2 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Godkännande av dagordning 2. Allmänhetens frågestund 3. Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer 4. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden Interpellation P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien. Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen. West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter! Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M): Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? Egon Frid (V) Kommunstyrelsens ordförandes svar Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? West Sweden är en stor tillgång för medlemskommunerna när det gäller att få en ingång till EU och kunskap om internationellt arbete. Vi vet att det är förenat med stora kostnader om vi i kommunerna skulle ha anställd personal insatt i internationella frågor av det slag som West Sweden arbetar med. Vi behöver dock bli bättre på att efterfråga möjligheterna. Under 2011 påbörjades ett arbete inom WEPA (West Sweden s EU-Projekt Analystjänst). Genom detta samarbete med West Sweden får Skövde möjlighet att ta del av arbetssätt, synsätt, projekt och utveckling i andra länder inom EU. West Sweden besitter stora kunskaper om olika program och vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå. Under 2011 betalade Skövde kommun i medlemsavgift till West Sweden. Vad har West Sweden gjort för att rätta till bristerna? Jag har ställt frågan till West Sweden och fått svar på vilka åtgärder som vidtagits: Det som uppdagats har varit ett mönster i det belgiska aktiebolaget (SA) och inte i det svenska bolaget. Som en följd av allt som hände under mellandagarna har följande steg vidtagits, och fler är på gång enligt tf VD Rune Malm: 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Ernst & Young har genomfört en fördjupad revision av år 2010 och 2011 för West Sweden SA (=AB) i Bryssel. Resultatet av detta arbete ligger nu på styrelsens bord, för eventuell vidare granskning av Brysselkontoret. 2. Förtroendevalda revisorer har utsetts för att granska West Sweden AB och SA. Det har inte funnits tidigare. 3. Riktlinjer för såväl extern som intern representation har tagits fram och beslutats om i styrelsen. 4. West Sweden utreder om man skall ha ett bolag i Belgien eller om det går att lösa på annat sätt. 5. En fördjupad granskning av tidigare VD:s förmåner görs och säkerställs såväl mot svensk som belgisk lagstiftning. 6. De förtroendevalda revisorerna vill också göra en revision av det svenska bolaget för att kunna säkerställa verksamheten på hemmaplan. 7. Tf VD, Rune Malm, håller för närvarande på att ta fram diverse styr- och policydokument för att säkerställa den interna kontrollen av såväl den svenska som den belgiska verksamheten. Från Skövde kommuns sida har vi inte sett någon anledning att vidta några särskilda åtgärder för att rätta till bristerna, eftersom översynen redan inletts inom West Sweden när vi fick kännedom om händelserna. Vid årsstämman i maj framkom ingenting som gav oss, eller någon annan kommun, anledning att reagera och agera. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med West Sweden. Katarina Jonsson (M) Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 6. Medarbetaridé Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Personalidé Hållbar utveckling Skövde 2000 upphör att gälla med anledning av kommunstyrelsens beslut om riktlinje. Bakgrund Skövde kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En grund för den strävan är att tydliggöra synen på medarbetarskapet, d.v.s. den värdegrund som Skövde kommun som arbetsgivare, vill ska genomsyra våra verksamheter. Underlaget till Medarbetaridén har processats fram under En viktig bas i arbetet har varit att få med resultat från modern forskning i underlaget. Utöver litteraturstudier har seminarier genomförts med professor Stefan Tengblad, som är verksam vid HIS och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Kommunens chefer har i chefsnätverk diskuterat medarbetarskap och förberett diskussioner som sedan hållits på arbetsplatsträffar. Genom att föra diskussionerna på arbetsplatsträffar har samtliga medarbetare engagerats i processen, och därmed bidragit med ett mycket stort underlag till Medarbetaridén. I workshops med medarbetare och chefer från samtliga förvaltningar, har man därefter arbetat med struktur och inriktning i Medarbetaridén. Workshopsgruppen har också fungerat som referensgrupp till förslaget. Medarbetaridén har behandlats i KDLG och i Förhandlingsdelegationen samt förhandlats med fackliga organisationer, som inte hade något att erinra mot förslaget. Utan att förändra inriktning och innehåll i dokumentet kommer Medarbetaridén att bearbetas layoutmässigt och språkmässigt innan det distribueras ut till alla enheter inom Skövde kommun. Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktning och innehåll i dokumentet Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé som riktlinje att gälla för samtliga förvaltningar inom Skövde kommun. Handlingar Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 7. Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarad då tekniska nämnden ska utreda annan placering av övergångsställe. Bakgrund Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta övergångsställe mellan Ekängsvägen och Havstenavägen, för att få en bättre och närmre väg till vårdcentralen när man kliver av vid busshållplatsen. Samtidigt som hållplatserna flyttades närmare vårdcentraleren skulle även övergångsstället flyttats. Nu måste man när man kommit av bussen gå längre bort för att gå över vägen och sen gå tillbaka igen, gå förbi ambulansinfarten för att komma till vårdcentralen. I medborgarförslaget föreslås att: Ett nytt övergångsställe läggs rakt fram från den gångväg som kommer från vårdcentralen. Det gamla övergångsstället som är beläget vid utfarten från Käpplundagärde stryks. Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget från Andrew Kindblad om att flytta övergångsstället mellan Ekängsvägen och Havstenavägen med anledning av att tekniska förvaltningen ändå ska utreda annan placering. Det är 50 meter längre att gå om man använder befintligt övergångsställe som är beläget vid utfart Havstenavägen, i jämförelse med förslaget om nytt övergångsställe. Ett nytt övergångsställe kräver dessutom anläggande av en ny gångväg som måste vinterväghållas. När de boende flyttar in i Käpplunda park tros nya mönster uppstå för gående i området runt busshållplats och vårdcentralen. Boende i Käpplunda park har behov att ta sig till busshållplatsen Käpplunda vårdcentrum och då kommer sannolikt användningen av övergångsstället vid utfarten från Käpplunda gärde att öka, varför tekniska förvaltningen inte anser det lämpligt att ta bort detta. Tekniska förvaltningen delar Andrew Kindblads uppfattning att det vore bra om det fanns en genare väg från busshållplats Käpplunda vårdcentrum till vårdcentralen, men då måste befintligt övergångsställe beläget vid utfart Havstenavägen flyttas. Det kan de göra först då de utrett att det är rimligt att flytta det och att de lyckas dämpa hastigheten på passerande fordon i eventuellt nytt läge. Innan detta är gjort anser inte tekniska att det är rimligt att flytta något övergångsställe. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Tekniska nämnden , 89 Karta tillhörande tekniska nämnden 89 Medborgarförslaget 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 8. Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom socialnämndens redovisning av att det inte finns något hinder, beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd, att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. Bakgrund Egon Frid (V) har för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling. I och med höstterminen 2011 ges eleverna som går på gymnasieskolan i Skövde rätten att låna en dator att använda i sina studier, för att brukas i skolan och i hemmet. En egen dator till varje elev är ett bra stöd för alla elever att på lika villkor utveckla sitt datoranvändande. Ett annat behov som kräver lika villkor är elevernas möjlighet att koppla upp sig med sin dator när eleverna studerar med sin dator i hemmet. Idag tyder mycket på att de elever som inte har bredbandsuppkoppling i hemmet enbart kan använda sin dator i skolan och därmed är en orättvisa inbyggd i satsningen på en egen dator till varje elev inom gymnasieskolan i Skövde. Det är rimligt, anser vi i Vänsterpartiet i Skövde, att alla familjer och hushåll ges samma förutsättningar för att deras barn och ungdomar kan utveckla datoranvändandet både i skolan och i hemmet. Särskilt viktigt är det att ge alla elever på gymnasieskolan möjligheten att använda sin lånade en-till-en-dator i sitt skolarbete både i skolan och hemma. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: De eventuella orättvisor som kan finnas i elevernas möjligheter att använda sin en-till-en-dator i skolan och i hemmet undanröjs De familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad genom redovisningen av innevarande regelsystem på socialförvaltningen. Beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd finns inget hinder att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Socialnämnden , 160 Motionen 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 9. Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom skolnämndens och socialnämndens redovisningar. Bakgrund Anita Löfgren (S), Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S) samt Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn. Det finns idag barn som är sjuka när det är utflykter eller idrottsdagar i skolan. De skriver vidare att många av dessa barn inte heller kan delta aktivt i förenings- och idrottsaktiviteter då det inte finns pengar till avgifter och utrustning som är förutsättningar för att kunna delta. I motionen föreslås att: Skolnämnden tar fram ett regelverk som innebär att alla skolutflykter är avgiftsfria. Skollunch serveras alla skoldagar, även frilufts och idrottsdagar. Socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt omvårdnadsnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen och skriver i sitt yttrande: Enligt skollagen ska förskoleklass och grundskolan vara avgiftsfri. Skollagen ger utrymme att ta ut en mindre avgift vid skolresor och dylikt. Vad gäller dessa avgifter följer skolorna skolinspektionens riktlinjer ( ) för avgifter i grundskolan. Skollunch vid frilufts- och idrottsdagar har under många år serverats ute i naturen. På grund av att det blivit mycket svinn samt att det är organisatoriskt svårt att köra ut lunch vid t.ex. skogsutflykter, vandringar m.m. har skolan och måltidsenheten kommit överens om att inte erbjuda detta. Den här typen av aktivitet förekommer dock inte mer än ett fåtal gånger per år och anses därför vara ett sådant enstaka inslag med obetydlig kostnad som får förekomma enligt skollagen. Enligt 1 kap 8 skollagen ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Socialnämnden har föreslagit att punkt 3 i motionen ska anses besvarad enligt den redovisning som socialförvaltningen har lämnat. Socialförvaltningen utreder gärna frågan om att förstärka och ge barn möjlighet till en skäligare levnadsnivå i form av att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme avsedda för deras behov. Även frågan om lagstöd för att ge en grupp individer extra ekonomiskt stöd behöver utredas. I den s.k. riksnormen ingår idag en särskild del avsedd för barns fritid och lek. Denna del har lagts till i riksnormen för att just täcka behovet av detta hos barn. Beloppen varierar med barnens ålder men som exempel så beviljas alla familjer med barn mellan år ett belopp på 430 kronor per barn som är tänkt att täcka fritidsaktiviteter. Utöver detta har alla familjer alltid möjlighet att ansöka om extra pengar som t ex kan gälla träningskläder, avgifter till föreningar mm. Om det finns ett sådant behov så beviljas i regel familjen detta. När det gäller beslut om pengar till 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (18) enskilda personer så kan det inte beviljas med annat än att det finns ett lagrum som stödjer att summan betalas ut. Fritidsnämnden har avstått från att yttra sig, eftersom motionen avser medel från skolnämnden och socialnämnden har inte fritidsnämnden några synpunkter. Kulturnämnden har tillstyrkt motionärernas förslag att socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter, som till exempel musikskolans avgifter. Omvårdnadsnämnden har avstått från att yttra sig med hänvisning till att motionen berör enbart skolnämnden och socialnämndens verksamheter. Handlingar Skolnämnden , 153 Socialnämnden , 161 Fritidsnämnden , 68 Kulturnämnden , 65 Omvårdnadsnämnden , 141 Motionen 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 10. Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen vilket innebär tillstånd för elbilar att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. Bakgrund Jasmin Vizlin (MP) och Roger Almgren (MP) har för miljöpartiet i Skövde lämnat in en motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar. De som äger ett fordon som drivs med biogas kan idag få en dispens från tekniska kontoret för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. I motionen föreslås att: Tillståndet för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun utökas så att det omfattar även elbilar. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har tillstyrkt förslaget att även elbilar ska kunna få dispens att parkera på allmänna platser i Skövde utan att erlägga parkeringsavgift. Dock anser tekniska nämnden att dispensen så småningom bör avvecklas. I Strategi för parkering i Skövde som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2011 rekommenderas att dispens att parkera gratis för miljöbilar ska tas bort eftersom den som skaffar en bil med gratis parkering kommer använda den till resor som tidigare lösts på annat sätt. Dessutom förloras en stor del av styrmedlet för att styra parkering på ett sätt som stimulerar stadens utveckling. I yttrandet framförs att elbilarna måste kunna laddas från elnätet. Hybrider som har elmotor och batteri men som inte kan laddas från elnätet omfattas inte. Handlingar Tekniska nämnden , 79 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 11. Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då tekniska nämnden informerat Trafikverket om standarden på cykelvägen. Bakgrund Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo. Man går kryssa mellan gropar och sprickor. I motionen föreslås att: Cykelvägen från Månsavägen mot Volvo åtgärdas så fort som möjligt, så att de som vill använda cykeln istället för att ta bilen eller annat fortskaffningsmedel, kan göra det på ett bra och betryggande sätt. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen och har hänvisat frågan till Trafikverket. Trafikverket är väghållare för den nämnda cykelvägen och ansvarar för underhållet av densamma. Tekniska har via e-post informerat Trafikverket om innehållet i motionen. Handlingar Tekniska nämnden , 70 Motionen 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 12. Motion angående engelskaspår i grundskolan Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad, då skolchefen av skolnämnden fått i uppdrag att starta minst ett engelskaspår för årskurs 7-9 med start höstterminen Bakgrund Johan Ask (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion angående ett engelska spår i grundskolan. Skövde kommun vill att fler elever söker sig till högskolan för att höja utbildningsnivån i Skövderegionen. Kommunen vill också locka fler akademiker till området och med dem kommer andra krav på utbildningar av deras barn. Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det globala samhället. Han skriver vidare att Skolverket har påpekat att engelskaundervisning för år 6-9 inte ser värdet av vardagsengelskan. I de klassrum där enbart engelska används som arbetsspråk är eleverna mer motiverade. I motionen föreslås att: En utredning görs om att starta ett engelskaspår från förskoleklass upp till år 9. Ett engelskaspår startas senast läsåret 2012/2013 om utredningen visar att det är genomförbart. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen. Alla skolor för åk 7-9 har numera i uppdrag att profilera sig och kommunstyrelsen beslöt hösten 2009 att ändra skolskjutsreglerna, så att det blev möjligt för eleverna att få busskort till vald skola, under förutsättning att man har minst 4 km dit. Skolor för förskoleklass, åk1-6 har också i uppdrag att profilera sig, men de nya skolskjutsreglerna gäller enbart de tre sista årskurserna. Skollagen ger rektor på en grundskola möjlighet att besluta om profilering genom att använda de 600 timmar som utgör Skolans val. Ett ämne eller en ämnesgrupp kan minskas med max 20 % av timmarna till förmån för en vald skolprofil. Detta är en möjlighet som skolorna skulle kunna nyttja i högre grad. På Värings skola har man sedan flera år haft en inriktning där man profilerat skolan genom att skapa ett speciellt inrett klassrum för engelskaundervisningen. I detta rum används engelska även som arbetsspråk. Skolnämnden har sedan tidigare gett skolchefen ett uppdrag att starta minst ett engelskaspår för åk 7-9 med start ht

15 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Skolnämnden , 152 Motionen 15

16 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 13. Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att Skövde Stadshus AB samordnar bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Bakgrund Conny Brännberg (KD) har för kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag. Skövde kommun har en bolagskoncern och strävar att samtliga verksamheter samverkar och en gemensam bolagsdag kan bidra till ökad samsyn och förstärkt samverkan. Västra Götalandsregionen har en årlig bolagsdag. Samtliga bolag genomför under denna dag sina ordinarie bolagsstämmor. Genom detta kan den som är intresserad få en samlad bild av det gångna årets verksamheter. Genom att samordna stämmorna erbjuds en samlad redovisning av bolagets verksamheter och såväl kommuninvånare som förtroendevalda ges möjlighet till ökad kunskap och insyn. I motionen föreslås att: Kommunfullmäktige rekommenderar Skövde Stadshus AB att samordna bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Motionen har skickats på remiss till Skövde Stadshus AB. Styrelsen har tillstyrkt motionen i sin helhet. Handlingar Skövde Stadshus AB , 126 Motionen 16

17 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 14. Anmälningsärenden 17

18 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 15. Valärenden 18

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Utdelning av Arne Lorentzons

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Utflykter i grundskolan

Utflykter i grundskolan Utflykter i grundskolan Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs En kartläggning av kommunernas strategier eller frånvaro av strategier för skolutflykter till alla barn

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun.

Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) SKRIVELSE SKOLFÖRVALTNINGEN SKRIVELSE Svar på frågor i samband med mötet 14 februari i Västerfärnebo, angående åk 7-9-organisationen i Sala kommun. Närmare 60 frågor inkom

Läs mer