Kommunfullmäktiges handlingar (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2012-02-27 1(18)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (18) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 februari 2012 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden besvaras av Katarina Jonsson Medarbetaridé Politisk föredragning Leif Walterum Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Politisk föredragning Elisabet Svalefelt Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Politisk föredragning Katarina Jonsson Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Politisk föredragning Johan Fogelberg Motion angående engelskaspår i grundskolan Politisk föredragning Anders G Johanson Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Politisk föredragning Katarina Jonsson Anmälningsärenden Valärenden Politisk föredragning Kerstin Nordling

2 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Godkännande av dagordning 2. Allmänhetens frågestund 3. Anmälan om nya medborgarförslag, motioner och interpellationer 4. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 5. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående West Sweden Interpellation P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien. Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen. West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter! Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M): Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? Egon Frid (V) Kommunstyrelsens ordförandes svar Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden? West Sweden är en stor tillgång för medlemskommunerna när det gäller att få en ingång till EU och kunskap om internationellt arbete. Vi vet att det är förenat med stora kostnader om vi i kommunerna skulle ha anställd personal insatt i internationella frågor av det slag som West Sweden arbetar med. Vi behöver dock bli bättre på att efterfråga möjligheterna. Under 2011 påbörjades ett arbete inom WEPA (West Sweden s EU-Projekt Analystjänst). Genom detta samarbete med West Sweden får Skövde möjlighet att ta del av arbetssätt, synsätt, projekt och utveckling i andra länder inom EU. West Sweden besitter stora kunskaper om olika program och vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå. Under 2011 betalade Skövde kommun i medlemsavgift till West Sweden. Vad har West Sweden gjort för att rätta till bristerna? Jag har ställt frågan till West Sweden och fått svar på vilka åtgärder som vidtagits: Det som uppdagats har varit ett mönster i det belgiska aktiebolaget (SA) och inte i det svenska bolaget. Som en följd av allt som hände under mellandagarna har följande steg vidtagits, och fler är på gång enligt tf VD Rune Malm: 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 1. Ernst & Young har genomfört en fördjupad revision av år 2010 och 2011 för West Sweden SA (=AB) i Bryssel. Resultatet av detta arbete ligger nu på styrelsens bord, för eventuell vidare granskning av Brysselkontoret. 2. Förtroendevalda revisorer har utsetts för att granska West Sweden AB och SA. Det har inte funnits tidigare. 3. Riktlinjer för såväl extern som intern representation har tagits fram och beslutats om i styrelsen. 4. West Sweden utreder om man skall ha ett bolag i Belgien eller om det går att lösa på annat sätt. 5. En fördjupad granskning av tidigare VD:s förmåner görs och säkerställs såväl mot svensk som belgisk lagstiftning. 6. De förtroendevalda revisorerna vill också göra en revision av det svenska bolaget för att kunna säkerställa verksamheten på hemmaplan. 7. Tf VD, Rune Malm, håller för närvarande på att ta fram diverse styr- och policydokument för att säkerställa den interna kontrollen av såväl den svenska som den belgiska verksamheten. Från Skövde kommuns sida har vi inte sett någon anledning att vidta några särskilda åtgärder för att rätta till bristerna, eftersom översynen redan inletts inom West Sweden när vi fick kännedom om händelserna. Vid årsstämman i maj framkom ingenting som gav oss, eller någon annan kommun, anledning att reagera och agera. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med West Sweden. Katarina Jonsson (M) Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 6. Medarbetaridé Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Personalidé Hållbar utveckling Skövde 2000 upphör att gälla med anledning av kommunstyrelsens beslut om riktlinje. Bakgrund Skövde kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En grund för den strävan är att tydliggöra synen på medarbetarskapet, d.v.s. den värdegrund som Skövde kommun som arbetsgivare, vill ska genomsyra våra verksamheter. Underlaget till Medarbetaridén har processats fram under En viktig bas i arbetet har varit att få med resultat från modern forskning i underlaget. Utöver litteraturstudier har seminarier genomförts med professor Stefan Tengblad, som är verksam vid HIS och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Kommunens chefer har i chefsnätverk diskuterat medarbetarskap och förberett diskussioner som sedan hållits på arbetsplatsträffar. Genom att föra diskussionerna på arbetsplatsträffar har samtliga medarbetare engagerats i processen, och därmed bidragit med ett mycket stort underlag till Medarbetaridén. I workshops med medarbetare och chefer från samtliga förvaltningar, har man därefter arbetat med struktur och inriktning i Medarbetaridén. Workshopsgruppen har också fungerat som referensgrupp till förslaget. Medarbetaridén har behandlats i KDLG och i Förhandlingsdelegationen samt förhandlats med fackliga organisationer, som inte hade något att erinra mot förslaget. Utan att förändra inriktning och innehåll i dokumentet kommer Medarbetaridén att bearbetas layoutmässigt och språkmässigt innan det distribueras ut till alla enheter inom Skövde kommun. Kommunstyrelsen beslutade att anta inriktning och innehåll i dokumentet Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé som riktlinje att gälla för samtliga förvaltningar inom Skövde kommun. Handlingar Värdegrund för medarbetarskapet Vår medarbetaridé 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 7. Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarad då tekniska nämnden ska utreda annan placering av övergångsställe. Bakgrund Andrew Kindblad har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta övergångsställe mellan Ekängsvägen och Havstenavägen, för att få en bättre och närmre väg till vårdcentralen när man kliver av vid busshållplatsen. Samtidigt som hållplatserna flyttades närmare vårdcentraleren skulle även övergångsstället flyttats. Nu måste man när man kommit av bussen gå längre bort för att gå över vägen och sen gå tillbaka igen, gå förbi ambulansinfarten för att komma till vårdcentralen. I medborgarförslaget föreslås att: Ett nytt övergångsställe läggs rakt fram från den gångväg som kommer från vårdcentralen. Det gamla övergångsstället som är beläget vid utfarten från Käpplundagärde stryks. Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget från Andrew Kindblad om att flytta övergångsstället mellan Ekängsvägen och Havstenavägen med anledning av att tekniska förvaltningen ändå ska utreda annan placering. Det är 50 meter längre att gå om man använder befintligt övergångsställe som är beläget vid utfart Havstenavägen, i jämförelse med förslaget om nytt övergångsställe. Ett nytt övergångsställe kräver dessutom anläggande av en ny gångväg som måste vinterväghållas. När de boende flyttar in i Käpplunda park tros nya mönster uppstå för gående i området runt busshållplats och vårdcentralen. Boende i Käpplunda park har behov att ta sig till busshållplatsen Käpplunda vårdcentrum och då kommer sannolikt användningen av övergångsstället vid utfarten från Käpplunda gärde att öka, varför tekniska förvaltningen inte anser det lämpligt att ta bort detta. Tekniska förvaltningen delar Andrew Kindblads uppfattning att det vore bra om det fanns en genare väg från busshållplats Käpplunda vårdcentrum till vårdcentralen, men då måste befintligt övergångsställe beläget vid utfart Havstenavägen flyttas. Det kan de göra först då de utrett att det är rimligt att flytta det och att de lyckas dämpa hastigheten på passerande fordon i eventuellt nytt läge. Innan detta är gjort anser inte tekniska att det är rimligt att flytta något övergångsställe. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Tekniska nämnden , 89 Karta tillhörande tekniska nämnden 89 Medborgarförslaget 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 8. Motion angående att familjer med långvarigt försörjningsstöd och med gymnasieelever i familjen/hushållet ges bidrag för bredbandsuppkoppling Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom socialnämndens redovisning av att det inte finns något hinder, beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd, att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. Bakgrund Egon Frid (V) har för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling. I och med höstterminen 2011 ges eleverna som går på gymnasieskolan i Skövde rätten att låna en dator att använda i sina studier, för att brukas i skolan och i hemmet. En egen dator till varje elev är ett bra stöd för alla elever att på lika villkor utveckla sitt datoranvändande. Ett annat behov som kräver lika villkor är elevernas möjlighet att koppla upp sig med sin dator när eleverna studerar med sin dator i hemmet. Idag tyder mycket på att de elever som inte har bredbandsuppkoppling i hemmet enbart kan använda sin dator i skolan och därmed är en orättvisa inbyggd i satsningen på en egen dator till varje elev inom gymnasieskolan i Skövde. Det är rimligt, anser vi i Vänsterpartiet i Skövde, att alla familjer och hushåll ges samma förutsättningar för att deras barn och ungdomar kan utveckla datoranvändandet både i skolan och i hemmet. Särskilt viktigt är det att ge alla elever på gymnasieskolan möjligheten att använda sin lånade en-till-en-dator i sitt skolarbete både i skolan och hemma. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: De eventuella orättvisor som kan finnas i elevernas möjligheter att använda sin en-till-en-dator i skolan och i hemmet undanröjs De familjer/hushåll med gymnasieelever och som får försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en bredbandsuppkoppling Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad genom redovisningen av innevarande regelsystem på socialförvaltningen. Beträffande de ungdomar med föräldrar som uppbär försörjningsstöd finns inget hinder att även bevilja bredband inom ramen för deras ansökan. 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Socialnämnden , 160 Motionen 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 9. Motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad genom skolnämndens och socialnämndens redovisningar. Bakgrund Anita Löfgren (S), Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S) samt Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in motion om Vad gör Skövde kommun för fattiga barn. Det finns idag barn som är sjuka när det är utflykter eller idrottsdagar i skolan. De skriver vidare att många av dessa barn inte heller kan delta aktivt i förenings- och idrottsaktiviteter då det inte finns pengar till avgifter och utrustning som är förutsättningar för att kunna delta. I motionen föreslås att: Skolnämnden tar fram ett regelverk som innebär att alla skolutflykter är avgiftsfria. Skollunch serveras alla skoldagar, även frilufts och idrottsdagar. Socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt omvårdnadsnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen och skriver i sitt yttrande: Enligt skollagen ska förskoleklass och grundskolan vara avgiftsfri. Skollagen ger utrymme att ta ut en mindre avgift vid skolresor och dylikt. Vad gäller dessa avgifter följer skolorna skolinspektionens riktlinjer ( ) för avgifter i grundskolan. Skollunch vid frilufts- och idrottsdagar har under många år serverats ute i naturen. På grund av att det blivit mycket svinn samt att det är organisatoriskt svårt att köra ut lunch vid t.ex. skogsutflykter, vandringar m.m. har skolan och måltidsenheten kommit överens om att inte erbjuda detta. Den här typen av aktivitet förekommer dock inte mer än ett fåtal gånger per år och anses därför vara ett sådant enstaka inslag med obetydlig kostnad som får förekomma enligt skollagen. Enligt 1 kap 8 skollagen ska alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Socialnämnden har föreslagit att punkt 3 i motionen ska anses besvarad enligt den redovisning som socialförvaltningen har lämnat. Socialförvaltningen utreder gärna frågan om att förstärka och ge barn möjlighet till en skäligare levnadsnivå i form av att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme avsedda för deras behov. Även frågan om lagstöd för att ge en grupp individer extra ekonomiskt stöd behöver utredas. I den s.k. riksnormen ingår idag en särskild del avsedd för barns fritid och lek. Denna del har lagts till i riksnormen för att just täcka behovet av detta hos barn. Beloppen varierar med barnens ålder men som exempel så beviljas alla familjer med barn mellan år ett belopp på 430 kronor per barn som är tänkt att täcka fritidsaktiviteter. Utöver detta har alla familjer alltid möjlighet att ansöka om extra pengar som t ex kan gälla träningskläder, avgifter till föreningar mm. Om det finns ett sådant behov så beviljas i regel familjen detta. När det gäller beslut om pengar till 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (18) enskilda personer så kan det inte beviljas med annat än att det finns ett lagrum som stödjer att summan betalas ut. Fritidsnämnden har avstått från att yttra sig, eftersom motionen avser medel från skolnämnden och socialnämnden har inte fritidsnämnden några synpunkter. Kulturnämnden har tillstyrkt motionärernas förslag att socialnämnden kan ge föräldrar med försörjningsstöd öronmärkta pengar till barnens fritidsaktiviteter, som till exempel musikskolans avgifter. Omvårdnadsnämnden har avstått från att yttra sig med hänvisning till att motionen berör enbart skolnämnden och socialnämndens verksamheter. Handlingar Skolnämnden , 153 Socialnämnden , 161 Fritidsnämnden , 68 Kulturnämnden , 65 Omvårdnadsnämnden , 141 Motionen 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 10. Motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen vilket innebär tillstånd för elbilar att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. Bakgrund Jasmin Vizlin (MP) och Roger Almgren (MP) har för miljöpartiet i Skövde lämnat in en motion om avgiftsfri parkering i Skövde kommun för elbilar. De som äger ett fordon som drivs med biogas kan idag få en dispens från tekniska kontoret för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun. I motionen föreslås att: Tillståndet för att få parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun utökas så att det omfattar även elbilar. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har tillstyrkt förslaget att även elbilar ska kunna få dispens att parkera på allmänna platser i Skövde utan att erlägga parkeringsavgift. Dock anser tekniska nämnden att dispensen så småningom bör avvecklas. I Strategi för parkering i Skövde som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2011 rekommenderas att dispens att parkera gratis för miljöbilar ska tas bort eftersom den som skaffar en bil med gratis parkering kommer använda den till resor som tidigare lösts på annat sätt. Dessutom förloras en stor del av styrmedlet för att styra parkering på ett sätt som stimulerar stadens utveckling. I yttrandet framförs att elbilarna måste kunna laddas från elnätet. Hybrider som har elmotor och batteri men som inte kan laddas från elnätet omfattas inte. Handlingar Tekniska nämnden , 79 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 11. Motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då tekniska nämnden informerat Trafikverket om standarden på cykelvägen. Bakgrund Robert Ciabatti (S) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat motion angående dåligt underhållen cykelväg från Månsavägen mot Volvo. Man går kryssa mellan gropar och sprickor. I motionen föreslås att: Cykelvägen från Månsavägen mot Volvo åtgärdas så fort som möjligt, så att de som vill använda cykeln istället för att ta bilen eller annat fortskaffningsmedel, kan göra det på ett bra och betryggande sätt. Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen och har hänvisat frågan till Trafikverket. Trafikverket är väghållare för den nämnda cykelvägen och ansvarar för underhållet av densamma. Tekniska har via e-post informerat Trafikverket om innehållet i motionen. Handlingar Tekniska nämnden , 70 Motionen 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 12. Motion angående engelskaspår i grundskolan Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad, då skolchefen av skolnämnden fått i uppdrag att starta minst ett engelskaspår för årskurs 7-9 med start höstterminen Bakgrund Johan Ask (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion angående ett engelska spår i grundskolan. Skövde kommun vill att fler elever söker sig till högskolan för att höja utbildningsnivån i Skövderegionen. Kommunen vill också locka fler akademiker till området och med dem kommer andra krav på utbildningar av deras barn. Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det globala samhället. Han skriver vidare att Skolverket har påpekat att engelskaundervisning för år 6-9 inte ser värdet av vardagsengelskan. I de klassrum där enbart engelska används som arbetsspråk är eleverna mer motiverade. I motionen föreslås att: En utredning görs om att starta ett engelskaspår från förskoleklass upp till år 9. Ett engelskaspår startas senast läsåret 2012/2013 om utredningen visar att det är genomförbart. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen. Alla skolor för åk 7-9 har numera i uppdrag att profilera sig och kommunstyrelsen beslöt hösten 2009 att ändra skolskjutsreglerna, så att det blev möjligt för eleverna att få busskort till vald skola, under förutsättning att man har minst 4 km dit. Skolor för förskoleklass, åk1-6 har också i uppdrag att profilera sig, men de nya skolskjutsreglerna gäller enbart de tre sista årskurserna. Skollagen ger rektor på en grundskola möjlighet att besluta om profilering genom att använda de 600 timmar som utgör Skolans val. Ett ämne eller en ämnesgrupp kan minskas med max 20 % av timmarna till förmån för en vald skolprofil. Detta är en möjlighet som skolorna skulle kunna nyttja i högre grad. På Värings skola har man sedan flera år haft en inriktning där man profilerat skolan genom att skapa ett speciellt inrett klassrum för engelskaundervisningen. I detta rum används engelska även som arbetsspråk. Skolnämnden har sedan tidigare gett skolchefen ett uppdrag att starta minst ett engelskaspår för åk 7-9 med start ht

15 Kommunfullmäktiges handlingar (18) Handlingar Skolnämnden , 152 Motionen 15

16 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 13. Motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att Skövde Stadshus AB samordnar bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Bakgrund Conny Brännberg (KD) har för kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att samordna bolagsstämmorna till en gemensam dag. Skövde kommun har en bolagskoncern och strävar att samtliga verksamheter samverkar och en gemensam bolagsdag kan bidra till ökad samsyn och förstärkt samverkan. Västra Götalandsregionen har en årlig bolagsdag. Samtliga bolag genomför under denna dag sina ordinarie bolagsstämmor. Genom detta kan den som är intresserad få en samlad bild av det gångna årets verksamheter. Genom att samordna stämmorna erbjuds en samlad redovisning av bolagets verksamheter och såväl kommuninvånare som förtroendevalda ges möjlighet till ökad kunskap och insyn. I motionen föreslås att: Kommunfullmäktige rekommenderar Skövde Stadshus AB att samordna bolagsstämmorna inom koncernen till en gemensam dag. Motionen har skickats på remiss till Skövde Stadshus AB. Styrelsen har tillstyrkt motionen i sin helhet. Handlingar Skövde Stadshus AB , 126 Motionen 16

17 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 14. Anmälningsärenden 17

18 Kommunfullmäktiges handlingar (18) 15. Valärenden 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) FÖREDRAGNINGSLISTA den 29 augusti 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Utdelning av Arne Lorentzons

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013

Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Skolskjutsregler Antagen i Lärande- och kulturnämnden 2013 Innehållsförteckning Skolskjuts och elevresor - Vad är skolskjuts?... ṣ.3 - Väntetid och färdtid... s.3 - Val av annan skola i Hudiksvalls kommun...

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsen. Anvisningar för skolskjuts. Kommunstyrelsen 2011-06-08 Kommunstyrelsen Anvisningar för skolskjuts Kommunstyrelsen 2011-06-08 Lagstiftning Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en rättighet för eleven

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 september 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Presentation

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola

Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola REGELVERK 1[5] Referens Christina Palm Erika Nysäter Mottagare Vårdnadshavare och skolor Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola Skollagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN

REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN 1(6) REGLER FÖR SKOLSKJUTSAR INOM SKÖVDE KOMMUN Dessa regler har antagits av Skövde kommuns kommunstyrelse den 14 mars 2011, (KS 66/2011), reviderade den 7 juni 2011 (KS 109/2011) och den 5 december 2011

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer

Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Skolskjutsbestämmelser - lokala riktlinjer Fastställd av kommunfullmäktige 12 juni 2012 70 Skolskjutsbestämmelser Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Informationsärenden.3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll.4 Kunskapspris 2012 5-6 Svar motion angående föräldrastöd..7-8 Svar på motion om läxhjälp och läxfri skola..9-10 Komplettering

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16

Reglemente. Skolskjuts. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Reglemente Skolskjuts Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2011-06-16 Innehållsförteckning Allmänna lagkrav... 3 Färdvägens längd... 3 Grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskolan... 3 Trafikförhållanden,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun

Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Skolskjutsregler fo r Ljusdals kommun Vad a r skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev mellan en påstigningsplats i närheten av bostaden och skolan. Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15. Tommy Olsson (kd) 08.30-12.00, 56-61, 65 Lena Högfeldt (fp) Annelie Jansson (m) Johanna Molander (kd) DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2006-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Lisbeth Schgerholm (c) Kenneth Gustavsson (c) Stig Edman

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Innehållsförteckning Riktlinjer för utdelning av material i Stadshuset... 3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Förankring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg. Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M)

Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg. Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M) 2012-05-28 1(24) Nämnd Tid: måndagen den 28 maj 2012, kl. 19.00 Plats: Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M) Föredragningslista:

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23

Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Skolutflykt glädje eller ångest? Rapport från Majblomman om dolda avgifter i skolan. Juni 2010 / Rapport 2010:23 Dolda avgifter i skolan tvingar barn att stanna hemma I skollagen står det tydligt att skolgång

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9

Årskurs Bostad - skola Bostad uppsamlings- /hållplats Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 1(5) (4) SKOLSKJUTSREGLER Grundskola och grundsärskola Allmänt om kommunal skolskjuts Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som kommunen har anvisat eleven, har rätt

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S)

Datum 2014-10-10. Remiss: Yttrande av Utbildningsdepartementets promemoria Internationella skolor (Dnr U2014/5177/S) SUN 2i>(4. ((> ~ Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Märit Gunneriusson Karlström Datum 2014-10-10 Diarienummer BUN-2014-1407 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Yttrande

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av

angående risk för förtroendeskada har bolagens hantering och efterlevnad av 1(4) Stadsledningskontoret»n Ekonomiavdelningen Datum Er Referens 20 l 5-07-01 Landskrona stod Handläggare Vår Referens tf. ekonomichef "7/zc% Jonas Lundqvist Kommunstyrelsen 2014 Lekmannarevision Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik

Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och vardagsjuridik Kommunfullmäktige 2008-08-25 176 398 2009-02-23 29 73 Kommunstyrelsen 2009-02-09 43 100 Arbets- och personalutskottet 2009-01-26 34 70 Dnr 08.483-008 augkf22 Motion om gymnasiekurs i privatekonomi och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02,

SKOLSKJUTSREGLEMENTE. Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, SKOLSKJUTSREGLEMENTE Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-02, Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Sidan 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot

PROTOKOLL. Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Storugglan Uroxen, kl 8:30-12.10 Beslutande Ledamöter Ulf Granhagen (S), ordförande Jane Larsson (C), vice ordförande Eva Wermelin (V), ledamot Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun

Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Riktlinjer och reglemente för skolskjuts och elevresor i Söderhamns kommun Antaget av barn- och utbildningsnämnden, 96 BARN OCH UTBILDNING 1 Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev till och

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer