Kommunfullmäktiges handlingar (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2012-05-21 1(15)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 21 maj 2012 kl i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning Information Utdelning av Arne Lorentzons pris Kvinna Skaraborg om jämställdhet, Louise Clausen och Ylva Carlqvist Warnborg projektledare Kvinna Skaraborg Allmänhetens frågestund Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Motion angående allmännyttans, Skövdebostäders och Skövde kommuns ansvar för att främja bostadsförsörjningen i Skövde Politisk föredragning Katarina Jonsson Motion om att införa pedagogiska måltider igen Politisk föredragning Anders G Johansson Motion om att öka den socialpsykologiska kompetensen hos skolpersonalen Politisk föredragning Anders G Johansson Motion angående uppföljningssystem för beslut fattade av kommunfullmäktige Politisk föredragning Katarina Jonsson Trafikåret 2013, skrivelse till Västtrafik Politisk föredragning Leif Walterum Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) Politisk föredragning Leif Walterum Rapport av gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts Politisk föredragning Ann-Katrin Jönsson och Elisabeth Svalefelt Anmälningsärende Valärenden..15 1

2 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 1. Godkännande av dagordning 2. Information Kvinna Skaraborg om jämställdhet, Louise Clausen och Ylva Carlqvist Warnborg projektledare Kvinna Skaraborg. 3. Allmänhetens frågestund 4. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer 5. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 6. Motion angående allmännyttans, Skövdebostäders och Skövde kommuns ansvar för att främja bostadsförsörjningen i Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till bolagsordning och ägardirektiv för AB Skövdebostäder. Bakgrund Egon Frid (V) har för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion angående allmännyttans, Skövdebostäders och Skövde kommuns ansvar för att främja bostadsförsörjningen i Skövde. Det allmännyttiga syftet med kommunala bostadsaktiebolag: Det bakomliggande motivet till att ett kommunalt företag bildas är att tillgodose ett allmännyttigt syfte. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Detta är också orsaken till att företagen en gång bildades. (Prop. 2009/10:185 sid. 40 Lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) Utöver det allmännyttiga syftet så ska bostadsbolagen drivas efter affärsmässiga principer där utgångspunkten är att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden. Motionären skriver att dessa konstateranden är viktiga utifrån hur det politiska synsättet är på kommunala bolag och även kommunernas allmännyttiga bostadsbolag. Värdet som hyresgästerna i bolaget har varit med att byggt upp ska användas för bolagets och hyresgästernas bästa och för att hålla hyresnivåerna nere. I motionen föreslås kommunfullmäktige i Skövde besluta att: Skövde kommun utgår från att det allmännyttiga syftet, i Lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, är styrande i kommunen, Skövde Stadshus AB och Skövdebostäder för att främja bostadsförsörjningen i Skövde. Skövde kommun har en god ekonomisk hushållning som utgångspunkt för alla beslut i kommunen, Skövde Stadshus AB och Skövdebostäder för att främja rimliga hyror, underhåll och nyproduktion av hyresrätter till alla invånare. Motionen har skickats på remiss till Skövde stadshus AB, AB Skövdebostäder, tekniska nämnden, omvårdnadsnämnden samt socialnämnden. 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (15) Skövde stadshus AB anser motionen besvarad med hänvisning till bolagsordning och ägardirektiv. I enlighet med bolagsordningen ska bolaget i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Ändamålet med bolagets verksamhet är formulerad utifrån gällande lagstiftning och bolaget är skyldiga att agera utifrån denna. Kommunen, som ägare, har dessutom redan idag möjligheter att påverka bolagets agerande på ett flertal sätt t.ex. genom ägardirektiv, kontinuerliga dialoger, tillsättning styrelse m.m. Skövdebostäder AB har avstått från att yttra sig. De har bidragit med underlag till Skövde stadshus AB samt har inget att erinra mot deras yttrande. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen. Nämnden anser det inte nödvändigt att ta ett separat beslut enligt motionärens önskemål, eftersom möjligheter till påverkan redan finns. Skövde kommun äger ett bostadsbolag vars syfte är att bidra med bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunen, som ägare, har redan idag möjligheter att påverka bolagets agerade på ett flertal sätt t.ex. genom ägardirektiv, kontinuerliga dialoger, tillsättning av styrelse m.m. Kommunfullmäktige har vidare ett ansvar för hela kommunens ekonomi och måste här se till alla kommuninvånares intresse. Det är därför en avvägning att hantera behov av avkastningskrav kontra avgiftsnivåer. Den nya lagen ställer högre krav på marknadsmässiga förutsättningar för ett allmännyttigt företag, varför även Skövdebostäder kommer att behöva anpassa sina hyresnivåer. Omvårdnadsnämnden har avstått från att yttra sig med hänvisning till att motionen inte berör omvårdnadsnämndens verksamheter. De boendeformer som omvårdnadsnämnden erbjuder är biståndsbedömda och anses inte påverkas av motionen. Socialnämnden har avstyrkt motionen med hänvisning till att i nämndens intressen ligger att finna bostäder för alla grupper med behov av särskilt stöd och har inga synpunkter på vem som tillhandahåller dessa bostäder. Handlingar Tekniska nämnden , 92 Omvårdnadsnämnden , 164 Socialnämnden , 9 Skövde stadshus AB , 140 Motionen 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 7. Motion om att införa pedagogiska måltider igen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Bakgrund Jasmin Vizlin (MP) har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion om att införa pedagogiska måltider igen. Även om Skövde kommun fortfarande har hårda besparingskrav, så har Skövde kommun ganska bra ekonomi. De tycker att det är dags att införa de pedagogiska måltiderna igen. De föreslår att kommunanställda i Skövde kommun som arbetar med de allra minsta barnen i förskola och skola, och som sitter och äter med barnen ska få äta gratis. Även övrig personal som fritidspedagoger, vaktmästare och så vidare bör kunna få pedagogiska måltider så länge de äter med barnen. Med pedagogiska måltider får personalen möjlighet att lära barnen hur man ska äta hur mycket mat de ska ha på tallriken och inte minst att inte slänga maten. Det handlar även om att personalen finns till hands samt om den sociala aspekten. När vuxna och barn äter tillsammans ökar dessutom möjligheterna att tidigt upptäcka mobbning, ätstörningar och andra problem. I motionen föreslås att: Skövde kommun inför pedagogiska måltider igen, för kommunanställda i Skövde kommun som arbetar med de allra minsta barnen i förskola och skola, och som sitter och äter med barnen. Det ska även gälla personal som fritidspedagoger, vaktmästare och så vidare. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen. Pedagogiska måltider finns redan inom skolnämndens verksamhetsområde avseende förskola och skola, för vuxen som intar måltid tillsammans med barn/elever och utövar aktiv tillsyn. Enligt beslut i skonämnden infördes från en avgift på 15 kronor för pedagogisk lunch. Avgiften har varit oförändrad sedan den infördes. Trenden visar att pedagogiska måltider ökat i omfattning. Om avgifterna tas bort innebär det att anpassningar/effektiviseringar måste genomföras inom andra verksamheter för att kompensera inkomstbortfallet (år 2011 uppgick intäkter för pedagogiska måltider till 2,3 mkr). Handlingar Skolnämnden , 25 Motionen 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 8. Motion om att öka den socialpsykologiska kompetensen hos skolpersonalen Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Bakgrund Roger Almgren (MP) har för Miljöpartiet de gröna i Skövde lämnat in en motion om att öka den socialpsykologiska kompetensen hos skolpersonalen. Den nya skollagen är tydlig när det gäller kränkningar och mobbning inom skolområdet, det är nolltolerans som ska gälla. Han skriver att det finns medarbetare och specialresurser inom elevhälsan som har kunskaper och kan hantera kränkande situationer på ett mycket bra sätt, men att det tyvärr inte räcker till i dagsläget. All personal måste få den kunskap, så att de i sitt dagliga arbete kan uppmärksamma och hantera situationer där kränkningar förekommer, mellan barn och barn, mellan barn och vuxna samt mellan vuxen och vuxen. Han skriver att problemen verkar vara störst på högstadieskolorna så satsningen bör starta just där och kontinuerligt utvärderas så att man kan följa den förväntade positiva utvecklingen. I motionen föreslås att: Skolförvaltningen tillförs resurser för att vidareutbilda all personal inom socialpsykologi så att man på ett bättre sätt ska kunna hantera de gruppdynamiska processer som kan leda till mobbning och kränkningar på skoltid. Inledningsvis bör fokus ligga på högstadieskolorna för att sedan även genomföras på mellanstadiet, lågstadiet och förskolan. Motionen har skickats på remiss till skolnämnden. Skolnämnden har avstyrkt motionen. På skolorna finns redan idag kompetens och kunskap kring hur man motverkar mobbning och kränkningar. I landets lärarutbildningar ingår hur man som lärare ska bemöta elever i olika situationer och hur man ska motverka mobbning och kränkningar. För en grundlärarexamen krävs att man kan visa förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. För samtliga lärarutbildningar finns en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna som bland annat innehåller specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Inom elevhälsans kompetens ska finnas kurator och skolpsykolog. Några av Skövdes högskolor har även anställt socialpsykologer. Det är upp till rektorerna att rekrytera socialpsykologisk kompetens eller att ansöka om stöd från elevhälsan. 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (15) Handlingar Skolnämnden , 26 Motionen 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 9. Motion angående uppföljningssystem för beslut fattade av kommunfullmäktige Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Bakgrund Sture Grönblad (MP) har lämnat in en motion angående uppföljningssystem för beslut fattade av kommunfullmäktige. En mängd saker fattas beslut om varje år men ingen uppföljning eller återrapportering görs till kommunfullmäktige. Motionären skriver också att det finns färdiga uppföljningssystem att köpa. I motionen föreslås att: Ett uppföljnings- och beslutsåterrapporteringssystem införs senast 1 juli Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsen. I beslut som fattas av kommunfullmäktige lämnas uppdrag till nämnder att verkställa beslutet. Ansvaret för att redovisa genomförda uppdrag ligger på varje nämnd. Varje nämnd bör under året aktivt och löpande följa förvaltningarnas genomförande av de uppdrag som getts till nämnden. Kommundirektören har fått i uppdrag att se över kvalitets- och uppföljningssystem. Det pågår en upphandling av ett nytt kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem, som inkluderar nämndsadministration. Införandet beräknas vara klart i juni Avsikten är att detta system ökar möjligheterna för medborgare och politiker att följa beredning och beslutsfattande av ärenden. Handlingar Motionen 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 10. Trafikåret 2013, skrivelse till Västtrafik Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom kollektivtrafikberedningens upprättade skrivelse och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund Skövde kommun har i brev till Västtrafik oktober 2011 redovisat de tidtabellsförändringar som man önskar se vid tidtabellsskiftet den 9 december Företrädare för Västtrafik har vid överläggningar den 15 mars 2012 låtit förstå att varje förändring av nu gällande tidtabell som innebär en ökad kostnad för trafiken kommer kommunen att få betala såsom tillköp. Kollektivtrafikberedningen har behandlat frågan och upprättat en skrivelse till Västtrafik. I denna klargörs att det med anledningen av att förändringarna skulle finansieras genom tillköp inte finns intresse från kommunens sida att göra förändringar i tidtabellerna för vinter-vår-höst 2013, sommar 2013, samt vinter-vår Nuvarande tidtabeller kommer därför, åtminstone vad kommunen anbelangar, att gälla oförändrade tills dess de nya entreprenörsavtalen börjar gälla, alltså till och med den 14 juni I yttrandet framgår tydligt de konsekvenser för resenärerna i Skövde kommun som detta innebär. Handlingar Yttrande till Västtrafik Delges Västtrafik, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 9

10 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 11. Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Följande områden prioriteras Strategisk plan och budget : Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa inklusive drogförebyggande arbete samt ungdomspolitik Motioner/utredning: Bidragsöversyn Uppföljning av nämndernas styrkort, intern revision Kultur Samhällsplanering Personalenheten konsult och service ansvarar för att uppföljning sker till personalutskottet. Bakgrund Följande områden prioriteras i en handlingsplan för jämställdhet enligt den europeiska deklarationen, CEMR. Prioriteringarna avser genusperspektiv i rollen som tjänstegivare och i rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är Programförklaring , strategisk plan och berörda nämnders verksamhetsplaner. Omfattning och konkretisering diskuteras inom nämnda områden. Syftet är att starta en process där genusperspektivet integreras utifrån att skapa bestående effekter i systemet och ett lärande inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Strategisk plan och budget : Ledarskap, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa inklusive drogförebyggande arbete samt ungdomspolitik Motioner/utredning: Bidragsöversyn Uppföljning av nämndernas styrkort, intern revision Kultur Samhällsplanering Skövde kommun har undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Den som undertecknar deklarationen förbinder sig att politiskt verka för dess genomförande 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (15) och ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet samt att förverkliga dessa. Dessa principer är 1. Demokratiskt ansvar 2. Den politiska rollen 3. Allmän ram för jämställdhet, analyser, demografi m.m. 4. Arbetsgivarrollen 5. Upphandling av varor och tjänster 6. Rollen som tjänsteleverantör I planen som ska innehålla dessa principer kan prioriteringar göras, d.v.s. ange några av de verksamheter som finns representerade i kommunen. Vi väljer att följa den strategiska planen för Skövde kommun samt områden där perspektivet idag är aktualiserat och/eller kompetenser finns. Förslaget innebär att inom beslutade strategiska områden ska ett jämställdhetsperspektiv tillämpas som fördjupar uppdraget och ger demokratiska effekter såväl inom resursfördelning som inom kvalitet och nytta. Fokus ligger på tjänsteleverantörsrollen men också på arbetsgivarrollen där ledarutveckling, kompetensförsörjning och jämställdhetsplaner ingår. Handlingsplanen är ett politiskt dokument. En konkretisering av handlingsplanen görs tillsammans med berörda verksamheter. Olika indikatorer finns föreslagna i handledning för planen. Steg: 1. Förstå jämställdhetsproblematiken Innebär att informera, rådfråga, involvera, konsekvensanalysera och föreslå åtgärder. 2. Utveckla jämställdhetsmål som kan genomföras, inom t.ex. områdena representation, arbetsgivarrollen och rollen som tjänsteleverantör. 3. Prioritera och välj mål Innebär att högprioritera utifrån syfte att göra verklig skillnad under nästkommande år med hänsyn till kommunens prioriteringar och de resurser som finns att tillgå. 4. Handlingsplan för jämställdhet - Organisation, resurser, ansvar, rapportering, indikatorer, tidsscheman - Kommunikation och införande (legitimitet) 5. Säkerställ att processen för de prioriterade jämställdhetsfrågorna integreras i kommunens arbete 6. Offentliggörande 7. Rapportera Verktyg för att granska processen och eventuell problematik. 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 8. Granskning och revidering av rapporten Planen bör granskas med jämna mellanrum för at säkerställa att olika områden fortfarande är relevanta eller om den behöver uppdateras. Handlingar Handledning för CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå Kartläggning av jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner. Enkätresultat från

13 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 12. Rapport av gynnande beslut om bistånd som inte har verkställts Enligt bestämmelse i socialtjänstlagen 16 kap 6 f-h har kommunerna sedan halvårsskiftet 2006 skyldighet att rapportera om de inte verkställer gynnande beslut om bistånd inom tre månader från dagen för beslutet. Handlingar Rapport från omvårdnadsnämnden och socialnämnden 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 13. Anmälningsärenden 14

15 Kommunfullmäktiges handlingar (15) 14. Valärenden 15

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer