Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Kungsbäcksvägen. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Kungsbäcksvägen. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN AV BMN: DNR: 13BMN70 LAGA KRAFT: HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Kungsbäck 2:10 (del av), Kungsbäcksvägen Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län 0

2 DNR: 13BMN70 Planens syfte och huvuddrag Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ca 90 studentbostäder i närheten av Högskolan i Gävle enligt Översiktsplan Gävle stad. Området närmast Kungsbäcken planläggs som natur och marken där gatuköket arrenderar mark i dagsläget fastställs som handel för att möjliggöra framtida utveckling. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Bebyggelsen utgör en del riksintresse för kulturmiljövården enl. Miljöbalken, Gävle stad, riksintresse X 800. Det innebär att området har så höga värden att det är av intresse från ett nationellt perspektiv och att staten genom länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för dessa områden. Parkerna efter Gavleån ingår i riksintresset. Värden ligger i deras tidstypiska utformning och uppbyggnad. Vägstrukturer, trädslag och byggnadstyper understryker de olika karaktärerna. I översiktsplan Gävle Stad har avvägningen gjorts att det är möjligt att bygga studentbostäder i den här delen av riksintresset. Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger vid Högskolan i Gävle, ca 1,5 km från centrala Gävle. Planområdet avgränsas av övriga detaljplaner i området. Figur 1: Försättskarta 1

3 Areal Planområdet är 1,5 ha stort. Markägoförhållanden Kungsbäck 2:10 ägs av Gävle kommun. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer I Översiktsplan Gävle Stad, som antogs av Kommunfullmäktige , anges användningen bostäder och värdefull grönstruktur för planområdet. Översiktsplanen anger att student- eller forskarbostäder kan byggas, men hänsyn måste tas till kulturmiljön. Efter noggrannare studier av platsen bedöms att det är möjligt att bygga ca 90 bostäder inom planområdet. Figur 2: Utsnitt ur Översiktsplan Gävle Stad Program för detaljplan Översiktlig utredning Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall godkändes av Kommunfullmäktige Enligt programmet föreslås Baracken rivas eller flyttas för att skapa en byggrätt för kontor eller forskarbostäder. Gatuköket ligger inom skredriskområde och bör på sikt rivas enligt programmet. Ny lokal för gatukök bör kunna tillskapas i den nya byggrätten för kontor/forskarbostäder. Söder om Kungsbäcken Enligt programmet får det plats en byggnad på ca 3000 kvadratmeter bruttoarea i två våningar inom aktuellt planområdet. Kontor eller studentbostäder/forskarbostäder bedöms vara lämpligt. Det är viktigt att området inte privatiseras utan att det även i fortsättningen känns som en del av parkmiljön och upplevs som tillgänglig. Enligt programmet motiveras val av plats att området inte har samma höga kulturmiljövärde och rekreationsvärde som övrig parkmiljö, riksintresset påverkas inte i samma utsträckning, det är lättare att anpassa utformningen till omgivande miljö, och att området har störst förutsättningar att rymma tillräckligt stora kontorsytor. Detaljplaner Planområdet har inte detaljplanelagts tidigare. Kommunala program, grönstruktur program, tillväxtfrågor Campus-plan Högskolan i Gävle och Akademiska Hus arbetar med att ta fram en Campusplan med sikte att utveckla dagens högskola. Campusplanen syftar till att redovisa framtida intentioner med området och visioner för en utveckling av högskolan. I den lyfts fram de fördelar ett campusnära boende ger högskolan och dess studenter och Högskolan i Gävle och Akademiska hus ser positivt på en framtida utveckling med studentbostäder i direkt närhet till campusområdet. 2

4 Inventeringsrapport för grönstrukturprogram Aktuellt område omnämns i etapp 1 av Gävles grönstruktur där det pekas ut som del av ett större artrikt område, sammanhängande naturområde som tillför staden kvalitet genom sin storlek samt grönområde som delar upp staden och fungerar som visuell avskärmning. Kungsbäckens ravin pekas i rapporten även ut som kärnområde för biologisk mångfald. Kulturmiljöutredning 2008 Platsen har tidigare tillhört bla Valbo prästgård och kungen. Den har brukats för odling med mindre torp. Från 1859 och fram till 1909 fanns här en lantbruksskola och därefter var Gästrike Hälsinge regemente etablerat här fram till På udden inom det aktuella planområdet har funnits en ekonomibyggnad vilket syns på laga skifteskartan från Under regementstiden var området bebyggt med enklare barackbyggnader. Från fornlämningssynpunkt är områdets prägel av centralplats, sannolikt sedan järnåldern. Inga kända fornlämningar finns dock inom planområdet men platsen är av arkeologiskt intresse. Vision 2025 Enligt visionen ska kommunen ha en positiv attityd till utbildning. Planen gör det lättare för Högskolan att bedriva sin verksamhet. Planen möjliggör attraktivt boende med hållbara transportlösningar för en samhällsgrupp som generellt har svårt att få tag på boende. Miljökonsekvensbeskrivning En miljökonsekvensbeskrivning har redan upprättats i samband med program till detaljplan för Stora Vall. MKB:n hanterade påverkan på riksintresse för kulturmiljö, vattenkvaliteten med hänsyn till svårigheter att hantera dagvatten och byggnation vid Kungsbäckens slänt, samt risk för ras och skred samt översvämning längs Kungsbäcken. Byggnader ska anpassas till kulturmiljön, parken ska fortsättningsvis vara tillgänglig för gävleborna, ravinen längs Kungsbäcken utvecklas till en mångfasetterad biotop med flerskiktad ädellövridå och ett rikt växt- och djurliv, frisbeegolfen utvecklar sin verksamhet, och dagvatten får inte avledas till Kungsbäcken enligt MKB:n. Takvatten får ledas till bäcken enl. dagvattenpolicyn men inte på ett sådant sätt som leder till ökad erosion. Gävle kommuns uppfattning är att påverkan inte blir betydande och att en ny miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Genomförandet av detaljplanen innebär dock en miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Läs mer under rubriken Störningar. Förutsättningar och förändringar Natur Området består till största delen av en gräsplan samt lövskog i ravinen mot Kungsbäcken. Bäckravinens frodiga lövskog med gråal och ädla lövträd som alm och lönn har ett högt skyddsvärde och är en del av ett större område med naturoch rekreationsvärden. I ravinbotten växer täta bestånd av strutbräken. På våren blommar svalörten innan lövträden och ormbunkarna skuggar för mycket. Här växer även de typiska ravinarterna gullpudra, bäckbräsma, lundarv och trolldruva. I slänterna finns även en hel del kirskål, hallon och mjölkört som vandrat in från omgivande park- och tomtmark. Söder om Kungsbäcksvägen finns en gräsyta som planläggs som allmän platsmark natur (samma som intilliggande plan) med egenskapen gång- och cykelväg. Det finns planer på ytterligare studentbostäder väster om laboratoriebyggnaden, vilket innebär att en gång- och cykelväg kan komma att behövas även på södra sidan vägen. 3

5 Trädallé utmed Kungsbäcksvägen blir på kvartersmark. Den ska bevaras där det är möjligt att göra så, och nyplantering sker vid behov. Kulturmiljö Planområdet ligger inom Riksintresse för kulturmiljö Gävle stad och angränsar till W.K.2 Kungsbäck, vilket kommunen har bedömt har högsta värde. Områdets monumentala och stränga uppbyggnad med symmetriskt placerade och utformade byggnader vittnar om platsens verksamhet och sociala struktur. Planområdet angränsar till övrig kulturhistorisk lämning (RAA: Gävle 74:1). Enligt kulturmiljöutredning "Området kring Stora Vall" (2008) som gjordes i samband med detaljplan för Stora Vall kan det förekomma fornlämningar i området. Arkeologisk utredning Historiska källor tyder på att det kan ha funnits en kunglig fogdegård någonstans i området mellan Backa by och nuvarande Gävle. Någonstans i området har även ett Vibro legat. Runt Gavleån och Kungsbäcken finns även rikligt med förhistoriska järnframställningsplatser och gravfält. Länsmuseet påbörjade en arkeologisk utredning, men området är starkt påverkat av yngre aktiviteter och inget av antikvariskt intresse påträffades. Befintlig bebyggelse Området har en tydlig prägel från regementstiden och bebyggelsen är uppdelad på två karaktärer beroende på dess användning; det mer påkostade och representativt utformade kasernområdet med framförallt stora putsade byggnader i gul kulör samt det område som användes för ekonomi- och komplementbyggnader. Här är bebyggelsen lägre och har genomgående ett enklare utseende. Byggnaderna är uppförda av trä med falurödfärgade fasader. Sedan Regementet las ned har tillskott skett i miljön som följer denna tydliga uppdelning. Bebyggelsen på södra sidan Kungsbäcksvägen används av Högskolan i Gävle, och består dels av de monumentala regementsbyggnaderna I14, vars symmetriska placering och stränga uppbyggnad vittnar om platsens verksamhet och sociala kultur. En laboratoriebyggnad i anslutning till högskolan är uppförd år 2010 i modern stil. Bebyggelsen på den norra sidan består främst av låga, faluröda, enklare träbyggnader i parkmiljö. Teknologföreningen hyr byggnaden som kallas Röda Baracken av kommunen. Den kommer att rivas och verksamheten flyttas till ny lokal. Gatuköket ligger enligt stabilitetsutredningen inom ett område där det är risk för ras- och skred. Enligt programmet är det inte lämpligt att återuppbygga byggnaden ifall verksamheten flyttar. Gävle kommuns bedömning är att det är lämpligt att bygga handel på den platsen, men utanför riskområdet för ras och skred. Det står ett förråd strax väster om Röda Baracken som flyttats dit från arrendet i samband med VA-dragningen i området. Förrådet kommer att flyttas och arrendet upphävas i samband med genomförande av planen. Ny bebyggelse Studentbostäder Inom planområdet, som ligger i den del som tillhörde regementets ekonomi- och komplementbyggnader, uppförs tre stycken träbyggnader i två och tre våningar (max 7 resp. 10 meter i byggnadshöjd, dvs från mark till takfot) för studentboende, med en sammanlagd bruttoarea på ca 2740 m 2. Vind får inredas vid behov, men kan komma att omfattas av ytterligare krav, t.ex. krav på hiss för hus som uppförts i två våningar. Sammanlagt kommer de att rymma ca 90 4

6 studentlägenheter i en gårdsbildning. En ekonomibyggnad uppförs mellan studentbostäderna och gatuköket i max 3,5 meter i byggnadshöjd, och kommer att användas för sopor och cykelförråd. Planbestämmelse f 1 Ny bebyggelse För att ta hänsyn till områdets uppbyggnad och kulturmiljövärden är det av vikt att byggnaderna anpassas. Därför införs följande hänsynsbestämmelse f 1- ny bebyggelse för studentbostäderna. Det är möjligt att arkitektoniskt utforma byggnaderna i två inriktningar; en modern inriktning eller en mer klassisk inriktning. Oavsett vilken inriktning som väljs är det viktigt att inte blanda ihop dem vid utförandet. Gemensamt för inriktningarna är att byggnaderna ska uppföras i långsmala volymer med sadeltak i en symmetrisk och liksidig storlek. Taket ska bekläs med plåt, tegel eller papp. Fasaderna ska ha stående träpanel som målas med faluröd slamfärg. Gavlarna mot Kungsbäcksvägen ska utformas så att de inte uppfattas som slutna och massiva. För att motverka det kan antal, storlek och placering av fönstren eller andra detaljer användas. Balkonger ska vara indragna och ligga i fasadliv. Byggnaderna ska ha en enkel karaktär för att ansluta till de äldre ekonomi- och komplementbyggnaderna. Omsorg ska läggas på detaljutformningen. Ifall en modern inriktning väljs för utförandet bör byggnaderna uppföras med något osymmetriskt placerade fönster och även i olika storlek för att undvika ett stelt intryck, entrébyggnaderna ska tydligt skilja sig från huvudbyggnaderna Figur 3:Studentbostäderna uppförs med faluröda träfasader i en t.ex. genom färg- eller gårdsbildning. Det mittersta huset uppförs i 3 våningar, emedan byggnaderna med gaveln mot Kungsbäcksvägen uppförs i 2 materialval eller våningar för att anpassa till skalan i området. Bilden är ett exempel takutformning såsom på bebyggelse i modern inriktning. pulpettak. Gavlarna mot gatan får inte uppfattas som monotona eller massiva, vilket kan åtgärdas t.ex. genom indragna mittpartier, balkong och färgval. Färgvalet ska spegla de gamla regementsbyggnaderna. Detaljer, så som fönsterkarmar och husknutar, ska målas i mörk kulör eller falurödfärg. Ifall en mer klassisk inriktning väljs bör utseendet följa de träbyggnader som finns i området. Typiskt för dessa är symmetriska fasader med lika stora spröjsade fönster i ett rytmiskt mönster. Snickerier har en markerad färgsättning i vitt. Taket har en tunn öppen takfot. Figur 4: Ifall en mer klassisk utformning väljs kan utformningen av den här byggnaden tjäna som förlaga. 5

7 Boverkets byggregler för studentbostäder Studentbostäder kan göras mindre än vanliga bostäder i och med att vissa funktioner kan flyttas till gemensamhetsutrymmen. Ifall arean för samvaro minskas i den enskilda studentbostaden behöver det finnas ett gemensamt samvaroutrymme som i skälig utsträckning kompenserar minskningen. Inredningen och utrustningen för matlagning kan göras mindre än i andra typer av bostäder. Funktionerna daglig samvaro, sömn och vila eller matlagning behöver inte vara avskiljbara i studentbostäder mindre än 35m 2. Krav på dagsljus enligt BBR avsnitt 6:322 ska uppfyllas. Det ska finnas bostadskomplement till lägenheterna, t.ex. förråd och rum för förvaring av cyklar, och postboxar. Bostäderna ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Studentbostäderna kommer att ha kök och tvättmaskin i lägenheten. Gårdsbildningen skapar en gemensam yta för studenterna. Det finns även gemensamma ytor inom högskoleområdet. Ekonomibyggnaden innefattar cykelförråd för studenterna. Gård Husen placeras så att de formar en gårdsbildning som lockar till utomhusvistelse. Det saknas gemensamma ytor inomhus, vilket ska kompenseras med en attraktiv gård. Detta kan uppnås genom att anlägga planteringar, sittgrupper, ytor för gemensamma aktiviteter m.m. Eftersom vissa lägenheter kommer att ha utsikt mot en extern vägg är det viktigt att husen inte placeras för nära varandra och att utemiljön är tilltalande. Handel Det finns i dagsläget ett gatukök inom planområdet som ligger nära ett område som bedöms utgöra en risk ur ras- och skredsynpunkt (brunt raster i figur 5). I program till detaljplan anges att gatuköket inte är lämpligt där det står idag, och att behovet av nytt gatukök kan inrymmas vid uppförande av nya studentbostäder. Exploatören avser inte att bygga någon handel i samband med studentbostäderna, och vid närmare granskning av stabilitetskarteringen står gatuköket utanför riskzonen för ras och skred. Det är långt till mataffärer och övrig service från planområdet, vilket gör Figur 5: Gatukökets arrende och utveckling det lämpligt att möjliggöra mindre handel inom planområdet, såsom kiosk, gatukök mm. Gatuköket har i dagsläget ett arrende (blå ruta i figur 5) vars omfattning kommer att ändras så att det omfattar nya parkeringsplatser och avståndet till riskområdet ökas (grön ruta i figur 5). Det kan även vara möjligt att utöka byggnaden i framtiden (orange ruta i figur 5) med en maximal byggnadshöjd på högst 4 meter. Friytor Stråk Kungsbäck är ett viktigt strövområde. Kontakten med ån är viktig och området utgör en förlängning av Boulognerskogen med löpslinga. I parken finns även andra aktiviteter för rekreation. Parkmiljön utgör också ett 6

8 närrekreationsområde för Teknikparken och ingår som en viktig del i Högskolans campusområde. Discgolf Parken utnyttjas för discgolf och banan är gratis att utnyttja och inbjuder därmed till spontanidrott. Gefle Frisbee Disc Club erbjuder också företagsaktivitet och skolorna i området använder banan. Banorna 10 och 11 är inom planområdet, men bedöms inte påverkas av förslaget då de ligger vid bäcken nedan ravinen. Strandskydd Strandskydd om 100 m gäller från Kungsbäcken, vilket omfattar i princip hela planområdet. Strandskyddet Figur 6: 2 korgar för discgolf finns inom planområdet upphävs inom kvartersmark. Exploateringen bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till strandområdet eller påverka djur- eller växtliv på ett betydande sätt. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose att annat mycket angeläget intresse. Gator och trafik Kungsbäcksvägen är en kommunägd huvudgata där det passerar 2000 fordon per dygn (år 2012), vilket är ett relativt lågt antal. Det finns hastighetssänkande åtgärder och övergångsställen utmed vägen, men inget i nära anslutning till planområdet. Trafiken kan komma att öka på sikt i och med utbyggnad av bostadsområdet Backa By på västra sidan E4:an. En eventuell förlängning av Västerbågen (byggs i så fall som en förlängning av Regementsvägen) kommer även att påverka trafikflödet. Figur 7: Södra Kungsvägen är relativt otrafikerad Infart med bil sker till parkeringsplatsen vid gatuköket. Här anläggs ca 10 nya parkeringsplatser för studenterna, vilket motsvarar en p-norm på 0,1. Parkeringsbehovet för studenter är mycket lägre än för övriga lägenheter, vilket är orsaken till att det inte anläggs fler. Dessutom finns det busshållplats vid högskolan ca 100 meter från planområdet vilken trafikeras var 20:e minut under vardagar. En separerad gång- och cykelväg längs Kungsbäcksvägen går förbi den nya bebyggelsen. Söder om Kungsbäcksvägen är det möjligt att anlägga gc-stråk på naturmarken när det byggs fler studentbostäder väster om laboratoriebyggnaden. Ett belyst övergångsställe över Kungsbäcksvägen mot laboratoriebyggnaden kan komma att behövs. 7

9 Störningar Buller Det förekommer inga förhöjda bullernivåer inom planområdet i dagsläget. Två framtida utbyggnadsområden väster om E4:an kan komma att påverka trafikflödet förbi planområdet: Mackmyra Whiskyby och V.B.17 Söder om Backa By enligt Översiktsplan Gävle stad, där det är föreslaget bostäder. Det finns i dagsläget inga planer på att genomföra bostadsområdet. Om dessa områden bebyggs kan trafiken antingen köra via Hagaströmsavfarten (som ska förbättras enligt ÖPGS) för de som ska ut på E16, via Regementsvägen mot Västra vägen för de som ska in till centrum eller via Kungsbäcksvägen för de som ska söderut. Merparten av trafiken kommer troligtvis att köra mot centrum eller E16 och framtida ökad bullerstörning vid studentbostäderna bedöms bli marginell. Översvämning, ras- och skredrisk En översiktlig riskbedömning av Gavleån och Kungsbäcken när det gäller ras och skred är utförd av Räddningsverket. De föreslagna bebyggelseområdena nära Kungsbäcken ligger inom medelhög till hög riskzon. Den översiktliga bedömningen har därför kompletterats med en särskild riskutredning. Sweco har utfört en geoteknisk stabilitetsutredning (2008) för Stora Vall i samband med program för detaljplan. Utredningen visar att det inte föreligger någon översvämningsrisk i aktuellt planområde. Man hänvisar bl.a. till flödesberäkningar gjorda av Gävle Högskola, vilka visar att de lägre terrasserna vid bäcken att översvämmas medan mark ovan släntkrön inte påverkas vid extrema högvattennivåer (2-5 m över normal vattennivå). Vad gäller risk för ras och skred beskriver utredningen tre specifika sektioner inom planområdet (C, D och E i figur 8). Säkerheten mot ras och skred bedöms vid sektion C som tillfredsställande. Sektion D sluttar relativt brant mot Kungsbäcken med en total höjdskillnad av ca 6 m. Även här anges säkerheten mot ras och skred som tillfredsställande. Erosionen bedöms här som liten, men viss osäkerhet finns i vilken Figur 8: Bullernivåer och alternativa rutter för ev. framtida trafik Figur 8: Sektioner som undersökts i riskutredningen, med område för ras- och skredrisk grad höga flöden påverkar erosionshastigheten i slänterna och därmed även stabiliteten på sikt. Sektion E gränsar, med en mycket brant slänt (total höjdskillnad av ca 3,5 m) mot ett mindre vattendrag. Erosionen bedöms som betydande. Utredningen anger att säkerheten närmast släntkrönet är lägre, och först ca 5 m innanför släntkrönet uppnås tillfredsställande säkerhet. 8

10 Utredningen bedömer att ny byggnad i maximalt en våning bör kunna grundläggas med platta på mark minst 5 m från släntkrön mot befintliga vattendrag. Högre byggnader kräver sannolikt grundläggning med pålar. Kommunens ställningstagande är dock att ny byggnad inte ska uppföras närmare än 10 meter från släntkrön i den östra delen av planen som avses för handel utan ytterligare geotekniska undersökningar. Inom denna tiometerszon är det dessutom mycket viktigt att naturlig vegetation, träd och buskar bibehålls. Visst erosionsskydd finns redan utlagt vid det lilla vattendraget i öster. SWECO rekommenderar att hela detta vattendrag erosionsskyddas ytterligare. Figur 9: 10-meters zon från krönet och område för erosionsrisk Framför allt delar av den befintliga parkeringen och ett område närmast biflödet till Kungsbäcken som kan medföra skredrisker. Grundläggning av byggnader i områdets västra del bedöms kunna ske med platta på mark på naturligt lagrad sand eller morän. Inom områdets mellersta och östra delar finns lera som kan kräva grundläggning med pålar för byggnader på mer än en våning. Detaljerad geoteknisk utredning kommer att ske vid projektering inför bygglov. Klimatförändringar Vid utformning av byggnader och utemiljöer ska hänsyn tas till klimatförändringar som bland annat kan innebära häftiga skyfall med stora nederbördsmängder. Stora mängder regnvatten ska inte kunna avledas mot andra fastigheter. Planområdet bör höjdsättas så att avrinning vid skyfall kan ske på ett sådant sätt att risken för ras och skred minimeras. Markbeskaffenhet Områdets jordarter utgörs av morän med överlagrande sand och lera. Terrängen är relativt plan och vattendragen har bildat tydliga raviner och strandbrinkar. Lera i närheten av vattendragen kan innebära grundläggningsproblem. En kompletterande geoteknisk undersökning krävs för nybyggnation inom aktuellt planområde med anledning av de varierande geotekniska förutsättningarna. Undersökningen ska ta hänsyn till föreslagna byggnaders storlek och placering och risken för ras och skred. Vibrationer De sandjordar som finns i området är relativt känsliga för fortplantning av vibrationer. Största risken föreligger längs Kungsbäcksvägen. Vibrationsrisker kan förebyggas genom grundläggning på pålar. 9

11 Teknisk försörjning Det passerar allmänna och privata ledningar genom planområdet. El Gävle Energi förser planområdet med el. Det går en jordkabel genom planområdet som förser Röda Baracken och Gatuköket med el i dagsläget. När Röda Baracken rivs skarvas kabeln av och lämnas i marken. En ny dragning till gatuköket dras söder om planområdet. Figur 10: Teknisk försörjning Vatten och avlopp Allmänna VA ledningar norr om bebyggelsen får ej överbyggas. Det finns nybyggda VA ledningar där den västra byggnaden ska stå (se figur 10). Dessa måste flyttas i samband med en exploatering. Dagvatten Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Kommunens dagvattenpolicy anger att takvatten betraktas som rent och därmed kan ledas direkt till recipient, utan fördröjning eller rening. Även regnvatten som når gård och gräsytor betraktas som rent. I detta fall måste dock vattnet avledas på ett sådant sätt att erosion inte påskyndas vilket skulle öka risken för ras och skred. Regnvatten som passerat parkeringsplatser eller annan hårdgjord mark ska fördröjas och renas. I planområdet finns tillräckliga ytor för kommande dagvattenanläggningar. Kontakt ska tas med Gästrike Vatten AB för begäran om anslutning. Dessutom ska, enligt Miljöbalken, anmälan om dagvattenlösning göras till Samhällsbyggnad Gävle i god tid före ansökan om bygglov. En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Den hårdgjorda ytan (tak, parkering, gård) ökar, i förhållande till grönytan i och med aktuell planläggning. Av den beräkningsmodell som används i utredningen (StormTac), framgår att dagvattenflödet vid ett 2-årsregn uppgår till 22 l/s och vid ett 10-årsregn till 38 l/s. Vid ett 50-årsregn beräknas flödet bli 65 l/s. Avrinningen kommer alltså att öka i och med planförslaget och vid dimensionering för 10-årsregn krävs en fördröjningsvolym för området (exklusive naturmark) på 21 m³, förutsatt att avrinningen från området inte överstiger 6 l/s. Även ett 50-årsregn går att fördröja. Utredningen bedömer fördröjning av dagvattnet fullt möjlig genom anläggande av växtbäddar med genomsläppliga bottnar vid byggnader och parkering. Det är av yttersta vikt att marken inom hela planområdet ges en lutning mot ravinen/bäcken och att vattnet genom marklutning leds bort från byggnaderna. Viktigt att vattnet kan rinna ytledes, men inte på ett sådant sätt att risken för erosion ökar. Instängda områden, där vatten kan ansamlas, måste absolut undvikas. Även dagvatten som bildas uppströms planområdet ska fortsättningsvis kunna rinna igenom planområdet. Mer detaljerade och 10

12 alternativa förslag på metoder för omhändertagande av dagvatten, t.ex. gröna tak och genomsläppliga markbeläggningar, ges i utredningen Utredningen har även beräknat hur föroreningshalterna och belastningen till recipient förändras i och med planförslaget. De enda ämnen som marginellt beräknas överstiga riktvärdena för dagvatten är Bly (Pb) och suspenderade ämnen (SS) förutsatt att ingen rening eller fördröjning sker. Sammanfattningsvis bedömer dagvattenutredningen att föroreningsbelastningen är relativt begränsad och att de lösningar som där föreslås är tillräckliga. Brandvatten I området finns en brandpost med en kapacitet på 10 l/s. Tele Det passerar en telekabel längs Kungsbäcksvägen förbi gatuköket i södra delen av planområdet. En 2 meters buffert till ledningen läggs till som u-område i planen. Det går en telekabel till Röda Baracken som ska återslutas när Baracken rivs vid genomförandet av planen. Kontakt ska tas med TeliaSonera Skanova Access. Konsekvenser Stadsbild/landskapsbild Tre byggnader i två och tre våningar uppförs på mark som tidigare varit gräsyta. Röda Baracken rivs i samband med genomförande av planen. Det blir ett tydligt inslag i stadsbilden längs Kungsbäcksvägen. Barn Området planeras för studenter, vilket innebär att barn inte kommer att bo här. Trafiksäkerhet Separerade gång- och cykelvägar med belysning leder till planområdet. Kungsbäcksvägen har en rekommenderad hastighetsbegränsning på 30 km/h och det finns upphöjda övergångsställen längs med vägen. Tillgänglighet Planen möjliggör boende för studenter i anslutning till högskolan, vilket minskar behovet av resor och skapar en anknytning till verksamheten. Busshållplats och grönområden finns i omedelbar anslutning. Det är lång väg till livsmedelsaffärer och övrig service från planområdet. Området där gatuköket står markeras med "handel" i detaljplanen, vilket möjliggör även kiosk eller dyl. Trygghet Exploateringen möjliggör boende för en samhällsgrupp som är aktiv stora delar av dygnet i ett område som präglas av verksamheter, vilket ökar aktivitet dygnet runt och området upplevs tryggare. Belysning genom Boulognern kan behövas ses över för att öka trygghet. Jämlikhet Området planeras endast för studenter och inte alla samhällsgrupper. 11

13 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av kommunen. Planområdet är i dagsläget en del av den kommunägda fastigheten Kungsbäck 2:10. Vid genomförande av planen kommer marken för studentbostäderna och för gatuköket att styckas av och bli kvartersmark, medan övrig mark blir allmän platsmark (natur och väg). Det finns två arrenden på fastigheten. Det finns ett servitut för vattenledning som går från byggnaden på Kungsbäcksvägen 48 över Kungsbäcksvägen. Fastighetskonsekvenser Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från lantmäterimyndighetens sida. Kungsbäck 2:10 Totalt ca 4730 m 2 styckas av för studentbostäder och handelsändamål. Resterande mark blir allmän platsmark, 1690 m 2 för väg och 8750 m 2 natur. Ny fastighet (studentbostäder) ca 4070 m 2 blir kvartersmark för bostäder med en byggnadsarea på ca 1300 m 2, vilket motsvarar en bruttoarea på totalt ca 2800 m 2. Två byggnader uppförs i två våningar och en byggnad i tre våningar, och en förrådsbyggnad uppförs. Ny fastighet (handel) En ny fastighet för handel på ca 720 m 2 möjliggör utveckling av verksamheten. Mark närmast ravinen prickas för att undvika rasoch skredrisk. Marken arrenderas ut till ett gatukök i dagsläget, och arrendatorn har möjlighet att fortsätta verksamheten, och även utveckla den till att omfatta 220 m 2 i en våning. Ca 10 parkeringsplatser skapas på handelsområdet som arrenderas ut till studentbostäderna. Lägenhetsarrende för förråd Arrendet sägs upp och förrådet flyttas. Anläggningsarrende för gatukök Området för arrendet kommer att ändras från ca 790 m 2 till 720 m 2 i och med närheten till riskområdet för ras och skred. Hyresavtal med studentkåren för Röda Baracken sägs upp. Ekonomiska genomförandefrågor Mark och exploatering bekostar framtagandet av detaljplan. Markområdet upplåts med tomträtt och kommunen får intäkter i form av tomträttsavgäld. Hyran som exploatören får ta ut av studenterna är reglerad, vilket innebär att utbudet av billiga bostäder ökar i Gävle, framförallt för en samhällsgrupp som inte är kapitalstark. 12

14 Utveckling av handel kommer att öka utbudet i området. Jordkabeln skarvas och ny ledning dras till gatuköket, vilket bekostas av Gävle kommun. Vatten- och avloppsledningar i västra delen av området flyttas vid exploatering. Bekostas av Gävle kommun. Kontakt ska tas med TeliaSonera Skanova Access angående förslutning av kabel vid genomförande av projektet. Tekniska genomförandefrågor Tekniska utredningar Geoteknisk stabilitetsutredning - Stora Vall, Gävle Sweco Infrastructure Dagvattenutredning 2013, Sweco. uppdragsnummer Organisatoriska frågor Tidplan Preliminär tidplan: Samråd november 2013 Granskning januari 2014 Antagande april 2014 Byggstart planeras till sommaren 2014 Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Avtal Ett föravtal är upprättat mellan kommunen och exploatören som utgör underlag för tecknande av markanvisningsavtal. Ett markanvisningsavtal är ett detaljerat avtal som beskriver byggherrens och kommunens ansvar i projektet. Om tider enligt ingånget föravtal inte fullföljs av exploatören förbehåller sig kommunen rätten att förhandla och avtala om markanvisning med andra intressenter. På detaljplanelagd byggrätt får endast hyreslägenheter uppföras för studenter och forskare knutna till Högskolan i Gävle. Medverkande tjänstemän Maria Bergh markförvaltare Tage Blomqvist markförvaltare Lena Boox kulturmiljöantikvarie Maria Lind kommunekolog Karin Linjer lantmätare Marie Wallström trafikplanerare Claes Göran Nilsson Miljöutredare Ann-Sofi Dahlqvist - Miljöutredare 13

15 Samhällsbyggnad Gävle Petter Jonegård Planchef Henry Grew Planarkitekt 14

Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-11-25 DNR: HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid:16 december

Läs mer

Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan. Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDESHANDLING 2014-02-12 DNR: HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Kungsbäck 2:10 (del av), Hinderbanan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län 0 Planens syfte

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN AV BMN: 2013-02-20 LAGA KRAFT: 2013-03-21 2012-12-06, REVIDERAD 2013-01-17 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE 2013-11-28 DNR: 13BMN49 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18

RAPPORT. Dagvattenutredning Kungsbäck SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ UPPDRAGSNUMMER 1584634000 2013-10-18 repo001.docx 2012-03-2914 SAMHÄLLSBYGGNAD, GÄVLE KOMMUN Dagvattenutredning Kungsbäck UPPDRAGSNUMMER 1584634000 SWECO ENVIRONMENT GÄVLE VATTEN OCH MILJÖ LISEN LINDGREN - HANDLÄGGARE IRINA PERSSON - KVALITETSGRANSKARE

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

Valbo-Ön 32:1 mfl, Del av Valbo Köpstad

Valbo-Ön 32:1 mfl, Del av Valbo Köpstad PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-02-26, Reviderad 2010-04-27 Antagen av BMN: 2010-05-26 Dnr: 10BMN117 Laga kraft: 2010-06-25 Handläggare: Henry Grew Valbo-Ön 32:1 mfl, Del av Valbo Köpstad Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Sörby 13:2, kv Pumpen

Sörby 13:2, kv Pumpen PLANBESKRIVNING 2011-12-12 Samråds-/underrättelsehandling Dnr: 11BMN97 Handläggare: Henry Grew Sörby 13:2, kv Pumpen Detaljplan för samlingslokal och skola Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 12 januari

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS-/UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-10-10 DNR: 14BMN9 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-11-05, REV. 2015-04-22 DNR: 15SBN26 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-08-05 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningsstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden Dnr: 14BMN9 Handläggare: Sari Svedjeholm. Del av Södertull 13:14 mfl, södra delen av kv Samariten

Byggnads- och miljönämnden Dnr: 14BMN9 Handläggare: Sari Svedjeholm. Del av Södertull 13:14 mfl, södra delen av kv Samariten Sid 1 (1) 2015-02-19 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 14BMN9 Handläggare: Sari Svedjeholm Lagakraftbevis Del av Södertull 13:14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Gävle kommun,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan PLANBESKRIVNING 2012-02-29 Antagandehandling Dnr: 11BMN75 Handläggare: Emma Olofsson Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK PLANERING Samhällsbyggnad

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan PLANBESKRIVNING 2011-12-06 Samrådshandling Dnr: 11BMN75 Handläggare: Emma Olofsson Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 7 december 2011 13 januari

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

Planbeskrivning. Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-12 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län 0 Planens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Planbeskrivning. Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS-/UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-06-16 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid:

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Coromant vid Mossvägen

Coromant vid Mossvägen Handläggare Diarienummer Datum Henrik Siksjö B2013/294 Plan- och genomförandebeskrivning Sidan 1(8) Antagen av BMN 2014-04-28 Laga kraft 2014-05-29 Coromant vid Mossvägen Detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer