svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden"

Transkript

1 svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden Tommy Persson och Kerstin Sernhed, Lunds Tekniska Högskola Forskning och Utveckling Värmegles 2004:13

2

3 SVENSKA FJÄRRVÄRMEBOLAGS FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER I SMÅHUSOMRÅDEN Forskning och Utveckling Värmegles 2004:13 Tommy Persson och Kerstin Sernhed Institutionen för Värme- och Kraftteknik Avdelningen för Energihushållning Lunds Tekniska Högskola ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Förord Under en kurs i District Heating and Cooling vid Chalmers i Göteborg, under 2003, gjordes ett projekt av Peter Matsson, Juozas Abaravicius, Tommy Persson och Kerstin Sernhed. Grunden till denna rapport lades i detta projekt. Peter och Juozas har därför bidragit med en stor arbetsinsats i projektets början, men har senare ej deltagit i författandet av rapporten. Vi vill tacka Svend Frederiksen som har hjälpt oss med korrekturläsning, samt kommit med värdefulla synpunkter och inlägg till rapporten. Ett stort tack till alla de fjärrvärmebolag som besvarade vår enkät och alla kontaktpersoner som tog sig tid att svara på de frågor vi hade i telefonintervjuerna! Vi vill slutligen tacka Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten som inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Värmegles Fjärrvärme har finansierat detta projekt. 3

6

7 Sammanfattning Fjärrvärme i bostadssektorn är väl utbyggd i Sverige när det gäller flerbostadshus, men inte när det gäller småhus. Med ökad miljöhänsyn och höjda priser på el och olja, utgör småhussektorn en marknadspotential för fjärrvärmebolagen. Fjärrvärme i värmeglesa områden är dock en ekonomisk utmaning av framför allt två anledningar: Dels innebär utbyggnad av fjärrvärmenätet en stor kapitalinvestering. Dels blir distributionskostnaderna, framför allt för värmeförlusterna, stora i nät med låg linjetäthet. För att maximera linjetätheten och få ner anslutningskostnaderna är det därför a och o att uppnå en hög anslutningsgrad i området. De ekonomiska ramarna medför således en marknadssituation där fjärrvärmebolagen måste få så många kunder som möjligt inom ett specifikt område att ansluta sig samtidigt. Denna studie syftar till att undersöka fjärrvärmebolagens strategier när det gäller försäljning av fjärrvärme till småhuskunder. Förhoppningen är att bidra till en kunskapsöverföring av olika fjärrvärmebolags erfarenheter och marknadsstrategier, att identifiera ansatser för nya, framgångsrika strategier och att i viss utsträckning lämna konkreta bidrag till nya sådana strategier. En enkät har skickats ut till Svensk Fjärrvärmes samtliga medlemmar och en svarsfrekvens på 30 % har uppnåtts. Telefonintervjuer har gjorts med nyckelpersoner inom 17 av fjärrvärmebolagen. Resultaten från de statistiska analyserna visar att storleken på ett bolag är en viktig faktor för expansionstakten. Bolagsstorlek är här definierat i antal kunder som fjärrvärmebolaget har eller hur mycket värme bolaget säljer. Större bolag ansluter fler småhuskunder per år, vilket kanske inte är särskilt förvånande. Analysen visar också en svag korrelation mellan billigt bränsle och expansionstakt. Försäljningsprocessen ter sig ganska lik för många bolag och går som första steg ut på att undersöka intresset i området. Detta görs antingen genom utskick av intresseförfrågan till potentiella kunder, informationsmöten eller genom att man ger en redan intresserad kund i uppdrag att undersöka intresset. Kombinationer av olika aktiviteter existerar också. Ett kontrakt tecknas där kunden åtar sig att ansluta till fjärrvärme när utbyggnad sker i området. Fjärrvärmebolaget å sin sida åtar sig bara att ansluta kunden ifall tillräcklig anslutning uppnås i området. Flera bolag sysslar också med förtätningsförsäljning under tiden som nätet byggs ut eller efteråt. 5

8 Andel av bolag som har info [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Sociala faktorer 2% 0% 0% 6% 67% 90% 69% 61% 76% Sammansättning hushåll Ålder husmed. Inkomst Utbildning Yrke Bostadsyta Nuvarande uppvärmningssätt Pannålder Internt uppvärmningssystem Husålder Fysiska faktorer I Bilden ovan visas resultat från studien om vilken information som bolagen har eller samlar in om potentiella kunder. Informationen rör i huvudsak fysiska faktorer som kan utgöra underlag för beräkningar av värmelasten i ett område, samt avgöra kundernas nuvarande uppvärmningssätt och åldern på pannor och utrustning. När det gäller just fysiska faktorer har några bolag varit ganska aktiva och till exempel använt det offentliga Brunnsarkivet för att få en indikation på läget beträffande konkurrerande värmepumpar. Detta är ett exempel på ett intressant grepp som andra bolag säkert kan ta efter. Sociala faktorer som inkomst, yrke, utbildning och ålder på hushållsmedlemmar undersöks i stort sett aldrig, vilket gör det svårt för fjärrvärmebolagen att skräddarsy lösningar till specifika kunder eller ta fram anpassade försäljningsargument. Kunden betraktas utifrån detta perspektiv fortfarande bara som en värmelast i nätet. När det gäller försäljningsstrategier har vi valt att kalla de mest utvecklade strategierna för överlappningsstrategier. På grund av att kunden inte alltid är i fas att byta uppvärmningssystem när fjärrvärmebolaget kommer med sitt erbjudande har det utvecklats ganska många olika strategier för att överkomma detta problem. Vissa bolag erbjuder kunden kompensation för tidigare uppvärmningssystem eller hjälper till att förmedla kundens gamla panna till en annan köpare. Om kundens uppvärmningssystem går sönder innan fjärrvärmeanslutningen är färdiga ordnar bolaget ibland en provisorisk lösning åt kunden. Några bolag erbjuder vilande anslutning om kunden av någon anledning inte vill ansluta sig till fjärrvärmenätet omedelbart. Mycket få bolag erbjuder mervärdestjänster som faller utanför kärnprodukten att sälja värme till villor.

9 Summary District heating is well expanded in the residential areas in Sweden, although not in detached house areas. Increased environmental concerns as well as steadily increasing electricity and oil prices make the detached houses sector a potential market for the district heating companies. District heating in low heat density areas is economically challenging for mainly two reasons: Firstly, construction of the district heating system implicate large investment costs. Secondly, the distributions costs, particularly for heat losses, will be larger in systems with low heat density. In order to maximize the line heat density and to reduce the investment cost per house a high rate of connections in the area is essential. Hence the economic prerequisites bring about a market situation in which the district heating companies are required to connect as many customers as possible within a specific area at the same time. The aim of this study is to find out what kind of strategies the district heating companies use for selling district heating to detached house owners. Our hope is that this study will help transferring knowledge and experiences between the district heating companies; that is identify efforts for new, successful strategies and to make some specific contributions to these new strategies. Methods used in this study were a survey that was sent to all of the members of The Swedish District Heating Association and telephone interviews with some of the companies that answered the survey. The rate of answers in the survey was 30 % and the number of interviews was 17. Results from the statistical analysis show that the size of a company is an important factor for the expansions rate. As measurements of company size either the company s amount of customers, or the company s total amount of heat sold per year, have been used. Not very surprising, large companies seem to connect a higher number of new customers in detached houses per year compared to smaller companies. Also, a correlation between the supply of cheap fuel in the production mix and the expansion rate has been found, although the correlation is rather weak. Many companies use sales processes that are similar to each other. The first step in the sales process is to investigate the customer interest for district heating within the area. This is accomplished either by sending out interest inquiries to the potential customers and arranging information meetings, or by assigning an already interested customer to investigate the interest for district heating in the neighbourhood. A combination of the different activities also exists. The next step is contract signing. The customer is usually tied up by the contract to connect to district heating when the system is expanded to the area, whereas the company does not guarantee any connection unless a sufficient rate of connections can be achieved in the area. Several companies also perform sales to latecomers during or after the erection of the system. 7

10 Share of companies that has information [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Composition of household 2% 0% 0% Age of household members Social factors Income Edcucation 6% Profession 67% Living space Physical factors 90% Current heating device 69% Age of boiler 61% Internal heat distribution system 76% Age of house The figure above discloses results from the study regarding which information companies have or collect about their potential customers. The information mainly concerns physical factors that can be used for estimating heat load in an area, factors that can be used to determine the heat sources presently used by the customer and the age of boilers and equipment in the houses. Some companies have been rather active when it comes to physical factors and for instance used the public record of energy wells in order to get an indication of the existence of heat pumps in the area. This is one example of an interesting move that other companies surely can adopt. Social factors like income, profession, education and age of household members are hardly examined at all. This kind of information is needed by the district heating companies for them to be able to offer customer specific solutions or to sharpen the argumentation when marketing district heating. From this viewpoint the customer is still seen merely a heat load in the district heating system. When the company presents their offer to connect houses to the grid the customers are not always in the situation where they can change heat source right away. The district heating companies have developed a variety of strategies to deal with this problem. Some companies offer compensation to the customer for the old heat source or assist in mediating the customer s old boiler to a buyer. If the customers heating device breaks down before the house has been connected to the district heating system, some companies arrange a temporary solution for the customer. A small number of companies offer a resting connection if the customer for some reason doesn t want to connect to the district heating system straight away. Only very few companies offer services that stand out from the core business to sell heat to detached houses.

11 Innehållsförteckning 1. Fjärrvärme i Sverige Värmegles fjärrvärme Rörlig distributionskostnad Fast distributionskostnad Lönsamhet vid fjärrvärmeförsäljning Marknadssituationen för fjärrvärme till småhus Kundens val Att byta värmesystem Ekonomi Kundens upplevelse av olika uppvärmningssystem Symbolvärden Ramkonstruktioner Studiens syfte och avgränsning Syfte och problemformulering Metod Urval och genomförande De undersökta bolagens representativitet Ägandeform Bolagsstorlek Andel såld värme till småhus Produktionsmix Satsning på utbyggnad i värmeglesa områden Ökning antal kunder år 2001 till Jämförelse av såld värme år 2001 och Lönsamt kundsegment? Ökning i jämförelse med annan statistik Förutsättningar för expansion Samband mellan yttre förutsättningar och expansion Bolagsstorlek Ägandeform Verksamhet Billig värme Val av område Sammanfattande diskussion

12 9. Varför väljer kunden fjärrvärme enligt fjärrvärmebolagen? Vilken information har fjärrvärmebolagen om potentiella kunder? Varifrån kommer informationen om potentiella kunder och hur undersöks kundintresset? Vilken information har fjärrvärmebolagen om potentiella kunder? Försäljning av fjärrvärme till småhus Villkor på den aktuella marknaden Försäljningsaktiviteter Överlappningsstrategier Mervärdestjänster Försäljningsprocessen Säljtips, knep och erfarenheter Avslutande diskussion Slutsatser Referenser...59 Bilaga A Enkät angående utbyggnad av fjärrvärmenät i värmegles bebyggelse Bilaga B Statistiska analyser

13 1. Fjärrvärme i Sverige I Sverige togs det första kommunala fjärrvärmesystemet i drift i Karlstad år 1948 [1]. Under och 1960-talen expanderade fjärrvärmen på grund av omfattande bostadsbyggande och stort behov av förnyelse av pannor i det existerande fastighetsbeståndet. Under perioden expanderade fjärrvärmen kraftigt i Sverige. En viktig anledning till den kraftiga expansionen var den bränsleflexibilitet som återfinns i fjärrvärmeproduktionen och som gjorde det möjligt att ersätta den allt dyrare oljan. Denna bränsleflexibilitet återspeglas även efter 1985 då man t.ex. kan urskilja en tydlig trend att fossila bränslen idag ersätts med biobränslen. Sedan 1985 har fjärrvärmen fortsatt att expandera, men i en lägre takt. År 2002 uppvärmdes ca 75 % av bostadsytan i flerbostadshus med fjärrvärme och ca 50 % av alla lokaler [1]. Vad gäller småhus ser dock situationen helt annorlunda ut. Endast omkring 8,5 % av Sveriges småhus värms upp med fjärrvärme. Vilka uppvärmningsformer finner man då egentligen i småhus? Enligt Energimyndigheten [1] gällde år 2002 att ca 19 % av småhusen hade direktverkande el, 15 % vattenburen elvärme, 11 % enbart olja, 5 % enbart biobränsle och ca 30 % kombisystem (med möjlighet att skifta mellan el, olja och ved). Resterande uppvärmningskällor i småhus utgjordes av fjärrvärme, värmepumpar mm. För konkurrerande energi/bränsleslag som olja och el ser framtiden ganska mörk ut inom denna sektor. Statliga styrmedel såsom skatter och konverteringsbidrag för byte av uppvärmningssystem baserade på el och olja gör, tillsammans med allmänna prisstegringar, dessa energiformer mindre attraktiva. Enligt sammanställningen ovan ser vi att i nästan hälften av alla småhus i Sverige används el och olja till uppvärmning. Vid konvertering till fjärrvärme blir konverteringskostnaden lägre för husägaren om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem. Ca en fjärdedel av de svenska småhusen föll 2002 inom denna kategori. Om potentiella framtida kunder för fjärrvärmebolagen beaktas, ska inte heller de ca 30 % av Sveriges småhus som har kombisystem och kan skifta mellan el, olja och ved, helt bortses från. En majoritet av dessa småhus har högst sannolikt vattenburen värme och kan således ansluta till fjärrvärmen utan att behöva investera i ett nytt husinternt värmedistributionssystem. Om man förutspår en framtid där varken el eller olja används som bränsle vid husintern värmeproduktion kan det potentiella antalet småhuskunder, för fjärrvärme eller något annan konkurrenskraftig uppvärmningsform, inom en inte alltför avlägsen framtid uppskattas till mellan % av Sveriges småhuskunder. För att sätta detta i perspektiv i termer av energiförbrukning kan nämnas att de flerbostadshus som ej är anslutna till fjärrvärme använder ca 7 TWh/år för uppvärmning och varmvatten. Motsvarande energimängd för de potentiella småhuskunderna (enligt uppskattning ovan) är ca TWh/år. Om marknaden inom sektorn flerbostadshus, sett ur fjärrvärmebolagens synvinkel, börjar bli mättad så finns det således klart större potential för expansion inom sektorn småhus. 11

14 2. Värmegles fjärrvärme Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt i stora anläggningar. Produktionen kan på detta sätt göras mer effektiv i jämförelse med värmeproduktion i många små och utspridda anläggningar. Med effektivt syftas i detta fall på termodynamiska (verkningsgrad), miljömässiga (låga emissioner) och ekonomiska (profit) aspekter. Den effektiva centrala värmeproduktionen sker dock till priset av att värmen måste distribueras till slutanvändaren. Distributionen medför dels bindning av kapital (investeringar i ett distributionssystem) och dels kontinuerliga distributionsförluster såsom pumparbete och värmeförluster. För att affären fjärrvärme ska löna sig måste således vinsterna med den centrala värmeproduktionen överstiga kostnaderna för distributionen. Av diskussionen i föregående kapitel framgår att utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige fram till idag främst har fokuserats på flerbostadshus, industrier och lokaler, medan sektorn småhus uppenbart har haft mindre prioritet. En naturlig fråga är således varför det förhåller sig på detta vis. I detta kapitel ska studeras vilka faktorer det är som är av betydelse för lönsamheten i ett fjärrvärmesystem och varför det är en extra stor utmaning att bygga fjärrvärme i småhusområden Rörlig distributionskostnad Först studeras den rörliga distributionskostnaden. Eftersom pumparbetet normalt medför en relativt liten kostnad beaktas här endast värmeförluster. Enligt Frederiksen & Werner [0] kan den relativa andelen distributionsförluster (definierad som värmeförlusten dividerat med tillförd värme), q df, beräknas enligt: q df 1 = Qs L 1+ k 2 πdm θ dτ (1) där k= d = m θ dτ= L= Q= s Q L= s Värmegenomgångstal, viktat medelvärde 2 för hela distributionsnätet, [W/m K] Medeldiameter för distributionsledningar, [m] Gradtidtal för fjärrvärmedistributionen, [ Ch] Total längd distributionsledningar, [m] Årlig värmemängd såld till kunderna, [Wh] Linjetäthet, [Wh/m] I ekvation (1) är gradtidtalet ett mått på skillnaden mellan ledningstemperaturerna och omgivningstemperaturen summerat över året och för att förenkla resonemanget betraktas det här som en konstant. Värmegenomgångstalet beror av isoleringsgraden och även det betraktas här som konstant. Ekvation (1) kan med dessa förenklingar skrivas som: 1 qdf = Qs L 1+ konst d m 12

15 För att minimera q df ska den andra termen i nämnaren maximeras. Detta kan rent praktiskt främst göras genom att maximera linjetätheten, Q s /L, eftersom en minskning av rörens medeldiameter, d m, snabbt medför ohanterliga tryckfall i systemet. I småhusområden är linjetätheten normalt i storleksordningen 0,5 2 MWh/m medan den i ett svenskt normalnät är ca 5 6 MWh/m [0]. I detta arbete används småhusområden och värmeglesa områden, något oprecist, som synonymer och avser rent allmänt områden med relativt låg linjetäthet. I värmeglesa områden är normalt rörens medeldiameter mindre än genomsnittet men samtidigt gäller att den energi som kan distribueras ungefär beror av medeldiametern i kvadrat. Ur distributionssynpunkt är därför områden med låg linjetäthet, t.ex. småhusområden, mindre lämpade för utbyggnad av fjärrvärme än områden med hög linjetäthet, t.ex. tätbebyggda områden. Enligt ekvation (1) är det rent allmänt vid utbyggnad av fjärrvärme i ett givet område viktigt att maximera linjetätheten, Q s /L, vilket i praktiken är detsamma som att maximera anslutningsgraden. Eftersom de relativa distributionsförlusterna för fjärrvärmesystem i värmeglesa områden är höga är anslutningsgraden av extra stor vikt i småhusområden Fast distributionskostnad I detta avsnitt studeras kostnader vid anläggning av ett fjärrvärmesystem. Eftersom dessa kostnader är relaterade till distributionen och i princip utgör en engångskostnad har vi valt att kalla dem fasta distributionskostnader. Enligt Sandberg [3] kan kostnaderna för utbyggnad av fjärrvärme i småhusområden delas upp i de tre huvudposterna markarbete (ca 35 % av totalkostnaden), husinstallation (ca 31 %) samt rör och material (ca 26 %). Även med avseende på de fasta distributionskostnaderna är värmeglesa områden en utmaning. Orsaken är dels att det krävs långa ledningslängder per hus och dels att det i förhållande till värmeunderlaget krävs stora kapitalinsatser i form av fjärrvärmecentraler. Om man studerar ett flerbostadshus med 50 lägenheter, kan dessa anslutas till fjärrvärmesystemet med en servisledning och en fjärrvärmecentral. Om istället 50 villor ska anslutas krävs 50 fjärrvärmecentraler och 50 servisledningar (plus långa fördelningsledningar). Idag fokuseras mycket på hur kostnaden för fjärrvärmeanslutning i småhusområden ska kunna reduceras. Ett av de uppsatta målen för Svensk Fjärrvärmes program Värmegles Fjärrvärme är att anslutningskostnaden ska vara högst :-/hus, inklusive fördelningsledningar och fjärrvärmecentral, men exklusive moms och eventuella kostnader för att lägga in ett radiatorsystem i huset [4]. Markarbeten kan t.ex. reduceras genom att smalt grävda schakt, smart ledningsdragning (t.ex. undvika asfalterad mark) och styrd borrning under vägar. Några av metoderna att reducera kostnaderna relaterade till förläggning av fjärrvärmekulvert är bland annat flexibel kulvert, svetsfria kopplingar och användning av dubbelrör istället för enkelrör. Kostnaden för husinstallationen utgörs av kostnad för fjärrvärmecentral och installation av denna. Om huset inte har ett vattenburet värmesystem tillkommer stora kostnader för kunden för konvertering till detta. Att reducera kostnader är viktigt men samtidigt tycker författarna sig kunna se en tendens att det inom fjärrvärmebranschen fokuseras så mycket på de fasta distributionskostnaderna att andra faktorer som påverkar lönsamheten inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. En del av dessa faktorer är sådana som kan påverka anslutningsgraden. Det visades tidigare att en hög anslutningsgrad är grundläggande för att kunna reducera distributionsförlusterna och i Bild 1 visas ett exempel på hur anslutningsgraden kan påverka investeringskostnaden per hus i ett småhusområde. 13

16 Bild 1 Anslutningskostnad per hus vid olika anslutningsgrad [3] Ju fler kunder som ansluter sig till fjärrvärmesystemet desto fler kan dela på de gemensamma kostnadsposterna i form av fördelningsledningar, projektledning mm. De flesta som arbetar inom branschen är visserligen väl medvetna om detta förhållande, och några bolag uppvisar kreativitet när det gäller att hitta sätt att få upp anslutningsgraden. Men mot bakgrund av vad som framkommit inom föreliggande projekt kan man påstå att möjligheterna att påverka anslutningsgraden i positiv riktning långt ifrån är uttömda Lönsamhet vid fjärrvärmeförsäljning För att det ska löna sig att producera fjärrvärme måste intäkterna överstiga de fasta och rörliga kostnaderna för distribution av värme. Med andra ord måste differensen mellan kostnaden för värmeproduktionen och de intäkter som fås från försäljningen av värme till kunden vara tillräckligt höga. Kostnad per producerad kwh är beroende av produktionsanläggning, bränslepris, skatt mm. Att minimera kostnaden för värmeproduktionen är en strikt teknisk/ekonomisk fråga och diskuteras ej närmare i detta arbete. Intäkterna från kunden beror av hur högt pris per kwh bolaget tar ut. Hur detta pris sätts är delvis beroende av avkastningskrav. Ett vinstmaximerande företag kommer att försöka välja det pris som maximerar företagets vinst (beaktat den konkurrens som finns) medan public service företag alternativt kan välja att sätta priset utifrån produktionskostnaden eller baserat på kostnaden för alternativa värmekällor. Antag nu för resonemangets skull att intäkten per såld kwh är en fast summa och beakta diskussionen ovan angående fasta och rörliga distributionskostnader per kund. Det visades att distributionskostnaden per kund sjunker när anslutningsgraden ökar. Samtidigt kommer intäkten per såld kwh vara samma oavsett anslutningsgrad. Med andra ord ökar bolagets totala vinst då anslutningsgraden ökar. Detta pekar på att lönsamheten kan påverkas markant i positiv riktning om man kan hitta relativt billiga åtgärder som ökar anslutningsgraden. 14

17 3. Marknadssituationen för fjärrvärme till småhus I föregående kapitel påtalades vikten av en hög anslutningsgrad. När detta väl konstaterats är nästa fråga hur man uppnår en hög anslutningsgrad. I detta kapitel kommer att diskuteras vilka konkurrenter fjärrvärmebolagen har och vad som särskiljer fjärrvärmen från alternativa uppvärmningssätt. Om vi studerar fjärrvärmebolagens affärsidé vid expansion i ett villaområde skulle denna förenklat kunna sammanfattas med Att sälja värme och varmvatten till villor. Denna affärsidé skulle lika väl kunna gälla för energibolag som säljer gas, el eller andra energislag. Som konkurrenter kan man även se tillverkare av värmepumpar, pannor och liknande utrustning då dessa genom sin försäljning kan punktera marknaden för fjärrvärmebolagen. Helt tydligt är att fjärrvärmebolaget inte har monopol på värmemarknaden, särskilt när det gäller försäljning till befintliga hus (vid nyexploatering har en kommun t.ex. möjlighet att genom kontrakt med entreprenören föreskriva fjärrvärme). Däremot har fjärrvärmebolaget en lokal monopolställning vad gäller produkten fjärrvärme eftersom det normalt endast finns ett fjärrvärmebolag på en ort. Ett annat särdrag för fjärrvärme är att det innebär ledningsbunden energidistribution. Detta är i sig inget unikt eftersom även el och gas distribueras på detta vis. Kostnaden för uppförande och drift av ett fjärrvärmenät tenderar dock att vara högre än för eloch gasnät om man beaktar samma överföringskapacitet, särskilt om det gäller befintliga hus. Vid nybyggnation kan fjärrvärme ibland ligga något bättre till än naturgas, då man kan undvika byggandet av en skorsten om man vet att huset skall uppvärmas med fjärrvärme. Elvärme har dessutom en fördel därvid att distributionssystem för el behövs under alla förhållanden, då det även i fjärrvärmda hus finns behov av hushållsel. Följden av detta blir att fjärrvärmebolagen mer än konkurrenterna som säljer el och gas är beroende av att kunderna finns inom ett någorlunda begränsat geografiskt område. Utöver de ledningsbundna alternativen till fjärrvärme finns, som tidigare nämnts, även konkurrens i form av värmepumpar, oljepannor, pelletspannor mm. För dessa alternativ har kundernas geografiska spridning marginell betydelse för lönsamheten. Idag tycks svenska energibolag med fjärrvärmeambitioner på villamarknaden främst uppleva värmepumparna som en framgångsrik konkurrent [5]. På grund av de geografiska begränsningar som finns vid förläggning av fjärrvärmenät kan man säga att målgruppen för att marknadsföra fjärrvärmen är begränsad till ett visst geografiskt område. En värmepumpsförsäljare kan t.ex. rikta sin reklam till en bred allmänhet. För försäljaren spelar det i detta fall ingen större roll om han säljer 50 värmepumpar i ett enda villaområde eller 10 i ett, 10 i ett annat och 30 i en tredje. Eftersom kundernas geografiska spridning har mindre betydelse kan dessutom reklamkampanjer riktas till någon sorts genomsnittlig villaägare. För fjärrvärmebolagen gäller det att försöka attrahera samtliga kunder inom ett begränsat område. En kund tilltalas av att fjärrvärme är underhållsfritt, en annan av att det är miljövänligt, en tredje av att pannrummet kommer att gå att göra om till hobbyrum, en fjärde av att det är billigt osv. För att kunna skräddarsy försäljningsaktiviteterna till var och en av de potentiella kunderna och för att kunna göra detta på ett bra vis detta krävs god kunskap om kunderna. Vi kommer att återkomma till hur bolagen gör för att samla in information om potentiella kunder i avsnitt 10.2 och Sammanfattningsvis verkar alltså fjärrvärmebolagen på en konkurrensutsatt värmemarknad. De har dock ett lokalt monopol på produkten fjärrvärme. På grund av kostnaderna för uppförande och drift av det ledningsbundna distributionssystemet 15

18 måste fjärrvärmekunderna vara geografiskt koncentrerade. Detta i sin tur ställer stora krav på marknadsföringen inom ett expansionsområde för att tillräcklig anslutningsgrad ska kunna uppnås. De ekonomiska ramarna medför således en marknadssituation där fjärrvärmebolagen måste få så många kunder som möjligt inom ett specifikt område att ansluta sig samtidigt. 4. Kundens val Hur kunder tycker och tänker när det gäller val av uppvärmningssätt är inte särskilt väl undersökt på den svenska marknaden. Empiriska studier av hushållens preferenser och attityder till olika värmesystem ligger också utanför denna undersöknings ramar. Här fokuseras på vilka strategier fjärrvärmebolagen har för att sälja in fjärrvärme i villaområden. Faktorer som vi tror spelar in för kundens val av uppvärmningssystem, och som därför torde spela roll för bolagens marknadsförings- och försäljningsstrategier, kommer dock att gås igenom i detta kapitel. Nyttan med en sådan genomgång är att man får en bättre grund för att bedöma de valda strategierna Att byta värmesystem Att välja/byta uppvärmningssätt innebär en ganska stor ekonomisk investering för kunden och innebär dessutom ett stort ingrepp i den egna fastigheten. Beslutet om vilket uppvärmningssystem man skall ha innebär därför rimligtvis en hög grad av involvering för husägaren och kännetecknas av ett tämligen omfattande insamlande av information innan beslut tas. Det förutsätter också att husägaren är aktiv i sitt val ingenting görs ju utan att husägaren tar initiativ. Ofta när hushåll byter uppvärmningssystem beror det på att det uppvärmningssystem man har börjar bli gammalt och att det är dags att se sig om efter ett nytt. Ett annat skäl till att man är intresserad av att byta kan vara att ett nytt system innebär någon fördel framför det gamla. Då pannor brukar ha en livslängd på år inses det att behovet av att byta system inte uppkommer särskilt ofta. Därför är det viktigt för fjärrvärmebolaget att ha koll på när bostadsområden är byggda, vilka uppvärmningssystem som finns i olika områden och hur gamla pannorna är när man väljer område för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Detta förhållande brukar fjärrvärmebolagen vara väl medvetna om. Eftersom anslutningsgraden är så viktig får man försöka överbrygga de problem som finns med timing vid byte av värmesystem. Detta kan bolagen göra genom att erbjuda olika lösningar. Vilka dessa lösningar är undersöks i denna studie och redovisas i avsnitt Ekonomi Hushållet har en egen ekonomi som avgör inom vilka ramar man kan göra investeringar, hur pass priskänslig man är, vilka möjligheterna är att ta lån på acceptabla villkor etc. Kunskap om de potentiella kundernas ekonomi kan därför ge underlag till hur bolaget bör välja att utforma olika erbjudanden, särskilt vilka kontraktsvillkor som kan förväntas vara attraktiva för olika kundkategorier. Att förutsäga morgondagens energipriser är svårt, även för experter som arbetar med energifrågor. Tillgång och efterfrågan, politiska styrmedel som skatter, subventioner och miljöavgifter utgör föränderliga faktorer för energi- och bränslepriser. Om en panna beräknas ha en livstid på år blir kundens horisont för bränslepriserna densamma, vilket ju säger sig själv är tämligen omöjlig att överblicka. Kunden måste trots allt göra ett val, för värme i bostaden är en väsentlighet. Därför blir det intressant för bolaget att veta om det är investeringskostnaden eller driftskostnaden som har 16

småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme

småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme en studie av tillämpade försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el Kerstin Sernhed och Jurek Pyrko, Lunds Universitet Lunds

Läs mer

Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme

Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme ISRN LUTMDN/TMHP--06/3023--SE Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme En studie av tillämpade försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el Kerstin Sernhed och Jurek Pyrko

Läs mer

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 en studie av verkliga kostnader på lokala värmemarknader annelie carlson marti lehtmets sofie andersson ISBN 978-91-7381-012-8 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31

från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31 från bulkleverantör till energipartner Rapport I 2009:31 från bulkleverantör till energipartner en kartläggning av energitjänster i svenska fjärrvärmeföretag kerstin sernhed jessica jeppesen ISBN 978-91-7381-046-3

Läs mer

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus

nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Svensk Fjärrvärme AB Januari 2004 Nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus Värmegles 2003:1 nulägesanalys värmekällors andelar av värmemarkaden för småhus Torbjörn Sandberg och Conny

Läs mer

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14

tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14 tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Forskning och Utveckling Värmegles 2004:14 TILLGÄNGLIG TEKNIK FÖR KONVERTERING AV SMÅHUS MED DIREKTVERKANDE ELVÄRME

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Förstudie av värmemarknaden

Förstudie av värmemarknaden 3EÖO07/56 SE0007156 Förstudie av värmemarknaden ER 23:1999 Energimyndigheten PLEASE BE AWARE THAT ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT WERE ORIGINALLY BLANK DISCLAIMER Portions of this document may

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Exploatering eller reglering av naturliga monopol?

Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exemplet fjärrvärme Astri Muren Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem

Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem Stockholms fjärrvärmenät idag och imorgon - en tvärvetenskaplig studie av ett regionalt energisystem Danica Djuric Ilic, Energisystem, Linköpings Universitet Malin Henriksson, Tema Teknik och social förändring,

Läs mer

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt Anders Sandoff, Peter Svahn, Conny Overland, Daniel Helgstedt Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Forskning och Utveckling

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Prissättning av fjärrvärme

Prissättning av fjärrvärme Prissättning av fjärrvärme Är en avspegling av ett fjärrvärmebolags kostnader i priset rimlig och önskvärd? Seminariearbete, kandidatnivå Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES BEBYGGELSE Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON

Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON ISRN LUTMDN/TMHP--13/5278--SE ISSN 0282-1990 Vetenskaplig utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON - Slutresultat Magdalena Uggmark Examensarbete Energihushållning Institutionen för

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Elstatistik som energitjänst

Elstatistik som energitjänst ISRN LUTMDN/TMVK--7049--SE Elstatistik som energitjänst Fokus på hushållskunder Peter Matsson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Värme- och Kraftteknik Lunds Universitet

Läs mer

Sedan är frågan om man tror på det

Sedan är frågan om man tror på det MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och Samhälle Miljövetenskap människa, miljö och samhälle 120 p C-uppsats 10 p Sedan är frågan om man tror på det En kvalitativ studie av drivkrafter och barriärer mot energieffektiva

Läs mer

Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri

Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri - En utvärdering av energirådgivningen inom projekt Utveckling Höglandet Carl-Johan Bondesson Björn Johansson Maj 2006 LITH-IKP-Ex-06/2371/--SE

Läs mer

Lantbrukarens val av affärspartner

Lantbrukarens val av affärspartner Lantbrukarens val av affärspartner Kvalitativa intervjuer med fokus på viktiga faktorer vid lantbrukarens val av affärspartner Johan Rosén Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap påbyggnadsprogram

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem

Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Skapandet av varaktiga kundrelationer - En studie av Länsförsäkringar Bergslagens kundbonussystem Building long term customer relationships - A study of Länsförsäkringar Bergslagens loyalty program Sara

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer ll i e n p miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer rapport 2012:4 MILJÖVÄRDEN FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA 1 2 3 4 5 all rgi e en mp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% enternas bedömning

Läs mer