svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden"

Transkript

1 svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden Tommy Persson och Kerstin Sernhed, Lunds Tekniska Högskola Forskning och Utveckling Värmegles 2004:13

2

3 SVENSKA FJÄRRVÄRMEBOLAGS FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER I SMÅHUSOMRÅDEN Forskning och Utveckling Värmegles 2004:13 Tommy Persson och Kerstin Sernhed Institutionen för Värme- och Kraftteknik Avdelningen för Energihushållning Lunds Tekniska Högskola ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Förord Under en kurs i District Heating and Cooling vid Chalmers i Göteborg, under 2003, gjordes ett projekt av Peter Matsson, Juozas Abaravicius, Tommy Persson och Kerstin Sernhed. Grunden till denna rapport lades i detta projekt. Peter och Juozas har därför bidragit med en stor arbetsinsats i projektets början, men har senare ej deltagit i författandet av rapporten. Vi vill tacka Svend Frederiksen som har hjälpt oss med korrekturläsning, samt kommit med värdefulla synpunkter och inlägg till rapporten. Ett stort tack till alla de fjärrvärmebolag som besvarade vår enkät och alla kontaktpersoner som tog sig tid att svara på de frågor vi hade i telefonintervjuerna! Vi vill slutligen tacka Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten som inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Värmegles Fjärrvärme har finansierat detta projekt. 3

6

7 Sammanfattning Fjärrvärme i bostadssektorn är väl utbyggd i Sverige när det gäller flerbostadshus, men inte när det gäller småhus. Med ökad miljöhänsyn och höjda priser på el och olja, utgör småhussektorn en marknadspotential för fjärrvärmebolagen. Fjärrvärme i värmeglesa områden är dock en ekonomisk utmaning av framför allt två anledningar: Dels innebär utbyggnad av fjärrvärmenätet en stor kapitalinvestering. Dels blir distributionskostnaderna, framför allt för värmeförlusterna, stora i nät med låg linjetäthet. För att maximera linjetätheten och få ner anslutningskostnaderna är det därför a och o att uppnå en hög anslutningsgrad i området. De ekonomiska ramarna medför således en marknadssituation där fjärrvärmebolagen måste få så många kunder som möjligt inom ett specifikt område att ansluta sig samtidigt. Denna studie syftar till att undersöka fjärrvärmebolagens strategier när det gäller försäljning av fjärrvärme till småhuskunder. Förhoppningen är att bidra till en kunskapsöverföring av olika fjärrvärmebolags erfarenheter och marknadsstrategier, att identifiera ansatser för nya, framgångsrika strategier och att i viss utsträckning lämna konkreta bidrag till nya sådana strategier. En enkät har skickats ut till Svensk Fjärrvärmes samtliga medlemmar och en svarsfrekvens på 30 % har uppnåtts. Telefonintervjuer har gjorts med nyckelpersoner inom 17 av fjärrvärmebolagen. Resultaten från de statistiska analyserna visar att storleken på ett bolag är en viktig faktor för expansionstakten. Bolagsstorlek är här definierat i antal kunder som fjärrvärmebolaget har eller hur mycket värme bolaget säljer. Större bolag ansluter fler småhuskunder per år, vilket kanske inte är särskilt förvånande. Analysen visar också en svag korrelation mellan billigt bränsle och expansionstakt. Försäljningsprocessen ter sig ganska lik för många bolag och går som första steg ut på att undersöka intresset i området. Detta görs antingen genom utskick av intresseförfrågan till potentiella kunder, informationsmöten eller genom att man ger en redan intresserad kund i uppdrag att undersöka intresset. Kombinationer av olika aktiviteter existerar också. Ett kontrakt tecknas där kunden åtar sig att ansluta till fjärrvärme när utbyggnad sker i området. Fjärrvärmebolaget å sin sida åtar sig bara att ansluta kunden ifall tillräcklig anslutning uppnås i området. Flera bolag sysslar också med förtätningsförsäljning under tiden som nätet byggs ut eller efteråt. 5

8 Andel av bolag som har info [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Sociala faktorer 2% 0% 0% 6% 67% 90% 69% 61% 76% Sammansättning hushåll Ålder husmed. Inkomst Utbildning Yrke Bostadsyta Nuvarande uppvärmningssätt Pannålder Internt uppvärmningssystem Husålder Fysiska faktorer I Bilden ovan visas resultat från studien om vilken information som bolagen har eller samlar in om potentiella kunder. Informationen rör i huvudsak fysiska faktorer som kan utgöra underlag för beräkningar av värmelasten i ett område, samt avgöra kundernas nuvarande uppvärmningssätt och åldern på pannor och utrustning. När det gäller just fysiska faktorer har några bolag varit ganska aktiva och till exempel använt det offentliga Brunnsarkivet för att få en indikation på läget beträffande konkurrerande värmepumpar. Detta är ett exempel på ett intressant grepp som andra bolag säkert kan ta efter. Sociala faktorer som inkomst, yrke, utbildning och ålder på hushållsmedlemmar undersöks i stort sett aldrig, vilket gör det svårt för fjärrvärmebolagen att skräddarsy lösningar till specifika kunder eller ta fram anpassade försäljningsargument. Kunden betraktas utifrån detta perspektiv fortfarande bara som en värmelast i nätet. När det gäller försäljningsstrategier har vi valt att kalla de mest utvecklade strategierna för överlappningsstrategier. På grund av att kunden inte alltid är i fas att byta uppvärmningssystem när fjärrvärmebolaget kommer med sitt erbjudande har det utvecklats ganska många olika strategier för att överkomma detta problem. Vissa bolag erbjuder kunden kompensation för tidigare uppvärmningssystem eller hjälper till att förmedla kundens gamla panna till en annan köpare. Om kundens uppvärmningssystem går sönder innan fjärrvärmeanslutningen är färdiga ordnar bolaget ibland en provisorisk lösning åt kunden. Några bolag erbjuder vilande anslutning om kunden av någon anledning inte vill ansluta sig till fjärrvärmenätet omedelbart. Mycket få bolag erbjuder mervärdestjänster som faller utanför kärnprodukten att sälja värme till villor.

9 Summary District heating is well expanded in the residential areas in Sweden, although not in detached house areas. Increased environmental concerns as well as steadily increasing electricity and oil prices make the detached houses sector a potential market for the district heating companies. District heating in low heat density areas is economically challenging for mainly two reasons: Firstly, construction of the district heating system implicate large investment costs. Secondly, the distributions costs, particularly for heat losses, will be larger in systems with low heat density. In order to maximize the line heat density and to reduce the investment cost per house a high rate of connections in the area is essential. Hence the economic prerequisites bring about a market situation in which the district heating companies are required to connect as many customers as possible within a specific area at the same time. The aim of this study is to find out what kind of strategies the district heating companies use for selling district heating to detached house owners. Our hope is that this study will help transferring knowledge and experiences between the district heating companies; that is identify efforts for new, successful strategies and to make some specific contributions to these new strategies. Methods used in this study were a survey that was sent to all of the members of The Swedish District Heating Association and telephone interviews with some of the companies that answered the survey. The rate of answers in the survey was 30 % and the number of interviews was 17. Results from the statistical analysis show that the size of a company is an important factor for the expansions rate. As measurements of company size either the company s amount of customers, or the company s total amount of heat sold per year, have been used. Not very surprising, large companies seem to connect a higher number of new customers in detached houses per year compared to smaller companies. Also, a correlation between the supply of cheap fuel in the production mix and the expansion rate has been found, although the correlation is rather weak. Many companies use sales processes that are similar to each other. The first step in the sales process is to investigate the customer interest for district heating within the area. This is accomplished either by sending out interest inquiries to the potential customers and arranging information meetings, or by assigning an already interested customer to investigate the interest for district heating in the neighbourhood. A combination of the different activities also exists. The next step is contract signing. The customer is usually tied up by the contract to connect to district heating when the system is expanded to the area, whereas the company does not guarantee any connection unless a sufficient rate of connections can be achieved in the area. Several companies also perform sales to latecomers during or after the erection of the system. 7

10 Share of companies that has information [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Composition of household 2% 0% 0% Age of household members Social factors Income Edcucation 6% Profession 67% Living space Physical factors 90% Current heating device 69% Age of boiler 61% Internal heat distribution system 76% Age of house The figure above discloses results from the study regarding which information companies have or collect about their potential customers. The information mainly concerns physical factors that can be used for estimating heat load in an area, factors that can be used to determine the heat sources presently used by the customer and the age of boilers and equipment in the houses. Some companies have been rather active when it comes to physical factors and for instance used the public record of energy wells in order to get an indication of the existence of heat pumps in the area. This is one example of an interesting move that other companies surely can adopt. Social factors like income, profession, education and age of household members are hardly examined at all. This kind of information is needed by the district heating companies for them to be able to offer customer specific solutions or to sharpen the argumentation when marketing district heating. From this viewpoint the customer is still seen merely a heat load in the district heating system. When the company presents their offer to connect houses to the grid the customers are not always in the situation where they can change heat source right away. The district heating companies have developed a variety of strategies to deal with this problem. Some companies offer compensation to the customer for the old heat source or assist in mediating the customer s old boiler to a buyer. If the customers heating device breaks down before the house has been connected to the district heating system, some companies arrange a temporary solution for the customer. A small number of companies offer a resting connection if the customer for some reason doesn t want to connect to the district heating system straight away. Only very few companies offer services that stand out from the core business to sell heat to detached houses.

11 Innehållsförteckning 1. Fjärrvärme i Sverige Värmegles fjärrvärme Rörlig distributionskostnad Fast distributionskostnad Lönsamhet vid fjärrvärmeförsäljning Marknadssituationen för fjärrvärme till småhus Kundens val Att byta värmesystem Ekonomi Kundens upplevelse av olika uppvärmningssystem Symbolvärden Ramkonstruktioner Studiens syfte och avgränsning Syfte och problemformulering Metod Urval och genomförande De undersökta bolagens representativitet Ägandeform Bolagsstorlek Andel såld värme till småhus Produktionsmix Satsning på utbyggnad i värmeglesa områden Ökning antal kunder år 2001 till Jämförelse av såld värme år 2001 och Lönsamt kundsegment? Ökning i jämförelse med annan statistik Förutsättningar för expansion Samband mellan yttre förutsättningar och expansion Bolagsstorlek Ägandeform Verksamhet Billig värme Val av område Sammanfattande diskussion

12 9. Varför väljer kunden fjärrvärme enligt fjärrvärmebolagen? Vilken information har fjärrvärmebolagen om potentiella kunder? Varifrån kommer informationen om potentiella kunder och hur undersöks kundintresset? Vilken information har fjärrvärmebolagen om potentiella kunder? Försäljning av fjärrvärme till småhus Villkor på den aktuella marknaden Försäljningsaktiviteter Överlappningsstrategier Mervärdestjänster Försäljningsprocessen Säljtips, knep och erfarenheter Avslutande diskussion Slutsatser Referenser...59 Bilaga A Enkät angående utbyggnad av fjärrvärmenät i värmegles bebyggelse Bilaga B Statistiska analyser

13 1. Fjärrvärme i Sverige I Sverige togs det första kommunala fjärrvärmesystemet i drift i Karlstad år 1948 [1]. Under och 1960-talen expanderade fjärrvärmen på grund av omfattande bostadsbyggande och stort behov av förnyelse av pannor i det existerande fastighetsbeståndet. Under perioden expanderade fjärrvärmen kraftigt i Sverige. En viktig anledning till den kraftiga expansionen var den bränsleflexibilitet som återfinns i fjärrvärmeproduktionen och som gjorde det möjligt att ersätta den allt dyrare oljan. Denna bränsleflexibilitet återspeglas även efter 1985 då man t.ex. kan urskilja en tydlig trend att fossila bränslen idag ersätts med biobränslen. Sedan 1985 har fjärrvärmen fortsatt att expandera, men i en lägre takt. År 2002 uppvärmdes ca 75 % av bostadsytan i flerbostadshus med fjärrvärme och ca 50 % av alla lokaler [1]. Vad gäller småhus ser dock situationen helt annorlunda ut. Endast omkring 8,5 % av Sveriges småhus värms upp med fjärrvärme. Vilka uppvärmningsformer finner man då egentligen i småhus? Enligt Energimyndigheten [1] gällde år 2002 att ca 19 % av småhusen hade direktverkande el, 15 % vattenburen elvärme, 11 % enbart olja, 5 % enbart biobränsle och ca 30 % kombisystem (med möjlighet att skifta mellan el, olja och ved). Resterande uppvärmningskällor i småhus utgjordes av fjärrvärme, värmepumpar mm. För konkurrerande energi/bränsleslag som olja och el ser framtiden ganska mörk ut inom denna sektor. Statliga styrmedel såsom skatter och konverteringsbidrag för byte av uppvärmningssystem baserade på el och olja gör, tillsammans med allmänna prisstegringar, dessa energiformer mindre attraktiva. Enligt sammanställningen ovan ser vi att i nästan hälften av alla småhus i Sverige används el och olja till uppvärmning. Vid konvertering till fjärrvärme blir konverteringskostnaden lägre för husägaren om huset har ett vattenburet uppvärmningssystem. Ca en fjärdedel av de svenska småhusen föll 2002 inom denna kategori. Om potentiella framtida kunder för fjärrvärmebolagen beaktas, ska inte heller de ca 30 % av Sveriges småhus som har kombisystem och kan skifta mellan el, olja och ved, helt bortses från. En majoritet av dessa småhus har högst sannolikt vattenburen värme och kan således ansluta till fjärrvärmen utan att behöva investera i ett nytt husinternt värmedistributionssystem. Om man förutspår en framtid där varken el eller olja används som bränsle vid husintern värmeproduktion kan det potentiella antalet småhuskunder, för fjärrvärme eller något annan konkurrenskraftig uppvärmningsform, inom en inte alltför avlägsen framtid uppskattas till mellan % av Sveriges småhuskunder. För att sätta detta i perspektiv i termer av energiförbrukning kan nämnas att de flerbostadshus som ej är anslutna till fjärrvärme använder ca 7 TWh/år för uppvärmning och varmvatten. Motsvarande energimängd för de potentiella småhuskunderna (enligt uppskattning ovan) är ca TWh/år. Om marknaden inom sektorn flerbostadshus, sett ur fjärrvärmebolagens synvinkel, börjar bli mättad så finns det således klart större potential för expansion inom sektorn småhus. 11

14 2. Värmegles fjärrvärme Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt i stora anläggningar. Produktionen kan på detta sätt göras mer effektiv i jämförelse med värmeproduktion i många små och utspridda anläggningar. Med effektivt syftas i detta fall på termodynamiska (verkningsgrad), miljömässiga (låga emissioner) och ekonomiska (profit) aspekter. Den effektiva centrala värmeproduktionen sker dock till priset av att värmen måste distribueras till slutanvändaren. Distributionen medför dels bindning av kapital (investeringar i ett distributionssystem) och dels kontinuerliga distributionsförluster såsom pumparbete och värmeförluster. För att affären fjärrvärme ska löna sig måste således vinsterna med den centrala värmeproduktionen överstiga kostnaderna för distributionen. Av diskussionen i föregående kapitel framgår att utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige fram till idag främst har fokuserats på flerbostadshus, industrier och lokaler, medan sektorn småhus uppenbart har haft mindre prioritet. En naturlig fråga är således varför det förhåller sig på detta vis. I detta kapitel ska studeras vilka faktorer det är som är av betydelse för lönsamheten i ett fjärrvärmesystem och varför det är en extra stor utmaning att bygga fjärrvärme i småhusområden Rörlig distributionskostnad Först studeras den rörliga distributionskostnaden. Eftersom pumparbetet normalt medför en relativt liten kostnad beaktas här endast värmeförluster. Enligt Frederiksen & Werner [0] kan den relativa andelen distributionsförluster (definierad som värmeförlusten dividerat med tillförd värme), q df, beräknas enligt: q df 1 = Qs L 1+ k 2 πdm θ dτ (1) där k= d = m θ dτ= L= Q= s Q L= s Värmegenomgångstal, viktat medelvärde 2 för hela distributionsnätet, [W/m K] Medeldiameter för distributionsledningar, [m] Gradtidtal för fjärrvärmedistributionen, [ Ch] Total längd distributionsledningar, [m] Årlig värmemängd såld till kunderna, [Wh] Linjetäthet, [Wh/m] I ekvation (1) är gradtidtalet ett mått på skillnaden mellan ledningstemperaturerna och omgivningstemperaturen summerat över året och för att förenkla resonemanget betraktas det här som en konstant. Värmegenomgångstalet beror av isoleringsgraden och även det betraktas här som konstant. Ekvation (1) kan med dessa förenklingar skrivas som: 1 qdf = Qs L 1+ konst d m 12

15 För att minimera q df ska den andra termen i nämnaren maximeras. Detta kan rent praktiskt främst göras genom att maximera linjetätheten, Q s /L, eftersom en minskning av rörens medeldiameter, d m, snabbt medför ohanterliga tryckfall i systemet. I småhusområden är linjetätheten normalt i storleksordningen 0,5 2 MWh/m medan den i ett svenskt normalnät är ca 5 6 MWh/m [0]. I detta arbete används småhusområden och värmeglesa områden, något oprecist, som synonymer och avser rent allmänt områden med relativt låg linjetäthet. I värmeglesa områden är normalt rörens medeldiameter mindre än genomsnittet men samtidigt gäller att den energi som kan distribueras ungefär beror av medeldiametern i kvadrat. Ur distributionssynpunkt är därför områden med låg linjetäthet, t.ex. småhusområden, mindre lämpade för utbyggnad av fjärrvärme än områden med hög linjetäthet, t.ex. tätbebyggda områden. Enligt ekvation (1) är det rent allmänt vid utbyggnad av fjärrvärme i ett givet område viktigt att maximera linjetätheten, Q s /L, vilket i praktiken är detsamma som att maximera anslutningsgraden. Eftersom de relativa distributionsförlusterna för fjärrvärmesystem i värmeglesa områden är höga är anslutningsgraden av extra stor vikt i småhusområden Fast distributionskostnad I detta avsnitt studeras kostnader vid anläggning av ett fjärrvärmesystem. Eftersom dessa kostnader är relaterade till distributionen och i princip utgör en engångskostnad har vi valt att kalla dem fasta distributionskostnader. Enligt Sandberg [3] kan kostnaderna för utbyggnad av fjärrvärme i småhusområden delas upp i de tre huvudposterna markarbete (ca 35 % av totalkostnaden), husinstallation (ca 31 %) samt rör och material (ca 26 %). Även med avseende på de fasta distributionskostnaderna är värmeglesa områden en utmaning. Orsaken är dels att det krävs långa ledningslängder per hus och dels att det i förhållande till värmeunderlaget krävs stora kapitalinsatser i form av fjärrvärmecentraler. Om man studerar ett flerbostadshus med 50 lägenheter, kan dessa anslutas till fjärrvärmesystemet med en servisledning och en fjärrvärmecentral. Om istället 50 villor ska anslutas krävs 50 fjärrvärmecentraler och 50 servisledningar (plus långa fördelningsledningar). Idag fokuseras mycket på hur kostnaden för fjärrvärmeanslutning i småhusområden ska kunna reduceras. Ett av de uppsatta målen för Svensk Fjärrvärmes program Värmegles Fjärrvärme är att anslutningskostnaden ska vara högst :-/hus, inklusive fördelningsledningar och fjärrvärmecentral, men exklusive moms och eventuella kostnader för att lägga in ett radiatorsystem i huset [4]. Markarbeten kan t.ex. reduceras genom att smalt grävda schakt, smart ledningsdragning (t.ex. undvika asfalterad mark) och styrd borrning under vägar. Några av metoderna att reducera kostnaderna relaterade till förläggning av fjärrvärmekulvert är bland annat flexibel kulvert, svetsfria kopplingar och användning av dubbelrör istället för enkelrör. Kostnaden för husinstallationen utgörs av kostnad för fjärrvärmecentral och installation av denna. Om huset inte har ett vattenburet värmesystem tillkommer stora kostnader för kunden för konvertering till detta. Att reducera kostnader är viktigt men samtidigt tycker författarna sig kunna se en tendens att det inom fjärrvärmebranschen fokuseras så mycket på de fasta distributionskostnaderna att andra faktorer som påverkar lönsamheten inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. En del av dessa faktorer är sådana som kan påverka anslutningsgraden. Det visades tidigare att en hög anslutningsgrad är grundläggande för att kunna reducera distributionsförlusterna och i Bild 1 visas ett exempel på hur anslutningsgraden kan påverka investeringskostnaden per hus i ett småhusområde. 13

16 Bild 1 Anslutningskostnad per hus vid olika anslutningsgrad [3] Ju fler kunder som ansluter sig till fjärrvärmesystemet desto fler kan dela på de gemensamma kostnadsposterna i form av fördelningsledningar, projektledning mm. De flesta som arbetar inom branschen är visserligen väl medvetna om detta förhållande, och några bolag uppvisar kreativitet när det gäller att hitta sätt att få upp anslutningsgraden. Men mot bakgrund av vad som framkommit inom föreliggande projekt kan man påstå att möjligheterna att påverka anslutningsgraden i positiv riktning långt ifrån är uttömda Lönsamhet vid fjärrvärmeförsäljning För att det ska löna sig att producera fjärrvärme måste intäkterna överstiga de fasta och rörliga kostnaderna för distribution av värme. Med andra ord måste differensen mellan kostnaden för värmeproduktionen och de intäkter som fås från försäljningen av värme till kunden vara tillräckligt höga. Kostnad per producerad kwh är beroende av produktionsanläggning, bränslepris, skatt mm. Att minimera kostnaden för värmeproduktionen är en strikt teknisk/ekonomisk fråga och diskuteras ej närmare i detta arbete. Intäkterna från kunden beror av hur högt pris per kwh bolaget tar ut. Hur detta pris sätts är delvis beroende av avkastningskrav. Ett vinstmaximerande företag kommer att försöka välja det pris som maximerar företagets vinst (beaktat den konkurrens som finns) medan public service företag alternativt kan välja att sätta priset utifrån produktionskostnaden eller baserat på kostnaden för alternativa värmekällor. Antag nu för resonemangets skull att intäkten per såld kwh är en fast summa och beakta diskussionen ovan angående fasta och rörliga distributionskostnader per kund. Det visades att distributionskostnaden per kund sjunker när anslutningsgraden ökar. Samtidigt kommer intäkten per såld kwh vara samma oavsett anslutningsgrad. Med andra ord ökar bolagets totala vinst då anslutningsgraden ökar. Detta pekar på att lönsamheten kan påverkas markant i positiv riktning om man kan hitta relativt billiga åtgärder som ökar anslutningsgraden. 14

17 3. Marknadssituationen för fjärrvärme till småhus I föregående kapitel påtalades vikten av en hög anslutningsgrad. När detta väl konstaterats är nästa fråga hur man uppnår en hög anslutningsgrad. I detta kapitel kommer att diskuteras vilka konkurrenter fjärrvärmebolagen har och vad som särskiljer fjärrvärmen från alternativa uppvärmningssätt. Om vi studerar fjärrvärmebolagens affärsidé vid expansion i ett villaområde skulle denna förenklat kunna sammanfattas med Att sälja värme och varmvatten till villor. Denna affärsidé skulle lika väl kunna gälla för energibolag som säljer gas, el eller andra energislag. Som konkurrenter kan man även se tillverkare av värmepumpar, pannor och liknande utrustning då dessa genom sin försäljning kan punktera marknaden för fjärrvärmebolagen. Helt tydligt är att fjärrvärmebolaget inte har monopol på värmemarknaden, särskilt när det gäller försäljning till befintliga hus (vid nyexploatering har en kommun t.ex. möjlighet att genom kontrakt med entreprenören föreskriva fjärrvärme). Däremot har fjärrvärmebolaget en lokal monopolställning vad gäller produkten fjärrvärme eftersom det normalt endast finns ett fjärrvärmebolag på en ort. Ett annat särdrag för fjärrvärme är att det innebär ledningsbunden energidistribution. Detta är i sig inget unikt eftersom även el och gas distribueras på detta vis. Kostnaden för uppförande och drift av ett fjärrvärmenät tenderar dock att vara högre än för eloch gasnät om man beaktar samma överföringskapacitet, särskilt om det gäller befintliga hus. Vid nybyggnation kan fjärrvärme ibland ligga något bättre till än naturgas, då man kan undvika byggandet av en skorsten om man vet att huset skall uppvärmas med fjärrvärme. Elvärme har dessutom en fördel därvid att distributionssystem för el behövs under alla förhållanden, då det även i fjärrvärmda hus finns behov av hushållsel. Följden av detta blir att fjärrvärmebolagen mer än konkurrenterna som säljer el och gas är beroende av att kunderna finns inom ett någorlunda begränsat geografiskt område. Utöver de ledningsbundna alternativen till fjärrvärme finns, som tidigare nämnts, även konkurrens i form av värmepumpar, oljepannor, pelletspannor mm. För dessa alternativ har kundernas geografiska spridning marginell betydelse för lönsamheten. Idag tycks svenska energibolag med fjärrvärmeambitioner på villamarknaden främst uppleva värmepumparna som en framgångsrik konkurrent [5]. På grund av de geografiska begränsningar som finns vid förläggning av fjärrvärmenät kan man säga att målgruppen för att marknadsföra fjärrvärmen är begränsad till ett visst geografiskt område. En värmepumpsförsäljare kan t.ex. rikta sin reklam till en bred allmänhet. För försäljaren spelar det i detta fall ingen större roll om han säljer 50 värmepumpar i ett enda villaområde eller 10 i ett, 10 i ett annat och 30 i en tredje. Eftersom kundernas geografiska spridning har mindre betydelse kan dessutom reklamkampanjer riktas till någon sorts genomsnittlig villaägare. För fjärrvärmebolagen gäller det att försöka attrahera samtliga kunder inom ett begränsat område. En kund tilltalas av att fjärrvärme är underhållsfritt, en annan av att det är miljövänligt, en tredje av att pannrummet kommer att gå att göra om till hobbyrum, en fjärde av att det är billigt osv. För att kunna skräddarsy försäljningsaktiviteterna till var och en av de potentiella kunderna och för att kunna göra detta på ett bra vis detta krävs god kunskap om kunderna. Vi kommer att återkomma till hur bolagen gör för att samla in information om potentiella kunder i avsnitt 10.2 och Sammanfattningsvis verkar alltså fjärrvärmebolagen på en konkurrensutsatt värmemarknad. De har dock ett lokalt monopol på produkten fjärrvärme. På grund av kostnaderna för uppförande och drift av det ledningsbundna distributionssystemet 15

18 måste fjärrvärmekunderna vara geografiskt koncentrerade. Detta i sin tur ställer stora krav på marknadsföringen inom ett expansionsområde för att tillräcklig anslutningsgrad ska kunna uppnås. De ekonomiska ramarna medför således en marknadssituation där fjärrvärmebolagen måste få så många kunder som möjligt inom ett specifikt område att ansluta sig samtidigt. 4. Kundens val Hur kunder tycker och tänker när det gäller val av uppvärmningssätt är inte särskilt väl undersökt på den svenska marknaden. Empiriska studier av hushållens preferenser och attityder till olika värmesystem ligger också utanför denna undersöknings ramar. Här fokuseras på vilka strategier fjärrvärmebolagen har för att sälja in fjärrvärme i villaområden. Faktorer som vi tror spelar in för kundens val av uppvärmningssystem, och som därför torde spela roll för bolagens marknadsförings- och försäljningsstrategier, kommer dock att gås igenom i detta kapitel. Nyttan med en sådan genomgång är att man får en bättre grund för att bedöma de valda strategierna Att byta värmesystem Att välja/byta uppvärmningssätt innebär en ganska stor ekonomisk investering för kunden och innebär dessutom ett stort ingrepp i den egna fastigheten. Beslutet om vilket uppvärmningssystem man skall ha innebär därför rimligtvis en hög grad av involvering för husägaren och kännetecknas av ett tämligen omfattande insamlande av information innan beslut tas. Det förutsätter också att husägaren är aktiv i sitt val ingenting görs ju utan att husägaren tar initiativ. Ofta när hushåll byter uppvärmningssystem beror det på att det uppvärmningssystem man har börjar bli gammalt och att det är dags att se sig om efter ett nytt. Ett annat skäl till att man är intresserad av att byta kan vara att ett nytt system innebär någon fördel framför det gamla. Då pannor brukar ha en livslängd på år inses det att behovet av att byta system inte uppkommer särskilt ofta. Därför är det viktigt för fjärrvärmebolaget att ha koll på när bostadsområden är byggda, vilka uppvärmningssystem som finns i olika områden och hur gamla pannorna är när man väljer område för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Detta förhållande brukar fjärrvärmebolagen vara väl medvetna om. Eftersom anslutningsgraden är så viktig får man försöka överbrygga de problem som finns med timing vid byte av värmesystem. Detta kan bolagen göra genom att erbjuda olika lösningar. Vilka dessa lösningar är undersöks i denna studie och redovisas i avsnitt Ekonomi Hushållet har en egen ekonomi som avgör inom vilka ramar man kan göra investeringar, hur pass priskänslig man är, vilka möjligheterna är att ta lån på acceptabla villkor etc. Kunskap om de potentiella kundernas ekonomi kan därför ge underlag till hur bolaget bör välja att utforma olika erbjudanden, särskilt vilka kontraktsvillkor som kan förväntas vara attraktiva för olika kundkategorier. Att förutsäga morgondagens energipriser är svårt, även för experter som arbetar med energifrågor. Tillgång och efterfrågan, politiska styrmedel som skatter, subventioner och miljöavgifter utgör föränderliga faktorer för energi- och bränslepriser. Om en panna beräknas ha en livstid på år blir kundens horisont för bränslepriserna densamma, vilket ju säger sig själv är tämligen omöjlig att överblicka. Kunden måste trots allt göra ett val, för värme i bostaden är en väsentlighet. Därför blir det intressant för bolaget att veta om det är investeringskostnaden eller driftskostnaden som har 16

19 störst betydelse för kundens ekonomiska resonemang. Det är också viktigt att man för kunden redovisar beräkningsmetoder för lönsamhet som kunden kan ta till sig: Payback-metoden: Återbetalningstid med eller utan hänsyn till ränta och inflation. Annuitetsmetoden: Den årliga kostnaden för amortering och ränta för en investering jämförs med den årliga kostnadsminskningen. Nuvärdesmetoden: Framtida kostnader räknas om till dagens nivå. Bolaget bör ställa sig frågan vilken beräkningsmodell som kunderna är mest bekanta med och gärna kunna redovisa kalkyler med olika beräkningsmodeller om detta eftersöks av kunderna. Glädjekalkyler kan i efterhand ge badwill för fjärrvärmebolaget och branschen och det är viktigt att bolaget inte medvetet försöker dölja framtida kostnader som tillkommer helhetspriset. Då förtätningsförsäljning ofta sker i områden efter de första anslutningarna har gjorts, är det viktigt att det finns grannar i området som talar väl för fjärrvärmen. Om kunderna är oroliga för höjda energi- och bränslepriser, kan det vara ett bra argument för bolaget att föra fram fjärrvärmens skalfördelar och flexibilitet när det gäller bränslesammansättning, åtminstone så länge som detta reflekteras i energipriset till kunden. När det gäller just energipriset för fjärrvärme finns det undersökningar som visar att det som kunderna upplever som mest negativt med fjärrvärmen är fjärrvärmens lokala monopolställning [6]. Kunder är helt enkelt rädda för att fjärrvärmebolaget skall höja sitt energipris när kunden väl har anslutit sig. Att tillhandahålla en bra prisstatistik över flera år kan därför vara ett sätt för fjärrvärmebolaget att lugna kundens oro för prishöjningar och överpriser. Ett annat sätt kan vara att erbjuda kunden att binda energipriset över en längre period (i likhet med att t.ex. binda räntan på bostadslån). Denna sistnämnda möjlighet kan vara ett sätt att hantera det besvärande faktum som ofta gäller vid försäljning av fjärrvärme: Försäljaren vet säkert vilken policy nuvarande affärsledning har, men hur blir det om bolaget köps upp av en stor aktör inom energibranschen, och affärsledningen byts ut? En fråga som man kan ställa sig i detta sammanhang är i vilken utsträckning som kundens ekonomi verkligen påverkar valet av uppvärmningssätt. Finns det hushåll som är känsliga för en hög investeringskostnad och som väljer bort fjärrvärme på grund av detta? Finns det i sådana fall något sätt för fjärrvärmebolaget att lösa problemen på, t.ex. annat upplägg för avbetalning av anslutningskostnad och kostnad för värmecentral? Det intressanta i det här resonemanget är inte att komma fram till vad som är det bästa valet för kunden, det intressanta är utifrån vilka premisser som denna gör sitt val. Vad är viktigt för kunden? 4.3. Kundens upplevelse av olika uppvärmningssystem Fjärrvärme till villor konkurrerar med andra uppvärmningssätt: annan ledningsbunden energi såsom el och gas, fristående värmepumpar och värmepannor. De olika uppvärmningssätten kan inte sägas vara samma produkt eftersom de skiljer sig åt på många punkter. Ur kundens synvinkel kan komfortargument föras fram när det gäller ledningsbundna energiförsörjningssystem, där kunden inte själv behöver bekymra sig om energiproduktion, förbränning, leverans eller lagring av bränsle. I jämförelse med värmepannor för olja, ved eller pellets, upptar fjärrvärmecentralen mindre plats än alla 17

20 alternativa utrustningar för värmning av hus. Ibland hör man försäljningsargument för fjärrvärmen: välj fjärrvärme - få ett rum över. Detta argument, som är ett av de klassiska argumenten redan från pionjärtiden på 1950-talet, är ett bra och viktigt exempel som visar att bolaget har försökt se försäljningen ur kundens perspektiv. Den fråga som fjärrvärmebolagen bör ställa sig för att hitta bra försäljningsargument är hur kunden ser på komfortfrågan. Spelar arbetsinsatsen någon roll för val av uppvärmningssystem? Upplever kunder som har ved- eller pelletspanna eldningen som betungande, rolig, avkopplande eller kanske som ett avbrott från stillasittande verksamhet? Vad finns det för skäl som skulle kunna få dessa potentiella kunder att välja fjärrvärme istället? Bolaget bör därför vara medvetet om vad det är för slags uppvärmningssystem som de potentiella kunderna har, så att man vet vad det är för system som man främst jämförs med. Själva känslan av ett system kan vara viktig för kunden: lukt, ljud och estetik påverkar kundens inställning och detta gäller hela installationen, från fjärrvärmecentral till energimätare, ledningar och radiatorer. Lukt från t.ex. olja eller vedeldning kan upplevas som mindre angenämt och buller och knäppningar från radiatorsystem påverkar den upplevda inomhusmiljön. När det gäller konvertering från el till fjärrvärme innebär bytet ingen större komfortmässig förändring utan här bör andra argument komma i fokus, såsom möjligheten att hålla ett lägre energipris på grund av möjligheten att använda spillvärme och lågvärdiga bränslen eller fördelen att ha en större flexibilitet i bränslemixen. Att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme innebär extra stora kostnader för kunden då denne först måste investera i ett husinternt vattenburet system. Även med bidrag och subventioner kan en sådan installation vara svår att räkna hem och skall man lyckas med att sälja in fjärrvärme till direkt el-burna småhus gäller det kanske att ta fasta på andra argument än de kortsiktigt ekonomiska. Ett långsiktigt ekonomiskt argument är att el-priserna i Sverige är markant lägre än priserna på kontinenten. De flesta bedömare anser att utbyggnad av kapacitet för långväga transport av el och framväxten av allt fler transnationella företagskonstellationer inom elbranschen faktorer kommer att verka i riktning mot gradvist högre elpriser i Sverige. Sårbarhet i värmeförsörjningen är också ett faktum som kommer upp i samband med val av uppvärmningssystem. Den sårbaraste punkten är kanske tillgången på el. När strömavbrott uppkommer sitter de flesta husägare utan värmeförsörjning då pumpar, fläktar och styrning av ventiler sker med hjälp av el, till exempel i olje-, gas- och pelletspannor. I vattenburna husinterna system krävs el för att cirkulationspumpen skall kunna cirkulera vattnet i ledningarna. Fjärrvärmen är inget undantag vad gäller försörjningstrygghet, eller skall man kanske säga otrygghet, eftersom fjärrvärmenätet har pumpar som oftast är eldrivna, och för kunden krävs även här ett vattenburet husinternt system med cirkulationspump. Med relativt blygsamma investeringar går det tekniskt att göra fjärrvärmen avbrottsfri vid ett stort el-sammanbrott, men än så länge är detta en i stort sett outnyttjad möjlighet. Idag är det i stort sett bara de som har tillgång till öppen eld som har värmeförsörjning vid elavbrott. I övrigt kan sägas att tillgängligheten för fjärrvärme får anses som god, då fjärrvärme är en beprövad teknik Symbolvärden Tekniska artefakter får med tiden olika symboliska värden i samhället [7]. Ett uppvärmningssystem eller värmekälla kan bedömas utifrån till exempel modernitet eller miljövänlighet värden som kan ge ägaren eller användaren social status. Jämför till exempel vad olika bilmärken ger för associationer Skoda eller BMW? eller för initierade heminredare vilka symbolvärden har olika köksutrustningar? 18

svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden

svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden Tommy Persson och Kerstin Sernhed, Lunds Tekniska Högskola Forskning och Utveckling Värmegles 2004:13 SVENSKA FJÄRRVÄRMEBOLAGS FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

BILAGA 3. ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala

BILAGA 3. ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala ÅTGÄRD 2 Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Beståndet av småhus i Sala tätort som värms upp med direktverkande el är relativt stort. Ett viktigt mål i Sala kommuns klimatstrategi

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby 2015 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala och Heby Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Prisområdesnamn FVD20013 Sala och Heby Kontaktperson

Läs mer

småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme

småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme en studie av tillämpade försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el Kerstin Sernhed och Jurek Pyrko, Lunds Universitet Lunds

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala

Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Beståndet av småhus i Sala tätort som värms upp med direktverkande el är relativt stort. Ett viktigt mål i Sala kommuns

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energistatistik för småhus 2007

Energistatistik för småhus 2007 Energistatistik för småhus 2007 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2007 ES 2009:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Moliden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Moliden Ort/orter FVD20012 Moliden Prisområdesnamn FVD20013 Yttre nät Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Sundsvall 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Huvudnätet Ort/orter FVD20012 Sundsvalls tätort och anslutna nätområden Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Liden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidennätet Ort/orter FVD20012 Liden Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elräkningens andel av disponibel inkomst för småhusägare En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors 2015 DoA Fjärrvärme Bengtsfors kommun Brandstationen Bengtsfors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 PC Brandstationen Bengtsfors Ort/orter FVD20012 Bengtsfors Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Växjö Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 1 Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

referensprojekt, göteborg

referensprojekt, göteborg demonstrationsprojekt 1 referensprojekt, göteborg Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:1 ISSN 1401-9264 Art nr 06-24 1. Beskrivning Under år 2005 har 20 av 34 befintliga fristående småhus på Tröskaregatan

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden 2015 DoA Fjärrvärme Mörbylånga kommun Nät Färjestaden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Färjestaden Ort/orter FVD20012 Färjestaden Prisområdesnamn FVD20013 Färjestaden

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala 2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Jönköpingsnätet Grännanätet Stensholmsnätet Stigamonätet Ort/orter FVD20012 Jönköping Gränna

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg 2015 DoA Fjärrvärme Linde Energi AB Lindesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lindesberg Ort/orter FVD20012 Lindesberg Prisområdesnamn FVD20013 Lindesberg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Centrum 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Örnsköldsvik Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene 2015 DoA Fjärrvärme Götene Vatten & Värme AB Götene 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Götene Ort/orter FVD20012 Götene Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm 2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme

Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme ISRN LUTMDN/TMHP--06/3023--SE Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme En studie av tillämpade försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el Kerstin Sernhed och Jurek Pyrko

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Norberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norberg Ort/orter FVD20012 Norberg Prisområdesnamn FVD20013 Norberg Kontaktperson

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 2 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Ingelstad Rottne Braås Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 2 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Ludvika 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ludvika Ort/orter FVD20012 Ludvika Prisområdesnamn FVD20013 Ludvika Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Fagersta 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fagersta Ort/orter FVD20012 Fagersta Prisområdesnamn FVD20013 Fagersta

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Grängesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Grängesberg Ort/orter FVD20012 Grängesberg Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet 2015 DoA Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Borås Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Nyköping 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nyköping Ort/orter FVD20012 Nyköping Prisområdesnamn FVD20013 Nyköping Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga 2015 DoA Fjärrvärme Forshaga Energi AB Forshaga 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Forshaga Energi Ort/orter FVD20012 Forshaga Deje Prisområdesnamn FVD20013 Forshaga Energi Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund 2015 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög 2015 DoA Fjärrvärme Lantmännen Agrovärme AB Ödeshög 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ödeshög Ort/orter FVD20012 Ödeshög Prisområdesnamn FVD20013 Ödeshög Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby 2015 DoA Fjärrvärme Vetlanda Energi & Teknik AB Holsby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Holsby Ort/orter FVD20012 Holsby Prisområdesnamn FVD20013 Holsby Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda 2015 DoA Fjärrvärme Alvesta Energi AB Vislanda 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Vislanda fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Vislanda Prisområdesnamn FVD20013 Vislanda Kontaktperson

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge 2015 DoA Fjärrvärme Bionär Närvärme AB Bälinge 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Bälinge Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 3 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB 2015 DoA Fjärrvärme Finspångs Tekniska Verk AB 1 / 7 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Finspång Ort/orter FVD20012 Finspång Prisområdesnamn FVD20013 Finspång Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Gävle Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gävle Ort/orter FVD20012 Gävle Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 3 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB 2015 DoA Fjärrvärme Lidköpings Värmeverk AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidköpings värmeverk AB Ort/orter FVD20012 Lidköping Prisområdesnamn FVD20013 Lidköpings tätort Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Värnamo 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Värnamo Ort/orter FVD20012 Värnamo Prisområdesnamn FVD20013 Värnamo Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Joakim Lundgren, Luleå Tekniska

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg 2015 DoA Fjärrvärme Nässjö Affärsverk AB Annerberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Anneberg Ort/orter FVD20012 Anneberg Prisområdesnamn FVD20013 Nässjö Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö 2015 DoA Fjärrvärme Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Energi & Miljö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Eskilstuna-Torshälla-Hällby-Kvicksund-Ärla Ort/orter FVD20012 Eskilstuna-Kvicksund

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB 2015 DoA Fjärrvärme Kalmar Energi Värme AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Kalmar Ort/orter FVD20012 Kalmar, Smedby och Lindsdal Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Rydaholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Rydaholm Ort/orter FVD20012 Rydaholm Prisområdesnamn FVD20013 Rydaholm Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme 2015 DoA Fjärrvärme AB Borlänge Energi Borlänge Fjärrvärme 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Borlänge Ort/orter FVD20012 Borlänge Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 2015 DoA Fjärrvärme Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lund - Lomma - Eslöv - Klippan Ort/orter FVD20012 Lund, Bjärred, Genarp,

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus

enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus Christer Wirén, Consevo AB Forskning och Utveckling Värmegles 2005:15 ENKLA, TYDLIGA OCH INFORMATIVA PRISMODELLER FÖR FJÄRRVÄRME

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn 2015 DoA Fjärrvärme Gotlands Energi AB isby+slite+hemse+klimtehamn 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gotlands Energi Ort/orter FVD20012 Visby, Slite, Hemse, Klintehamn Prisområdesnamn

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Falu Energi & Vatten AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Falun Ort/orter FVD20012 Falun Prisområdesnamn FVD20013 Falun Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer