Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala"

Transkript

1 Bidragsåtgärd 1 - Fjärrvärmeutbyggnad i Sala Beskrivning av projektet - bakgrund Beståndet av småhus i Sala tätort som värms upp med direktverkande el är relativt stort. Ett viktigt mål i Sala kommuns klimatstrategi är att halvera användningen av el för uppvärmning till år En utbyggnad av fjärrvärme till områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan är en åtgärd av stor betydelse för att nå detta mål. Syftet med projektet är att få till stånd en fjärrvärmeutbyggnad till dessa bostadsområden. I Sala tätort har en utbyggnad av fjärrvärme till områden med direktverkande el påbörjats i och med att småhus på området Hagaberg erbjöds fjärrvärmeanslutning under hösten 2006 och våren Utbyggnaden kunde ske utan bidrag tack vare att befintlig fjärrvärmekulvert är belägen mycket nära det aktuella utbyggnadsområdet, samt att kulvertens dimensionering medgav en utbyggnad. Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan är områden i Sala tätort som ligger längre ifrån befintlig fjärrvärmekulvert. Av detta skäl, och även på grund av värmeglesa förhållanden, har det tidigare var ekonomiskt ohållbart med en utbyggnad. Med klimatinvesteringsbidrag för etablering av fjärrvärmekulvert är projektet dock möjligt att genomföra. Beskrivning av projektet - genomförande Denna bidragsansökan rör endast utbyggnad och förläggning av kulvert från nuvarande område till och inom områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan. Kostnader för servisledningar, fjärrvärmecentraler, konvertering av sekundärsystem m.m. är inte en del av denna ansökan, då delar av dessa kostnader i dagsläget omfattas av andra stödsystem (stöd för konvertering av direktverkande el i småhus). För att ge en fullgod bild ges ändock en beskrivning av hur projektet avses genomföras i sin helhet, då en investering i fjärrvärmekulvert är beroende av en tillräckligt hög anslutningsgrad för att vara lönsam. Inom områdena Josefsdal, Persdal, Gärdesta och Skuggan finns ca 390 fastigheter, av vilka nästan alla är villor. En inventering gjord vid Sala-Heby Energi AB (SHE) baserad på 1

2 uppgifter om faktiskt elförbrukning och lokalkännedom har visat att värmebehovet för de områden som omfattas av projektet uppgår till minst MWh. Antalet fastigheter som är eluppvärmda bedöms vara 260 till antalet, varav majoriteten har direktverkande el. Utöver detta finns uppskattningsvis 90 fastigheter som värms med olja, ca 20 med berg- och jordvärmepumpar samt ca 20 med pellets eller ved. Det finns också en mindre träindustri i området som har en elvärmeförbrukning på ca 400 MWh. Ett erbjudande om anslutning till fjärrvärmenätet är attraktivt för många småhusägare, men inte alla. Normalt sett så tillkommer anslutningar gradvis efter introduktionen, så att det först efter flera år har uppnåtts en mättnad på marknaden. Baserat på tidigare erfarenheter, bl.a. en större utbyggnad i Sala görs bedömningen att en anslutningsgrad på % kan nås, men att det tar längre tid än de fyra år som ett klimatinvesteringsprogram löper på. Efter fyra år är bedömningen att anslutningsgraden har nått upp till 50 %, förutsatt att stödet för konvertering av direktverkande el i småhus fortsätter att vara gällande. Mängden elenergi som används för uppvärmning och som har ersatts med fjärrvärme uppgår då till ca MWh. Vid mättnad, dvs. 70 % anslutningsgrad är denna mängd knappt MWh. För de oljeuppvärmda småhusen är motsvarande siffror 900 MWh respektive knappt 1300 MWh. Med hänsyn tagen till verkningsgraden i oljepannorna (ca 75 %) blir den verkliga oljeförbrukningen dock MWh respektive MWh. I samband med nyetablering av fjärrvärme avser SHE att kunna erbjuda kunderna en helhetslösning där allt ingår, konvertering av sekundärsystemet så väl som anslutning och inkoppling av fjärrvärme. För att ytterligare höja fjärrvärmens attraktionskraft planeras en samförläggning av ett bredbandsfibernät, (en kostnad som dock ligger utanför den nedan redovisade projektkostnaden). Tanken bakom allt detta är att få en så hög anslutningsgrad och därmed så bra totalekonomi som möjligt. För att öka medvetenheten bland allmänheten hade SHE under år 2005 även tre informationsmöten om konvertering av direktverkande el i småhus, vilket var mycket välbesökta tillställningar. Produktionen av fjärrvärme i Sala tätort sker ett normalt år till 94 % med trädbränsle och rökgaskondensering och till resterande 6 % med bioolja, rötgas och deponigas. Olja av fossilt ursprung och el används normalt inte i fjärrvärmesystemet i Sala tätort. Projektägare är Sala-Heby Energi AB, förkortat SHE. SHE ägs till 87,5 % av Sala kommun och till 12,5 % av Heby kommun. 2

3 Ekonomi Total investering Investeringen beräknas uppgå till totalt ca kr, med specifikationer enligt tabellen nedan. (Kulvertkostnader utgör schablonkostnader i vilka såväl arbets- som materialkostnader ingår). Kulvertdimension [mm] Längd [m] á-pris [kr/m] Kostnad [kr] Summa kulvert ca Vägpassage Ventiler Dränering Total summa ca Miljörelaterad investering Hela den totala investeringen är miljörelaterad. Investerings- och lönsamhetskalkyl för projektet I kalkylen nedan antas att bränslepriserna ökar med 6 % årligen, och att kostnader för administration samt drift och underhåll ökar med 5 % årligen. Fjärrvärmepriserna antas öka med 4 % i årligt genomsnitt. Täckningsbidraget (minskad årlig driftkostnad enligt klimpregelverkets terminologi) blir som ett årligt medelvärde kr över investeringens hela livslängd (30 år). Kalkylräntan är satt till 5 %. Investeringssumman utgör nettoinvesteringen för SHE efter bidrag, dvs kr, och är uppdelad under fyra år med fördelningen 25/25/25/25 % av hela summan. Intäkt, ksek/mwh 0,545 0,567 0,589 0,613 0,638 0,663 0,690 0,717 0,746 0,776 0,807 0,839 0,873 0,907 0,944 0,982 1,021 1,062 1,104 1,148 Anslutningsgrad 25% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% År 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 Investering Antal hus MWh Summa intäkter, ksek Kostnader 1/verkningsgrad 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Bränslepris, ksek/mwh 0,159 0,169 0,179 0,189 0,201 0,213 0,226 0,239 0,253 0,269 0,285 0,302 0,320 0,339 0,359 0,381 0,404 0,428 0,454 0,481 Total bränslekostnad Administration Drift och underhåll Summa kostnader, ksek Täckningsbidrag Diskonteringsfaktor 1 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 1,71 1,80 1,89 1,98 2,08 2,18 2,29 2,41 2,53 2,65 Diskonteringsbidrag Ackumulerat Diskonteringsbidrag

4 Sökt bidrag och annan finansiering För att kunna genomföra åtgärden söks ett klimatinvesteringsbidrag på kr motsvarande 15 % av investeringskostnaden. Annat offentligt finansieringsstöd har inte sökt för detta projekt. Den del av investeringssumman, kr, som inte täcks med klimatinvesteringsbidrag finansieras av SHE. Restvärde Investeringen har inget restvärde. Ekonomisk livslängd på investeringen SHE:s avskrivningstid för fjärrvärmekulvert uppgår generellt till 30 år. Miljöeffekter Bränslen som förbrukas i de anslutna husen innan investering El (för uppvärmning, inkl värmepumpar): ca MWh Olja (årsmedelverkningsgrad 75 %): ca MWh Pellets och ved (årsmedelverkningsgrad 75 %): ca 400 MWh Det ska betonas att ovanstående siffror gäller vid en anslutningsgrad på 70 %, vilken bedöms uppnås först efter programtidens utgång, (se anslutningsgrad ovan i tabell för investeringsoch lönsamhetskalkyl för projektet). Dessa ska alltså ses som den långsiktiga miljöeffekten. Bränslen som förbrukas efter investering för uppvärmning av de anslutna husen Trädbränsle och rökgaskondensering: ca MWh Biooljor: ca 400 MWh I siffrorna ovan räknas det med en systemverkningsgrad på 80 % för fjärrvärmeproduktion och distribution (gäller värmeglesa områden). Förändrad miljöbelastning I de fall enskild uppvärmning med olja ersätts med fjärrvärme minskar utsläppen av försurande svaveldioxid och stoft, vilket gynnar miljökvalitetsmålen Frisk luft, God bebyggd miljö och Bara naturlig försurning. Investeringen medger även ökad elproduktion i vissa lägen, vilket beror på att fjärrvärme levereras från ett kraftvärmeverk i Sala. En ökad elproduktion minskar importbehov av kolkraft på marginalen. Detta ger ett ökat resursutnyttjande och minskade utsläpp av främst CO 2, men även andra ämnen. Övrig information Tidplan Om åtgärden beviljas klimatinvesteringsbidrag kommer projektet att starta snarast efter det beslutet, preliminärt i juni Åtgärden beräknas vara avslutad fyra år efter startdatum, närmare bestämt i juni

5 Samverkan Projektet har föregåtts av att två villor på det aktuella området på prov har konverterats från direktverkande el till vattenburna värmesystem. Konverteringen genomfördes av två rörfirmor och syftade till att kunna erbjuda fjärrvärme till småhuskunder i direkteluppvärmda områden på ett så bra sätt som möjligt. De två provkonverterade husens ägare blev referenskunder och har lämnat synpunkter under och efter arbetets gång, och ska ses som representativa röster från allmänheten/privatkunder. En viktig del i att höja fjärrvärmens konkurrenskraft är att kunna erbjuda bredbandsanslutningar med hög kapacitet (opto-fiber) till de småhus som ansluts. En samförläggning av ett bredbandsfibernät planeras därför med SHE Bredband AB. Arbetet med förläggning av kulvert görs av utomstående entreprenörer, men vilken/vilka kan inte anges i förväg, eftersom SHE som kommunalt bolag följer lagen om offentlig upphandling (LOU). I normala fall brukar dock SHE ha ett upphandlingskriterium som värderar insatser av lokala entreprenörer och underentreprenörer. Uppföljning och utvärdering SHE ansvarar för uppföljning och utvärdering av projektet. Åtgärden kommer att ge fördjupade kunskaper i etablering av fjärrvärme i större värmeglesa områden, och blir en viktig erfarenhetsmässig grund för fortsatt utbyggnad av fjärr- och närvärme i mindre orter inom främst Sala kommun och Heby kommun. Hela SHE-koncernen är certifierad i miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (AFS 2001:1) och kvalitet (ISO 9001). Som en del av det sistnämnda finns rutiner för uppföljning och utvärdering. Uppföljningen och utvärderingen kommer att följa de rutiner som finns i företagets verksamhetssystem, benämnt MAK. De nyckeltal som speciellt kommer att följas i denna åtgärd är antal nyanslutna småhus, investerade medel under året, uppskattad ersatt oljemängd, uppskattad ersatt elenergi samt minskat utsläpp av koldioxid. För beräkningar av minskade utsläpp av fossil koldioxid används samma emissionsfaktorer som Naturvårdsverket använder för beräkningar i E- ansökan för Klimatinvesteringsprogram. Uppskattningen av ersatt energimängd baseras på ett typhus med ett årligt värmebehov på 20 MWh, alternativt på uppgifter om tidigare verkliga förbrukningar i de fall sådana uppgifter bedöms som trovärdiga. Konkurrensbedömning SHE-koncernens verksamhet är att betrakta som vinstdrivande enligt den definition som klimp-regelverket anger. Då SHE för närvarande är den enda fjärrvärmeaktören i Sala tätort görs bedömningen att konkurrensen på fjärrvärmemarknaden inte påverkas alls. Bidragsmottagare Sala-Heby Energi AB, organisationsnummer Bidragsmottagarens kontaktperson Harald Önander Box 34, Sala Telefon: E-post: 5

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme

KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME. Direktverkande elvärme KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme December 1996 FJÄRRVÄRME KONVERTERING TILL FJÄRRVÄRME Direktverkande elvärme 1996 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD I Sverige finns en

Läs mer

2005-07-04 M2005/4020/E

2005-07-04 M2005/4020/E Promemoria 2005-07-04 M2005/4020/E Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus 1 Inledning och bakgrund

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25

nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25 e nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25 2 Sammanfattning Denna plan behandlar energi för uppvärmning, vilket innebär att energi för industriprocesser, transporter

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 februari 2013 kl 17.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Allmänhetens frågestund 3 Anmälningsärenden 4

Läs mer

Boverket. Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva. biobränsleanordningar

Boverket. Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva. biobränsleanordningar Boverket Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Utvärdering av stödet för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar Boverket

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Energibokslut 2008 Fastighet

Energibokslut 2008 Fastighet Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus

enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus Christer Wirén, Consevo AB Forskning och Utveckling Värmegles 2005:15 ENKLA, TYDLIGA OCH INFORMATIVA PRISMODELLER FÖR FJÄRRVÄRME

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

EnergYZer. Biobränslebaserad när och/eller fjärrvärme i Hammerdal. Grontmij AB Div. NORD Östersund 2009-12-28

EnergYZer. Biobränslebaserad när och/eller fjärrvärme i Hammerdal. Grontmij AB Div. NORD Östersund 2009-12-28 EnergYZer Biobränslebaserad när och/eller fjärrvärme i Grontmij AB Div. NORD Östersund 2009-12-28 Förstudie: Biobränslebaserad när- och/eller fjärrvärme i Vår referens Div NORD, Conrad Sjöberg. 2009-12-28,

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 en studie av verkliga kostnader på lokala värmemarknader annelie carlson marti lehtmets sofie andersson ISBN 978-91-7381-012-8 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013

Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Prisändringsmodell för Heat Sweden Operations 2013 Lars Vestergren 16 september 2013 Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändringar och prisprognos... 2 3. Prisstruktur... 3 4. Beskrivning av prisändringen...

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 2011-2014 FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...5 2 SAMMANFATTNING...5 2.1 Allmänt...5 2.2 Ansvar...5 2.3 Mål...5 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt

Läs mer

Boverket. Ett fortsatt solvärmestöd

Boverket. Ett fortsatt solvärmestöd Boverket Ett fortsatt solvärmestöd Ett fortsatt solvärmestöd Boverket december 2006 Titel: Ett fortsatt solvärmestöd Utgivare: Boverket december 2006 Upplaga: 1 Antal ex: 30 Tryck: Boverket internt Diarienummer:

Läs mer