Effekter av en ny industrietablering i Kalmar. Behöver Sverige fler fabriker?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter av en ny industrietablering i Kalmar. Behöver Sverige fler fabriker? www.svensktnaringsliv.se"

Transkript

1 MAJ 2012 Storgatan 19, Stockholm Telefon Behöver Sverige fler fabriker? Effekter av en ny industrietablering i Kalmar

2 Innehåll 1. Sammanfattning Så kan en ny industrietablering se ut Direkta och indirekta effekter av en ny eta blering Så har vi räknat Vad behöver göras? Industrins betydelse Appendix Referenser Arbets- och referensgrupp...23 Författare: Stefan Fölster Carl Eckerdal Göran Grahn 1

3 1. Sammanfattning Det är numera ovanligt att det etableras helt nya industrianläggningar i Sverige. Några nya gru vor i norr, en enstaka pappersindustri eller en vindkraftspark kommer visserligen till, men tyvärr hör vi oftare talas om nedlägg ningar än nystarter. Det finns också gott om exempel på företag som har sonderat en investering i Sverige, men sedan valt att etablera sig i något annat land. Batteriföretaget Boston Power flyttade till USA och Kina trots att man övervägde att investera i Sverige. Solcellsföretaget Solibro flyttade tillverkning till Tyskland. Det brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, med verksamhet bland annat i Stockholm och Malmö, annonserar att de investerar massivt i Stor britannien samtidigt som AstraZeneca meddelar att de lägger ned sin forskningsavdelning i Södertälje. Företagen borde se Sverige som en intressant plats att investera i, men så är det ofta inte. En mängd helt nya produkter allt från vindkraftverk till vård robotar behöver produceras nå gonstans i världen.tysk industri har lyckats öka sina andelar på världsmarknaden på samma gång som de svenska krymper. Även Irland har med hjälp av stora reformer lyckats skapa ett attraktivt näringslivsklimat som resulterat i att många utländska företag lagt sin produktion i landet, med mängder av nya arbetstillfällen som resultat. Ett skäl till att Sverige inte gör sig tillräckligt attraktivt kan vara att de värden som etablering av nya industrier skapar sällan har be lysts och beräknats ordentligt. Det kan rentav finnas en missuppfattning att industrietableringar inte spelar så stor roll. Kanske känns industrin till och med lite mossig, som att den spelat ut sin roll? Om en sådan inställning bygger på en missuppfattning kan det få tråkiga konsekvenser för Sverige på sikt. Många tjänsteföretag lever i en tät symbios med industrin, och nyinvesteringar i industrianläggningar förbättrar läget även för dem. Industrin anlitar många av tjänsteföretagen, samtidigt som många tjänsteföretag stärks av närhet till produktion. I denna rapport har vi undersökt och analyserat hur en hypotetisk investering i industrin påverkar ett läns ekonomi och arbetsmarknad. Vilka effekter får det för människorna lokalt om ett nytt företag flyttar in? Etableringen i vårt exempel är hypotetiskt, men utgår från en fullt realistisk möj lighet. Vi har antagit att en uppfinnare står bakom en lovande produktion av batterier till kommande generationer av elbilar och startat ett företag (Framtidsbatteri) byggt på denna idé. För sin satsning i Europa har vi räknat på att man investerar i en produktionsan läggning i Kalmar för 2 miljarder kronor. Framtidsbatteri antas sysselsätta 600 medarbetare, men totalt sett blir antalet jobb ännu fler, då olika studier visar att varje sysselsatt person inom industrin sysselsätter minst en person till i kringliggande näringar. Batteriföretagets etablering ger således upphov till sam manlagt nya arbetstillfällen. 1 1 Detta är vad som kan kallas för bruttoeffekten. 2

4 I viss mån konkurrerar dessa jobb ut andra som har lägre produktivitet och betalar lägre löner, så nettoeffekten blir en blandning av nya jobb och högre löner. Sannolikt blir en sådan effekt högre i ett län där arbetslösheten är hög, som i Kalmar län där är arbetslösheten idag högre än i riket i genomsnitt. I vårt exempel leder företagets etablering i Kalmar därför till en nettoeffekt om 900 nya jobb. Sysselsättningen skulle varaktigt kunna öka i de län där det finns hög strukturell arbetslöshet om det skulle göras etableringar av Framtidsbatteris storlek i alla rikets län. Vi håller oss dock till en försiktig beräkning, och antar att det nya företagets satsning också lockar arbetskraft från befintliga industrier med lägre produk tivitet, särskilt i län som redan har hög sysselsättning. Effekten på rikets sysselsättning är därför osäker. Däremot finns ett solitt underlag i forskningen för hur mycket inkomsterna och produktiviteten kan förväntas öka. Om en investering motsvarande Framtidsbatteri gjordes i varje län skulle investeringarna i Sverige klättra från 18 till 19 procent av BNP. Vi antar här att alla investeringar i anläggningarna och kringinvesteringar i vägar, vatten, avlopp, bostäder med mera inte är på plats det första året utan att de pågår under fem år. Efter dessa fem år skulle BNPnivån vara 6 procent högre än vad som hade varit fallet utan investeringarna. Det skulle betyda att vår position jämfört med andra länder förbättras, vilket är välbehövligt. Sedan 1970 har Sverige fallit från en fjärdeplats i den så kallade välståndsligan till en elfte plats 2010 (och en preliminär niondeplats 2011). En stor del av nedgången kan troligen för klaras med att investeringarna i Sverige under lång tid varit lägre i Sverige än i omvärlden. Sverige har gjort en del för att vända utvecklingen, och under det senaste decenniet har det genom förts reformer som förbättrat investeringsklimatet i Sverige något. Skatter har sänkts och regler har förenklats, vilket har lett till att investeringskvoten stigit och vi har lyckats klättrat några placeringar i välståndsligan. Men det finns mycket kvar att göra; både skatter, regler och lagstiftning behöver bli mer konkurrenskraftiga för att motivera företag att göra investeringar i vårt land. Bland annat är den långdragna handläggningen av miljötillstånd även för investeringar som Framtidsbatteri som faktiskt förbättrar miljön ett problem för många företag. Enbart detta miljötillstån d skulle för en anläggning som Framtidsbatteri ta i snitt nästan fyra år att pro cessa. Därtill kommer hot om nya omfattande kostnader, som kraftigt höjda transportkostna der till följd av det nya svaveldirektivet. Våra beräkningar visar att det får stora positiva konsekvenser för vår ekonomi om de lokala och nationella politikerna och myndigheterna skapar villkor som attraherar nya företagsetableringar. Att det finns ett starkt samband mellan investeringar och tillväxt är belagt i en mängd veten skapliga undersökningar. Vår kalkyl, baserad på empiriska studier, tyder på att ett lyft i investeringar i den storleksordning vi diskuterar kan föra Sverige tillbaka till en nivå nära Nederländerna som för närvarande ligger på femte plats i välståndsligan. 3

5 2. Så kan en ny industrietablering se ut Den officiella statistiken visar att industrin svarade för 23 procent av den totala sysselsätt ningen 1987, enbart när man ser till de direkt anställda. Idag har den andelen sjunkit till 13 procent, vilket kan ge sken av att industrin tappat i betydelse. Statistiken tar emellertid inte hänsyn till att de tillverkande företagen idag köper in många tjänster samt anlitar beman ningsföretag i större utsträckning. Industrin skapar även jobb för dem som sköter löner, lunchmatsalar, städning och transporter med mera. Om man räknar in dem står det klart att an delen arbeten som industrin ger upphov till inte alls har minskat i den omfattning som den officiella sta tistiken visar. Industrin är således fortfarande viktig för svensk ekonomi, men långsamt minskar trots allt dess betydelse för sysselsättningen och produktionen i landet. Höga arbetsgivaravgifter och skatter, omodern arbets marknadslagstiftning och krånglig miljölagstiftning är exempel på faktorer som företagen själva nämner som hinder för nya investeringar. Den svenska industrins andelar av världsmarknaden krymper trendmässigt, medan till exempel Tyskland lyckats öka sin industris världsmarknadsandel. Vad skulle kunna hända om dessa hinder undanröjdes? Vad kan effekten bli för enskilda orter och samhällsekonomin som helhet om nya företag uppmuntras att investera i Sverige? Vi skissar ett full realistiskt exempel där ett företag som tillverkar avancerade batterier till bland annat elbilar söker etablera en produktionsanläggning. Företaget har i vårt exempel beslutat att förlägga produktionen av sina nyutvecklade lithium-ion batte rier för den europeiska marknaden till Kalmar i sydöstra Sverige. Företaget, som vi valt att kalla för Framtidsbatteri, har sitt ursprung i ett antal uppfinningar där även svenska forskare varit delaktiga. Etableringen av en anläggning i Kalmar rör av det skälet inte bara ren tillverkning utan även vidareutveckling av tekniken och en forsknings- och utvecklingsdel som ger företaget möjlighet att växa in i flera produktom råden i framtiden. Framtidsbatteris ledning beräknar att man behöver nyanställa 600 medarbetare till tillverkningsanläggningen i Kal mar. Saluvärdet av produktionen antas vara 8 miljarder per år. Så mycket som 90 procent av företagets försäljning går på export, vilket betyder att 7,2 miljarder av försäljningsvärdet säljs utanför Sverige. Insatsvaror köps för 6 miljarder per år, varav 90 procent eller 5,4 mil jarder, importeras. Förädlingsvärdet i företaget uppgår därmed till 2 miljarder. Produktiviteten (produk tionen per sysselsatt) är högre i företaget än i ekonomin i genomsnitt, vilket är normalt för industri företag som oftast också är mer kapitalintensiva. Dessutom tar vi hänsyn till att detta är en ny anläggning som därför kan antas ha högre produktivitet än snittet för industrin. Arbets kraftskostnaden per sysselsatt är högre i företaget än i hela eko nomin i genomsnitt, vilket speglar att det är en modern, rätt automatiserad, anläggning där en stor del av arbetskraften är ganska kvalificerad. Vilka kan de ekonomiska effekterna tänkas bli för Kalmar län av en sådan etablering? Och vad blir effekten för Sveriges ekonomi? Det ska vi nu titta närmare på. 4

6 3. Direkta och indirekta effekter av en ny eta blering Investeringar skapar en direkt effekt som är relativt lätt att beskriva. Den består av syssel sättningen som uppstår i själva anläggningen, samt de jobb som skapas hos underleverantö rer. Den består också av de anställdas inkomster, vilka är höga eftersom den nya verksamheten måste erbjuda löner som gör det attraktivt för människor att byta jobb eller flytta. Direkta effekter En investering leder till att sysselsättningen på orten stiger, vilket betyder lägre arbetslöshet och därmed bättre ekonomi för kommunen. Produktionen i den nya anläggningen kräver hög teknisk prestanda, så företaget behöver därför anställa många med arbetare med teknisk kom petens, vilket pressar upp lönerna något, som i sin tur leder till att konsumtionen på orten ökar och gynnar handeln och tjänstesektorn. Nya medarbetare som flyttat från andra platser för att arbeta i det nya företaget efterfrågar bostäder, så priserna stiger och kanske också sätter igång bostadsbyggandet, vilket i sin tur naturligtvis ger en rad arbetstillfällen till byggföretagen i regionen. Ytterligare arbets tillfällen skapas när kommunen förstärker sin infrastruktur (vägar, vatten, avlopp, el mm). Dessutom behöver respektive till de nya medarbetarna arbete, och medföljande barn kräver skolplats, fritidsaktiviteter med mera. Med fler inflyttade ökar transporterna i området liksom efterfrågan i ortens butiker och så vidare. Skatteintäkterna för kommunen går upp, vilket delvis omsätts i högre kommunal service (som vård, skola, omsorg och fritidsverksamheter), som då bety der att kommunen behöver anställa fler. Ju vidare cirkeln blir kring den nya etableringen, desto fler nya arbetstillfällen kan genereras. I en rapport från Almega och Unionen visar Hagman och Lind (2008) i en inputout putanalys att för varje industrijobb som tillkommer ökar sysselsättningen med 1,18 personer i övriga branscher som indirekt arbetar för att möjliggöra denna produktion. En studie av etableringar i gruvindustrin från Umeå Universitet visar att det för varje jobb i gruvnäringen skapas nästan lika många jobb i närliggande när ingar. 2 I en studie från Finland, också den om gruvetableringar, visar Tero Wallin (2005) att det vid en gruvetablering efter en tid skapas så mycket som fyra jobb för varje jobb i gruvnär ingen när cirkeln vidgas till att omfatta kringliggande områden såsom han del, transporter, vård, skola, omsorg och annan service. Baserat på detta skulle den direkta sysselsättningseffekten av en ny industrietablering bli dels dem som arbetar i själva anläggningen, och dels ytterligare minst lika många som får jobb i kringverksamheter. 2 Sörensen (2003) 5

7 Indirekta effekter De indirekta effekterna är mycket svårare att identifiera i detalj, delvis eftersom de i huvud sak uppstår till följd av att de nya jobben i viss mån konkurrerar ut befintliga arbetstillfällen, och i vilken mån detta sker varierar naturligtvis beroende på omständigheterna. Den ökade efterfrågan på arbetsmarknaden som en ny industrietablering skapar, leder san nolikt till att trycka upp löneläget även hos dess konkurrenter, eller kan rent av skapa kom petensbrist i vissa nischer. Det kan i sin tur innebära att sysselsättningen i dessa företag minskar. Annorlunda uttryckt innebär nyeta bleringen med hög produktivitet att konkurrenter med lägre produktivitet kan slås ut och att de anställda som en konsekvens blir arbetslösa och måste flytta från länet. Nettoeffekten av nya sysselsättningstillfällen blir därför på kort sikt mindre än det direkta antalet jobb som skapas. Hur arbetsmarknaden ser ut på orten spelar också in vid nettoberäkningarna av nya jobb. Möjligheten att nya arbeten skapas är troligen större i en ort med hög arbetslöshet än i en ort där arbetslösheten är låg. Vidare gör nyetableringarna att investeringarna och konsumtionen på orten och i länet stiger, vilket sysselsätter en mängd byggnadsarbetare, rörmokare, elektriker och andra yrkesgrup per. Men att plötsligt och snabbt få fram denna arbetskraft till arbeten som pågår under några år är inte enkelt, så troligen får en del investeringar som skulle ha gjorts om inte industrietableringen blivit av skjutas fram i tiden. Utöver dessa direkta och indirekta effekter kan det finnas ännu bredare indirekta effekter som vi inte fångar i siffror. 3 Nettoeffekterna varierar En nyetablering som Framtidsbatteri, ger en nettoeffekten på sysselsättning och inkomster som går utöver vad den initiala etableringen tycks ge. Om det blir direkta eller indirekta effekter beror på omständigheterna: I det ena extremfallet kan hela behovet av ny arbetskraft täckas med personer som är arbetslösa. 4 Det sker dock en viss inkomstökning, men i detta fall består inkomstökningen i regionen enbart av den direkta effekten för de personer som kan byta arbetslöshet mot arbete, samt eventuell avkastning till investerarna. I det andra extremfallet råder redan full sysselsättning i regionen, och då ökar sysselsätt ningen i det nya företaget på bekostnad av andra jobb som trängs ut. 3 Om etableringen blir lyckad kan en rad synergieffekter uppstå vertikalt och horisontellt i näringskedjan. Så kallade kluster kan uppstå där konkurrenter och samarbetspartner etablerar sig på samma ställe för att på så vis höja kompetensen inom det nya teknikområdet. Biltill verkningen i USA har t ex koncentrerats till Detroitområdet. Silicon Valley i Kalifornien har blivit ett kluster för dator- och elektronikindustrin, ett koncept som har kopierats till Kista i norra Stockholm. När många företag inom samma bransch etablerar sig på samma ställe uppstår konkurrens om personal och lönerna kan drivas upp. När personal flyttar mellan företagen överförs också teknik och kompetens. Produktiviteten kan då öka i bägge företa gen. Vidare kan symbios mellan t ex batteritillverkning och elmotortillverkning uppstå. Lyckat samarbete kan leda till konkurrenskraftiga lösningar som efterfrågas världen över. Om också elbilstillverkarna etablerar sig på samma ställe kan lyckade samarbeten uppstå, där nya tek niska lösningar snabbt kan testas och omsättas i praktiken. Om ett sådant elbilskluster upp står kan spridningseffekterna ur ett sysselsättningsperspektiv vida överstiga vad som genere ras i den ursprungliga etableringen. 4 Om arbetslösheten i regionen i huvudsak är konjunkurellt och tillfällig sker naturligtvis en undanträngning av andra jobb senare under nästa konjunkturåterhämtning. En investering som kortar konjunkturellt betingade arbetslöshetsperioder kan emellertid också minska strukturell arbetslöshet genom att korta perioder där människor riskerar att bli mindre anställningsbara. 6

8 När den nya verk samheten lockar med högre löner tvingas andra arbetsgivare att matcha med likadana eller högre löneökningar. Någonstans i kedjan finns då jobb som inte längre är lönsamma för arbetsgivaren, och som därför avvecklas. I detta extremfall uppstår ingen nettoeffekt på sysselsättning, men däremot en bredare effekt på löner och produktivitet. En tongivande forskare menar att investeringar i maskiner och utrustning är den viktigaste källan till ekonomisk tillväxt i G7 länderna. Investeringarnas bidrag till produktivitetsut veckling är större än alla andra faktorer för alla länder i alla perioder (Jorgenson, 2004). Han har självklart rätt i att investeringar spelar en stor roll. De flesta studier är entydiga i sina resultat. Några exempel är De Long and Summers (1991, 1992, 1993 and 1994) och Abdi (2004). Flera av studierna fokuserar just på investeringar i maskiner och utrustning och har funnit att dessa har ett samhällsekonomiskt värde som vida överstiger den privatekono miska avkastningen. En ökning av investeringarna med en procent har visat sig öka den långsiktiga produktivitetstillväxten i ekonomin med 0,2 0,3 procent. Senare års studier ten derar att vara mer avancerade, och finner ännu större effekter. Bond m.fl. (2010) genomför den ekonometrisk mest gedigna studien och har bevisat ett robust samband mellan investe ringar och BNP. En försiktig tolkning av dessa resultat är att en krona i investeringar ökar BNP och därmed även samhällets inkomster med ungefär en krona per år. Det bygger då på studier som är gjorda för hela länder. För en ort eller region kan det påverkas av spridningseffekter till öv riga landet, som kan gå åt olika håll. Sammantaget är en rimlig bedömning av effekterna att de ligger någonstans mellan de ex trempunkter som målades upp tidigare. En ort med hög arbetslöshet kan tillgodogöra sig de direkta effekterna i form av nya jobb som uppstår, medan en ort med låg arbetslöshet istället får en större, bredare inkomstökning. Utmaningen är då främst att försöka identifiera var på denna linje en ort ligger. Vi har gjort en bedömning av hur stor del av den direkta sysselsättningseffekten som kan täckas av per soner som var arbetslösa eller utanför arbetskraften innan etableringen. Denna andel antas sedan vara proportionell med avståndet till extrempunkterna i linjen. Sysselsättningseffekt Hög arbetslöshet Extrempunkt: hög arbetslöshet stor sysselsättningseffekt, liten inkomsteffekt Region med viss arbetslöshet får en mix av sysselsättningseffekt och inkomstökning Extrempunkt: låg arbetslöshet (full sysselsättning) endast inkomsteffekt Låg arbetslöshet Inkomsteffekt

9 4. Så har vi räknat Låt oss anta att det startar en ny industri inom miljöområdet (en batteritillverkningsanläggning) i en mel lan svensk stad (Kalmar). Vad skulle de ekonomiska effekterna av en sådan etablering bli för länet? Det fiktiva företaget har skapat ett litium-jon-batteri med en helt ny patenterad arkitektur både kemiskt och mekaniskt. Batteriet håller laddningen flera gånger längre än andra litium-jon-batterier och det kan laddas på kortare tid. I ett första skede är avsikten att tillverka batte rier till elbilar. Efterfrågan på de nya batterierna väntas bli mycket hög. Företaget beräknar att de behöver nyanställa 600 medarbetare till anläggningen i Kal mar. Salu värdet av produktionen antas vara 8 miljarder per år. Så mycket som 90 procent av företagets försäljning går på export, vilket betyder att 7,2 miljarder av försäljningsvärdet säljs utanför Sverige. Insatsvaror köps för 6 miljarder per år, varav 90 procent eller 5,4 miljarder, import eras. Förädlingsvärdet i företaget uppgår därmed till 2 miljarder. Produktiviteten (produktionen per sysselsatt) är högre i företaget än i ekonomin i genomsnitt, vilket är normalt för industri företag som oftast också är mer kapitalintensiva. Dessutom tar vi hänsyn till att detta är en ny anläggning som därför kan antas ha högre produktivitet än snittet för industrin. Produktions värdet (produkti viteten) blir således kronor per anställd (2 miljarder/600). Det är mycket högt, då produktiviteten i hela den svenska ekonomin uppgick till per an ställd Arbetskraftskostnaden per sysselsatt är också högre i företaget än i hela eko nomin i genomsnitt, vilket speglar att det är en modern, rätt automatiserad, anläggning där en stor del av arbetskraften är ganska kvalificerad. Resultaträkning, miljarder kronor Saluvärde Insatskostnader Sverige Industrin+energi Framtidsbatteri 8 6 = Förädlingsvärde Sysselsatta, tusental ,6 Arbetskraftskostnader ,42 Per sysselsatt, kronor AK/syss Månadslön/sysselsatt exkl sociala avgifter Produktivitet (FV/sysselsatt)

10 Så vad blir inkomst- och sysselsättningseffekten när vi tar hänsyn till både direkta och indi rekta effekter enligt det tidigare resonemanget? I rapporten baseras kalkylerna på att företaget etablerar en industri i Kalmar län, men exemplet kan även göras för andra län (med smärre justeringar). Orsaken till att beräkningarna för länen varierar är att de har olika utgångslägen, att de är olika stora eller har olika hög ar betslöshet. I ett litet län har företaget troligen sämre förutsättningar att rekrytera sina an ställda än i ett större län, så inflyttningen blir därför troligen större i ett litet än i ett stort län. Å andra sidan kan det vara lättare att rekrytera medarbetare i ett län med hög arbetslöshet än i ett län med låg arbetslöshet. Rörelserna, både in och ut ur länen, blir troligen större i ett mindre än i ett större län. Befolkningen och arbetsmarknadsläget i länen 2011 Antal och procent Län Befolkning Andel Arbetskraft Sysselsättning Arbetslösa Arbetslöshet Stockholm , ,4 Uppsala , ,6 Södermanland , ,9 Östergötland , ,3 Jönköping , ,2 Kronoberg , ,9 Kalmar , ,0 Gotland , ,9 Blekinge , ,0 Skåne , ,8 Halland , ,0 Västra Götaland , ,4 Värmland , ,5 Örebro , ,9 Västmanland , ,0 Dalarna , ,7 Gävleborg , ,4 Västernorrland , ,7 Jämtland , ,3 Västerbotten , ,4 Norrbotten , ,8 Riket ,5 Källa: SCB För att uttala sig om inkomsteffekten av att Framtidsbatteri flyttar in har vi tittat på hur BNP och de disponibla inkomsterna fördelar sig på länen. SCB redovisade nyligen den så kallade Bruttoregionprodukten samt en redovisning av de disponibla inkomsterna för länen avseende 2009, vilka visar att produktions- och inkomstandelarna skiljer sig avsevärt från län till län. 5 Till exempel svarar Stockholms län för nästan 31 procent av produktionen, 25 procent av inkomsterna men bara för 22 procent av befolkningen. I Kalmar län är skillnaderna inte lika stora. Länet svarar för 2 procent av produktionen i riket, 2,3 procent av inkomsterna och 2,5 procent av befolkningen. 5 Befolkningsandelarna avser visserligen 2011, men dessa skiljer sig endast marginellt från hur befolkningsandelarna såg ut

11 Bruttoregionprodukt och disponibel inkomst Miljarder kronor och procent 2009 BRP Andel 2009 Disp ink. Andel Stockholm , ,1 Uppsala 93 3,0 57 3,5 Södermanland 65 2,1 44 2,7 Östergötland 118 3,8 70 4,4 Jönköping 93 3,0 55 3,4 Kronoberg 52 1,7 31 1,9 Kalmar 62 2,0 37 2,3 Gotland 15 0,5 9 0,6 Blekinge 43 1,4 24 1,56 Skåne , ,6 Halland 86 2,8 53 3,3 Västra Götaland , ,5 Värmland 73 2,4 42 2,6 Örebro 82 2,7 44 2,8 Västmanland 73 2,4 42 2,6 Dalarna 82 2,6 45 2,8 Gävleborg 80 2,6 44 2,7 Västernorrland 79 2,5 40 2,5 Jämtland 39 1,3 20 1,2 Västerbotten 78 2,5 41 2,5 Norrbotten 79 2,6 41 2,5 Riket Källa: SCB Effekterna för länet Vilken effekt sysselsättningseffekten eller inkomsteffekten som överväger i ett län vid en industrietablering blir naturligtvis något godtyckligt, men baserat på uppgifterna över ar betsmarknad och inkomst för länen som redovisades ovan går det att göra en grov bedömning. Vi har delat in länen i tre grupper baserat på befolkningsandelarna och arbetslösheten i länen. De flesta länen är ganska små, med under fem procent av rikets befolkning, men har olika hög grad av arbetslöshet. De län med hög arbetslöshet och låg befolkningsandel hamnar i den övre vänstra cirkeln i diagrammet nedan. För dessa län kan de direkta effekterna av en industrietablering bli relativt stor och sysselsättningseffekten bli större än inkomsteffekten. I vårt exempel bedömer vi att mellan 800 och nya jobb kan komma till vid en etablering. I den nedre vänstra cirkeln hamnar små län med lägre arbetslöshet. För dessa län blir sysselsättningseffekten något mindre, nya jobb, samtidigt som inkomsteffekten blir något högre. För de tre storstadslänen är arbetsmarknaden så pass stor att sysselsättningseffekten troligen inte blir så stor, nya jobb, men å andra sidan blir inkomsteffekten av en etablering större. 10

12 Arbetslöshet i länen och länens andel av rikets befolkning Procent Arbetslöshet ,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 Värmland Blekinge Västmanland Örebro Södermanland Västernorrland Gävleborg Östergötland Kalmar Norrbotten Dalarna Jämtland Kronoberg Gotland Västerbotten Jönköping Halland Uppsala Stor sysselsättningseffekt, nya jobb, liten inkomsteffekt Skåne Medel sysselsättningseffekt, nya jobb, medel inkomsteffekt Andel av rikets befolkning V:a Götaland Stockholm Liten sysselsättningseffekt, nya jobb, stor inkomsteffekt Så hur ser det ut i Kalmar län, som vi valt som exempel? Där bor människor, vilket motsvarar 2,5 procent av rikets befolkning. Arbetslösheten uppgår till 8 procent, vilket är högre än i riket som genomsnitt. Kalmar tillhör ett av de mindre länen i riket, vilket talar för att rekryteringen av medar betare från andra län kan bli stor. Bruttoregionprodukten utgör 2 procent av riket och de disponibla inkomsterna utgör 2,3 procent av riket, vilket är något lägre än länets befolkningsandel. Vår tolkning av detta är att den direkta effekten, det vill säga ökningen av sysselsättningen, av en industrietablering i Kalmar är relativt stor samtidigt som inkomsteffekten är mindre. I diagrammet illustreras detta av att en industrietablering i Framtidsbatteris storleksklass skulle totalt 900 personer få nytt jobb Sysselsättningseffekt Hög arbetslöshet Kalmar stor sysselsättningseffekt och låg inkomsteffekt Låg arbetslöshet 0 Inkomsteffekt Effekter för riket För Sverige som helhet märks knappt en industrietablering som i vårt exempel, eftersom en investering är för marginell. Men om likvärdiga industrietableringar skulle komma till i alla de svenska länen, vilket inte är osannolikt om betingelserna är de rätta, förändras naturligtvis effekterna. 11

13 Initialt skulle sysselsättningen stiga av sådana etableringar, men kan vi anta att man på riks nivå efter en tid alltid hamnar i den högra extrempunkten, det vill säga att sysselsättningen står stabil men att samhällets inkomster ökar. Grundantagandet här är att arbetsmarknaden i genomsnitt över en konjunkturcykel befinner sig i jämvikt. 6 Inkomsterna i riket skulle därmed stiga påtagligt i och med snabbare tillväxt. Enligt fors karna leder en ökning av investeringarna med en procent till en långsiktig produktivitets tillväxt i ekonomin med 0,2 0,3 procent. Eftersom investeringarna uppgår till nästan 20 pro cent av BNP betyder det att om investeringskvoten kan höjas med en procentenhet av BNP så kan BNP-tillväxttakten höjas med drygt en procentenhet. En beräkning visar att om inve steringskvoten kunde höjas med en procentenhet och därmed tillväxttakten stiger med säg 1,2 procent per år så skulle BNP-nivån efter fem år vara ungefär 6 procent högre jämfört med om de nya investeringarna inte kommit till. 7 Detta skulle lyfta Sverige i välståndsligan ungefär till nivån där Nederländerna, för närvarande på femteplatsen, ligger. Under många år har investeringskvoten (investeringarna som andel av BNP) varit betydligt lägre här i Sverige än i våra konkurrentländer. Under det senaste decenniet har kvoten i Sve rige legat kring 18 procent medan den i Euroområdet har legat kring 21 procent, vilket är en viktig förklaring till att Sverige under lång tid fallit tillbaka i den så kallade välståndsligan. 8 Under de allra senaste åren har investeringskvoten i Sverige närmat sig euroområdets och Sverige har bland annat som ett resultat av detta också klättrat några placeringar i välfärds ligan de senaste åren. Men vi är fortfarande långt från den fjärdeplats som Sverige hade Sveriges placering i välståndsligan Köpkraftsjusterad BNP/capita Källa: OECD Om Sverige lyckades attrahera företag att investera i landet säg en industrietablering i varje län skulle Sveriges investeringskvot stiga en procentenhet och komma upp i nivå med euroländerna under de senaste åren, och då skulle förutsättningarna för vårt land att klättra tillbaka till en fjärdeplats i välståndsligan självklart öka påtagligt. 6 Arbetslösheten ligger i genomsnitt över en konjunkturcykel vid den sk naturliga arbetslösheten (NAIRU Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment). 7 Se appendix. 8 OECD sammanställer varje år medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita i en så kallad välståndsliga. 12

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Genuint sårbara kommuner

Genuint sårbara kommuner Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag Rapport 0112 Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008

Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet. Juni 2008 Näringspolitikens nästa steg från anslagsstyrning till framsynthet Juni 2008 Sammanfattning 1 Sammanfattning Näringspolitiken har blivit viktigare. Den är en förklaring till att utvecklingen i olika europeiska

Läs mer

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också!

Utmaningen. Sverige har något att ta itu med. du också! Utmaningen Sverige har något att ta itu med du också! 1 Vi har en uppgift. Världen är på väg in i en allvarlig konjunktursvacka. I många länder, däribland Sverige, ökar nu arbetslösheten igen efter en

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok.

Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Ett stort tack till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för stöd till skrivandet av denna bok. Tack också till Johan Hjelmstrand, Li Jansson, Arvid Malm, Janerik Larsson och Tino Sanandaji för

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling AGENDA FÖR SVERIGE 1 Agenda för Sverige Jan Edling 2 AGENDA FÖR SVERIGE Agenda för Sverige Copyright 2005 Jan Edling FLEXICURITY AGENDA FÖR SVERIGE 3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Sveriges beroende

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden

Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden Av: Nima Sanandaji - 1 - Förord Småföretagarnas Riksförbund har klart och tydligt tagit positionen som den intresseorganisation som företräder de små

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt

Framtidsutredningen Stockholms stad. Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Framtidsutredningen Stockholms stad Om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt 5 Om denna rapport Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för år 2001 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett underlag

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012 Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer