TOXIKOLOGISKA grundbegrepp. BEGREPPEN dos och dosering. De tre gyllene lådor af toxicologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOXIKOLOGISKA grundbegrepp. BEGREPPEN dos och dosering. De tre gyllene lådor af toxicologia"

Transkript

1 toxikologi sideblow Detta är en tramsig sammanfattning av farmakologisk toxikologi till stor del inspirerad av den fantastiska boken Pharmacological Toxicology. Som blivande farmacevt BÖR DU köpa den boken. Denna sammanfattning skrevs runt 2007 och innehåller fortfarande en del felaktigheter- har du uppdateringar? Maila Tack! Toxikologiska grundbegrepp 2 Begreppen dos och dosering 2 Toxicitet kan ta sig olika utryck 3 Dos-effekt & dos-respons 3 Lite mer om dos-responskurvor 4 De beryktade fyra stegen 4 ADME 5 Mekanismer bakom celldöd 5 Processer som leder till celldöd 6 Toxicitet i luftvägarne 7 En massa skumma fosterskador 8 Fostersskadande läkemedel 9 Enzymomania den goda sjukdommen 10 Genotoxicitet 11 Njurtoxicitet 12 Många olika sorters mutationer 12 Levern 13 Kemisk carcinogenes 14 Olika sätt att katigorisera carcinogener 14 Bioaktivering 15 Cyklofosfamid n shizz 15 Finishing touches on bioaktivering 16 De akuta förgiftningarna 16 Behandlingsgången vid akut-tox 16 Några verkningsmekanismer 17 Äntligen regulatorisk toxikologi 18 Indragna läkemedel 19 Akut toxiska ämnen och antidoter 19 Läkemedelsmetabolism 20 Några olika sköna enzymer Den okristliga evolutionen 21 Några endogent aktiva CYP ar 22

2 TOXIKOLOGISKA grundbegrepp BEGREPPEN dos och dosering De tre gyllene lådor af toxicologia Beskrivande toxikologi identifierar och beskriver kemikaliers inneboende toxikologiska egenskaper = toxikologisk profil. Utförs av: INDUSTRIN DOS (eng. dose) är ett centralt men multifacetterat begrepp. Kan uttryckas [mg/kg kroppsvikt] eller [mmol/kg kroppsvikt] Exponeringsnivå Intagen mängd DOSERING (eng. dosage) kan uttryckas i exempelvis [mg/kg kroppsvikt/dag]. Alltså dos per tidsenhet. Halt av ett ämne i luft, dricksvatten, föda, läkemedel, jord etc. Dos eller dosering Mekatistisk toxikologi identifierar och beskriver hur och varför toxikologiska effekter uppkommer. Utförs av: INDUSTRIN & ACADEMIA Absorberad mängd Vävnadsdos Måldos Systemdos, intern dos eller halt i blod Halt i CNS, lever, njure, fettvävnad eller liknande. Biologiskt effektiv dos. Farmakologisk måldos är den dos som ger farmakoligisk effekt. Koncentrationen vid en specifik receptor. Måldosen avgörs av biotillgänglighet, ADME, individuella skillnader mm. Tillämpad toxikologi kallas även analytisk toxikologi. Använder samlad kunskap om kemikalier för att göra riskbedömningar, säkerhetsvärderingar och dylikt. Utförs av: MYNDIGHETER Calle 7 år, Falun Bor i ett område där jorden som innehåller 1000 mg Pb/kg (exponeringsdos) Äter omkring 50 g jord/dag, som innehåller x mg Pb (intagen mängd) Dock påträffas inga förhöjda blyvärden i Calles blod (absorberad mängd) - 2 -

3 TOXICITET kan ta sig olika utryck Toxicitet är ett mycket svårdefinierat begrepp. Att ens försöka definiera det skulle vara att spela rysk roulett med sin akademiska karriär Reversibel - Irreversibel Vissa toxiska effekter är per defi nition irreversibla, som död, cancer, mutagenes och miss-bildning. Skador i organ med hög förmåga till kompensatorisk cellproliferation är oftare reversibla (typ njure och lever). Medan de som inte har lika bra cellnybildningsförmåga ofta får irreversibla skador (typ CNS). Lokal - Systemisk Exempel på organ som drabbas av lokal toxicitet (beroende på administrationsform) är ögon, hud och mag-tarm-kanalen. Organ som drabbas av systemisk toxicitet är CNS, lever, njurar och blodbildande organ, mfl. En kombination av både lokal och systemisk effekt kan uppkomma när huden utsätts för stark syra. Frätskada (lokal) och elektrolytbalansen rubbas (systemisk), vilket kan leda till njurskada. Ormbett är ett annat exempel. Omedelbar - Fördröjd Akuta effekter oftast direkt i samband med enstaka exponering. Sent uppträdande, ofta upprepade exponeringar under lång tid. Exempel: radon år lungcancer. Idiosynkrasi Ärftligt betingad avvikande känslighet. antal människor En minoritet av befolkningen (siffrorna är påhittade) är extremt känsliga eller okänsliga p.g.a idiosynkrasi. Toleransutveckling Kan uppkomma om.. 1) mindre substans når kritisk receptor 2) vävnaden får ökad motståndskraft, exempelvis då metalltionin bildas för att komplexbinda Cd 2+ Interaktioner mellan kemikalier Samtidig administrering av två kemikalier kan leda till.. 1) att kemikalierna interagerar direkt med varandra, vilket kan påverka kinetik eller metabolism. 2) att organismens respons påverkas om ämnena binder samma receptor. Kan ge en additiv, synergistisk, eller antagonistisk effekt. NÅGRA KURVOR SOM BESKRIVER dos-effekt & dos-respons effekt respons TD 50 log dos [mg/kg] log dos [mg/kg] Tröskeldos finns. Gäller de flesta gifter Dos - Effekt Hur stor effekt individen (djuret) uppvisar vid olika doser. Effekten kan exempelvis vara halten av något leverenzym. Skalan blir då exempelvis en koncentration eller procent av maximal effekt. X-axeln är ofta logaritmerad för att kunna inbegripa ett större dos-omfång. Dos - Respons Alltid dikotom skala - 1 eller 0, respons eller ingen respons. När dessa allt-eller-inget-data läggs ihop för en hel population framträder en sigmoid kurva (om ämnet har tröskelvärde). Responsen kan antingen vara naturligt dikotom - t.ex. leverförändringar eller inga förändringar. Men även kontinuerliga skalor kan omvandlas till dikotoma skalor genom att man sätter upp ett tröskelvärde. Exempelvis: när ALAT är > 1,0 = positiv respons, alla andra värden = negativ respons. Tröskeldos saknas, ex. vissa genotoxiska carcinogener T.ex. syre, vatten - 3 -

4 LITE MER OM dos-responskurvor Från djurexperimentella (eller invitro) tox-tester kan man utläsa väldigt många värden. TD 50 Toxic Dose 50%. Den dos då halva populationen drabbas av en speciell toxicitet. ED 50 Effective Dose 50%. Önskvärd farmakologisk effekt (finns ej för miljögifter o. dyl) TD 50 för olika skador samt ungefärliga tröskeldoser för olika toxiska effekter. LD 50 Lethal Dose 50%. Den dos då halva populationen dör. DE BERYKTADE fyra stegen vid utvärdering av toxikologiska verkningsmekanismer 1 delivery ADME. Involverar det toxiska ämnets toxikokinetik och metabolism. Molekylens biotillgänglighet har stor betydelse. 2 interaktion med målmolekyl Kovalent bindning, reversibel receptorbindning eller inkorprering i endogena molekyler exempelvis. Den kovalenta bidningen är viktigast för kemikalieinduserad toxicitet. TI Terapeutiskt Index som kan defi nieras som LD 50 /ED 50 NOAEL No Observed Adverse Effect Level, alltså den högsta dosen i experimentet som inte gav observerbar tox. effekt jmf. kontrollgruppen LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level, alltså lägsta dosen som gav upphov till observerbar tox. effekt jmf. kontrollgruppen. MOS - Margin Of Safety, kan definieras som LD 1 /ED 99 (vanligt inom LM-toxikologi) eller NOAEL/faktisk exponeringsnivå. 3 förändrad cellfunktion Resultatet av en förändrad cellfunktion beror på vilken sorts förändring det handlar om. Det kan hända att cellen själv inte tar skada av förändringen utan exempelvis bara producerar mindre mängder av ett visst protein - men att denna minskning ändå är ödesdiger för organismen. Detsamma gäller om cell-cellsignaleringen förändras, exempelvis mella neuron. Dessa båda exempel kan vara svåra att upptäcka i in vitro-studier. 4 reparationsmekanismer Cellerna kan försvara sig mot angrepp på olika nivåer. Vävnadsnivå: apoptos eller ökad cellproliferation Cellulär nivå: regenerering av axoner vid t.ex. botulinumtox. Molekylär nivå: olika DNA-reparationsmekanismer - 4 -

5 HUR TOXIKOLOGIN PÅVERKAS AV ADME Administration Distribution Metabolism Elimination + Kemiskfysikaliska egenskaper (små, oladdade, fettlösliga) + Koncentration vid kontaktstället + Kontaktställets yta och genomblödning + Distribution till målorgan + Aktiv intransport till målcell + Lipofilicitet A D - Förstahandsmetabolism = elimination från det systemiska kretsloppet - Kemiskfysikaliska egenskaper (stora, laddade och/eller lipofoba) - Distribution till övriga vävnader - Bindning till plasmaproteiner - Barriärer (blod-hjärn-) MEKANISMER BAKOM celldöd Trots att mycket är olika mellan nekrotisk och apoptotisk celldöd, finns gemensamma drag som nedsatt mitokondriefunktion p.g.a ökad permeabilitet i mitokondriens innermembran förkortas MPT (membrane permeability transition). Flertalet kemikalier som dödar celler genom nekrotisk celldöd kan också framkalla apoptotisk celldöd. Nekrotisk celldöd Äfven känd som toxisk celldöd eller okontrollerad celldöd. Nekrosen är vanlig vid infektioner o.dyl. Primära metaboliska rubbningar leder till att underhållet i cellen försvagas och en bioenergetisk katastrof i cellen leder till själva nekrosen. Passiv process Spricker (cellinnehåll frisätts i vävnaden) Immunförsvaret aktiveras Apoptotisk celldöd Eller programerad/kontrollerad celldöd. Apoptos är ett naturligtfenomen som är ett viktigt inslag i: 1) fosterutvecklingen 2) immunförsvar 3) tumörutvecklings-skydd Aktiv process Cellen delas upp i små apoptoskroppar (cellinnehåll frisätts inte i vävnaden) Immunförsvaret aktiveras inte När dör du? + Bioaktivering till reaktiva metaboliter och ev. biprodukter M - Detoxifiering - Ökad hydrofilicitet Olika celltypers möjlighet att proliferera Om ett organ eller en vävnad lider stor skada vid celldöd, så är dess förmåga att återhämta sig beroenede av hur bra celltypen är på att proliferera. + Återabsorption + Depåer i t.ex. fettvävnad + Elimination i bröstmjölk E - Eliminering via njurar, lever, lungor Ständig proliferation Som lätt kan börja dela sig Som ej delarpå sig Huden Hepatocyter (kan ej ersättas) Slemhinnor (luftvägar, magetarmkanal) Benmärg Parenkymala celler i njuren Neuroner (CNS) Hjärtmuskelceller Äggceller - 5 -

6 TRE OLIKA PROCESSER SOM leder till celldöd 1 Brist på ATP 2 Förhöjd i.c. konc under lång tid 3 Överproduktion reaktivt syre eller kväve (ROS; RNS) Brist på ATP ATP krävs för ett stort antal energikrävande funktioner i alla celler (exempelvis uttransport av joner). Mitokondriegifter är ämnen som stör ATPsyntesen. De finns några olika typer av mitokondriegifter: De som stör H + tillförseln till Leffes grill 1 De som stör transporten av elektroner i Leffes grill 1 De som hämmar tillförsel av syre till cytokromoxidas De som hämmar fosforyleringen av ADP De som skadar mitokondriernas DNA Mer om dessa fem punkter finns att läsa i det gudomligt välgjorda kompendiet. Alla dessa fem leder till ökade nivåer av AMP, ADP och metaboliter, sam minskade nivåer ATP. O2 Citroncyracykelns enzymer inhiberas. Leffes grill 1 inhiberas Syrebrist (hypoxi) Mitokondrierna skadas eller inhiberas ATP-syntaset inhiberas ATP celldöd Förhöjd intracellulär koncentration under lång tid Kalciumkoncentrationen i blod är låg men i cellerna är den sjuuuukt låg. Att den behålls sjuuuuukt låg är viktigt då många proteiner och proteinfunktioner styrs av tillgången på. Eftersom [ ] ic är så viktig finns en kontrollaparatur i cellen som håller koncentrationen under uppsyn. Men toxiska ämnen kan störa detta kontrollsystem genom att öka flödet in i cytoplasman eller genom att hämma utflödet, vilket medför att kalciumkoncentationen skjuter i höjden. Konsekvenser: membranskador, celldöd, istid. Ca2+ 2+ Ca Ca2+ Transporter för att hålla stabil kalciumkoncentration i.c. Kemikalieinduceard ökning av ROS & RNS NADPH + H + NAD + cytokrom 450- reduktas doxorubicin doxorubicinradikal Vad avgör om det blir apoptos eller nekros? MPT ATP-produktion glykolys nedbrytande processer Om det finns ATP kan cellen välja att begå apoptos. Alla mitokondrier Har fenomenet MPT nekrotisk celldöd Inte alla mitokondrier omfattas av MPT apoptotisk celldöd Fåtal mitokondrier omfattas av MPT livet går vidare O 2 O 2 aktiv molekyl som utövar toxisk effekt aktiv molekyl som utövar toxisk effekt Överproduktion av ROS / RNS Även i normalfallet bildas ROS (reaktiva syre metaboliter/ fria radikaler ) men cellerna har ett väl fungerande system för att oskadliggöra ROS (SuperOxidDismutas, GSH, katalas mfl.) När försvarssystemet hindras eller uppkomsten av ROS är för stor för att kunna hanteras, oxideras fettsyror, proteiner och DNA. Eftersom organellers och cellers membran bestpår av lipider leder lipidperoxidation - om den får på gå länge - till att dessa delar eller hela celler kolapsar. Olika orsaker till ATP-brist 1) Leffes grill kallas ibland även elektrontransportkedjan

7 Friska alveoler TOXICITET I luftvägarne Försvarsmekanismer krökt luftväg cilier makrofager slem, hostreflex (viss metabolism) bakterier svampsporer (tobaks)rök (damm)partiklar läkemedel gaser slemlager olösliga ämnen flimmerhår GI-trakten lättlösliga ämnen blodet the system pulmonell fibros ARDS / ALI 135 hosta fosfolipidos KOL Antal läkemedel som är kända för att orsaka olika luftvägstoxicitet. mangan NH 3, SO 2, Cl 2 och andra gaser större partiklar (>10μm) direkt till målorgan ingen förstapassagemetabolism små partiklar, ner till nano Astma 168 Luftpassage hindras reversibelt genom att bronkmuskulaturen kontraheras, bronkslemhinnan svulnar och ett segt slem produceras. Emfysem Gradvis förstörelse av alveolväggen + Minskat antal elastiska fibrer = förstorade alveoler. I en frisk lunga omges alveoler och luftvägar av ett nätverk av elastiska fibrer som hjälper till att bibehålla alveolernas form och elasticitet, samt gör det lättare för personen att andas in och ut. Vid KOL frigörs Emfysem-alveoler proteiner som bryter ner dessa elastiska fibrer vilket dels resulterar i att alveolerna kolapsar ihop till större alveolhåligheter och dels att andningen försvåras på grund av stelhet i lungan. Cancer-alveoler Lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i västvärlden. I Sverige registreras årligen knappt nya fall av lungcancer, av vilka 90 procent avlider inom 5 år. Bäst prognos har patienter som opereras, men dessa utgör <20 procent av fallen. Även bland opererade patienter är recidivfrekvensen hög, och 5-årsöverlevnaden är ca 40 procent. Småcellig lungcancer Massor med små och tätt packade cancerceller som snabbt sprider sig utanför själva lungan. Icke-småcellig lungcancer Adenokarcinom växer från körtlar i lugornas slemhinna. Skivepitelcancer börjar växa i bronkerna och bildas i skivepitelet Pulmonell fibros Pulmonell fibros uppkommer då alveoler och interstitium fylls av bindväv. Makrofager reagerar på vissa irritanter genom att frisätta tillväxtfaktorer och cytokiner som får fiberoblaster att börja dela sig. Detta medför vanligen till ickeproduktiv hosta och/eller andfåddhet. Lungan blir stel. Fibrotiska alveoler ARDS Acute respiratory distress syndrome Omfattande skador på alveolernas epitel leder till ökad permeabilitet och inflöde av vätska till alveolerna. Överflödet av vätska kan leda till hindrat lymfdränage och inaktiverad surfaktant. Detta kan i sin tur medföra hindrat gasutbyte och livshotande syrebrist. Fosfolipidos 168 ARDS-alveoler Störning i fosfolipidmetabolismen orsakar en abnormol fördelning av lipider i makrofager och alveoler.

8 EN MASSA SKUMMA fosterskador Missbildningar leder till spontanaborter Missbildningar förekommer i mer än hälften av alla konceptioner. De flesta leder till spontana aborter väldigt tidigt i fosterstadiet kvinnan är inte ens medveten om graviditeten. Vad ger missbildning? Genetiska anlag Kromosomrubbningar i ägg-/spermiecellen Infektioner Bristsjukdom Läkemedel Vad ska vi kunna? Varför känsligheten gentemot embryotoxiska teratogena ämnen varierar under graviteten. Prekliniska säkerhetsvärderingar (se FASS) Mekanismer vävnadsnivå och cellulär nivå som kan ge upphov till fosterskador. Några kända fosterskadade ämnen (alkohol, tobaksrökning, antiepileptika, retinoider mm.) FASS gruppering av läkemedel A inga missbildningar under lång tids prövning B ger fosterskador på djur C har reversibel farmakologisk effekt på foster (andningsdepression mm.) D ger fosterskador (15-tal läkemedel) Målorgan o målceller hos kvinna/man rörande reproduktionstoxicitet (kursivt) Reproduktionstoxicitet Män och kvinnor Utvecklings tox (developemental tox) Bild 31.1 från hand out Skadade könsceller under fosterstadiet (bildas utanför fostret vandrar sedan in i fostret). Mutationer i dessa får konsekvenser på gametbildningen i den blivande individen. Endpoints slutresultat av fl era händelser Spermakvalitet, i västvärlden minskar sädkvalitén pga. okänd anledning Fertilitet, time to fi rst pregnancy används som mått vid tox.studier för olika substanser. Spontanaborter, ex. arbetsmiljöexponeringar Missbildningar, missbildningsregister Låg födelsevikt, koppling t fosterskador Prematuritet, Perinatal dödlighet, plötslig spädbarnsdöd (infant death), minskat pga. barn sover på rygg mer och mer. Rökning ökar risken för p.d. Transplacentär cancer Reproduktiv kapacitet hos avkomma, Viktiga skäl att studera fosterskador Betydelse av bristtillstånd ( folsyra, zink, jod struma, hjärnskador) Kemisk exponering större problem för fostret än vad vi tror? Alkohol, rökning bokstavssjukdommar. Kliniska problem: sjuk kvinna som blir gravid (diabetiker, epilepsi etc.), gravid kvinna som blir sjuk (ex. infektion) Av DAMP-kids i Götet hade 36% rökande morsor, medan 16% i kontrollgrupp (ickerök.) hade DAMP. Fostereffekter av rökning Halverad chans till befruktning (pga. att blastocysten utsätts för toxiska ämen?) Risk för utomkvedshavandeskap = blastocysten implanteras i äggledaren För tidig födsel Låg födelsevikt Låååååång lista. En rökande kvinna förlorar fl er ägg än en ickerökande, pga apoptos av äggcellerna tidigare klimakterie. Fosterutveckling Under den allra första delen av fosterutvecklingen delas cellerna upp sig i tre cellskikt: Ektoderm CNS Hud Mesoderm Ben Brosk Bindväv Buskler Edoderm Epitel i andningsvägar, tarmepitel Neuralrörets vikning kan liknas vid ett papper som viks och bildar ett rör. Efter 4 veckor fi nns fortfarande en öppning framtill och baktill neuroröret = främre och bakre neuroporen. Om dessa inte sluts kan man få en avsaknad av hjärna. Om den bakre neuroporen inte sluts ryggmärgsbrock Äggcellen har RNA med sig från modern, som snabbt degraderas. Olika sorters mrna bildas av olika celler i fostret olika cellfunktioner. Under embryonalutveckligen är samstämmighet/kordination mellan olika celler väldigt viktig. Rubbningar i denna SYMFONI leder till ovärdiga människor (typ CarlPhilip).

9 MÅNGA FINA fostersskadande läkemedel Retinoider Vitamin A-liknande Anti-acneläkemedel. Kvinnan måste sluta med lm. 2 år innan hon skaffar barn. Symtom Platt ansikte, liten haka, underutvecklat öra (avsaknat i extremfall), grava hjärnskador, assymetri i ansikte. Orsak Nervlistceller finns i fosterutveckligen. Bildar delar av ansiktet i normalfallet. Första gälbågen bildar under och överkäke. Örat bildas mellan första och andra gälbågen. För lite celler i detta område leder till att ytterörat inte kan bildas avsaknad av öra. Tymus bildas av nervlistceller. Bakhjärnan består av 7-8 olika segment som skickar ut innerverande nervanor till ansiktet (röstapparat, spottkörtlar, ansiktsmuskler mm) kranialnerver. Vitamin A från kött/mjölk, omvandlas till all-transvitamina-syra (vitamin A-syra), via olika aldehyder. Brist eller för stor förekomst av vitamin A. Mödrar som får vitamin A ombildas till vitamin A-syra fostret får för höga doser vitamin A-syra missbildningar. Embryto bildar vitamin A-syra i bakre delen av hjärnan, och bryter ner den i framhjärnan. Detta leder till en gradient i bakhjärnan. Halten vitamin A-syra bestämmer cellsegmentens öde / funktion. Homeoboxgenergener (hox-gener) Har vitamin-a-syrareceptorer på sig. Styr bildning av olika organ/ nerver. För höga tillförda doser vitamin A-syra missbildningar/felaktig tillväxt Alkohol 1. tillväxthämning 2. utvecklingshämning 3. ansiktsmissbildningar Symtom Minskad hjärna, kort näsa, mycket tunnöverläpp, epikan tusveck (ögonen), platt mellanansikte På det gyllene 1970-talet upptäcktes detta. Under denna tid gick folk i allmänhet över till vettigare droger. Hydatoin Symtom Läpp-gomspalt, korta fingrar, snedöghet, minskad hjärnvolym=mikrocefali, epikantusveck Orsak Teori 1: epoxidbildning epoxiderna är vävnadsskadande pga sin reaktivitet Epoxidhydraktas gör att epoxiden återbildas till hydroxidgrupp O Trimetadion Symtom Kort nacke, V-formade ögonbryn, kort haka, mm. Valproinsyra Symtom Ryggmärgsbrock, ansiktsmissbildningar Orsak V. hämmar slutning av nervröret under den 4:e veckan. V. hämmar enzymet histonacetylas (HDAC) som deacetylerar histoner. När histonerna förblir acetylerade är DNAkedjan mer öppen och transkriptionsfaktorer kan binda in lättare. Detta gör att transkriptionsaktiviteten i cellen störs/förändras. Warafarin Orsak Svåra blödningar kan drabba fostret, vilket kan resultera i hjärnskador. Kondrodcytropi kan även inträffa. Talodimid Talidomid användes mot graviditetsillamående på1960-talet. Nu får det endast skrivas ut mot myelom hos personer >65år. Symtom Korta armar/ben. Orsak Fiberoblast Groth Factor påverkas? Integriner? Ett 40-tal teorier finns. Talidomid finns även i R-form, som teoretiskt inte skulle ge dessa skador MEN racemat kommer bildas i blodet, även om bara R-formen tillförs. ACE-hämmare ACE-hämmare kan gå över placentan och sänker bt hos fostret. Detta innebär att njurar underutvecklas, liksom lungorna. Symtom Anuri, hjärnan har inget skyddande brosk eller hudlager. Misoprostol En prostaglandinagonist som används för att inducera abort (i superkristna länder). Fostren kan överleva abortförsöket men får då ofta missbildade leder. Östrogener Vid stora mängder östradiol, kan fostret få ökad risk för vaginalcancer. Dessa barn föds även för tidigt pga. annorlunda form på livmodern. Pojkfoster kan få cystor i bitestiklarna. Hormonstörande ämnen DDT, PCB har en östrogen effekt, men svag sådan Testikelcancer är 5 ggr vanligare idag än för 100 år sedan, vilket inte kan förklaras. Förmodligen multifaktoriell förklaring. Ftalat som används som mjukgörare i plast, kan vara hormonstörande enl. amerikanska studier. reaktiv epoxid - 9 -

10 ENZYMOMANIA den goda sjukdommen Flavin-beroende MonoOxygenaser (FMO) Cirka fem olika isoenzymer. Har ingen hemgrupp, men en fl avingrupp (FAD). Sätter in syre i substratet. FMO1: njure, hud FMO2: lunga FMO3: lever FMO4: FMO5: lever I fosterstadiet, uttrycks de olika varianterna av FMO i andra organ. Polymorfism finns, vissa saknar FMOerna. Alkoholdehydrogenas Alkohol Aldehyd Alkoholdehydrogenas använder NAD + som kofaktor. Zn-innehållande enzym. 20 olika isoenzymer fi nns uttryckta. Vissa fi nns i magsäck och ögats kornea. Levern uttrycker alla. Enzymerna finns i cytosolen. Klass I metaboliserar etanol Klass II oxiderar andra alkoholer Klass III - - Klass IV fi nns i magsäcken. etanol Klass V nyligen upptäckt Flera lm har alkoholgrupper på sig och är därmed substrat för dessa fem. Aldehyden är giftig/toxisk. Därför fi nns aldehydehydrogenas. Aldehyd Karboxylsyra Aldehyd av etanol ger baksmälla. Aldehyddehydrogenaser Cytosol & mitokondrier NAD+ (NADP+) är kofaktor Klass I Klass II Finns i mitokondrier Disulfiram hämmar aldehyddehydrogenaset. Aldehyddehydrogenaser Cytosol & mitokondrier NAD+ (NADP+) är kofaktor Klass I Klass II Finns i mitokondrier Disulfiram hämmar aldehyddehydrogenaset. Oxidaser Ska ej förväxlas med CYP450-enzymerna som är monooxygenaser. Här används syre för att ta emot elektroner under oxidationen. Överför elektroner från substrat O 2 som bildar =O 2 - Oxiderar fettaldehyder till karboxylsyror Xantinoxidas Oxiderar xantin till urinsyra (men ox. inte läkemedel) MonoAminoOxidas (MAO) 1) Viktig för att inaktivera neurotransmittorer 2) Viktig för deaminering av aminer CYP450-enzymerne En mycket stor och viktig enzymgrupp för både läkemedel och andra gifter. Bidrar både till metabolisering, detoxifiering och bioaktivering av ämnen. CYP-ar inblandade i..exogen omvandling visar bred substratspecifi tet. Svält, diabetes och andra fysiologiska tillstånd påverkar inte CYP450-enzymerna så mycket...endogen omvandling har en absolut (1 subs.) eller smal (fåtal substrat) specificitet. I levern är 77% exogent omvandlande och 23% endogent omvandlande. CYP450 s endogena roller Könsdiffrentiering (könshormoner & steroider) koncentration i serum kontrolleras av hormonet/vitaminen vitamin D, som är helt beroende av P450. Vid urkalkning av skelettet är P450 inblandat. Hemmar och gynnar blodkoagulationen. Glukoneogenes P450 måste ha syre närvarande. CYP 1-3: främst exogena ämnen (läkemedel, gifter mm) CYP 4-5, 8: främst fetter som substrat CYP 7,9-51: främst steroider (kolesterolderivat) CYP 51: gör kolesterol som utgör ett så pass viktigt förstadie till steroiderna att dess blotta närvaro borde slå vilken farmacie studerande som helst med HÄPNAD. Väl konserverad genetiskt. I den sexkantiga levercellen Ett sätt att för cellen att göra sig av med kolesterol genom att göra om dem till gallsyra, genom flera CYP 450-enzymstyrda reaktioner. Reaktionen går från organell till organell Vitamin D V. D syntesen går genom olika organeller En aktivering sker i levern (CYP 27A), och en sker i njurarna (CYP 27B). Uppreglerar nivåerna i blodet (från skelettet eller ökat upptag från födan). Vid rätt mängd i blodet måste Vit D syntesen stoppa CYP 24 inaktiverar VD 3. CYP 27B och 24 kan aldrig vara samtidigt aktiverade. Fler endogent aktiva CYP ar P450 grupp 8 deltar i omvandling av fetter CYP5A1 deltar i blodkoagulationen genom att syntetisera tromboxaner. CYP8A1 sitter i kärlväggarna och är involverad i prostaglandinsyntes. CYP11A är nödvändig för progestersonbildning ( för vidareutveckling estradiol, kortisol, testosteron) CYP4A stimuleras (lixom 2E) av svält och diabetes. Gynnar därmed snabbare nedbrytning av fettsyror. CYP2E har förmåga att omvandla ketonkroppar till glukos i extrema situationer

11 DEN EFVIGA TRENDEN genotoxicitet Varför i helvete är gentox så jävla viktigt? 1. Viktig toxikologisk end-point i sig (end-point effekt ) Cancer Ärftliga sjd Fosterskador o missbildningar 2. Genotoxiska ämnen kan sakna tröskeldos och alltså vara farliga vid vilken dos som helst. 3. Genetiska förändringar används allt oftare som biomarkörer i epidemiologiska studier. Som tidiga sjukdomsmarkörer eller som biologiska exponeringsmarkörer. En av de tidigaste toxiska effekter som undersöks i preklinisk lm-prövning är gen-tox. Snabbt, enkelt och billigt samt kräver liten mängd substans. Därför finns >200 korttidstester för att påvisa gentox hos ett ämne. (På denna kurs är 2 upptagna: Ames & HPC- DNArepairtest) HPC/DNA-reparationstest En standardmetod för att mäta hur aktivt cellens reparationsmekanism blir när en viss kemikalie introduceras. HPC = hepatocyt-primär cultur Negativ kontroll = vehikel Positiv kontroll = ex. cyklofosfoamid Tymin (unikt för DNA) märks med 3 H. Cellerna får inte genomgå proliferation då uppstår risken att man mäter replikation istället för DNA-reparation. Detta åstadkoms (troligen) med kemikalier End-points Direktinteraktion med DNA alkylering av DNA, DNA-addukter Primär DNA-skada AP-siter, korsbindningar DNA eller protein, dimerer mfl. Genmutationer basparssubstitution, ramskifte Strukturella kromosomförändringar chromatoid/chromosome breakage, translokation genotoxiskt ämne direkt effekt eller bioaktivering Ames test 3 personer DNA-förändring 1 Lever från inducerad råtta el likn. 1 negativkontroll 2 positiva kontroller (en direktverkande mutagen och en mutagen och en bioaktiverad) 1 handfull salmonellabakterier (finns på ICA Väst) 1 testsubstans i tre koncentrationer Resultatet visar om testsubstansen är mutagen i närvaro/frånvaro av bioaktiverande CYPenzymer. Metoden är vanlig, men man måste ta ställning till dess relevans för människa inget händer fungerar DNA-reparation fungerar int bestående effekt från Genotoxicitet 16/

12 ETT OCH ANNAT OM njurtoxicitet Hur uppstår njurtox? Membran. ROS (reparationsmekanismer ) antioxidanter membran-integretet och permeabilitet. Membranceller dör eller skadas vilket medför att gränsen mellan blod- och urinsidan suddas ut och primärurin blandas med blodet njursvikt. Celler som dör i proximala tubuli extraheras genom urinen och blockerar då genomflödet. När detta händer samtidigt i många nefron sjunker GFR. Var uppstår njurtox? Framförallt i proximala tubuli. Både membran i njuren och mitokondrier kan påverkas. När mitokondrier förstörs eller hindras från att producera ATP får cellerna snabbt brist på denna energiråvara som är extra viktig för cellerna i proximala tubuli som utför många energikrävande processer. Konsekvensen blir celldöd. Vilka läkemedel orsakar njurtoxicitet? Över 300 kända njurtoxiska sibstanser. Metotrexat, cisplatin, paracetamol, NSAID, omeprazol och ciklosporin är bara några - listan kan göras lång. Cisplatin som är ett cytostatikum är njurtoxiskt på flera olika sätt samtidigt (genotoxisk stress och oxidativ stress). NSAID S 1 S 2 S 3 Proximala tubuli DE MÅNGA LJUVLIGA olika sorters mutationer Fyra viktiga sätt som mutationer kan uppkomma på Primär DNA-skada, oreparerad vid celldelning. Felaktig DNA-replikation. DNApolymeraset attackeras Obalans i prekursorpoolen. Felaktig celldelningsprocedur Primär DNA-skada Kan både ha tröskeldos (paracetamol mfl ) eller sakna (alfastrålning). Synonymt med premutagena förändringar, inaktiveradnde DNA-förändringar a) strukturella DNA-basförändringar Alkylering Kovalent bindning mellan elektrofil och DNA-bas (nukleofilt site) Dimerbildning Basbortfall c) crosslinking DNA-DNA (ex. cyklofosfoamid) eller protein-dna (ex. formaldehyd) d) DNA-strängbrott Single strand break Uppkommer äv naturligt (vid DNAreplikation et. al) Double strand break Typ lite allvarligare. Ex. joniserande strålning, H 2 O 2 DNA-addukter Reaktionsprodukt mellan DNA-bas och reaktivt ämne. Lågmolekylära addukter - metylerat DNA Högmolekylära (bulky) T.ex. B(a)diolepoxid- DNA Naturligt förekommande (endogena) eller exogena t.ex. bens(a)pyren b) intekalering ex. doxorubicin = adriamyci Mutationer på molekylnivå punktmut. genmut. blockmut. små stora bitar

13 THE HOME OF THE CYP S levern Levertoxikologi är viktigt att hålla koll på eftersom * levern är ett otroligt viktigt organ * levertox har varit den vanligaste orsaken till att godkända läkemedel dragits tillbaka de senaste 50 åren * levertox ofta går att upptäcka med labvärden Funktion Leverns funktioner innefattar: metabolism, metabolism, metabolism, detoxifiering (=metabolism), immunologi, lagring, koagulering, gallysreproduktion, glukoskontroll, viss proteinsyntes. Levern har en ohelig förmåga att återhämta sig. Indelning av leverlobuli centralven 3 2 Centrilobulära regionen - zon 3 (O 2 ) Midzonala - zon 2 Periportala delen - zon 1 (CYP) 1 portaområde portaven galla leverartär Viktiga cellstrukturer Hepatocyter (tight junctions) Sinusoider kapilärer med hög genomsläpplighet (albumin kan ta sig igenom) Kupferceller - fagatocyterande makrofager Detektion av leverskador ASAT/ALAT ALP och GGT Senare visas förhöj bilirubinnivå vilket visas som gulsot Kemikalieinducerade leverskador Celldöd (akut) Nekros - celläckage. Kan t.ex. vara cetrolobulär dvs drabbar området kring centralvenen Apoptos - kan även sluta i nekros. Proteaser (kaspaser) sönderdelar cellen. Leverförfettning/steatos (kronisk) Triglycerider lagras i vesiklar och kan inte transporteras ut ur levercellen. Ofta reversibelt. Hepatit (kronisk) Inflammatorisk. Kan bero på 1) nekros av hepatocyter som leder till inflöde av inflammerade celler eller 2) en attack från T-celler. Fibros cirros (kronisk) Skadade hepatocyter ersätts med bindväv. En cirros (skrumplever) är en större fi bros. Cirros kan ge upphov till andra komplikationer. Gallstas / kolestas (akut eller kronisk) Försämrad produktion av galla eller gallflöde. Leversvikt Omkring 25% av l.sviktfallen orsakas av lm % av leverns funktion är förstörd. Leder till gulsot, amoniak, koagulationsfaktorer Cancer (kronisk) Ganska ovanligt. Tumörerna kan växa i hepatocyterna, sinusiderna eller i gallgången Förutsägbarhet Vissa levertoxiska ämnen är levertoxiska för alla människor (och vanligtvis även försöksdjur) s.k. intrinsic toxicity. Dessa är dosberoende och skadan sker oftast inom timmar efter exponering. Vanligtvis upptäcks och stoppas dessa redan i prekliniska eller kliniska studier. Men det finns även en grupp som är oförutsägbara, som orsakar olika toxicitet hos olika individer baserat på genetik, överkänslighet och andra faktorer. De är inte dosberoende, går sällan att reproducera i djurförsök och inträffar med så låg incidens att de riskerar att inte upptäckas i kliniska studier. Flera läkedmedel som dragits tillbaka pga. levertox har haft biverkningsfrekvens på <1 per , vilket kräver studiepopulationer på > för att hittas. Alla drabbas Paracetamol, furosemid, kloroform, koltetraklorid, mfl. Dosberoende, ses även försöksdjur, hög incidens. Jämför med typ A-biverkningar. Idiosynkratiskt Sulfonamider, isoniazid, cinkofen, statiner, mfl Ej dosberoende, ses ej i djurstudier, låg incidens. Jämför med typ B-biverkningar. Detox och bioaktivering Leverns metabolism av alla möjliga ämnen kan båda leda till detoxifiering och bioaktivering som i dessa exempel. detox Alfa-thujone nervtoxisk HN OH CH 3 O O O OH 7-OH-alfa-thujone mindre toxisk..alfa-thujone som är den komponent i absint som förmodas bidra både till dryckens halucinogena farmakologi samt toxicitet. I försök med mus har CYP-enzymer som hittas i muslever, visats metabolisera [detoxifiera] ämnet till en mindre toxisk metabolit. bioaktivering paracetamol CYP CYP N OH CH 3 NAPQI levertoxiskt Vid normala doser konjugeras med hjälp av transferaser, men vid högre (över-)doser mättas de enzymsystemet och CYP-ensymer metaboliserar [bioaktiverar] till den reaktiva dipolen NAPQI. O

14 KEMISK carcinogenes Cancer definieras inom tox. substans som ökar antalet svulster/tumörer. Ex. leukemi (bensen ger ökad risk att insjukna i leukemi). Flerstegsprocess = frisk cell manifest cancer Åldersrelaterade (OBS! Risken är inte alltid som störst för äldre barnleukemi, testiscancer) Toxikologer kan slarvig säga cancerframkallande även om ämnen som framkallar benigna melanom. Vad leder till cancer? Individrelaterade faktorer Arv/genetisk profil (bröstcancer) Metabolism (bioaktivering / detoxifiering) Ålder / kön Hormonbalans Immunologiska faktorer Livstils- och kulturella faktorer Kost, rökning, stress, alkoholintag (otippat) och sex med flera. Miljöfaktorer Kemiskalier (toxikologens jaktmark) Fysikaliska miljöfaktorer UV-strålning Joniserande strålning: α, β, γ Biologiska faktorer Virus (papilloma, hepatit mfl ) Tumöromvandling En flerstegsprocess Normal cell tumörsuppressorgen muteras (exempelvis P53 sin påslagen i vanliga fall) i exemplet stängs genen av någon effekt typ att apoptosfunktionen stängs av normal cell protoonkogen muteras till onkogen myc, ras är exempel på protoonkogener Toxikologens view Normal cell initiering, promotion, progression malign tumör Steg 1 Frisk cell initieras. Första kritiska mutationen. Kan exempelvis drabba en tumörsuppressor-gen. Irreversibelt steg. Kan förvärvas eller nedärvas. Den förvärvade mutationen kan ske spontant eller inducerat genom någon exponering. Steg 2 Promotion Ofta viktigt steg, men inte alltid nödvändigt. En klon av den initierade cellen. Även här är patienten kliniskt frisk. REVERSIBELT steg. Gäller rökning mm. Har inget med mutationer att göra. Exempelvis ökat eller minskat genuttryck. Steg 3 Progression Patienten får diagnosen cancer. Denna process är irreversibel. Komplicerade genetiska förändringar (mutationer). Instabil karyotyp: Tillväxtkontroll helt förlorad OLIKA SÄTT ATT katigorisera carcinogener Första sättet att kategorisera carsinogener 1) Kompletta carcinogener Påverkar samtliga steg Låga doser: initiering Höga doser: Promotion & progression Ex. bens(a)pyren, cyklofosfamid 2) Initiator Finns inte i verkligheten 3) Promotor De fl esta icke-genotoxiska carcinogener. Har tröskeldos Ex. dietylstilbestrol (DES) = ett syntetiskt östrogen som gjorde att barn vars mammor fått subst. fi ck vaginalcancer i puberteten 4) Progressor Påverkar bara tredje steget Ex. Vassa fi brer & mineraler Blå krokidolit (blå asbest) Alternativ indelning av carcinogener 1) Genotoxiska Anses sakna tröskeldos 2) Icke genotoxika = epigenetiska Anses ha tröskeldos De icke genotoxiska carcinogena promotorerna ger inflamationer, selektiv celltillväxt och påverkar biotransformationen. Cytotoxiska ämnen framkallar en kompensatorisk celldelning efter skadan i vissa organ Ökad endonukleasaktivitet DNA-fragmentering. Tillväxtfaktorer = Immunosuppressiva ämn. Ett tredje sätt att klassificera carcinogener utifrån metabolismens betydelse 1) Direkt verkande modersubstans ultimate carcinogen 2) Indirekt (via metabolit) kräver metabolisk bioaktivering Procarcinogener, pre carcinogen Ett fjärde sätt att klassificera carcinogener utifrån yrkesmedicinen 1) Bevisade humancarcinogener 2) Cancerframkallande i djurförsök Har betydelse för regulatoriska institutioner mm. Exempelvis är omeprazol är carcinogent hos råtta men inte hos människa. Den breda definitionen av begreppet kemisk carcinogen tar inte hänsyn till en rad faktorer som övervägs i säkerhetsvärdering/riskbedömning. Verkningsmekanism Begnign/malign neoplasm Species människa / råtta / apa Potens Dos (respons, TD50, NOAEL & LOAEL ) Latenstid & exponeringstid Hur undersöks om ett ämne är carcinogent I) Epidemiologiska studier II) Djurexp.

15 BRITTEBO SPITS the TRUTH ABOUT bioaktivering Centraldogm xenobiotika reaktiv metabolit addukt Hur ser den reaktiva metaboliten ut? Elektronunderskott - dessa kan binda kovalent till SH-, N- eller O-grupper i endogena ämnen. Addukten kan sitta på mer eller mindre kritiska ställen på den endogena makromolekylen. Addukter kan bildas på proteiner, DNA eller lipider. Proteinaddukter Proteinaddukter (cys, lys eller his framförallt) kan leda till celldöd, antigenformation, irreversibel CYP-inaktivering. Tripeptiden glutation är vanlig i adduktsammanhang. Den fungera som en uppfångare av reaktiva metaboliter in vivo. Höga nivåer glutation finns i levern. Det skydd mot reaktiva metaboliter som glutation ger har man försökt använda terapeutiskt. N-Acetylcystine används som trapping agent för paracetamol. DNA-addukter Det finns kritiska DNA-adduktställen, samt mindre kritiska. Skydd mot DNAaddukter: BER och NER. Vilka bioaktiveras? Så gott som alla kemiska substanser som är carcinogena bioaktiveras till reaktiva metaboliter som binds till DNA. Några exempel Polyaromatiska kolväten diolepoxider Nitrosaminer karbokatjoner Heterocykliska aminer N-hydroxi metaboliter Aromatiska aminer N-hydroxi metaboliter Några läkemedel med reaktiva metaboliter är paracetamol, cyklofosfamid, halotan, klozapin, furosemid, isoniazid, tamoxifen med fler Paracetamol Vid normaldos P. konjungera m. sulfat eller glukonorylsyra. Två transferaser står för konjugeringen. Vid högre doser mättas dessa enzymsystem och CYP tar vid. Flera CYP-enzymer är inblandade men CYP 2E1 anses ha den viktigaste levertoxiska effekten. Metaboliten NAPQI är elektrofil som gärna bildar addukter på leverproteiner BRITTEBO SPITS the TRUTH ABOUT cyklofosfamid n shizz Glutation fungerar som första skyddsmekanism. När det systemet är mättat angriper NAPQI leverns proteiner. Exakt vilka proteiner som är målproteiner är oklart. Konsekvensen är att vid höga halter paracetamol sjunker haleten glutation i takt med att antalet proteinadukter till leverprotein ökar likt inget annat. Glutation pendlar mellan att vara red. och ox. Normalt är cytosolen i ett reducerat läge tack vare att glutation föreligger i mer i reducerad form. Paracetamolöverdoser slår hårdast mot de centrolobulära delarna av levern. Det finns ett samband mellan proteinaddukternas lokalisation och den initiala celldöden. Cyklofosfamid Kan beskrivas som en prodrug för bröstcancer och lymfom. CYP 3A4, CYP 2C9 och CYP 2B6 anses viktigast för bioaktiveringen av substansen. Cyklofosfoamid metaboliseras i flera steg till en väldigt reaktiv aziridiummetabolit. Proteinaddukter...verkar kunna leda till.. Cellstress och celldöd Immunoreaktioner Inaktiverat CYP (självmordsinaktivering) ER prokaspas 12 kaspas 12 oxidativ stress TNF-alfa & FASL dödsreceptorer prokaspas 8 kaspas 8 prokaspas 3 kaspas 3 protein-/dnadegradering mitokondrier cyt C prokaspas 9 kaspas 9 apoptos Oxidativ stress kan påverka cellen på olika sätt som leder till apoptos. Oxidativ stress Vid oxidativ stress bildas disulfidbryggor mellan proteiners tiolgrupper vilket kan ändra deras form ( funktion) kan glutation rycka ut och tillrättaställa ordningen i en tvåstegsreaktion. Denna skyddsmekanism fungerar finurligt nog inte om glutationnivåerna är låg. Parallella vägar till celldöd 1) Reaktiva metaboliter ger upphov till proteinadukter (?) 2) Glutationnivå-sänkning kan ge upphov till ox.stress. Både 1 och 2 kan orsaka felveckade proteiner som då gör att ett skyddssystem av chaperoner sätts igång. Om chaperon-systemet överbelastas sätts en cellsignalering igång som leder till celldöd.

16 FINNISHING TOUCHES ON bioaktivering CYP-addukter Reaktiva intermediärer kan även bindas kovalent till CYP-enzymet som bioaktiverat ämnet. Reaktiva intermediären kan sätta sig på själva CYP-proteinet, eller på hemgruppen. I det senare fallet får man en störning i hemsyntesen (hemporfyri). Härunder beskrivs bara när RI sätter sig på själva proteinet. RI. kan sätta sig på aktivt site självmordsinaktivering (mekanismbaserad hämning). Bindningen är kovalent = nysyntes av proteinet är nödvändigt. Exempel på självmordsinaktiverare av CYP3A4 äro erythromycin, isoniazid, antiretroviralika: ritonavir, oren frukt: grapefrukt. Immunoreaktioner P450 addukten kan även ge upphov till en immunreaktion. Vid första exponeringen ser man oftast liten/ingen leverskada, men vid upprepad exp. visas leverskador hos vissa. Patienterna bildar antikroppar mot olika CYPar. Antikroppar kan bildas både mot CYPaddukt och mot endogent CYP. Ex. Halotan, som är en kort kolkedja med många halogener, metaboliseras av CYP 2E1. Metaboliten kallas bland ungdomar TFA (TriFloursyrA) och kan antingen bli fluorättikssyra eller bilda en TFA-addukt i vävnaden. Protein- DNA-addukter på ej kritiska ställen kan användas som biomarkörer. Exemepelvis hemoglobinaddukter. Millisiewert - akrylamidens poster boy. Exemplet Akrylamid Finns i tobaksrök, upphättad mat och Rocagil (användes som tätningsmassa under bygget av tunneln under Hallandsåsen). Akrylamid metaboliseras av CYP2E1 till en epoxid som i sin tur kan bilda DNA-, hemoglobin- och proteinaddukter. Akrylamid ger genotoxiska, neurotoxiska, carsinogena skador samt även skador på könsorgan hos försöksdjur. Akrylamid metaboliseras relativt snabbt vilket gör det svårt att mäta t.ex. hos tunnelarbetarna i Hallandsåsen, men då kan man använda hemoglobinaddukterna som finns kvar längre tid DE BÄSTA FÖRGIFTNINGAR ÄR de akuta förgiftningarna 900 dödsfall/år/sverige. Många pga självmord. Barn är en stor riskgrupp. Positiv trend: färre och färre riktigt svåra förgiftningar. Orsakerna till det är: 1) substitutionsprincipen slår igenom Exempel: Barbiturater byts mot Bz eller SSRI 2) Allt fler barnsäkra förpackningar Bättre prognos för förgiftade: 1) Bättre symtomatisk intensivvårdsbehandling 2) Mer specifika o icketoxiska antidoter Tonåringar - jävla pack Missbruk af de ädla preparaten: Centralstimulerande ämnen inkl. extacy, GHB, hallucinogena svampar, etanol samt sniffning av organiska lösningsmedel (lim) och butangas (tändargas) på landsbyggden. En massa olika toxiska substanser finns i handouten Akuta förgiftningar. Aktivt kol Aktivt kol eller medicinskt kol, är mkt små kolpartiklar även ner till nanopartiklar som ger en abnormt meganautiskt stor yta som kan binda ett stort antal toxiner/gifter (dock inte alla). Kolbehandling är en vanlig första åtgärd på olycksplatsen. Ge 10 ggr mer kol än gift gram kol/behandling. OBS! binder även antidoter (om de ges peroralt) samt innebär en ökad risk för kräkning. Ska ej ges vid (enbart) frätande medel eller rena petroleumprodukter. Den enligt Kungen mest lämpliga Behandlingsgången vid akut-tox 1 Stabilisera allmäntillståndet Upprätta homeostas elektrolytbalans glukosbalans vätskebalans syra/basbalans Alla åtgärder som krävs för att hålla personen vid liv och vid medvetande. 2 Klinis us. och diagnos Studera förgiftningssymtom klassiska kännetecken vid flera vanliga förgiftningar. Anamnes - Skapa en helhetsbild av förloppet Kemisk analys (as seen in sjukhus-tv-serier) av ämnen i blod/kroppsvätskor i vävnade. 3 Förhindra fortsatt apsoroption och öka eliminering av giftet Aktivt kol Kräkmedel / ventrikeltömning Laxerande medel/diuretika / (dialys) 4 Ge antidot Bra läge för utpressning 5 Lämplig vård Symtomlindrande, intensivvård, uppföljande vård. delvis reviderad 2012

17 NÅGRA AV DE MEST ÄLSKADE GIFTERNAS verkningsmekanismer Botulinumtoxin BTX Olika varianter som produceras av Clostridium botulinum. Exotoxin. Mest akuttoxiska ämnet som vi känner till. Används i Botox. Intakt disulfidbrygga krävs för att BTX ska kunna absorberas. För att tox ska utövas måste den bryggan spjälkas. Den lätta kedjan (med Zn) är ultimate toxicant. Plutonium 239 Pu fyrvärt: svårlösliga Pu-salter (sitter kvar länge i lungorna) 100 tals dygn leder alltid till lungancer sexvärt: lättlösliga Pu-salter lungor relativt snabb omfördelning till andra organ ackumeleras i lever, skelett och benmärg. Levercancer, leukemi mm. Vätecyanid HCN finns i äckliga saker som bittermandel och gaskamrar. Mycket lättflyktigt vilket man bör beakta om man vill mouth-to-moutha en cyanid-addict. Verkningsmekanism Botulinumtoxin (neurotoxin) binder irreversibelt till presynaptiska kolinerga nervändar Lätta kedjan kommer att fungera som ett endoproteas, som bryter ner enzymer som är nödvändiga för frisättningen av ACh. Exotoxiner funkar i allmänhet så här. Verkningsmekanism Alfastrålning är ultimate toxicant. Verkningsmekanism Hämmar ATP-syntesen genom att interferera med komplex IV i mitokondriernas inre membran Arsenik - zö king of poisons Arsenik existerar i många olika former As grundämne Trevärda oorganiska föreningar (As 2 O 3 = zö king, AsCl 3, AsH 3 ) Femvärda jävlar (As 2 O 3 ) ex arseniksyra Organiska föreningar som bland annat finns i skaldjur och är tämligen harmlösa. Stryknin Tidiga symtom kan vara ängslan, rastlöshet och oro. Dessa behandlas gärna med diazepam och göteborgsvitsar. Stryknin har även föreslagits som ett analeptikum dvs. motverka överdoser av typ bensodiazepiner. TCDD TCDD finns listad som grupp 1 bevisad humancarcinogen, hos IARC trots att de avgörande bevisen saknas. Som skäl till IARC att.. (i) TCDD is a multi-site carcinogen in experimental animals that has been shown by several lines of evidence to act through a mechanism involving the Ah receptor; (ii) this receptor is highly conserved in an evolutionary sense and functions the same way in humans as in experimental animals; (iii) tissue concentrations are similar both Verkningsmekanism Binder sig till sulfhydrylgrupper ( SH) i proteiner. Som antidot kan chelerande ämnen gifvas, exempelvis DMSA. Dessa är rika på SH grupper och tämligen Används mot Akut promyelocytleukemi. Verkningsmekanism Stryknin är ett krampframkallande ämne som binder reversibelt till glycinreceptorer i motorneuron. in heavily exposed human populations in which an increased overall cancer risk was observed and in rats exposed to carcinogenic dosage regimens in bioassays. Verkningsmekanism Flera mekanismer föreslagna Ah-receptorbindning CYP Påverkar tillväxtreglering / cellproliferation Interagerar med vitamin A

18 ÄNTLIGEN LÅDA 3 regulatorisk toxikologi läkemedelstox starkt fokus på nytta (ED50) kontrollerad exponering (känd dosering) frivilligt - semifrivilligt systemdos för både patienter & försöksdjur är väl känd alla andra kemikalier starkt fokus på risk (TD50) svårkontrollerad exponering (okänd dosering) ofrivilligt - kvasifrivilligt toxikologiska data bygger på given dos från luft, jord, föda eller liknande Riskvärdering Risk evalutation Syfte: Att besvara frågan om uppskattade risken är acceptabel eller icke? Kräver funderande kring frågorna För vem? Varför / varför inte? Samt övervägande av risk-benefit-analysislysiskaraktär. Negativa aspekter som va aspekter som hälsorisk, miljöpåverkan och försämrad livskvalitet måste ställas mot positiva dito som farmakologiskt eftersträvad effekt, ekonomisk vinst eller fler arbetstillfällen. Riskhantering Risk management Syfte: Eliminera eller reducera oacceptabelt höga hälsorisker. Riskupplevelse/ Riskkommunikation Risk communication Syfte: : Att översätta toxikologin till the avarage Joe, dvs att översätta rådata till information. Metoder Översätta sannolikheter till greppbara mått som procent, individrisker risk att drabbas av cancer per , mfl. Jämföra risk vs. risk snarare än risk vs. nytta. Använda både relativ och absoluta risktal Undvika komplexa fackuttryck som Numbers Needed to Treat. Begrepp Risk kan defi nieras som sannolikhet för att en negativ hälsoeffekt ska uppkomma. Säkerhet defi nieras som sannolikheten att en negativ hälsoeffekt inte uppkommer. Säker exponering = exponeringa som är förknippad med en acceptabel risknivå. Riskbedömning Risk assassment Syfte: 1) Att kartlägga vilka tox. effekter (=möjliga hälsorisker) som är förknippade med kemikalien. 2) Hur stor är risken att drabbas av dessa effekter vid en viss given exponering (dos)? Metoder Förbud av användning (bly i bensin) avregistrering (dextropropoxifen) Recept / licens Hanteringsföreskrifter (Cytostatikahantering, talidomid mm.) Märkning. Symboler, riskfraser etc. (Andreaskors) Gränsvärde: Högsta tillåtna halten i t.ex luft. Får inte överskridas. Överträdelse kan leda till åtal. Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön nivågränsvärden. Riktvärden: Bör inte överskridas. Tuffare satta än gränsvärdena. Allmänbefolkning ska skyddas. Exempel: acceptabla dagliga intag av främmande ämnen i kosten ADI (Acceptable Daily Intake) Riskbedömning Riskvärdering Riskkommunikation Riskhantering

19 NÅGRA KLASSISKA indragna läkemedel Talidomid Cerivastatin Under 1950-talet användes talidomid (Neurosedyn) livligt vid graviditetsillamående och annat. När det framgick att talidomid kunde leda till svåra fostermissbildningar (fokomeli) drogs talidomid in. Inte förrän 2008 återkom talidomid på den svenska marknaden och får idag bara förskrivas av specialister. Cerivastatin (Lipobay) drogs in 2002 efter att allvarliga muskelbiverkningar (myopati och rhabdomyolys)observerats. Särskilt uppmärksammades risken för denna biverkning när cerivastatin användes tillsammans med fibraten gemfibrozil (Lopid). Risken för muskelbiverkningar finns även för andra statiner, men de har stannat kvar och används idag av 9 av 10 svenskar. Dextropropoxifen Tidigare receptbelagt analgetikum, klassat som assat som narkotikum (tidigare en försäljningssuccé). Relativt snävt terapeutiskt index. Patienterna började dö av andningsdepression, ev lunödem. Coxiberna - COX2-hämmarna COX2-hämmarna (celecoxib, rofecoxib, parecoxib mfl) introducerades med förhoppningar om att kunna minska gastrointestinala biverkningar för patienter som använder NSAID. Vioxx (rofecoxib) blev flaggskeppet när det introducerades Fem år senare var tillverkaren tvungen att dra tillbaka Vioxx från marknaden. Orsaken var att en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke kunde observeras vid långtidsbehandling. Nu har COX2-hämmarna återintroducerats med varningar om försiktig förskrivning. Ximelagatran Under osalighetens år 2006, drog Astra in sitt relativt tokfärska trombinhämmare ximelagatran (Exanta) på grund av leverpåverkan. Tillbakadragandet gjordes på grundval av enstaka biverkningsrapporter men även stora studier hade påvisat leverpåverkan ALAT Ketoprofengeler De geler som innehåller ketoprofen (Orudis, Siduro, Zon) var tidigare receptfria men blev 2011 receptbelagda då fotosensibilisering vid exponering i solljus. Diklofenak nästa? Diklofenak (Voltaren mfl) utreds från och med hösten Ökad risk för hjärt- och kärlbiverkningar har setts i flera studier. Fn. kan Voltaren köpas på varje kvällsöppen korvmoj NÅGRA HELMYSIGA akut toxiska ämnen Fosfor gul/vit Används främst i stridsföring och fyrverkeri. Antidot Kalium (kaliumpermanganat) Etylenglykol Ett halvt glas innebär dödlig dos. Ger skador på njurar, hjärna och CNS. Antidot (någon av de tre) etanol, 4-metylpyrasol, pyridoxin. Paracetamol Se sid 24, (12, 22) (OBS.. kan var o.o.d.) Självmord; tar lång tid och är extremt plågsamt. Tydliga tecken på leverskada (ASAT ALAT ) efter någon dag. Leversvikt o leverkoma Potentiering Behandling med lm som stimulerar CYP. Högt kroniskt alkoholintag. Svält. Antidot Acetylcystein Metanol Metanol bryts ner av alkoholdehydrogenas och aldehyddehydrogenas. Dessa två enzymsystem kan mättas med etanol - vilket gör det möjligt för kroppen att utsöndra metanolet som i sig inte är tox. Antidot (någon av de tre) etanol, 4-metylpyrasol, folinsyra. Huggormsgift Komplicerad blandning av nedbrytande enzymer. Viktigt med en lugn men snabb transport till sjukvård. Vanligast (alla drabbas) lokal vävnads-reaktion (smärta, vävnadsnedbrytning). Ovanligare men allvarligare blodförgiftning allmänpåverkan: CNS, BTfall, njurfunktion, GI Enstaka fall av livshotande anafylaktisk chock Antidot diverse olika antiserum/antikroppar Vit & lömsk flugsvamp oxinerna heter amatoxiner, och är tämligen potent. Amatoxiner har ett enterohepatiskt kretslopp därför tillför man kol kontinuerligt i stor mängd ( för att hela tiden kunna binda upp lite mer toxin när det passerar tarmen) Behandling jetemycket kol, diuretika, glukos. Fluorvätesyra HF Används i flytande eller gasform som synteskemikalie och vid glasetsning. Kan tränga igenom huden utan att lämna synliga skador. Antidot Kalcium

20 LÄKEMEDELSmetabolism Hur läkemedel och xenobiotika förvandlas i celler. Vad är syftet med metabolismen? Vilka blir konsekvenserna av metabolism? Kunna till denna kurs: större delen av häftet. Introduktion Vad är läkemedelsmetabolism? Inte bara kliniska lm utan alla främmande substanser, i praktiken främst fettlösliga. Varför behöver levande organismer läkemedelsmetabolism? Utan metabolismen skulle alla främmande substanser lagras upp till toxiska nivåer. Detta motarbetas med läkemedelsmetabolism. Typer av reaktioner Fas I Fas II Syftet är att öka vattenlösligheten hos främmande ämnen OH-grupp är ett bra hantag där fas IIreaktioner kan ske. Fas II: vanligtvis en glukonylsyra där OHgruppen sitter. Levern har hög nivå av läkemedelsmetaboliserande enzym. Leverns kapacitet är enorm tack vare sin storlek, höga enzymkoncentration och många enzymer. Metabolism sker även i tunntarm, lungor och i huden. Omkring 90% av alla främmande ämnen når oss via födan. Den visentliga skillnaden mellan levern o andra metaboliserande organ är att tunntarm/lungor bara har ett fåtal celler på organets yta, men totalt sett är kapaciteten betydligt mindre. Exemepel: metaboliskt aktiverat toxin, kan få lokal effekt i tunntarmen eller i lungorna. Detta gör att vissa toxiska ämnen kan vara carcinogena i lungor men ingen annanstans. MDR Multi Drug Resistance complex, pumpar ut de metaboliter som cellerna bildat (eftersom de inte själva kan tar sig genom cellmembranet igen). NÅGRA OLIKA sköna enzymer Fas II ensymerna tillsätter en endogen vattenlöslig molekyl på substratet för att substratet ska bli ordentligt vattenlösligt. Esteras och epoxidhydrolas (EH) räknas till fas II-enzymer, eller som hydrolasenzymer. Vatten används i reaktionen. Esteras Bryter ner en ester på substratet. s 26, första bilden. Ester karboxylsyra + alkohååål mha H 2 O Esteras känner igen estrar, aminoestrar och sulfatestrar och metaboliserar dessa till två komponenter. Detta är exempel på en snäv specificitet. Av denna anledning är estrar i lm väldigt kortlivade. I nervceller spelar esteras den viktiga rollen att den bryter ner ACh i synapsen. Kolinesteras som utför denna nedbrytning kan hämmas med toxiner som nervgaser och vissa ormgift. Epoxidhydrolaser s27 10-tal olika former av e.hydrolas finns. De har delvis överlappande specificitet. Uttrycks i olika vävnader. Epoxid + H2O dihydroxid Vanlig kronologi: Substrat (alifat eller ring) fas I * skapar en epoxid fas II Benspyren fi nns i rökiga saker (cigarettrök, rökt korv, rökt kött, avgaser, förmodligen i crackrök mm). Det är ett polycykliskat aromatiskt kolväte och ett miljögift. Genotoxisk metabolit. Ger cancer i lungor, lever och andra organ. Epoxidhydrolas är ett skyddssystem mot toxiska epoxider, som annars vill attakera nukleofi la strukturer i cellerna. Epoxiderna är alltid elektrofi la, vissa mer aggressiva än andra. För låg aktivitet av epoxidhydrolas (kan uppkomma pga. ärftliga faktorer) ger en högre cancerrisk. OH Betydelse av syre: ökar polariseringen och därmed vattenlösligheten. från 8/ * vanligen ett CYP 450-enzym

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Farmakodynamik och Farmakokinetik

Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik och Farmakokinetik Farmakodynamik Dosresponssamband EC50 (Effective concentration for 50 % of the response): Koncentrationen av ett läkemedel som gör hälften av maximalkraften. Visas i en

Läs mer

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi?

Grundläggande patologi. Innehåll. Vad är patologi? Grundläggande patologi SJSE11 MÄNNISKAN: BIOLOGI OCH HÄLSA 19,0 HP ANNELIE AUGUSTINSSON Innehåll Vad är patologi? Cellskada Cellers adaption vid skada Vävnadsskada Celldöd Inflammation Sårläkning Vad är

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN 2009-03-25 KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom

Läs mer

Xenobiotikas öde i organismen

Xenobiotikas öde i organismen Xenobiotikas öde i organismen Eva Lindström, univ.lektor Avdelningen för Läkemedelsforskning/Farmakologi Eva.Lindstrom@liu.se Xenobiotikas öde i organismen (farmakokinetik) Xenobiotika främmande substans

Läs mer

Sammanfattning Arv och Evolution

Sammanfattning Arv och Evolution Sammanfattning Arv och Evolution Genetik Ärftlighetslära Gen Information om ärftliga egenskaper. Från föräldrar till av komma. Tillverkar proteiner. DNA (deoxiribonukleinsyra) - DNA kan liknas ett recept

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-08-20 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Övningsuppgifter. till Sterner; Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur, 2003 FÖRSTA UPPLAGAN. Olov Sterner

Övningsuppgifter. till Sterner; Förgiftningar och miljöhot. Studentlitteratur, 2003 FÖRSTA UPPLAGAN. Olov Sterner Övningsuppgifter till Sterner; Förgiftningar och miljöhot Studentlitteratur, 2003 Olov Sterner 2004 FÖRSTA UPPLAGAN 1 Innehållsförteckning 1. Livet i kemiska termer 3 2. Det kemiska språket, glosor och

Läs mer

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter

Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer, mineraler och Antioxidanter Vitaminer Vattenlösliga vitaminer 8 B-vitaminer C-vitamin Fettlösliga vitaminer A,D,E,K B - vitaminer Finns med för att kunna utvinna energi Coenzym omsättning av

Läs mer

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Farmakokinetik. Farmakokinetik och farmakodynamik 2011-11-06. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Farmakokinetik och farmakodynamik Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet KUT HT 2011 Farmakokinetik 1 Farmakokinetik = att matematiskt försöka beskriva tidsförloppet

Läs mer

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell

Den allra första cellen bakteriecellen prokaryot cell Celler- Byggstenar för allt levande Allt levande från de minsta bakterier till enorma växter och djur är uppbyggt av små byggstenar som kallas celler. Alltså allt som lever består av en eller flera celler.

Läs mer

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Imatinib STADA 100 mg filmdragerade

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Läkemedelsbehandling och amning

Läkemedelsbehandling och amning Läkemedelsbehandling och amning Susanne Näslund, Apotekare Avdelningen för Klinisk Farmakologi Umeå universitet Läkemedelsinformationscentralen ELINOR Norrlands universitetssjukhus 1 Innehåll Faktorer

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

Biologi 2. Cellbiologi

Biologi 2. Cellbiologi Biologi 2 Cellbiologi Frågor man kan besvara efter att ha läst cellbiologi Varför blir huden skrynklig om man ligger länge i badkaret? Varför dör man av syrebrist? Hur fäster celler till varandra i kroppen?

Läs mer

Omtenta NMET2 (datum 4/2 2012) (totalt 63 p)

Omtenta NMET2 (datum 4/2 2012) (totalt 63 p) Omtenta NMET2 (datum 4/2 2012) (totalt 63 p) Torbjörn Bengtssons frågor (1-6), svara på separat papper 1. Redogör kortfattat för följande organellers uppbyggnad och funktion hos en eukaryot cell. a) golgiapparat

Läs mer

Läkemedelsmetabolism en introduktion. Kursinnehåll. Kursmål för läkemedelsmetabolism. Läkemedelsmetabolism undervisning

Läkemedelsmetabolism en introduktion. Kursinnehåll. Kursmål för läkemedelsmetabolism. Läkemedelsmetabolism undervisning Läkemedelsmetabolism en introduktion Eva Brittebo Inst farmaceutisk biovetenskap Kursmål för läkemedelsmetabolism - de viktigaste metaboliska reaktionerna, samt metabolismens betydelse för ett läkemedels

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Användning av kol och energikällor

Användning av kol och energikällor Bio 2. Biokemiska reaktioner och metabolism Liv Föröka sig, överföra information, energi från näringsmolekyler, anpassa sig till omgivningen För att leva och fortleva behöver cellen Kopiera och uttrycka

Läs mer

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME

Farmakokinetik. Innehåll - Farmakokinetik. Farmakokinetik 9/7/2016. Definition Administrationsvägar ADME Administration Distribution Metabolism Exkretion Allmän farmakologi Farmakokinetik Daniel Eckernäs Avdelningen för farmakologi Daniel.eckernas@neuro.gu.se Innehåll - Farmakokinetik Definition Administrationsvägar

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p Allmänmedicin innefattande allmän- och speciell farmakologi 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Allmän farmakologi Speciell farmakologi 62DA01 GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder ,

Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder , Mykotoxiner fysiologiska effekter Alnarp 2006-03-29 Ursula Nord Bjerselius, leg vet Avdelning för foder 018-674225, ursula.bjerselius@sva.se Foderrelaterade djurhälsostörningar Mykotoxikos Mykotoxiner

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Astma, allergi och laboratoriearbete

Astma, allergi och laboratoriearbete Astma, allergi och laboratoriearbete Jonas Brisman, Med.dr., Överläkare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska akademin och Universitetssjukhuset 2012-10-17 1 Åkommor allergiska eller icke-allergiska Slemhinnor

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: Metabolism: , , ,257,

Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: Metabolism: , , ,257, Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: 223-230 Metabolism: 230-232, 243-249,252-253,257,259-261 Cellens ämnesomsättning (metabolism) Anabola reaktioner (uppbyggande) Katabola

Läs mer

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Maria.Kippler@ki.se 2016-11-18 M Kippler 1 Arsenik i dricksvatten: Globalt problem

Läs mer

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402.

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 06 13 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng:

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Bakgrund En cellskada kan uppstå på många olika sätt, till exempel exponering för kemikalier, värme, kyla, hypoxi, ischemi eller strålning. Hur

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30 1/8 Tentamen DX5 160511 Klinisk farmakologi Maxpoäng 30 Tentan består av 21 frågor. Den första delen av frågorna rör en läkemedelsvärdering/studiegranskning. MEQ = max 15 p, dina poäng Om vi efterfrågar

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ DATUM: 17.04.2015, VERSION 2 Sida 1/6 VI.2 Delområden

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Översikt metabolismen

Översikt metabolismen Översikt metabolismen Glykolysen Glukoneogenesen Citronsyracykeln Andningskedjan Lipidmetabolism I Lipidmetabolism II Glykolysen Vad händer med Pyruvat Glukos Vidbrist på syre Vid tillgång på syre Citronsyracykeln

Läs mer

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen

TENTAMEN. 1 augusti APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen TENTAMEN 1 augusti 2006 APEX och BVLP, ht 05 Omtentamen Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi Kod: Maxpoäng: 59 Gränser

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Oxycodone/Naloxone 5 mg/2,5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 10 mg/5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 20 mg/10 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 40 mg/20 mg depottablett 19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1/25 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Previcox 57 mg tuggtabletter för hund Previcox 227 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin.

PRODUKTRESUMÉ. Behandling av bakterieinfektioner orsakade av bakteriestammar som är känsliga för enrofloxacin. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Fenoflox vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning för nöt och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Glattmuskel laboration

Glattmuskel laboration Glattmuskel laboration Introduktion: Syftet med laborationen är att ta reda på hur potenta alfa- antagonisterna Prazosin och Yohimbin är genom att tillsätta stigande koncentration av agonisten noradrenalin

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Mikroorganismer och cancer

Mikroorganismer och cancer Mikroorganismer och cancer Vilken betydelse har bakterier, svampar, parasiter för cancerutveckling? 1 Mikroorganismers betydelse för cancerutveckling Svårt ämne a: studera Lång latensad, flera steg Exogena

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002

Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002 Omtentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1 Kurskod: MC1002 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2013-08-12 Skrivtid: 240 min Totalpoäng: 56p Mikrobiologi, Birgitta Olsen 9p Cellen, Metabolismen

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. METABOLISM 224-249 (sid. 192-219)

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT 2012. METABOLISM 224-249 (sid. 192-219) BASÅRET KEMI B BIOKEMI METABOLISM 224-249 (sid. 192-219) Glukos har en central roll i metabolismen ett universalt bränsle för många olika organismer Protein Många vävnader är nästan helt beroende av glukos

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

VALGANCICLOVIR TEVA OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

VALGANCICLOVIR TEVA OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VALGANCICLOVIR TEVA Datum: 17.7.2013, Version: 2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst De flesta

Läs mer

Proteiner. Biomolekyler kap 7

Proteiner. Biomolekyler kap 7 Proteiner Biomolekyler kap 7 Generna (arvsanlagen) (och miljön) bestämmer hur en organism skall se ut och fungera. Hur? En gen är en ritning för hur ett protein skall se ut. Proteiner får saker att hända

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Fredag den 3 juni 2016 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT16 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer