Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

2 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8.

3 Screeningresultat Oskarshamns kommun Samtliga skolor i Oskarshamns kommun genomför gemensamma tester från förskoleklass till gymnasieskola för att ha underlag i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Skolår 5 och 9 har endast nationella prov och inga screeningtest. Därför finns inga resultat för skolår 5 och 9 redovisade nedan. Stanineskalan har nio skalsteg där det femte steget utgör medelvärdet på skalan. Stanineskalan är 1-9 och nio är maximalt. Staninemedelvärden Läsåret Läsåret Diagnos Skolår Staninemedelvärde Staninemedelvärde Fonolek 1 5 5,2 Läsförståelse 2 4,4 4,4 Ordkedjor 2 5,1 5,1 Läsförståelse Stavning 3 5,1 5 Ordkedjor 4 4,3 4,2 Meningskedjor 6 4,7 4,7 Ordkedjor 6 4,5 4,9 Ordkunskap 6 3,4 3,4 Rättskrivning 6 5 5,4 Läsförståelse 7 4,8 5,1 Ordförståelse 8 4,3 4,3 Ordkedjor 8 3,9 4,5 Meningskedjor 8 4,5 4,7 Läsförståelse Gy1 6,2 6 Stavning Gy1 5,7 5,4 Kommentar: En jämförelse över tid på skolnivå går inte att göra enbart utifrån screeningresultat, då klassernas utseende förändras på grund av in och utflyttningar. Eftersom flera klasser är små påverkas % - talet mycket av enstaka elever. Elever som av olika anledningar inte kunnat genomföra något test har tilldelats stanine 1. Alla dessa elever är uppmärksammade och har särskild undervisning i någon form. Det kan vara i form av enskild undervisning, undervisning i grupp, anpassad undervisning i klassen eller tillhörighet i kommunikationsklass. Något som kan påverka elevernas resultat angående ordförståelse är att flera tester inte har ändrats trots att språkbruket förändrats. KUNSKAPER Grundskola Skolornas resultat bedöms som inte godtagbart. Under kommande läsår måste uppmärksamhet riktas mot hur skolan ska kunna leva upp till målen för varje enskild elev. Andelen behöriga till nationellt program ligger under genomsnittet för riket. Trots individuella åtgärdsprogram och stödinsatser har inte alla elever fått slutbetyg i engelska, matematik och svenska från år 9 och är därmed inte heller behöriga för gymnasieskolans nationella program. Ämnesprov i år 5 (engelska, matematik, svenska) jämfört med tidigare år

4 Resultat i % av antal elever i ämnesprov engelska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult ,3 Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro , Kristinebergs ro Rödsle ro ,5 96,3 92,5 89 Resultat i % av antal elever i ämnesprov matematik år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,4 Kristinebergs ro 80 87, Rödsle ro ,3 77,5 83 Resultat i % av antal elever i ämnesprov svenska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,7 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,2 Kristineberg ro Rödsle ro ,5 97,2 98, Antal elever som ej erhållit betyg åk 8 vårterminen engelska matematik svenska Ro 2004 f.89 Totalt antal elever 2005 f.90 Totalt antal elever 2006 f.91 Totalt 2007 f.92 antal Totalt antal elever 2008 f.93 Totalt antal elever elever Eng Ma Sv Eng Eng Ma Sv Ma Sv Eng Ma Sv Eng Ma Sv Va ro Kbg ro Rö ro Tot Kommentar: Resultatet visar att det arbete som startat om likvärdighet i bedömning och betyg måste fortsätta. De professionella behöver skaffa sig ett gemensamt språk och förhållningssätt till bedömningar. Man behöver mer erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål. För att minska risken för godtycklighet och subjektivitet vid bedömning har ett antal rektorsområden avsatt en provledare som har i uppdrag att utföra samtliga prov.

5 Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Komvux Under året har vi fortsatt arbetat med att göra fler kurser självinstruerande och att lägga ut dessa på Fronter. Detta gäller datakurser, svenska, engelska, matematik, fysik samt kurser i vårdämnen. Systemet är under kontinuerlig uppbyggnad och kommer att utvärderas regelbundet då deltagarna beräknas vara färdiga. Samarbete med NTI fortsätter och därigenom kan vi bredda vårt kursutbud och ge större möjligheter till flexibla kursstarter. Distansstudierna har utvecklats och fler kurser har distansutbildningsmöjligheter. I vår studieverkstad får eleverna hjälp utanför de ordinarie lektionerna. Svaga elever får stöd och de distansstuderande eleverna har utnyttjat möjligheten att få hjälp. I Läsrätten har extra hjälp erbjudits under handledares ledning. Här finns datorprogram anpassade för dyslektiker och synskadade. Inom Särvux har alla en individuell studieplan som givit förutsättningar för individuellt anpassade arbetssätt och hjälpmedel. SFI har under läsåret utökats med en grupp för analfabeter för att svara upp mot det ökade behovet av utbildning för nyanlända flyktingar.

6 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

7 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 är uppdelad i sex delar. Del 1 Övergripande redovisning Del 2 Förskoleverksamhet, familjedaghem och öppen förskola Del 3 Skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Del 4 Gymnasieskolan Del 5 Gymnasiesärskolan Del 6 Komvux i Oskarshamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 ÖVERGRIPANDE REDOVISNING Inledning och sammanfattning av kvalitetsredovisning Grundfakta om barn och utbildningsnämndens verksamhet... 4 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen...7 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden..9 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse..9 Arbetet i verksamheten..16 Resultat och måluppfyllelse i verksamheten som helhet...16 Uppföljning av likabehandlingsplan..20 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet.20 De kommunala målen 20 Kulturplan..22 IT-plan 22 Åtgärder för förbättring..22 Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen 22 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

8 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

9 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8. Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Grundfakta om barn- och utbildningsnämndens verksamhet Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar fritid, barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och musikskola. Nämnden består av 11 ledamöter. Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningen organiseras i tre samverkansområden. Samverkansområde 1 består av Kikebo ro + Norra bo + Norra ro + Kristdala ro + Vallhalla ro. Samverkansområde 2 är Kristineberg bo+ Kristineberg ro+ Rödsle ro+rödsle bo och Påskallaviks ro. Gymnasieskolan är område 3. Förvaltningens chefsgrupp träffas regelbundet för att diskutera och besluta i gemensamma frågor. Chefsgruppen har fyra utskott, ekonomi-, IT-, förskola/fritid- och kvalitetsutskott. Avsikten med samverkansområde och utskott är att öka delaktigheten i beredning av vissa ärenden. Förskola I barnomsorgen är 1078 barn inskrivna vilket är 29 färre än förra året. I Oskarshamns kommun finns nu 170 barn som har annat modersmål än svenska i förskolan och nio barn med annat modersmål i familjedaghem. Under 2008 har vi kunnat erbjuda 16 av dem modersmålsstöd. Kommunen har 244 personer anställda i förskolan varav tre är män. Det finns 13 familjedaghem i kommunen. I familjecentralen Repslagarhuset finns en Öppen förskola. I Solbacka servicehus ligger kommunens enda Nattis. I Bråbo driver föräldrarna ett föräldrakooperativ och Oskarshamns församling är huvudman för förskolan Arken. I kommunen finns en förskola för barn med samspelssvårigheter och två resursavdelningar för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

10 Grundskola Grundskolan i Oskarshamns kommun är uppdelad i sju geografiska områden. Fyra områden innehåller endast grundskola och i de övriga tre ingår både barnomsorg och skolverksamhet. I grundskolan ingår såväl förskoleklass som fritidshem. Dessa sju områden leds av rektorer och biträdande rektorer. Grundsärskola finns inom Rödsle rektorsområde och träningsskola med fritidshem inom Kristinebergs rektorsområde. En kommunövergripande kommunikationsklass finns på Kikeboskolan. Övergripande resursskolan Lyftet tillhör Kristinebergs rektorsområde. Kristinebergskolan administrerar all modersmålsundervisning i kommunens grundskola. Vallhalla rektorsområde har hand om Dragskär resursskola och Rödsle rektorsområde kommunövergripande autismklass och Stadsparkskolan som är till för elever med stor frånvaro. Misterhults friskola har fritidshem och åk 1-6. Gymnasieskola Oscarsgymnasiet har 12 nationella program, ett specialutformat program med inriktning idrott, individuellt program samt gymnasiesärskola. Den 31 december 2007 fanns det 1021 elever på ungdomsgymnasiet. Till rektorsområdet hör också kommunens Komvux, SFI, Gruv och Särvux med 404 elever. Gymnasiechef: Stab- och linjestöd samt övergripande frågor Sektor A: BF, ES, FP, HR samt IDR Sektor B: HP, IP, NV, SP samt TE Sektor C: BP, EN, OP, Komvux, Gruv, SFI samt Särvux Sektor D: GS, IV, Särskilt stöd samt utvecklingsansvar Sektorerna leds vardera av en programrektor som tillsammans med gymnasiechef och administrativ chef ingår i ledningsgruppen. Skolan är organiserad i 15 programarbetslag som leds av programledare. Programledarna bildar tillsammans med respektive programrektor en form av ledningsgrupp. Syftet är att bygga upp informationskanaler och kommunikationssystem som ger utrymme för dialog och samverkan samt att förstärka och underbygga beslutsfattandet. Varje arbetslag har ekonomiskt ansvar för läromedel och övrigt undervisningsmaterial samt kompetensutveckling. Inom arbetslagen sköter man också en del av vikariaten. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

11 FÖRVALTNINGSCHEF FÖRVALTNINGSKONTOR KIKEBO RO VALLHALLA RO NORRA BO NORRA RO KRISTDALA RO KRISTINEBERGS RO KRISTINEBERGS BO RÖDSLE BO RÖDSLE RO PÅSKALLAVIKS RO FRITID OSCARSGYMNASIET KOMVUX MUSIKSKOLAN PRIVATA ALTERNATIV: ELAJO Technical Education Center (Gymnasienivå) ARKEN (Förskola) MISTERHULT SKOLA åk 1-6 Fritidshem BRÅBO FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

12 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förvaltningens och skolornas kvalitetsarbete sker enligt en övergripande gemensam tidsplan. Vid höstterminens start samlas chefer och förvaltningsledning till en träff där föregående års kvalitetsarbete diskuteras, analyseras, värderas och nya arbetet planeras. Kvalitetsbesök äger rum i samtliga förskole- och rektorsområden och genomförs av kontaktpolitiker och förvaltningspersonal. Cheferna lämnar sina kvalitetsredovisningar för kalenderåret 2008 till förvaltningen i årsskiftet. I chefernas kvalitetsredovisningar kan man dels läsa om hur man sammanställer resultat och dels måluppfyllelsen i det enskilda förskole/rektorsområdet. Redovisningarna avser läsår och finns utlagt på respektive hemsida och i kommunens intranät eller går att få efter kontakt med respektive skolexpedition. Den kommunala kvalitetsredovisningen omfattar de olika verksamhetsformerna som ingår i förvaltningen. Den beskriver strukturella skillnader och variationer i måluppfyllelse mellan verksamheterna och gör jämförelse med nationella mål och statistik. Den kommunala kvalitetsredovisningen innehåller även material från skolornas kvalitetsredovisningar, attityder som tas fram via enkäter, kvalitetsbesök och andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utvärdering. En utgångspunkt för kommunens kvalitetsredovisning är förordningen om kvalitetsredovisning (1997:702) med stöd av allmänna råd (2006). Från det kvalitetsarbete som finns inlagt i tidsplanen kommer uppgifter som kompletteras med fakta från Skolverkets databaser, SCB, IST och kommunens budgetsystem. Den kommunala kvalitetsredovisningen lämnas i april till Skolverket. En chefsgrupp ger synpunkter på redovisningen och därefter har barn- och utbildningsnämnden behandlat redovisningen. Därefter skickas den till kommunstyrelsen. Förvaltningens kvalitetsredovisning för år 2008 speglar åtgärder på skol- och huvudmannanivå. Det kvalitetsarbete som bedrivs i direkt anslutning till undervisningen av enskilda lärare och arbetslag lyfts fram i respektive områdes redovisning. Varje område utgår i sina redovisningar från mål i den lokala arbetsplanen, skolplanen, nationell läroplan, screeningresultat, prov och betyg. Planeringen i skolorna av kvalitetsarbetet sker genom samverkan med personalen på arbetsplatsträffar, veckomöten, i samverkansgruppen och på avdelningsplaneringen. Föräldrar är delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen för området på så sätt att de har möjlighet att diskutera innehållet och komma med inlägg. Arbetet med mål medel utvärdering är ett ständigt pågående arbete. Varje område utarbetar sin arbetsplan. Arbetsplanen innehåller ledningsdeklaration, områdets vision, skolplanens mål och vilka år som skolorna prioriterar dessa, uppgifter om området samt arbetet för att nå strävansmålen/målen i läroplanen, skolplanen och arbetsplanen. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

13 På förvaltningsnivå identifieras och synliggörs områdesredovisningarna och diskuteras tillsammans med politiker en gång om året. Varje skolområde har samverkat sina arbetsplaner för olika perioder och i dessa kan man i samband med kvalitetsredovisningen hitta ytterligare underlag för skolområdets arbete. I nya skolplanen som antogs av kommunfullmäktige och gäller står att skolornas kvalitetsredovisningar ska avse läsår och till underlag ska finnas enkäter till elever, föräldrar, personal. Det står också att uppföljning av kvalitetsredovisning och arbete med värdegrund, rörelse och att förbereda eleverna för arbetslivet ska ske i samband med kvalitetsbesök. Vid mandatperiodens utgång ska samtliga mål i skolplanen vara redovisade. Genom enkäter erhålls kunskap om kvalitetsnivåer, trender och underlag att analysera och åtgärda brister. Skolans och förskolans resultat är nedbrytbart till arbetslagsnivå för att pedagogerna ska ha möjlighet att åstadkomma förbättringsinsatser inom sina specifika områden. Svarsfrekvens i % av enkäter i barnomsorg och grundskola År Elever Förälder/målsman Personal X Svarsfrekvens i % av enkäter Oscarsgymnasiet År Elever Förälder/målsman Personal X X Kommentar: Svarsfrekvensen 2008 är mycket lägre än tidigare år. Bedömningen är att detta beror på att kunskaperna kring det nya webbaserade enkätsystemet och hanteringen av det, inte varit goda nog när enkätsystemet infördes. I rektorsområdenas redovisningar framkommer bland annat ovana vid datorhanteringen som en orsak till låg svarsfrekvens. Enkäten låg ute på webben under tre veckor. En period som flera rektorsområden upplever som för kort för att alla som tillfrågats, skulle hinna svara. Trots att många av eleverna getts tillfälle att svara på enkäten på skoltid har svarsfrekvensen varit låg. Även detta sägs bottna i ovana och bristande rutiner. Gruppen personal som tidigare tillfrågats, erbjöds inte att svara på enkäten 2008, därav X i rutorna ovan. Inte heller målsmännen på gymnasiet tillfrågades. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

14 Ansvar och delaktighet i kommunens redovisning När kommunens övergripande kvalitetsredovisning är klar behandlas den av barn och utbildningsnämnden. Därefter skickas redovisningen till kommunstyrelsen. Redovisningen finns efter nämndens behandling utlagd på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida och i kommunens intranät eller går att få i pappersform efter kontakt med förvaltningens expedition. Ansvarig chef ansvarar för att beslut om kvalitetsredovisningens underlag, utformning, innehåll och slutsatser behandlas i samverkansorgan som personal och föräldramöten, skolkonferens, skolans styrelse, elevråd, klassråd eller motsvarande. Respektive område redovisar i kvalitetsredovisning vilka rutiner/planer som finns, vilket underlag redovisningen baseras på och hur barn, elever, vårdnadshavares medverkan och delaktighet i kvalitetsarbetet ser ut. Rutinerna ska tillämpas så att redovisningen är väl känd inom och utanför verksamheten och möjlig för alla intresserade att ta del av. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Läsaren hänvisas till del 2,3,4,5 och 6 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kostnad för barn/elev/studerande Oskarshamn Samtliga kommuner (SCB statistik Sept gäller 2007) Förskola/per inskrivet heltidsbarn Fritidshem/per inskrivet heltidsbarn Förskoleklass/per elev Grundskola/per elev totalt Gymnasieskola/per elev totalt för elever i kommunens skolor Komvux/per heltidsstuderande totalt Obligatoriska särskolan/elev Sfi/elev heltidsstuderande Kommentar: Till skillnad från 2007 då kostnaden för de flesta verksamheterna var lägre i Oskarshamn än i övriga riket, har kostnaderna 2008 ökat för flera verksamheter och är nu högre än riksgenomsnittet. Fortfarande ligger dock Oskarshamn lägre än riksgenomsnittet på flertalet poster. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

15 Andel årsarbetare/lärare med ped.högsk.utb/examen % (SCB statistik Sept gäller 2007) Oskarshamn Jämfört med föregående år Samtliga kommuner Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Av tabellen framgår att andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning i Oskarshamns kommun är högre i förskola, fritidshem och grundskola än riksgenomsnittet. Andelen med pedagogisk utbildning har minskat i förskoleklassen, grundskolan och på gymnasieskolan. Kostnad för lokaler/kr per elev undervisning/kr per elev Oskarshamn Riket Oskarshamn Riket (SCB statistik Sept gäller 2006) Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Kostnaden för lokaler per elev i grundskolan är lägre i Oskarshamns kommun än i riket vilket bidrar till att den totala kostnaden hålls nere. Undervisningskostnaden för både grundskolan och gymnasieskolan är högre än riksgenomsnittet. Kommunen och kommunens utbildning Kommunens långsiktiga mål för verksamheten framgår av skolplanen. Valmöjligheterna på gymnasieskolan har ökat genom att fler inriktningar startat på flera program. Satsningen medför att en högre andel av årskullen valt gymnasieutbildning på hemorten. Kommunen har samverkansavtal med flertalet kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, som garanterar eleverna att söka utbildning fritt. KPB Kpb står för kostnaden per betygspoäng, exklusive lokalkostnader delat med det genomsnittliga meritvärdet i niornas slutbetyg i den kommunala grundskolan. Flera faktorer påverkar produktiviteten, till exempel kommunens struktur, geografin, lärarsammansättning, lönestruktur och lönenivåer, lärarnas kompetens och beslutad servicenivå i form av lärartäthet, antalet skolor med mera. Även elevernas olika förutsättningar har betydelse. Elever från låginkomstfamiljer och med lågutbildade föräldrar kräver mer resurser och lärarledd tid för samma möjlighet att lära som andra. Utländsk bakgrund och dålig språkförståelse påverkar också. Även arbetslöshet och segregerat boende har betydelse. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

16 Ur Dagens samhälle, statistik för 2008 Plats efter Kpb (1-290) Kommun Kpb Danderyd 235,37 38 främst i Kalmar län Kalmar 272, Oskarshamn 316, Vilhelmina 550,82 Hela riket 298,31 Kommentar: Oskarshamns kommun har ökat sin kostnad per betygspoäng (KPB) sedan Enligt Dagens samhälles årliga jämförelse av produktiviteten, där man kan utläsa bästa betyg per satsad skattekrona, är Oskarshamns kostnad per betygspoäng relativt hög. Specialgrupper Oskarshamns kommun har under de senaste åren inrättat ett flertal specialgrupper för att möta behoven hos de barn och elever som har svårast att tillgodogöra sig undervisningen i skolan/förskolan. Personaltätheten i dessa grupper är avsevärt högre än i övrig verksamhet och kostnaderna är väsentligt högre än genomsnittskostnaderna för övrig verksamhet. Stödformer allmänt - stöd av elevassistent (arbetar exempelvis i särskola, särskild undervisningsgrupp, med enskild elev i förskola/grundskola/gymnasieskola, resursskola eller resursgrupp) Förskola - placering med stöd av skollagen kap 2a 9 placering på avdelning med extra resurser (Sidensvansen och Norrtorn) placering på språkförskola för barn med svenska som modersmål. placering på språkförskola för barn med annat modersmål än svenska. placering i förskola för barn med samspelssvårigheter Grundskola placering på resursskola (Lyftet, Dragskär, Stadsparksskolan, kommunikationsklass) placering i särskild undervisningsgrupp samordnad specialundervisning enskild undervisning svenska som andraspråk. modersmålsundervisning sommarskola kuratorer - resursteam - autismklass Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2003. Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN

KVALITETSREDOVISNING 2003. Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING 2003 Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN Sammanfattning Årets kvalitetsredovisning från Barn- och Utbildningsnämnden avslutar arbetet som utgår från Ängelholms kommun tidigare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning Färgelanda kommun. Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson

Kvalitetsredovisning. Barn och utbildning Färgelanda kommun. Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson 2010 Kvalitetsredovisning Barn och utbildning Färgelanda kommun Layout: Lars Janssonr Foto: Ludvig Tvingby och Simon Andersson Kvalitetsredovisning för Barn och utbildning 2010 Bilderna är fotograferade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer