Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

2 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8.

3 Screeningresultat Oskarshamns kommun Samtliga skolor i Oskarshamns kommun genomför gemensamma tester från förskoleklass till gymnasieskola för att ha underlag i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Skolår 5 och 9 har endast nationella prov och inga screeningtest. Därför finns inga resultat för skolår 5 och 9 redovisade nedan. Stanineskalan har nio skalsteg där det femte steget utgör medelvärdet på skalan. Stanineskalan är 1-9 och nio är maximalt. Staninemedelvärden Läsåret Läsåret Diagnos Skolår Staninemedelvärde Staninemedelvärde Fonolek 1 5 5,2 Läsförståelse 2 4,4 4,4 Ordkedjor 2 5,1 5,1 Läsförståelse Stavning 3 5,1 5 Ordkedjor 4 4,3 4,2 Meningskedjor 6 4,7 4,7 Ordkedjor 6 4,5 4,9 Ordkunskap 6 3,4 3,4 Rättskrivning 6 5 5,4 Läsförståelse 7 4,8 5,1 Ordförståelse 8 4,3 4,3 Ordkedjor 8 3,9 4,5 Meningskedjor 8 4,5 4,7 Läsförståelse Gy1 6,2 6 Stavning Gy1 5,7 5,4 Kommentar: En jämförelse över tid på skolnivå går inte att göra enbart utifrån screeningresultat, då klassernas utseende förändras på grund av in och utflyttningar. Eftersom flera klasser är små påverkas % - talet mycket av enstaka elever. Elever som av olika anledningar inte kunnat genomföra något test har tilldelats stanine 1. Alla dessa elever är uppmärksammade och har särskild undervisning i någon form. Det kan vara i form av enskild undervisning, undervisning i grupp, anpassad undervisning i klassen eller tillhörighet i kommunikationsklass. Något som kan påverka elevernas resultat angående ordförståelse är att flera tester inte har ändrats trots att språkbruket förändrats. KUNSKAPER Grundskola Skolornas resultat bedöms som inte godtagbart. Under kommande läsår måste uppmärksamhet riktas mot hur skolan ska kunna leva upp till målen för varje enskild elev. Andelen behöriga till nationellt program ligger under genomsnittet för riket. Trots individuella åtgärdsprogram och stödinsatser har inte alla elever fått slutbetyg i engelska, matematik och svenska från år 9 och är därmed inte heller behöriga för gymnasieskolans nationella program. Ämnesprov i år 5 (engelska, matematik, svenska) jämfört med tidigare år

4 Resultat i % av antal elever i ämnesprov engelska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult ,3 Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro , Kristinebergs ro Rödsle ro ,5 96,3 92,5 89 Resultat i % av antal elever i ämnesprov matematik år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,4 Kristinebergs ro 80 87, Rödsle ro ,3 77,5 83 Resultat i % av antal elever i ämnesprov svenska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,7 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,2 Kristineberg ro Rödsle ro ,5 97,2 98, Antal elever som ej erhållit betyg åk 8 vårterminen engelska matematik svenska Ro 2004 f.89 Totalt antal elever 2005 f.90 Totalt antal elever 2006 f.91 Totalt 2007 f.92 antal Totalt antal elever 2008 f.93 Totalt antal elever elever Eng Ma Sv Eng Eng Ma Sv Ma Sv Eng Ma Sv Eng Ma Sv Va ro Kbg ro Rö ro Tot Kommentar: Resultatet visar att det arbete som startat om likvärdighet i bedömning och betyg måste fortsätta. De professionella behöver skaffa sig ett gemensamt språk och förhållningssätt till bedömningar. Man behöver mer erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål. För att minska risken för godtycklighet och subjektivitet vid bedömning har ett antal rektorsområden avsatt en provledare som har i uppdrag att utföra samtliga prov.

5 Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Komvux Under året har vi fortsatt arbetat med att göra fler kurser självinstruerande och att lägga ut dessa på Fronter. Detta gäller datakurser, svenska, engelska, matematik, fysik samt kurser i vårdämnen. Systemet är under kontinuerlig uppbyggnad och kommer att utvärderas regelbundet då deltagarna beräknas vara färdiga. Samarbete med NTI fortsätter och därigenom kan vi bredda vårt kursutbud och ge större möjligheter till flexibla kursstarter. Distansstudierna har utvecklats och fler kurser har distansutbildningsmöjligheter. I vår studieverkstad får eleverna hjälp utanför de ordinarie lektionerna. Svaga elever får stöd och de distansstuderande eleverna har utnyttjat möjligheten att få hjälp. I Läsrätten har extra hjälp erbjudits under handledares ledning. Här finns datorprogram anpassade för dyslektiker och synskadade. Inom Särvux har alla en individuell studieplan som givit förutsättningar för individuellt anpassade arbetssätt och hjälpmedel. SFI har under läsåret utökats med en grupp för analfabeter för att svara upp mot det ökade behovet av utbildning för nyanlända flyktingar.

6 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

7 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 är uppdelad i sex delar. Del 1 Övergripande redovisning Del 2 Förskoleverksamhet, familjedaghem och öppen förskola Del 3 Skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Del 4 Gymnasieskolan Del 5 Gymnasiesärskolan Del 6 Komvux i Oskarshamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 ÖVERGRIPANDE REDOVISNING Inledning och sammanfattning av kvalitetsredovisning Grundfakta om barn och utbildningsnämndens verksamhet... 4 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen...7 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden..9 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse..9 Arbetet i verksamheten..16 Resultat och måluppfyllelse i verksamheten som helhet...16 Uppföljning av likabehandlingsplan..20 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet.20 De kommunala målen 20 Kulturplan..22 IT-plan 22 Åtgärder för förbättring..22 Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen 22 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

8 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

9 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8. Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Grundfakta om barn- och utbildningsnämndens verksamhet Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar fritid, barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och musikskola. Nämnden består av 11 ledamöter. Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningen organiseras i tre samverkansområden. Samverkansområde 1 består av Kikebo ro + Norra bo + Norra ro + Kristdala ro + Vallhalla ro. Samverkansområde 2 är Kristineberg bo+ Kristineberg ro+ Rödsle ro+rödsle bo och Påskallaviks ro. Gymnasieskolan är område 3. Förvaltningens chefsgrupp träffas regelbundet för att diskutera och besluta i gemensamma frågor. Chefsgruppen har fyra utskott, ekonomi-, IT-, förskola/fritid- och kvalitetsutskott. Avsikten med samverkansområde och utskott är att öka delaktigheten i beredning av vissa ärenden. Förskola I barnomsorgen är 1078 barn inskrivna vilket är 29 färre än förra året. I Oskarshamns kommun finns nu 170 barn som har annat modersmål än svenska i förskolan och nio barn med annat modersmål i familjedaghem. Under 2008 har vi kunnat erbjuda 16 av dem modersmålsstöd. Kommunen har 244 personer anställda i förskolan varav tre är män. Det finns 13 familjedaghem i kommunen. I familjecentralen Repslagarhuset finns en Öppen förskola. I Solbacka servicehus ligger kommunens enda Nattis. I Bråbo driver föräldrarna ett föräldrakooperativ och Oskarshamns församling är huvudman för förskolan Arken. I kommunen finns en förskola för barn med samspelssvårigheter och två resursavdelningar för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

10 Grundskola Grundskolan i Oskarshamns kommun är uppdelad i sju geografiska områden. Fyra områden innehåller endast grundskola och i de övriga tre ingår både barnomsorg och skolverksamhet. I grundskolan ingår såväl förskoleklass som fritidshem. Dessa sju områden leds av rektorer och biträdande rektorer. Grundsärskola finns inom Rödsle rektorsområde och träningsskola med fritidshem inom Kristinebergs rektorsområde. En kommunövergripande kommunikationsklass finns på Kikeboskolan. Övergripande resursskolan Lyftet tillhör Kristinebergs rektorsområde. Kristinebergskolan administrerar all modersmålsundervisning i kommunens grundskola. Vallhalla rektorsområde har hand om Dragskär resursskola och Rödsle rektorsområde kommunövergripande autismklass och Stadsparkskolan som är till för elever med stor frånvaro. Misterhults friskola har fritidshem och åk 1-6. Gymnasieskola Oscarsgymnasiet har 12 nationella program, ett specialutformat program med inriktning idrott, individuellt program samt gymnasiesärskola. Den 31 december 2007 fanns det 1021 elever på ungdomsgymnasiet. Till rektorsområdet hör också kommunens Komvux, SFI, Gruv och Särvux med 404 elever. Gymnasiechef: Stab- och linjestöd samt övergripande frågor Sektor A: BF, ES, FP, HR samt IDR Sektor B: HP, IP, NV, SP samt TE Sektor C: BP, EN, OP, Komvux, Gruv, SFI samt Särvux Sektor D: GS, IV, Särskilt stöd samt utvecklingsansvar Sektorerna leds vardera av en programrektor som tillsammans med gymnasiechef och administrativ chef ingår i ledningsgruppen. Skolan är organiserad i 15 programarbetslag som leds av programledare. Programledarna bildar tillsammans med respektive programrektor en form av ledningsgrupp. Syftet är att bygga upp informationskanaler och kommunikationssystem som ger utrymme för dialog och samverkan samt att förstärka och underbygga beslutsfattandet. Varje arbetslag har ekonomiskt ansvar för läromedel och övrigt undervisningsmaterial samt kompetensutveckling. Inom arbetslagen sköter man också en del av vikariaten. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

11 FÖRVALTNINGSCHEF FÖRVALTNINGSKONTOR KIKEBO RO VALLHALLA RO NORRA BO NORRA RO KRISTDALA RO KRISTINEBERGS RO KRISTINEBERGS BO RÖDSLE BO RÖDSLE RO PÅSKALLAVIKS RO FRITID OSCARSGYMNASIET KOMVUX MUSIKSKOLAN PRIVATA ALTERNATIV: ELAJO Technical Education Center (Gymnasienivå) ARKEN (Förskola) MISTERHULT SKOLA åk 1-6 Fritidshem BRÅBO FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

12 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förvaltningens och skolornas kvalitetsarbete sker enligt en övergripande gemensam tidsplan. Vid höstterminens start samlas chefer och förvaltningsledning till en träff där föregående års kvalitetsarbete diskuteras, analyseras, värderas och nya arbetet planeras. Kvalitetsbesök äger rum i samtliga förskole- och rektorsområden och genomförs av kontaktpolitiker och förvaltningspersonal. Cheferna lämnar sina kvalitetsredovisningar för kalenderåret 2008 till förvaltningen i årsskiftet. I chefernas kvalitetsredovisningar kan man dels läsa om hur man sammanställer resultat och dels måluppfyllelsen i det enskilda förskole/rektorsområdet. Redovisningarna avser läsår och finns utlagt på respektive hemsida och i kommunens intranät eller går att få efter kontakt med respektive skolexpedition. Den kommunala kvalitetsredovisningen omfattar de olika verksamhetsformerna som ingår i förvaltningen. Den beskriver strukturella skillnader och variationer i måluppfyllelse mellan verksamheterna och gör jämförelse med nationella mål och statistik. Den kommunala kvalitetsredovisningen innehåller även material från skolornas kvalitetsredovisningar, attityder som tas fram via enkäter, kvalitetsbesök och andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utvärdering. En utgångspunkt för kommunens kvalitetsredovisning är förordningen om kvalitetsredovisning (1997:702) med stöd av allmänna råd (2006). Från det kvalitetsarbete som finns inlagt i tidsplanen kommer uppgifter som kompletteras med fakta från Skolverkets databaser, SCB, IST och kommunens budgetsystem. Den kommunala kvalitetsredovisningen lämnas i april till Skolverket. En chefsgrupp ger synpunkter på redovisningen och därefter har barn- och utbildningsnämnden behandlat redovisningen. Därefter skickas den till kommunstyrelsen. Förvaltningens kvalitetsredovisning för år 2008 speglar åtgärder på skol- och huvudmannanivå. Det kvalitetsarbete som bedrivs i direkt anslutning till undervisningen av enskilda lärare och arbetslag lyfts fram i respektive områdes redovisning. Varje område utgår i sina redovisningar från mål i den lokala arbetsplanen, skolplanen, nationell läroplan, screeningresultat, prov och betyg. Planeringen i skolorna av kvalitetsarbetet sker genom samverkan med personalen på arbetsplatsträffar, veckomöten, i samverkansgruppen och på avdelningsplaneringen. Föräldrar är delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen för området på så sätt att de har möjlighet att diskutera innehållet och komma med inlägg. Arbetet med mål medel utvärdering är ett ständigt pågående arbete. Varje område utarbetar sin arbetsplan. Arbetsplanen innehåller ledningsdeklaration, områdets vision, skolplanens mål och vilka år som skolorna prioriterar dessa, uppgifter om området samt arbetet för att nå strävansmålen/målen i läroplanen, skolplanen och arbetsplanen. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

13 På förvaltningsnivå identifieras och synliggörs områdesredovisningarna och diskuteras tillsammans med politiker en gång om året. Varje skolområde har samverkat sina arbetsplaner för olika perioder och i dessa kan man i samband med kvalitetsredovisningen hitta ytterligare underlag för skolområdets arbete. I nya skolplanen som antogs av kommunfullmäktige och gäller står att skolornas kvalitetsredovisningar ska avse läsår och till underlag ska finnas enkäter till elever, föräldrar, personal. Det står också att uppföljning av kvalitetsredovisning och arbete med värdegrund, rörelse och att förbereda eleverna för arbetslivet ska ske i samband med kvalitetsbesök. Vid mandatperiodens utgång ska samtliga mål i skolplanen vara redovisade. Genom enkäter erhålls kunskap om kvalitetsnivåer, trender och underlag att analysera och åtgärda brister. Skolans och förskolans resultat är nedbrytbart till arbetslagsnivå för att pedagogerna ska ha möjlighet att åstadkomma förbättringsinsatser inom sina specifika områden. Svarsfrekvens i % av enkäter i barnomsorg och grundskola År Elever Förälder/målsman Personal X Svarsfrekvens i % av enkäter Oscarsgymnasiet År Elever Förälder/målsman Personal X X Kommentar: Svarsfrekvensen 2008 är mycket lägre än tidigare år. Bedömningen är att detta beror på att kunskaperna kring det nya webbaserade enkätsystemet och hanteringen av det, inte varit goda nog när enkätsystemet infördes. I rektorsområdenas redovisningar framkommer bland annat ovana vid datorhanteringen som en orsak till låg svarsfrekvens. Enkäten låg ute på webben under tre veckor. En period som flera rektorsområden upplever som för kort för att alla som tillfrågats, skulle hinna svara. Trots att många av eleverna getts tillfälle att svara på enkäten på skoltid har svarsfrekvensen varit låg. Även detta sägs bottna i ovana och bristande rutiner. Gruppen personal som tidigare tillfrågats, erbjöds inte att svara på enkäten 2008, därav X i rutorna ovan. Inte heller målsmännen på gymnasiet tillfrågades. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

14 Ansvar och delaktighet i kommunens redovisning När kommunens övergripande kvalitetsredovisning är klar behandlas den av barn och utbildningsnämnden. Därefter skickas redovisningen till kommunstyrelsen. Redovisningen finns efter nämndens behandling utlagd på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida och i kommunens intranät eller går att få i pappersform efter kontakt med förvaltningens expedition. Ansvarig chef ansvarar för att beslut om kvalitetsredovisningens underlag, utformning, innehåll och slutsatser behandlas i samverkansorgan som personal och föräldramöten, skolkonferens, skolans styrelse, elevråd, klassråd eller motsvarande. Respektive område redovisar i kvalitetsredovisning vilka rutiner/planer som finns, vilket underlag redovisningen baseras på och hur barn, elever, vårdnadshavares medverkan och delaktighet i kvalitetsarbetet ser ut. Rutinerna ska tillämpas så att redovisningen är väl känd inom och utanför verksamheten och möjlig för alla intresserade att ta del av. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Läsaren hänvisas till del 2,3,4,5 och 6 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kostnad för barn/elev/studerande Oskarshamn Samtliga kommuner (SCB statistik Sept gäller 2007) Förskola/per inskrivet heltidsbarn Fritidshem/per inskrivet heltidsbarn Förskoleklass/per elev Grundskola/per elev totalt Gymnasieskola/per elev totalt för elever i kommunens skolor Komvux/per heltidsstuderande totalt Obligatoriska särskolan/elev Sfi/elev heltidsstuderande Kommentar: Till skillnad från 2007 då kostnaden för de flesta verksamheterna var lägre i Oskarshamn än i övriga riket, har kostnaderna 2008 ökat för flera verksamheter och är nu högre än riksgenomsnittet. Fortfarande ligger dock Oskarshamn lägre än riksgenomsnittet på flertalet poster. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

15 Andel årsarbetare/lärare med ped.högsk.utb/examen % (SCB statistik Sept gäller 2007) Oskarshamn Jämfört med föregående år Samtliga kommuner Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Av tabellen framgår att andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning i Oskarshamns kommun är högre i förskola, fritidshem och grundskola än riksgenomsnittet. Andelen med pedagogisk utbildning har minskat i förskoleklassen, grundskolan och på gymnasieskolan. Kostnad för lokaler/kr per elev undervisning/kr per elev Oskarshamn Riket Oskarshamn Riket (SCB statistik Sept gäller 2006) Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Kostnaden för lokaler per elev i grundskolan är lägre i Oskarshamns kommun än i riket vilket bidrar till att den totala kostnaden hålls nere. Undervisningskostnaden för både grundskolan och gymnasieskolan är högre än riksgenomsnittet. Kommunen och kommunens utbildning Kommunens långsiktiga mål för verksamheten framgår av skolplanen. Valmöjligheterna på gymnasieskolan har ökat genom att fler inriktningar startat på flera program. Satsningen medför att en högre andel av årskullen valt gymnasieutbildning på hemorten. Kommunen har samverkansavtal med flertalet kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, som garanterar eleverna att söka utbildning fritt. KPB Kpb står för kostnaden per betygspoäng, exklusive lokalkostnader delat med det genomsnittliga meritvärdet i niornas slutbetyg i den kommunala grundskolan. Flera faktorer påverkar produktiviteten, till exempel kommunens struktur, geografin, lärarsammansättning, lönestruktur och lönenivåer, lärarnas kompetens och beslutad servicenivå i form av lärartäthet, antalet skolor med mera. Även elevernas olika förutsättningar har betydelse. Elever från låginkomstfamiljer och med lågutbildade föräldrar kräver mer resurser och lärarledd tid för samma möjlighet att lära som andra. Utländsk bakgrund och dålig språkförståelse påverkar också. Även arbetslöshet och segregerat boende har betydelse. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

16 Ur Dagens samhälle, statistik för 2008 Plats efter Kpb (1-290) Kommun Kpb Danderyd 235,37 38 främst i Kalmar län Kalmar 272, Oskarshamn 316, Vilhelmina 550,82 Hela riket 298,31 Kommentar: Oskarshamns kommun har ökat sin kostnad per betygspoäng (KPB) sedan Enligt Dagens samhälles årliga jämförelse av produktiviteten, där man kan utläsa bästa betyg per satsad skattekrona, är Oskarshamns kostnad per betygspoäng relativt hög. Specialgrupper Oskarshamns kommun har under de senaste åren inrättat ett flertal specialgrupper för att möta behoven hos de barn och elever som har svårast att tillgodogöra sig undervisningen i skolan/förskolan. Personaltätheten i dessa grupper är avsevärt högre än i övrig verksamhet och kostnaderna är väsentligt högre än genomsnittskostnaderna för övrig verksamhet. Stödformer allmänt - stöd av elevassistent (arbetar exempelvis i särskola, särskild undervisningsgrupp, med enskild elev i förskola/grundskola/gymnasieskola, resursskola eller resursgrupp) Förskola - placering med stöd av skollagen kap 2a 9 placering på avdelning med extra resurser (Sidensvansen och Norrtorn) placering på språkförskola för barn med svenska som modersmål. placering på språkförskola för barn med annat modersmål än svenska. placering i förskola för barn med samspelssvårigheter Grundskola placering på resursskola (Lyftet, Dragskär, Stadsparksskolan, kommunikationsklass) placering i särskild undervisningsgrupp samordnad specialundervisning enskild undervisning svenska som andraspråk. modersmålsundervisning sommarskola kuratorer - resursteam - autismklass Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

17 Gymnasieskola kurator stödundervisning pedagogiskt centra Individuella programmet (sökbart program) Målet (för elever som av personliga skäl inte kan gå gymnasieskolan) Stödformer som regleras i speciallagstiftning - särskola - gymnasiesärskola - träningsskola (för elever med grav funktionsnedsättning) - heldagsomsorg Beslut som reglerar ovanstående grupper Specialavdelningarna i förskolan och resursskolorna i grundskolan har samtliga tillkommit genom politiska beslut. Barn med funktionsnedsättning Resursteamet och barn/elever i behov av särskilt stöd Teamet ger stöd åt barn/elever i förskola, grundskola och gymnasium i samverkan med personal och föräldrar. Rektor/förskolechef ansvarar för skolans ansökan till teamet. Föräldrarna lämnar alltid sitt medgivande. Mål för teamets verksamhet är: Alla barn och elever ska ha tillgång till specialkompetens Ge stöd åt barn, föräldrar, personal och chefer Vara en länk till andra myndigheter och förvaltningar Resursteamets personal består av en teamledare, skolläkare, tre psykologer, två specialpedagoger tal- språk och kommunikation samt kurator. Resursteamet genomför i samarbete med förskolornas och skolornas pedagoger psykologutredningar, läs- och skrivutredningar, tal- och språkutredningar, handledningsuppdrag och stödjande samtal. Resursteamets psykologer har ett särskilt ansvar för resursenheterna Dragskär, Havslätt, Lyftet, Stadsparkskolan, Kommunikationsklassen, Språkförskolan Myran, Autismklasserna Bojen och Kompassen samt förskolans fyra resursenheter. Specialpedagoger tal, språk och kommunikation samt logoped arbetar kontinuerligt med enskilda barn i alla rektorsområden samt handleder personal. Bedömning av rätt till särskola och beslut om plats i särskola är ett delegationsuppdrag som ligger på teamledaren. Beslut sker i samverkan med resursteamet. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

18 Resursteamet ansvarar för kommunala screeningtest, med genomförande, insamling av material och central sammanställning av resultat. Alla kommunens pedagoger med specialpedagogisk funktion inbjuds till fyra nätverksmöten per år. De ämnen som behandlas i mötena under året är bland annat: Skolverkets allmänna råd 2008 För arbetet med åtgärdsprogram Vetenskapsrådets rapport 2:2007 Dyslexi en kunskapsöversikt Screeningresultat Matematiknätverkets verksamhet Under år 2008 har teamet anordnat utbildningar av personal i följande ämnen: Bornholmsmodellen Wittingmetoden Tidiga insatser TRAS Pedagogiskt Café Forskningsrön kring språkets betydelse för läs- och skrivutvecklingen En fortsättning av kompetenshöjningssatsningen i läs och skrivinlärning har pågått under I det projektet finns tre veteranlärare som handleder sex pedagoger i skolår ett. Under hösten 2008 deltog veteraner och lärare i skolår ett i en heldagsutbildning vid Växjö universitet i ämnet Läs och skrivinlärning. Veteranlärarna handleder adepterna en dag i veckan. De har en studiecirkel, baserad på Herrlin och Lundbergs bok God läsutveckling. För att kunna ge bästa möjliga stöd till barn och elever samverkar teamet med barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, barn och ungdomshabiliteringen, landstingets syncentraler, öppna förskolan, socialförvaltningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under teamets ansvar finns det nyinrättade Skoldatateket, som har sina lokaler på Kristinebergsskolan. Skoldatateket erbjuder alternativa/kompenserande hjälpmedel till barn med läs- och skrivsvårigheter och/eller ADHD. Under budgetåret 2008 har Skoldatateket mottagit ett stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, ett så kallat SIS-bidrag på kronor. En rapport/utvärdering av skoldatatekets verksamhet 2008 finns sammanställd. Under år 2008 har 112 nya ärenden registreras. Det kan jämföras med fjolårets siffra på 67 nya ärenden. Totalt för hela teamets verksamhetstid (perioden augusti 2002 till mars 2008) finns 824 ärenden registrerade med nyanmälningar av gamla ärenden inräknade. Väntetiderna har under 2008 ibland varit långa, upp till ett år. Teamets målsättning är att korta väntetiderna genom en översyn av rutinerna. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

19 Exempel på speciella undervisningsgrupper som kommunen erbjuder barn med funktionsnedsättning Kompassen kallas en nyinstiftad undervisningsgrupp för grundskoleelever med autistiska drag. Kompassen arbetar med korta målperioder för att synliggöra framsteg på kort tid. Efter utvärdering, diskussion med föräldrar och elever görs nya mål. Lärandet dokumenteras med fotografier och elevarbeten. Under läsåret har personalen på Kompassen ansvarat för all verksamhet med eleverna; undervisning, fritidsverksamhet och lovomsorg. Det innebär att arbetslaget har haft elever mellan klockan till 16.45, tre till fyra dagar i veckan. Träningsskolan är en skolform som finns i ett av kommunens skolområden för elever med behov av särskilt stöd. I träningsskolan går de elever som har de största svårigheterna och som behöver sin undervisning på en konkret och praktisk nivå. Eleverna har ett eller flera handikapp. I träningsskolan finns inte de vanliga ämnesnamnen utan man beskriver i stället i allmänna termer de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. Skolhälsovården i Oskarshamns kommun 2008 Skolhälsovården har under 2008 genomgått stora förändringar vad det gäller personalen. Under året har fyra av sju skolsköterskor slutat. Lyckligtvis har man kunnat rekrytera nya medarbetare så att alla tjänster åter var besatta vid årets slut. Skolsköterskorna har på sina respektive skolor deltagit i arbete med krisberedskap och mot mobbning och droganvändning, samt varit med i elevhälsoteam. Hälsobesök har erbjudits eleverna enligt socialstyrelsens riktlinjer och vaccinationer har genomförts enligt nationellt program. De senaste årens alarmerande rapporter om kraftigt ökande förekomst av övervikt i befolkningen har medfört att man förutom hälsobesöken som föreskrivs i socialstyrelsens riktlinjer erbjudit kontroll av längd och vikt i år 6. Mycket av skolsköterskornas arbetstid har upptagits av spontanbesök, där elever sökt för diverse små och stora problem. I samband med dessa besök och vid hälsobesöken har skolsköterskorna försökt identifiera ev. problem som påverkar skolarbetet. Skolsköterskorna har deltagit i utredningen av elever med särskilda behov genom att kontrollera syn och hörsel. När det kommit till skolsköterskans kännedom att en elev har onormal skolfrånvaro har hon deltagit i uppföljningen genom samtal med eleven och haft kontakt med mentor och ev. föräldrar. Läkarmottagning har hållits regelbundet i samtliga skolor. En av kommunens skolor har under året deltagit i ett projekt i samarbete med landstingets Folkhälsocentrum. Dokumentationen har som tidigare gjorts i pappersjournaler. Under året har förberedelser för att införa datajournal gjorts. När detta är genomfört kommer det att bli betydligt lättare att sammanställa data från hälsoenkäter och hälsobesök för att få ut statistik, något som vi tyvärr inte kunnat göra hittills. Någon systematiskt uppföljning har därför inte blivit gjord. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

20 Modersmålsundervisning I hela kommunen finns möjlighet att anställa 3,75 tjänster avsatta till modersmålsundervisning/studiehandledning. Eftersom det finns många olika språkgrupper representerade och en del av dem är mycket små har vi inte alltid kunnat hitta någon lärare som är beredd att ta tjänsten. Det kan ibland handla om väldigt små tjänster och om det inte finns någon lärare som bor i vår kommun är det svårt att locka hit dem när tjänsten är så liten som procent. I de fall vi har tillgång till lärare anordnar vi modersmålsundervisning och studiehandledning för de elever som har behov av det. Om eleven inte kan få modersmålsundervisning på grund av att vi inte har tillgång till lärare försöker vi kompensera det med undervisning i svenska som andraspråk. Hälsa och livsstil Samarbete med socialförvaltningen äger rum och tar sig uttryck i flertalet olika projekt för att stärka barn och föräldrars hälsa. Exempelvis jobbar kommunens högstadieskolor efter ÖPP vilket är förkortningen för Örebro PreventionsProgram och syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar genom att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomarnas drickande. ÖPP består av korta föräldraträffar i anslutning till ordinarie föräldramöten. Mötena leds av särskilt utbildade föräldramötespresentatörer. Ett annat skolområde arbetar i projektform tillsammans med Folkhälsocentrum. Syftet med projektet är att se effekterna av skolans hälsoprofil. Flera områden har också lagt om sina planer för att de ska rymma daglig fysisk aktivitet. Matematik KAMUL-projektet (Kritiska aspekter som utveckling av matematik undervisning och elevens lärande) har tagit vid efter det mycket uppskattade projektet Strålande Matematik som initierades redan 2002 av Barn och utbildningsförvaltningen. En Fil dr i matematikdidaktik har anställts i kommunen Projektet har utvecklats till ett forskningsprojekt och omfattar barn från förskola till gymnasiet. Syftet med projektet är att studera hur den pedagogiska praktiken kan formas för att skapa en effektiv kommunikation i matematik. Fokus ligger på de kritiska aspekterna i elevens lärande, vad som avgör vilka strategier de tar till för att lösa matematiska dilemman. Data av olika slag har samlats in, som prov, bilder, video och ljudinspelningar samt dokumentation i form av lärarnas skriftliga rapporter. Analysen av det insamlade materialet kommer att göras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv (se till exempel Marton, Runesson & Tsui 2004) NTA NTA, Naturvetenskap och teknik, omfattar hela kommunen. En 50 % tjänst finns för samordning och utbildning. Antalet pedagoger som arbetat med NTA-tema under året uppgår till 50 i kommunen och 55 % av totala antalet elever (754) i år F-6 har arbetat med NTA. Portfolio Portfoliometodiken används i stora delar av verksamheten enligt de planer som finns på respektive områden. Portfolio används frekvent vid utvecklingssamtal. Kristinebergs rektorsområde har nått målet att alla elever har en fungerande portfolio. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer