Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

2 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8.

3 Screeningresultat Oskarshamns kommun Samtliga skolor i Oskarshamns kommun genomför gemensamma tester från förskoleklass till gymnasieskola för att ha underlag i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Skolår 5 och 9 har endast nationella prov och inga screeningtest. Därför finns inga resultat för skolår 5 och 9 redovisade nedan. Stanineskalan har nio skalsteg där det femte steget utgör medelvärdet på skalan. Stanineskalan är 1-9 och nio är maximalt. Staninemedelvärden Läsåret Läsåret Diagnos Skolår Staninemedelvärde Staninemedelvärde Fonolek 1 5 5,2 Läsförståelse 2 4,4 4,4 Ordkedjor 2 5,1 5,1 Läsförståelse Stavning 3 5,1 5 Ordkedjor 4 4,3 4,2 Meningskedjor 6 4,7 4,7 Ordkedjor 6 4,5 4,9 Ordkunskap 6 3,4 3,4 Rättskrivning 6 5 5,4 Läsförståelse 7 4,8 5,1 Ordförståelse 8 4,3 4,3 Ordkedjor 8 3,9 4,5 Meningskedjor 8 4,5 4,7 Läsförståelse Gy1 6,2 6 Stavning Gy1 5,7 5,4 Kommentar: En jämförelse över tid på skolnivå går inte att göra enbart utifrån screeningresultat, då klassernas utseende förändras på grund av in och utflyttningar. Eftersom flera klasser är små påverkas % - talet mycket av enstaka elever. Elever som av olika anledningar inte kunnat genomföra något test har tilldelats stanine 1. Alla dessa elever är uppmärksammade och har särskild undervisning i någon form. Det kan vara i form av enskild undervisning, undervisning i grupp, anpassad undervisning i klassen eller tillhörighet i kommunikationsklass. Något som kan påverka elevernas resultat angående ordförståelse är att flera tester inte har ändrats trots att språkbruket förändrats. KUNSKAPER Grundskola Skolornas resultat bedöms som inte godtagbart. Under kommande läsår måste uppmärksamhet riktas mot hur skolan ska kunna leva upp till målen för varje enskild elev. Andelen behöriga till nationellt program ligger under genomsnittet för riket. Trots individuella åtgärdsprogram och stödinsatser har inte alla elever fått slutbetyg i engelska, matematik och svenska från år 9 och är därmed inte heller behöriga för gymnasieskolans nationella program. Ämnesprov i år 5 (engelska, matematik, svenska) jämfört med tidigare år

4 Resultat i % av antal elever i ämnesprov engelska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult ,3 Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro , Kristinebergs ro Rödsle ro ,5 96,3 92,5 89 Resultat i % av antal elever i ämnesprov matematik år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,1 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,4 Kristinebergs ro 80 87, Rödsle ro ,3 77,5 83 Resultat i % av antal elever i ämnesprov svenska år 5 Rektorsområde Uppnår målen tillräckligt % Kristdala ro ,7 Misterhult Kikebo ro ,5 Norra ro Påskallaviks ro ,2 Kristineberg ro Rödsle ro ,5 97,2 98, Antal elever som ej erhållit betyg åk 8 vårterminen engelska matematik svenska Ro 2004 f.89 Totalt antal elever 2005 f.90 Totalt antal elever 2006 f.91 Totalt 2007 f.92 antal Totalt antal elever 2008 f.93 Totalt antal elever elever Eng Ma Sv Eng Eng Ma Sv Ma Sv Eng Ma Sv Eng Ma Sv Va ro Kbg ro Rö ro Tot Kommentar: Resultatet visar att det arbete som startat om likvärdighet i bedömning och betyg måste fortsätta. De professionella behöver skaffa sig ett gemensamt språk och förhållningssätt till bedömningar. Man behöver mer erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål. För att minska risken för godtycklighet och subjektivitet vid bedömning har ett antal rektorsområden avsatt en provledare som har i uppdrag att utföra samtliga prov.

5 Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Komvux Under året har vi fortsatt arbetat med att göra fler kurser självinstruerande och att lägga ut dessa på Fronter. Detta gäller datakurser, svenska, engelska, matematik, fysik samt kurser i vårdämnen. Systemet är under kontinuerlig uppbyggnad och kommer att utvärderas regelbundet då deltagarna beräknas vara färdiga. Samarbete med NTI fortsätter och därigenom kan vi bredda vårt kursutbud och ge större möjligheter till flexibla kursstarter. Distansstudierna har utvecklats och fler kurser har distansutbildningsmöjligheter. I vår studieverkstad får eleverna hjälp utanför de ordinarie lektionerna. Svaga elever får stöd och de distansstuderande eleverna har utnyttjat möjligheten att få hjälp. I Läsrätten har extra hjälp erbjudits under handledares ledning. Här finns datorprogram anpassade för dyslektiker och synskadade. Inom Särvux har alla en individuell studieplan som givit förutsättningar för individuellt anpassade arbetssätt och hjälpmedel. SFI har under läsåret utökats med en grupp för analfabeter för att svara upp mot det ökade behovet av utbildning för nyanlända flyktingar.

6 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida

7 Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 är uppdelad i sex delar. Del 1 Övergripande redovisning Del 2 Förskoleverksamhet, familjedaghem och öppen förskola Del 3 Skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola Del 4 Gymnasieskolan Del 5 Gymnasiesärskolan Del 6 Komvux i Oskarshamn INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 ÖVERGRIPANDE REDOVISNING Inledning och sammanfattning av kvalitetsredovisning Grundfakta om barn och utbildningsnämndens verksamhet... 4 Underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen...7 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden..9 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse..9 Arbetet i verksamheten..16 Resultat och måluppfyllelse i verksamheten som helhet...16 Uppföljning av likabehandlingsplan..20 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet.20 De kommunala målen 20 Kulturplan..22 IT-plan 22 Åtgärder för förbättring..22 Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen 22 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

8 Inledning Kravet på kvalitetsredovisning regleras i Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1997:702). Kommunens kvalitetsredovisning avser kalenderåret 2008 och omfattar såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Syftet med redovisningen är att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse, men framför allt att bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de nationella målen i läroplanerna. Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 2008 Oskarshamns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola Personalen arbetar på olika sätt för att barnen ska få mer inflytande på förskolan. De försöker tydliggöra för både sig själva, barnen och föräldrarna vad inflytande betyder och innebär. Föräldrar har haft synpunkter på barnens utevistelse och det har framkommit att det finns avdelningar som inte går ut varje dag. Under årets kvalitetsbesök har det därför undersökts huruvida barnen är ute eller inte. Målet är att barnen ska vara ute två gånger per dag. Genom KAMUL-projektet analyseras barnens matematiska strategier. Från och med vårterminen 2008 arbetar förskolan med att utveckla metoder för hur barnen ska förberedas inför skolans mål i matematik och svenska. Senast 2010 utvecklas former för samverkan med vårdnadshavare i förskolan som motiverar att 75 procent av eleverna är representerade vid föräldramöten. Värdegrunden ska vara i fokus för att stärka demokratin. Fysisk aktivitet är ett medel att nå god hälsa. Därför är det viktigt att få insikt om den fysiska rörelsens betydelse. Det är fortsatt angeläget att planera in fysisk rörelse som en självklar del i vardagsarbetet. Grundskola Årets redovisning visar att måluppfyllelsen inte är godtagbar. Den negativa trenden från föregående år består. Andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasieskolan ligger under genomsnittet för riket. Föräldrar och elever är enligt enkätresultat nöjda med skolan. Redovisningen pekar också på att en majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Det finns områden där resultaten kan bli bättre. Bland de förbättringsområden som måste åtgärdas kan nämnas: Arbete måste under 2009 fokuseras ytterligare på elever i lägre årskurser som har svaga resultat på screeningen och är i riskzonen för inte godkänt betyg. Arbetet med att nå en samsyn av kriterier, bedömning och betygssättning har under året intensifierats med utbildning av samtalsledare och implementeringsansvariga. För att öka likvärdigheten i betyg och bedömning i kommunen har samtliga grundskoleområden involverats i ett flerårigt utvecklingsprojekt med start hösten 2008 Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

9 Man behöver erfarenhet av sambedömningar i relation till läroplanens mål och nationella prov. Utbyte mellan områden för rättning och bedömning ska uppmuntras i åk 5 och 8. Gymnasieskola Under året har skolan konsekvent arbetat vidare med de förbättringsåtgärder som tidigare påbörjats. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god. Arbetet har skett med utgångspunkt från olika styrdokument som t.ex. Lpf 94, skolplanen i Oskarshamns kommun samt Oscarsgymnasiets arbetsplan och kursplanerna. Att minska elevernas frånvaro är av avgörande betydelse för att förbättra elevernas studieresultat. En policy för detta finns. Den kan dock behöva kompletteras med mer okonventionella metoder för att komma åt problemet. Arbetet med betygskriterier och bedömning är en ständigt pågående process. Vi måste även bli bättre på att få fram underlag för jämförelse mellan de nationella proven och slutbetygen. Slutligen kan vi konstatera att skolan har stått väl rustad att möta de påfrestningar som det stora elevantalet ställt på oss, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, personellt och lokalmässigt. Resultaten ska dock inte underskattas. Inför varje åtgärd och inför varje beslut måste vi ställa oss frågan; På vilket sätt gynnar detta ett bättre resultat? Grundfakta om barn- och utbildningsnämndens verksamhet Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar fritid, barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och musikskola. Nämnden består av 11 ledamöter. Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningen organiseras i tre samverkansområden. Samverkansområde 1 består av Kikebo ro + Norra bo + Norra ro + Kristdala ro + Vallhalla ro. Samverkansområde 2 är Kristineberg bo+ Kristineberg ro+ Rödsle ro+rödsle bo och Påskallaviks ro. Gymnasieskolan är område 3. Förvaltningens chefsgrupp träffas regelbundet för att diskutera och besluta i gemensamma frågor. Chefsgruppen har fyra utskott, ekonomi-, IT-, förskola/fritid- och kvalitetsutskott. Avsikten med samverkansområde och utskott är att öka delaktigheten i beredning av vissa ärenden. Förskola I barnomsorgen är 1078 barn inskrivna vilket är 29 färre än förra året. I Oskarshamns kommun finns nu 170 barn som har annat modersmål än svenska i förskolan och nio barn med annat modersmål i familjedaghem. Under 2008 har vi kunnat erbjuda 16 av dem modersmålsstöd. Kommunen har 244 personer anställda i förskolan varav tre är män. Det finns 13 familjedaghem i kommunen. I familjecentralen Repslagarhuset finns en Öppen förskola. I Solbacka servicehus ligger kommunens enda Nattis. I Bråbo driver föräldrarna ett föräldrakooperativ och Oskarshamns församling är huvudman för förskolan Arken. I kommunen finns en förskola för barn med samspelssvårigheter och två resursavdelningar för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

10 Grundskola Grundskolan i Oskarshamns kommun är uppdelad i sju geografiska områden. Fyra områden innehåller endast grundskola och i de övriga tre ingår både barnomsorg och skolverksamhet. I grundskolan ingår såväl förskoleklass som fritidshem. Dessa sju områden leds av rektorer och biträdande rektorer. Grundsärskola finns inom Rödsle rektorsområde och träningsskola med fritidshem inom Kristinebergs rektorsområde. En kommunövergripande kommunikationsklass finns på Kikeboskolan. Övergripande resursskolan Lyftet tillhör Kristinebergs rektorsområde. Kristinebergskolan administrerar all modersmålsundervisning i kommunens grundskola. Vallhalla rektorsområde har hand om Dragskär resursskola och Rödsle rektorsområde kommunövergripande autismklass och Stadsparkskolan som är till för elever med stor frånvaro. Misterhults friskola har fritidshem och åk 1-6. Gymnasieskola Oscarsgymnasiet har 12 nationella program, ett specialutformat program med inriktning idrott, individuellt program samt gymnasiesärskola. Den 31 december 2007 fanns det 1021 elever på ungdomsgymnasiet. Till rektorsområdet hör också kommunens Komvux, SFI, Gruv och Särvux med 404 elever. Gymnasiechef: Stab- och linjestöd samt övergripande frågor Sektor A: BF, ES, FP, HR samt IDR Sektor B: HP, IP, NV, SP samt TE Sektor C: BP, EN, OP, Komvux, Gruv, SFI samt Särvux Sektor D: GS, IV, Särskilt stöd samt utvecklingsansvar Sektorerna leds vardera av en programrektor som tillsammans med gymnasiechef och administrativ chef ingår i ledningsgruppen. Skolan är organiserad i 15 programarbetslag som leds av programledare. Programledarna bildar tillsammans med respektive programrektor en form av ledningsgrupp. Syftet är att bygga upp informationskanaler och kommunikationssystem som ger utrymme för dialog och samverkan samt att förstärka och underbygga beslutsfattandet. Varje arbetslag har ekonomiskt ansvar för läromedel och övrigt undervisningsmaterial samt kompetensutveckling. Inom arbetslagen sköter man också en del av vikariaten. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

11 FÖRVALTNINGSCHEF FÖRVALTNINGSKONTOR KIKEBO RO VALLHALLA RO NORRA BO NORRA RO KRISTDALA RO KRISTINEBERGS RO KRISTINEBERGS BO RÖDSLE BO RÖDSLE RO PÅSKALLAVIKS RO FRITID OSCARSGYMNASIET KOMVUX MUSIKSKOLAN PRIVATA ALTERNATIV: ELAJO Technical Education Center (Gymnasienivå) ARKEN (Förskola) MISTERHULT SKOLA åk 1-6 Fritidshem BRÅBO FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

12 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Förvaltningens och skolornas kvalitetsarbete sker enligt en övergripande gemensam tidsplan. Vid höstterminens start samlas chefer och förvaltningsledning till en träff där föregående års kvalitetsarbete diskuteras, analyseras, värderas och nya arbetet planeras. Kvalitetsbesök äger rum i samtliga förskole- och rektorsområden och genomförs av kontaktpolitiker och förvaltningspersonal. Cheferna lämnar sina kvalitetsredovisningar för kalenderåret 2008 till förvaltningen i årsskiftet. I chefernas kvalitetsredovisningar kan man dels läsa om hur man sammanställer resultat och dels måluppfyllelsen i det enskilda förskole/rektorsområdet. Redovisningarna avser läsår och finns utlagt på respektive hemsida och i kommunens intranät eller går att få efter kontakt med respektive skolexpedition. Den kommunala kvalitetsredovisningen omfattar de olika verksamhetsformerna som ingår i förvaltningen. Den beskriver strukturella skillnader och variationer i måluppfyllelse mellan verksamheterna och gör jämförelse med nationella mål och statistik. Den kommunala kvalitetsredovisningen innehåller även material från skolornas kvalitetsredovisningar, attityder som tas fram via enkäter, kvalitetsbesök och andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utvärdering. En utgångspunkt för kommunens kvalitetsredovisning är förordningen om kvalitetsredovisning (1997:702) med stöd av allmänna råd (2006). Från det kvalitetsarbete som finns inlagt i tidsplanen kommer uppgifter som kompletteras med fakta från Skolverkets databaser, SCB, IST och kommunens budgetsystem. Den kommunala kvalitetsredovisningen lämnas i april till Skolverket. En chefsgrupp ger synpunkter på redovisningen och därefter har barn- och utbildningsnämnden behandlat redovisningen. Därefter skickas den till kommunstyrelsen. Förvaltningens kvalitetsredovisning för år 2008 speglar åtgärder på skol- och huvudmannanivå. Det kvalitetsarbete som bedrivs i direkt anslutning till undervisningen av enskilda lärare och arbetslag lyfts fram i respektive områdes redovisning. Varje område utgår i sina redovisningar från mål i den lokala arbetsplanen, skolplanen, nationell läroplan, screeningresultat, prov och betyg. Planeringen i skolorna av kvalitetsarbetet sker genom samverkan med personalen på arbetsplatsträffar, veckomöten, i samverkansgruppen och på avdelningsplaneringen. Föräldrar är delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen för området på så sätt att de har möjlighet att diskutera innehållet och komma med inlägg. Arbetet med mål medel utvärdering är ett ständigt pågående arbete. Varje område utarbetar sin arbetsplan. Arbetsplanen innehåller ledningsdeklaration, områdets vision, skolplanens mål och vilka år som skolorna prioriterar dessa, uppgifter om området samt arbetet för att nå strävansmålen/målen i läroplanen, skolplanen och arbetsplanen. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

13 På förvaltningsnivå identifieras och synliggörs områdesredovisningarna och diskuteras tillsammans med politiker en gång om året. Varje skolområde har samverkat sina arbetsplaner för olika perioder och i dessa kan man i samband med kvalitetsredovisningen hitta ytterligare underlag för skolområdets arbete. I nya skolplanen som antogs av kommunfullmäktige och gäller står att skolornas kvalitetsredovisningar ska avse läsår och till underlag ska finnas enkäter till elever, föräldrar, personal. Det står också att uppföljning av kvalitetsredovisning och arbete med värdegrund, rörelse och att förbereda eleverna för arbetslivet ska ske i samband med kvalitetsbesök. Vid mandatperiodens utgång ska samtliga mål i skolplanen vara redovisade. Genom enkäter erhålls kunskap om kvalitetsnivåer, trender och underlag att analysera och åtgärda brister. Skolans och förskolans resultat är nedbrytbart till arbetslagsnivå för att pedagogerna ska ha möjlighet att åstadkomma förbättringsinsatser inom sina specifika områden. Svarsfrekvens i % av enkäter i barnomsorg och grundskola År Elever Förälder/målsman Personal X Svarsfrekvens i % av enkäter Oscarsgymnasiet År Elever Förälder/målsman Personal X X Kommentar: Svarsfrekvensen 2008 är mycket lägre än tidigare år. Bedömningen är att detta beror på att kunskaperna kring det nya webbaserade enkätsystemet och hanteringen av det, inte varit goda nog när enkätsystemet infördes. I rektorsområdenas redovisningar framkommer bland annat ovana vid datorhanteringen som en orsak till låg svarsfrekvens. Enkäten låg ute på webben under tre veckor. En period som flera rektorsområden upplever som för kort för att alla som tillfrågats, skulle hinna svara. Trots att många av eleverna getts tillfälle att svara på enkäten på skoltid har svarsfrekvensen varit låg. Även detta sägs bottna i ovana och bristande rutiner. Gruppen personal som tidigare tillfrågats, erbjöds inte att svara på enkäten 2008, därav X i rutorna ovan. Inte heller målsmännen på gymnasiet tillfrågades. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

14 Ansvar och delaktighet i kommunens redovisning När kommunens övergripande kvalitetsredovisning är klar behandlas den av barn och utbildningsnämnden. Därefter skickas redovisningen till kommunstyrelsen. Redovisningen finns efter nämndens behandling utlagd på barn- och utbildningsförvaltningens hemsida och i kommunens intranät eller går att få i pappersform efter kontakt med förvaltningens expedition. Ansvarig chef ansvarar för att beslut om kvalitetsredovisningens underlag, utformning, innehåll och slutsatser behandlas i samverkansorgan som personal och föräldramöten, skolkonferens, skolans styrelse, elevråd, klassråd eller motsvarande. Respektive område redovisar i kvalitetsredovisning vilka rutiner/planer som finns, vilket underlag redovisningen baseras på och hur barn, elever, vårdnadshavares medverkan och delaktighet i kvalitetsarbetet ser ut. Rutinerna ska tillämpas så att redovisningen är väl känd inom och utanför verksamheten och möjlig för alla intresserade att ta del av. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Läsaren hänvisas till del 2,3,4,5 och 6 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Kostnad för barn/elev/studerande Oskarshamn Samtliga kommuner (SCB statistik Sept gäller 2007) Förskola/per inskrivet heltidsbarn Fritidshem/per inskrivet heltidsbarn Förskoleklass/per elev Grundskola/per elev totalt Gymnasieskola/per elev totalt för elever i kommunens skolor Komvux/per heltidsstuderande totalt Obligatoriska särskolan/elev Sfi/elev heltidsstuderande Kommentar: Till skillnad från 2007 då kostnaden för de flesta verksamheterna var lägre i Oskarshamn än i övriga riket, har kostnaderna 2008 ökat för flera verksamheter och är nu högre än riksgenomsnittet. Fortfarande ligger dock Oskarshamn lägre än riksgenomsnittet på flertalet poster. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

15 Andel årsarbetare/lärare med ped.högsk.utb/examen % (SCB statistik Sept gäller 2007) Oskarshamn Jämfört med föregående år Samtliga kommuner Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Av tabellen framgår att andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning i Oskarshamns kommun är högre i förskola, fritidshem och grundskola än riksgenomsnittet. Andelen med pedagogisk utbildning har minskat i förskoleklassen, grundskolan och på gymnasieskolan. Kostnad för lokaler/kr per elev undervisning/kr per elev Oskarshamn Riket Oskarshamn Riket (SCB statistik Sept gäller 2006) Grundskola Gymnasieskola Kommentar: Kostnaden för lokaler per elev i grundskolan är lägre i Oskarshamns kommun än i riket vilket bidrar till att den totala kostnaden hålls nere. Undervisningskostnaden för både grundskolan och gymnasieskolan är högre än riksgenomsnittet. Kommunen och kommunens utbildning Kommunens långsiktiga mål för verksamheten framgår av skolplanen. Valmöjligheterna på gymnasieskolan har ökat genom att fler inriktningar startat på flera program. Satsningen medför att en högre andel av årskullen valt gymnasieutbildning på hemorten. Kommunen har samverkansavtal med flertalet kommuner i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, som garanterar eleverna att söka utbildning fritt. KPB Kpb står för kostnaden per betygspoäng, exklusive lokalkostnader delat med det genomsnittliga meritvärdet i niornas slutbetyg i den kommunala grundskolan. Flera faktorer påverkar produktiviteten, till exempel kommunens struktur, geografin, lärarsammansättning, lönestruktur och lönenivåer, lärarnas kompetens och beslutad servicenivå i form av lärartäthet, antalet skolor med mera. Även elevernas olika förutsättningar har betydelse. Elever från låginkomstfamiljer och med lågutbildade föräldrar kräver mer resurser och lärarledd tid för samma möjlighet att lära som andra. Utländsk bakgrund och dålig språkförståelse påverkar också. Även arbetslöshet och segregerat boende har betydelse. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

16 Ur Dagens samhälle, statistik för 2008 Plats efter Kpb (1-290) Kommun Kpb Danderyd 235,37 38 främst i Kalmar län Kalmar 272, Oskarshamn 316, Vilhelmina 550,82 Hela riket 298,31 Kommentar: Oskarshamns kommun har ökat sin kostnad per betygspoäng (KPB) sedan Enligt Dagens samhälles årliga jämförelse av produktiviteten, där man kan utläsa bästa betyg per satsad skattekrona, är Oskarshamns kostnad per betygspoäng relativt hög. Specialgrupper Oskarshamns kommun har under de senaste åren inrättat ett flertal specialgrupper för att möta behoven hos de barn och elever som har svårast att tillgodogöra sig undervisningen i skolan/förskolan. Personaltätheten i dessa grupper är avsevärt högre än i övrig verksamhet och kostnaderna är väsentligt högre än genomsnittskostnaderna för övrig verksamhet. Stödformer allmänt - stöd av elevassistent (arbetar exempelvis i särskola, särskild undervisningsgrupp, med enskild elev i förskola/grundskola/gymnasieskola, resursskola eller resursgrupp) Förskola - placering med stöd av skollagen kap 2a 9 placering på avdelning med extra resurser (Sidensvansen och Norrtorn) placering på språkförskola för barn med svenska som modersmål. placering på språkförskola för barn med annat modersmål än svenska. placering i förskola för barn med samspelssvårigheter Grundskola placering på resursskola (Lyftet, Dragskär, Stadsparksskolan, kommunikationsklass) placering i särskild undervisningsgrupp samordnad specialundervisning enskild undervisning svenska som andraspråk. modersmålsundervisning sommarskola kuratorer - resursteam - autismklass Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

17 Gymnasieskola kurator stödundervisning pedagogiskt centra Individuella programmet (sökbart program) Målet (för elever som av personliga skäl inte kan gå gymnasieskolan) Stödformer som regleras i speciallagstiftning - särskola - gymnasiesärskola - träningsskola (för elever med grav funktionsnedsättning) - heldagsomsorg Beslut som reglerar ovanstående grupper Specialavdelningarna i förskolan och resursskolorna i grundskolan har samtliga tillkommit genom politiska beslut. Barn med funktionsnedsättning Resursteamet och barn/elever i behov av särskilt stöd Teamet ger stöd åt barn/elever i förskola, grundskola och gymnasium i samverkan med personal och föräldrar. Rektor/förskolechef ansvarar för skolans ansökan till teamet. Föräldrarna lämnar alltid sitt medgivande. Mål för teamets verksamhet är: Alla barn och elever ska ha tillgång till specialkompetens Ge stöd åt barn, föräldrar, personal och chefer Vara en länk till andra myndigheter och förvaltningar Resursteamets personal består av en teamledare, skolläkare, tre psykologer, två specialpedagoger tal- språk och kommunikation samt kurator. Resursteamet genomför i samarbete med förskolornas och skolornas pedagoger psykologutredningar, läs- och skrivutredningar, tal- och språkutredningar, handledningsuppdrag och stödjande samtal. Resursteamets psykologer har ett särskilt ansvar för resursenheterna Dragskär, Havslätt, Lyftet, Stadsparkskolan, Kommunikationsklassen, Språkförskolan Myran, Autismklasserna Bojen och Kompassen samt förskolans fyra resursenheter. Specialpedagoger tal, språk och kommunikation samt logoped arbetar kontinuerligt med enskilda barn i alla rektorsområden samt handleder personal. Bedömning av rätt till särskola och beslut om plats i särskola är ett delegationsuppdrag som ligger på teamledaren. Beslut sker i samverkan med resursteamet. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

18 Resursteamet ansvarar för kommunala screeningtest, med genomförande, insamling av material och central sammanställning av resultat. Alla kommunens pedagoger med specialpedagogisk funktion inbjuds till fyra nätverksmöten per år. De ämnen som behandlas i mötena under året är bland annat: Skolverkets allmänna råd 2008 För arbetet med åtgärdsprogram Vetenskapsrådets rapport 2:2007 Dyslexi en kunskapsöversikt Screeningresultat Matematiknätverkets verksamhet Under år 2008 har teamet anordnat utbildningar av personal i följande ämnen: Bornholmsmodellen Wittingmetoden Tidiga insatser TRAS Pedagogiskt Café Forskningsrön kring språkets betydelse för läs- och skrivutvecklingen En fortsättning av kompetenshöjningssatsningen i läs och skrivinlärning har pågått under I det projektet finns tre veteranlärare som handleder sex pedagoger i skolår ett. Under hösten 2008 deltog veteraner och lärare i skolår ett i en heldagsutbildning vid Växjö universitet i ämnet Läs och skrivinlärning. Veteranlärarna handleder adepterna en dag i veckan. De har en studiecirkel, baserad på Herrlin och Lundbergs bok God läsutveckling. För att kunna ge bästa möjliga stöd till barn och elever samverkar teamet med barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, barn och ungdomshabiliteringen, landstingets syncentraler, öppna förskolan, socialförvaltningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under teamets ansvar finns det nyinrättade Skoldatateket, som har sina lokaler på Kristinebergsskolan. Skoldatateket erbjuder alternativa/kompenserande hjälpmedel till barn med läs- och skrivsvårigheter och/eller ADHD. Under budgetåret 2008 har Skoldatateket mottagit ett stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, ett så kallat SIS-bidrag på kronor. En rapport/utvärdering av skoldatatekets verksamhet 2008 finns sammanställd. Under år 2008 har 112 nya ärenden registreras. Det kan jämföras med fjolårets siffra på 67 nya ärenden. Totalt för hela teamets verksamhetstid (perioden augusti 2002 till mars 2008) finns 824 ärenden registrerade med nyanmälningar av gamla ärenden inräknade. Väntetiderna har under 2008 ibland varit långa, upp till ett år. Teamets målsättning är att korta väntetiderna genom en översyn av rutinerna. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

19 Exempel på speciella undervisningsgrupper som kommunen erbjuder barn med funktionsnedsättning Kompassen kallas en nyinstiftad undervisningsgrupp för grundskoleelever med autistiska drag. Kompassen arbetar med korta målperioder för att synliggöra framsteg på kort tid. Efter utvärdering, diskussion med föräldrar och elever görs nya mål. Lärandet dokumenteras med fotografier och elevarbeten. Under läsåret har personalen på Kompassen ansvarat för all verksamhet med eleverna; undervisning, fritidsverksamhet och lovomsorg. Det innebär att arbetslaget har haft elever mellan klockan till 16.45, tre till fyra dagar i veckan. Träningsskolan är en skolform som finns i ett av kommunens skolområden för elever med behov av särskilt stöd. I träningsskolan går de elever som har de största svårigheterna och som behöver sin undervisning på en konkret och praktisk nivå. Eleverna har ett eller flera handikapp. I träningsskolan finns inte de vanliga ämnesnamnen utan man beskriver i stället i allmänna termer de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. Skolhälsovården i Oskarshamns kommun 2008 Skolhälsovården har under 2008 genomgått stora förändringar vad det gäller personalen. Under året har fyra av sju skolsköterskor slutat. Lyckligtvis har man kunnat rekrytera nya medarbetare så att alla tjänster åter var besatta vid årets slut. Skolsköterskorna har på sina respektive skolor deltagit i arbete med krisberedskap och mot mobbning och droganvändning, samt varit med i elevhälsoteam. Hälsobesök har erbjudits eleverna enligt socialstyrelsens riktlinjer och vaccinationer har genomförts enligt nationellt program. De senaste årens alarmerande rapporter om kraftigt ökande förekomst av övervikt i befolkningen har medfört att man förutom hälsobesöken som föreskrivs i socialstyrelsens riktlinjer erbjudit kontroll av längd och vikt i år 6. Mycket av skolsköterskornas arbetstid har upptagits av spontanbesök, där elever sökt för diverse små och stora problem. I samband med dessa besök och vid hälsobesöken har skolsköterskorna försökt identifiera ev. problem som påverkar skolarbetet. Skolsköterskorna har deltagit i utredningen av elever med särskilda behov genom att kontrollera syn och hörsel. När det kommit till skolsköterskans kännedom att en elev har onormal skolfrånvaro har hon deltagit i uppföljningen genom samtal med eleven och haft kontakt med mentor och ev. föräldrar. Läkarmottagning har hållits regelbundet i samtliga skolor. En av kommunens skolor har under året deltagit i ett projekt i samarbete med landstingets Folkhälsocentrum. Dokumentationen har som tidigare gjorts i pappersjournaler. Under året har förberedelser för att införa datajournal gjorts. När detta är genomfört kommer det att bli betydligt lättare att sammanställa data från hälsoenkäter och hälsobesök för att få ut statistik, något som vi tyvärr inte kunnat göra hittills. Någon systematiskt uppföljning har därför inte blivit gjord. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

20 Modersmålsundervisning I hela kommunen finns möjlighet att anställa 3,75 tjänster avsatta till modersmålsundervisning/studiehandledning. Eftersom det finns många olika språkgrupper representerade och en del av dem är mycket små har vi inte alltid kunnat hitta någon lärare som är beredd att ta tjänsten. Det kan ibland handla om väldigt små tjänster och om det inte finns någon lärare som bor i vår kommun är det svårt att locka hit dem när tjänsten är så liten som procent. I de fall vi har tillgång till lärare anordnar vi modersmålsundervisning och studiehandledning för de elever som har behov av det. Om eleven inte kan få modersmålsundervisning på grund av att vi inte har tillgång till lärare försöker vi kompensera det med undervisning i svenska som andraspråk. Hälsa och livsstil Samarbete med socialförvaltningen äger rum och tar sig uttryck i flertalet olika projekt för att stärka barn och föräldrars hälsa. Exempelvis jobbar kommunens högstadieskolor efter ÖPP vilket är förkortningen för Örebro PreventionsProgram och syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar genom att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomarnas drickande. ÖPP består av korta föräldraträffar i anslutning till ordinarie föräldramöten. Mötena leds av särskilt utbildade föräldramötespresentatörer. Ett annat skolområde arbetar i projektform tillsammans med Folkhälsocentrum. Syftet med projektet är att se effekterna av skolans hälsoprofil. Flera områden har också lagt om sina planer för att de ska rymma daglig fysisk aktivitet. Matematik KAMUL-projektet (Kritiska aspekter som utveckling av matematik undervisning och elevens lärande) har tagit vid efter det mycket uppskattade projektet Strålande Matematik som initierades redan 2002 av Barn och utbildningsförvaltningen. En Fil dr i matematikdidaktik har anställts i kommunen Projektet har utvecklats till ett forskningsprojekt och omfattar barn från förskola till gymnasiet. Syftet med projektet är att studera hur den pedagogiska praktiken kan formas för att skapa en effektiv kommunikation i matematik. Fokus ligger på de kritiska aspekterna i elevens lärande, vad som avgör vilka strategier de tar till för att lösa matematiska dilemman. Data av olika slag har samlats in, som prov, bilder, video och ljudinspelningar samt dokumentation i form av lärarnas skriftliga rapporter. Analysen av det insamlade materialet kommer att göras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv (se till exempel Marton, Runesson & Tsui 2004) NTA NTA, Naturvetenskap och teknik, omfattar hela kommunen. En 50 % tjänst finns för samordning och utbildning. Antalet pedagoger som arbetat med NTA-tema under året uppgår till 50 i kommunen och 55 % av totala antalet elever (754) i år F-6 har arbetat med NTA. Portfolio Portfoliometodiken används i stora delar av verksamheten enligt de planer som finns på respektive områden. Portfolio används frekvent vid utvecklingssamtal. Kristinebergs rektorsområde har nått målet att alla elever har en fungerande portfolio. Kvalitetsredovisning Barn och utbildningsförvaltningen, Oskarshamns kommun

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Del 1 Övergripande redovisning Förvaltningschef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Sammanfattning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Sammanfattning 3 Inledande diskussion 3 Generell bedömning 3 Utvecklingsområden 4 Barnomsorg

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer