kraftnät åland ab Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kraftnät åland ab Årsberättelse"

Transkript

1 kraftnät åland ab Årsberättelse 2011

2 Digitalt tryck på Mariehamns Tryckeri Ab, 2012

3 KRAFTNÄT ÅLAND AB 2011 Innehåll VD:s översikt... 3 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Elöverföring Elmarknaden...11 Personal...11 Anläggningsverksamhet och investeringar Ekonomi Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång...13 Framtidsutsikter Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel...15 Statistik Ledningar och transformatorstationer... 9 Resultaträkning...16 Balansräkning Finansieringsanalys...19 Bokslutsprinciper Noter Datering och underskrifter Revisionsberättelse Förvaltning Personal Karta över stamledningsnät

4 Fördelning av anskaffningen 284 GWh i % 2,7 22,9 0,6 Vattenfall Eldistribution AB (från Sverige) Fortum Sähkönsiirto Oy (från riket) Lokal produktion fossilbränslebaserad Lokal produktion vindkraft Lokal produktion biopanna 5,8 68,0 Fördelning av elförbrukningen 284 GWh i % 0,9 3,4 0,0 38,0 Mariehamns stads elverk Ålands Elandelslag Mariehamns Energi Ab Egen förbrukning, nätförluster o mätfel Export 57,7 2

5 VD:s översikt Bolagets fjortonde verksamhetsår är avslutat. Den åländska elförbrukningen och den i stamnätet överförda volymen minskade vardera med 5,4 % i förhållande till Förbrukningen är mycket temperaturberoende och förbrukningsminskningen beror på att året som helhet var varmare än 2010 och varmare än normalåret. Endast januari och februari var kallare än normalåret. I medeltal har dock förbrukningsökningen under de senaste tio åren varit 1,5 %. Tisdagen den 15 februari mellan 9 och 10 noterades en ny effekttopp på 66,3 MWh/h. Inräknas även lastkapning med mobila dieselgeneratorer blir effekttoppen 67,9 MWh/h. Den mätta effekttoppen är 2,5 % högre än tidigare högsta notering. Effekt- och energiutvecklingen följer Kraftnät Åland Ab:s prognoser och verkligheten bekräftar nödvändigheten av Finlandskabeln och projektets förverkligande. Ett stort steg i Finlandskabelprojektet togs i juli då Ålandsdelegationen beslutade bevilja landskapet Åland extra anslag för att utges som investeringsstöd till Kraftnät Åland Ab för Finlandskabeln. Ålandsdelegationen beviljade dock inte den av lagtinget anhållna stödnivån. Efter detta beslut följde en het debatt om projektet både i massmedia och i lagtinget i samband med behandlingen av landskapsgarantierna för Kraftnät Åland Ab:s lån till projektet. Efter många turer och målmedvetet och idogt arbete från landskapsregeringens sida tog lagtinget den 30 september garantibeslutet. Efter detta kunde notifieringsprocessen inledas och förnotifieringen skickades till kommissionen i oktober. Förnotifieringsprocessen är ännu inte avklarad och en exakt tidplan för när den skall vara klar finns inte i skrivande stund. Efter att den processen är klar skall slutlig notifiering göras och godkännas av kommissionen. Detta betyder att den senast uppdaterade tidplanen också kommer att bli förskjuten och att det är osannolikt att kontrakt kan tecknas i juni detta år. Detta betyder i sin tur att det finns risk för ytterligare förskjutning av drifttagnings- och övertagandedatum från våren Förseningen minskar det praktiska värdet av investeringen och underskottsproblematiken växer. Tiden fram till behov av investering ersättande nuvarande Sverigekabel minskar. Förseningen leder till att befintlig reservkraft behöver utnyttjas längre och beslut om hur underskottet skall hanteras under mellanperioden måste tas snarast möjligt om det skall finnas praktiska förutsättningar för en tillfällig utbyggnad. Inom ramen för fyrstationsprojektet återstår leverans av 10 kv ställverket till Centrum. Denna ombyggnad görs under sommaren Sottunga färdigställs våren I och med detta har en avsevärd föryngring skett på stationsfronten med höjd personsäkerhet och teknisk nivå som följd. I den ordinarie elförsörjningen ingår en andel förnybar el och andelen var 25,6 % år Ingen utbyggnad av förnybar elproduktion sker på Åland i avvaktan på att ett nytt stödsystem för förnybar elproduktion införs på Åland. Diskussioner om ett åländskt deltagande i det finska inmatningstariffsystemet har pågått under en lång tid och ännu har inget konkret resultat erhållits. Om ett attraktivt stödsystem införs på Åland kommer de planerade vindkraftprojekten Stenarna och Långnabba, som vi gett klartecken för att ansluta till vår 110 kv förbindelse i Tellholm, att förverkligas i snabb takt. Flera andra aktörer avvaktar utvecklingen på stödfronten och införs stödsystemet blir det press på att tillhandahålla anslutningar. Kan möjligheterna att bygga tredje omriktarstation på likströmsförbindelsen utnyttjas finns det möjlighet att ansluta 100 MW vindkraft via denna tredje terminal. Projektet får dock inte försenas av en sådan lösning. Projekten på vindkraftsidan kan infalla under en redan intensiv projektperiod och sker detta blir det en utmaning för bolaget. Antalet nätstörningar i vårt nät har varit fler än året innan, totalt 24 stycken (11 stycken 2010) varav tre avbrott på förbindelsen från Sverige i samband med åska. I slutet av året konstaterades fel på vår gasturbin som krävde åtgärder för att säkerställa säker funktion och reparation beställdes omgående. Leverantören har dock inte lyckats åtgärda felet ännu i början av april. Serviceoch underhållsavtalet med MAN Diesel Turbo AG gick ut vid årsskiftet och kan inte förnyas. Det finns nu flera anledningar till att hitta en bra lösning på framtida service- och underhåll av vår reservkraftanläggning och olika alternativ undersöks. Under året utkristalliserade sig lösningen för Kraftnät Åland Ab:s del för att uppfylla kraven i EG:s direktiv 2009/72/EG om åtskilt ägande. Landskapsregeringen kommer att lösa ut övriga aktieägare i bolaget och bli ensamägare. De ändrade ägarförhållandena kommer naturligtvis att märkas inom bolaget och det blir en intressant att vara delaktig i processen års resultat blev bättre än budget. Omsättningsökningen i förhållande till budget var ca. 8,9 % och rörelsevinsten 104,6 % över budget. De främsta orsakerna till omsättningsökningen var högre intäkter främst från balanstjänsterna men även från nättjänsterna. Vinsten före bokslutsdispositioner och skatter är dock betydligt högre än budgeterat underskott på e. Orsak till detta var de högre intäkterna och det faktum att räntekostnaderna blev lägre än budget p.g.a. det faktum att budgeterade räntekostnader från nya lån för Finlandskabeln inte uppstod. Vid årsskiftet var vi 15 anställda. Jag vill tacka personalen för Era arbetsinsatser och Ert engagemang och den yrkeskunskap Ni uppvisar i det dagliga arbetet. Därutöver vill jag rikta ett stort tack till styrelsen för året som gått samt våra samarbetspartners och kunder. Mariehamn i april 2012 Jan Kahlroth, VD 3

6 Styrelsens verksamhetsberättelse Elöverföring Den totala elanskaffningen var 284,1 GWh mot 300,2 GWh år Minskningen är 5,4 %. Den i stamnätet överförda volymen var 263,0 GWh mot 277,8 GWh 2010 och överföringen minskade med 5,4 %. Inmatningen till stamnätet bestod till största delen av import. Införseln av elenergi från Sverige var 193,2 GWh (206,0 GWh 2010). Via inmatningspunkten i Gustavs i riket infördes 16,4 GWh (21,8 GWh 2010). Inmatningen till stamnätet från lokal vindkraft var 51,6 GWh (41,8 GWh 2010) och från fossilbränslebaserad elproduktion 1,8 GWh (8,3 GWh 2010). Den totala vindkraftinmatningen, även innefattande inmatning på distributionsnätnivå, från de 21 åländska vindkraftverken var 65,0 GWh (53,3 GWh 2010). Vindkraftens totala andel av den totala elanskaffningen var 21,9 % mot 17,8 % år 2010 och därutöver producerade biokraftvärmeverket i Mariehamn 7,7 GWh el (10,9 GWh, 2010). Den procentuella andelen förnybart av den totala elanskaffningen utgjorde 25,6 %, år 2010 var motsvarande del 21,4 %. Ålands Elandelslags uttag från stamnätet var 150,6 GWh (164,2 GWh 2010), Mariehamns stads elverk 100,2 GWh (100,4 GWh 2010), Mariehamns Energi Ab:s egenförbrukning var 2,5 GWh (3,0 GWh 2010) och stamnätsförlusterna uppgick till 9,6 GWh (10,2 GWh 2010) eller 3,7 % av den i stamnätet överförda elenergin. Differensen mellan den till stamnätet inmatade och uttagna elenergin utgörs av förluster i kablar, ledningar och transformatorer, mätfel samt egen förbrukning i stationer års högsta timeffekttopp var 66,3 MWh/h och inträffade mellan klockan 9 och 10 tisdagen den 15 februari. Inräknas även lastkapning med dieselaggregat inom Ålands Elandelslags distributionsområde är effekttoppen 67,9 MWh/h. Den uppmätta effekttoppen 66,3 MWh/h är 2,5 % högre än den dittills högsta noterade årstoppen och effektutvecklingen är i linje med Kraftnät Åland Ab:s prognos och understryker behovet av utökad reserveffektkapacitet för att klara ett avbrott på Sverigekabeln när helst det inträffar. Effekttoppen är mycket temperaturberoende och under kallperioder växer förbrukningen på landsbygden mest. Året som helhet var varmare än normalåret då graddagtalet, som är en beräkningsgrund för uppvärmningsbehovet, var ca. 10,4 % lägre än för normalåret. Graddagtalet för år 2011 var 20,5 % lägre än för år Endast månaderna januari och februari var kallare än normalåret. De senaste tio åren har den totala åländska elförbrukningen ökat i medeltal ca. 1,5 % per år. Förbrukningsökningen tenderar att fortsätta och torde bli större under ett kallare år. Antalet nätstörningar i vårt nät har varit fler än året innan, totalt 24 stycken (11 stycken 2010). Den 14 februari 2:37 löser överströmsskyddet i Norrböle för 45 kv ledningen mot Svinö. Kölden hade sträckt ledningen så att den kom i kontakt med en metallbarr, vilket förorsakade kortslutning. Ledningen tas ur drift och fler linvikter monteras för att undvika ett nytt avbrott av samma orsak. Avbrottstid 30 timmar 40 minuter, endast Knutsboda elstation berörs. På grund av sträng kyla 26 oc är belastningen på ledningen från Gustavs hög och 45 kv spänningen i Svinö elstation blir för låg och underspänningsskyddet kopplar ifrån 45 kv ledningen från Sottunga. Svinö elstation blir spänningslös. Vid fyra olika inkopplingsförsök löser stationen igen för underspänning. Först efter överflyttning av last mot Norrböle elstation lyckades inkopplingen. Total avbrottstid 1 timme 28 minuter. Den 20 mars löser Finby elstation p.g.a. jordfel. Orsaken till avbrottet kunde ej härledas. Avbrottet varade 1 timme och 7 minuter. Hela Åland förutom elstationerna i Sottunga, Kumlinge och Brändö blev strömlöst den 7 juni då både 70 kv och 110 kv brytaren för transformator 2 löser för överström och jordfel samtidigt som linjebrytaren 4

7 för Godbylinjen i Tingsbacka löser för överström. Störningen varade 17 minuter. Åska var trolig orsak till avbrottet. Den 3 juli löser Brändöledningen i Gustavs p.g.a.åska Brändö, Kumlinge och Sottunga elstationer blir strömlösa i 10 minuter och avbrottet avhjälps genom att östra skärgården inkopplas mot Ålandsnätet. 6 juli löser Finby elstation p.g.a. jordfel. Orsaken till avbrottet kunde ej härledas. Avbrottet varade 33 minuter. Den 23 juli blev hela Åland förutom elstationerna i Sottunga, Kumlinge och Brändö strömlöst då Sverigekabelns då 70 kv spänningen i Senneby elstation försvinner. Avbrottet förorsakades av åska. Avbrottet varade 7 minuter. Den 18 augusti blev hela Åland förutom elstationerna i Sottunga, Kumlinge och Brändö strömlöst då Sverigekabelns då 70 kv spänningen i Senneby elstation försvinner. Avbrottet förorsakades troligen av åska. Avbrottet varade 5 minuter. 18 augusti löser Finby elstation p.g.a. jordfel. Orsaken till avbrottet kunde ej härledas. Efter fyra misslyckade inkopplingsförsök lyckas det femte. Avbrottet varade 1 timme och 17 minuter. Den 25 augusti löser Finby elstation p.g.a. jordfel. Orsaken till avbrottet var en trasig ventilavledare. Efter omkoppling får Ålands Elandelslags abonnenter igen ström 1 timme och 20 minuter efter avbrottet. Efter utbyte av avledarna återgås till normal drift. Återgång sker efter 3 timmar och 38 minuter. I samband med ett åskväder den 28 augusti löser överströmsskyddet för ledningen Tingsbacka-Godby i Tingsbacka elstation. Elstationerna Godby, Västanträsk och Finby blir strömlösa. Avbrottet varade i 6 minuter. Överströmsskyddet för ledningen Brändö-Kumlige löser vid åska den 28 augusti. Brändö, Kumlinge och Sottunga elstationer blir strömlösa i 8 minuter. Underspänningsskyddet i Lilla Båtskär elstation kopplar den 29 augusti ifrån transformatorbrytaren till följd att linjebrytaren i Ytternäs elstation också löser. Orsaken till spänningsdipen har inte kunnat fastställas. Avbrottet varade 5 minuter. Avbrott i Fortums nät den 29 augusti, 110 kv matningen till Gustavs borta. Brändö, Kumlinge och Sottunga elstationer blir strömlösa. Inkoppling mot Ålandsnätet, men problem med reaktiv inmatning till Sverige. Avvaktar spänning i Gustavs och kopplar därefter in elstationerna. Avbrottstid 1 timme 15 minuter. Vid onormal driftläggning den 12 september p.g.a. underhållsarbeten matas Finby, Godby och Västanträsk elstation via Svinö. I samband med en reaktorkoppling löser Godby och Svinöbrytarna i Finby och den nämnda elstationerna blir strömlösa i 27 minuter. Underspänningsskyddet i Ytternäs elstation kopplar den 16 september ifrån ledningen till Lilla Båtskär och transformatorbrytaren på Lilla Båtskär. Orsaken var en spänningsdip i samband med spänningssättning av transformator T2 i ÅT 01 Mariehamn. Avbrottet varade 3 minuter. Överströmsskyddet för förbindelsekabel 2 i Mariehamns elstation kopplar den 19 september ifrån förbindelsekabel 2 till kopplingsstation Centrum. Mariehamns stads elverks abonnenter i Strandnäs och på Klinten berördes av avbrottet. All förbrukning lades efter två misslyckade inkopplingsförsök över på förbindelsekabel 3. Avbrottet varade 23 minuter. Orsaken till avbrottet var ett trasigt överströmsskydd. Ett fel i på en utgående 10 kv ledning i Kumlinge löser elstationen den 22 september. Avbrottet på stationen varade 27 minuter. Felorsaken var ett trasigt säkringsunderlag på Ålands Elandelslags Lappo-linje. Den 4 oktober löser transformatorbrytaren i Ytternäs elstation i samband med reläskyddsprov och Mariehamns stads abonnenter försörjda från Ytternäs station blir strömlösa i 1 minut. Underspänningsskyddet i Lilla Båtskär elstation kopplar i samband med underhållsarbeten på vindkraftverken den 20 oktober ifrån transformatorbrytaren till följd att linjebrytaren i Ytternäs elstation också löser. Avbrottet varade 10 minuter. Den 29 november fäller en skogshuggare på Kumlinge ett träd över 45 kv ledningen och brytaren i Gustavs ställverk löser. Brändö, Kumlinge och Sottunga elstationer blir strömlösa i 4 minuter. Underspänningsskyddet i Lilla Båtskär elstation kopplar i den 1 december ifrån transformatorbrytaren till följd att linjebrytaren i Ytternäs elstation också löser. Avbrottet förorsakades av en spänningsdip importerad från Vattenfalls nät. Störningen varade 7 minuter. Underspänningsskyddet i Lilla Båtskär elstation 5

8 Inmatad och uttagen elenergi från stamnätet (Kraftnät Åland Ab:s nät) Resultat 2010 Resultat 2011 % av % av Ändring i inmatn. inmatn. % jämfört MWh /uttag MWh /uttag 11/10 SUMMA ELENERGIINMATNING , ,0-5,4 Vattenfall Eldistribution AB (från Sverige) , ,5-6,2 Fortum Sähkönsiirto Oy (från riket) , ,2-25,0 Lokal produktion i stamnätet fossil , ,7-78,4 Lokal produktion till stamnätet vind , ,6 23,4 SUMMA ELENERGIUTTAG OCH EXPORT , ,0-5,4 Mariehamns stads elverk , ,1-0,2 Ålands Elandelslag , ,3-8,3 Mariehamns Energi Ab , ,0-16,2 Egen förbrukning, nätförluster o mätfel , ,7-5,7 Export ,5 GWh 350 Energiproduktion och import Import från Sverige Lok. olj.prod. Från Finland Förnybart 6

9 7

10 MWh/h Medeleffekter per vecka Import Sverige Från Finland Vindkraft Lok. olj.prod. Toppeffekt/vecka Storby 45 kv utbyggnad. 8

11 110 och 45 kv ledningar kv Kabel Friledning Sandviken - Tellholm mm²cu 58,6 km Tellholm - Tingsbacka mm²al 15,7 km Senneby - Sandviken mm²cu 1,8 km 60,4 km 15,7 km 45 kv Kabel Friledning Tingsbacka - Mariehamn mm²al 1,6 km 236 mm²al 9,2 km Tingsbacka - Godby mm²al 4,5 km Tingsbacka - Norrböle mm²al 9,6 km Tingsbacka - Hellesby mm²al 9,9 km Hellesby-Storby mm²al 0,5 km 236 mm²al 12,0 Norrböle - Svinö mm²al 1,6 km 236 mm²al 20,0 km Godby - Västanträsk mm²al 12,3 km Godby - Finby... 85/14 mm²alfe 13,2 km Finby - Svinö mm²al 4,8 km 152/25 mm²alfe 12,3 km Svinö - Sottunga mm²al 9,8 km 99 mm²alfe 17,4 km Sottunga - Kumlinge mm²al 13,8 km 152/25 mm²alfe 4,7 km Kumlinge - Brändö mm²al 14,4 km 152/25 mm²alfe 13,2 km Brändö - Gustavs mm²al 16,6 km 152/25 mm²alfe 10,2 km Mariehamn -Ytternäs delsträcka 1 95 mm²al 1,9 km Mariehamn-Ytternäs delsträcka mm²al 2,2 km Ytternäs-Lilla Båtskär.. Transformatorstationer 240 mm²al 15,82011 km Mariehamn - Norrböle mm²al 1,6 km 152/25 mm²alfe 2,6 km 84,6 km 151,1 km Transformatorstationer Transformatorer Brytare Utgående Drifttag. Effekt Spänning kv 110 o. 45 kv 10 kv ledning år Senneby MVA 110±9x1,67%/77 3 st 110 kv MVA 110±9x1,67%/ Tingsbacka MVA 110±9x1,67%/45 7 st 110 kv MVA 110±9x1,67%/45 8 st 45 kv 2009 Hellesby... 6,3 MVA 47±9x1,67%/10,5 1 st 45 kv 4 st 2000 Mariehamn MVA 47±6x1,67%/10,5 6 st 45 kv 6 st 1969 Mariehamn MVA 47±6x1,67%/10, Holken 4 st 2004 Centrum... 8 st 1972 Norrböle MVA 47±6x1,67%/10,5 4 st 45 kv 7 st 1978 Norrböle MVA 47±6x1,67%/10, Ytternäs MVA 47±6x1,67%/10,5 2 st 45 kv 5 st 1983 Svinö... 5 MVA 45±6x1,67%/10,5 4 st 45 kv 3 st 2011 Sottunga... 3 MVA 45±6x1,67%/10,5 2 st 45 kv 4 st 1976 Kumlinge... 3 MVA 45±6x1,67%/10,5 2 st 45 kv 3 st 1987 Godby... 2 x 6,3 MVA 47±6x1,67%/10,5 4 st 45 kv 7 st 1998 Västanträsk... 5 MVA 47±6x1,67%/10,5 1 st 45 kv 4 st 2011 Finby... 6,3 MVA 47±6x1,67%/10,5 2 st 45 kv 3 st 1983 Brändö... 3 MVA 47±6x1,67%/10,5 1 st 45 kv 2 st 1991 Knutsboda.. 2,5 MVA 47,5±1x3,0%/0,66 1 st 45 kv Storby 6,3 MVA 47±9x1,67%/10,5 1 st 45 kv 3 st 2004 Sida 1 Transformatorer Brytare Inkommande Drifttag. Effekt Spänning 20 kv 20 kv ledning år Lilla Båtskär.. 16 MVA 20/47,5±9x1,67% 1 st 3 st

12 kopplar i samband med en storm den 9 december ifrån transformatorbrytaren till följd att linjebrytaren i Ytternäs elstation också löser. Vid inkoppling löser linjebrytaren för Ytternäsledningen i Mariehamns elstation och Ytternäs elstation blir spänningslös. Nästa inkopplingsförsök lyckas och allt är normalt efter 7 minuter. Underspänningsskyddet i Lilla Båtskär elstation kopplar i samband med stormen den 9 december ifrån transformatorbrytaren till följd att linjebrytaren i Ytternäs elstation också löser. Vid inkoppling löser linjebrytaren för Ytternäsledningen i Mariehamns elstation och Ytternäs elstation blir spänningslös. Vid ett senare försök lyckas inkopplingen och allt är normalt efter 12 minuter. Förebyggande underhåll för att öka driftsäkerheten utförs kontinuerligt innefattande röjning av ledningsgator med inhyrd entreprenör. På basen av genomförda pratiska inkopplingstester och utvecklade simuleringar av inkopplingsförloppen vid inkoppling av de parallella transformatorerna i Senneby och Tingsbacka har ett förslag till lösning utarbetats. Inkopplingsproblematiken skall åtgärdas genom att ersätta fyra befintliga transformatorbrytare i Senneby och Tingsbacka med styrda brytare. De ersättande brytarna installeras under 2012 och därefter skall transformatorerna kunna drivas parallellt. Kraftnät Åland Ab skall inom skälig tid efter upptäckt störning eller avbrott på förbindelseledningen från Sverige tillhandahålla tillräcklig reserveffektkapacitet för att täcka det åländska elbehovet närhelst störningen eller avbrottet sker. Utgångspunkten är att tillbudsstående kapacitet skall vara tillräcklig för att klara nätuppbyggnad och fortvarighetstillstånd. I dagsläget är situationen sådan att den reserveffektkapacitet som tillhandahålls med vår gasturbin i Ringsböle tillsammans med övriga kontrakterade reservkraftanläggningar inte är tillräcklig i alla driftsituationer. Likströmsförbindelsen till riket kommer långsiktigt att säkra reservkraften, men projektet har försenats och en underskottssituation har varit aktuell under flere år. Från distributionsnätbolagens sida har man dock ansett att den tillgängliga reservkraftkapaciteten varit tillräcklig och parterna har i nättjänstavtalen överenskommit om att Kraftnät Åland Ab är befriad från ansvar vid situationer då otillräcklig produktionskapacitet uppstår under förutsättning att hela produktionskapaciteten ingående i reservkrafthållningen samt östförbindelsen fullt utnyttjas men inte är tillräcklig för att täcka elbehovet i en ödriftsituation trots att överenskomna åtgärder för att minimera risken för ett underskott vidtagits. Samma överenskommelse finns också i nättjänstavtalen för Med tanke på den effektutveckling vi haft de senaste åren är sannolikheten numera större för effektbrist i samband med ett avbrott på förbindelseledningen till Sverige vintertid. Detta underskott växer år för år och skall långsiktigt täckas med den planerade likströmsförbindelsen till riket. Den förskjutning av tidplanen för projektet, som den utdragna finansieringsprocessen medför, ökar ytterligare risken för reserveffektunderskott om inte underskottet under mellanperioden täcks. Förbindelsen kan utgående från tillgängliga uppgifter vara klar för övertagande år För att säkerställa tillgången på befintlig reservkraft har villkoren för en förlängning av reservkraftavtalet med Mariehamns Energi Ab efterhörts. Inget beslut gällande hanteringen av reserveffektunderskottet under mellanperioden har fattats. Gasturbinen i Ringsböle har varit tillgänglig förutom vid planlagd service. Under året inträffade flera misslyckade startförsök än normalt och problemet visade sig härstamma från bränsleventilen och dess styrning. Utbyte av bränsleventilen och uppgradering av styrningen är beställd men inte ännu genomförd. Gasturbinen har p.g.a. problemet sedan november krävt bemanning på plats vid start. För att möjliggöra snabb start i ansträngda effektsituationer har även gasturbinberedskap nyttjats under början av året. Under året har planeringen och upphandlingen av en ca. 100 MW likströmsförbindelse mellan Nådendal i riket och Ytterby, Jomala med anslutande 110 kv till det åländska stamnätet fortsatt. Finansieringsfrågan har fortskridit men notifieringsprocessen är ännu inte slutförd. Ålandsdelegationen tog den 22 juli formellt beslut om att bevilja landskapet Åland extra anslag för att utges som investeringsstöd till Kraftnät Åland Ab för Finlandskabeln. Investeringsstödet får utgöra 40 % av investeringen och högst 50 miljoner euro. Utgående från detta uppdaterades anhållan om landskapsgarantier för lån till projektet och efter en ivrig debatt beslöt Ålands lagting på sitt sista plenum den 30 september att på basen av finansutskottets betänkande att bevilja landskapsgarantier för lån till Kraftnät Åland Ab till ett belopp uppgående till högst 70 miljoner euro. Extra anslagsbeslutet stadfästes av presidenten den 7 oktober. Förutom investeringsstödet avser landskapsregeringen att tillskjuta 5 miljoner euro i aktiekapital för att minska lånebördan. Finansieringspaketets utformning är klar och kommisionens godkännande återstår innan kapital för investeringen kan frigöras och upphandlingen av likströmsförbindelsen kan slutföras. På tillståndsidan går processen framåt och byggnadslovet från Energimarknadsver- 10

13 ket likväl som miljötillstånd från ÅMHM har erhållits, vattenlovet från Regionförvaltningsverket är under behandling. I anslutning till likströmsförbindelsen till riket har även transiteringsmöjligheterna den nya förbindelsen erbjuder diskuterats. En lösning på den sedan länge aktuella och olösta frågan om avskaffning av gränstarifferna på den svenska sidan behövs för att fri kapacitet i förbindelsen marknadsmässigt skall kunna utnyttjas. Planer på byggandet av en ny elstation i Tellholm för anslutning av Ålands Elandelslags vindkraftprojekt Stenarna och Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftprojekt Långnabba finns men projektet har försenats p.g.a. förseningar och oklarheter gällande införandet av inmatningstariffsystemet för vindkraft. Kraftnät Åland Ab har hittills begränsat anslutning av ytterligare vindkraft till det åländska stamnätet till dessa projekt. I kombination med byggande av likströmsförbindelsen till riket kan dock potentialen för vindkraftutbyggnad utökas i östra skärgården om projekten kan koordineras och vindkraftaktörerna finansierar tilläggsinvesteringarna för vindkraftanslutningen. Allwinds Ab levererade förlustelen i kombination med ensamrätt på införsel från riket. Avtalet är baserat på elbörsen Nordpools elspotpriser. Under år 2011 uppgick denna mängd till MWh motsvarande 3,7 % av den totala inmatade elenergin på stamnätet. År 2010 var förlustenergin MWh och den relativa förlusten 3,7 %. Elmarknaden Sottunga ombyggnadsarbete. För balanshanteringen används balanshanteringssystemet Generis för avräkning av balanskraft och rapportering av timserier till och från de åländska distributionsnätbolagen och balansansvariga aktörer samt för informationsutbyte med Svenska Kraftnät. Elpriset på den nordiska elbörsen Nordpool sjönk i förhållande till Medelårspriset för prisområde Sverige var 47,85 /MWh Motsvarande medelårspris 2010 var 56,82 /MWh. På årsmedelnivå var spotpriset inom prisområde Sverige 16 % lägre än året innan. Det lägre spotpriset minskade kostnaderna vid inköp av el för att täcka stamnätsförlusterna. Personal Under året anställdes en ny elmontör när den tidigare driftteknikern slutade. Antalet anställda var vid årets slut 15 stycken, varav en var moderskaps/vårdledig. Den av personalen utförda arbetsprestationen motsvarar 14,3 manår exklusive betald ledighet (14,8 manår 2010). För fortbildning, kurser och mässor inom aktuella specialområden har personalen använt totalt 21,5 dagar. Personalen fortbildades enligt föreliggande behov. Anläggningsverksamhet och investeringar Tomtförbättringsarbeten gjordes för Tillstånd för utsläpp av växthusgaser för perioden gavs av landskapsregeringen och Kraftnät Åland Ab tilldelades stycken utsläppsrätter för den aktuella perioden. Vid årets slut fanns utsläppsrätter på utsläppsrättskontot. Utsläppen från gasturbinanläggningen i Ringsböle var 251 ton CO2. I elstationsbyggnaden i Sottunga investerade vi totalt I transmissionsnätet investerades , innefattande stationsbytet i Svinö och även följande pågående ej slutförda projekt; stationsutbyte i Sottunga och inledande arbete tillhörande den planerade 45 kv ledningen Storby-Västanträsk. 11

14 I reservkraftanläggningen investerades i övervakning av smörjoljenivå. I mät- och manöversystem ingående i transmissionsnätet investerade vi Fjärrkontrollutrustning och energimätningsutrustning, som införskaffades till ersättande elstationer var den största posten. Inom mätinstrument och verktyg inköptes en datalogger till en kostnad av I datorprogram investerades Kontorsinventarier inköptes för Fordonsparken förstärktes med kabelvagn för Under pågående anskaffningar investerades i likströmsförbindelsen till riket. Totalt investerades inklusive pågående anskaffningar under året. Ekonomi 2011 års resultat blev bättre än budget. De främsta orsakerna till detta var högre intäkter från balanstjänsterna och lägre räntekostnader. Räntekostnaderna i budget var baserade på att kontrakt för Finlandskabelprojektet skulle ha tecknats och de praktiska arbetena inletts. Finansieringsprocessen har dragit ut på tiden och möjligheten att lyfta nya lån har ej funnits och därmed har inte budgeterade räntekostnader uppstått. Intäkterna från nättjänsterna ökade med 2,3 % från år 2010 till Ålands Elandelslag debiterades , motsvarande 25,21 /MWh (22,39 /MWh 2010) för sina uttag. För Mariehamns stads elverks del debiterades , vilket motsvarar 20,91 /MWh (20,60 /MWh 2010). Skillnaden i /MWh mellan Ålands Elandelslag och Mariehamns stads elverk kommer främst av att Mariehamns stads elverk tar ut mer energi i förhållande till abonnerad effekt än Ålands Elandelslag. Dessutom är uttagspunkterna fler i förhållande till förbrukningen för Ålands Elandelslag. Medelpriset för dessa uttagskunder var 23,49 /MWh (21,9 /MWh 2010). Ersättning utgår vid inmatning av lokalt producerad el till vårt nät. Ersättningen för denna inmatning var för vindkraftverken anslutna till vårt nät något högre än avgifterna, som tas ut för övriga nättjänster. Vindkraftproducenterna krediterades 7161 för nättjänsterna. Intäkterna från balanstjänster har minskat med 1,4 % och utgjorde Mot intäkterna ställs inköps/produktionskostnaderna för effektkraft, balanstjänster, avbrottsförsäkringskostnader och systemkostnader innefattande ADB-kostnader samt personalkostnader för hanteringen. Intäkterna från övriga tjänster är totalt och utgörs främst av ersättning från Ålcom för optofiberhyra. Omsättningen var , vilket är 1,7 % högre än år Övriga rörelseintäkter utgjorde 100. Inköp av material och tjänster utgjorde totalt och ökade med 1 % i jämförelse med år Kostnaderna för stamnätsförlusterna var Detta motsvarar ett medelpris på 53,9 /MWh mot 63,5 /MWh år De fasta reservkraftkostnaderna utgjorde Beställd effektkraft kostade Till ägarna av angränsande ledningsnät i Sverige och i riket betalades totalt i nätavgifter mot året innan. I totalkostnaden för material och tjänster ingår även inköpen av balanstjänster, uppgående till Vid provkörningar och planerade avbrott förbrukades bränsle till ett värde av Personalkostnaderna har minskat och utgjorde Löner och arvoden har minskat med 3,8 % i förhållande till Minskningen beror på tillfälligt färre anställda och ökade löneaktiveringar. Avskrivningarna enligt plan utgjorde Övriga rörelsekostnader, totalt , har ökat med 11,4 % i en jämförelse med Kostnader för varor och förnödenheter var , varav drift- och underhållsmaterial och elkostnaden för vår reservkraftanläggning i Ringsböle utgjorde de största posterna. Kostnaderna för främmande tjänster var Den största posten utgör reparationer och underhåll totalt , där den enskilt största posten utgörs av underhållskostnader för gasturbinen i Ringsböle. Från Mariehamns Energi Ab köptes löneräkning och driftcentralbemanning för samt övriga tjänster för Från Ålands Företagsbyrå Ab har administrativa tjänster köpts för För specia- 12

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB. Innehållsförteckning Styrelseordf och VD har ordet AB Edsbyns Elverk AB Helsinge Elhandel Elektra Nät AB Elektra Värme AB Elektra i Hälsingland AB Ekonomiska nyckeltal koncernen Tekniska nyckeltal Förvaltningsberättelse

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26) 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002 Svenska Kraftnät Årsredovisning 2002 Vårt uppdrag Detta är Svenska Kraftnät Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet. Utöva systemansvaret kostnadseffektivt. Främja en öppen

Läs mer

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -

Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag - Årsredovisning 2011 - ett kommunägt företag - Innehåll 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 19 19 20 21 23 24 29 30 31 VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003

Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003 Svenska Kraftnät Årsredovisning 2003 Kort om år 2003 Driften under året Inmatad energi på stamnätet uppgick till 117,7 (125,2) TWh*. Elavbrottet den 23 september orsakade ett bortfall i elleveranser på

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer