Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015

2 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun, Dalarnas län PLAN- OCH GENOMFÖRANEBESKRIVNING HANDLINGAR Till planhandlingarna hör - plankarta med bestämmelser - plan- och genomförandebeskrivning med riskanalys - behovsbedömning - fastighetsägarförteckning - samrådsredogörelse PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planförslaget är att möjliggöra en expansion av befintligt verksamhetsområdet för Dala Cement i Björbo AB. Detaljplanen omfattar såväl befintlig industritomt som markområden öster om denna. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Området bedöms inte vara känsligt ur ekologisk synpunkt eller omfattas av särskilda naturvärden. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. STRANDSKYDD Genom planområdet rinner en bäck utmed vilken strandskyddet inte är upphävt. Den östra delen av planområdet liksom området söder om bäcken är ianspråktaget av befintlig bebyggelse. För den utökade industritomten och enstaka obebyggda tomter har växt och djurlivet inventerats inom 100 meter från bäcken. Resultatet redovisas i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Med undantag av ett bestånd av brunklöver hittades inga rödlistade

3 2(8) eller sällsynta arter. Brunklöver är klassad som NT, nära hotad art och beståndet växte i området för den utökade industritomten. Då inga sällsynta eller rödlistade arter som kräver hänsyn hittades föreslås att strandskyddet upphävs inom planområdet. Utredningen bifogas som en bilaga till detaljplanen. BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning för en miljöbedömning är framtagen. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därför inte upprättas. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Cementindustrin är centralt belägen i norra delen av Björbo tätort. Området gränsar i norr till grönområde intill E16, i öster till icke planlagd mark, i söder till en bäck och bostadsbebyggelse samt i väster till ett område avsett för en ridanläggning. Planområdet har en areal på ca 6,2 ha, varav 5,4 ha utgörs av industrimark. Kommunen äger ca 0,6 ha av den framtida industritomten. Övrig mark är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen E16 utgör riksintresse för kommunikationer. Översiktliga planer Översiktsplanen från 1998, som aktualitetsförklarades , redovisar västra delen av planområdet som ett område för arbetsplatser. Den östra delen av planområdet utgör en strategisk reserv för långsiktigt behov av ytterligare arbetsområden. I fördjupningsdelen för Björbo tätort redovisas även en framtida trafiklösning med en ny huvudväg österut med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika och E16. Detaljplaner För nuvarande verksamhetsområde inklusive ett mindre grönområde och vägmark norr därom, gäller en detaljplan fastställd Det befintliga verksamhetsområdet var till en början belagt med nybyggnadsförbud i avvaktan på att E 16 skulle byggas ut och avlasta samhället från tunga transportfordon. I denna detaljplan redovisas ett läge för en ny utfart med direktanslutning till E 16. För ett mindre område omedelbart väster om industriområdet gäller en detaljplan med laga kraft

4 För den östra delen av planområdet saknas detaljplan. 3(8) Kommunala beslut i övrigt Miljö- och byggnadsnämnden gav Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo AB). FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation De obebyggda delarna av nuvarande industritomt utgörs av hårdgjorda ytor för transporter och materialupplag för den pågående industriverksamheten. Utmed fastighetsgränsen i norr öster finns större diken för avvattning ned mot befintlig bäck. Östra delen av planområdet, som utgör det tillkommande verksamhetsområdet, är relativt plan. Området är till stora delar öppet eller slybevuxet. I området finns också ett lastbilsgarage med hårdgjord yta för uppställning av fordon. En bäck passerar från E16 till planområdets södra del och vidare i östlig riktning till Västerdalälven. De områden utmed bäcken som inte utgörs av tomtmark eller gatumark föreslås som naturområde. Naturvärdena i området finns redovisade i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Markbeskaffenhet Förorenad mark Radon Risk för skred/höga vattenstånd Planområdet ligger, liksom större delen av Björbo tätort, inom ett större område med erosionsbenägen jordart. Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. Planområdet är inte utsatt för förhöjd skredrisk, men ligger inom ett större översvämningskänsligt område. Det är därför viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor tas som hand i närområdet. Dalälvens vattenregleringsföretag har tagit fram en utredning som visar vad som kan hända vid högsta beräknade flöde, exempelvis vid dammbrott, samt så kallade 100-års flöden. Planområdet liksom större delen av Björbo tätort kommer att drabbas av översvämning vid ett dammbrott högre upp i Västerdalälven. Vid 100-års flöden, som med stor sannolikhet kommer att inträffa någon gång, berörs inte industrifastigheten. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

5 Bebyggelse Tillgänglighet Byggnadskultur Räddningstjänstens insatstid Inom västra delen av planområdet finns industribyggnader som används av cementindustrin. Förutom själva industri- och kontorsbyggnaden finns flera lagerbyggnader på tomten. En ny stor industrihall med lagerutrymmen avses byggas öster om nuvarande kontors- och industribyggnad. Befintlig silobyggnad med höjden 18 meter kommer på sikt att rivas. Tre nya silobyggnader med höjden 16 meter kommer att ersätta befintlig silo. Kontorsdelen kommer också att byggas ut. Vid all ny- och ombyggnation bevakas tillgängligheten i samband med bygglovsprövning. Kommunen har ambitionen att boken Bygg ikapp handikapp skall följas. Området gränsar i söder till de centrala delarna av Björbo samhälle, vilka utpekats som ett större område av övrigt intresse för kulturmiljövård. Räddningstjänstens insatstid beräknas till ca 10 minuter. 4(8) Gator och trafik Huvudvägar och gator Idag passerar E16 norr om planområdet med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika öster om Björbos centrala delar. Ingen av dessa trafikleder fanns när gällande detaljplanen för industritomten togs fram En i gällande detaljplan redovisad utfart intill cementvarufabriken ut mot E 16 har aldrig anlagts. I stället har ny väg (Industrivägen) tillkommit österut, från industritomten till Björbovägen. Det finns också en fortsättning på Industrivägen planerad ut mot Ludvikavägen i en detaljplan som vann laga kraft Ännu saknas ca 350 meter av Industrivägen med direktanslutning till Ludvikavägen. När Industrivägen byggts ut i dess hela längd kan sträckan förbi livsmedelsaffären till Björbovägen avlastas trafik med tunga fordon. Samtidigt frigörs nya markområden för småindustri och hantverk i Björbo. Då korsningen Industrivägen/Björbovägen redan idag är trång för lastbilstrafiken bör denna byggas ut så att svängradien utökas. Planområdet nås idag med personbilstrafik från Industrivägen respektive Åkergårdsvägen. Förlängningen av Industrivägen mot Åkergårdsvägen genom verksamhetsområdet omfattas av Björbo ga:11, som förvaltas av Björbo vägförening. Av förrättningen framgår att privatbilister tillåts att passera genom industritomten. När industriverksamheten utökas blir det av säkerhetsskäl inte längre tillåten för privat trafik att passera genom industrifastigheten varför g:11 ska upphöra att gälla. En mindre GC-väg finns mellan Industrivägen fram till bäcken och Permassgattu. På denna sträcka, om cirka 20 meter, föreslås att

6 biltrafik även tillåts. Härigenom kan del av trafiken söder om industriområdet även fortsättningsvis ta sig via Industrivägen till affären vid Björbovägen. All tung trafik till och från verksamhetsområdet kommer tills vidare att ledas via Industrivägen och Björbovägen till E16. På längre sikt bör den nys anslutning till Ludvikavägen byggas ut. Gång-, cykel- och mopedtrafik En stor andel av trafikanterna genom industrifastigheten passerar till fots eller med cykel. Industrivägen utgör samtidigt skolväg för barn som är bosatta i den östra delen av samhället. Det är också den lämpligaste färdvägen för många oskyddade trafikanter i västra delen av samhället att ta sig till affären. För att öka säkerheten med utökad lastbilstrafik på Industrivägen föreslås att en ny gång- och cykelväg bygg parallellt med Industrivägen med anslutning till en befintlig gång- och cykelväg i öster. Denna gång- och cykelväg ska fortsätts söderut längs Permasgattu med anslutning till befintlig GC-väg i södra delen av gatan. 5(8) Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Närmaste busshållplats för kollektivtrafiken återfinns vid Björbo brandstation ca 300 meter söder om planområdet. Personal- och gästparkering är belägen söder om den befintliga industribyggnaden. Utrymme finns för att utöka parkeringsytan när verksamheten växer. Den gröna växlighet som finns mellan industriområdet och närbelägna bostäder ska behållas som en skyddszon mellanbefintliga bostäder och industriverksamheten. Störningar och risker Buller Med nuvarande industrikapacitet uppgår antalet lastbilstransporter till cirka 35 per vecka. Vid full utbyggnad av industriverksamheten beräkna dessa transporter öka till cirka 65 lastbilar per vecka. Med utökad personalstyrka kommer även biltrafiken till industri att öka. Samtidigt försvinner dock privatbilismen genom industrifastigheten när denna förbjuds. Med utgångspunkt från skattade framtida trafikflöden till följd av industriutbyggnaden har en bullerutredning tagits fram för de mest utsatta bostadsfastigheterna utmed Björbovägen respektive Industrivägen. Resultatet visar att gällande riktvärden för trafikbuller klaras vid såväl fasad som uteplats vid Industrivägen. Vid Björbovägen klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för det bostadshus som ligger närmast vägen. Om bostadshusen har uteplats eller balkong mot vägen kan rekommenderade riktvärden på 50 dba i ekvivalent ljudnivå och 70 dba i maximal ljudnivå komma att överskridas. Beräkningarna förutsätter att de som kör håller tillåten hastighetsbegränsning om 40 km per timme. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen, daterad Lund juli Riskanalys E 16 förbi Björbo tätort har i dagsläget en årsdygnstrafik på ca fordon/dygn, varav ca 310 tunga fordon/dygn. Vägen har två

7 körfält. På E16 är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. 6(8) En riskanalys har genomförts då E 16 är rekommenderad väg för farligt gods. Det är inte exakt känt, vilka typer av farligt gods som transporteras på sträckan. Bland annat förekommer olje- och bensintransporter samt andra transporter till regionens industrier. Avståndet mellan bebyggelse och vägkant skall enligt Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods vara minst meter. Skyddsavståndet är valt med hänsyn till att det förekommer höga transportflöden utmed delar av vägnätet i länet samt att högsta tillåtna hastighet kan vara mellan km per timme. Det kortaste avståndet mellan byggnad och vägkant är ca 40 meter. Området är plant utan större höjdskillnader. Byggnaderna närmast E 16 utgörs av förråds- och lagerbyggnader. Verksamheten kring och i byggnaderna utgörs i huvudsak av transportarbeten. Verksamheten, som inte är personintensiv, har behov av att vara belägen nära större transportleder. Planområdet och vägen skiljs åt av ett område med mindre träd och sly. Intill vägen, som ligger något högre än omgivande mark, finns ett dike med slänt mot planområdet. Risken för att byggnader, eller människor som vistas i byggnaderna, inom planområdet kommer till skada bedöms vara liten och utgör inte något hinder för genomförande av detaljplanen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El Avfall Dagvatten Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. I västra kanten av det tillkommande verksamhetsområdet finns en transformatorstation, som betjänar cementindustrin. Transformatorstationen och kabeln till denna behöver flyttas i samband med utbyggnad av industriverksamheten. Utrymme för ny station med anslutande kablar ska lämnas på industrimarken. Avfall skall källsorteras enligt de regler som gäller för Gagnefs kommun. Norr om riksvägen återfinns skogs- och myrmarker med avvattning mot Västerdalälven. Sedan E16 byggts ut har problemen med översvämningar i samband med snösmältning ökat i Björbo samhälle. Vid ytterligare hårdgörning av markområden i centrala Björbo måste avrinningen av dagvatten lösas genom fördröjning via diken eller magasin inom egen tomt. En särskild dagvattenutredning är under framtagande med hjälp av en VA-konsult. Den västra delen av befintlig bäck översvämmas ofta vid snösmältning och stora regnmängder. Det är sträckan från E16 till befintlig kulvert intill bostadsbebyggelsen som främst är drabbad. Avsikten med utredningen är att avlasta bäcken stora

8 7(8) vattenflöden och samtidigt ta om hand dagvattnet från industritomten. Tillräckligt stora dagvattenmagasin ska skapas i omgivande diken så att vattnet kan infiltreras och översvämningar hindras längre ner längs bäcken. GENOMFÖRANDBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Detaljplanens genomförandetid slutar 15 år efter den dag, planen vinner laga kraft. När genomförandetiden gått ut, fortsätter planen att gälla, tills dess den ändras eller upphävs. Därefter har fastighetsägaren inte rätt, att erhålla ersättning om bygglov eller marklov skulle nekas. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för genomförandet. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Kvartersmarken inom planområdet ägs främst av exploatören (Björbo 27:25). Gagnefs kommun äger Björbo 26:12 medan Björbo 3:12, Björbo 22:81 och Björbo 23:9 ägs av privatpersoner. Natur- och vägmarken omfattar fastigheterna Björbo 26:12 och Björbo 45:9 som ägs av kommunen samt Björbo 47:13 som ägs av en privatperson. Ett antal diken inklusive bäcken ägs av en samfällighet (Björbo s:4), som bildades som vattenförening en gång i tiden. Föreningen har ingen verksamhet längre och många medlemmar är bosatta på annat håll. Vägen omfattas av Björbo ga:11 som förvaltas av Björbo vägförening. Fastighetsrättsliga åtgärder Genomförandet av detaljplanen erfordrar överföring av mark genom fastighetsreglering till fastigheten Björbo 27:25 från fastigheterna Björbo 26:12, Björbo 22:81, Björbo 23:9 och samfälligheten Björbo s:4. Dala Cements andelstal i Industrivägen ska också ses över. I samband med ny fastighetsreglering ska Björbo ga:11 ges ändrad omfattning. EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader i samband med genomförandet Dala Cement svara själv för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför inom planområdet.

9 Exploateringsavtal I samband med försäljning av kommunens mark ska ett markanvisningsavtal upprättas mellan kommunen och Dala Cement. 8(8) Avtalet ska reglera framtida utbyggnad av ny väg till Rv 66, andelstal i Industrivägen i samband med ny lantmäteriförrättning, hantering av dagvatten inom industriområdet, flytt av transformatorstation och framtida el-försörjning, behov av bullerskydd, hägnader med mer. Planavgift Planavtal är tecknat med Dala Cement i Björbo AB, som bekostar upprättandet av detaljplanen. Särskilt planavgift i samband med bygglovet kommer därför inte att tas ut. MEDVERKANDE TJÄNSTMÄN Planen är upprättad vid miljö- och byggförvaltningen av stadsarkitekt, markingenjör och plan- och byggingenjören i kommunen. I arbetet har även kommunens vägingenjör och beredskapssamordnare deltagit. Planskeden Instans datum Uppdrag givet Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för samråd Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 1 Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 2 Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Kommunstyrelsen Antagande Kommunfullmäktige Vunnit laga kraft Gagnef Birgitta Johanson Stadsarkitekt

10 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER OCH PROGRAM Objekt: Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun Ändamål och syfte: Planläggning för utökat verksamhetsområde Gällande regleringar och skyddsvärden som planen berör: Lagenligt skyddad natur enligt Miljöbalken (t.ex. naturreservat, landskapsbild, strandskydd, skyddsområde för vattentäkt). Kulturreservat, byggnadsminnen Fornminnen Riksintresse för naturvård Riksintresse för kulturmiljövård Riksintresse för det rörliga friluftslivet Ja Nej KOMMENTAR Området gränsar i söder till ett större område av övrigt intresse för kulturvård. Riksintresse för kommunikation E16 är rekommenderad väg för farligt gods. Natura 2000 område Högt regionalt naturvärde (Länsstyrelsens naturvårdsprogram) Nyckelbiotop, sumpskogsområde Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP Effekter på miljön vid genomförande av planen: Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena, risk för skred, ras o.s.v. Skadad eller förändring av värdefull geologisk formation Erosion Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag eller sjö Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken Planområdet ligger inom ett större område med erosionsbenägen jordart.

11 Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten Obehaglig lukt Förändring av grundvattenkvaliteten Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning med risk för översvämning eller uttorkning Vattendom krävs Betydande förändringar i antal eller sammansättning av växtarter eller växtsamhällen Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter Verkar som gräns för djurens förflyttningar och rörelser Försämring av fiskevatten och jaktmarker Försämring av vacker utsikt eller landskapsmässigt skönhetsvärde En utökning av den hårdgjord yta ställs krav på att avrinningen av dagvatten fördröjs på egen tomt. Effekter på hälsan vid genomförande av planen: Ökning av ljudnivå Exponering över rekommenderade gränsvärden Vibrationer En särskild bullerutredning är framtagen utifrån beräknade framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen. Gällande riktvärden för trafikbullret klaras vid fasad. Riktvärdet vid uteplatser klaras också på Industrivägen. Vid Björbovägen kan riktvärdet komma att överskridas vid uteplatser och balkonger som är placerade mellan väg och bostadshus. I samband med utbyggnaden av industrin kommer hanteringen av råvaror som kalk och grus att hanteras i gapskjul med syfte att minimera risken för damm. Byggnaderna placeras samtidigt som en skärm mellan bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet.

12 Ökad risk för joniserande strålning (radonrisk) Förändrade risker i samband med transport av farligt gods Överskridande av lokala riktvärden för bly i mark eller förorenad byggnad Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser: Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändning Avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen Tidigare icke ianspråktagen mark planläggs som industriområde. Betydande ökning av fordonstrafik En utökad verksamhet innebär en ökad trafikbelastning på Industrivägen österut via Björbovägen till Rv 66 och E 16. På sikt avses Industrivägen byggas med direktanslutning till Rv 66. Det innebär att Björbo tätort kan avlastas de tunga transporter som befintlig och utökad verksamhet medför. Försämring av kvalitet eller kvantitet på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) Negativ inverkan på fornlämning eller annan kulturhistoriskt värdefull miljö Miljöbalken (MB): Förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställande av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt MB Verksamheten har de erforderliga tillstånd som krävs för en utökad verksamhet.

13 Övergripande miljömål och bärkraftprinciper: Ökar användandet av ändliga lagerresurser (metaller, olja, kol etc.) Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB; DDT; CFC etc.) Minskas eller skadas naturens mångfald Ökar resursslöseriet Strider genomförandet mot nationella miljömål Strider genomförandet mot regionala miljömål Strider genomförandet mot lokala miljömål Har genomförandet effekter som var för sig är begränsande men som tillsammans är betydande Har genomförandet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt Motiverat ställningstagande: Planändringen bedöms ej medföra någon betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning för upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras. Upprättad , reviderad Behov av miljöbedömning: Miljöbedömning behöver göras Miljöbedömning behöver ej göras x Namn:...Miljö- och byggnadsnämnden...

14 1 (5) Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement ) Björbo Gagnefs kommun Utlåtande från granskningsskede 1 Inledning Allmänt Berörda Plansamråd Granskningsskede Granskningsutlåtandet sammanfattar inkomna synpunkter från samrådet och granskningsskede 1. Den redovisar också förvaltningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Av granskningsutlåtandet framgår eventuella ytterligare förändringar som har gjorts efter granskningen liksom den fortsatta handläggningen av planärendet. I såväl gransknings- som samrådskedena har samråd skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, lantmäteriet, Björbo vägförening m fl berörda. Plansamråd genomfördes 10 jan 21 feb Sju synpunkter med erinringar inkom. Dessa behandlade frågor som strandskydd, trafiksäkerhet, buller, damm, dagvattenhantering, allmän trafik genom industriområdet m fl aspekter på en fortsatt industriutbyggnad. Efter samrådet har ett planförslag med en ny trafiklösning tagits fram. Planförslaget har varit utställt för granskning av allmänheten under tiden 16 mars 17 april Förslaget presenterades också tillsammans med Dala Cements utbyggnadsförslag på vägföreningens årsmöte den 9 april Under granskningstiden inkom sju synpunkter med erinringar. Dessa sammanfattas och bemöts nedan.

15 2 (5) Sammanfattning av inkomna synpunkter under granskningsskede 1 Länsstyrelsen Länsstyrelsen har bland annat att bevaka hälso- och säkerhetsaspekter. De påpekar att borttagandet av strandskyddet måste motiveras för att en bedömning av lämpligheten ska kunna göras. Konsekvenserna av utökad lastbilstrafik på Industrivägen måste bedömas och bemästras. Bullerutredningar behöver göras för närliggande bostadsfastigheter liksom analys av säkerheten för oskyddade trafikanter. Utgångspunkten för beräkningarna ska vara all framtida trafik. Länsstyrelsen gör bedömningen att en trafiklösning med en direktutfart har stora fördelar i jämförelse med utökad lastbilstrafik på lokalnätet. En ny korsning med E16 bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer. Svar: Borttagandet av strandskyddet har motiverats i planbeskrivnigen med stöd av en särskilt naturinventering som genomförts kring bäcken och obebyggd mark kring denna. Framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen har skattats med hjälp av gjorda trafikmätningar och en uppskattning av tillkommande lastbils- och persontrafik. Med detta underlag har bullerberäkningar genomförts för de två bostadshus som ligger närmast Industrivägen respektive Björbovägen. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen från Trivector Traffic. Beräkningarna visar att riktvärdet för buller vid fasad inte överskrids på Industrivägen. Vid husen utmed Björbovägen klaras också gällande riktvärde vid fasad. Där balkong eller uteplats finns mellan hus och väg finns risk för störningar. Flertalet hus har uteplats mot älven. Beräkningen förutsätter att gällande hastighetsbegränsning hålls. Krav på bullerskydd för utsatta bostadshus kan dock uppkomma och ska regleras i exploateringsavtal med kommunen. Det är dock angeläget att Industrivägen på sikt byggs ut till Ludvikavägen. Denna utbyggnad ska regleras i exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. Industrivägen kommer att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning längs Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. Trafikverket Trafikverket påpekar att det är positivt med utfartsförbud mot E16. Längs E16 råder byggfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. De ser gärna att det 20 meter breda byggfria området utökas till 30 meter. E16 är förutom riksintresse också en så kallad funktionellt prioriterad väg för nationell och regional tillgänglighet. Det innebär bl.a. annat att

16 3 (5) återhållsamhet med nya anslutningar samt få hastighetsnedsättningar. En anslutning till E16 är möjlig att göra under förutsättning att den görs med lämplig standard exempelvis vänstersvängfält. Detta kan i sin tur innebära hastighetsnedsättning som i sin tur motverkar det funktionellt prioriterade vägnätet. Trafikverket förordar därför en anslutning till väg 66. För att få tillgång till vägområdet krävs tillstånd. För anslutning till E16 krävs avtal med Trafikverket som reglerar projektering, finansiering och utförande av ny väganslutning. Det kan också hända att en anslutning med vänstersvängfält behöver planläggas enligt väglagen. Svar: Utfartsförbudet mot E16 behålls i det bearbetade planförslaget. På sikt behöver Industrivägen byggas ut till Ludvikavägen. Då kommer också tillstånd till denna väganslutning att sökas. Den byggfria zonen om 20 meter från fastighetsgränsen behålls. Att utöka denna gräns ytterligare inkräktar för mycket på byggrätterna för utbyggnad av industrin. Lantmäteriet Fortum Fastighetsägare Om gemensamhetsanläggningen Björbo ga:11 ska omprövas bör detta stå mer bestämt. Ska den vara kvar så skall ett g-område finnas över industrifastigheten. Svar: Björbo ga:11 ska omprövas i samband med ny fastighetsreglering när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta ska regleras i exploateringsavtal med kommunen vilket framgår av genomförandebeskrivningen. En uppgörelse med Björbo vägförening har gjort om en alternativ vägsträckning för bibehållande av det statliga vägbidraget. Påpekar att nätstation och kablar kommer att behöva flyttas. Flyttning av befintliga anläggningar bekostas normalt av exploatören. Svar: Då transformatorstationens placering liksom läget för nya kablar fortfarande är osäkert har en särskild bestämmelse införts på plankartan med krav på att lämna utrymme för transformatorstation med anslutande kablar inom industritomten. Regleringen av kostnaderna skrivs in i ett exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. En fastighetsägare anser att planerad utbyggnad kommer för nära fastigheterna söder om planområdet. En 12 meter hög byggnad innebär en avsevärd störning i en boendemiljö. Det behövs bullerplank som avskärmningsskydd mellan bostad och verksamhetsområde. Dessutom ska den växtlighet som finns kvar sparas. Svar: Med en utbyggd industriverksamhet intill bostadsbebyggelse ska såväl den gröna skyddszonen som möjligheter till bullerskydd säkras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Dala Cement. Genom att

17 4 (5) förlägga i- och urlastning i den norra delen av tomten så minimeras störningarna för kringboende. Lastbilstrafiken på den södra sidan av industritomten kommer med andra ord att minska betydligt i framtiden då industrin expanderar österut. För att minimera risken för buller och damm från industriverksamheten kommer hanteringen av råvaror och färdiga element att ske inomhus. Det behövs därför höga lagringsutrymmen. I detaljplanen redovisas en lägre byggnadshöjd på lagerdelen närmast Industrivägen av hänsyn till närboende. Fastighetsägare Fastighetsägare Permassgattu är numer en trafikerad väg för biltrafik med traktorer och lastbilar. Kommer vägen att fungera som cykelväg när avspärrningarna tagits bort? Vi har inget emot utbyggnaden av industrifastigheten men undrar om det är lämpligt att leda in gång- och cykeltrafiken på ett tungt trafikerat industriområde. Svar: Med ny detaljplan och fastighetsreglering enligt denna ska allmän trafik genom industrifastigheten förbjudas. Än så länge är området mellan Permassgattu och Industrivägen naturmark enligt gällande detaljplan. Ett område på ca 20 meter. Det är del av denna naturmark som används som gång- och cykelväg. Först när den nya detaljplanen, som föreslår ett vägområde på sträckan mellan Permassgattu och Industrivägen, vunnit laga kraft kan ny trafikreglering ske. Genom att öppna upp Permasgattu för biltrafik kan vägföreningen behålla det statliga vägbidraget, som annars skulle förvinna när allmän trafik genom industritomten förbjuds. För att få statligt bidrag måste den sammanhängande vägsträckan vara minst en kilometer lång. Kommunen gör bedömningen att flertalet av de privatbilister som åker genom industritomten idag förväntas åka Rimgattu eller Tvärvägen via Björbovägen till centrum i framtiden. De privatbilister som väljer att åka Permassgatu och Industrivägen bedöms utgöra närboende som inte får en större omväg med denna sträcka. Däremot förväntas gång- och cykeltrafiken på Permasgattu att öka eftersom Björbovägen troligen inte är ett alternativ för flertalet av de oskyddade trafikanterna. Trafikmätning kommer att ske före och efter en ny trafikreglering. Industrivägen kommer i framtiden att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning på Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Utrymme på gatumark finns då Permassgattu i sin övre del är 9 meter bred. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. En fastighetsägare har inget att erinra mot planförslaget men förutsätter att pågående dagvattenutredning presenteras för denne innan utbyggnaden genomförs.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Illustration --- """1 - 401- i+. I. ") ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG.

Illustration --- 1 - 401- i+. I. ) ~ t / ,-- v7ta VAREI. ä 171 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. Illustration,-- \ ~ \ \ jt- \ I --- -T j!' v7ta VAREI i+. I. ") i. ~ t / """1 ä 171 onsdag den 28 januari 2015 PERSPEKTIV. VY AV INFART TILL OMRÅDET. VY FRÅN VITALIS VÄG. - 401- Vad kommer att hända framöver?

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer