Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015

2 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun, Dalarnas län PLAN- OCH GENOMFÖRANEBESKRIVNING HANDLINGAR Till planhandlingarna hör - plankarta med bestämmelser - plan- och genomförandebeskrivning med riskanalys - behovsbedömning - fastighetsägarförteckning - samrådsredogörelse PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planförslaget är att möjliggöra en expansion av befintligt verksamhetsområdet för Dala Cement i Björbo AB. Detaljplanen omfattar såväl befintlig industritomt som markområden öster om denna. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Området bedöms inte vara känsligt ur ekologisk synpunkt eller omfattas av särskilda naturvärden. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. STRANDSKYDD Genom planområdet rinner en bäck utmed vilken strandskyddet inte är upphävt. Den östra delen av planområdet liksom området söder om bäcken är ianspråktaget av befintlig bebyggelse. För den utökade industritomten och enstaka obebyggda tomter har växt och djurlivet inventerats inom 100 meter från bäcken. Resultatet redovisas i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Med undantag av ett bestånd av brunklöver hittades inga rödlistade

3 2(8) eller sällsynta arter. Brunklöver är klassad som NT, nära hotad art och beståndet växte i området för den utökade industritomten. Då inga sällsynta eller rödlistade arter som kräver hänsyn hittades föreslås att strandskyddet upphävs inom planområdet. Utredningen bifogas som en bilaga till detaljplanen. BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning för en miljöbedömning är framtagen. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därför inte upprättas. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Cementindustrin är centralt belägen i norra delen av Björbo tätort. Området gränsar i norr till grönområde intill E16, i öster till icke planlagd mark, i söder till en bäck och bostadsbebyggelse samt i väster till ett område avsett för en ridanläggning. Planområdet har en areal på ca 6,2 ha, varav 5,4 ha utgörs av industrimark. Kommunen äger ca 0,6 ha av den framtida industritomten. Övrig mark är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen E16 utgör riksintresse för kommunikationer. Översiktliga planer Översiktsplanen från 1998, som aktualitetsförklarades , redovisar västra delen av planområdet som ett område för arbetsplatser. Den östra delen av planområdet utgör en strategisk reserv för långsiktigt behov av ytterligare arbetsområden. I fördjupningsdelen för Björbo tätort redovisas även en framtida trafiklösning med en ny huvudväg österut med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika och E16. Detaljplaner För nuvarande verksamhetsområde inklusive ett mindre grönområde och vägmark norr därom, gäller en detaljplan fastställd Det befintliga verksamhetsområdet var till en början belagt med nybyggnadsförbud i avvaktan på att E 16 skulle byggas ut och avlasta samhället från tunga transportfordon. I denna detaljplan redovisas ett läge för en ny utfart med direktanslutning till E 16. För ett mindre område omedelbart väster om industriområdet gäller en detaljplan med laga kraft

4 För den östra delen av planområdet saknas detaljplan. 3(8) Kommunala beslut i övrigt Miljö- och byggnadsnämnden gav Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo AB). FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation De obebyggda delarna av nuvarande industritomt utgörs av hårdgjorda ytor för transporter och materialupplag för den pågående industriverksamheten. Utmed fastighetsgränsen i norr öster finns större diken för avvattning ned mot befintlig bäck. Östra delen av planområdet, som utgör det tillkommande verksamhetsområdet, är relativt plan. Området är till stora delar öppet eller slybevuxet. I området finns också ett lastbilsgarage med hårdgjord yta för uppställning av fordon. En bäck passerar från E16 till planområdets södra del och vidare i östlig riktning till Västerdalälven. De områden utmed bäcken som inte utgörs av tomtmark eller gatumark föreslås som naturområde. Naturvärdena i området finns redovisade i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Markbeskaffenhet Förorenad mark Radon Risk för skred/höga vattenstånd Planområdet ligger, liksom större delen av Björbo tätort, inom ett större område med erosionsbenägen jordart. Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. Planområdet är inte utsatt för förhöjd skredrisk, men ligger inom ett större översvämningskänsligt område. Det är därför viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor tas som hand i närområdet. Dalälvens vattenregleringsföretag har tagit fram en utredning som visar vad som kan hända vid högsta beräknade flöde, exempelvis vid dammbrott, samt så kallade 100-års flöden. Planområdet liksom större delen av Björbo tätort kommer att drabbas av översvämning vid ett dammbrott högre upp i Västerdalälven. Vid 100-års flöden, som med stor sannolikhet kommer att inträffa någon gång, berörs inte industrifastigheten. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

5 Bebyggelse Tillgänglighet Byggnadskultur Räddningstjänstens insatstid Inom västra delen av planområdet finns industribyggnader som används av cementindustrin. Förutom själva industri- och kontorsbyggnaden finns flera lagerbyggnader på tomten. En ny stor industrihall med lagerutrymmen avses byggas öster om nuvarande kontors- och industribyggnad. Befintlig silobyggnad med höjden 18 meter kommer på sikt att rivas. Tre nya silobyggnader med höjden 16 meter kommer att ersätta befintlig silo. Kontorsdelen kommer också att byggas ut. Vid all ny- och ombyggnation bevakas tillgängligheten i samband med bygglovsprövning. Kommunen har ambitionen att boken Bygg ikapp handikapp skall följas. Området gränsar i söder till de centrala delarna av Björbo samhälle, vilka utpekats som ett större område av övrigt intresse för kulturmiljövård. Räddningstjänstens insatstid beräknas till ca 10 minuter. 4(8) Gator och trafik Huvudvägar och gator Idag passerar E16 norr om planområdet med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika öster om Björbos centrala delar. Ingen av dessa trafikleder fanns när gällande detaljplanen för industritomten togs fram En i gällande detaljplan redovisad utfart intill cementvarufabriken ut mot E 16 har aldrig anlagts. I stället har ny väg (Industrivägen) tillkommit österut, från industritomten till Björbovägen. Det finns också en fortsättning på Industrivägen planerad ut mot Ludvikavägen i en detaljplan som vann laga kraft Ännu saknas ca 350 meter av Industrivägen med direktanslutning till Ludvikavägen. När Industrivägen byggts ut i dess hela längd kan sträckan förbi livsmedelsaffären till Björbovägen avlastas trafik med tunga fordon. Samtidigt frigörs nya markområden för småindustri och hantverk i Björbo. Då korsningen Industrivägen/Björbovägen redan idag är trång för lastbilstrafiken bör denna byggas ut så att svängradien utökas. Planområdet nås idag med personbilstrafik från Industrivägen respektive Åkergårdsvägen. Förlängningen av Industrivägen mot Åkergårdsvägen genom verksamhetsområdet omfattas av Björbo ga:11, som förvaltas av Björbo vägförening. Av förrättningen framgår att privatbilister tillåts att passera genom industritomten. När industriverksamheten utökas blir det av säkerhetsskäl inte längre tillåten för privat trafik att passera genom industrifastigheten varför g:11 ska upphöra att gälla. En mindre GC-väg finns mellan Industrivägen fram till bäcken och Permassgattu. På denna sträcka, om cirka 20 meter, föreslås att

6 biltrafik även tillåts. Härigenom kan del av trafiken söder om industriområdet även fortsättningsvis ta sig via Industrivägen till affären vid Björbovägen. All tung trafik till och från verksamhetsområdet kommer tills vidare att ledas via Industrivägen och Björbovägen till E16. På längre sikt bör den nys anslutning till Ludvikavägen byggas ut. Gång-, cykel- och mopedtrafik En stor andel av trafikanterna genom industrifastigheten passerar till fots eller med cykel. Industrivägen utgör samtidigt skolväg för barn som är bosatta i den östra delen av samhället. Det är också den lämpligaste färdvägen för många oskyddade trafikanter i västra delen av samhället att ta sig till affären. För att öka säkerheten med utökad lastbilstrafik på Industrivägen föreslås att en ny gång- och cykelväg bygg parallellt med Industrivägen med anslutning till en befintlig gång- och cykelväg i öster. Denna gång- och cykelväg ska fortsätts söderut längs Permasgattu med anslutning till befintlig GC-väg i södra delen av gatan. 5(8) Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Närmaste busshållplats för kollektivtrafiken återfinns vid Björbo brandstation ca 300 meter söder om planområdet. Personal- och gästparkering är belägen söder om den befintliga industribyggnaden. Utrymme finns för att utöka parkeringsytan när verksamheten växer. Den gröna växlighet som finns mellan industriområdet och närbelägna bostäder ska behållas som en skyddszon mellanbefintliga bostäder och industriverksamheten. Störningar och risker Buller Med nuvarande industrikapacitet uppgår antalet lastbilstransporter till cirka 35 per vecka. Vid full utbyggnad av industriverksamheten beräkna dessa transporter öka till cirka 65 lastbilar per vecka. Med utökad personalstyrka kommer även biltrafiken till industri att öka. Samtidigt försvinner dock privatbilismen genom industrifastigheten när denna förbjuds. Med utgångspunkt från skattade framtida trafikflöden till följd av industriutbyggnaden har en bullerutredning tagits fram för de mest utsatta bostadsfastigheterna utmed Björbovägen respektive Industrivägen. Resultatet visar att gällande riktvärden för trafikbuller klaras vid såväl fasad som uteplats vid Industrivägen. Vid Björbovägen klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för det bostadshus som ligger närmast vägen. Om bostadshusen har uteplats eller balkong mot vägen kan rekommenderade riktvärden på 50 dba i ekvivalent ljudnivå och 70 dba i maximal ljudnivå komma att överskridas. Beräkningarna förutsätter att de som kör håller tillåten hastighetsbegränsning om 40 km per timme. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen, daterad Lund juli Riskanalys E 16 förbi Björbo tätort har i dagsläget en årsdygnstrafik på ca fordon/dygn, varav ca 310 tunga fordon/dygn. Vägen har två

7 körfält. På E16 är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. 6(8) En riskanalys har genomförts då E 16 är rekommenderad väg för farligt gods. Det är inte exakt känt, vilka typer av farligt gods som transporteras på sträckan. Bland annat förekommer olje- och bensintransporter samt andra transporter till regionens industrier. Avståndet mellan bebyggelse och vägkant skall enligt Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods vara minst meter. Skyddsavståndet är valt med hänsyn till att det förekommer höga transportflöden utmed delar av vägnätet i länet samt att högsta tillåtna hastighet kan vara mellan km per timme. Det kortaste avståndet mellan byggnad och vägkant är ca 40 meter. Området är plant utan större höjdskillnader. Byggnaderna närmast E 16 utgörs av förråds- och lagerbyggnader. Verksamheten kring och i byggnaderna utgörs i huvudsak av transportarbeten. Verksamheten, som inte är personintensiv, har behov av att vara belägen nära större transportleder. Planområdet och vägen skiljs åt av ett område med mindre träd och sly. Intill vägen, som ligger något högre än omgivande mark, finns ett dike med slänt mot planområdet. Risken för att byggnader, eller människor som vistas i byggnaderna, inom planområdet kommer till skada bedöms vara liten och utgör inte något hinder för genomförande av detaljplanen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El Avfall Dagvatten Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. I västra kanten av det tillkommande verksamhetsområdet finns en transformatorstation, som betjänar cementindustrin. Transformatorstationen och kabeln till denna behöver flyttas i samband med utbyggnad av industriverksamheten. Utrymme för ny station med anslutande kablar ska lämnas på industrimarken. Avfall skall källsorteras enligt de regler som gäller för Gagnefs kommun. Norr om riksvägen återfinns skogs- och myrmarker med avvattning mot Västerdalälven. Sedan E16 byggts ut har problemen med översvämningar i samband med snösmältning ökat i Björbo samhälle. Vid ytterligare hårdgörning av markområden i centrala Björbo måste avrinningen av dagvatten lösas genom fördröjning via diken eller magasin inom egen tomt. En särskild dagvattenutredning är under framtagande med hjälp av en VA-konsult. Den västra delen av befintlig bäck översvämmas ofta vid snösmältning och stora regnmängder. Det är sträckan från E16 till befintlig kulvert intill bostadsbebyggelsen som främst är drabbad. Avsikten med utredningen är att avlasta bäcken stora

8 7(8) vattenflöden och samtidigt ta om hand dagvattnet från industritomten. Tillräckligt stora dagvattenmagasin ska skapas i omgivande diken så att vattnet kan infiltreras och översvämningar hindras längre ner längs bäcken. GENOMFÖRANDBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Detaljplanens genomförandetid slutar 15 år efter den dag, planen vinner laga kraft. När genomförandetiden gått ut, fortsätter planen att gälla, tills dess den ändras eller upphävs. Därefter har fastighetsägaren inte rätt, att erhålla ersättning om bygglov eller marklov skulle nekas. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för genomförandet. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Kvartersmarken inom planområdet ägs främst av exploatören (Björbo 27:25). Gagnefs kommun äger Björbo 26:12 medan Björbo 3:12, Björbo 22:81 och Björbo 23:9 ägs av privatpersoner. Natur- och vägmarken omfattar fastigheterna Björbo 26:12 och Björbo 45:9 som ägs av kommunen samt Björbo 47:13 som ägs av en privatperson. Ett antal diken inklusive bäcken ägs av en samfällighet (Björbo s:4), som bildades som vattenförening en gång i tiden. Föreningen har ingen verksamhet längre och många medlemmar är bosatta på annat håll. Vägen omfattas av Björbo ga:11 som förvaltas av Björbo vägförening. Fastighetsrättsliga åtgärder Genomförandet av detaljplanen erfordrar överföring av mark genom fastighetsreglering till fastigheten Björbo 27:25 från fastigheterna Björbo 26:12, Björbo 22:81, Björbo 23:9 och samfälligheten Björbo s:4. Dala Cements andelstal i Industrivägen ska också ses över. I samband med ny fastighetsreglering ska Björbo ga:11 ges ändrad omfattning. EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader i samband med genomförandet Dala Cement svara själv för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför inom planområdet.

9 Exploateringsavtal I samband med försäljning av kommunens mark ska ett markanvisningsavtal upprättas mellan kommunen och Dala Cement. 8(8) Avtalet ska reglera framtida utbyggnad av ny väg till Rv 66, andelstal i Industrivägen i samband med ny lantmäteriförrättning, hantering av dagvatten inom industriområdet, flytt av transformatorstation och framtida el-försörjning, behov av bullerskydd, hägnader med mer. Planavgift Planavtal är tecknat med Dala Cement i Björbo AB, som bekostar upprättandet av detaljplanen. Särskilt planavgift i samband med bygglovet kommer därför inte att tas ut. MEDVERKANDE TJÄNSTMÄN Planen är upprättad vid miljö- och byggförvaltningen av stadsarkitekt, markingenjör och plan- och byggingenjören i kommunen. I arbetet har även kommunens vägingenjör och beredskapssamordnare deltagit. Planskeden Instans datum Uppdrag givet Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för samråd Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 1 Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 2 Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Kommunstyrelsen Antagande Kommunfullmäktige Vunnit laga kraft Gagnef Birgitta Johanson Stadsarkitekt

10 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER OCH PROGRAM Objekt: Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun Ändamål och syfte: Planläggning för utökat verksamhetsområde Gällande regleringar och skyddsvärden som planen berör: Lagenligt skyddad natur enligt Miljöbalken (t.ex. naturreservat, landskapsbild, strandskydd, skyddsområde för vattentäkt). Kulturreservat, byggnadsminnen Fornminnen Riksintresse för naturvård Riksintresse för kulturmiljövård Riksintresse för det rörliga friluftslivet Ja Nej KOMMENTAR Området gränsar i söder till ett större område av övrigt intresse för kulturvård. Riksintresse för kommunikation E16 är rekommenderad väg för farligt gods. Natura 2000 område Högt regionalt naturvärde (Länsstyrelsens naturvårdsprogram) Nyckelbiotop, sumpskogsområde Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP Effekter på miljön vid genomförande av planen: Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena, risk för skred, ras o.s.v. Skadad eller förändring av värdefull geologisk formation Erosion Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag eller sjö Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken Planområdet ligger inom ett större område med erosionsbenägen jordart.

11 Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten Obehaglig lukt Förändring av grundvattenkvaliteten Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning med risk för översvämning eller uttorkning Vattendom krävs Betydande förändringar i antal eller sammansättning av växtarter eller växtsamhällen Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter Verkar som gräns för djurens förflyttningar och rörelser Försämring av fiskevatten och jaktmarker Försämring av vacker utsikt eller landskapsmässigt skönhetsvärde En utökning av den hårdgjord yta ställs krav på att avrinningen av dagvatten fördröjs på egen tomt. Effekter på hälsan vid genomförande av planen: Ökning av ljudnivå Exponering över rekommenderade gränsvärden Vibrationer En särskild bullerutredning är framtagen utifrån beräknade framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen. Gällande riktvärden för trafikbullret klaras vid fasad. Riktvärdet vid uteplatser klaras också på Industrivägen. Vid Björbovägen kan riktvärdet komma att överskridas vid uteplatser och balkonger som är placerade mellan väg och bostadshus. I samband med utbyggnaden av industrin kommer hanteringen av råvaror som kalk och grus att hanteras i gapskjul med syfte att minimera risken för damm. Byggnaderna placeras samtidigt som en skärm mellan bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet.

12 Ökad risk för joniserande strålning (radonrisk) Förändrade risker i samband med transport av farligt gods Överskridande av lokala riktvärden för bly i mark eller förorenad byggnad Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser: Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändning Avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen Tidigare icke ianspråktagen mark planläggs som industriområde. Betydande ökning av fordonstrafik En utökad verksamhet innebär en ökad trafikbelastning på Industrivägen österut via Björbovägen till Rv 66 och E 16. På sikt avses Industrivägen byggas med direktanslutning till Rv 66. Det innebär att Björbo tätort kan avlastas de tunga transporter som befintlig och utökad verksamhet medför. Försämring av kvalitet eller kvantitet på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) Negativ inverkan på fornlämning eller annan kulturhistoriskt värdefull miljö Miljöbalken (MB): Förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställande av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt MB Verksamheten har de erforderliga tillstånd som krävs för en utökad verksamhet.

13 Övergripande miljömål och bärkraftprinciper: Ökar användandet av ändliga lagerresurser (metaller, olja, kol etc.) Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB; DDT; CFC etc.) Minskas eller skadas naturens mångfald Ökar resursslöseriet Strider genomförandet mot nationella miljömål Strider genomförandet mot regionala miljömål Strider genomförandet mot lokala miljömål Har genomförandet effekter som var för sig är begränsande men som tillsammans är betydande Har genomförandet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt Motiverat ställningstagande: Planändringen bedöms ej medföra någon betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning för upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras. Upprättad , reviderad Behov av miljöbedömning: Miljöbedömning behöver göras Miljöbedömning behöver ej göras x Namn:...Miljö- och byggnadsnämnden...

14 1 (5) Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement ) Björbo Gagnefs kommun Utlåtande från granskningsskede 1 Inledning Allmänt Berörda Plansamråd Granskningsskede Granskningsutlåtandet sammanfattar inkomna synpunkter från samrådet och granskningsskede 1. Den redovisar också förvaltningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Av granskningsutlåtandet framgår eventuella ytterligare förändringar som har gjorts efter granskningen liksom den fortsatta handläggningen av planärendet. I såväl gransknings- som samrådskedena har samråd skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, lantmäteriet, Björbo vägförening m fl berörda. Plansamråd genomfördes 10 jan 21 feb Sju synpunkter med erinringar inkom. Dessa behandlade frågor som strandskydd, trafiksäkerhet, buller, damm, dagvattenhantering, allmän trafik genom industriområdet m fl aspekter på en fortsatt industriutbyggnad. Efter samrådet har ett planförslag med en ny trafiklösning tagits fram. Planförslaget har varit utställt för granskning av allmänheten under tiden 16 mars 17 april Förslaget presenterades också tillsammans med Dala Cements utbyggnadsförslag på vägföreningens årsmöte den 9 april Under granskningstiden inkom sju synpunkter med erinringar. Dessa sammanfattas och bemöts nedan.

15 2 (5) Sammanfattning av inkomna synpunkter under granskningsskede 1 Länsstyrelsen Länsstyrelsen har bland annat att bevaka hälso- och säkerhetsaspekter. De påpekar att borttagandet av strandskyddet måste motiveras för att en bedömning av lämpligheten ska kunna göras. Konsekvenserna av utökad lastbilstrafik på Industrivägen måste bedömas och bemästras. Bullerutredningar behöver göras för närliggande bostadsfastigheter liksom analys av säkerheten för oskyddade trafikanter. Utgångspunkten för beräkningarna ska vara all framtida trafik. Länsstyrelsen gör bedömningen att en trafiklösning med en direktutfart har stora fördelar i jämförelse med utökad lastbilstrafik på lokalnätet. En ny korsning med E16 bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer. Svar: Borttagandet av strandskyddet har motiverats i planbeskrivnigen med stöd av en särskilt naturinventering som genomförts kring bäcken och obebyggd mark kring denna. Framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen har skattats med hjälp av gjorda trafikmätningar och en uppskattning av tillkommande lastbils- och persontrafik. Med detta underlag har bullerberäkningar genomförts för de två bostadshus som ligger närmast Industrivägen respektive Björbovägen. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen från Trivector Traffic. Beräkningarna visar att riktvärdet för buller vid fasad inte överskrids på Industrivägen. Vid husen utmed Björbovägen klaras också gällande riktvärde vid fasad. Där balkong eller uteplats finns mellan hus och väg finns risk för störningar. Flertalet hus har uteplats mot älven. Beräkningen förutsätter att gällande hastighetsbegränsning hålls. Krav på bullerskydd för utsatta bostadshus kan dock uppkomma och ska regleras i exploateringsavtal med kommunen. Det är dock angeläget att Industrivägen på sikt byggs ut till Ludvikavägen. Denna utbyggnad ska regleras i exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. Industrivägen kommer att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning längs Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. Trafikverket Trafikverket påpekar att det är positivt med utfartsförbud mot E16. Längs E16 råder byggfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. De ser gärna att det 20 meter breda byggfria området utökas till 30 meter. E16 är förutom riksintresse också en så kallad funktionellt prioriterad väg för nationell och regional tillgänglighet. Det innebär bl.a. annat att

16 3 (5) återhållsamhet med nya anslutningar samt få hastighetsnedsättningar. En anslutning till E16 är möjlig att göra under förutsättning att den görs med lämplig standard exempelvis vänstersvängfält. Detta kan i sin tur innebära hastighetsnedsättning som i sin tur motverkar det funktionellt prioriterade vägnätet. Trafikverket förordar därför en anslutning till väg 66. För att få tillgång till vägområdet krävs tillstånd. För anslutning till E16 krävs avtal med Trafikverket som reglerar projektering, finansiering och utförande av ny väganslutning. Det kan också hända att en anslutning med vänstersvängfält behöver planläggas enligt väglagen. Svar: Utfartsförbudet mot E16 behålls i det bearbetade planförslaget. På sikt behöver Industrivägen byggas ut till Ludvikavägen. Då kommer också tillstånd till denna väganslutning att sökas. Den byggfria zonen om 20 meter från fastighetsgränsen behålls. Att utöka denna gräns ytterligare inkräktar för mycket på byggrätterna för utbyggnad av industrin. Lantmäteriet Fortum Fastighetsägare Om gemensamhetsanläggningen Björbo ga:11 ska omprövas bör detta stå mer bestämt. Ska den vara kvar så skall ett g-område finnas över industrifastigheten. Svar: Björbo ga:11 ska omprövas i samband med ny fastighetsreglering när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta ska regleras i exploateringsavtal med kommunen vilket framgår av genomförandebeskrivningen. En uppgörelse med Björbo vägförening har gjort om en alternativ vägsträckning för bibehållande av det statliga vägbidraget. Påpekar att nätstation och kablar kommer att behöva flyttas. Flyttning av befintliga anläggningar bekostas normalt av exploatören. Svar: Då transformatorstationens placering liksom läget för nya kablar fortfarande är osäkert har en särskild bestämmelse införts på plankartan med krav på att lämna utrymme för transformatorstation med anslutande kablar inom industritomten. Regleringen av kostnaderna skrivs in i ett exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. En fastighetsägare anser att planerad utbyggnad kommer för nära fastigheterna söder om planområdet. En 12 meter hög byggnad innebär en avsevärd störning i en boendemiljö. Det behövs bullerplank som avskärmningsskydd mellan bostad och verksamhetsområde. Dessutom ska den växtlighet som finns kvar sparas. Svar: Med en utbyggd industriverksamhet intill bostadsbebyggelse ska såväl den gröna skyddszonen som möjligheter till bullerskydd säkras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Dala Cement. Genom att

17 4 (5) förlägga i- och urlastning i den norra delen av tomten så minimeras störningarna för kringboende. Lastbilstrafiken på den södra sidan av industritomten kommer med andra ord att minska betydligt i framtiden då industrin expanderar österut. För att minimera risken för buller och damm från industriverksamheten kommer hanteringen av råvaror och färdiga element att ske inomhus. Det behövs därför höga lagringsutrymmen. I detaljplanen redovisas en lägre byggnadshöjd på lagerdelen närmast Industrivägen av hänsyn till närboende. Fastighetsägare Fastighetsägare Permassgattu är numer en trafikerad väg för biltrafik med traktorer och lastbilar. Kommer vägen att fungera som cykelväg när avspärrningarna tagits bort? Vi har inget emot utbyggnaden av industrifastigheten men undrar om det är lämpligt att leda in gång- och cykeltrafiken på ett tungt trafikerat industriområde. Svar: Med ny detaljplan och fastighetsreglering enligt denna ska allmän trafik genom industrifastigheten förbjudas. Än så länge är området mellan Permassgattu och Industrivägen naturmark enligt gällande detaljplan. Ett område på ca 20 meter. Det är del av denna naturmark som används som gång- och cykelväg. Först när den nya detaljplanen, som föreslår ett vägområde på sträckan mellan Permassgattu och Industrivägen, vunnit laga kraft kan ny trafikreglering ske. Genom att öppna upp Permasgattu för biltrafik kan vägföreningen behålla det statliga vägbidraget, som annars skulle förvinna när allmän trafik genom industritomten förbjuds. För att få statligt bidrag måste den sammanhängande vägsträckan vara minst en kilometer lång. Kommunen gör bedömningen att flertalet av de privatbilister som åker genom industritomten idag förväntas åka Rimgattu eller Tvärvägen via Björbovägen till centrum i framtiden. De privatbilister som väljer att åka Permassgatu och Industrivägen bedöms utgöra närboende som inte får en större omväg med denna sträcka. Däremot förväntas gång- och cykeltrafiken på Permasgattu att öka eftersom Björbovägen troligen inte är ett alternativ för flertalet av de oskyddade trafikanterna. Trafikmätning kommer att ske före och efter en ny trafikreglering. Industrivägen kommer i framtiden att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning på Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Utrymme på gatumark finns då Permassgattu i sin övre del är 9 meter bred. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. En fastighetsägare har inget att erinra mot planförslaget men förutsätter att pågående dagvattenutredning presenteras för denne innan utbyggnaden genomförs.

18 5 (5) Svar: Arbetet med framtagande av en dagvattenutredning pågår och de åtgärder som behöver vidtas ska säkras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Ändringar efter utställningen Förutom ovanstående ändringar av planhandlingen har nedanstående ändringar gjorts inför granskningsskede 2. Planområdet har utökats österut. Detta för att möjliggöra byggande av ytterligare lagerbyggnader. När de nya lagerbyggnaderna är på plats kommer Industrivägen närmas Permassgattu att avlastas stor andel tung trafik. Störningsskyddet (m-beteckningen) i detaljplanen har därför tagits bort. Behov av eventuella bullerplank eller liknande skyddsåtgärder efter utbyggnaden säkerställs i exploateringsavtal. Genomförandetiden har utökats från år. Ett förslag till exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen är under framtagande och ska godkännas av parterna innan politiskt beslut om godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Fortsatt handläggning Efter justering av planhandlingarna kommer dessa att skickas ut till berörda grannar och de som haft synpunkter. Planförslaget ställs också ut för ny granskning i mataffären i Björbo och biblioteket i Djurås. Gagnef Gagnefs kommun MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Birgitta Johanson Stadsarkitekt

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen KUS/2013/0079 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Bussgata mellan Norrberget och Skytten, Skarpsveden 2:1 m.fl. Planens syfte

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Christina Marmolin, Miljöchef

Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Christina Marmolin, Miljöchef 2 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ett ställningstagande om huruvida

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN HYDROGIS AB BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN 2011-08-31 RAPPORT 636 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplaner ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning

B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun Sundsören 1:1, Mariestads kommun är som fastighetsägare huvudman

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Del av Torshälla-Mälby 8:1

Del av Torshälla-Mälby 8:1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-20 SBN/2011:392 1.25 Planavdelningen Karolina Ehrén, 016-710 10 31 Samrådshandling Detaljplan för Del av Torshälla-Mälby

Läs mer

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ

DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ Datum 2011-12-23 Dnr KS 0024/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen Plan och bygg SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 10:26 OCH ÖJE 10:35 GAMLA KONSUM, JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic, 0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2016-03-30 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Kvarteret Bele Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för i huvudsak bostäder.

Detaljplan för i huvudsak bostäder. Checklista för behovbedömning Komplexa detaljplaner 1 (7) Datum: 2016-11-27 Dnr.:KS.2016.0766 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Stora Allén del av Östermalm 1:1 m.m. Beskrivning Typ av plan: Beskriv befintliga

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen i, Dalarnas län P l a n b e s k r i v n i n g Handlingar Plankarta, skala 1: 1000 Planförfarande Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Planens syfte

Läs mer