Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 mfl (Dala Cement) Gagnefs Kommun Granskning under tiden 25 augusti - 15 september 2015

2 1(8) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun, Dalarnas län PLAN- OCH GENOMFÖRANEBESKRIVNING HANDLINGAR Till planhandlingarna hör - plankarta med bestämmelser - plan- och genomförandebeskrivning med riskanalys - behovsbedömning - fastighetsägarförteckning - samrådsredogörelse PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planförslaget är att möjliggöra en expansion av befintligt verksamhetsområdet för Dala Cement i Björbo AB. Detaljplanen omfattar såväl befintlig industritomt som markområden öster om denna. FÖRENLIGT MED 3, 4, 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Området bedöms inte vara känsligt ur ekologisk synpunkt eller omfattas av särskilda naturvärden. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. STRANDSKYDD Genom planområdet rinner en bäck utmed vilken strandskyddet inte är upphävt. Den östra delen av planområdet liksom området söder om bäcken är ianspråktaget av befintlig bebyggelse. För den utökade industritomten och enstaka obebyggda tomter har växt och djurlivet inventerats inom 100 meter från bäcken. Resultatet redovisas i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Med undantag av ett bestånd av brunklöver hittades inga rödlistade

3 2(8) eller sällsynta arter. Brunklöver är klassad som NT, nära hotad art och beståndet växte i området för den utökade industritomten. Då inga sällsynta eller rödlistade arter som kräver hänsyn hittades föreslås att strandskyddet upphävs inom planområdet. Utredningen bifogas som en bilaga till detaljplanen. BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning för en miljöbedömning är framtagen. Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 miljöbalken behöver därför inte upprättas. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägoförhållanden Cementindustrin är centralt belägen i norra delen av Björbo tätort. Området gränsar i norr till grönområde intill E16, i öster till icke planlagd mark, i söder till en bäck och bostadsbebyggelse samt i väster till ett område avsett för en ridanläggning. Planområdet har en areal på ca 6,2 ha, varav 5,4 ha utgörs av industrimark. Kommunen äger ca 0,6 ha av den framtida industritomten. Övrig mark är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen E16 utgör riksintresse för kommunikationer. Översiktliga planer Översiktsplanen från 1998, som aktualitetsförklarades , redovisar västra delen av planområdet som ett område för arbetsplatser. Den östra delen av planområdet utgör en strategisk reserv för långsiktigt behov av ytterligare arbetsområden. I fördjupningsdelen för Björbo tätort redovisas även en framtida trafiklösning med en ny huvudväg österut med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika och E16. Detaljplaner För nuvarande verksamhetsområde inklusive ett mindre grönområde och vägmark norr därom, gäller en detaljplan fastställd Det befintliga verksamhetsområdet var till en början belagt med nybyggnadsförbud i avvaktan på att E 16 skulle byggas ut och avlasta samhället från tunga transportfordon. I denna detaljplan redovisas ett läge för en ny utfart med direktanslutning till E 16. För ett mindre område omedelbart väster om industriområdet gäller en detaljplan med laga kraft

4 För den östra delen av planområdet saknas detaljplan. 3(8) Kommunala beslut i övrigt Miljö- och byggnadsnämnden gav Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo AB). FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Mark och vegetation De obebyggda delarna av nuvarande industritomt utgörs av hårdgjorda ytor för transporter och materialupplag för den pågående industriverksamheten. Utmed fastighetsgränsen i norr öster finns större diken för avvattning ned mot befintlig bäck. Östra delen av planområdet, som utgör det tillkommande verksamhetsområdet, är relativt plan. Området är till stora delar öppet eller slybevuxet. I området finns också ett lastbilsgarage med hårdgjord yta för uppställning av fordon. En bäck passerar från E16 till planområdets södra del och vidare i östlig riktning till Västerdalälven. De områden utmed bäcken som inte utgörs av tomtmark eller gatumark föreslås som naturområde. Naturvärdena i området finns redovisade i rapporten Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun, framtagen i juli Markbeskaffenhet Förorenad mark Radon Risk för skred/höga vattenstånd Planområdet ligger, liksom större delen av Björbo tätort, inom ett större område med erosionsbenägen jordart. Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. Planområdet är inte utsatt för förhöjd skredrisk, men ligger inom ett större översvämningskänsligt område. Det är därför viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor tas som hand i närområdet. Dalälvens vattenregleringsföretag har tagit fram en utredning som visar vad som kan hända vid högsta beräknade flöde, exempelvis vid dammbrott, samt så kallade 100-års flöden. Planområdet liksom större delen av Björbo tätort kommer att drabbas av översvämning vid ett dammbrott högre upp i Västerdalälven. Vid 100-års flöden, som med stor sannolikhet kommer att inträffa någon gång, berörs inte industrifastigheten. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

5 Bebyggelse Tillgänglighet Byggnadskultur Räddningstjänstens insatstid Inom västra delen av planområdet finns industribyggnader som används av cementindustrin. Förutom själva industri- och kontorsbyggnaden finns flera lagerbyggnader på tomten. En ny stor industrihall med lagerutrymmen avses byggas öster om nuvarande kontors- och industribyggnad. Befintlig silobyggnad med höjden 18 meter kommer på sikt att rivas. Tre nya silobyggnader med höjden 16 meter kommer att ersätta befintlig silo. Kontorsdelen kommer också att byggas ut. Vid all ny- och ombyggnation bevakas tillgängligheten i samband med bygglovsprövning. Kommunen har ambitionen att boken Bygg ikapp handikapp skall följas. Området gränsar i söder till de centrala delarna av Björbo samhälle, vilka utpekats som ett större område av övrigt intresse för kulturmiljövård. Räddningstjänstens insatstid beräknas till ca 10 minuter. 4(8) Gator och trafik Huvudvägar och gator Idag passerar E16 norr om planområdet med anslutning till riksväg 66 mot Ludvika öster om Björbos centrala delar. Ingen av dessa trafikleder fanns när gällande detaljplanen för industritomten togs fram En i gällande detaljplan redovisad utfart intill cementvarufabriken ut mot E 16 har aldrig anlagts. I stället har ny väg (Industrivägen) tillkommit österut, från industritomten till Björbovägen. Det finns också en fortsättning på Industrivägen planerad ut mot Ludvikavägen i en detaljplan som vann laga kraft Ännu saknas ca 350 meter av Industrivägen med direktanslutning till Ludvikavägen. När Industrivägen byggts ut i dess hela längd kan sträckan förbi livsmedelsaffären till Björbovägen avlastas trafik med tunga fordon. Samtidigt frigörs nya markområden för småindustri och hantverk i Björbo. Då korsningen Industrivägen/Björbovägen redan idag är trång för lastbilstrafiken bör denna byggas ut så att svängradien utökas. Planområdet nås idag med personbilstrafik från Industrivägen respektive Åkergårdsvägen. Förlängningen av Industrivägen mot Åkergårdsvägen genom verksamhetsområdet omfattas av Björbo ga:11, som förvaltas av Björbo vägförening. Av förrättningen framgår att privatbilister tillåts att passera genom industritomten. När industriverksamheten utökas blir det av säkerhetsskäl inte längre tillåten för privat trafik att passera genom industrifastigheten varför g:11 ska upphöra att gälla. En mindre GC-väg finns mellan Industrivägen fram till bäcken och Permassgattu. På denna sträcka, om cirka 20 meter, föreslås att

6 biltrafik även tillåts. Härigenom kan del av trafiken söder om industriområdet även fortsättningsvis ta sig via Industrivägen till affären vid Björbovägen. All tung trafik till och från verksamhetsområdet kommer tills vidare att ledas via Industrivägen och Björbovägen till E16. På längre sikt bör den nys anslutning till Ludvikavägen byggas ut. Gång-, cykel- och mopedtrafik En stor andel av trafikanterna genom industrifastigheten passerar till fots eller med cykel. Industrivägen utgör samtidigt skolväg för barn som är bosatta i den östra delen av samhället. Det är också den lämpligaste färdvägen för många oskyddade trafikanter i västra delen av samhället att ta sig till affären. För att öka säkerheten med utökad lastbilstrafik på Industrivägen föreslås att en ny gång- och cykelväg bygg parallellt med Industrivägen med anslutning till en befintlig gång- och cykelväg i öster. Denna gång- och cykelväg ska fortsätts söderut längs Permasgattu med anslutning till befintlig GC-väg i södra delen av gatan. 5(8) Kollektivtrafik Parkering, varumottagning, utfarter Närmaste busshållplats för kollektivtrafiken återfinns vid Björbo brandstation ca 300 meter söder om planområdet. Personal- och gästparkering är belägen söder om den befintliga industribyggnaden. Utrymme finns för att utöka parkeringsytan när verksamheten växer. Den gröna växlighet som finns mellan industriområdet och närbelägna bostäder ska behållas som en skyddszon mellanbefintliga bostäder och industriverksamheten. Störningar och risker Buller Med nuvarande industrikapacitet uppgår antalet lastbilstransporter till cirka 35 per vecka. Vid full utbyggnad av industriverksamheten beräkna dessa transporter öka till cirka 65 lastbilar per vecka. Med utökad personalstyrka kommer även biltrafiken till industri att öka. Samtidigt försvinner dock privatbilismen genom industrifastigheten när denna förbjuds. Med utgångspunkt från skattade framtida trafikflöden till följd av industriutbyggnaden har en bullerutredning tagits fram för de mest utsatta bostadsfastigheterna utmed Björbovägen respektive Industrivägen. Resultatet visar att gällande riktvärden för trafikbuller klaras vid såväl fasad som uteplats vid Industrivägen. Vid Björbovägen klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för det bostadshus som ligger närmast vägen. Om bostadshusen har uteplats eller balkong mot vägen kan rekommenderade riktvärden på 50 dba i ekvivalent ljudnivå och 70 dba i maximal ljudnivå komma att överskridas. Beräkningarna förutsätter att de som kör håller tillåten hastighetsbegränsning om 40 km per timme. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen, daterad Lund juli Riskanalys E 16 förbi Björbo tätort har i dagsläget en årsdygnstrafik på ca fordon/dygn, varav ca 310 tunga fordon/dygn. Vägen har två

7 körfält. På E16 är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. 6(8) En riskanalys har genomförts då E 16 är rekommenderad väg för farligt gods. Det är inte exakt känt, vilka typer av farligt gods som transporteras på sträckan. Bland annat förekommer olje- och bensintransporter samt andra transporter till regionens industrier. Avståndet mellan bebyggelse och vägkant skall enligt Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods vara minst meter. Skyddsavståndet är valt med hänsyn till att det förekommer höga transportflöden utmed delar av vägnätet i länet samt att högsta tillåtna hastighet kan vara mellan km per timme. Det kortaste avståndet mellan byggnad och vägkant är ca 40 meter. Området är plant utan större höjdskillnader. Byggnaderna närmast E 16 utgörs av förråds- och lagerbyggnader. Verksamheten kring och i byggnaderna utgörs i huvudsak av transportarbeten. Verksamheten, som inte är personintensiv, har behov av att vara belägen nära större transportleder. Planområdet och vägen skiljs åt av ett område med mindre träd och sly. Intill vägen, som ligger något högre än omgivande mark, finns ett dike med slänt mot planområdet. Risken för att byggnader, eller människor som vistas i byggnaderna, inom planområdet kommer till skada bedöms vara liten och utgör inte något hinder för genomförande av detaljplanen. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El Avfall Dagvatten Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. I västra kanten av det tillkommande verksamhetsområdet finns en transformatorstation, som betjänar cementindustrin. Transformatorstationen och kabeln till denna behöver flyttas i samband med utbyggnad av industriverksamheten. Utrymme för ny station med anslutande kablar ska lämnas på industrimarken. Avfall skall källsorteras enligt de regler som gäller för Gagnefs kommun. Norr om riksvägen återfinns skogs- och myrmarker med avvattning mot Västerdalälven. Sedan E16 byggts ut har problemen med översvämningar i samband med snösmältning ökat i Björbo samhälle. Vid ytterligare hårdgörning av markområden i centrala Björbo måste avrinningen av dagvatten lösas genom fördröjning via diken eller magasin inom egen tomt. En särskild dagvattenutredning är under framtagande med hjälp av en VA-konsult. Den västra delen av befintlig bäck översvämmas ofta vid snösmältning och stora regnmängder. Det är sträckan från E16 till befintlig kulvert intill bostadsbebyggelsen som främst är drabbad. Avsikten med utredningen är att avlasta bäcken stora

8 7(8) vattenflöden och samtidigt ta om hand dagvattnet från industritomten. Tillräckligt stora dagvattenmagasin ska skapas i omgivande diken så att vattnet kan infiltreras och översvämningar hindras längre ner längs bäcken. GENOMFÖRANDBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Detaljplanens genomförandetid slutar 15 år efter den dag, planen vinner laga kraft. När genomförandetiden gått ut, fortsätter planen att gälla, tills dess den ändras eller upphävs. Därefter har fastighetsägaren inte rätt, att erhålla ersättning om bygglov eller marklov skulle nekas. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för genomförandet. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsägare Kvartersmarken inom planområdet ägs främst av exploatören (Björbo 27:25). Gagnefs kommun äger Björbo 26:12 medan Björbo 3:12, Björbo 22:81 och Björbo 23:9 ägs av privatpersoner. Natur- och vägmarken omfattar fastigheterna Björbo 26:12 och Björbo 45:9 som ägs av kommunen samt Björbo 47:13 som ägs av en privatperson. Ett antal diken inklusive bäcken ägs av en samfällighet (Björbo s:4), som bildades som vattenförening en gång i tiden. Föreningen har ingen verksamhet längre och många medlemmar är bosatta på annat håll. Vägen omfattas av Björbo ga:11 som förvaltas av Björbo vägförening. Fastighetsrättsliga åtgärder Genomförandet av detaljplanen erfordrar överföring av mark genom fastighetsreglering till fastigheten Björbo 27:25 från fastigheterna Björbo 26:12, Björbo 22:81, Björbo 23:9 och samfälligheten Björbo s:4. Dala Cements andelstal i Industrivägen ska också ses över. I samband med ny fastighetsreglering ska Björbo ga:11 ges ändrad omfattning. EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader i samband med genomförandet Dala Cement svara själv för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför inom planområdet.

9 Exploateringsavtal I samband med försäljning av kommunens mark ska ett markanvisningsavtal upprättas mellan kommunen och Dala Cement. 8(8) Avtalet ska reglera framtida utbyggnad av ny väg till Rv 66, andelstal i Industrivägen i samband med ny lantmäteriförrättning, hantering av dagvatten inom industriområdet, flytt av transformatorstation och framtida el-försörjning, behov av bullerskydd, hägnader med mer. Planavgift Planavtal är tecknat med Dala Cement i Björbo AB, som bekostar upprättandet av detaljplanen. Särskilt planavgift i samband med bygglovet kommer därför inte att tas ut. MEDVERKANDE TJÄNSTMÄN Planen är upprättad vid miljö- och byggförvaltningen av stadsarkitekt, markingenjör och plan- och byggingenjören i kommunen. I arbetet har även kommunens vägingenjör och beredskapssamordnare deltagit. Planskeden Instans datum Uppdrag givet Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för samråd Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 1 Miljö- och byggnadsnämnden Godkänd för granskning 2 Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Miljö- och byggnadsnämnden Godkännande inför antagande Kommunstyrelsen Antagande Kommunfullmäktige Vunnit laga kraft Gagnef Birgitta Johanson Stadsarkitekt

10 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING AV DETALJPLANER OCH PROGRAM Objekt: Detaljplan för Björbo 27:25 m.fl. (Dala Cement i Björbo), Gagnefs kommun Ändamål och syfte: Planläggning för utökat verksamhetsområde Gällande regleringar och skyddsvärden som planen berör: Lagenligt skyddad natur enligt Miljöbalken (t.ex. naturreservat, landskapsbild, strandskydd, skyddsområde för vattentäkt). Kulturreservat, byggnadsminnen Fornminnen Riksintresse för naturvård Riksintresse för kulturmiljövård Riksintresse för det rörliga friluftslivet Ja Nej KOMMENTAR Området gränsar i söder till ett större område av övrigt intresse för kulturvård. Riksintresse för kommunikation E16 är rekommenderad väg för farligt gods. Natura 2000 område Högt regionalt naturvärde (Länsstyrelsens naturvårdsprogram) Nyckelbiotop, sumpskogsområde Ekologiskt särskilt känsligt enligt ÖP Effekter på miljön vid genomförande av planen: Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena, risk för skred, ras o.s.v. Skadad eller förändring av värdefull geologisk formation Erosion Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag eller sjö Kan miljö- och hälsofarliga ämnen finnas lagrade i marken Planområdet ligger inom ett större område med erosionsbenägen jordart.

11 Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvaliteten Obehaglig lukt Förändring av grundvattenkvaliteten Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning med risk för översvämning eller uttorkning Vattendom krävs Betydande förändringar i antal eller sammansättning av växtarter eller växtsamhällen Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter Verkar som gräns för djurens förflyttningar och rörelser Försämring av fiskevatten och jaktmarker Försämring av vacker utsikt eller landskapsmässigt skönhetsvärde En utökning av den hårdgjord yta ställs krav på att avrinningen av dagvatten fördröjs på egen tomt. Effekter på hälsan vid genomförande av planen: Ökning av ljudnivå Exponering över rekommenderade gränsvärden Vibrationer En särskild bullerutredning är framtagen utifrån beräknade framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen. Gällande riktvärden för trafikbullret klaras vid fasad. Riktvärdet vid uteplatser klaras också på Industrivägen. Vid Björbovägen kan riktvärdet komma att överskridas vid uteplatser och balkonger som är placerade mellan väg och bostadshus. I samband med utbyggnaden av industrin kommer hanteringen av råvaror som kalk och grus att hanteras i gapskjul med syfte att minimera risken för damm. Byggnaderna placeras samtidigt som en skärm mellan bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet.

12 Ökad risk för joniserande strålning (radonrisk) Förändrade risker i samband med transport av farligt gods Överskridande av lokala riktvärden för bly i mark eller förorenad byggnad Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser: Avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändning Avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar naturresurs Motverkas mål och riktlinjer i grushushållningsplanen Tidigare icke ianspråktagen mark planläggs som industriområde. Betydande ökning av fordonstrafik En utökad verksamhet innebär en ökad trafikbelastning på Industrivägen österut via Björbovägen till Rv 66 och E 16. På sikt avses Industrivägen byggas med direktanslutning till Rv 66. Det innebär att Björbo tätort kan avlastas de tunga transporter som befintlig och utökad verksamhet medför. Försämring av kvalitet eller kvantitet på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) Negativ inverkan på fornlämning eller annan kulturhistoriskt värdefull miljö Miljöbalken (MB): Förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB Iakttas gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställande av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt MB Verksamheten har de erforderliga tillstånd som krävs för en utökad verksamhet.

13 Övergripande miljömål och bärkraftprinciper: Ökar användandet av ändliga lagerresurser (metaller, olja, kol etc.) Ökar användandet av stabila naturfrämmande ämnen (PCB; DDT; CFC etc.) Minskas eller skadas naturens mångfald Ökar resursslöseriet Strider genomförandet mot nationella miljömål Strider genomförandet mot regionala miljömål Strider genomförandet mot lokala miljömål Har genomförandet effekter som var för sig är begränsande men som tillsammans är betydande Har genomförandet miljöeffekter som kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt Motiverat ställningstagande: Planändringen bedöms ej medföra någon betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning för upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras. Upprättad , reviderad Behov av miljöbedömning: Miljöbedömning behöver göras Miljöbedömning behöver ej göras x Namn:...Miljö- och byggnadsnämnden...

14 1 (5) Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Björbo 27:25 m fl (Dala Cement ) Björbo Gagnefs kommun Utlåtande från granskningsskede 1 Inledning Allmänt Berörda Plansamråd Granskningsskede Granskningsutlåtandet sammanfattar inkomna synpunkter från samrådet och granskningsskede 1. Den redovisar också förvaltningens förslag och motiveringar till hur synpunkterna beaktas under den fortsatta hanteringen av planärendet. Av granskningsutlåtandet framgår eventuella ytterligare förändringar som har gjorts efter granskningen liksom den fortsatta handläggningen av planärendet. I såväl gransknings- som samrådskedena har samråd skett med berörda fastighetsägare, kommunala förvaltningar, länsstyrelsen, lantmäteriet, Björbo vägförening m fl berörda. Plansamråd genomfördes 10 jan 21 feb Sju synpunkter med erinringar inkom. Dessa behandlade frågor som strandskydd, trafiksäkerhet, buller, damm, dagvattenhantering, allmän trafik genom industriområdet m fl aspekter på en fortsatt industriutbyggnad. Efter samrådet har ett planförslag med en ny trafiklösning tagits fram. Planförslaget har varit utställt för granskning av allmänheten under tiden 16 mars 17 april Förslaget presenterades också tillsammans med Dala Cements utbyggnadsförslag på vägföreningens årsmöte den 9 april Under granskningstiden inkom sju synpunkter med erinringar. Dessa sammanfattas och bemöts nedan.

15 2 (5) Sammanfattning av inkomna synpunkter under granskningsskede 1 Länsstyrelsen Länsstyrelsen har bland annat att bevaka hälso- och säkerhetsaspekter. De påpekar att borttagandet av strandskyddet måste motiveras för att en bedömning av lämpligheten ska kunna göras. Konsekvenserna av utökad lastbilstrafik på Industrivägen måste bedömas och bemästras. Bullerutredningar behöver göras för närliggande bostadsfastigheter liksom analys av säkerheten för oskyddade trafikanter. Utgångspunkten för beräkningarna ska vara all framtida trafik. Länsstyrelsen gör bedömningen att en trafiklösning med en direktutfart har stora fördelar i jämförelse med utökad lastbilstrafik på lokalnätet. En ny korsning med E16 bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer. Svar: Borttagandet av strandskyddet har motiverats i planbeskrivnigen med stöd av en särskilt naturinventering som genomförts kring bäcken och obebyggd mark kring denna. Framtida trafikflöden på Industrivägen och Björbovägen har skattats med hjälp av gjorda trafikmätningar och en uppskattning av tillkommande lastbils- och persontrafik. Med detta underlag har bullerberäkningar genomförts för de två bostadshus som ligger närmast Industrivägen respektive Björbovägen. Resultatet finns redovisat i rapporten Vägbuller Industrivägen och Björbovägen från Trivector Traffic. Beräkningarna visar att riktvärdet för buller vid fasad inte överskrids på Industrivägen. Vid husen utmed Björbovägen klaras också gällande riktvärde vid fasad. Där balkong eller uteplats finns mellan hus och väg finns risk för störningar. Flertalet hus har uteplats mot älven. Beräkningen förutsätter att gällande hastighetsbegränsning hålls. Krav på bullerskydd för utsatta bostadshus kan dock uppkomma och ska regleras i exploateringsavtal med kommunen. Det är dock angeläget att Industrivägen på sikt byggs ut till Ludvikavägen. Denna utbyggnad ska regleras i exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. Industrivägen kommer att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning längs Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. Trafikverket Trafikverket påpekar att det är positivt med utfartsförbud mot E16. Längs E16 råder byggfritt avstånd om 30 meter från vägområdet. De ser gärna att det 20 meter breda byggfria området utökas till 30 meter. E16 är förutom riksintresse också en så kallad funktionellt prioriterad väg för nationell och regional tillgänglighet. Det innebär bl.a. annat att

16 3 (5) återhållsamhet med nya anslutningar samt få hastighetsnedsättningar. En anslutning till E16 är möjlig att göra under förutsättning att den görs med lämplig standard exempelvis vänstersvängfält. Detta kan i sin tur innebära hastighetsnedsättning som i sin tur motverkar det funktionellt prioriterade vägnätet. Trafikverket förordar därför en anslutning till väg 66. För att få tillgång till vägområdet krävs tillstånd. För anslutning till E16 krävs avtal med Trafikverket som reglerar projektering, finansiering och utförande av ny väganslutning. Det kan också hända att en anslutning med vänstersvängfält behöver planläggas enligt väglagen. Svar: Utfartsförbudet mot E16 behålls i det bearbetade planförslaget. På sikt behöver Industrivägen byggas ut till Ludvikavägen. Då kommer också tillstånd till denna väganslutning att sökas. Den byggfria zonen om 20 meter från fastighetsgränsen behålls. Att utöka denna gräns ytterligare inkräktar för mycket på byggrätterna för utbyggnad av industrin. Lantmäteriet Fortum Fastighetsägare Om gemensamhetsanläggningen Björbo ga:11 ska omprövas bör detta stå mer bestämt. Ska den vara kvar så skall ett g-område finnas över industrifastigheten. Svar: Björbo ga:11 ska omprövas i samband med ny fastighetsreglering när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detta ska regleras i exploateringsavtal med kommunen vilket framgår av genomförandebeskrivningen. En uppgörelse med Björbo vägförening har gjort om en alternativ vägsträckning för bibehållande av det statliga vägbidraget. Påpekar att nätstation och kablar kommer att behöva flyttas. Flyttning av befintliga anläggningar bekostas normalt av exploatören. Svar: Då transformatorstationens placering liksom läget för nya kablar fortfarande är osäkert har en särskild bestämmelse införts på plankartan med krav på att lämna utrymme för transformatorstation med anslutande kablar inom industritomten. Regleringen av kostnaderna skrivs in i ett exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen. En fastighetsägare anser att planerad utbyggnad kommer för nära fastigheterna söder om planområdet. En 12 meter hög byggnad innebär en avsevärd störning i en boendemiljö. Det behövs bullerplank som avskärmningsskydd mellan bostad och verksamhetsområde. Dessutom ska den växtlighet som finns kvar sparas. Svar: Med en utbyggd industriverksamhet intill bostadsbebyggelse ska såväl den gröna skyddszonen som möjligheter till bullerskydd säkras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och Dala Cement. Genom att

17 4 (5) förlägga i- och urlastning i den norra delen av tomten så minimeras störningarna för kringboende. Lastbilstrafiken på den södra sidan av industritomten kommer med andra ord att minska betydligt i framtiden då industrin expanderar österut. För att minimera risken för buller och damm från industriverksamheten kommer hanteringen av råvaror och färdiga element att ske inomhus. Det behövs därför höga lagringsutrymmen. I detaljplanen redovisas en lägre byggnadshöjd på lagerdelen närmast Industrivägen av hänsyn till närboende. Fastighetsägare Fastighetsägare Permassgattu är numer en trafikerad väg för biltrafik med traktorer och lastbilar. Kommer vägen att fungera som cykelväg när avspärrningarna tagits bort? Vi har inget emot utbyggnaden av industrifastigheten men undrar om det är lämpligt att leda in gång- och cykeltrafiken på ett tungt trafikerat industriområde. Svar: Med ny detaljplan och fastighetsreglering enligt denna ska allmän trafik genom industrifastigheten förbjudas. Än så länge är området mellan Permassgattu och Industrivägen naturmark enligt gällande detaljplan. Ett område på ca 20 meter. Det är del av denna naturmark som används som gång- och cykelväg. Först när den nya detaljplanen, som föreslår ett vägområde på sträckan mellan Permassgattu och Industrivägen, vunnit laga kraft kan ny trafikreglering ske. Genom att öppna upp Permasgattu för biltrafik kan vägföreningen behålla det statliga vägbidraget, som annars skulle förvinna när allmän trafik genom industritomten förbjuds. För att få statligt bidrag måste den sammanhängande vägsträckan vara minst en kilometer lång. Kommunen gör bedömningen att flertalet av de privatbilister som åker genom industritomten idag förväntas åka Rimgattu eller Tvärvägen via Björbovägen till centrum i framtiden. De privatbilister som väljer att åka Permassgatu och Industrivägen bedöms utgöra närboende som inte får en större omväg med denna sträcka. Däremot förväntas gång- och cykeltrafiken på Permasgattu att öka eftersom Björbovägen troligen inte är ett alternativ för flertalet av de oskyddade trafikanterna. Trafikmätning kommer att ske före och efter en ny trafikreglering. Industrivägen kommer i framtiden att förses med separat gång- och cykelbana mellan industritomten och befintlig gång- och cykelväg öster om serviceboendet. Denna gång- och cykelväg får en fortsättning på Permassgattu ned till korsningen med Planvägen. Utrymme på gatumark finns då Permassgattu i sin övre del är 9 meter bred. Medel för statlig medfinansiering av gång- och cykelvägen avses sökas hos Region Dalarna. En fastighetsägare har inget att erinra mot planförslaget men förutsätter att pågående dagvattenutredning presenteras för denne innan utbyggnaden genomförs.

18 5 (5) Svar: Arbetet med framtagande av en dagvattenutredning pågår och de åtgärder som behöver vidtas ska säkras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Ändringar efter utställningen Förutom ovanstående ändringar av planhandlingen har nedanstående ändringar gjorts inför granskningsskede 2. Planområdet har utökats österut. Detta för att möjliggöra byggande av ytterligare lagerbyggnader. När de nya lagerbyggnaderna är på plats kommer Industrivägen närmas Permassgattu att avlastas stor andel tung trafik. Störningsskyddet (m-beteckningen) i detaljplanen har därför tagits bort. Behov av eventuella bullerplank eller liknande skyddsåtgärder efter utbyggnaden säkerställs i exploateringsavtal. Genomförandetiden har utökats från år. Ett förslag till exploateringsavtal mellan Dala Cement och kommunen är under framtagande och ska godkännas av parterna innan politiskt beslut om godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Fortsatt handläggning Efter justering av planhandlingarna kommer dessa att skickas ut till berörda grannar och de som haft synpunkter. Planförslaget ställs också ut för ny granskning i mataffären i Björbo och biblioteket i Djurås. Gagnef Gagnefs kommun MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Birgitta Johanson Stadsarkitekt

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

D13. Ardala Jvst m.fl.

D13. Ardala Jvst m.fl. D13 Ändring av detaljplan för Ardala Jvst m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län D2 Ardala Jvst D3 Del av Ardala D4 Del av Ardala D5 Del av Ardala 1:2 och 1:3 D6 Del av Ardala Antagandehandling Handlingen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för att uppföra

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer