Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys"

Transkript

1 Myndighet Naturvårdsverket Diarienummer NV Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker hanteras kommersiell verksamhet olika. Inom 17 av nationalparkerna finns idag förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell verksamhet. Övriga nationalparker kan ha föreskrifter som indirekt, i varierande grad, begränsar kommersiell verksamhet. Regeringen vill främja besöksnäringen, bland annat naturturism, samt regional utveckling. Av friluftspropositionen (prop. 2009/10:238) framgår bland annat att naturturism har stor betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att se över förbuden mot kommersiell verksamhet i våra nationalparker. Syftet med översynen är att de föreskrifter som uttryckligen förbjuder kommersiell verksamhet ska ändras så att sådan verksamhet istället möjliggörs. Effekten av detta förutses vara att besöksnäringen stärks, bland annat naturturismen. Samtidigt har en utgångspunkt i översynen varit att värna syftet med inrättandet av respektive nationalpark och de värden som ska skyddas. Även andra föreskrifter än de som förbjuder kommersiell verksamhet har ingått i översynen. Syftet med regeringsuppdraget Grunden till detta regeringsuppdrag finns att hämta i prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv. Regeringen betonar i propositionen att Sveriges natur utgör en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare. Friluftsliv och natur-, kultur- och landsbygdsturism har stor och ökande betydelse för ett livskraftigt näringsliv i hela landet, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet av stor vikt. Även andra underlag beskriver regeringens politik om regional utveckling respektive friluftsliv, t.ex. finns i regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik grundtankarna kring den nya politiken för naturvården samlade. I propositionen 2008/09:124 Hållbart skydd av naturområden skriver regeringen om nationalparksarbetet att det är angeläget att Naturvårdsverket i det fortsatta arbetet fäster stor vikt vid såväl områdenas nationella betydelse från bevarandesynpunkt som deras möjligheter att som besöksmål ge nytta åt lokalsamhället. Enligt den nationella strategin för svensk besöksnäring är Sverige ett av Europas mest attraktiva resmål. Det framgår vidare av strategin att Sverige är känt som ett modernt, 1 (12)

2 spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser. Besöksnäringen bedöms vara en av Sveriges mest värdefulla näringar för ekonomin, sysselsättningen och regional livskraft. Naturturism och friluftsliv som bedrivs på ett hållbart sätt bidrar till social och ekonomisk hållbar utveckling. Vistelse i naturen väcker intresse och kan bidra till ökad förståelse för biologisk mångfald, naturvärden och bevarandefrågor. Förutsättningarna i Färnebofjärdens nationalpark Färnebofjärdens nationalpark ligger i Gävleborgs, Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län och är ca hektar stor. Området är en del av nedre Dalälven och dess omgivningar, älven breder ut sig över Upplandsslätten och bildar det vackra Färnebofjärdslandskapet. Dalälvens våröversvämningar har satt sin prägel på naturen i nationalparken och skapat en mosaik av naturtyper. Översvämningarna har särskilt stor betydelse för områdets älvängar och lövskogar, vilka till stor del kan betecknas som svämlövskogar. Längs stränderna finns gammal och grov aspskog, björk- och alkärr. En väsentlig andel av skogen i området är gammal och extensivt skött med ett stort inslag av döda träd, högstubbar och gamla ekar och tallar. Betydande arealer av älvens flacka omland utgörs av älvängs- och kärrmark. Älvängarna och en del av kärren har tidigare hävdats genom slåtter. Under de decennier som följt sedan slåttern upphörde har kärren långsamt återfått ett ris-, busk- och trädskikt av viden, björk, tall, al och brakved. De älvängar som frekvent översvämmas hålls däremot i huvudsak alltjämt öppna. Älvängarnas och kärrens bevarandevärden ligger främst i att de utgör en i landet ovanlig och till arealen betydande våtmarksmosaik av stort värde ur hydrologisk synpunkt samt för landskapsbilden, floran och faunan. Områdets läge vid den biologiska Norrlandsgränsen samt dess mångfald på livsmiljöer gör området mycket växt- och djurrikt. Särskilt fågel- och insektsfaunan samt moss- och lavfloran är anmärkningsvärd. Även fiskbeståndet är artrikt. Området är skyddat som nationalpark sedan 1998 och är ett mycket välbesökt turistmål året runt. Färnebofjärdens nationalpark inrättades för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick. Färnebofjärdens naturum är ett välbesökt turistmål, både för sin egen skull och som informationsplats innan besökare ska ut i nationalparken. Under vårvintern är besökarna främst fågelskådare och fiskare. Om vintern kan skridskoåkare besöka nationalparken, och längre fram på säsongen kommer paddlare, vandrare, båtfolk, badturister och andra som njuter av naturen vid forsarna eller stränderna. Dock är de stora mängderna mygg ett problem för besökarna vissa år. Nationalparken med omnejd har ca besökare årligen (räknat på besöksnätter, sålda fiskekort m.m. inför bildandet). Besöksräkning för att få mer exakta siffror för besökare till själva nationalparken pågår. Kommersiell och organiserad verksamhet i nationalparken Nationalparken har idag förbud mot kommersiell verksamhet. Idag bedrivs organiserad verksamhet i nationalparken i form av naturums aktiviteter, bl.a. bäversafari, båtturer, fågelmorgon, nationalparksvandringar, ugglevandringar, svampexkursioner, naturfotokurser, fladdermuskvällar och friluftsgudstjänster. Flera olika föreningar inom ideell naturvård har exkursioner i parken och skolor förlägger hajkverksamhet i parken. Forsarna i Sevedskvarn är ett populärt rastställe för bussresor. Förvaltningen känner i dagsläget inte till vilken övrig organiserad verksamhet som bedrivs i nationalparken, eftersom verksamhet som inte är kommersiell inte behöver anmälas till länsstyrelsen. Vissa föreningar, organisationer och skolor hör ändå av sig för att få information om nationalparken och om de anläggningar de vill besöka. De företag som har dispens från förbudet och som bedriver verksamhet idag anordnar främst guidade turer och aktiviteter med kanot och båt, t.ex. forspaddlingskurser, äventyrsaktiviteter, vandringar, örnskådningar och 2 (12)

3 flugfiske. För den kommersiella verksamheten i Färnebofjärden har dispensansökningar förekommit enligt följande: 1998 sökte 1 företag dispens i 3 län sökte 1 företag dispens i 3 län sökte 1 företag dispens i 2 län sökte 1 företag dispens i 1 län sökte 2 företag dispens i 1 län medan 1 företag sökte dispens i 2 län sökte 1 företag dispens i 1 län sökte 2 företag dispens i varsitt län sökte 1 företag dispens i 2 län samt 2 företag i samma län sökte 1 företag dispens i hela parken, men fick bara dispens i 1 län. Samtliga dessa dispenser har beviljats enligt ovan. Ännu har bara en dispensansökan om kommersiell verksamhet avslagits och även den beviljades efter att kompletterande uppgifter inkommit. Dispenserna har getts med sådana villkor så att aktiviteterna inte strider mot syftet med parken. Konsekvenser av att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet Aktiviteter som kan förväntas öka i framtiden, förutom de som redan pågår idag, är framförallt aktiviteter inom fågelturism (guidade turer för att se hackspettar, örnar m.m.). Det är också möjligt att båtuthyrning och kanotuthyrning kommer att öka. Fisketurismen kan också få ett uppsving om förbudet mot kommersiell verksamhet försvinner. Aktörer som kan förutses vilja bedriva kommersiell verksamhet i nationalparken om förbudet tas bort är mindre företag som hittills inte sett det som kostnadsmässigt möjligt att söka dispens i fyra län, samt nystartade företag som nu får en chans att bedriva verksamhet i nationalparken eller företag som vill utvidga sitt område. Det verkar också finnas aktörer som inte vetat om att möjligheten att söka dispens för verksamhet funnits, och därför har man inte sett nationalparken som ett möjligt område att förlägga verksamhet i. Förvaltningen ser dock inte någon indikation på att det är många företag som väntar på att förbudet försvinner, och ökningen av företag som bedriver verksamhet i nationalparken kommer troligen ske ganska långsamt. Att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet öppnar möjligheter för förvaltaren att få ett bättre samarbete med de aktörer som bedriver verksamhet genom dispens idag. Dispens kan endast ges av länsstyrelsen i det län där dispensen söks och för verksamhet inom det länets gränser, vilket innebär att det blir fyra olika länsstyrelser som diskuterar med företagen kring deras verksamhet, och inte den enhet som förvaltar nationalparken. En tillståndsplikt som hanteras av den länsstyrelse som är förvaltare av nationalparken skulle möjliggöra en bättre dialog med berörda företag och verksamhetsutövare. Tillståndsplikt för alla större arrangemang öppnar möjligheter för förvaltningen att få en överblick även över de ickekommersiella verksamheterna i nationalparken. En utformning av tillståndsplikten så den gynnar fler företag, öppnar också möjligheter för besökare som inte är vana att vistas i naturen att lättare kunna hitta ett företag som guidar dem. Det kan också gynna besökare som är vana vid naturen, men som vill ha en extra upplevelse genom att följa med på guidade arrangemang. De aktörer som idag har dispens att bedriva verksamhet i nationalparken och som länsstyrelsen har haft en dialog med, anser inte att förbudet mot kommersiell verksamhet i sig ska tas bort, eftersom man anser att det innebär en kvalitetsstämpel att ha blivit godkänd av länsstyrelsen och att man lämnar in rapporter varje år över vilka aktiviteter som har bedrivits. Däremot anser de att det är krångligt för dem att behöva söka dispens i flera län och varje år. Om det inte blir 3 (12)

4 någon kontroll av verksamheterna alls, anser man från vissa håll att oseriösa aktörer kan förstöra för seriösa aktörer. Att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet skulle kunna påverka eller hota syftet med nationalparken och de värden som nationalparken avser att skydda genom att besökarantalet ökar. Ett ökat antal besökare kan slita på naturmiljön där det inte finns ordnade anläggningar samt störa skyddsvärda fågelarter, insekter eller annat skyddsvärt växt- eller djurliv. Det kan bli svårare för besökare att uppleva en lugn och tyst miljö i nationalparken om det är många grupper ute i samma syfte vissa tider av året. Det kan också bli ett ökat slitage på anläggningarna vid de mest besökta platserna som idag är vid Sevedskvarn, Skekarsbo och Tyttbo. Vedhanteringen för länsstyrelsen kan öka om det blir många fler organiserade arrangemang och besökare som använder ved att elda med. Det kan även bli för trångt med de fyra tältplatser som finns idag och efterfrågan på tältplatser som nås utan båt kan öka. Det kan vidare bli en ökad störning på de fågelarter som häckar där det finns besökare; speciellt utsatt kan fiskgjusen bli. Ett ökat antal besökare under hösten skulle kunna kollidera med den jakt som idag bedrivs under bär- och svampsäsong. Det kan även tänkas uppstå en konflikt mellan ett ökat kanotliv och motorbåtar. Det skulle även kunna uppstå konflikter mellan fiskare i forsarna och forspaddlare. 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon ändring av föreskrifterna inte kommer till stånd Besöksantalet i Färnebofjärdens nationalpark är relativt högt. Organiserade turer är dock inte en särskilt omfattande verksamhet idag. Modellen med samråd eller anmälningsplikt för kommersiell verksamhet bedöms ändå inte tillräcklig med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, samt de övriga verksamheter som bedrivs i nationalparken. Det är viktigt att länsstyrelsen fortsatt kan kontrollera att de olika verksamheterna inte skadar nationalparkens värden och att det när det behövs sker en tillståndsprövning med möjlighet att ställa villkor. Genom ändring av föreskrifterna på så vis att förbudet mot kommersiell verksamhet ersätts med tillståndsplikt för återkommande eller större arrangemang utanför anvisade stigar, anläggningar och platser, blir det enklare för turismaktörer. Verksamhetsutövaren vet i förväg vilka aktiviteter som kräver respektive inte kräver tillstånd och kan därför planera med hänsyn till dessa förutsättningar, vilket innebär ökade möjligheter till marknadsföring och framförhållning. Det finns därför en förhoppning om att nationalparken i högre grad ska kunna användas av kommersiella aktörer, främst inom besöksnäringen. Om föreskrifterna inte ändras får företag inom besöksnäringen det inte lättare att använda nationalparkerna för sin verksamhet. Detta kan i sin tur verka hindrande för arbetet med landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Alternativa lösningar Det finns ett antal olika alternativ för att reglera kommersiell verksamhet i nationalparker. Rimligen är problemet dock inte i normalfallet att verksamheten är kommersiell. Problemet borde istället i de flesta fall kunna definieras inom ramen för organiserad verksamhet med större antal deltagare oavsett om den är kommersiell eller ideell. Om man bedömer att kommersiell verksamhet generellt kan utgöra ett hot mot syftet kan man i princip låta dagens reglering med förbud mot och krav på dispens för kommersiell verksamhet kvarstå. Om man istället anser att det är den organiserade verksamheten som utgör ett hot mot syftet med parken kan man istället införa förbud mot viss organiserad verksamhet. Då är verksamheten som huvudregel förbjuden, men länsstyrelsen kan medge dispens i det enskilda fallet, och vid medgivande ställa de villkor som behövs utifrån hur verksamheten påverkar syftet med nationalparken. 4 (12)

5 Då uppnår man dock inte det grundläggande syftet med översynen, dvs. att underlätta för bl.a. naturturism i nationalparkerna. Om man gör bedömningen att kommersiell eller organiserad verksamhet inte strider mot nationalparkens syfte och i normalfallet kan tillåtas, kan man istället införa tillståndsplikt för kommersiell eller organiserad verksamhet av viss storlek eller omfattning. Länsstyrelsen kan då ställa de villkor som behövs i det enskilda fallet eller avslå en ansökan om tillstånd om verksamheten strider mot syftet. Om man gör bedömningen att kommersiell eller organiserad verksamhet i nationalparken i grunden är acceptabel men vill ha kontroll på den verksamhet som bedrivs i området, kan man införa samrådsplikt för alla eller vissa kommersiella eller organiserade verksamheter. Detta ger möjligheter till dialog mellan verksamhetsutövaren och förvaltaren. Ett annat alternativ är att ha anmälningsplikt. Detta ger möjlighet för förvaltaren att få vetskap om vilka verksamheter som pågår i nationalparken, och möjlighet att ge information till verksamhetsutövaren och ge denne möjlighet att frivilligt anpassa sin verksamhet. Vi bedömer att konsekvenserna av att inte ändra föreskrifterna skulle leda till att turismen inte kommer att utvecklas nämnvärt inom nationalparken. Färnebofjärdens nationalpark som ligger i fyra län brottas främst med att aktörer inte förlägger sin verksamhet till nationalparken för att man uppfattar det som alltför krångligt att söka dispens i fyra län för samma verksamhet. Det som händer ibland är att flera företag samsas om en dispens, dvs. man jobbar åt varandra för att komma runt svårigheterna med att söka dispens. Förutom att det är juridiskt inkorrekt, riskerar de företag som gör så att inte få del av gällande föreskrifter eller information om nationalparken, och det är varken bra för områdets naturvärden eller för företagens kunder. Konsekvenser av alternativa lösningar För Färnebofjärdens nationalpark bedömer vi att konsekvenserna av att inte ändra föreskrifterna skulle leda till att de entreprenörer som idag ägnar sig åt turismverksamhet i parken och har dispens fortsatt kommer att söka dispens, men att företag som inte redan verkar i området kan tänkas undvika att söka dispens för verksamhet i nationalparken i och med att förfarandet upplevs som krångligt och dyrt. Därmed förlorar dessa en möjlighet att nyttja den resurs som nationalparken skulle kunna utgöra. Man går också miste om ett tillfälle att tillgängliggöra parken för besökare som inte kan eller vill ge sig ut i naturen utan hjälp av en erfaren guide. En möjlig lösning på problemet är att ändra förbudet mot kommersiell verksamhet i nationalparksföreskrifterna till tillståndsplikt, där tillstånd söks hos den länsstyrelse som är förvaltare av nationalparken för verksamhet i hela nationalparken. Konsekvenserna av denna lösning är att vissa arrangörer som idag behöver dispens för sin verksamhet inte behöver söka tillstånd alls, medan ansökningsförfarandet blir billigare och enklare för dem som behöver tillstånd och att man endast behöver ett tillstånd istället för fyra dispenser. Samtidigt bibehålls möjligheten för länsstyrelsen att föreskriva villkor. Slutsats om det bästa alternativet Slutsatsen blir att det bästa alternativet för att uppnå syftet med översynen och samtidigt inte äventyra syftet med nationalparken är att ändra förbudet mot kommersiell verksamhet till en tillståndsplikt där arrangemang utanför anvisade stigar, anläggningar och platser med fler än 50 deltagare eller arrangemang som genomförs fler än tre gånger per år. Arrangemang som inte omfattas av något av dessa kriterier bedömer vi normalt sett inte skadar värdena i nationalparken och de ska därmed inte behöva tillstånd. Att man med detta förslag även bara skulle behöva ett tillstånd istället för fyra dispenser är ännu ett starkt skäl till varför detta är det bästa alternativet. 3. Uppgifter om vilka som berörs av ändringen av föreskrifterna 5 (12)

6 De som påverkas av förändringen av föreskrifterna är de företag som bedriver verksamhet i nationalparken idag, de organisationer som inte är kommersiella men som ordnar aktiviteter i nationalparken, de företag som inte sökt dispens förut men som vill bedriva verksamhet i nationalparken, företag utanför nationalparken som påverkas av det som händer i nationalparken och besökare till nationalparken. Länsstyrelsen kan komma att påverkas genom ökad myndighetsutövning genom bl.a. tillsyn och ökad ärendemängd samt att arbetsuppgifter med att hålla alla anläggningar i skick kan öka, vedhanteringen ökar, informationsarbetet ökar, och behovet av kontakter med olika aktörer ökar. 4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser ändringen av föreskrifterna medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen Om förbudet mot kommersiell verksamhet kvarstår kommer det fortsatt att krävas en avgiftsbelagd dispens för turismverksamhet i nationalparken. Kostnaden skulle i så fall bli kr för varje ansökan, och i vissa fall skulle det även behövas fyra ansökningar och därmed en avgift på fyra gånger kr, dvs kr. Besökarantalet kan förväntas vara ungefär detsamma som idag. Tas förbudet bort utan att ersättas av föreskrifter som reglerar organiserad verksamhet, kan detta leda till en ökad mängd besökare, och ett ökat slitage och störningar på t.ex. värdefulla naturtyper, växter och djur. En ändring av dagens förbud till tillståndsplikt för vissa större eller återkommande arrangemang skulle innebära att vissa arrangemang som idag är förbjudna inte skulle omfattas av tillståndsplikt alls, medan andra som idag är tillåtna utan dispens skulle kräva tillstånd. För de arrangemang som idag kräver dispens och som efter en ändring av föreskrifterna skulle kräva tillstånd försvinner avgiften för dispensansökan på kr. Ett införande av samråds- eller anmälningsplikt skulle vara kostnadsfritt för den sökande, men medger ingen möjlighet för länsstyrelsen att villkora eller förbjuda sökt verksamhet. Detta skulle kräva mer tillsyn länsstyrelsen och bedöms kunna bli svårt att hantera med nuvarande organisation. En förändring av föreskrifterna kan göra området mer attraktivt för de företag som ägnar sig åt turismverksamhet och eventuellt öka antalet besökare. Ökat antal besökare kan orsaka mer slitage både på natur- och kulturmiljö och skulle kunna komma att kräva en kanalisering av besökare. Om tillståndsplikt för organiserad verksamhet införs istället för dagens förbud skulle förvaltningen fortfarande kunna ha en överblick över vilka olika verksamheter som bedrivs i nationalparken och företagen skulle kunna bedriva verksamhet som inte negativt påverkar nationalparkens värden. Kostnaderna för länsstyrelsen kan möjligen öka om det blir många fler företag som söker tillstånd jämfört med de som sökt dispens. Om ändringen får som konsekvens att antalet organiserade besökare ökar skulle kostnaderna för förvaltningen kunna öka genom ett ökat slitage på anordningarna i nationalparken, ökad vedhantering samt ökad tillsyn. Föreslagen förändring av föreskrifterna bör dessutom kunna innebära en positiv utveckling för turismen i området, utan att medföra en negativ påverkan på andra intressen, och förhoppningsvis skapa nya arbetstillfällen. En förändring skulle också leda till att fler kan ta del av de natur- och kulturmiljövärden som finns i nationalparken. Förändringar av övriga föreskrifter 6 (12)

7 Färnebofjärdens nationalpark är ett område som används för en stor mängd olika sorts aktiviteter. Dessutom är jakt och fiske till stor del fortfarande tillåtna. Som en konsekvens av detta kan även övriga föreskrifter behöva kompletteras och ändras i vissa avseenden. Förslaget omfattar en ändring av den tid då jakt inte får bedrivas. Idag får jakt inte bedrivas under perioden 1 januari till 15 augusti. Genom ändringsförslaget får jakt inte bedrivas under perioden 1 februari till 1 oktober. Skälet till ändringen är att minska risken för konflikter med friluftslivet på hösten och samtidigt göra det möjligt att fullfölja jakten, särskilt älgjakten, i januari. Detta förslag till ändring får konsekvensen att jaktlagen inte längre får jaga rådjur andra halvan av augusti och i september, men istället får jaga rådjur och älg under hela januari. Detta är positivt för många jaktlag, men kan vara negativt för de jaktlag som jagar på öar. Dalälven har strömmande vatten och runt öar kan isen vara förrädisk. De jaktlag som har jaktmark på öar slutar normalt jaga när isen börjar lägga sig, för att inte riskera att hundar eller människor går igenom isen. Som en konsekvens skulle dessa jaktlag få en kortare jaktsäsong. För dem som besöker parken för att plocka bär eller svamp under hösten blir konsekvensen att man inte riskerar att jakt samtidigt bedrivs. I viss mån skulle en potentiell konflikt kunna uppstå mellan jägare och fågelskådare under januari. Dock är aktiviteten bland fågelskådare så pass låg i januari att detta bedöms vara av mindre betydelse. Jakten i januari skulle även kunna påverka fågelarter med tidig häckning såsom havsörn negativt. Vi bedömer dock att denna risk är relativt liten. Jakten under januari bedrivs normalt sett endast på helger och risken för negativ påverkan på havsörnshäckningar i området bedöms därför som liten eftersom påverkan endast kan förväntas enstaka dagar under månaden. Förslaget omfattar även en komplettering av förbudet mot att åka vattenskidor till att omfatta även förbud mot wakeboard eller liknande. Även vattenskoter föreslås förbjudas. Detta innebär givetvis en inskränkning för dessa utövare. Dessa aktiviteter utgör emellertid ett stort problem främst för naturmiljön genom störning av t.ex. fågellivet, men även genom de störningar på friluftslivet i övrigt som aktiviteterna orsakar, och bör därför förbjudas. Motorbåttrafiken föreslås zoneras på så vis att 7 knop utgör högsta tillåtna hastighet som huvudregel, förutom längs vissa sträckor där högsta hastighet föreslås vara 12 eller 25 knop. Idag uppfattar många kanotister och andra besökare båttrafiken som störande, samtidigt som den generella hastighetsbegränsningen på 12 knop upplevs som hindrande för båtlivet på de stora fjärdarna där avstånden är stora. För att på bästa sätt försöka lösa detta problem föreslår vi en zonering där högsta tillåtna hastighet är 7 knop i hela nationalparken, förutom på vissa sträckor där vi bedömer att hastigheten kan vara högre med hänsyn till naturmiljön och friluftslivet. För att på ett bra sätt tillgängliggöra informationen om var det är tillåtet med 25 knop kommer vi att försöka göra dessa sträckor/områden tillgängliga digitalt för nedladdning till GPS:er osv. Vidare föreslås förbud mot att starta och landa med luftfartyg, att flytta eller bortföra sten samt att sätta upp skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande. Dessa förbud bedömer vi behövs för att värna nationalparkens värden, men innebär som regel ingen direkt olägenhet för någon. Övriga föreskrifter som föreslås ändras handlar om inskränkningar i rätten för markägare och innehavare av särskild rätt att använda mark och vatten i nationalparken såsom förbud mot att uppföra master och vindkraftverk, att anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats, att dumpa, att påverka hydrologin, att dikesrensa, att bedriva skogsbruk, att utfodra vilt, att anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet eller att anlägga fiskodling. Dessa ändringar bedöms inte påverka konkurrensförhållanden eller nyttjandet av nationalparken. Ändringarna medför istället att föreskrifterna blir tydligare, mer ändamålsenliga och mer lättförståeliga. 7 (12)

8 5. Bedömning av om ändringen av föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Naturvårdsverket anser att en regel som innebär att tillstånd krävs för att få utöva viss tjänsteverksamhet i nationalparken överensstämmer med gällande EU-rätt. Tillståndsförfarandet är motiverat med hänsyn till skyddet för miljön och är därmed förenligt med tjänstedirektivet 2006/123/EG. Förslaget kan dock vara anmälningspliktigt enligt tjänstedirektivet. Förslaget till ändrade föreskrifter bedöms inte anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Vi bedömer att det inte finns något behov av speciella informationsinsatser utöver tidigare samråd och remiss. Tidpunkten för ikraftträdande bör om möjligt anpassas så att man kan informera om föreskrifterna i god tid innan de ska börja tillämpas. B Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( ) Ändringen av föreskrifter bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. (X) Ändringen av föreskrifter bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt B. 1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Företag som berörs av förändringen är företag som bedriver verksamhet i nationalparken idag samt företag som vill bedriva verksamhet i nationalparken i framtiden. Det rör sig bl.a. om verksamhet inom naturturism och äventyrsturism. Indirekt berörs också bl.a. campingar, cateringverksamhet, vandrarhem, affärer, restauranger och bensinstationer i eller utanför parken. 2. Beskrivning av vilken tidsåtgång ändringen av föreskrifter kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 8 (12)

9 Vissa arrangemang som idag omfattas av förbud och krav på dispensansökan kommer inte alls att omfattas av krav på tillstånd om föreskrifterna ändras. Detta minskar de berörda företagens administrativa kostnader. För de arrangemang som istället kommer att kräva tillstånd försvinner kostnaden för dispensansökan, för närvarande kr per dispens. För de företag som vill bedriva verksamhet i nationalparken kommer ändrade föreskrifter att leda till en minskning av företagens administrativa kostnader och tidsåtgången kommer också att minska, eftersom de endast behöver ansöka om ett tillstånd istället för att som idag behöva söka dispens i fyra län. För de icke-kommersiella arrangemang som idag inte kräver dispens men som kan komma att omfattas av tillståndsplikt om ändringarna genomförs, medför förslaget en ökad tidsåtgång för arrangören för att söka tillstånd och därmed ökade administrativa kostnader. 3. Beskrivning av vilka andra kostnader eller vinster den föreslagna ändringen av föreskrifter medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna ändringen av föreskrifter. Förändringarna kommer inte medföra några andra kostnader eller krav på förändringar i verksamheten för de berörda företagen. Det mest positiva för aktörer är att de med kort framförhållning kan bedriva verksamhet i nationalparken. Dessutom kan det anses vara någonting exklusivt att ha möjlighet att bedriva sin verksamhet i en nationalpark. En guidad tur i en nationalpark skulle kunna ha ett större marknadsmässigt värde än motsvarande i ett annat naturområde vilket som helst. Att underlätta för turismaktörer att bedriva verksamhet i nationalparken skulle kunna innebära att värdet på deras verksamhet stiger. För vissa företag skulle det kunna vara negativt om man underlättar för friluftsliv inom nationalparken. De campingar där många gäster idag övernattar skulle kanske komma att minska sin beläggning om förutsättningarna för tältning i nationalparken förbättras. Det skulle dock för samma företag kunna vara positivt om det blir en samverkan mellan olika turismföretag så att man nyttjar varandras möjligheter och säljer boenden och upplevelser med guide i ett paket. 4. Beskrivning av i vilken utsträckning ändringen av föreskrifter kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Föreslagna förändringar medför enklare regler för alla företag inom turismnäringen och bedöms inte innebära någon påverkan på konkurrensförhållandena dem emellan. 5. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter i andra avseenden kan komma att påverka företagen Föreskrifterna bedöms inte påverka företagen negativt i andra avseenden. 9 (12)

10 6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid utformningen av de ändrade föreskrifterna Vi bedömer inte att det finns behov av anpassning av reglerna med specifik hänsyn till små företag. C Andra verksamhetsutövare (ideella organisationer, enskilda) Med andra verksamhetsutövare avses organisationer, myndigheter och enskilda som bedriver någon form av organiserad verksamhet utan egentligt vinstintresse, men där gränsdragningen mellan kommersiell eller ideell verksamhet ibland kan vara svår att dra. Med ideell organisation avses en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. En uppdelning av andra verksamhetsutövare kan göras så här: Oorganiserade verksamhetsutövare (enskilda, det spontana, familjebaserade eller kompisgäng) Ideella organisationer (scouter, friluftsfrämjandet, klätterklubben, orientering osv) Det offentligt organiserade (friluftsstiftelser, skola, barnomsorg, osv) Det kommersiellt organiserade (naturturism, entreprenörer och branschorganisationer, osv). Denna grupp hanteras under punkt B. 1. Beskrivning av andra verksamhetsutövare som berörs, vilka inriktningar dessa har samt deras storlek En förändring till tillståndsplikt kan komma att påverka organisationer som inte bedriver kommersiell verksamhet men som ändå har någon typ av organiserad verksamhet i nationalparken, såsom skolor, föreningar inom ideell naturvård, scouterna, Friluftsfrämjandet, Studiefrämjandet, båtklubbarna m.fl. Jaktlagen i nationalparken berörs av ändringar i föreskrifterna. Jaktlagen varierar från små till medelstora. 2. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter påverkar andra verksamhetsutövare För de aktörer (Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar, scouterna m.fl.) som idag inte behöver söka dispens kommer en tillståndsplikt för organiserad verksamhet att öka deras insatser och tidsåtgång för ett evenemang i nationalparken. Vi gör dock den bedömningen att de flesta aktiviteterna som dessa organisationer bedriver inte kommer att kräva tillstånd. Dock är 10 (12)

11 övriga förändringar med färre fågelskyddsområden och en mer nyanserad båthastighet positiva. Även fler tältplatser gynnar dessa grupper. Skolor och ideella föreningar vars verksamhet tidigare varit oreglerad, påverkas genom att man enligt förslaget kan behöva tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter utanför anvisade stigar, anläggningar och platser om man är fler än 50 personer eller vill bedriva verksamhet fler än tre gånger per år i nationalparken. Merparten av det organiserade friluftslivet som utövas idag kommer inte att omfattas av tillståndsplikten så bedömningen är att få kommer att bli berörda. Övriga förändringar med färre fågelskyddsområden och en mer nyanserad båthastighet samt fler tältplatser är dock positiva för denna grupp. Jaktlagen påverkas av ändringar av föreskrifterna dels genom ändrade jakttider, dels genom att det kan bli fler besökare i nationalparken, vilket kan störa jakten. Jaktlagen har framfört önskemål om jakttider som mer stämmer överens med dem som gäller enligt jaktlagstiftningen. Enligt förslaget tillåts jakt under januari men inte under augusti och september. Detta påverkar de flesta jaktlag positivt, men för de jaktlag som jagar på öar med strömmande vatten runtom kan konsekvenserna vara negativa eftersom isen ofta är dålig under januari och risken att gå igenom isen ökar. Överlag gör vi dock bedömningen att de föreslagna ändringarna är positiva för jaktlagen och för friluftslivet i övrigt. Fiskevårdsföreningarna har inte framfört synpunkter om att de nämnvärt kommer att påverkas. Det finns en risk för att ändringarna kan medföra en ökning av andra aktiviteter som kan störa fisket. Föreningarna har också framfört önskemål om undantag för skoteråkning på vintern, eftersom tillsynen av fisket ligger på dem. Det är svårt att rekrytera fisketillsynsmän som ska åka skidor över hela nationalparken för att kontrollera fiskekort hos vinterfiskare. Fiske är en fritidssysselsättning som kan komma att öka. Fisket kan även påverkas av en ökning av annan verksamhet, speciellt i forsområdena, då flera ska samsas om en liten yta. Besökare till nationalparken kan komma att påverkas på så vis att de kan behöva söka tillstånd för större arrangemang. D Samråd Beskrivning av samrådsprocessen Samrådsprocessen har utförts genom att förvaltningen lyfte frågan i sitt skötselråd, där följande deltagare ingår: berörda länsstyrelser, berörda kommuner genom Neda (Nedre Dalälvssamarbetet), biosfärområdet nedre Dalälven, Gröna kunskapshuset, Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen i Gävleborg. För att nå de företag och organisationer som är intresserade av verksamhet i nationalparken skickades en förfrågan ut till alla olika aktörer som ingår i nedre Dalälvens turistsatsning. Detta omfattar enskilda personer, ideella organisationer, små företag och större företag i hela nedre dalälvsområdet. Detta för att ge alla en chans att säga sin mening oavsett om man i dagsläget bedriver verksamhet inom Färnebofjärden eller inte. De företag som varit delaktiga i arbetet med föreskrifterna är mindre företag som till största delen är lokala, samt en hembygdsförening, en projektgruppsrepresentant m.fl. Förvaltningen har också haft möten med fiskevårdsföreningarna i nationalparken och har skickat ut enkäter till alla som har ett jaktkontrakt inom nationalparken, samt haft telefonsamtal med många jaktlag. 11 (12)

12 E Kontaktperson Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Stefan Henriksson, Naturvårdsverket, , Anna Jansson, Länsstyrelsen Gävleborg, , 12 (12)

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2013-12-16 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04872-13 Översyn av föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-11 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04892-13 Översyn av föreskrifter för Tresticklans nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-10-23 Diarienummer NV-04879-13 Översyn av föreskrifter för Ängsö nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04877-13 Översyn av föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04875-13 Översyn av föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2013-12-11 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04870-13 Översyn av föreskrifter för Norra Kvills nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys Naturvårdsverket 2015-07-30 Diarienummer NV-8544-12 Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Förutsättningarna i Tivedens

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04888-13 Översyn av föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-13 Diarienummer NV-04874-13 Översyn av föreskrifter för Garphyttans nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-01-27 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04878-13 Översyn av föreskrifter för Abisko nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04890-13 Översyn av föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Friluftsliv och naturturism i skyddad natur Tips, råd och regler för organiserad verksamhet Naturpärlor för fler med friluftsliv och naturturism Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:16 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:10 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:7 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:17 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:15 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Inom

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-10 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04891-13 Översyn av föreskrifter för Djurö nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Ert Dnr: NV Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator

Ert Dnr: NV Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator 2014-04-14 Ert Dnr: NV-04871-13 Vårt Dnr: 2014/0080 Naturvårdsverket Att: registrator Naturskyddsföreningens samlade synpunkter på förslagen till ändrade föreskrifter för nationalparkerna, inklusive några

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2013-12-11 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04602-13 Översyn av föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Paragraf/Punkt föreslagen lydelse Framförda synpunkter/remissvar Åtgärd/Naturvårdsverkets

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Översyn av föreskrifter för nationalparker

Översyn av föreskrifter för nationalparker SKRIVELSE 2014-08-14 Ärendenr: NV-00291-12 Översyn av föreskrifter för nationalparker Redovisning av ett regeringsuppdrag (RB 2012) Rättad version 2014-08-14 1 1 Se sid 12 och19 samt tabell 2 Innehåll

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Konsekvensutredning vid omtryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Konsekvensutredning 1(6) Datum 2016-10-03 Diarienr 2016/2592 Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd Anders Frisk Box 241, 372 21 Ronneby anders.frisk@skogsstyrelsen.se Tfn 0457-455 183 Remissinstanser

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR 2 November 2015 Ulrika Karlsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-06 1 Innehåll Hållbart organiserat friluftsliv och naturturism vad

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Utkast Diarienummer / XX

Utkast Diarienummer / XX Utkast 2013-10-07 Diarienummer 6.4.17-6367/13 2013-06-XX Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:XX) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Lagstiftning. Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation.

Lagstiftning. Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation. Lagstiftning Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation. Ärendehandläggning Service och samordning Parallell tillämpning Utmaning i många prövningar

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård

Sida MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2013-12-03. Naturvård MINNESANTECKNINGAR 1(5) Naturvård Minnesanteckningar från möte om ändrat förslag till jaktföreskrifter i planerat naturreservat Klarälvsdeltat Länsstyrelsen bjöd in till information och diskussion kring

Läs mer