Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys"

Transkript

1 Myndighet Naturvårdsverket Diarienummer NV Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker hanteras kommersiell verksamhet olika. Inom 17 av nationalparkerna finns idag förbud mot eller tillståndsplikt för kommersiell verksamhet. Övriga nationalparker kan ha föreskrifter som indirekt, i varierande grad, begränsar kommersiell verksamhet. Regeringen vill främja besöksnäringen, bland annat naturturism, samt regional utveckling. Av friluftspropositionen (prop. 2009/10:238) framgår bland annat att naturturism har stor betydelse för hälsa, rekreation och regional utveckling. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att se över förbuden mot kommersiell verksamhet i våra nationalparker. Syftet med översynen är att de föreskrifter som uttryckligen förbjuder kommersiell verksamhet ska ändras så att sådan verksamhet istället möjliggörs. Effekten av detta förutses vara att besöksnäringen stärks, bland annat naturturismen. Samtidigt har en utgångspunkt i översynen varit att värna syftet med inrättandet av respektive nationalpark och de värden som ska skyddas. Även andra föreskrifter än de som förbjuder kommersiell verksamhet har ingått i översynen. Syftet med regeringsuppdraget Grunden till detta regeringsuppdrag finns att hämta i prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv. Regeringen betonar i propositionen att Sveriges natur utgör en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare. Friluftsliv och natur-, kultur- och landsbygdsturism har stor och ökande betydelse för ett livskraftigt näringsliv i hela landet, landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad på rekreation och tillgänglighet av stor vikt. Även andra underlag beskriver regeringens politik om regional utveckling respektive friluftsliv, t.ex. finns i regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik grundtankarna kring den nya politiken för naturvården samlade. I propositionen 2008/09:124 Hållbart skydd av naturområden skriver regeringen om nationalparksarbetet att det är angeläget att Naturvårdsverket i det fortsatta arbetet fäster stor vikt vid såväl områdenas nationella betydelse från bevarandesynpunkt som deras möjligheter att som besöksmål ge nytta åt lokalsamhället. Enligt den nationella strategin för svensk besöksnäring är Sverige ett av Europas mest attraktiva resmål. Det framgår vidare av strategin att Sverige är känt som ett modernt, 1 (12)

2 spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen kombination av storstad och naturupplevelser. Besöksnäringen bedöms vara en av Sveriges mest värdefulla näringar för ekonomin, sysselsättningen och regional livskraft. Naturturism och friluftsliv som bedrivs på ett hållbart sätt bidrar till social och ekonomisk hållbar utveckling. Vistelse i naturen väcker intresse och kan bidra till ökad förståelse för biologisk mångfald, naturvärden och bevarandefrågor. Förutsättningarna i Färnebofjärdens nationalpark Färnebofjärdens nationalpark ligger i Gävleborgs, Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län och är ca hektar stor. Området är en del av nedre Dalälven och dess omgivningar, älven breder ut sig över Upplandsslätten och bildar det vackra Färnebofjärdslandskapet. Dalälvens våröversvämningar har satt sin prägel på naturen i nationalparken och skapat en mosaik av naturtyper. Översvämningarna har särskilt stor betydelse för områdets älvängar och lövskogar, vilka till stor del kan betecknas som svämlövskogar. Längs stränderna finns gammal och grov aspskog, björk- och alkärr. En väsentlig andel av skogen i området är gammal och extensivt skött med ett stort inslag av döda träd, högstubbar och gamla ekar och tallar. Betydande arealer av älvens flacka omland utgörs av älvängs- och kärrmark. Älvängarna och en del av kärren har tidigare hävdats genom slåtter. Under de decennier som följt sedan slåttern upphörde har kärren långsamt återfått ett ris-, busk- och trädskikt av viden, björk, tall, al och brakved. De älvängar som frekvent översvämmas hålls däremot i huvudsak alltjämt öppna. Älvängarnas och kärrens bevarandevärden ligger främst i att de utgör en i landet ovanlig och till arealen betydande våtmarksmosaik av stort värde ur hydrologisk synpunkt samt för landskapsbilden, floran och faunan. Områdets läge vid den biologiska Norrlandsgränsen samt dess mångfald på livsmiljöer gör området mycket växt- och djurrikt. Särskilt fågel- och insektsfaunan samt moss- och lavfloran är anmärkningsvärd. Även fiskbeståndet är artrikt. Området är skyddat som nationalpark sedan 1998 och är ett mycket välbesökt turistmål året runt. Färnebofjärdens nationalpark inrättades för att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick. Färnebofjärdens naturum är ett välbesökt turistmål, både för sin egen skull och som informationsplats innan besökare ska ut i nationalparken. Under vårvintern är besökarna främst fågelskådare och fiskare. Om vintern kan skridskoåkare besöka nationalparken, och längre fram på säsongen kommer paddlare, vandrare, båtfolk, badturister och andra som njuter av naturen vid forsarna eller stränderna. Dock är de stora mängderna mygg ett problem för besökarna vissa år. Nationalparken med omnejd har ca besökare årligen (räknat på besöksnätter, sålda fiskekort m.m. inför bildandet). Besöksräkning för att få mer exakta siffror för besökare till själva nationalparken pågår. Kommersiell och organiserad verksamhet i nationalparken Nationalparken har idag förbud mot kommersiell verksamhet. Idag bedrivs organiserad verksamhet i nationalparken i form av naturums aktiviteter, bl.a. bäversafari, båtturer, fågelmorgon, nationalparksvandringar, ugglevandringar, svampexkursioner, naturfotokurser, fladdermuskvällar och friluftsgudstjänster. Flera olika föreningar inom ideell naturvård har exkursioner i parken och skolor förlägger hajkverksamhet i parken. Forsarna i Sevedskvarn är ett populärt rastställe för bussresor. Förvaltningen känner i dagsläget inte till vilken övrig organiserad verksamhet som bedrivs i nationalparken, eftersom verksamhet som inte är kommersiell inte behöver anmälas till länsstyrelsen. Vissa föreningar, organisationer och skolor hör ändå av sig för att få information om nationalparken och om de anläggningar de vill besöka. De företag som har dispens från förbudet och som bedriver verksamhet idag anordnar främst guidade turer och aktiviteter med kanot och båt, t.ex. forspaddlingskurser, äventyrsaktiviteter, vandringar, örnskådningar och 2 (12)

3 flugfiske. För den kommersiella verksamheten i Färnebofjärden har dispensansökningar förekommit enligt följande: 1998 sökte 1 företag dispens i 3 län sökte 1 företag dispens i 3 län sökte 1 företag dispens i 2 län sökte 1 företag dispens i 1 län sökte 2 företag dispens i 1 län medan 1 företag sökte dispens i 2 län sökte 1 företag dispens i 1 län sökte 2 företag dispens i varsitt län sökte 1 företag dispens i 2 län samt 2 företag i samma län sökte 1 företag dispens i hela parken, men fick bara dispens i 1 län. Samtliga dessa dispenser har beviljats enligt ovan. Ännu har bara en dispensansökan om kommersiell verksamhet avslagits och även den beviljades efter att kompletterande uppgifter inkommit. Dispenserna har getts med sådana villkor så att aktiviteterna inte strider mot syftet med parken. Konsekvenser av att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet Aktiviteter som kan förväntas öka i framtiden, förutom de som redan pågår idag, är framförallt aktiviteter inom fågelturism (guidade turer för att se hackspettar, örnar m.m.). Det är också möjligt att båtuthyrning och kanotuthyrning kommer att öka. Fisketurismen kan också få ett uppsving om förbudet mot kommersiell verksamhet försvinner. Aktörer som kan förutses vilja bedriva kommersiell verksamhet i nationalparken om förbudet tas bort är mindre företag som hittills inte sett det som kostnadsmässigt möjligt att söka dispens i fyra län, samt nystartade företag som nu får en chans att bedriva verksamhet i nationalparken eller företag som vill utvidga sitt område. Det verkar också finnas aktörer som inte vetat om att möjligheten att söka dispens för verksamhet funnits, och därför har man inte sett nationalparken som ett möjligt område att förlägga verksamhet i. Förvaltningen ser dock inte någon indikation på att det är många företag som väntar på att förbudet försvinner, och ökningen av företag som bedriver verksamhet i nationalparken kommer troligen ske ganska långsamt. Att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet öppnar möjligheter för förvaltaren att få ett bättre samarbete med de aktörer som bedriver verksamhet genom dispens idag. Dispens kan endast ges av länsstyrelsen i det län där dispensen söks och för verksamhet inom det länets gränser, vilket innebär att det blir fyra olika länsstyrelser som diskuterar med företagen kring deras verksamhet, och inte den enhet som förvaltar nationalparken. En tillståndsplikt som hanteras av den länsstyrelse som är förvaltare av nationalparken skulle möjliggöra en bättre dialog med berörda företag och verksamhetsutövare. Tillståndsplikt för alla större arrangemang öppnar möjligheter för förvaltningen att få en överblick även över de ickekommersiella verksamheterna i nationalparken. En utformning av tillståndsplikten så den gynnar fler företag, öppnar också möjligheter för besökare som inte är vana att vistas i naturen att lättare kunna hitta ett företag som guidar dem. Det kan också gynna besökare som är vana vid naturen, men som vill ha en extra upplevelse genom att följa med på guidade arrangemang. De aktörer som idag har dispens att bedriva verksamhet i nationalparken och som länsstyrelsen har haft en dialog med, anser inte att förbudet mot kommersiell verksamhet i sig ska tas bort, eftersom man anser att det innebär en kvalitetsstämpel att ha blivit godkänd av länsstyrelsen och att man lämnar in rapporter varje år över vilka aktiviteter som har bedrivits. Däremot anser de att det är krångligt för dem att behöva söka dispens i flera län och varje år. Om det inte blir 3 (12)

4 någon kontroll av verksamheterna alls, anser man från vissa håll att oseriösa aktörer kan förstöra för seriösa aktörer. Att ta bort förbudet mot kommersiell verksamhet skulle kunna påverka eller hota syftet med nationalparken och de värden som nationalparken avser att skydda genom att besökarantalet ökar. Ett ökat antal besökare kan slita på naturmiljön där det inte finns ordnade anläggningar samt störa skyddsvärda fågelarter, insekter eller annat skyddsvärt växt- eller djurliv. Det kan bli svårare för besökare att uppleva en lugn och tyst miljö i nationalparken om det är många grupper ute i samma syfte vissa tider av året. Det kan också bli ett ökat slitage på anläggningarna vid de mest besökta platserna som idag är vid Sevedskvarn, Skekarsbo och Tyttbo. Vedhanteringen för länsstyrelsen kan öka om det blir många fler organiserade arrangemang och besökare som använder ved att elda med. Det kan även bli för trångt med de fyra tältplatser som finns idag och efterfrågan på tältplatser som nås utan båt kan öka. Det kan vidare bli en ökad störning på de fågelarter som häckar där det finns besökare; speciellt utsatt kan fiskgjusen bli. Ett ökat antal besökare under hösten skulle kunna kollidera med den jakt som idag bedrivs under bär- och svampsäsong. Det kan även tänkas uppstå en konflikt mellan ett ökat kanotliv och motorbåtar. Det skulle även kunna uppstå konflikter mellan fiskare i forsarna och forspaddlare. 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon ändring av föreskrifterna inte kommer till stånd Besöksantalet i Färnebofjärdens nationalpark är relativt högt. Organiserade turer är dock inte en särskilt omfattande verksamhet idag. Modellen med samråd eller anmälningsplikt för kommersiell verksamhet bedöms ändå inte tillräcklig med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, samt de övriga verksamheter som bedrivs i nationalparken. Det är viktigt att länsstyrelsen fortsatt kan kontrollera att de olika verksamheterna inte skadar nationalparkens värden och att det när det behövs sker en tillståndsprövning med möjlighet att ställa villkor. Genom ändring av föreskrifterna på så vis att förbudet mot kommersiell verksamhet ersätts med tillståndsplikt för återkommande eller större arrangemang utanför anvisade stigar, anläggningar och platser, blir det enklare för turismaktörer. Verksamhetsutövaren vet i förväg vilka aktiviteter som kräver respektive inte kräver tillstånd och kan därför planera med hänsyn till dessa förutsättningar, vilket innebär ökade möjligheter till marknadsföring och framförhållning. Det finns därför en förhoppning om att nationalparken i högre grad ska kunna användas av kommersiella aktörer, främst inom besöksnäringen. Om föreskrifterna inte ändras får företag inom besöksnäringen det inte lättare att använda nationalparkerna för sin verksamhet. Detta kan i sin tur verka hindrande för arbetet med landsbygdsutveckling och regional tillväxt. Alternativa lösningar Det finns ett antal olika alternativ för att reglera kommersiell verksamhet i nationalparker. Rimligen är problemet dock inte i normalfallet att verksamheten är kommersiell. Problemet borde istället i de flesta fall kunna definieras inom ramen för organiserad verksamhet med större antal deltagare oavsett om den är kommersiell eller ideell. Om man bedömer att kommersiell verksamhet generellt kan utgöra ett hot mot syftet kan man i princip låta dagens reglering med förbud mot och krav på dispens för kommersiell verksamhet kvarstå. Om man istället anser att det är den organiserade verksamheten som utgör ett hot mot syftet med parken kan man istället införa förbud mot viss organiserad verksamhet. Då är verksamheten som huvudregel förbjuden, men länsstyrelsen kan medge dispens i det enskilda fallet, och vid medgivande ställa de villkor som behövs utifrån hur verksamheten påverkar syftet med nationalparken. 4 (12)

5 Då uppnår man dock inte det grundläggande syftet med översynen, dvs. att underlätta för bl.a. naturturism i nationalparkerna. Om man gör bedömningen att kommersiell eller organiserad verksamhet inte strider mot nationalparkens syfte och i normalfallet kan tillåtas, kan man istället införa tillståndsplikt för kommersiell eller organiserad verksamhet av viss storlek eller omfattning. Länsstyrelsen kan då ställa de villkor som behövs i det enskilda fallet eller avslå en ansökan om tillstånd om verksamheten strider mot syftet. Om man gör bedömningen att kommersiell eller organiserad verksamhet i nationalparken i grunden är acceptabel men vill ha kontroll på den verksamhet som bedrivs i området, kan man införa samrådsplikt för alla eller vissa kommersiella eller organiserade verksamheter. Detta ger möjligheter till dialog mellan verksamhetsutövaren och förvaltaren. Ett annat alternativ är att ha anmälningsplikt. Detta ger möjlighet för förvaltaren att få vetskap om vilka verksamheter som pågår i nationalparken, och möjlighet att ge information till verksamhetsutövaren och ge denne möjlighet att frivilligt anpassa sin verksamhet. Vi bedömer att konsekvenserna av att inte ändra föreskrifterna skulle leda till att turismen inte kommer att utvecklas nämnvärt inom nationalparken. Färnebofjärdens nationalpark som ligger i fyra län brottas främst med att aktörer inte förlägger sin verksamhet till nationalparken för att man uppfattar det som alltför krångligt att söka dispens i fyra län för samma verksamhet. Det som händer ibland är att flera företag samsas om en dispens, dvs. man jobbar åt varandra för att komma runt svårigheterna med att söka dispens. Förutom att det är juridiskt inkorrekt, riskerar de företag som gör så att inte få del av gällande föreskrifter eller information om nationalparken, och det är varken bra för områdets naturvärden eller för företagens kunder. Konsekvenser av alternativa lösningar För Färnebofjärdens nationalpark bedömer vi att konsekvenserna av att inte ändra föreskrifterna skulle leda till att de entreprenörer som idag ägnar sig åt turismverksamhet i parken och har dispens fortsatt kommer att söka dispens, men att företag som inte redan verkar i området kan tänkas undvika att söka dispens för verksamhet i nationalparken i och med att förfarandet upplevs som krångligt och dyrt. Därmed förlorar dessa en möjlighet att nyttja den resurs som nationalparken skulle kunna utgöra. Man går också miste om ett tillfälle att tillgängliggöra parken för besökare som inte kan eller vill ge sig ut i naturen utan hjälp av en erfaren guide. En möjlig lösning på problemet är att ändra förbudet mot kommersiell verksamhet i nationalparksföreskrifterna till tillståndsplikt, där tillstånd söks hos den länsstyrelse som är förvaltare av nationalparken för verksamhet i hela nationalparken. Konsekvenserna av denna lösning är att vissa arrangörer som idag behöver dispens för sin verksamhet inte behöver söka tillstånd alls, medan ansökningsförfarandet blir billigare och enklare för dem som behöver tillstånd och att man endast behöver ett tillstånd istället för fyra dispenser. Samtidigt bibehålls möjligheten för länsstyrelsen att föreskriva villkor. Slutsats om det bästa alternativet Slutsatsen blir att det bästa alternativet för att uppnå syftet med översynen och samtidigt inte äventyra syftet med nationalparken är att ändra förbudet mot kommersiell verksamhet till en tillståndsplikt där arrangemang utanför anvisade stigar, anläggningar och platser med fler än 50 deltagare eller arrangemang som genomförs fler än tre gånger per år. Arrangemang som inte omfattas av något av dessa kriterier bedömer vi normalt sett inte skadar värdena i nationalparken och de ska därmed inte behöva tillstånd. Att man med detta förslag även bara skulle behöva ett tillstånd istället för fyra dispenser är ännu ett starkt skäl till varför detta är det bästa alternativet. 3. Uppgifter om vilka som berörs av ändringen av föreskrifterna 5 (12)

6 De som påverkas av förändringen av föreskrifterna är de företag som bedriver verksamhet i nationalparken idag, de organisationer som inte är kommersiella men som ordnar aktiviteter i nationalparken, de företag som inte sökt dispens förut men som vill bedriva verksamhet i nationalparken, företag utanför nationalparken som påverkas av det som händer i nationalparken och besökare till nationalparken. Länsstyrelsen kan komma att påverkas genom ökad myndighetsutövning genom bl.a. tillsyn och ökad ärendemängd samt att arbetsuppgifter med att hålla alla anläggningar i skick kan öka, vedhanteringen ökar, informationsarbetet ökar, och behovet av kontakter med olika aktörer ökar. 4. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser ändringen av föreskrifterna medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen Om förbudet mot kommersiell verksamhet kvarstår kommer det fortsatt att krävas en avgiftsbelagd dispens för turismverksamhet i nationalparken. Kostnaden skulle i så fall bli kr för varje ansökan, och i vissa fall skulle det även behövas fyra ansökningar och därmed en avgift på fyra gånger kr, dvs kr. Besökarantalet kan förväntas vara ungefär detsamma som idag. Tas förbudet bort utan att ersättas av föreskrifter som reglerar organiserad verksamhet, kan detta leda till en ökad mängd besökare, och ett ökat slitage och störningar på t.ex. värdefulla naturtyper, växter och djur. En ändring av dagens förbud till tillståndsplikt för vissa större eller återkommande arrangemang skulle innebära att vissa arrangemang som idag är förbjudna inte skulle omfattas av tillståndsplikt alls, medan andra som idag är tillåtna utan dispens skulle kräva tillstånd. För de arrangemang som idag kräver dispens och som efter en ändring av föreskrifterna skulle kräva tillstånd försvinner avgiften för dispensansökan på kr. Ett införande av samråds- eller anmälningsplikt skulle vara kostnadsfritt för den sökande, men medger ingen möjlighet för länsstyrelsen att villkora eller förbjuda sökt verksamhet. Detta skulle kräva mer tillsyn länsstyrelsen och bedöms kunna bli svårt att hantera med nuvarande organisation. En förändring av föreskrifterna kan göra området mer attraktivt för de företag som ägnar sig åt turismverksamhet och eventuellt öka antalet besökare. Ökat antal besökare kan orsaka mer slitage både på natur- och kulturmiljö och skulle kunna komma att kräva en kanalisering av besökare. Om tillståndsplikt för organiserad verksamhet införs istället för dagens förbud skulle förvaltningen fortfarande kunna ha en överblick över vilka olika verksamheter som bedrivs i nationalparken och företagen skulle kunna bedriva verksamhet som inte negativt påverkar nationalparkens värden. Kostnaderna för länsstyrelsen kan möjligen öka om det blir många fler företag som söker tillstånd jämfört med de som sökt dispens. Om ändringen får som konsekvens att antalet organiserade besökare ökar skulle kostnaderna för förvaltningen kunna öka genom ett ökat slitage på anordningarna i nationalparken, ökad vedhantering samt ökad tillsyn. Föreslagen förändring av föreskrifterna bör dessutom kunna innebära en positiv utveckling för turismen i området, utan att medföra en negativ påverkan på andra intressen, och förhoppningsvis skapa nya arbetstillfällen. En förändring skulle också leda till att fler kan ta del av de natur- och kulturmiljövärden som finns i nationalparken. Förändringar av övriga föreskrifter 6 (12)

7 Färnebofjärdens nationalpark är ett område som används för en stor mängd olika sorts aktiviteter. Dessutom är jakt och fiske till stor del fortfarande tillåtna. Som en konsekvens av detta kan även övriga föreskrifter behöva kompletteras och ändras i vissa avseenden. Förslaget omfattar en ändring av den tid då jakt inte får bedrivas. Idag får jakt inte bedrivas under perioden 1 januari till 15 augusti. Genom ändringsförslaget får jakt inte bedrivas under perioden 1 februari till 1 oktober. Skälet till ändringen är att minska risken för konflikter med friluftslivet på hösten och samtidigt göra det möjligt att fullfölja jakten, särskilt älgjakten, i januari. Detta förslag till ändring får konsekvensen att jaktlagen inte längre får jaga rådjur andra halvan av augusti och i september, men istället får jaga rådjur och älg under hela januari. Detta är positivt för många jaktlag, men kan vara negativt för de jaktlag som jagar på öar. Dalälven har strömmande vatten och runt öar kan isen vara förrädisk. De jaktlag som har jaktmark på öar slutar normalt jaga när isen börjar lägga sig, för att inte riskera att hundar eller människor går igenom isen. Som en konsekvens skulle dessa jaktlag få en kortare jaktsäsong. För dem som besöker parken för att plocka bär eller svamp under hösten blir konsekvensen att man inte riskerar att jakt samtidigt bedrivs. I viss mån skulle en potentiell konflikt kunna uppstå mellan jägare och fågelskådare under januari. Dock är aktiviteten bland fågelskådare så pass låg i januari att detta bedöms vara av mindre betydelse. Jakten i januari skulle även kunna påverka fågelarter med tidig häckning såsom havsörn negativt. Vi bedömer dock att denna risk är relativt liten. Jakten under januari bedrivs normalt sett endast på helger och risken för negativ påverkan på havsörnshäckningar i området bedöms därför som liten eftersom påverkan endast kan förväntas enstaka dagar under månaden. Förslaget omfattar även en komplettering av förbudet mot att åka vattenskidor till att omfatta även förbud mot wakeboard eller liknande. Även vattenskoter föreslås förbjudas. Detta innebär givetvis en inskränkning för dessa utövare. Dessa aktiviteter utgör emellertid ett stort problem främst för naturmiljön genom störning av t.ex. fågellivet, men även genom de störningar på friluftslivet i övrigt som aktiviteterna orsakar, och bör därför förbjudas. Motorbåttrafiken föreslås zoneras på så vis att 7 knop utgör högsta tillåtna hastighet som huvudregel, förutom längs vissa sträckor där högsta hastighet föreslås vara 12 eller 25 knop. Idag uppfattar många kanotister och andra besökare båttrafiken som störande, samtidigt som den generella hastighetsbegränsningen på 12 knop upplevs som hindrande för båtlivet på de stora fjärdarna där avstånden är stora. För att på bästa sätt försöka lösa detta problem föreslår vi en zonering där högsta tillåtna hastighet är 7 knop i hela nationalparken, förutom på vissa sträckor där vi bedömer att hastigheten kan vara högre med hänsyn till naturmiljön och friluftslivet. För att på ett bra sätt tillgängliggöra informationen om var det är tillåtet med 25 knop kommer vi att försöka göra dessa sträckor/områden tillgängliga digitalt för nedladdning till GPS:er osv. Vidare föreslås förbud mot att starta och landa med luftfartyg, att flytta eller bortföra sten samt att sätta upp skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande. Dessa förbud bedömer vi behövs för att värna nationalparkens värden, men innebär som regel ingen direkt olägenhet för någon. Övriga föreskrifter som föreslås ändras handlar om inskränkningar i rätten för markägare och innehavare av särskild rätt att använda mark och vatten i nationalparken såsom förbud mot att uppföra master och vindkraftverk, att anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats, att dumpa, att påverka hydrologin, att dikesrensa, att bedriva skogsbruk, att utfodra vilt, att anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet eller att anlägga fiskodling. Dessa ändringar bedöms inte påverka konkurrensförhållanden eller nyttjandet av nationalparken. Ändringarna medför istället att föreskrifterna blir tydligare, mer ändamålsenliga och mer lättförståeliga. 7 (12)

8 5. Bedömning av om ändringen av föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Naturvårdsverket anser att en regel som innebär att tillstånd krävs för att få utöva viss tjänsteverksamhet i nationalparken överensstämmer med gällande EU-rätt. Tillståndsförfarandet är motiverat med hänsyn till skyddet för miljön och är därmed förenligt med tjänstedirektivet 2006/123/EG. Förslaget kan dock vara anmälningspliktigt enligt tjänstedirektivet. Förslaget till ändrade föreskrifter bedöms inte anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Vi bedömer att det inte finns något behov av speciella informationsinsatser utöver tidigare samråd och remiss. Tidpunkten för ikraftträdande bör om möjligt anpassas så att man kan informera om föreskrifterna i god tid innan de ska börja tillämpas. B Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( ) Ändringen av föreskrifter bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. (X) Ändringen av föreskrifter bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt B. 1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Företag som berörs av förändringen är företag som bedriver verksamhet i nationalparken idag samt företag som vill bedriva verksamhet i nationalparken i framtiden. Det rör sig bl.a. om verksamhet inom naturturism och äventyrsturism. Indirekt berörs också bl.a. campingar, cateringverksamhet, vandrarhem, affärer, restauranger och bensinstationer i eller utanför parken. 2. Beskrivning av vilken tidsåtgång ändringen av föreskrifter kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. 8 (12)

9 Vissa arrangemang som idag omfattas av förbud och krav på dispensansökan kommer inte alls att omfattas av krav på tillstånd om föreskrifterna ändras. Detta minskar de berörda företagens administrativa kostnader. För de arrangemang som istället kommer att kräva tillstånd försvinner kostnaden för dispensansökan, för närvarande kr per dispens. För de företag som vill bedriva verksamhet i nationalparken kommer ändrade föreskrifter att leda till en minskning av företagens administrativa kostnader och tidsåtgången kommer också att minska, eftersom de endast behöver ansöka om ett tillstånd istället för att som idag behöva söka dispens i fyra län. För de icke-kommersiella arrangemang som idag inte kräver dispens men som kan komma att omfattas av tillståndsplikt om ändringarna genomförs, medför förslaget en ökad tidsåtgång för arrangören för att söka tillstånd och därmed ökade administrativa kostnader. 3. Beskrivning av vilka andra kostnader eller vinster den föreslagna ändringen av föreskrifter medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna ändringen av föreskrifter. Förändringarna kommer inte medföra några andra kostnader eller krav på förändringar i verksamheten för de berörda företagen. Det mest positiva för aktörer är att de med kort framförhållning kan bedriva verksamhet i nationalparken. Dessutom kan det anses vara någonting exklusivt att ha möjlighet att bedriva sin verksamhet i en nationalpark. En guidad tur i en nationalpark skulle kunna ha ett större marknadsmässigt värde än motsvarande i ett annat naturområde vilket som helst. Att underlätta för turismaktörer att bedriva verksamhet i nationalparken skulle kunna innebära att värdet på deras verksamhet stiger. För vissa företag skulle det kunna vara negativt om man underlättar för friluftsliv inom nationalparken. De campingar där många gäster idag övernattar skulle kanske komma att minska sin beläggning om förutsättningarna för tältning i nationalparken förbättras. Det skulle dock för samma företag kunna vara positivt om det blir en samverkan mellan olika turismföretag så att man nyttjar varandras möjligheter och säljer boenden och upplevelser med guide i ett paket. 4. Beskrivning av i vilken utsträckning ändringen av föreskrifter kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Föreslagna förändringar medför enklare regler för alla företag inom turismnäringen och bedöms inte innebära någon påverkan på konkurrensförhållandena dem emellan. 5. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter i andra avseenden kan komma att påverka företagen Föreskrifterna bedöms inte påverka företagen negativt i andra avseenden. 9 (12)

10 6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid utformningen av de ändrade föreskrifterna Vi bedömer inte att det finns behov av anpassning av reglerna med specifik hänsyn till små företag. C Andra verksamhetsutövare (ideella organisationer, enskilda) Med andra verksamhetsutövare avses organisationer, myndigheter och enskilda som bedriver någon form av organiserad verksamhet utan egentligt vinstintresse, men där gränsdragningen mellan kommersiell eller ideell verksamhet ibland kan vara svår att dra. Med ideell organisation avses en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. En uppdelning av andra verksamhetsutövare kan göras så här: Oorganiserade verksamhetsutövare (enskilda, det spontana, familjebaserade eller kompisgäng) Ideella organisationer (scouter, friluftsfrämjandet, klätterklubben, orientering osv) Det offentligt organiserade (friluftsstiftelser, skola, barnomsorg, osv) Det kommersiellt organiserade (naturturism, entreprenörer och branschorganisationer, osv). Denna grupp hanteras under punkt B. 1. Beskrivning av andra verksamhetsutövare som berörs, vilka inriktningar dessa har samt deras storlek En förändring till tillståndsplikt kan komma att påverka organisationer som inte bedriver kommersiell verksamhet men som ändå har någon typ av organiserad verksamhet i nationalparken, såsom skolor, föreningar inom ideell naturvård, scouterna, Friluftsfrämjandet, Studiefrämjandet, båtklubbarna m.fl. Jaktlagen i nationalparken berörs av ändringar i föreskrifterna. Jaktlagen varierar från små till medelstora. 2. Beskrivning av hur ändringen av föreskrifter påverkar andra verksamhetsutövare För de aktörer (Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningar, scouterna m.fl.) som idag inte behöver söka dispens kommer en tillståndsplikt för organiserad verksamhet att öka deras insatser och tidsåtgång för ett evenemang i nationalparken. Vi gör dock den bedömningen att de flesta aktiviteterna som dessa organisationer bedriver inte kommer att kräva tillstånd. Dock är 10 (12)

11 övriga förändringar med färre fågelskyddsområden och en mer nyanserad båthastighet positiva. Även fler tältplatser gynnar dessa grupper. Skolor och ideella föreningar vars verksamhet tidigare varit oreglerad, påverkas genom att man enligt förslaget kan behöva tillståndsplikt för att genomföra organiserade turer eller andra organiserade aktiviteter utanför anvisade stigar, anläggningar och platser om man är fler än 50 personer eller vill bedriva verksamhet fler än tre gånger per år i nationalparken. Merparten av det organiserade friluftslivet som utövas idag kommer inte att omfattas av tillståndsplikten så bedömningen är att få kommer att bli berörda. Övriga förändringar med färre fågelskyddsområden och en mer nyanserad båthastighet samt fler tältplatser är dock positiva för denna grupp. Jaktlagen påverkas av ändringar av föreskrifterna dels genom ändrade jakttider, dels genom att det kan bli fler besökare i nationalparken, vilket kan störa jakten. Jaktlagen har framfört önskemål om jakttider som mer stämmer överens med dem som gäller enligt jaktlagstiftningen. Enligt förslaget tillåts jakt under januari men inte under augusti och september. Detta påverkar de flesta jaktlag positivt, men för de jaktlag som jagar på öar med strömmande vatten runtom kan konsekvenserna vara negativa eftersom isen ofta är dålig under januari och risken att gå igenom isen ökar. Överlag gör vi dock bedömningen att de föreslagna ändringarna är positiva för jaktlagen och för friluftslivet i övrigt. Fiskevårdsföreningarna har inte framfört synpunkter om att de nämnvärt kommer att påverkas. Det finns en risk för att ändringarna kan medföra en ökning av andra aktiviteter som kan störa fisket. Föreningarna har också framfört önskemål om undantag för skoteråkning på vintern, eftersom tillsynen av fisket ligger på dem. Det är svårt att rekrytera fisketillsynsmän som ska åka skidor över hela nationalparken för att kontrollera fiskekort hos vinterfiskare. Fiske är en fritidssysselsättning som kan komma att öka. Fisket kan även påverkas av en ökning av annan verksamhet, speciellt i forsområdena, då flera ska samsas om en liten yta. Besökare till nationalparken kan komma att påverkas på så vis att de kan behöva söka tillstånd för större arrangemang. D Samråd Beskrivning av samrådsprocessen Samrådsprocessen har utförts genom att förvaltningen lyfte frågan i sitt skötselråd, där följande deltagare ingår: berörda länsstyrelser, berörda kommuner genom Neda (Nedre Dalälvssamarbetet), biosfärområdet nedre Dalälven, Gröna kunskapshuset, Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen i Gävleborg. För att nå de företag och organisationer som är intresserade av verksamhet i nationalparken skickades en förfrågan ut till alla olika aktörer som ingår i nedre Dalälvens turistsatsning. Detta omfattar enskilda personer, ideella organisationer, små företag och större företag i hela nedre dalälvsområdet. Detta för att ge alla en chans att säga sin mening oavsett om man i dagsläget bedriver verksamhet inom Färnebofjärden eller inte. De företag som varit delaktiga i arbetet med föreskrifterna är mindre företag som till största delen är lokala, samt en hembygdsförening, en projektgruppsrepresentant m.fl. Förvaltningen har också haft möten med fiskevårdsföreningarna i nationalparken och har skickat ut enkäter till alla som har ett jaktkontrakt inom nationalparken, samt haft telefonsamtal med många jaktlag. 11 (12)

12 E Kontaktperson Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Stefan Henriksson, Naturvårdsverket, , Anna Jansson, Länsstyrelsen Gävleborg, , 12 (12)

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser.

UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser. UTVECKLING AV ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER FÖR PADDLARE I KÅLLAND OCH EKENS SKÄRGÅRDAR Sammanställning av föreslagna platser Rapport 2014:5 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby Biosfärkontoret

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område

Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 2015-06-12 v3 Sida 1(5) Lickershamns Styrelsen BEWA, PA Utkast nr 3 Principer för skötsel av naturmark inom samfällighetens (Ringvide 1:113) område 1 Styrelsens förslag till beslut att antas av stämman

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark Sammanfattning remissvar till Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark Paragraf/Punkt föreslagen lydelse Framförda synpunkter/remissvar Åtgärd/Naturvårdsverkets kommentar

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m.

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. Dnr 2014 /1025 Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. 2015-04-21 Arbetsgrupp och författare Mathias Westergaard-Nielsen Christel Magnusson Jörgen Ringagård

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG)

RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer