SÄKRA HÄNDER. Den viktigaste riskfaktorn för sensibilisering av naturgummilatex i arbetet är användning av pudrade handskar i naturgummilatex.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKRA HÄNDER. Den viktigaste riskfaktorn för sensibilisering av naturgummilatex i arbetet är användning av pudrade handskar i naturgummilatex."

Transkript

1 SÄKRA HÄNDER NYHETSBREV OM INFEKTIONSPREVENTION Den viktigaste riskfaktorn för sensibilisering av naturgummilatex i arbetet är användning av pudrade handskar i naturgummilatex.

2 2 Kära läsare! Vad ska handsken skydda mot? Ann Folin Clinical Nurse Co-ordinator Region North Mölnlycke Health Care Detta nummer behandlar en fråga som vi allt oftare får från er som använder operationshandskar Vilka handskar rekommenderar ni på Mölnlycke att vi ska använda? Handskar i naturgummilatex (NGL) eller i syntetiskt material? Frågan bottnar oftast i en oro för att utveckla typ I allergi mot naturgummilatex. Gör man en historisk tillbakablick kan man se att användandet av skyddshandskar ökade explosionsartat under 80-talet i takt med att HIV/AIDS bredde ut sig över världen och med det nya rutiner och rekommendationer för handskanvändning. Handskbehovet blev enormt och tillverkarna fick svårt att leverera i takt med efterfrågan, vilket gjorde att många mindre seriösa aktörer dök upp inom handsktillverkningen. Detta hade i sin tur till följd att många av handskarna som kom ut på marknaderna hade höga halter av såväl vattenlösliga proteiner från NGL, endotoxiner samt restkemikalier. Dessutom var de flesta handskarna pudrade med majsstärkelse. Flera patienter och personal inom hälso- och sjukvården utvecklade under denna period allergi mot naturgummilatex. Men hur ser det då ut idag med våra moderna puderfria handskar i naturgummilatex? Skall hela avdelningar eller t.o.m sjukhus gå över till syntetiska handskar eller är naturgummilatex det bästa alternativet för merparten av personalen på sjukhuset? Frågan man skall ställa sig är vad ska jag skydda mig mot och utifrån detta gör ett handsk- och materialval som uppfyller kravet på bästa skydd, utan att ge sidoeffekter som exempelvis allergi. Detta är huvudtemat som diskuteras i olika artiklar i detta nummer och som vi hoppas att du ska tycka är intressant att läsa om. Det är alltid lika positivt att få input från er som läsare och om du har synpunkter på årets tre nyhetsbrev eller har idéer för framtiden är du varmt välkommen att höra av dig via till Ann Folin Clinical Nurse Co-ordinator, Eftersom detta är årets sista nummer vill vi på Mölnlycke Health Care redan nu tacka för det gångna året och önskar alla er läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Med vänlig hälsning Ann Folin

3 Operationshandskar och allergi mot naturgummilatex (NGL) har vi varit för snabba med att trycka på larmknappen? 3 GRAHAM JOHNSON LEG. SJUKSKÖTERSKA, SCPHN (OH) ARBETSMEDICINSK SPECIALIST Inledning Farhågorna beträffande naturgummilatexallergins potentiella konsekvenser på hälsa och säkerhet har fått vissa avdelningar inom nationella hälso- och sjukvårds organisationen (NHS ) och brittiska hälsooch sjukvårdsnämnder att överväga att gå över från operations- och undersökningshandskar av naturgummilatex till alternativ i syntetiskt material. Nu växer emellertid oron för att detta kan vara en förhastad och felriktad strategi understödde appellationsdomstolen i Storbritannien ett civilrättsligt skadeståndskrav från en sjuksköterska som hade utvecklat allergi på grund av användning av handskar i naturgummilatex (Dugmore mot Swansea NHT Trust). Innebörden i detta domstolsbeslut tolkades felaktigt av vissa som att användningen av handskar i naturgummilatex bör förbjudas. Många NHS Trust-avdelningar tror fortfarande att den brittiska arbetsmiljömyndigheten (HSE (Health and Safety Executive)) har förbjudit handskar i naturgummilatex. Så är det inte. Faktum är att en färsk sammanställning av de vetenskapliga rönen stödjer fortsatt användning av opudrade handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt. Denna artikel förklarar varför vissa NHS Trust-avdelningar kan ha överreagerat när de har beslutat att gå över till handskar i syntetiskt material fria från naturgummilatex. Bakgrund Det är i dag vanligt att sjukvårdspersonal använder produkter tillverkade av naturgummilatex på arbetsplatsen. Under de senaste åren har särskilt användningen av engångshandskar i naturgummilatex i operationssalar ökat exponentiellt främst som en reaktion på behovet att skydda operationspersonal och patienter från infektionsrisker. Allergi mot vissa naturgummilatexproteiner dök upp som en yrkessjukdom för första gången på talet. NGL-allergi av typ 1 är en IgE-överkänslighet mot naturgummilatexproteiner hos personer med specifika IgE-antikroppar från tidigare exponering och sensibilisering. De kliniska manifestationerna sträcker sig från kontakturtikaria, hud- och ögonklåda, nysningar, bronkospasmer och astma till anafylaxi reaktionerna kan dessutom uppträda hos personer som inte vetat om att de har sensibiliserats. NGL-allergi av typ 1 ska inte förväxlas med kontaktdermatit orsakad av gummi, en överkänslighet av typ 4 mot kemiska ämnen som tillsätts vid tillverkningen av gummiprodukter. Detta är vanligare och visar sig som en vesikulär, eksematös, pruritisk dermatit som uppträder timmar eller dagar efter kontakt med allergenet. Ignorerar vi evidensen? På samma sätt som vi kanske inte har förstått skillnaden mellan allergier av typ 1 och typ 4, kan det hända att skillnaden mellan pudrade och opudrade handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt har gått oss förbi. Gällande råd är entydiga. Riktlinjerna för sjukvårdspersonal som åtföljer en sammanställning av tillgänglig vetenskaplig evidens(2) konstaterar att: Den ojämförligt viktigaste riskfaktorn för sensibilisering av naturgummilatex i arbetet är användning av pudrade handskar i naturgummilatex. Pudrade handskar i naturgummilatex innehåller högre halt av naturgummilatexallergen än puderfria handskar och det finns välgrundat stöd för att användningen av sådana handskar är förenad med avsevärt högre prevalens av sensibilisering för naturgummilatex. Naturgummilatex omfattas av COSHH-föreskrifterna (Control of Substances Hazardous to Health), som slår fast att om exponering för naturgummilatex inte rimligen kan förhindras, ska den kontrolleras adekvat(3).

4 4 Sjukvårdspersonal kan också ha fått det felaktiga intrycket att NGL-allergi är vanligt. Faktum är att den rapporterade yrkesmässiga prevalensen i Storbritannien sannolikt understiger 1 på 200 (4 6). Vid den allra senaste evidenssammanställningen, från 2004, visade det sig att sensibiliseringsfrekvensen bland sjukvårdspersonal varierade så mycket som 30-faldigt och att en betydligt mindre andel hade symtomatisk allergi. Det tilläggs att prevalensen av NGL-allergi i Storbritannien ännu inte är klarlagd men att den sannolikt är mycket låg (7). Efter Dugmore-målet 2002 bytte många National Trust-avdelningar ut undersökningshandskar i naturgummilatex mot syntetiska nitrilhandskar. Till de skotska sjukvårdsstyrelserna utfärdades emellertid riktlinjer som bekräftade att handskar i naturgummilatex fortfarande kan vara den lämpligaste handsken vid kirurgiska ingrepp. År 2003 rapporterade HSE(8) att handskar i naturgummilatex är förenade med en risk för hudsensibilisering vid långvarig och nära hudkontakt. Risken är emellertid mindre med handskar med lägre halt av naturgummilatexproteiner och processkemikalier. Proteinerna i handskar av naturgummilatex läcker in i pudret, som blir luftburet när handskarna tas av. Detta skapar en risk för en respiratorisk eller astmatisk reaktion hos användaren och sensibiliserade personer i närheten. Risken elimineras nästan helt vid användning av puderfria handskar med lägre halt av naturgummilatexproteiner och processkemikalier. Den brittiska arbetsmiljömyndigheten (HSE) medger att personal kan bedöma att det fortfarande behövs handskar i naturgummilatex på grund av deras elasticitet och det överlägsna mikrobiologiska skydd och den finmotoriska känslighet som de ger jämfört med andra handskmaterial (8). Myndigheten förordar också att: När handskar i naturgummilatex bedöms vara absolut nödvändiga, bör inköpspolicyn rekommendera puderfria engångshandskar i naturgummilatex med så låg halt av extraherbara (vattenlösliga) naturgummilatexproteiner som är praktiskt möjligt. Efter Dugmore-målet betonade HSE att det inte är förbjudet att använda handskar i naturgummilatex. Faktum är att HSE anmärkte: De framlagda bevisen visade att förebyggande av exponering [för naturgummilatex] inte var rimligt genomförbart Myndigheten underströk att engångshandskar av naturgummilatex kan användas om en riskbedömning har identifierat dem som nödvändiga. När de används måste de ha låg proteinhalt och vara puderfria(8). Bedömningen måste väga risken för en allergisk reaktion orsakad av naturgummihandskar mot alla de risker som är förenade med användningen av handskar tillverkade av alternativa material. (8) Samtidigt säger Vetenskapliga kommittén för läkemedel och medicintekniska produkter (SCMPMD) att det för närvarande inte förefaller finnas något alternativt material som kan mäta sig med naturgummilatex vad gäller överföringen av patogener(9). Gällande riktlinjer för evidensbaserad smittskyddspraxis (epic2) säger vidare att naturgummilatex fortfarande är det bästa materialet eftersom det ger effektivt skydd mot blodburna virus och har egenskaper som bevarar användarens finmotorik(10). På senare tid har en brittisk sammanställning av vetenskapliga rön om yrkesaspekter av NGL-allergi publicerats av NHS Plus (ett nätverk av abetsmiljöinstanser inom sjukhusen med uppgift att informera sjukvårdspersonal inom NHS och privat sektor) i samarbete med Royal College of Physicians och Faculty of Occupational Medicine (2). I denna sammanställning fastslås att: Användningen av puderfria handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt signifikant minskar incidensen av NGL-allergi och NGLframkallad astma, liksom prevalensen av naturgummilatexrelaterade symtom. På nationell nivå är en policy som stimulerar övergång till sådana handskar en beprövad, effektiv metod att minska incidensen av NGL-allergi. Om kollegor till personer som redan är allergiska mot eller sensibiliserade för naturgummilatex använder puderfria handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt, minskar symtomens svårighet hos de drabbade personerna i lika stor utsträckning som om kollegorna hade använt handskar i syntetiskt material fritt från naturgummilatex. Alla utom de svåraste fallen av NGL-allergi och latex NGL-framkallad astma kan hanteras utan omplacering eller friställning, genom att de berörda personerna omsorgsfullt undviker naturgummilatex på arbetet och genom mindre förändringar på arbetsplatsen. Under denna sammanställning hittade man inga rapporter om nya fall av NGL-allergi som uppstått på grund av opudrade handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt. Den återupprepar: Evidensen stödjer därmed inte ett totalförbud mot användningen av handskar i naturgummilatex. I anslutning till NHS Plus evidenssammanställning har fler riktlinjer för sjukvårdspersonal publicerats som innebär att: Pudrade handskar i naturgummilatex inte ska användas på arbetsplatsen när det finns puderfria handskar i naturgummilatex tillgängliga som alternativ.

5 Alternativ till handskar i naturgummilatex kan vara förenade med andra problem, särskilt vad gäller barriärskyddets integritet efter användning, användarnas tillfredsställelse, barriärskyddets effektivitet och andra möjliga allergiska reaktioner. En övergång till puderfria handskar i naturgummilatex kan vara kostnadseffektiv (t.ex. när det gäller kostnader för handskar, skadestånd). Är syntetiska operationshandskar ett säkert alternativ? Trots övertygande evidens från NHS Plus sammanställning, epic2-riktlinjerna och råd från HSE och SCMPMD börjar nu ett allt större antal NHS Trustavdelningar att använda handskar tillverkade av syntetiskt nitril, polyisopren eller polykloropren i stället för handskar tillverkade av naturgummilatex. Detta ger upphov till en rad problem: Syntetiska handskar har vanligen sämre draghållfasthet än handskar i naturgummilatex och återtar inte formen när de en gång töjts ut. De ger vanligen sämre grepp och känslighet än naturgummilatex. Denna kombination av faktorer kan påverka den taktila upplevelsen och finmotoriken. Syntetiska handskar kan innehålla höga halter av de acceleratorer som är kopplade till sensibilisering av allergi typ 4. 5 Typ 1 allergi Typ 4 allergi Typ 4 allergi Acceleratorer används ofta i tillverkningen av undersöknings- och operationshandskar inte bara vid tillverkning av handskar av naturgummilatex utan även av syntetiska material. Vissa av dessa acceleratorer kan orsaka fördröjda överkänslighetsreaktioner av typ 4. Det kan finnas högre halter av restämnen i form av acceleratorer i syntetiska handskar därför att de inte genomgår samma urlaknings- och klorineringsprocesser vid hög temperatur som naturgummilatex. År 2005 utfärdade det brittiska läkemedelsverket (MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)) ett varningsmeddelande om att vissa syntetiska operations- och undersökningshandskar bryts ned och kan lösas upp när de kommer i kontakt med vissa lösningsämnen (t.ex. aceton, som finns i produkter som t.ex. sprayförband)(11). Samtidigt rekommenderas kirurger nu att använda dubbla handskar som en metod att minska nålsticksskador och blodburen smitta. De flesta studier av dubbla handskar har genomförts med handskar i naturgummilatex, däribland färgade indikatorhandskar som gör det lättare att upptäcka hål på ytterhandsken. Dubbla syntetiska handskar, som skulle kunna ha negativ effekt på finmotoriken och som kan leda till en ökning av incidensen av förslitningsskador, har inte testats i någon större utsträckning. Diskussion NHS Plus-sammanställning av de vetenskapliga rönen ger National Trust-avdelningarna ett kraftfullt stöd för att inte låta sig skrämmas till att anta en policy helt fri från naturgummilatex. Den konstaterar att användningen av puderfria handskar i naturgummilatex med låg proteinhalt signifikant minskar incidensen av NGL-allergi och NGL-framkallad astma, liksom prevalensen av naturgummilatexrelaterade symtom(2).

6 6 Rapporten säger också att alla utom de allra svåraste fallen av NGL-allergi kan hanteras utan behov av omplacering, förtidspensionering eller uppsägning. Evidensen stödjer därmed inte ett förbud mot handskar i naturgummilatex. Tack vare elasticiteten, det överlägsna mikrobiologiska barriärskyddet och den känslighet de ger finns det fortfarande ett utbrett behov av operationshandskar i naturgummilatex. I synnerhet kirurger vill inte försämra finmotoriken. Med tanke på att Cochrane-översikten rekommenderar dubbla handskar vid alla kirurgiska ingrepp(12) är detta ett viktigt problem eftersom dubbla syntetiska handskar begränsar finmotoriken avsevärt jämfört med användning av dubbla puderfria handskar i naturgummilatex. Operationspersonal kan ha fått den felaktiga uppfattningen att behovet av kontroll försvinner om de går över till syntetiska (latexfria) handskar. Det gör det inte. Syntetiska handskar kan orsaka hudreaktioner av allergi typ 4. En storskalig övergång från latexhandskar i naturgummilatex till syntetiska handskar kan leda till att en allt större andel av personalen inte kan använda handskar alls på grund av ökande allergi av typ 4 som resultat av användning av syntetiska handskar, och ökande svårigheter att få tag på handskar i naturgummilatex. Det bör också påpekas att om handskanvändare utvecklar en överkänslighet av typ 4, kan de ibland inte återgå till att använda handskar i naturgummilatex eftersom samma acceleratorer kan förekomma i båda typerna av handskar. Skillnaden mellan allergi av typ 1 och typ 4 och effekten av olika typer av operationshandskar på dessa allergiska reaktioner är fortfarande bristfälligt undersökt. NGL-allergi av typ 1 kan orsaka akuta reaktioner som sträcker sig från utslag, kliande eller rinnande ögon eller näsa, nysningar och hosta till täppthet i bröstet, andnöd och, i extremfallen, anafylaktisk chock. Reaktioner av typ 4 kan orsaka kontaktdermatit på grund av fördröjd överkänslighet mot kemikalier som används i både handskar i naturgummilatex eller syntetiskt mateiral. Operationshandskar är utformade för att erbjuda skydd. Felaktig användning av handskar är ett problem men det är inte säkert att övergång till handskar i syntetiskt material fria från naturgummilatex är lösningen och en reflexmässig reaktion på sådana problem kan leda till en olycklig, icke-evidensbaserad policy i valet av handskar. Sammanfattning Policyn för val, inköp och användning av handskar för att skydda personalens och patienternas hälsa, säkerhet och välbefinnande bör vara evidensbaserad med hänsyn tagen till de yrkesrisker som enskilda personer kan exponeras för. Det råder stor enighet om att handskar tillverkade i naturgummilatex är mycket tåliga och flexibla och ger användaren bättre finmotorik, känslighet och mikrobiologiskt skydd. Handskar tillverkade i syntetiska material har sämre draghållfasthet och ger ett barriärskydd som kan försämras. En sådan policy bör därför säkerställa att operationspersonal har det bästa möjliga skyddet mot nålsticksskador och blodburen smitta. Vi bör försöka ta reda på den verkliga incidensen av sensibilisering och kemikalieallergi, hjälpa National Trusts att formulera sin policy vad beträffar allergier och handskanvändning samt införa en riskbedömningsprocess som tar hänsyn till yrkesrisken och de nödvändiga kontrollåtgärderna. NHS Plus evidenssammanställning är en välkommen utveckling. Den klargör att evidensen inte stödjer ett förbud mot användning av handskar i naturgummilatex och att det ännu inte finns något giltigt skäl att gå över från handskar i naturgummilatex till latexfria handskar i sjukvårdsmiljön. Referenser: 1. Dugmore vs Swansea NHS Trust and another, Court of Appeal (Civil Division [2002] EWCA Civ 1689) 2. NHS Plus, Royal College of Physicians, Faculty of Occupational Medicine. Latex allergy: occupational aspects of management. London, RCP, Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, (COSHH) Approved Codes of Practice, HSE Books (COSHH). (uppdaterad 16/05/2008; hämtad 7/08/2008). 4. Smedley, J., Jury, A., Bendall, H., Frew, A., Coggon, A. (1999). Prevalence and risk factors for latex allergy: a cross-sectional study in a United Kingdom hospital. Occup Environ Med, 56(12). Sid Chowdhury, M.M., Statham, B.N. (2003). Natural rubber latex allergy in a health-care population in Wales. Br J Dermatol, 148(4). Sid Poole, C.J., Nagendran, V.(2001). Low prevalence of clinical latex allergy in UK health care workers: a cross-sectional study. Occup Med (Lond), 51(8). Sid Cullinan, P. (2004). Latex allergy. CPD Bulletin Immunol and Allergy, 3(3). Sid Health and Safety Executive, Field Operations Directorate, Service Sector. Natural Rubber Latex sensitisation in healthcare. Sector Information Minute (SIM) 7/2003/ Scientific Committee on Medical Products and Medical Devices (SCMPMD). Opinion on the protection offered by natural rubber latex medical devices against transmissible diseases.technical report: European Commission Health and Consumer Protection Directorate- Genera. October 16, Pratt, R.J., Pellowe, C.M.,Wilson, J.A. m.fl. (2007). epic2: National evidencebased guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect, 65(suppl 1). Sid. S1 S Medical and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Medical Device Alert. MDA/2005/043. July 12, Tanner, J., Parkinson, H. (2006). Double-gloving to reduce surgical crossinfection. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 3 (först publicerad online, 19 juli 2006)

7 Förebyggande åtgärder lönar sig: Färre fall av allergi med handskar utan puder 7 AV EVA TIWE, MEDICINJOURNALIST Att drabbas av astma och hudreaktioner till följd av naturgummilatex (NGL) är en allvarlig risk för dem som jobbar inom hälso- och sjukvården. Men det lönar sig att gripa in. Genom att minska användningen av pudrade medicinska engångshandskar i naturgummilatex minskar också risken för sensibilisering. Det finns alltså ingen anledning att vara rädd för att använda handskar i naturgummilatex så länge man ser till att välja puderfria alternativ. Det framgår av den tysk-amerikanska studien Primary prevention of natural rubber latex allergy in the German health care system through education and intervention (1). Studien har gjorts av Henning Allmers, Jörg Schmengler och Christoph Skudlik från Osnabrück och Delmenhorst i Tyskland och Boston i USA. Målet med studien var att ta reda på om det ur allergisynpunkt är meningsfullt att byta ut pudrade handskar mot opudrade. Tre miljoner tyska hälso- och sjukvårdsanställda försäkrade i Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) har berörts. Flera undersökningar, publicerade i välrenommerade tidskrifter, har visat att så många som uppemot var femte sjukvårdsanställd är sensibiliserad för allergen från naturgummilatex. Sensibiliseringen orsakas av att de proteiner som finns i handskar och andra produkter av naturgummilatex kommer i kontakt med hud och luftvägar. Pudret bär allergen Risken att utveckla allergi ökar när handskarna är pudrade eftersom pudret transporterar allgenen och därmed gör dem luftburna. I en studie på tandläkarstudenter, publicerad i Jama 1999, framgick det att ingen av de studenter som använde puderfria handskar och arbetade i en puderfri miljö var sensitiserad medan detta drabbat mellan 5 och 15 procent av dem som använde pudrade handskar. I en tidigare undersökning 1998 har Henning Allmers och hans medarbetare kunnat visa att halten mätbara luftburna NGL-allergen försvann helt sedan man bytt till puderfria handskar (2). Denna enkla och praktiska förändring gör att sensibiliserad personal kan fortsätta att arbeta inom vården så länge arbetsgivaren tillhandahåller puderfria och latexfria handskar till dessa. Men att sekundärprevention fungerar betyder självklart inte att primärprevention också alltid gör det. Därför gick forskarna vidare för att ta reda om också primärprevention lönar sig, det vill säga om färre vårdanställda blir sensibiliserade om de arbetar i en miljö helt utan pudrade handskar. Grunden lades genom att en arbetsgrupp bestående av dermatologer, allergologer och miljömedicinare från sju tyska universitet bildades i december Målet var att få fram rekommendationer för prevention av NGL-allergi hos sjukvårdspersonal och allergiska patienter. De guidelines som blev resultatet publicerades i flera vetenskapliga tidskrifter och spreds även av ett yrkesmedicinskt forskningsinstitut, Beruftgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin. Dessutom skickade de båda största delstaterna, Nordrein-Westfalen och Bayern, ut informationsmaterial och enkäter till sjukhusledningar för att få svar på hur hög användningen av pudrade handskar var. Samtidigt påpekades det att pudrade handskar kan leda till allergier i huden och luftvägarna.

8 8 År 2000 hade den puderfria andelen icke-sterila undersökningshandskar vid akutsjukhusen stigit till 85,3 procent av drygt 800 miljoner. Bland de sterila operationshandskarna var 66,9 procent av 112 miljoner puderfria detta år. Information till personalen Under 1997 och 1998 distribuerades broschyrer om NGL-allergi med såväl vetenskaplig som mer populär information från de försäkringsinstitutioner som ansvarar för ersättning till dem som drabbats av NGLallergi. Det tyngsta lasset drogs av BGW, som försäkrar sjukvårdspersonal och som ansvarar för olycksfallsförsäkring, kompensation till drabbade anställda och förebyggande åtgärder. Alla privata läkar- och tandläkarmottagningar liksom alla privata och religiöst finansierade sjukhus är försäkrade genom BGW. Detta innebär att närmare hälften av all vårdpersonal i Tyskland omfattas. Vid 14 informationsmöten påpekades vikten av förebyggande åtgärder och kostnader för en övergång till puderfria handskar redovisades samt svårigheten att övertyga framför allt kirurgerna om fördelarna med förändringen diskuterades. Sedan i december 1997 finns det i en förordning som reglerar användning av farliga ämnen (TRGS 540) uttalade krav på att endast lågallergena och puderfria handskar ska användas och att pudrade handskar inte längre bör vara tillåtna på arbetsplatserna. Det år den första arbetsgruppen bildades, 1995, var endast 3,1 procent av de nästan 665 miljonerna icke-sterila undersökningshandskarna i naturgummilatex puderfria vid de tyska akutsjukhusen, medan detsamma gällde 7,9 procent av de 133 miljonerna sterila operationshandskar i samma material. Skäl för användningen Forskarna konstaterar att det huvudsakligen finns två skäl till att det med början år 1986 såldes allt fler pudrade NGL-handskar i Tyskland. Av miljöskäl ville man minska användningen av undersökningshandskar tillverkade av polyvinylklorid då dessa är svårnedbrytbara och dessutom kan avge skadliga ämnen när de bränns. Och för personalens säkerhet behövde det finnas effektiva barriärer mot olika smittämnen, främst hiv och hepatit. Det tog två år längre tid att minska den procentuella användningen av sterila handskar än av icke-sterila, något som också konstaterats i andra studier var mer än hälften av de icke-sterila NGL-handskarna puderfria, men bara 26,2 procent av de sterila. Det är känt att pudret bär protein från handskarna, protein som i sin tur kan sätta igång en sensilbiliseringsprocess. Den som en gång sensibiliserats för naturgummilatex måste för all framtid undvika materialet för att inte riskera sin hälsa. Genom att enbart använda puderfria handskar med låg proteinhalt borde risken för sensibilisering bland hälso- och sjukvårdspersonalen minska, resonerade forskarna. Det är krav på att alla tyska läkare och tandläkare rapporterar misstänkta arbetsmiljöskador till sin försäkringsinstitution. Antalet rapporterade fall av NGLallergi för tiden från 1996 till september 2001 lämnades av BGW och resten av året 2001 extrapolerades utifrån den redan kända informationen. En detaljerad analys av försäkringsdata gjorde det möjligt att skatta antalet personal och antalet misstänkta fall vid samtliga tyska akutsjukhus och tandläkarmottagningar. Färre allergifall utan puder År 1996 anmäldes 90 fall av astma orsakad av NGLallergi på akutsjukhusen, en siffra som ett år senare stigit till 115. Därefter började antalet drabbade successivt sjunka i takt med att användningen av pudrade handskar av naturgummilatex minskade var antalet nya fall drygt 100, 1999 var de nere i strax över 60 fall för att 2001 vara färre än 20. Det totala incidensen NGL-orsakade hudbesvär bland alla försäkrade i BGW sjönk från 664 fall år 1996 till 217 år Astmafallen sjönk under samma tid från 280 till 80 fall. En positiv korrelation mellan användningen av pudrade NGL-handskar och de rapporterade misstänkta fallen av NGL-allergi kunde statistiskt bekräftas från forskarnas data.

9 En undergrupp på 70 personer med konstaterad NGL-allergi valdes ut för att man skulle kunna bedöma hur lång tid som vanligen förflyter mellan exponering för NGL och de allergiska symtomen. 64 var kvinnor och resten män, en könsfördelning som förklaras av att 89 procent av Tysklands sjuksköterskor och övrig assistentpersonal var kvinnor vid tiden för studien. Det visade sig att det brukar ta i genomsnitt 15 månader att utveckla de första symtomen på NGLallergi för personal som arbetar i en miljö med pudrade handskar och ytterligare i genomsnitt ett år innan de första symtomen från luftvägarna dyker upp. Detta kan, enligt forskarna, förklara att det skiljer två-tre år mellan den maximala användningen av pudrade handskar och det maximala antalet fall av konstaterad NGL-allergi. 9 Urticaria vanligast symtom De första symtomen hos de 70 specialundersökta allergidrabbade var urticaria hos 39 personer (56 procent), urticaria i kombination med andra symtom hos 8 personer (11 procent), rinit eller astmasymtom hos 16 personer (23 procent) och konjunktivit i ett enda fall. Forskarnas data innehåller bara information från akutsjukhusen - läkar- och kirurgmottagningar ingår inte i studien. År 2001 visade en annan undersökning (3) att användningen av pudrade undersökningshandskar respektive sterila handskar i naturgummilatex fortfarande låg på 43 respektive 49 procent. Detta skulle kunna förklara varför antalet fall av rapporterad NGL-allergi inte har sjunkit lika mycket där som vid akutsjukhusen. Den första indikationen på att allergiincidensen sjunker när användningen av pudrade handskar minskar kom Då hittades inga nya fall av sensibilisering hos sjukvårdspersonal som arbetade i en puderfri miljö. Däremot upptäcktes två nya fall där pudrade handskar fortfarande användes. Ökad kunskap - fler fall Att antalet rapporterade fall ökat mellan 1996 och 1998 beror sannolikt åtminstone delvis också på den intensiva informationskampanjen under 1997 och Tidigare var NGL-allergi mindre känt utanför kretsen av allergispecialister. Med ökad kunskap även hos övrig personal blev det lättare att förstå och rapportera misstänkta fall. Forskarna sammanfattar sin studie med att data från halva den tyska sjukhuspersonalen och hela personalen vid landets tandläkarmottagningar visar att antalet fall av NGL-allergi sjunkit sedan Detta indikerar att de förebyggande åtgärderna, framför allt utbytet av pudrade handskar i naturgummilatex mot puderfria med lågt proteininnehåll och möjligheten för sensibiliserad personal att arbeta i en puderfri miljö inte bara har haft sekundärpreventiv effekt genom att ge de sensibiliserade chans att arbeta kvar. Åtgärderna har också visat sig leda till en minskad incidens av NGL-allergi hos hälso- och sjukvårdspersonal, något som tyder på att också primärprevention är möjlig om man bara ingriper på ett enkelt och praktiskt sätt samt effektivt följer upp insatserna. Om man bara väljer opudrade handskar finns det alltså ingen anledning att vara rädd för att använda naturgummilatex. Risken att drabbas av besvär av syntetiska handskar är minst lika stora liksom av nickel, smink, parfym och andra kemikalier som vi utsätter huden för. Dessutom håller handskar i naturgummilatex bättre än syntetiska handskar och ger därför ett bättre skydd mot smittämnen. Referenser: 1. Allmers H et al. Primary prevention of natural rubber latex allergy in the German health care system through education and intervention. J Allergy Clin Immunol 2002;110: Allmers H et al. Reduction of latexaeroallergens and latex-specific IgE antibodies in sensitized workers after removal of powdered natural rubber latex gloves in a hospital. J Allergy Clin Immunol 1998;102: Haamann F. Erfolgreiche Prävention von Latexallergiendurch eine Schwerpunktaktion der BGW. 28. Sicherheitsfachtagung Krankenhaus Celle: Ströher Druck; 2001.

10 10 Naturgummilatex en angelägenhet för sjuksköterskor ING-MARIE BUNDESEN, LEG.SJUKSKÖTERSKA, OPERATIONS- SJUKSKÖTERSKA, FIL. MAG I OMVÅRDNAD, UNIVERSITETS- ADJUNKT SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE, HÖGSKOLAN I HALMSTAD, BOX 823, HALMSTAD De senaste 20 åren har användningen av skyddshandskar ökat. Samtidigt har handskrelaterade problem med överkänslighetsreaktioner ökat. Syftet med studien var att kartlägga kunskaper om naturgummilatex (NGL) hos sjuksköterskor som arbetar i NGL- täta miljöer, deras utbildningserfarenheter samt allergierfarenheter. 78 yrkesverksamma sjuksköterskor och 27 sjuksköterskor under utbildning besvarade ett frågeformulär med 20 påståenden kring NGL och NGL-relaterad allergi. Resultatet visade att sjuksköterskors kunskaper är låga, sjuksköterskor under utbildning (n=27) uppvisar bättre resultat än yrkesverksamma sjuksköterskor (n=78). Det är viktigt att sjuksköterskor har grundläggande kunskaper om överkänslighetsreaktioner samt kunskaper om NGL. Riktlinjer bör utarbetas för omhändertagandet av patienter och personal i NGL-täta miljöer. Studiens upplägg och design Studien är en replikationsstudie och genomfördes som en enkätundersökning. Designen var kvantitativ, deskriptiv och analytisk. Frågeformuläret innehöll 20 påståenden om NGL samt ett antal bakgrundsfrågor. Detta frågeformulär för att mäta sjuksköterskors kunskaper om allergi mot naturgummilatex, användes första gången 1998 i USA(1). Tillstånd att använda formuläret inhämtades från tidskriften AORNjournal, ägare av rättigheten. Formuläret hade konstruerats efter en litteraturgenomgång inom området. Utifrån 40 påståenden inom NGL-området tillfrågades tio erfarna sjuksköterskor att delta i testet. Därefter fick tre nationella experter inom området poängsätta påståendena utifrån påståendenas relevans vilka sedan jämfördes med litteraturen, i den slutliga versionen fanns 20 påståenden kvar. För att kunna använda frågeformuläret i Sverige krävdes en översättning till svenska. Efter översättningen granskades den språkliga delen av en tvåspråkig person med engelska som modersmål. Faktainnehållet granskades efter översättningen av en sjuksköterska som arbetar med NGL-produkter i Sverige. En pilotstudie för att testa den svenska versionen av frågeformuläret utfördes. I pilotstudien deltog sjuksköterskor under specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot ambulans, anestesi, intensivvård eller operation. I utbildningen ingick undervisning om NGL. Pilotstudien resulterade inte i några ändringar av frågorna. Efter att etikprövning och tillstånd från verksamheten hade erhållits genomfördes huvudstudien. Samtliga 130 sjuksköterskor vid tre avdelningar inom en anestesi- och akutklinik vid ett sjukhus i södra Sverige tillfrågades om deltagande. Resultat Av de yrkesverksamma sjuksköterskorna om totalt 130 sjuksköterskor besvarade 78 sjuksköterskor frågeformuläret (60 %). I gruppen fanns sjuksköterskor både med och utan specialistutbildning. De yrkesverksamma sjuksköterskorna avslutade sin sjuksköterskeutbildning mellan I den pilotundersökning som ingick i studien deltog 27 av 36 tillfrågade sjuksköterskor under utbildning (75 %). De 27 studenterna hade avslutat sin sjuksköterskeutbildning mellan åren De 20 påståendena i frågeformuläret besvarades med något av följande alternativ: Helt oenig, Delvis oenig, Instämmer delvis eller Instämmer helt, sju av påståendena var felaktiga. Högsta poängsumman som kunde nås var 20 poäng och de slutsatser som Kleinbeck et.al(1) hade gjort i sin studie ansågs 17 poäng vara gränsen för att på ett säkert sätt kunna vårda patienter med en känd latexallergi. Kunskapspoäng (maximalt 20 poäng) Yrkesverksamma Studerande Samtliga sjuksköterskor sjuksköterskor sjuksköterskor (n=78) (n=27) (n=105) Medelvärde 11,99 15,44 12,88 Median Standardavvikelse 4,341 1,826 4,134

11 Lewis et. al.(2) beskriver att om sjuksköterskan både har erfarenheter av att vårda patienter med NGLallergi samt utbildats inom området bäst kan vårda patienter. I föreliggande studie sammanföll inte dessa komponenter eftersom de sjuksköterskor som hade utbildats inte hade träffat så många patienter och de sjuksköterskor som hade träffat många patienter inte i så stor utsträckning hade utbildats inom området. När både erfarenhet och kunskap integrerats kan förmodligen ett högre värde nås. Kunskap är ett komplext begrepp som innefattar många olika dimensioner. Teoretiska kunskaper, praktiska kunskaper samt kunskap om när och hur de ska användas(3,4). Att utvecklas från novis till expert inom sjuksköterskeyrket är inte kopplat till ålder eller år i yrket, detta leder inte automatiskt till ett lärande, det är först när kunskapen integreras med reflektion som den leder till lärande och personlig utveckling(5). Utbildningserfarenheter av NGL och allergi Yrkesverksamma Studerande Samtliga sjuksköterskor sjuksköterskor sjuksköterskor (n=78) (n=27) (n=105) Utbildning under grundutbildning till sjuksköterska 7 (9%) 3 (11,1%) 10 (9,5 %) Utbildning under specialistutbildning 20 (25,6%) 27 (100%) 47 (44,7%) Utbildning genom yrkeslivet 23 (29,5%) 3 (11,1%) 26 (24,7 %) Erfarenheter av allergiska besvär Yrkesverksamma Studerande Samtliga sjuksköterskor sjuksköterskor sjuksköterskor (n=78) (n=27) (n=105) Egen allergi 27 (34,6%) 10 (37%) 37 (35,2%) Närståendes allergi 37 (47,4%) 17 (63%) 54 (51,4 %) Vårdat patient med NGL-allergi 55 (70,5%) 3 (11,1%) 58 (55,2%) I följande 7 påstående visar de studerande sjuksköterskorna bättre resultat p < 0,01* visar att påståendet är felaktigt: Även om det är obehagligt är NGL-reaktioner som är IGE-medierade (typ I) inte livshotande* Personer med fruktallergier (ex. Banan) bör undvika kontakt med NGL Syntetiskt gummi utgör en stor fara för latexkänsliga individer* Personer med ökad risk för allergiska reaktioner mot NGL är de med ryggmärgsbråck Personer med ökad risk för allergiska reaktioner mot NGL är de med medfödda missbildningar inom uro- och genitalområdet Symtom på allergi mot NGL kan vara andnöd Planerade operationer på patienter med känd allergi mot naturgummilatex skall utföras först på morgonen Det påstående som samtliga tillfrågade hade mindre kunskap om var: Rodnad och svullnad på händerna efter det att handskar har avlägsnats indikerar på en allergi mot NGL* Funderingar Varför valde så många yrkesverksamma sjuksköterskor att inte besvara frågeformuläret? Hos de yrkesverksamma sjuksköterskorna var svarsfrekvensen 60 %, trots upprepade uppmaningar att besvara formuläret. Tidsbrist är en faktor som framkom som avgörande. Det uttrycktes även en oro för att kunskapsbrister skulle bli synliggjorda. Detta kan ha inneburit att de som besvarade frågeformuläret var de sjuksköterskor som kände förtrogenhet med ämnet. Om samtliga som inbjöds att delta i undersökningen hade besvarat frågeformuläret kan det ha resulterat i ett ännu lägre värde. Rekommendationer Det är viktigt att sjuksköterskor kan bidra till en god och säker vård för patienter och personal i NGL-täta miljöer. Utbildningsinsatser bör ske i grundutbildning till sjuksköterska samt fortlöpande både i yrkesliv och i påbyggnadsutbildningar av olika slag. De riskfaktorer, för utvecklande av överkänslighetsreaktioner, vid kontakt med NGL-produkter, som är kända genom tidigare forskning bör samtliga sjuksköterskor ha kunskaper om. Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att följa den vetenskapliga utvecklingen samt den utveckling som sker i den kliniska verksamheten. Det är av största vikt att följa utvecklingen inom området både angående materialval och inom vården av personer med överkänslighetsreaktioner. Sjukvården bör utarbeta lokala riktlinjer som är tydliga och lättillgängliga för att kunna erbjuda en säker och trygg miljö för både patienter och personal. Studien kan läsas i sin helhet i AORN Journal August 2008;88(2): Natural Rubber Latex: A Matter of Concern for Nurses Jag vill rikta ett stort tack till företaget Mölnlycke Health Care för det stipendium som gjorde detta arbete möjligt. Referenser: 1. Kleinbeck SV, English NL, Sherley MA, Howes JA. A Criterion-Referenced Measure of Latex Allergy Knowledge, AORN Journal, 1998;68(3) : Lewis LC, Norgan G, Reilly M. Are Nurses Knowledgeable in Regards to Latex Allergy?, Seminars in Perioperative Nursing, 1998;7(4): Gustavsson B. Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, Stockholm: Wahlström & Widstrand, Gustavsson B. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, (accessed June 18, 2008). 5. Benner PE. From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice, Menlo Park, CA: Addison-Welsey Pub Co, Nursing Division;

12 Returadress: Joe Brig Art AB Korsgatan 3 SE Göteborg Sverige Alf Malmberg Säljchef och marknadsansvarig handskar Sverige Mobiltele: Mölnlycke Health Care Box , SE Göteborg Roger Allansson Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: Skåne, Kronoberg samt Blekinge Stina Jansson Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: V. Götaland samt Halland Karin Mattsson Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: Stockholm, Gotland samt 5-klövern (Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland) med ansvar för Biogel samt Hibi Antiseptics Henrik Rapp Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: Östergötland, Kalmar, Jönköping samt Värmland Annika Thulin Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: 5-klövern (Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland) med ansvar för BARRIER samt ProcedurePak Glenn Lundberg Produktspecialist Operation Mobiltele: Distrikt: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten samt Gävleborg Eva Brunzell Produktspecialist Mobiltele: Distrikt: Stockholm samt Gotland med ansvar för ProcedurePak samt BARRIER Anders Husmark Marknadschef Sverige Tele: Ann Folin Clinical Nurse Co-ordinator, Region North Mobiltele Bobbo Hedblom Product Manager, Region North Mobiltele: Känner du någon mer som skulle vara intresserad av att få Säkra Händer? Skicka då in personens namn och adressuppgifter till Vi uppdaterar vår distributionslista inför varje nytt nummer av Säkra Händer. Tack för visat intresse. MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2008 SÄKRA HÄNDER 3/08 3K PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2008

Gummiallergier i arbetslivet

Gummiallergier i arbetslivet Gummiallergier i arbetslivet Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Gummi i kontakt med huden kan framkalla två helt skilda former

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

som inte irriterar den första andra

som inte irriterar den första andra En andra hud som inte irriterar den första GAMMEX Non-Latex sortiment minimerar riskerna för typ IVallergier och hudirritationer, men vissa kemikalier som finns i GAMMEX Non-Latex handskar kan orsaka allergiska

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Definitioner på glesbygd

Definitioner på glesbygd Sjukvård i glesbygd Definitioner på glesbygd Ställen där man får EU medel för att dra bredband. SCB allt som ej är tätort (max 200m mellan husen och mer än 200 inv) Glesbygdsverket, tätort >3000 inv, landsbygd

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

TLT-info 1/2003. Marknadsundersökningen av latexhandskar

TLT-info 1/2003. Marknadsundersökningen av latexhandskar TLT-info 1/2003 Marknadsundersökningen av latexhandskar MARKNADSUNDERSÖKNINGEN AV LATEXHANDSKAR 2003 Läkemedelsverket har i snart tio år låtit undersöka allergenhalterna i operations- och undersökningshandskar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Göran Melin Snabba reaktioner vid risk för suicid Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län Hälso- och sjukvård (2003-2014) Landstinget har FAKTA-dokument och vårdprogram - Kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Skyddsprodukter PERSONSKYDD FÖR INDUSTRI, SJUKVÅRD OCH HANTVERK

Skyddsprodukter PERSONSKYDD FÖR INDUSTRI, SJUKVÅRD OCH HANTVERK Skyddsprodukter PERSONSKYDD FÖR INDUSTRI, SJUKVÅRD OCH HANTVERK produkter för personskydd Polynova Nissen är ett av Sveriges ledande företag inom området plastemballage. Nu utnyttjar vi vår erfarenhet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Rätt användning av skyddshandskar

Rätt användning av skyddshandskar Rätt användning av skyddshandskar Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se På Arbets- och miljömedicins patientmot tagning möter

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer