Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och"

Transkript

1 30 augusti 2013 Gar-Bo Försäkring AB Box STOCKHOLM Org.nr Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Stockholm Remiss Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar, SOU 2013:10. (S2013/3763/PBB) SAMMANFATTNING Gar-Bo Försäkring AB delar regeringens ambition att underlätta för byggandet i Sverige, för att kunna öka byggandet av bostäder. Vår uppfattning är att utredningens förslag verkar i den riktningen, och vi tycker att utredningens förslag är bra i sina huvuddrag. Byggherrens ansvar är och måste enligt vår uppfattning förbli stort. Detta oavsett vilka förkunskaper byggherren har. Möjligheten att delegera en del av ansvaret till en ansvarig entreprenör ser vi som ett bra förslag. Förväntningarna på byggfelsförsäkringen har, inte minst genom namnet, varit större än det innehåll som man lagstiftat om.

2 2 Det är viktigt att försäkringen ger ett bra konsumentskydd, men det är också viktigt att det blir möjligt att hålla en rimlig premienivå. För att komma i närheten av den premienivå, 15-20% höjd premie, som utredningen räknar med, måste det göras justeringar i förslaget till åtgärdandeförsäkring. Flexibilitet i självrisknivå och försäkringsbelopp ser vi som ett bra sätt för den enskilde konsumenten att göra egna överväganden inom obligatoriet. Regressrätten är mycket viktig eftersom grundförutsättningen måste vara att den som gör fel i slutänden får bära ansvaret. Att färdigställandeskyddet finns kvar i princip i sin nuvarande form är bra. Vår uppfattning är att byggnadsnämnderna i betydligt mindre omfattning bevakar att detta skydd finns än att byggfelsförsäkring är tecknad. Vi räknar med att kunna erbjuda en försäkring i linje med utredningens förslag. SYNPUNKTER GÄLLANDE FÖRSLAGET ANSVARIG ENTREPRENÖR Kvalitet kan inte kontrolleras fram, det måste byggas in. Det sammanfattar egentligen vår inställning till ansvarig entreprenör. Att förslaget innebär att entreprenörer frivilligt åtar sig att vara ansvarig entreprenör är bra, och vi kan hoppas att konsumenterna ställer det som krav i sina upphandlingar. Det bör dock noteras att det inte är kopplat några sanktioner mot den näringsidkare som frivilligt anmält sig som ansvarig entreprenör. Han kan, utan att ha tagit ansvar, anmäla sig som ansvarig entreprenör även på nästa projekt. Från kravet i mitten av 1900-talet att vara byggmästare har avregleringen gått så långt att det idag inte behövs vare sig formell eller praktisk kompetens för att som näringsidkare bygga hus. Samtidigt har komplexiteten i hus ökat minst i samma takt. Ett modernt hus är en avancerad blandning av, var för sig, enkla material som ska uppfylla energimässiga, konstruktionsmässiga, byggnadsfysiska, hälsomässiga och estetiska krav. Husen innehåller en mängd kvalificerade tekniska installationer som ska samverka med varandra för att få ett bra slutresultat. Vår uppfattning är att det bör säkerställas att den som åtar sig att som näringsidkare uppföra ett hus har den kompetens som fordras för att kunna utföra jobbet fackmässigt. Vi delar den uppfattningen med flera som ser konsekvenserna av husprojekt som inte blivit lyckade. Delbranscher, specialföretag inom bygg- och installationsområdet, har tagit initiativ till branschgemensamma utbildningar och auktorisationer/certifieringar, men det saknas helt när det gäller de egentliga byggnadsarbetena. Försök har gjorts att erbjuda utbildning och certifiering av byggare, men efterfrågan på detta har saknats på den fragmenterade bostadsmarknaden. Det finns inte på samma sätt som i anläggningsbranschen starka beställarparter som kan ställa krav. Det måste finnas starka drivkrafter för byggmarknadens aktörer att bedriva kompetensutveckling och att jobba

3 3 långsiktigt för god kvalitet för att detta ska bli verklighet. I det sammanhanget är det rimligt att tycka att enbart den som har viss (tillräcklig) kompetens får bli ansvarig entreprenör, om det kopplas till en rimlig övergångstid för att uppnå denna kompetens. SYNPUNKTER GÄLLANDE FÖRSLAGET OM ÅTGÄRDANDEFÖRSÄKRING Omfattning Förslaget till tillämpningen av åtgärdandeförsäkring är bra. Det är rimligt att den som bygger hyreshus för egen förvaltning inte omfattas av kravet att ha försäkring. Det är också bra med tydligare gränser för när en försäkring ska finnas. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att ett konsumentskydd i försäkringsform är obligatorisk för att säkerställa att volymen tecknade försäkringar är så pass stor att premierna kan hållas på rimlig nivå. Felbegreppet När det gäller omfattningen av försäkringen som finns i författningsförslaget så är 4 b/ en väldigt långtgående formulering. För att hela få en tydligare koppling till regressen är det väsentligt att det är fel och skada i kontraktuella delar av ett projekt som försäkras men förslaget sträcker sig betydligt längre än så. Vi föreslår att punkten formuleras: skäliga kostnader för att åtgärda fel i byggnadens konstruktion, det material som använts i byggnadsarbetet eller som beror på utförandet av arbetet och som innebär avvikelse från fackmässighet vid tiden för utförandet och omfattades av ingivna kontrakt. I punkten d/ täcks skador till följd av så kallade utvecklingsfel in vilket varit ett av utredningens mål och vi anser vara ett viktigt moment i ett starkt konsumentskydd. Regressrätt För att hålla skadekostnaderna och därmed premierna så låga som möjligt med denna typ av försäkring är det oerhört viktigt att det finns en tydlig regressmöjlighet för försäkringsgivarna. Regressrätten bör därför arbetas in i de standardvillkor i form av allmänna bestämmelser som finns för olika avsnitt i byggbranschen. Ett av de viktigaste kriterierna för premiesättning kommer då att bli vilken entreprenör man valt, och dennes förmåga att leva upp till de regresskrav som kan komma att riktas mot dem. Man kan inte utgå från att entreprenören alltid har förmåga eller vilja att svara för sin regress även om försäkringsgivaren gjort en professionell bedömning av ansvaret för felet och skadan. Om regressen också ska omfatta självrisken kommer det att saknas incitament för beställarparten att lösa eventuellt kontraktuella mellanhavanden direkt med entreprenören. Det kommer då i princip alltid att vara bättre för konsumenten att utan självrisk använda

4 4 försäkringen. Det är inte osannolikt att volymen skador blir onödigt stor med onödiga premiekostnader som följd. Det skulle också kunna bli så att parterna har en annan uppfattning om rätten till regress, vilket skulle kunna skapa tvist på båda sidor om försäkringsgivaren. Annan försäkring Då det kan föreligga risk för s.k. dubbelförsäkring ska åtgärdsförsäkringen inte behöva gälla för skador som normalt täcks av fastighetsförsäkring, villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring. Om begreppet gällande försäkring införs måste försäkringsgivarna ta höjd för dem som faktiskt inte tecknat dylika försäkringar. För merparten av försäkringskollektivet skulle det bara medföra en förhöjd premie. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet föreslås vara flexibelt med halva byggkostnaderna som nedre gräns. För nyproduktion är genomsnittlig byggkostnad idag cirka :-. En begränsning enligt förslaget innebär då ett försäkringsbelopp om :-. Genomsnittsskadan i nuvarande byggfelsförsäkring är cirka :-. Möjligheten att begränsa försäkringsbeloppet i enlighet med utredningens förslag ger möjlighet till en lägre premiekostnad än om försäkringsbeloppet är likställt med produktionskostnaden samtidigt som risken för att försäkringstagare drabbas av en skador som överstiger försäkringsbeloppet måste anses vara mycket liten. Normalt så förbrukas försäkringsbeloppet vid skada. Utredningens förslag att de delar som kan återvinnas via regress ska återläggas till försäkringsbeloppet finns såvitt vi känner till inte i andra försäkringar. Konsekvensen är troligen en högre premie till mycket liten nytta. Det finns dessutom risk att försäkringen uppfattas som orättvis genom att den försäkringshavare som har tur genom att få sitt försäkringsbelopp påfyllt får ett bättre skydd vid en skada än den som har otur med en entreprenör som exempelvis efter konkurs inte kan betala regresskraven. En alternativ lösning kan möjligen återfinnas inom vissa återförsäkringsprogram, där försäkringshavaren genom att erlägga delvis ny premie kan återfå ursprungligt försäkringsbelopp. Vi anser dock att förslaget bör ändras i denna del.

5 5 Åtgärdande av fel och skador Förslaget om åtgärdandeförsäkring innebär att försäkringsgivarna får ikläda sig nya uppgifter som snarare liknar projektledaren eller entreprenörens roll än försäkringsbolagets traditionella arbetssätt. Förutom att det ställer krav på mycket specialiserad kompetens förefaller det vara en kraftig utökning av försäkringsgivarens ansvar. Det förefaller där närmast som om försäkringsgivaren får rollen av entreprenör gentemot försäkringshavaren, det tycks oklart hur man har tänkt att ansvaret för utförda åtgärder ska hanteras. För att undanröja dessa oklarheter och därmed undvika högre premier ser vi det som en förutsättning att förslaget ändras så att försäkringsgivaren ges möjlighet att kontantreglera de fel och skador som ska åtgärdas. Utredningens förslag om att försäkringsgivaren ska åtgärda fel och skador bör ändras. Premienivå Gar-Bo Försäkring har erbjudit byggfelsförsäkringar sedan år En byggfelsförsäkring tecknas innan byggstart, och gäller sedan 10 år från slutbesiktning. Det innebär att det i praktiken tar cirka 11 år från tecknandet till att resultatet för de tecknade försäkringarna kan avläsas. Det innebär att vi idag har försäkringar från två försäkringsår som vi kan avläsa slutresultatet från. Skadekostnaderna för dessa årgångar är 95% respektive 104% av inbetalad premie. Till detta kommer en driftkostnad på cirka 22%. Premiemässigt är alltså båda dessa försäkringsår förlustår, som räddas av att vi haft avkastning på premiekapitalet under tiden. Detta är fakta för vår verksamhet, och vår utgångpunkt är därför att hittillsvarande premienivå i vart fall inte varit för hög. Om vi utgår från nuvarande premienivå så bedömer vi att utredningens förslag med justeringar enligt våra kommentarer påverkar premien som följer: Premiehöjande moment: + Omfattningen av skada till följd av s.k. utvecklingsfel. + Åtgärdsplan och åtgärdsuppföljning Premiesänkande moment - Höjd självrisk - Sänkt försäkringsbelopp Enligt vår uppfattning är det viktigt att det görs en avvägning av kraven så att premienivån i sig inte blir ett hinder för att teckna försäkringen. Registreringsförfarandet Vi håller med utredningen om att administrationen bör bli enklare. Inte minst är det positivt och förenklande att det inte behöver utformas egna regler för varje kommun, och att bedömningar om behov av skydd inte behöver göras lokalt.

6 6 Utredningens förslag att Åtgärdandeförsäkringen ska noteras i ett register är i grunden förenklande. Ett visst mått av komplexitet uppstår dock när man som beställare inte tecknat avtal om alla delar av byggnadens uppförande innan det tekniska samrådet. Idag kompletteras vissa byggfelsförsäkringar med kontrakt som det avtalats om efter tekniska samrådet. Vi anser att man endera får vänta med tekniskt samråd till alla entreprenader är kontrakterade eller ge möjlighet att komplettera i registret hos Boverket. Som försäkringsgivare förväntas vi annars svara för att det finns gällande försäkring utan att veta för vad eller vem som ansvarig för utförandet. Synpunkter på förslaget om Färdigställandeskydd De preciseringar som föreslås är bra för tydligheten och förståelsen, med undantag av förslaget om att skyddet alltid ska följa byggnaden till en ny ägare. Färdigställandeskyddet är alltid kopplat till ett kontrakt. I utredningens förslag har det i 5 lagts till att färdigställandeskyddet ska följa byggnaden även till ny ägare. Om detta skulle gälla utan begränsningar innebär det att försäkringsgivaren fortsatt har ansvar trots att två andra parter, sannolikt i ett jordabalksavtal, kan ha avtalat om konsekvenser av byggnadens status. Detta bör rimligen vara sällsynt förekommande att byggnader överlåts från en konsument till en annan under tiden byggnaden uppförs varför vår uppfattning är att nyttan av att skyddet följer byggnaden understiger den otydlighet som kan uppstå genom oklart formulerade överlåtelseavtal när ansvarsfrågorna ska utredas. Vi anser att förslaget bör slopas. Slutsatser Gar-Bo Försäkring AB tillstyrker förslagen i utredningen. Utredaren har satt sig in i frågorna på ett konstruktivt sätt, och på allvar tagit hänsyn till beteenden på marknaden. I det fortsatta arbetet med förslagen är det fortsatt viktigt att ha ambitionen att förbättra kvaliteten. Valet av styrka i konsumentskyddet måste avvägas mot marknadens (konsumenternas) vilja och förmåga att skydda sig. Helt avgörande för konsumentens slutkostnad i ett byggprojekt är förmågan att utvärdera kvalitet och kompetens i förhållande till pris. Byggbranschen är inget undantag när det gäller att man får vad man betalar för, och det är inte rimligt att man kan köpa billigt och försäkringsvägen få en bättre kvalitet. Vi ställer naturligtvis vår kompetens och erfarenhet till förfogande i det fortsatta arbetet med förslagen och ambitionen att öka såväl kvantitet som kvalitet i byggandet. Gar-Bo Försäkring AB Lennarth Åstrand Peter Wipp

Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen

Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen Systemskiftet för småhusentreprenader Besiktningsmannens betydelse för byggprocessen Husföretag Säljare Bank Försäkringsbolag Byggherre Kommun Besiktningsman Entreprenör Kvalitetsansvarig Rör E Målning

Läs mer

Kontraheringsplikt i fråga om färdigställandeskyddsförsäkring skulle sannolikt medföra att sådan försäkring inte längre erbjuds.

Kontraheringsplikt i fråga om färdigställandeskyddsförsäkring skulle sannolikt medföra att sådan försäkring inte längre erbjuds. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2011-04-19 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2) S2011/600/PBB Sammanfattning Ett avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Läs mer

Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet

Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet Boligudvalget L 177 - Bilag 6 Offentligt Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet Ds 2007:8 Utgiven: 1 mars 2007 Typ: Departementsserien (Ds) Avsändare:

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58)

Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10. Finansdepartementet 103 33 Stockholm. Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Sundbyberg 2010-03-30 SD-UTG-12/10 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Mervärdesskatt för den ideella sektorn (Ds 2009:58) Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande handikapporganisation med mer än

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader.

Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Försäkringsskydd vid småhusentreprenader. Examensarbete med praktik Civilrätt, 20 poäng Stockholm HT-2007 Handledare: Rolf Höök, Universitetslektor i civilrätt, doktorand i civilrätt (entreprenadjuridik)

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring

En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring Handelshögskolan i Göteborg Juridiska institutionen En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring - vilka konsekvenser får begreppen verklig ägare och huvudsaklig brukare? Sara Cronholm

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föreningen JAG Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2014-06-24 Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) JAG en del av

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan Individuellt anpassad amorteringsplan 14 OKTOBER 2013 14 oktoberr 2013 Dnr 13-8919 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund 3 4 Individuellt anpassad amorteringsplan Finansinspektionens förslag 6 Amorteringsk

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Renässans för självbyggeri?

Renässans för självbyggeri? Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Renässans för självbyggeri? En förstudie av förutsättningarna för självbyggeri som upplåtelseinsats i kooperativ hyresrätt Renässans för

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer