REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT"

Transkript

1 Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, teknik och kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet Stockholm Er ref REMISS SOU 2008: 68 BYGG HELT ENKELT Detta remissvar har behandlats på Byggherrarnas styrelsemöte den 16 oktober Byggherrarna lämnar härmed följande synpunkter på remissen. Byggherrarna är en intresseförening för drygt 140 företag och organisationer för professionella byggherrar i Sverige (för mer information se och representerar alla former av ägande (stat, kommun, landsting, fastighetsbolag och industri). Byggherrarna har ett uttalat syfte att vara en organisation för professionella byggherrar som arbetar med ett helhetsperspektiv. Arbetet att utveckla byggherrerollen är en viktig del av organisationens verksamhet. Byggherrarna har tagit flera initiativ, t ex tillskapandet av högskoleutbildningen Byggherre Class och en kontinuerlig dialog med landets högskolor med byggutbildning. Organisationen driver också arbete med utveckling av branschavtal samt tar fram och sprider erfarenheter av olika verktyg som stöder byggherrens arbete. Övergripande I sitt remissvar på PBL utredningen (SOU 2005:77) framhöll Byggherrarna (dåvarande ByggherreForum), bilaga 1, PBL måste utformas och tillämpas så att byggherrar med påvisad kompetens, fungerande miljö- och kvalitetsledningssystem och ett kontinuerligt byggande med stora volymer ärenden, ska kunna få en enklare och snabbare ärendehantering och en förenklad tillsyn. Samhället måste ge byggherrar och fastighetsägare tydliga incitament att säkerställa byggherrekompetens och att t ex utveckla miljö- och kvalitetsledningssystem. Mot den bakgrunden är det också viktigt att kommunens tillsyn gentemot de mindre kompetenta byggherrarna förstärks. I dag är tillsynen bristfällig vilket i långa loppet är farligt för tilltron till lagstiftningen. Detta borde ha behandlats i utredningen. Eventuellt bör man överväga att i någon form återinföra begreppet Kompetent byggherre men då inte kopplat till en speciell byggherrekategori utan till reell, bekräftad, kompetens. Det är väsentligt att kompetenta byggherrar över lag får en enklare och snabbare hantering i den samlade bygglovsprocess som är på förslag. Bygglovsprocessen bör anpassas till projektets storlek och komplexitet samt byggherrens kompetens och tillgång till eget kvalitetssystem. Genom att ge Byggherrarna Sverige AB Org.nr SE Vasagatan 52, 3 tr SE Stockholm Tel +46 (0) Sweden Fax +46 (0)

2 kompetenta byggherrar en enklare bygglovsprocess bör kommunerna kunna utnyttja sina resurser på ett effektivare sätt. Byggherrarna vidhåller dessa synpunkter. Nedan kommenterar Byggherrarna de olika förslagen i utredningen. Privat initiativrätt till detaljplanläggning eller områdesbestämmelser Byggherrarna är positiva till förslaget att införa privat initiativrätt till detaljplanläggning eller områdesbestämmelser och att kommunen ska besluta om planbesked senast inom tre månader. Förfarandet vid detaljplanläggning Byggherrarna anser att utställningsförfarandet har betydelse för information till planens intressenter och att de synpunkter och idéer som kan komma fram, i synnerhet i programsamrådet, bör stödjas av en så god presentation som möjligt av bakgrund och förslag i form av IT- simuleringar och modeller vilka rimligen inte kan återges på en webbsida. Vidare ger utställningsformen möjlighet till diskussioner av både formell och icke formell art på ett sätt som inte annars är möjlig för att säkra intressenternas medverkan. Byggherrarna anser att det är viktigt att intressenternas synpunkter kan komma fram och klarläggas i ett tidigt stadium till båtnad för kommande projekt. Byggherrarna vill därför framhålla vikten av att åtminstone utställning bibehålls parallellt med presentation på kommunens webbsidor. Förfarandet vid upprättande av områdesbestämmelser Förfarandet vid upprättande av fastighetsplan Avvikelse från detaljplan Tidsfrister i lovärenden Byggherrarna tillstyrker förslaget att byggnadsnämnden, om inte särskilda skäl talar emot det, ska vara skyldig att meddela beslut inom tio veckor från det datum då fullständig ansökan kom in till nämnden. Byggherrarna avstyrker förslaget att överskridande av tidsfristen inte ska leda till någon sanktion mot nämnden. En bestämmelse utan sanktion blir verkningslös. Bygglovens laga kraft Byggherrarna ser med tillfredsställelse på förslaget att bygglov ska få vinna laga kraft och samtycker till förslaget att lovärenden ska kunna tillkännages på kommunens webbplats och att överklagandetiden ska börja löpa den dag då beslutet tillkännages men anser att sökanden och andra sakägare, som haft erinringar mot bygglovet, också ska meddelas per post på sedvanligt sätt. 2

3 Prövning, tillsyn och kontroll av byggandet Byggherrefunktionen är vid genomförande av byggnadsprojekt en nyckelfunktion. Utredningen påpekar att kompetensen hos byggherrar av naturliga skäl varierar högst väsentligt. Föreningen Byggherrarna strävar efter att inom sin medlemskader etablera en mängd företag och organisationer som på professionell bas utövar och utvecklar byggherrerollen. Detta innebär att inom den egna organisationen, eller i nära knytning till denna, ha tillgång till certifierade KA som i sin tur stöds av en kvalificerad basorganisation. Avsikten är att en byggnadsnämnd, efter vederbörlig prövning av organisationens personella kompetens och de verktyg i form av processer och rutiner som den förfogar över, ska kunna lämna en långtgående delegering av tillsynen av byggnadsprojekt. KA blir i detta sammanhang entydigt tillhörig byggherrens organisation men är fristående i den meningen att denne har en egen individuell certifiering hos ett certifieringsorgan. Detta stärker ställningen dels gentemot entreprenören och dennes AA, dels internt inom byggherreorganisationen. KA skulle då kunna fungera förtroendefullt gentemot byggnadsnämnden både avseende det som avser den första fasen av bygglovsprövningen och den senare tekniska uppföljningen. En organisatorisk konstruktion av nämnda slag skulle enligt Byggherrarna ha den effekten att byggherrefunktionen kan utvecklas på ett meningsfullt sätt som sätter standarden för denna viktiga uppgift i branschen som helhet. Byggherrarnas utgångspunkt är att prövning, tillsyn och kontroll av byggandet måste anpassas efter byggherrens kompetens. Byggherrar med påvisad kompetens, fungerande miljö- och kvalitetsledningssystem och ett omfattande kontinuerligt byggande ska kunna få en enklare och snabbare ärendehantering samt en förenklad tillsyn. Kommunens granskare/byggnadsinspektör ska ha förmåga att sätta sig in i byggherrens system för kvalitets- och miljöledning och utvärdera om dessa håller måttet istället för att kräva särskilda mot kommunens behov anpassade kontrollplaner. Samhället måste ge byggherrar och fastighetsägare tydliga incitament att utveckla miljöoch kvalitetsledningssystem och säkerställa byggherrekompetensen. Föreningen Byggherrarna är positiv till förslaget att inrätta ett församråd. Församrådet bör dock utvecklas så att man vid samrådet klargör vilken omfattning kontrollplanen behöver ha i det aktuella ärendet. Det bör förtydligas att kontrollplanen ska vara anpassad till projektets omfattning och komplexitet. Här bör också byggherrens kompetens vägas in. Kompetenta byggherrar ska kunna få en förenklad hantering. Byggherrarna anser vidare att AA: s roll i de mindre projekten måste förtydligas och att de utökade kraven på certifierade AA och KA bör kompletteras med motsvarande krav på den kommunala organisationen. Kommunens granskare och byggnadsinspektör måste uppvisa motsvarande kompetensnivå. Vid införandet av systemet med AA och KA måste man ge rimliga övergångstider så att tillgången på certifierade AA/KA säkras. Erfarenheterna från införandet av energideklarationerna är avskräckande. Rivning Byggherrarna tillstyrker förslaget att krav på rivningslov utvidgas men anser att krav på rivningslov inte ska behöva tillämpas för kompetenta byggherrar beträffande enklare ärenden såsom borttagande av skyltar och rivning av komplementbyggnader. Jämför våra kommentarer nedan under Bygglovplikt vid ändringar. 3

4 Krav på byggnadsverk vid ändring m. m. Byggherrarna anser att utredningens förslag att ställa ombyggnadskrav på hela eller avgränsade delar av byggnadsverket vid ackumulerade ändringar inklusive underhållsåtgärder som påtagligt förnyar byggnadsverket är oacceptabelt. För fastighetsägaren innebär det ett mer eller mindre rättslöst förhållande om man inte kan förutse när följdkrav kommer att utlösas. Förslaget innebär också en orimlig byråkrati. När utlöses ombyggnadskravet? Hur mäter man ackumulerade förändringar? Hur ska dessa redovisas? Vilka förändringar ska räknas in? Vem ska kontrollera? Ska kommunerna bygga ut en särskild kontrollapparat inriktad på underhållsåtgärder? Bygglovsplikt vid ändringar Byggherrarna anser att förslaget att göra idag anmälningspliktiga åtgärder bygglovpliktiga även för kompetenta byggherrar kommer att få stora negativa konsekvenser för t ex de statliga byggherrarna och landstingen. Generellt krav på bygglov även för dessa flergångsbyggherrar kommer att förlänga byggprocessen och därmed också höja kostnaderna för stora delar av landets byggande. Idag är de statliga byggherrarna och landstingen undantagna från anmälningsplikt för flertalet åtgärder som avser inre ändringar - se PBL kap 9 3, fjärde stycket. Detta mot bakgrund av att de är kompetenta byggherrar med egen installationsteknisk och statisk kompetens. Undantagen har funnits med i samtliga PBL-utgåvor sedan PBL:s tillkomst och enligt Byggherrarnas mening finns det inga sakliga skäl att nu ta bort detta undantag. Det finns inga kända fall av missbruk eller att olägenhet för hälsa och miljö skulle ha uppstått. Undantaget innebär ingen diskriminering av andra byggherrar. I övrigt tillstyrker Byggherrarna förslagen. Flyttning av byggnadsverk Sanktionssystemet Byggherrarna tillstyrker förslagen Byggfelsförsäkring Byggherrarna har inga invändningar mot att byggfelsförsäkring inte längre ska behövs för arbeten som utförs av byggherren själv eller av hans anställda och anser vidare att hela den nuvarande lagen om byggfelsförsäkring bör avskaffas och ersättas med rent insolvensskydd för enskilda bostadskonsumenter. Lagen leder med sin nuvarande utformning till onödiga byggkostnader för de kvalificerade byggherrarna. Byggherrarna instämmer i skrivningen i tilläggsdirektivet till utredningen Regeringen anser att ett särskilt skydd mot byggfel i första hand bör ses som en del av konsumentskyddet vid bostadsbyggande. Kravet på byggfelsförsäkring bör därför begränsas till de byggarbeten där det finns ett särskilt behov av konsumentskydd. Byggherrarna anser att ett behov av konsumentskydd endast föreligger vid produktion av småhus och bostadsrätter och då som ett insolvensskydd och stöder sig här på den i mars 2007 presenterade departementspromemorian - Skydd mot fel och obestånd 4

5 inom bostadsbyggandet (Ds 2007:8 ) - där utredaren föreslår ett renodlat insolvensskydd för enskilda bostadskonsumenter (köpare av småhus och bostadsrätter). I sitt remissvar på Ds 2007:8 stöder Byggherrarna (dåvarande ByggherreForum) förslagen i utredningen. Bilaga 2. En sådan förändring av byggfelsförsäkringen skulle innebära en betydande sänkning av byggkostnaderna. Professionella byggherrar/fastighetsägare skyddas väl av det regelverk som tillämpas inom byggsektorn - AB eller ABT. Uppträder byggfel så regleras dessa inom ramen för dessa regelverk. Om man så vill kan man vid avtalsskrivingen teckna en upp till tio år lång ansvarstid. Konsekvenser och genomförande Byggherrarna anser att den ekonomiska konsekvensbedömningen saknar en djupare analys av hur byggherrarnas kostnader och kommunernas taxor och avgifter vid bygglovgivning och granskning påverkas. Konsekvensbedömningen saknar också en analys av om de ökade kraven på AA/KA kommer att motsvaras av en minskning av krav på sakkunnigintyg? Generellt krav på bygglov även för komptenta flergångsbyggherrar kommer på ett avgörande sätt att förlänga byggprocessen och därmed också projektkostnaden för stora delar av landets byggande. BYGGHERRARNA Stockholm den 24 oktober 2008 Sven Landelius Ordförande Stefan Sandesten VD Enligt uppdrag Per Lilliehorn Sekreterare MTK-utskottet Bilagor: 1 ByggherreForums yttrande över PBL-utredningen SOU 2005: 77 2 ByggherreForums yttrande över Ds 2007: 8 5

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 7254c Förenklad handläggning ansökningar bostadslån m.m. av om Betänkande av utredningen om förenklad handläggning av bostadslån m.m. S l] M] 1989: 96 Statens offentliga

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer