FREJA Win PC-program för FREJA reläprovningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FREJA Win PC-program för FREJA reläprovningssystem"

Transkript

1 PC-program för FREJA reläprovningssystem A Megger Group Company

2 PC-program för FREJA reläprovningssystem I FREJA Win är instrumentet General ett allroundinstrument och fungerar som en bekväm, lättförståelig och lättanvänd verktygslåda. På sidan Uppkoppling matas information in om hur reläet ansluts, inklusive bilder om så önskas. På Sekvens-sidan kan alla generatorparametrar ändras individuellt. Man kan arbeta med upp till 25 olika tillstånd (friskt, fel1, friskt, fel2, friskt, fel3 osv.). Detta är användbart vid provning av t.ex. återinkopplingsreläer eller motorskydd. Man kan även generera övertoner, upp till den 25:e övertonen. På rampsidan kan samtliga generatorparametrar rampas individuellt. Amplituder och vinklar visas på ett vektordiagram och värdena kan ställas in med hjälp av ratten på FREJA eller med datorns tangentbord och mus, även online. 2

3 Distansinstrumentet Konfigurationssidan Distansinstrumentet är utformat för provning av distansrelän. På konfigurationssidan matas antalet zoner in som skall provas och även tid- och impedanstoleranser för att på så sätt skapa ett automatiskt prov. Ingen programmering krävs. Senare, när detta objekt hämtas upp via kontrollcentret återskapas samtliga inställningar, så att provningen omedelbart kan börja. Anslutningssidan På anslutningssidan matas information in om hur anslutningar till reläet skall göras, inklusive bilder om så krävs. Eftersom denna information sparas tillsammans med objektet i kontrollcentret kan det visas igen nästa gång detta relä skall provas. Zt-sidan Zt-sidan är utformad för tidsprovning av distansrelän. I normala fall provas en feltyp åt gången vid provning av relän. Med kan dock samtliga sju feltyper provas automatiskt. Allt som behöver göras är att trycka på <Start>-knappen. FREJA provar automatiskt samtliga sju feltyper och jämför sedan avläsningarna med de teoretiska värdena som matats in på konfigurationssidan. Om avläsningarna är OK lyser en grön lampa. I annat fall lyser en röd lampa. Vid kontroll av den bakåtriktade zonen kan provet börja under 0 ohm i den tredje kvadranten. RX-rampsidan RX-rampsidan, som är en del av programmet för distansinstrument, är avsett att prova distansreläns räckvidd. Först definieras start- och stoppvinklar och delta fi mellan ramperna. Tryck sedan på <Start>knappen. FREJA kommer nu att automatiskt prova samtliga sju feltyper genom att använda den tidsbesparande sök halva - metoden. Man kan också definiera egna ramper och använda musen för att definiera start- och slutpunkter. Om referensgrafer definierats kommer programmet att jämföra de verkliga provningsresultaten med referensgrafen och kontrollera om det finns några avvikelser från de toleranser som matats in på konfigurationssidan. Om resultatet är OK lyser en grön lampa och i annat fall en röd lampa. RX-sidan På RX-sidan definieras provningspunkter manuellt. Man kan definiera olika punkter på oscilloskopet genom att använda musen eller tangentbordet. Välj automatläget och tryck på <Start>-knappen. FREJA kommer nu att prova samtliga punkter med avseende på de valda feltyperna. Punkterna tilldelas olika färger beroende på funktionstiden. Vid val av det manuella läget kan vridknappen användas för att leta efter en gräns. En nyhet är RX-gränssidan som gör att gränsprovning går snabbare. Referensgrafer Effektiv provning och analys av prestanda kräver väldefinierade referensvärden. FREJA kan automatiskt skapa IEC- och IEEE - standardkurvor för överströmsrelän. Man kan också skapa referensgrafen på impedansplanet genom att använda det medföljande biblioteket med distansrelän från de stora tillverkarna och/eller skapa andra karakteristika genom att använda den standardiserade runda linsen och linjära element (inklusive mho, kvadrilaterala och glasstrutformade koner). Klippa och klistra-knapparna gör det lätt att ta kopior på den första zonen och sedan editera dessa kopior genom att infoga zon 2- och zon 3-värden. De senaste och mest avancerade distansreläna med sofistikerade impedanskarakteristika och flera inställningsgrupper kräver ett stort antal parameterinställningar. ProGraph-funktionen gör det möjligt att importera parameterinställningar från en selektivitetsplan, som fungerar som förlaga och som iordningställts i Microsoft Excel. Detta eliminerar manuella överföringsfel. FREJA-programmet skapar automatiskt referensgrafen. En del relätillverkare kan skapa en RIO-fil med reläets inställningar. Genom att använda FREJAs RIO-konverterare kan referensgrafer skapas baserade på dessa inställningar. Nu finns även färdiga strömkurvor för ett flertal relätyper. Distans, Konfig Distans, Zt 3

4 Instrumentet Ström Instrumentet Ström är designat för att prova alla typer av strömskydd, från elekromakaniska, med eller utan induktionsdisk, till moderna digitala reläer. På sidan Konfigurering ställer man in alla provningsvillkor. På sidan Tillslag kommer systemet inte bara att hitta reläets tillslagsvärde utan också återgången. Hysteresen kommer att bli framräknad automatiskt. På sidan Tidtest verifieras tripptiden vid olika strömamplituder. En referenskurva kan bli skapad på samma sätt som i Distans genom att välja rätt typ av kurva och skriva i inställningarna. Tidtestet kan köras i logaritmisk skala, tid, ström eller båda. Instrumentet Spänning Instrumentet Spänning är avsett för provning av alla typer av spännigsreläer, från elektromekaniska till moderna numerära skydd. På sidan Konfigurering ställer man in alla provningsvillkor. På sidan Tillslag, kommer systemet inte bara att hitta det reala tillslagsvärdet utan också återgången. Hysteresen kommer att bli framräknad automatiskt. På sidan Tidtest verifieras tripptiden vid olika spänningsamplituder. En referenskurva kan bli skapad på samma sätt som i Distans, genom att välja rätt typ av kurva och skriva i inställningarna. Tidtestet kan köras i logaritmisk skala, tid, spänning eller båda. Instrumentet Ström, Tillslag Instrumentet Spänning, Tillslag Instrumentet Ström, Tidstest Instrumentet Spänning, Tidstest 4

5 Instrumentet Frekvens I Frekvens kan man generera en frisk- och en felfrekvens, manuellt på sidan Manuell eller automatiskt (en sekvens av förfel fel) på sidan Scan. På sidan Ramp hittas den aktuella felfrekvensen som ska motsvara den inställda felfrekvensen på skyddet. Instrumentet Återinkoppling Instrumentet Återinkoppling är en kombination mellan sekvensen i General och RX i Distans. Orsaken är att det är mycket lättare att ställa in ett förfel i ett vektorplan medan ett fel i zon 1 är lättare att simulera i en impedansplan. Instrumentet Återinkoppling är gjort för provning av reläer med inbyggda funktioner för automatisk återinkoppling. Instrumentet Auto 300 Auto 300 är ett instrument med vars hjälp man kan skapa en automatisk sekvens, utan några kunskaper om programmering. Du bara Lägger till ett prov eller Lägger till info i en lista. Provningarna är normalt sådana som du kört förut, i något av de andra instrumenten, t.ex. General. Info kan vara en vanlig Word-fil eller annan fil, t.ex. en EXE-fil eller en XLS-fil som startar programmet Excel. Instrumentet Mätomvandlare Detta instrument används för att prova alla typer av mätomvandlare, genom att jämföra uppmäta utgången mot inställningarna. Resultaten kommer att visas i lineärformat, absolut-, relativ- eller fullskalefel. Instrumentet Frekvens, Ramp Auto 300 Instrumentet Återinkoppling Instrumentet Mätomvandlare 5

6 Instrumentet Transient Transientinstrumentet används för att generera transienta vågformer från en störningsskrivare. Filformat som stöds är Comtrade, ASCII, EMTP WASAuto 21. Auto 21 AUTO21 konverterar FREJA RTS 11, 21, 21D och FREJA 300 DOS provningsplaner till FREJA 300 Win. Det gör det möjligt att köra och skriva ut dessa i Windows-miljö. Instrumentet Sync U-f min och max U-f min- och maxdelen av Sync-instrumentprogrammet är speciellt utformat för att testa spännings- och frekvensgränser hos ett synkroniseringsrel ä. Detta test genomförs automatiskt. Tryck på <Start>-knappen och programmet börjar automatiskt att söka efter gränserna. Synkroniseringssidan Synkroniseringssidan är utformad för att mäta förgivningstiden. Den gör det också möjligt att mäta de pulser som skickas ut från synkroniseringsreläet. Synkrokontrollsidan Synkrokontrollsidan är utformad för provning av synkroniseringskontrollreläer. Ställ först in fasvinkeln på +20 (eller någon annan startpunkt). Ändra sedan fasvinkeln tills du når gränsen. Tryck på <Spara>-knappen för att spara resultatet. Prova nu på den andra sidan. Börja med -20 och ändra sedan fasvinkeln till du nått fram till den andra gränsen. Instrumentet Transient Sync, U-f Min & Max Instrumentet Auto 21 Sync, Synchro Check 6

7 Instrumentet Differential Instrumentet Differential är avsett för att prova diff-skydd för transformatorer med bara två lindningar men det kan användas i andra applikationer också, som diff-skydd för generator eller flerlindningstransformatorer. I sist nämnda fallet görs provet på en lindning i taget. Sidan Konfig 1 används för moderna numeriska reläer där relationen mellan H och L och anslutnigsgruppen görs internt i skyddet. Testströmmarna och fasvinklar kontrolleras härifrån. Sidan Konfig 2 används för äldre modeller av diff-skydd. Alla anpassningar görs externt av hjälpströmtransformatorer. Sidan Tillslag kontrollerar inte bara tillslagsströmmen men kan också göra en tidstest inställd som procent innan tillslag. På sidan Bias kommer BIAS-karakteristiken att bli provad. Resultaten kommer att jämföras med referenskurvan som skapas på samma sätt som i föregående instrumenten. På sidan Övertoner provas reläets förmåga att blockera trippen för vissa övertoner samt trippa för andra. På sidan Stabilisera kan man ta reda på om alla anslutningar är rätt gjorda genom att jämföra uppmätta värden på reläet och det som FREJA genererar. Instrumentet Differential Konfig 1 Instrumentet Differential, Bias Char. Beställningsinformation Standard, med programvarunyckel Uppgradering Standard Transientinstrument (SW) Mätomvandlarinstrument (SW) Differentialinstrumentet (SW) Auto 21 instrument (SW) Se även avsnittet Tillbehör för reläprovning Art.nr. CF-8203X CF-8282X CF-8214X CF-8215X CF-8223X CF-8221X 7

8 ANMÄRKNING BETRÄFFANDE COPYRIGHT OCH ÄGARRÄTTIGHETER 2008, Programma Electric AB. Samtliga rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument ägs av Programma Electric AB. Ingen del av detta arbete får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, såvida det inte tecknats ett skriftligt licensavtal med Programma Electric AB. Programma Electric har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att detta dokument är komplett och korrekt. Informationen i detta dokument är dock föremål för förändringar utan förvarning och är inte att betrakta som en förpliktelse från Programma Electric AB:s sida. ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE VARUMÄRKEN Megger och Programma är registrerade varumärken i USA och andra länder. Samtliga övriga märken och produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av respektive företag. Programma Electric AB är certifierad i enlighet med ISO 9001 och Programma Electric AB Eldarvägen 4 Box 2970 SE TÄBY Sweden T F Art. No. ZI-CF04S Doc.CF0700AS 2008

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Chaos desktop manual. Version 4.3

Chaos desktop manual. Version 4.3 Chaos desktop manual Version 4.3 Innehållsförteckning System... 1 Systemkrav... 1 Reset... 2 Generellt... 4 Installera CAD Funktioner... 4 Desktop batch... 6 Registrering... 7 Installationsfiler... 12

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer