Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Särskild lärarutbildning SÄL3 Examensarbete 15 högskolepoäng Administrera elevbedömningar och utveckling av datorsystem för detta Administrate Student Appraisal and Software Development of a Tool for this Purpose Tobias Persson Lärarutbildning 90 poäng vt 2008 Examinator: Nils Andersson Handledare: Björn Lundgren

2 2

3 Abstract The purpose of this essay has been to investigate if teachers spend much time to administrate assessment from students and if they consider this a time-consuming task. The conclusion is that teachers often handle these results more than one time. Sometimes teachers first manually write down the students result in paper and after that write it to the computer and then finally handle the result a third time when putting together a compilation of the results when for example it s time for students to have performance appraisal with their mentor. Some teacher saves the result directly into a computer system where the student immediately can see the result and therefore the teacher saves time since the results only have been handled a single time. Further on this paper deals with how a system that administrates student results should look like according to theory and behave and finally software for this purpose has been developed. Avsikten med detta examensarbete har varit att undersöka om lärare på gymnasienivå ägnar enligt dem själva mycket tid åt att administrera anteckningar om elevbedömningar och om de anser detta vara tidsödande. En enkätundersökning har gjorts på detta område. Slutsatsen är att lärare ofta behandlar samma elevbedömning mer än en gång. Detta kan visa sig genom att en anteckning om en elevbedömning först skrivs ned i en lärarkalender för att sedan föras in på datorn och för att slutligen tas fram för en sammanställning vid till exempel ett utvecklingssamtal. Ett fåtal pedagoger i undersökningen använder sig av ett datoriserat system för att föra in bedömningar direkt, ett system där elever kan logga in och se sina bedömningar vilket gör att antalet behandlingar av bedömningar för läraren minskar. Vidare tar uppsatsen upp hur ett datoriserat system för att spara och administrera elevbedömningar enligt teori bör se ut. Här gås begrepp igenom för att allmänt skapa ett bra grafiskt gränssnitt och olika tekniker för att visa mycket information på liten yta behandlas. En sådan programvara har också utvecklats och redovisas. Ämnesord: Datorprogram, elevbedömning, LMS, lärplattform, nätbaserat, tidsbesparing. 3

4 Innehållsförteckning Förord Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsning Programöversikt Lärplattform definition Öppen källkodsprogram definition Schoolsoft Fronter Excel Google Doc Öppna källkodsprogram Mitt program Teori - Gränssnitt och layout Bra gränssnitt Objektgruppering Teckensnitt Inställningsmöjligheter Färgpsykologi Tillgänglighet för funktionshindrade Mycket information på liten plats Standard zoom Reducering Fish-eye zoom Dynamisk visning Hyperlänk Metod Urval Datainsamlingsmetod Enkätundersökning Procedur Enkätundersökning Databearbetning och tillförlitlighet Resultat Undersökningsresultat Fråga 4 Hur sparar du dina elevers resultat på prov, inlämningsuppgifter mm i det första skedet? Fråga 5 Har dina elever ständig tillgång till sina resultat? Fråga 6 Hur arbetskrävande tycker du resultatinförandet är? Fråga 7 Är du tvungen att själv sammanställa dina elevers resultat tex vid omdömesskrivning inför utvecklingssamtal? Fråga 8 Har du eller ni på skolan något system för att skriva/lämna ut omdömen inför tex utvecklingssamtal? Fråga 9 Upplever du det som arbetskrävande att skriva omdömen? Ålderssamband för sparandet av elevomdömen i pappersform

5 3.2 Mitt program Kravspecifikation Programresultat Begränsningar Diskussion Sammanfattning av resultat Fråga 4 - Hur sparar du dina elevers resultat på prov, inlämningsuppgifter mm i det första skedet? Fråga 5 - Har dina elever ständig tillgång till sina resultat? Fråga 6 Hur arbetskrävande tycker du resultatinförandet är? Fråga 7 Är du tvungen att själv sammanställa dina elevers resultat tex vid omdömesskrivning inför utvecklingssamtal? Fråga 8 Har du eller ni på skolan något system för att skriva/lämna ut omdömen inför tex utvecklingssamtal? Fråga 9 Upplever du det som arbetskrävande att skriva omdömen? Ålderssamband för sparandet av elevomdömen i pappersform Resultatens tillförlitlighet Bortfall Slutsatser Arbetets nytta för läraryrket Enkätundersökningen Mitt utvecklade program Framtiden Referenser Litteratur Internetkällor Övriga källor Bilagor Enkät

6 Förord Tack till mina kollegor för era insiktsfulla synpunkter angående hur enkäten skulle utformas. Vidare tack till alla kända som okända kollegor ute i Sverige som valde att svara på min enkät vilket gjorde denna uppsats möjlig. Vidare vill jag rikta ett tack till min kurskamrat Ole Lidegran som hjälpt mig med frågor angående lärplattformen Fronter. Slutligen tack till min handledare Björn Lundgren vars värdefulla synpunkter på uppsatsens uppbyggnad och text gjorde den mer korrekt och språkligt bättre. 6

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund I detta examensarbete undersöks hur lärare arbetar och administrerar resultat från elevers prestationer i gymnasieskolan. I varje kurs som någon lärare håller finns en mängd moment, såväl muntliga som skriftliga som pedagogen på något sätt bedömer och för in en anteckning på i något system. Hur detta görs och administreras är olika från lärare till lärare och från skola till skola. Vidare vid ett antal tillfällen över ett läsår sammanställer läraren dessa anteckningar för varje enskild elev då det är dags för utvecklingssamtal, betygsättning eller helt enkelt då en lägesrapport för eleven är önskvärd. Jag känner som aktiv pedagog att dessa moment kan vara arbetskrävande. Inte sällan skrivs först en bedömning ner på papper i till exempel en lärarkalender för att vid ett senare tillfälle föras in elektroniskt på datorn och till slut vid behov tas fram och sammanställas för exempelvis ett utvecklingssamtal. Då har samma omdöme behandlats tre gånger och då antalet elever och bedömningsmoment ofta är stort kan detta sätt att behandla elevdata ta avsevärd tid i anspråk från pedagogerna. Tid som jag tror kan utnyttjas på ett bättre sätt. Många tycker dessutom att de datorsystem de använder för att hantera elevresultat är för komplexa och att det ofta kräver mycket av användaren för att få den utvecklingsmiljö man strävar efter 1. Ofta är det bara någon liten del av ett helt system som är önskvärd att jobba med och alla funktioner runt omkring gör att det blir onödigt invecklat att utnyttja systemet så som det önskas. Inte minst för icke datorvana användare som redan från början kan ha ett uppbyggt motstånd mot datorprogram. Jag kommer i detta examensarbete att undersöka hur lärare på olika skolor jobbar med detta och hur de ser på tidsåtgången för till exempel sammanställning inför utvecklingssamtal. Jag kommer vidare att titta på en del program på marknaden idag som används för att spara lärares bedömningar på elevresultat och se på deras 1 T. Schultz och M. Nergell, 2004 [www] 7

8 fördelar och nackdelar. Jag kommer vidare att titta på forskning om hur ett bra pedagogiskt uppbyggt program bör se ut och med hjälp av detta utveckla ett eget webbaserat program för administration av elevbedömningar som förhoppningsvis ska kunna förenkla hanteringen av dessa mängder av data för både lärare och elever. 1.2 Syfte Jag vill undersöka hur lärares syn på hantering av bedömningar av elevresultat ser ut. Vidare undersöka hur ett bra och lättanvänt skolsystem för sparning och administration av dessa bedömningar ska se ut. Tanken är inte att ersätta dagens lärplattformar utan att ersätta sättet som många lärare idag i ett första skede sparar anteckningar om elevomdömen, det vill säga antingen i skriftlig form i en lärarkalender eller i digital form i Excel-ark lokalt på sin dator. Med andra ord är syftet att förhoppningsvis förbättra situationen om den behöver förbättras. 1.3 Frågeställningar 1. Uppfattar lärare att det är tidskrävande att administrera elevbedömningar? 2. Hur ska ett webbaserat system se ut för att kunna visualisera mycket information men ändå rymmas på en dataskärm? 3. Hur gör man systemet så lättanvänt och pedagogiskt att det blir en tidsvinst att använda istället för en extra arbetsbörda att hantera elevbedömningar i systemet? 1.4 Avgränsning I undersökningarna har endast gymnasieskolor valts. Ingen hänsyn till datortäthet för lärare respektive elever har beaktats. Jag har inte observerat elevanvändning och läraranvändning av mitt utvecklade system då tid inte funnits till detta i utvecklingsprocessen. 8

9 1.5 Programöversikt Efter undersökningar på Internet 2 och samtal med lärarkollegor på andra skolor framkom det att det finns ett otal olika lärplattformar som används på skolor idag. Jag kommer i detta kapitel att titta på en del av dessa med främsta fokus på just hur det är möjligt att spara och administrera anteckningar om elevbedömningar. Jag kommer även att definiera begreppen lärplattform och öppen källkodsprogram Lärplattform definition Begreppet lärplattform kan behöva definieras. Detta begrepp syftar på ett system, ofta nätbaserat som möjliggör för elever och lärare att interagera med varandra 3. Här kan finnas möjlighet för publicering av lektionsplanering, schema, närvaro, uppgifter, omdömen och mycket mer. Dessutom finns ofta funktioner för att skapa forum, virtuella klassrum, e-posthantering, gruppdiskussioner, chatt och andra kommunikationsmöjligheter 4. En väl utvecklad lärplattform kan som definitionen antyder användas till så mycket mer än bara spara och administrera anteckningar om elevbedömningar som är det som framför allt berörs i detta examensarbete. Fokuseringen i programöversikten kommer alltså att ligga på hur sparandet av bedömningar på elevuppgifter och möjligheten att få översikt över dessa ser ut Öppen källkodsprogram definition Ofta kostar ett program pengar att köpa in och använda, men det är inte alltid så. Parallellt med att kommersiella programvaror utvecklas så utvecklar också grupper (ofta via gemensamma portaler på Internet) program med så kallad öppen källkod (eng. open source). Detta innebär att koden för hur programmet är uppbyggt är synlig för alla och att vem som helst får ändra, modifiera eller vidareutveckla koden för sina egna syften 5. Dessa programvaror är ofta gratis och har på senare år blivit mer och mer användbara som alternativ till kommersiella programvaror. Det finns till exempel öppen källkodsprogram som substitut till O. Lidegran, 2007 [www] 5 M. Forsberg, E. Jacobsson, M. Lindegren, A. Naeve och C.R. Wessblad, 2006 [www] 9

10 Microsoft Office som gör att privatpersoner, skolor eller organisationer kan spara pengar på denna vanligt förekommande mjukvara. Ett sådant väl utvecklat exempel är OpenOffice som ser ut som, fungerar som och används precis som Office-paketet. Den stora skillnaden är att den är gratis. En annan fördel med öppen källkod är att användaren själv, om kunskap finnes kan skriva om programmet för att passa dennas behov. Exempel på öppna källkodsprogram för varierande användningsområden ses i nedanstående lista: OpenOffice 6 för dokumenthantering VLC 7 för filmvisning SharpDevelop 8 för programmering Audacity 9 för ljudbearbetning WAMP 10 för databas- och webbprogrammering Som ovan visar finns det öppna källkodsprogram som alternativ för de allra flesta kommersiella programmen. Självklart finns det också en mängd öppen källkodsprogram som fungerar som en lärplattform och nedan kommer en del av dem diskuteras samtidigt som några av de mest använda kommersiella lärplattformarna också tas med Schoolsoft Detta är lärplattformen som används på skolan jag för närvarande är anställd på och är därmed det system som är mest testat av mig 11. Här finns möjligheten att skapa uppgifter som läraren sedan kan bedöma eleverna på och sätta ett betyg och omdöme. Läraren har möjlighet att dels sätta ett betyg på uppgiften, skriva ett omdöme som eleven kan se genom inloggning och dessutom skriva ett omdöme som endast är tillgängligt för läraren själv. Fördelen med Schoolsofts system är att elev och vårdnadshavare själva kan logga in och då ha tillgång till bedömningarna på aktuell elevs uppgifter. Det går också snabbt att sammanställa en elevs bedömningar då denna funktion är inbyggd i systemet. En nackdel är att det tar ganska mycket tid för läraren att skriva

11 omdömen i olika uppgifter då inte dessa visas på samma sida. Översikten över en hel klass uppgifter och resultat är inte heller den bästa. Läraren kan dock tydligt se en specifik elevs omdömen i en kurs men inte samtliga elevers på en gång. En annan funktion som inte finns är att det som lärare endast går att fylla i en text på en elev åt gången. Om en lärare till exempel vill fylla i någon text om bra kämpat eller något annat allmänt som pedagogen vill att alla elevers omdömen ska innehålla måste denna text skrivas i under varje elev en och en. Vidare måste läraren komma ihåg att spara sina ändringar då någon uppdatering av resultatrapporteringen skett Fronter En annat mycket vanlig lärplattform är det norska systemet fronter 12. Här kan lärare lägga upp uppgifter och bedömningar på dessa. Elever kan så klart logga in på systemet och ta del av sina resultat, men en nackdel är att vårdnadshavare i nuläget inte har denna möjlighet. Inte heller på detta system går det att samtidigt få in en text på mer än en elev åt gången. Däremot uppdateras sidan automatiskt efter varje ifyllt resultat, vilket förhindrar att information går förlorad om en lärare glömmer att spara innan webbläsaren stängs. En annan fördel med detta system är att det finns funktion för att få bedömningar utmailade via systemet automatiskt. En nackdel med systemet är att det kan vara svårt att se vem som har behörighet att läsa vad inne på lärplattformen. Detta framgår inte så tydligt som det är önskvärt Excel Det kanske vanligaste sättet för lärare att via något program spara anteckningar på elevbedömningar är att mata in dem i ett tabellformat på sin dator. Detta kan till exempel göras i Microsoft Excel 14. Fördelen är att det är enkelt och att användaren har full kontroll över hur denna vill att det ska se ut med tanke på storlek, färger med mera. Även översikten över en hel klass bedömningar är god. Nackdelen är att elever inte kan logga in via Internet och se sina bedömningar då de ligger Intervju O. Lidegran,

12 lokalt på lärarens dator. Dessutom krävs det jobb att sammanställa bedömningarna då ett omdöme i en kurs för en elev ska delas ut. Läraren har också endast tillgång till sina sparade anteckningar då denna sitter vid den datorn där Excel-arket sparades Google Doc 15 Denna applikation är ett gratisprogram som fungerar likadant som Microsoft Excel beskrivet ovan, men går att redigera online. Detta medför fördelen att det går att komma åt och ändra och läsa innehållet från vilken Internetuppkopplad dator som helst. Här finns även möjligheter för att låta andra användare se dokumentet. Nackdelen är att det inte går att kontrollera vilka delar vilka användare ska få se. Det vill säga att en elev kommer att se alla andra elevers bedömningar om dessa är samlade på ett enda dokument, vilket ofta inte är önskvärt Öppna källkodsprogram Det finns en hel del öppna källkodsprogram som fungerar som en lärplattform och har funktioner för att spara och administrera anteckningar om elevbedömningar. För att nämna några finns det Moodle 16, Sakai 17 och Atuter 18. Alla dessa exempel är gratis och användare kan själv utveckla extrafunktioner till systemen. Detta gör dessa system väldigt flexibla. Men då få personer har kunskapen att själv programmera in funktioner så är det oftast i standarutförande systemen används. Nackdelen med dessa system är att supporten oftast är något begränsad till skillnad mot de kommersiella system som finns på marknaden vilket gör att många skolor inte använder sig av dessa gratisprogram som lärplattform utan väljer att betala för att få ett färdigt och fungerande system som går snabbt och enkelt att komma igång med. 1.6 Mitt program Genom att undersöka befintliga programvaror på marknaden idag har en tydlig bild vuxit fram över hur mitt program bör se ut och vilka funktioner det ska ha. En

13 kombination av enkelheten i Excel och onlineediteringen i Google Docs skulle vara önskvärt för mitt program i kombination av inloggningsmöjligheten hos de olika lärplattformarna. Att dessutom i systemet kunna få en sammanställning av elevers resultatbedömningar på olika sätt automatiskt skulle vara bra. 1.7 Teori - Gränssnitt och layout För att utveckla ett bra pedagogiskt uppbyggt program som dels ska vara lättanvänt och samtidigt ha med de funktioner som krävs för att vara användbart är en överblick av forskning på området nödvändig Bra gränssnitt Att göra ett bra gränssnitt kräver att utvecklaren gör många val till exempel angående placering av knappar, vilket teckensnitt och färger som ska användas. Bra val gör att webbplatsen eller gränssnittet lyfter programmet och gör det lättare för användaren att ta till sig. Men lika ödesdigert kan det vara om fel val görs. Nedan diskuteras några teorier som utvecklaren bör ha kunskap om för att skapa ett lättnavigerat och väl fungerande gränssnitt Objektgruppering När en webbsida ska konstrueras, eller för den delen vilket grafiskt gränssnitt som helst så är där en del saker att tänka på. Först av allt så ska utvecklaren inte vara rädd för tomma ytor, eftersom tomma ytor framhäver objekten på resten av skärmen och gör dessa mer intressanta. Om för många knappar och objekt trycks in på samma skärmbild blir det snabbt rörigt och svårt för användaren att orientera sig i gränssnittet. Ofta är det då bättre att låta användaren på ett logiskt sätt klicka sig ner i en hierarkisk modell för att hitta funktionen som söks än att alla funktioner är direktåtkomliga från huvudskärmen 19. Var ska då de viktigaste knapparna läggas för att användaren snabbt och enkelt ska komma åt dem? Det finns en känd lag som beskriver hur lång tid det tar för en människa att nå ett objekt med ett pekdon, såsom det mänskliga pekfingret eller en muspekare. Denna lag kallas för Fitts lag 20 och ser ut som följande: 19 P. Andersson, J. Löwgren,

14 Där D T = 1 + 0,1 log 2 ( + 0,5) S T = tid för att komma till målet för pekaren D = avståndet till målet S = storlek på målet Ur denna lag kan uttydas att ju närmre målet pekaren befinner sig och ju större det är desto snabbare når pekaren detta mål. Lagen berättar vidare att det är bra att placera knappar nära kanter av skärmen då kanten då blir ett med knappen och gör denna till ett oändligt stort objekt vilket medför att tiden att nå detta objekt minskar avsevärt. Detta är varför det är bättre att använda sig av få och större knappar placerade på ett intelligent sätt för att göra sitt användargränssnitt lättare att manövrera sig i. Samtidigt får utvecklaren tänka på att det ska se snyggt ut också Teckensnitt Vilket teckensnitt som ska väljas är ofta beroende på vad för sorts text som ska visas. Där finns två huvudtyper av teckensnitt, serif och sans serif. Skillnaden är att ett teckensnitt med seriffer har extra utbucklingar av någon typ längst ut på spetsarna av tecknen, se figur 1.1. Sans serif teckensnitt saknar dessa. Text på papper använder sig ofta av seriffer vilket gör raderna enklare att följa, men på en datorskärm kan sådan text vara svår att fokusera 21 och sans serif teckensnitt kan med fördel användas. T T Figur 1.1 Bokstav till vänster med seriffer och den till höger utan 21 A. Dix,

15 Webbutvecklare använder sig ibland av bakgrundbilder, blinkande objekt eller rullande text för att göra sin sida mer underhållande, men detta minskar läsligheten och bör därför undvikas Inställningsmöjligheter För att olika användare med olika mycket datorvana ska kunna använda sig av samma program är det viktigt att programmet dels är lättanvänt, men samtidigt avancerat för att den datorvana användaren ska kunna få ut så mycket som möjligt ur programmet. Problemet är att för mycket funktioner snabbt gör att den datorovana användaren får svårt att få överblick över programmet. Ett sätt att lösa detta problem på är att låta användaren själv ha möjlighet att ställa in utseendet och antalet funktioner som ska vara tillgängliga. Ett exempel är Microsoft Words office-assistent som kan poppa upp i nedre hörnan med användbara tips till användaren. Detta är en funktion som användaren själv kan kontrollera och välja att ta bort om så önskas. Ett annat exempel som kommit mer och mer är att menyerna inte visar alla funktioner utan bara de som nyligen använts samtidigt som där längst ned på menyn är en pil som visar resterande funktioner. På detta sätt behöver den datorovana inte se allt medan den insatte har tillgång till alla funktioner. I figur 1.2 syns samma meny med de vanligaste funktionerna i arkivmenyn och då pilen valts för att visa alla i programmet Microsoft Word. 22 J. Nielsen,

16 Figur Visar hur vissa menyval döljs för att göra gränssnittet enklare Färgpsykologi Eftersom utseendet på en webbsida eller ett grafiskt gränssnitt är viktigt spelar färgerna utvecklaren väljer en stor roll i hur programmet tas emot av användaren. Olika färg kan hjälpa för att gruppera objekt, utmärka specifika delar av information eller hjälpa användaren associera vissa knappar med speciella funktioner. Så att ha i tankarna den fördel som färganvändning kan ha i utvecklingen av gränssnittet är viktigt, men samtidigt den nackdel färganvändningen kan ha om den används på fel sätt 23. Ett exempel på fel färganvändning är då utvecklaren inte tänkt på att cirka 10 % av människor av manligt kön är färgblinda (medan siffran för kvinnliga endast är ungefär 0,5 %) 24. Det vanligaste problemet dessa människor har är att åtskilja färgen grönt från rött. Då kan man lätt inse att en grön text på en röd bakgrund inte är det lämpligaste att använda. Dock är det väldigt vanligt att ha en grön 23 J. Johnson, K. Rydberg,

17 symbol för att något är ok och en röd då det är stopp någonstans i programmet. Jämför till exempel med våra vanliga trafikljus. Här är det då viktigt att inte bara lita på färgen utan också forma de röda och gröna symbolerna så att det utan färgseende går att urskilja skillnaden mellan dem. Detta kan till exempel göras genom att den gröna symbolen visas som en tumme upp och den röda som en tumme ner. Färger kan vara användbart till mer än att framhäva objekten på skärmen, färgerna kan också hjälpa till att ge en känsla av något för användaren. Vi har redan från unga år blivit lärda att en viss färg eller färgkombination har en viss betydelse 25. Som skrivit innan så förknippas rött med stopp och grönt med ok, men där finns andra intressanta färgassociationer. Till exempel färgkombinationen svart och gult 26. Det är känt att svart färg på gul bakgrund ger oss en mycket bra kontrast, och ofta används starka färger med stark kontrast för att symbolisera fara eller varning av något slag då detta är viktigt att uppfatta för åskådaren. Detta utnyttjas till exempel i Microsoft Word då en varningssymbol visas, se figur 1.3, eller i symbolen för radioaktivitet, se figur 1.4. Figur 1.3 Microsoft Words varningsruta då användaren försöker skriva över en existerande fil. Symbolen är gul med ett svart utropstecken för att symbolisera fara. 25 A. Dix, J. Löwgren,

18 Figur Symbol för radioaktivitet med svart figur på gul bakgrund Tillgänglighet för funktionshindrade För att ett datorsystem ska vara användbart måste det kunna tillgodogöras och tolkas av alla människor, oavsett om personen i fråga skulle vara funktionshindrad eller inte. Och då 1,8 miljoner svenskar har någon form av funktionsnedsättning 27 är det viktigt att forma webbsidor eller datorprogrammet så även dessa personer kan ta del av informationen på sidan eller programmet. Ett exempel på att göra en skärmbild tillgängligare är att använda sig av färger på rätt sätt såsom beskrivit i föregående avsnitt. Vidare är det viktigt att använda sig av tillräckliga kontraster 28 så att personer med nedsatt syn kan uppfatta det. För blinda personer också ska kunna ta del av en webbplats till exempel är det viktigt att utvecklaren använder sig av korrekt standarder så att webbläsare med uppläsningsfunktion fungerar korrekt. Vidare måste beskrivningar av bilder finnas med i koden så att bildens betydelse även framgår för en person med nedsatt syn som använder sig av en webbläsare med uppläsningsfunktion som helt enkelt läser upp informationen på webbsidan och då även kan läsa upp en bilds förklaring Mycket information på liten plats Att visualisera någon form av data för att tydliggöra dess innebörd för åskådaren är viktigt 30. Visualiseringen kan till exempel göras genom grafer, tabeller eller på något annat sätt intelligent ordnad text. Men i dagens samhälle med mer och mer information kan datamängden inom ett valt område snabbt bli oöverskådlig. Datorn är då ett bra verktyg för denna visualisering, ofta bättre än utskrivet material då ett datorprogram kan ge möjligheter för användaren att interagera med informationen på olika vis. 27 Verva, 2007 [www] E. Yannis,

19 Det finns en mängd olika tekniker för att göra en datasamling mer överskådlig. En vanlig teknik är att på något sätt zooma in informationen på önskat ställe eller att helt enkelt skära bort den informationen som inte är önskvärd för tillfället Standard zoom Ett vanligt sätt att mer detaljerat se information i till exempel en graf är att helt enkelt zooma in på ett område 31. Det är enkelt att förstå att genom att zooma in ett område så går det för användaren att åskådliggöra mer detaljerad information från en från början stor graf. Men där är problem med denna metod. För att se samband mellan delar av grafen som ligger en bit ifrån varandra blir det svårt att zooma in på båda samtidigt. Och ofta är det just samband som är det intressanta att se i en graf. Även information som är närliggande men för användaren oviktig blir så klart förstorad och tar upp stor del av inzoomningen, plats som kunde ha använts på ett bättre sätt. Det finns dock många tillfällen där standard zoom är att föredra. Till exempel vid kartvisning där en inzoomning kan visualisera mindre vägar och liknande. Men om det är att se hur två städer är förbundna som är målet så kanske inte denna metod är den bästa utan en mer dynamisk och intelligent zoomning skulle vara att föredra. Funktionen med standard zoom är implementerat i de allra flesta program som hanterar data som ska visas på en skärm på något vis, allt från ordbehandlare (som visar datatypen text) till olika bildprogram Reducering Om hela datamängden inte är intressant så är en metod att göra informationen mer överskådlig att helt enkelt reducera mängden data. Problemet är att ofta blir det svårt att välja ut vilken data som är viktig och vilken data som kan skäras bort och detta kallas att reducera grafen (eng. pruning the graph) 32. Det finns en mängd olika tekniker för att göra denna reducering och metoderna går ut på att försöka hitta information som är starkt kopplade till varandra. Om programmet på ett bra sätt lyckas reducera informationen så gör detta att de samband användaren är ute 31 D. Gedye och R. Kitz, D. Gedye och R. Kitz,

20 efter tydligare går att se. Tyvärr är det ofta så att programmet inte på ett fullt tillfredsställande sätt lyckas med bortsorteringen av viktiga data vilket medför att den kvarvarande informationen antingen fortfarande är oöverskådlig eller att det som var önskvärt att se nu har reducerats bort Fish-eye zoom En del program använder sig av den så kallade metoden fish-eye 33, vilket innebär att informationen visas som den skulle se ut genom en klotformad guldfiskskål. Detta används ofta vid fotografering men även vid zoomning av en datamängd med tekniken fish-eye zoom. Detta innebär att det ger användaren en förstorad bild av det inzoomade området samtidigt som det runt omkring fortfarande finns kvar men i en mindre skala. Detta kan vara en mycket kraftfull teknik då en zoomning möjliggör dels detaljerad information samtidigt som samband med andra data kan ses. I figur 1.5 och 1.6 kan en meny ses som använder sig av just denna teknik 34. Figur 1.5 och figur 1.6 En meny överst som i bilden under är inzoomad med fish-eye teknik

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B.

Al-Salamah skolan. Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. Al-Salamah skolan Användarmanualen för InfoMentor P.O.D.B. HT - 2011 2 Välkommen till manualen för vårdnadshavare i InfoMentor P.O.D.B. Detta är en manual som skall hjälpa dig som vårdnadshavare att använda

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Utformning av samtalsmallar

Utformning av samtalsmallar Jan 14 Utformning av samtalsmallar Den här guiden beskriver hur du kan ta fram och anpassa mallar för Utvecklingsplaner för alla skolformer i Unikum. Här beskrivs också hur mallen är uppbyggd samt vilka

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Användarmanual Vklass lärplattform (Vårdnadshavare) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass 3 Om Vklass lärplattform 3 Videomanual 3

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev

Användarmanual Vklass lärplattform. Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform Student/Elev Användarmanual Vklass lärplattform (Elever) Sida 2 av 15 Innehållsförteckning Inloggning till Vklass 4 Vad är mina inloggningsuppgifter 4 Var loggar föräldrarna

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger till en logotyp... 4 Hur du anger

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio

Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio Handledning för användning av Fronter Inlämning och Portfolio Innehåll 1 Vad är Fronter? 2 2 Digital portfölj - eportfolio 2 3 Inloggning 3 4 Inlämning av material och instuderingsfrågor till laborationerna

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24 ur ett lärarperspektiv Sida 2/20 Innehållsförteckning edwise på ipad... 3 1 Min Sida... 3 2 Informera... 3 2.1 Information... 3 2.2 Översikt information... 4 3 Planera... 5 3.1 Kalender... 5 3.2 Schema...

Läs mer

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 -

Familjewebben. Information och manual för föräldrar Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Familjewebben Information och manual för föräldrar 2012-09-21 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsförvaltningen - 1 - Innehållsförteckning 1 Logga in i InfoMentor 3 2 Startsidans innehåll... 4 3

Läs mer