Omsorg och socialförvaltningen Dnr On Omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorg och socialförvaltningen Dnr On 2014-273 Omsorgskontoret"

Transkript

1 Avtal Mellan Linköpings kommun genom Omsorgsnämnden, nedan kallad beställaren, och utföraren Utbildningsförvaltningen, Jobb- och Kunskapstorget, har följande avtal slutits, för att bedriva arbetsinriktad rehabilitering och stöd vid Jobb- och Kunskapstorget. Avtalstid, ersättning med mera I detta avsnitt beskrivs avtalstid, möjlighet till förlängning, ersättning och betalning med mera. Avtalstid Avtalstiden är Möjlighet till förlängning Avtalet förlängas med 2 år, på i övrigt oförändrade villkor om inte någon av parterna skriftligen sagt upp avtalet senast 12 månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. Pris och ersättning Ersättning utges med kr per år i 2014 års prisnivå. Ersättningen omfattar ca 60 platser per år, beroende på genomströmning kan detta omfatta fler personer. Verksamheten redovisar sina prestationer löpande fyra gånger per år. Pris är angett i svenska kronor exklusive moms. I priset ingår allt som har med uppdraget att göra. I totalpriset ingår samtliga kostnader för verksamheten inklusive lokaler. Från justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. Helårsersättningen år 2015 räknas om med det fastställda procenttalet för år 2015 enligt formeln: Helårsersättningen år 2015*(1 + det fastställda procenttalet för år 2015/100) =helårsersättningen 2015 Om definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.

2 Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande under slutåret användas. Om avtalet innehåller en förlängningsoption och denna förlängningsoption träder i kraft, ska ersättningen under året i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret. Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. Fakturering Fakturering för hela månaden ska ske månadsvis i efterskott för avtalade och för hela månader fullgjorda prestationer, eller enligt former som överenskommits mellan utföraren och beställaren. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och liknande godtas inte. Faktura anses förfallen till betalning 30 dagar efter mottagandet. Fakturering sker via autobokföring. Av fakturan ska framgå följande: - vilken tidsperiod fakturan avser, - utförda prestationer, - referensperson, Faktura som saknar ovanstående uppgifter anses vara felaktig. Felaktig faktura betalas inte. Fakturan skickas till: Linköpings kommun Scanningcentralen 128A Linköping Omförhandling Om väsentliga förändringar sker vad gäller de förutsättningar som avtalet bygger på, till exempel ändring i gällande arbetstidsbestämmelser och/eller beslut av myndighet som parterna inte själva kan påverka, äger parterna rätt att påkalla förhandling om ändring av ersättning till den del som avser de ändrade förutsättningarna. Om antalet platser i genomsnitt understiger de avtalade 60 platserna kan beställaren ta initiativ till förhandling om avtalet. Tvist Eventuella tvister mellan beställaren och utföraren med anledning av uppdraget ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, och därefter, avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Linköpings tingsrätt som första instans. Tvister mellan beställaren och annan enhet inom Linköpings kommun ska lösas av kommunstyrelsen.

3 Hävning av avtal Om beställaren anser att utföraren inte uppfyller nämndens krav, lämnade anvisningar eller direktiv, eller i övrigt bryter mot avtalet har beställaren rätt att säga upp avtalet. Beställaren ska skriftligen påtala brister till utföraren. Utföraren ska rätta till skriftligen påtalade brister inom en månad. Utföraren ska även skriftligen redovisa vilka åtgärder som har genomförts och eventuellt ytterligare kommer att vidtas med anledning av påtalade brister. Om brister inte åtgärdas har beställaren rätt att säga upp detta avtal med tre månaders varsel. Upprepade brister kan leda till att beställaren häver avtalet. Utföraren är skyldig att ersätta den skada som kommunen, omsorgsnämnden kan lida till följd av avtalsbrott. Avtalshandlingar Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Avtal inklusive bilagor 2. Skriftlig ändring/tillägg till avtalet 3. Bilaga, uppdragsbeskrivning Lagstiftning, meddelarfrihet och allmänhetens rätt till insyn Följande avsnitt handlar om lagstiftning, offentlighet och sekretess, personalens meddelarfrihet, allmänhetens rätt till insyn med mera. Lagstiftning med mera Utföraren ska vid var tid följa gällande lagstiftning för verksamheten. Viktig lagstiftning för aktuell verksamhet är bland annat Förvaltningslagen, Kommunallagen, Socialtjänstlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialförsäkringsbalken (fd. LASS). Utföraren skall även följa tillämpliga förordningar, föreskrifter, kungörelser, allmänna råd med mera. Utföraren ska ombesörja de anmälningar till myndigheter med mera som kan komma att krävas med anledning av uppdragets genomförande. Utföraren ansvarar för att ta de myndighetskontakter som krävs med anledning av uppdragets genomförande. Utförarens personal är skyldig att till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till underårigs skydd. FN: s konvention om barnets rättigheter ska följas.

4 Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska tillämpas i samtliga verksamheter som bedriver socialtjänst eller motsvarande. Omsorgsnämnden har fastställt rutiner för anmälan enligt lex Sarah som utföraren skall följa, Offentlighet och Sekretess Med anledning av detta avtal kommer utföraren att få ta del av handlingar och/eller uppgifter för vilka det råder sekretess hos beställaren. Utföraren som omfattas av 2 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Utförare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte röja hos beställaren förekommande sekretessbelagd uppgift eller uppgift rörande beställarens interna förhållande, vare sig det sker muntligen, genom att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt samt att inte utnyttja sådan uppgift. Utföraren ska informera sin personal om denna sekretes samt tillse att berörd personal, inklusive elever, praktikanter och motsvarande, undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det dagliga arbetet följer gällande sekretesslagstiftning. Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal. Utföraren ska träffa avtal om denna tystnadsplikt med de underleverantörer som får del av handling eller uppgift för vilka det råder sekretess hos beställaren. Utföraren svarar för att dennes personal och eventuella underleverantörer känner till och följer ovanstående bestämmelser. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Beställarens ansvar för sekretess regleras i gällande lagstiftning. Kvalitetsledningssystem Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utföraren ska därför redogöra för sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, innehållande bl.a. hur de arbetar med avvikelserapportering, kompetensutveckling av personalen och kvalitetsutveckling. Av redovisningen ska framgå hur utföraren avser att systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten. Utförarens kvalitetsledningssystem redovisas i bilaga till detta avtal.

5 Utföraren ska följa kommunens riktlinjer gällande avvikelsehantering. Personalens meddelarfrihet och skyldighet att meddela kommunen Personal som är anställd hos privata utförare ska med undantag från vad som här sägs, omfattas av samma meddelarfrihet som råder för motsvarande kommunal personal, vilket innebär rätt att ge information till media om det som rör själva verksamhetens innehåll och som är av allmänt intresse. Meddelarfriheten ska inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållanden eller som kan rubba konkurrensförhållanden för utföraren. I meddelarfriheten ingår inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemliga enligt lag. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskilda personliga förhållanden, det vill säga för sekretessbelagda uppgifter. Personalen har skyldighet att meddela kommunen om missförhållanden finns eller uppkommer i verksamheten. Utföraren får inte efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar meddelanden. Det åligger utföraren att informera berörd personal om meddelarfriheten och informationsskyldighet om missförhållanden. Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att kommunen framställt begäran härom till kommunen lämna sådan information som avses i 3 kap 19 a Kommunallagen. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska om inte annat avtalas - lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utföraren är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. Enligt 2 kap 1 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess hos kommunen för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden för enskild om det kan antas att brukaren lider skada om uppgiften röjs. Information som lämnas till kommunen enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i avtalet. Ansvar försäkringar och skada Följande avsnitt handlar om utförarens ansvar för skada, försäkringar med mera.

6 Ansvar Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Detta inkluderar skada på eller förlust av kommunen tillhörig och av utföraren omhändertagen egendom. Utförarens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 20 miljoner kronor per skadetillfälle. Utförarens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 2 miljoner kronor per skadetillfälle. Försäkringar Det åligger utföraren att under avtalsperioden teckna och vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sin egendom och verksamhet. Utförarens ansvarsförsäkring ska täcka utförarens ansvar enligt detta avtal och ska inkludera skydd för skada genom levererad produkt och utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom. Beställaren svarar för försäkring enligt patientskadelagen. Försäkringen ska tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats ska överlämnas till beställaren innan avtal tecknas. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till kommunen senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger kommunen rätt att teckna försäkring på utförarens bekostnad. Skada För krav som den skadelidande riktar mot kommunen gäller följande: Utföraren förbinder sig att följa den reglering som kommunen eller kommunens försäkringsbolag gör och att till kommunen återbetala samtliga kostnader till följd av regleringen.

7 Bilaga Uppdragsbeskrivning Jobb- och kunskapstorget arbetar med att få fler individer att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Enheten arbetar med arbetsmarknad, neutral studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning, antagningskansli för vuxenutbildningen, återsökning av stadsbidrag och att genomföra uppgifter i övrigt som är näraliggande enhetens övergripande verksamhet. Vuxenutbildningen består av två interna och åtta externa utbildningsanordnare. Verksamheten har ansvar för Vux-lärling, och samarbetar med gymnasiesärskolan i övergången från gymnasiet till arbete eller studier. På verksamheten ligger även arbetet med det kommunala informationsansvaret som genomförs genom bland annat uppsökande verksamhet. Från och med 2015 har Jobboch kunskapstorget även i uppdrag att arbeta med uppsökande verksamhet mot särskild utbildning för vuxna. Varje år administreras mer än 800 sommarjobb för kommunens tre prioriterade målgrupper, gymnasieungdomar, gymnasiesär och grundskola. Uppdraget är att arbeta i de prioriterade stadsdelarna. Enheten har ett särskilt fokus att arbeta mot näringsliv och föreningsliv. Enheten består av 45 anställda. Det ankommer på utföraren att känna till aktuella mål, planer och program samt riktlinjer och rutiner för verksamheten. Kommunens mål för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande för verksamheten. Samtliga mål, planer och program finns på kommunens hemsida Sök i innehåll A-Ö. Utföraren ska hålla sig välinformerad om Linköpings kommuns organisation och de sysselsättnings-, rådgivnings-, stöd- och behandlingsinsatser som kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättning. Syfte/uppdrag Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva genom eget arbete. En vägledande princip är den så kallade arbetslinjen som innebär att aktiva åtgärder ska prioriteras. För personer med funktionsnedsättning innebär det att rehabiliterande åtgärder och åtgärder som syftar till att stärka den enskildes konkurrenskraft ska prioriteras. Rehabiliteringsinsatserna bör utgå från en individuell plan med etappmål som på sikt leder fram till ett mer självständigt liv. Uppdraget syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Insatserna ska därför vara riktade mot möjligheten att komplettera bristfällig skolgång, att erhålla praktikplats med samtidigt stöd till arbetsgivaren samt samverkan mellan olika aktörer deltaktiga i den enskildes rehabilitering. I uppdraget ingår: Kartläggning och bedömning som utgår från den enskildes önskemål, resurser och delaktighet

8 Samverkansmöten med övriga aktörer Rekrytering av arbetsträningsplatser Kompletterande studier Stöd till arbetsgivare som tagit emot personer från målgruppen Målgrupp Målgruppen är personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning samt personer med fysisk funktionsnedsättning i åldern år. Även äldre personer med funktionsnedsättning som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid kan vara aktuella. I målgruppen kan olika försörjningsalternativ förekomma. Vid kö till Jobb- och Kunskapstorgets insatser bör följande princip tillämpas: Prioritering av insatser bör grunda sig på en av mottagningen genomförd kartläggning och bedömning av individens totala situation. Avgörande faktorer är individens förutsättningar att nå uppsatta mål. Genomströmningstid är mellan 6-24 månader. Överlämning till annan stödinsats ska om möjligt ske vid avslutning av insats. Målsättning Målet med verksamheten är att personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning samt personer med fysisk funktionsnedsättning på sikt ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden eller av staten subventionerad anställning som leder till egenförsörjning eller studier med csn. Det är den enskildes funktionsnedsättning och möjlighet till arbete alternativt studier som är vägledande vid erbjudande om plats. Deltagande och plats inom jobb- och kunskapstorgets verksamhet erhålles som en serviceinsats, utan biståndsbeslut. Effektmål Att 10 personer per år går vidare till egenförsörjning (arbete eller studier) och att 10 personer per år avslutas för insats via Arbetsförmedlingen. Verksamhetsinnehåll och arbetsmetodik Målgruppen som omfattas av detta avtal integreras i jobb- och kunskapstorgets verksamheter. Arbetsmetodiken ska vara ett långsiktigt stöd till personer med funktionsnedsättningar som bygger på den enskildes delaktighet. Stödet till den enskilde ska utgå från dennes förmåga och önskemål vilket kan innebära arbetsträning, gruppverksamhet, studieoch yrkesvägledning, kompletterande studier, lärlingsutbildning, stöd i samverkan med andra instanser med mera. Vid avslutning av kontakten ansvarar Jobb- och Kunskapstorget för att vid behov lotsa till annan verksamhet, insats med mera.

9 Samverkansforum Utföraren har ansvar att hålla sig välinformerad om de olika arbetsinriktade insatser som erbjuds av olika utförare och även om de social stödinsatser som erbjuds av olika utförare i kommunen. Detta för att kunna ge god information och vid behov hjälpa den enskilde till annan insats antingen som komplement till det arbetsinriktade stödet eller istället för. Det ankommer på utföraren att delta och utveckla regelbundna samverkansforum med aktuella aktörer såsom; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialkontoret, psykiatriska öppenvården, andra aktörer inom omsorgsnämndens ansvarsområde, näringslivet samt andra aktörer som kan vara aktuella. Samverkan ska ske såväl på individ-, chefs som övergripande strategisk nivå. Enskilda personer kan ha behov av insatser och stöd från flera utförare och verksamheter samtidigt. Om behov av samordning av olika insatser uppstår ska, i samråd med och efter samtycke från den enskilde, initiativ tas till att samordning kommer till stånd. Tillgänglighet och information Verksamheten ska kunna nås per telefon vardagar mellan kl 8.00 och (sommartid ), samt med telefonsvarare, e-post och utförarens hemsida. Verksamheten ska vara öppen för besök måndag-fredag kl (sommartid ) Utföraren har skyldighet att informera om sin verksamhet både skriftligt och muntligt. Utföraren ska tydligt beskriva vilken verksamhet utföraren erbjuder så att den enskilde kan göra egna val. På ska utföraren ha en egen hemsida som presenterar den verksamhet som avtalet med Linköpings kommun, omsorgskontoret omfattar. Av hemsidan ska det framgå vilka verksamheter som utföraren utför på uppdrag av omsorgskontoret samt hänvisning till övriga stödinsatser som erbjuds. Utföraren ansvarar för att kontaktuppgifter och faktauppgifter om verksamheten fortlöpande uppdateras. Omsorgsnämndens uppföljningar och kvalitetsredovisningar kommer att redovisas på hemsida. Kvalitet ur deltagarperspektiv Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och beställarens mål ska verksamheten präglas av; Ett gott bemötande

10 Omsorg och socialförvaltningen Dnr On Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande Tydlig information, även till anhöriga/gode män Kontinuitet för den enskilde Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet Tillgänglighet Ledning, personalbemanning, kompetens Följande avsnitt handlar om krav på arbetsledare, verksamhetschef, kompetensutveckling, introduktion av nyanställda med mera. Utföraren ska ansvara för att personalträffar för all personal ordnas regelbundet, att personalen ges information om innehållet i avtal och förfrågningsunderlag samt att ledningen och övrig personal har kunskap om de krav och riktlinjer som anges i avtal och förfrågningsunderlag. Kompetenskrav Utföraren ska ansvara för att ha den personalbemanning som erfordras för uppdraget. Utföraren ska säkerställa att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal, att personalen ska ha adekvat utbildning och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Lämplig utbildning kan vara arbetsterapeut, beteendevetare, socionom, studie- och yrkesvägledare eller annan likvärdig högskoleutbildning. Långvarig erfarenhet som arbetsmarknadskonsulent med erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Arbetsledning Arbetsledning och arbetsgivaransvar utgår från utföraren. Utföraren ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Arbetsledning ska ha nödvändig högskoleutbildning och personlig lämplighet. Personalbemanning Personalbemanning ska utgå från den enskildes behov och ska innefatta följande kompetenser: verksamhetschef, arbetsmarknadskonsulent och studie- och yrkesvägledare. Övriga befattningar som bör finnas inom verksamheten är enhetschef, rektor, HR-konsult, ekonom och administrativa assistenter. Krav vid nyanställning av personal Utföraren ska säkerställa att nyanställd personal får individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfaren personal. Med nyanställd personal avses både tillsvidareanställda och samtliga vikarier.

11 Kompetensutveckling Utföraren ska säkerställa att fortlöpande kompetensutveckling ges till personalen med beaktande av kraven på verksamheten. Utföraren ska säkerställa att handledning ges till personal kontinuerligt. Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk Utföraren ska vid behov säkerställa att flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk finns. Tillhandahålla praktikplatser för studerande Utförare ska tillhandahålla praktikplatser för till exempel studerande från utbildningsanordnare eller motsvarande. Klimat- och miljöarbete Linköpings kommuns klimatarbete styrs av det övergripande målet att Linköping ska vara koldioxidneutral Utföraren ska medverka till att målet uppfylls genom att: Krav på energieffektivitet ska ställas vid inköp/upphandling av elektriska och elektroniska produkter, el-produkter. Verka för att verksamheten minimerar utsläpp av växthusgaser vid resande genom att: - tillhandahålla cyklar eller elcyklar för tjänsteresor i närområdet - vid inköp, leasing eller hyra av fordon om möjligt i första hand välja fordon som driva av förnyelsebart bränsle eller el och i andra hand fossilbränsledrivna fordon som klassificeras som miljöfordon - prioritera resfria möten i form av telefon-, video- och webbmöten när så är möjligt Informera och kommunicera energi- och klimatfrågor med personal och brukare med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om vikten av att minska verksamhetens energianvändning. Linköpings kommun har en målsättning om att fasa ut giftiga kemikalier i vardagen. Utföraren ska medverka till det genom att: använda miljömärkta kemiskt-tekniska produkter. Miljömärkta produkter är i detta avseende produkter som uppfyller kriterierna för Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel, mer information finns på i första hand använda miljömärkta produkter även för andra varugrupper Ett särskilt verksamhetsstöd för enheternas miljöarbete finns framtaget. Verksamhetsstödet består av en handbok Omsorg om Miljön som ger förslag på olika miljöåtgärder inom beställarens verksamhetsområde. Verksamheten ska vara ansluten till Omsorg om Miljön. Utföraren ska utse en person som ansvarar för miljöarbetet på enheten, så kallat miljöombud. För mer information se Omsorg om miljön.

12 Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället En rad lagar och förordningar reglerar kommunens uppgifter i samband med svåra och oväntade påfrestningar i samhället. Det kan avse såväl katastrofer i fredstid som höjd beredskap vid kriser och krigsfara respektive händelser vid en enskild enhet. Utförare ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet öva sin personal, bl. a tillsammans med kommunens räddningstjänstförbund i syfte att ha en handlingsberedskap för exempelvis brand, andra svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. Uppföljning, utvärdering och klagomålshantering Omsorgsnämnden antar årligen en särskild plan för kvalitetsuppföljning. Enligt planen ska utföraren en gång per år, senast 31 mars, till beställaren redovisa en kortfattad verksamhetsberättelse med sammanställning av utförda prestationer samt uppnådda resultat vad gäller uppställda mål för verksamheten samt hur man arbetat under året med verksamhetens kvalitet Utföraren är skyldig att utan extra kostnad, tillhandahålla de uppgifter om verksamheten som beställaren kan komma att begära. Beställaren förbehåller sig rätten att komplettera utförarens rapportering med egna besök, så väl anmälda som oanmälda, i verksamheten och genom andra egna undersökningar till exempel enkäter. Vid så kallade platsbesök ska ansvarig för verksamheten delta. Uppföljning av antalet personer uppdelat på målgrupp, ålder och kön som är aktuella i verksamheten redovisas till omsorgskontoret fyra gånger per år. Av uppföljningen ska framgå antal personer som erhållit arbete, subventionerat respektive osubventionerat, börjat studera samt fått andra insatser. Utföraren ska följa omsorgsnämndens rutin för förslag och klagomål Tillsyn Kvalitets- och utvärderingskontoret utövar tillsyn genom anmälda och oanmälda verksamhetsbesök. Utvecklingsarbete Utföraren ska vara positiv till deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten. Beställaren utger stöd genom FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete.

13 Utförare ska delta i av beställaren initierade såkallade verksamhetsråd. Linköping den För Omsorgsnämnden För Jobb- och Kunskapstorget Peder Ellison Karin Lindgren

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN

Lex Sarah. Januari (16) Socialkontoret Dnr SN Omsorgskontoret Dnr ON Dnr ÄN 1 (16) Socialkontoret Dnr SN 2011-268 Omsorgskontoret Dnr ON 2012-19 Dnr ÄN 2012-28 Lex Sarah Januari 2012 Dokumentet skall ge vägledning vid hantering av rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah 2 INNEHÅLL

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

AVTAL DRIFT AV HVB-BOENDE FÖR

AVTAL DRIFT AV HVB-BOENDE FÖR UH- 1.0 PARTER OCH OMBUD Mellan Norrköpings kommun, Socialnämnden, organisationsnummer 212000-0456 (nedan Beställaren) och NN, organisationsnummer YY (nedan Entreprenören) har förevarande avtal träffats.

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun

Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun Kvalitetskrav för Familjerådgivning i Varbergs Kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för familjerådgivning i Varbergs kommun är antagna av socialnämnden 2015-01-29 14. Dessa ersätter tidigare kvalitetskrav

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Skåne PERSONLIGT OMBUD

Skåne PERSONLIGT OMBUD Skåne ÄNGELHOLMS KOMMUN PERSONLIGT OMBUD Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Per onligt ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11

Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11 1 Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11 2012-08-06 2 Innehåll 1. Arbetsgivaransvar mm.... 3 1.1 Arbetsgivaransvar... 3 1.2 Arbetsmiljö... 3 1.3 Tystnadsplikt... 3 1.4 Brandsäkerhet... 3 2. Myndighetsutövning

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-26 Dnr Än 2016-317 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Blåklints Omsorg Datum för besök 2016-04-25

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 2015-09-28 Daniel Liljekvist Utvecklingsledare 08-124 57 236. Daniel.Liljekvist@ekero.se Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 Bakgrund Valfrihet enligt Lagen om Valfrihetssystem

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument

1(7) Familjerådgivning. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-02-07, 6 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad 3(7) Innehållsförteckning 1 Insatsen...4

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer