Omsorg och socialförvaltningen Dnr On Omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorg och socialförvaltningen Dnr On 2014-273 Omsorgskontoret"

Transkript

1 Avtal Mellan Linköpings kommun genom Omsorgsnämnden, nedan kallad beställaren, och utföraren Utbildningsförvaltningen, Jobb- och Kunskapstorget, har följande avtal slutits, för att bedriva arbetsinriktad rehabilitering och stöd vid Jobb- och Kunskapstorget. Avtalstid, ersättning med mera I detta avsnitt beskrivs avtalstid, möjlighet till förlängning, ersättning och betalning med mera. Avtalstid Avtalstiden är Möjlighet till förlängning Avtalet förlängas med 2 år, på i övrigt oförändrade villkor om inte någon av parterna skriftligen sagt upp avtalet senast 12 månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. Pris och ersättning Ersättning utges med kr per år i 2014 års prisnivå. Ersättningen omfattar ca 60 platser per år, beroende på genomströmning kan detta omfatta fler personer. Verksamheten redovisar sina prestationer löpande fyra gånger per år. Pris är angett i svenska kronor exklusive moms. I priset ingår allt som har med uppdraget att göra. I totalpriset ingår samtliga kostnader för verksamheten inklusive lokaler. Från justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting. Helårsersättningen år 2015 räknas om med det fastställda procenttalet för år 2015 enligt formeln: Helårsersättningen år 2015*(1 + det fastställda procenttalet för år 2015/100) =helårsersättningen 2015 Om definitiv omräkningsfaktor finns publicerad ska den användas. Om endast preliminär omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska göras av skillnaden mellan den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt.

2 Om avtalet löper ut under året ska omräkningsfaktorn ur särskild tabell för användande under slutåret användas. Om avtalet innehåller en förlängningsoption och denna förlängningsoption träder i kraft, ska ersättningen under året i sin helhet uppräknas enligt omräkningsfaktorn för helåret. Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas. Fakturering Fakturering för hela månaden ska ske månadsvis i efterskott för avtalade och för hela månader fullgjorda prestationer, eller enligt former som överenskommits mellan utföraren och beställaren. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och liknande godtas inte. Faktura anses förfallen till betalning 30 dagar efter mottagandet. Fakturering sker via autobokföring. Av fakturan ska framgå följande: - vilken tidsperiod fakturan avser, - utförda prestationer, - referensperson, Faktura som saknar ovanstående uppgifter anses vara felaktig. Felaktig faktura betalas inte. Fakturan skickas till: Linköpings kommun Scanningcentralen 128A Linköping Omförhandling Om väsentliga förändringar sker vad gäller de förutsättningar som avtalet bygger på, till exempel ändring i gällande arbetstidsbestämmelser och/eller beslut av myndighet som parterna inte själva kan påverka, äger parterna rätt att påkalla förhandling om ändring av ersättning till den del som avser de ändrade förutsättningarna. Om antalet platser i genomsnitt understiger de avtalade 60 platserna kan beställaren ta initiativ till förhandling om avtalet. Tvist Eventuella tvister mellan beställaren och utföraren med anledning av uppdraget ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, och därefter, avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Linköpings tingsrätt som första instans. Tvister mellan beställaren och annan enhet inom Linköpings kommun ska lösas av kommunstyrelsen.

3 Hävning av avtal Om beställaren anser att utföraren inte uppfyller nämndens krav, lämnade anvisningar eller direktiv, eller i övrigt bryter mot avtalet har beställaren rätt att säga upp avtalet. Beställaren ska skriftligen påtala brister till utföraren. Utföraren ska rätta till skriftligen påtalade brister inom en månad. Utföraren ska även skriftligen redovisa vilka åtgärder som har genomförts och eventuellt ytterligare kommer att vidtas med anledning av påtalade brister. Om brister inte åtgärdas har beställaren rätt att säga upp detta avtal med tre månaders varsel. Upprepade brister kan leda till att beställaren häver avtalet. Utföraren är skyldig att ersätta den skada som kommunen, omsorgsnämnden kan lida till följd av avtalsbrott. Avtalshandlingar Avtalshandlingar kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Avtal inklusive bilagor 2. Skriftlig ändring/tillägg till avtalet 3. Bilaga, uppdragsbeskrivning Lagstiftning, meddelarfrihet och allmänhetens rätt till insyn Följande avsnitt handlar om lagstiftning, offentlighet och sekretess, personalens meddelarfrihet, allmänhetens rätt till insyn med mera. Lagstiftning med mera Utföraren ska vid var tid följa gällande lagstiftning för verksamheten. Viktig lagstiftning för aktuell verksamhet är bland annat Förvaltningslagen, Kommunallagen, Socialtjänstlagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialförsäkringsbalken (fd. LASS). Utföraren skall även följa tillämpliga förordningar, föreskrifter, kungörelser, allmänna råd med mera. Utföraren ska ombesörja de anmälningar till myndigheter med mera som kan komma att krävas med anledning av uppdragets genomförande. Utföraren ansvarar för att ta de myndighetskontakter som krävs med anledning av uppdragets genomförande. Utförarens personal är skyldig att till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till underårigs skydd. FN: s konvention om barnets rättigheter ska följas.

4 Lex Sarah Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5) ska tillämpas i samtliga verksamheter som bedriver socialtjänst eller motsvarande. Omsorgsnämnden har fastställt rutiner för anmälan enligt lex Sarah som utföraren skall följa, Offentlighet och Sekretess Med anledning av detta avtal kommer utföraren att få ta del av handlingar och/eller uppgifter för vilka det råder sekretess hos beställaren. Utföraren som omfattas av 2 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är direkt underkastad reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Utförare förbinder sig i och med träffandet av detta avtal att inte röja hos beställaren förekommande sekretessbelagd uppgift eller uppgift rörande beställarens interna förhållande, vare sig det sker muntligen, genom att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt samt att inte utnyttja sådan uppgift. Utföraren ska informera sin personal om denna sekretes samt tillse att berörd personal, inklusive elever, praktikanter och motsvarande, undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det dagliga arbetet följer gällande sekretesslagstiftning. Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal. Utföraren ska träffa avtal om denna tystnadsplikt med de underleverantörer som får del av handling eller uppgift för vilka det råder sekretess hos beställaren. Utföraren svarar för att dennes personal och eventuella underleverantörer känner till och följer ovanstående bestämmelser. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Beställarens ansvar för sekretess regleras i gällande lagstiftning. Kvalitetsledningssystem Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Ledningssystem för kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Utföraren ska därför redogöra för sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, innehållande bl.a. hur de arbetar med avvikelserapportering, kompetensutveckling av personalen och kvalitetsutveckling. Av redovisningen ska framgå hur utföraren avser att systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten. Utförarens kvalitetsledningssystem redovisas i bilaga till detta avtal.

5 Utföraren ska följa kommunens riktlinjer gällande avvikelsehantering. Personalens meddelarfrihet och skyldighet att meddela kommunen Personal som är anställd hos privata utförare ska med undantag från vad som här sägs, omfattas av samma meddelarfrihet som råder för motsvarande kommunal personal, vilket innebär rätt att ge information till media om det som rör själva verksamhetens innehåll och som är av allmänt intresse. Meddelarfriheten ska inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållanden eller som kan rubba konkurrensförhållanden för utföraren. I meddelarfriheten ingår inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemliga enligt lag. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskilda personliga förhållanden, det vill säga för sekretessbelagda uppgifter. Personalen har skyldighet att meddela kommunen om missförhållanden finns eller uppkommer i verksamheten. Utföraren får inte efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar meddelanden. Det åligger utföraren att informera berörd personal om meddelarfriheten och informationsskyldighet om missförhållanden. Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att kommunen framställt begäran härom till kommunen lämna sådan information som avses i 3 kap 19 a Kommunallagen. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska om inte annat avtalas - lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utföraren är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. Enligt 2 kap 1 Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess hos kommunen för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden för enskild om det kan antas att brukaren lider skada om uppgiften röjs. Information som lämnas till kommunen enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i avtalet. Ansvar försäkringar och skada Följande avsnitt handlar om utförarens ansvar för skada, försäkringar med mera.

6 Ansvar Utföraren ansvarar för samtliga skador som han, eller för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Detta inkluderar skada på eller förlust av kommunen tillhörig och av utföraren omhändertagen egendom. Utförarens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 20 miljoner kronor per skadetillfälle. Utförarens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 2 miljoner kronor per skadetillfälle. Försäkringar Det åligger utföraren att under avtalsperioden teckna och vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sin egendom och verksamhet. Utförarens ansvarsförsäkring ska täcka utförarens ansvar enligt detta avtal och ska inkludera skydd för skada genom levererad produkt och utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom. Beställaren svarar för försäkring enligt patientskadelagen. Försäkringen ska tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats ska överlämnas till beställaren innan avtal tecknas. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till kommunen senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger kommunen rätt att teckna försäkring på utförarens bekostnad. Skada För krav som den skadelidande riktar mot kommunen gäller följande: Utföraren förbinder sig att följa den reglering som kommunen eller kommunens försäkringsbolag gör och att till kommunen återbetala samtliga kostnader till följd av regleringen.

7 Bilaga Uppdragsbeskrivning Jobb- och kunskapstorget arbetar med att få fler individer att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Enheten arbetar med arbetsmarknad, neutral studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning, antagningskansli för vuxenutbildningen, återsökning av stadsbidrag och att genomföra uppgifter i övrigt som är näraliggande enhetens övergripande verksamhet. Vuxenutbildningen består av två interna och åtta externa utbildningsanordnare. Verksamheten har ansvar för Vux-lärling, och samarbetar med gymnasiesärskolan i övergången från gymnasiet till arbete eller studier. På verksamheten ligger även arbetet med det kommunala informationsansvaret som genomförs genom bland annat uppsökande verksamhet. Från och med 2015 har Jobboch kunskapstorget även i uppdrag att arbeta med uppsökande verksamhet mot särskild utbildning för vuxna. Varje år administreras mer än 800 sommarjobb för kommunens tre prioriterade målgrupper, gymnasieungdomar, gymnasiesär och grundskola. Uppdraget är att arbeta i de prioriterade stadsdelarna. Enheten har ett särskilt fokus att arbeta mot näringsliv och föreningsliv. Enheten består av 45 anställda. Det ankommer på utföraren att känna till aktuella mål, planer och program samt riktlinjer och rutiner för verksamheten. Kommunens mål för personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande för verksamheten. Samtliga mål, planer och program finns på kommunens hemsida Sök i innehåll A-Ö. Utföraren ska hålla sig välinformerad om Linköpings kommuns organisation och de sysselsättnings-, rådgivnings-, stöd- och behandlingsinsatser som kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättning. Syfte/uppdrag Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva genom eget arbete. En vägledande princip är den så kallade arbetslinjen som innebär att aktiva åtgärder ska prioriteras. För personer med funktionsnedsättning innebär det att rehabiliterande åtgärder och åtgärder som syftar till att stärka den enskildes konkurrenskraft ska prioriteras. Rehabiliteringsinsatserna bör utgå från en individuell plan med etappmål som på sikt leder fram till ett mer självständigt liv. Uppdraget syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Insatserna ska därför vara riktade mot möjligheten att komplettera bristfällig skolgång, att erhålla praktikplats med samtidigt stöd till arbetsgivaren samt samverkan mellan olika aktörer deltaktiga i den enskildes rehabilitering. I uppdraget ingår: Kartläggning och bedömning som utgår från den enskildes önskemål, resurser och delaktighet

8 Samverkansmöten med övriga aktörer Rekrytering av arbetsträningsplatser Kompletterande studier Stöd till arbetsgivare som tagit emot personer från målgruppen Målgrupp Målgruppen är personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning samt personer med fysisk funktionsnedsättning i åldern år. Även äldre personer med funktionsnedsättning som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid kan vara aktuella. I målgruppen kan olika försörjningsalternativ förekomma. Vid kö till Jobb- och Kunskapstorgets insatser bör följande princip tillämpas: Prioritering av insatser bör grunda sig på en av mottagningen genomförd kartläggning och bedömning av individens totala situation. Avgörande faktorer är individens förutsättningar att nå uppsatta mål. Genomströmningstid är mellan 6-24 månader. Överlämning till annan stödinsats ska om möjligt ske vid avslutning av insats. Målsättning Målet med verksamheten är att personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning samt personer med fysisk funktionsnedsättning på sikt ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden eller av staten subventionerad anställning som leder till egenförsörjning eller studier med csn. Det är den enskildes funktionsnedsättning och möjlighet till arbete alternativt studier som är vägledande vid erbjudande om plats. Deltagande och plats inom jobb- och kunskapstorgets verksamhet erhålles som en serviceinsats, utan biståndsbeslut. Effektmål Att 10 personer per år går vidare till egenförsörjning (arbete eller studier) och att 10 personer per år avslutas för insats via Arbetsförmedlingen. Verksamhetsinnehåll och arbetsmetodik Målgruppen som omfattas av detta avtal integreras i jobb- och kunskapstorgets verksamheter. Arbetsmetodiken ska vara ett långsiktigt stöd till personer med funktionsnedsättningar som bygger på den enskildes delaktighet. Stödet till den enskilde ska utgå från dennes förmåga och önskemål vilket kan innebära arbetsträning, gruppverksamhet, studieoch yrkesvägledning, kompletterande studier, lärlingsutbildning, stöd i samverkan med andra instanser med mera. Vid avslutning av kontakten ansvarar Jobb- och Kunskapstorget för att vid behov lotsa till annan verksamhet, insats med mera.

9 Samverkansforum Utföraren har ansvar att hålla sig välinformerad om de olika arbetsinriktade insatser som erbjuds av olika utförare och även om de social stödinsatser som erbjuds av olika utförare i kommunen. Detta för att kunna ge god information och vid behov hjälpa den enskilde till annan insats antingen som komplement till det arbetsinriktade stödet eller istället för. Det ankommer på utföraren att delta och utveckla regelbundna samverkansforum med aktuella aktörer såsom; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialkontoret, psykiatriska öppenvården, andra aktörer inom omsorgsnämndens ansvarsområde, näringslivet samt andra aktörer som kan vara aktuella. Samverkan ska ske såväl på individ-, chefs som övergripande strategisk nivå. Enskilda personer kan ha behov av insatser och stöd från flera utförare och verksamheter samtidigt. Om behov av samordning av olika insatser uppstår ska, i samråd med och efter samtycke från den enskilde, initiativ tas till att samordning kommer till stånd. Tillgänglighet och information Verksamheten ska kunna nås per telefon vardagar mellan kl 8.00 och (sommartid ), samt med telefonsvarare, e-post och utförarens hemsida. Verksamheten ska vara öppen för besök måndag-fredag kl (sommartid ) Utföraren har skyldighet att informera om sin verksamhet både skriftligt och muntligt. Utföraren ska tydligt beskriva vilken verksamhet utföraren erbjuder så att den enskilde kan göra egna val. På ska utföraren ha en egen hemsida som presenterar den verksamhet som avtalet med Linköpings kommun, omsorgskontoret omfattar. Av hemsidan ska det framgå vilka verksamheter som utföraren utför på uppdrag av omsorgskontoret samt hänvisning till övriga stödinsatser som erbjuds. Utföraren ansvarar för att kontaktuppgifter och faktauppgifter om verksamheten fortlöpande uppdateras. Omsorgsnämndens uppföljningar och kvalitetsredovisningar kommer att redovisas på hemsida. Kvalitet ur deltagarperspektiv Förutom de kvalitetskrav som finns angivna i lagar, författningar, föreskrifter och beställarens mål ska verksamheten präglas av; Ett gott bemötande

10 Omsorg och socialförvaltningen Dnr On Delaktighet och inflytande för den enskilde över insatsernas utformning, innehåll och utförande Tydlig information, även till anhöriga/gode män Kontinuitet för den enskilde Professionalism och serviceanda Pålitlighet och trygghet Rättssäkerhet Tillgänglighet Ledning, personalbemanning, kompetens Följande avsnitt handlar om krav på arbetsledare, verksamhetschef, kompetensutveckling, introduktion av nyanställda med mera. Utföraren ska ansvara för att personalträffar för all personal ordnas regelbundet, att personalen ges information om innehållet i avtal och förfrågningsunderlag samt att ledningen och övrig personal har kunskap om de krav och riktlinjer som anges i avtal och förfrågningsunderlag. Kompetenskrav Utföraren ska ansvara för att ha den personalbemanning som erfordras för uppdraget. Utföraren ska säkerställa att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal, att personalen ska ha adekvat utbildning och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Lämplig utbildning kan vara arbetsterapeut, beteendevetare, socionom, studie- och yrkesvägledare eller annan likvärdig högskoleutbildning. Långvarig erfarenhet som arbetsmarknadskonsulent med erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Arbetsledning Arbetsledning och arbetsgivaransvar utgår från utföraren. Utföraren ska säkerställa att arbetsledare har lämplig utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Arbetsledning ska ha nödvändig högskoleutbildning och personlig lämplighet. Personalbemanning Personalbemanning ska utgå från den enskildes behov och ska innefatta följande kompetenser: verksamhetschef, arbetsmarknadskonsulent och studie- och yrkesvägledare. Övriga befattningar som bör finnas inom verksamheten är enhetschef, rektor, HR-konsult, ekonom och administrativa assistenter. Krav vid nyanställning av personal Utföraren ska säkerställa att nyanställd personal får individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfaren personal. Med nyanställd personal avses både tillsvidareanställda och samtliga vikarier.

11 Kompetensutveckling Utföraren ska säkerställa att fortlöpande kompetensutveckling ges till personalen med beaktande av kraven på verksamheten. Utföraren ska säkerställa att handledning ges till personal kontinuerligt. Flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk Utföraren ska vid behov säkerställa att flerspråkighet, kulturkompetens och tillgång till tolk finns. Tillhandahålla praktikplatser för studerande Utförare ska tillhandahålla praktikplatser för till exempel studerande från utbildningsanordnare eller motsvarande. Klimat- och miljöarbete Linköpings kommuns klimatarbete styrs av det övergripande målet att Linköping ska vara koldioxidneutral Utföraren ska medverka till att målet uppfylls genom att: Krav på energieffektivitet ska ställas vid inköp/upphandling av elektriska och elektroniska produkter, el-produkter. Verka för att verksamheten minimerar utsläpp av växthusgaser vid resande genom att: - tillhandahålla cyklar eller elcyklar för tjänsteresor i närområdet - vid inköp, leasing eller hyra av fordon om möjligt i första hand välja fordon som driva av förnyelsebart bränsle eller el och i andra hand fossilbränsledrivna fordon som klassificeras som miljöfordon - prioritera resfria möten i form av telefon-, video- och webbmöten när så är möjligt Informera och kommunicera energi- och klimatfrågor med personal och brukare med syfte att öka medvetenheten och kunskapen om vikten av att minska verksamhetens energianvändning. Linköpings kommun har en målsättning om att fasa ut giftiga kemikalier i vardagen. Utföraren ska medverka till det genom att: använda miljömärkta kemiskt-tekniska produkter. Miljömärkta produkter är i detta avseende produkter som uppfyller kriterierna för Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel, mer information finns på i första hand använda miljömärkta produkter även för andra varugrupper Ett särskilt verksamhetsstöd för enheternas miljöarbete finns framtaget. Verksamhetsstödet består av en handbok Omsorg om Miljön som ger förslag på olika miljöåtgärder inom beställarens verksamhetsområde. Verksamheten ska vara ansluten till Omsorg om Miljön. Utföraren ska utse en person som ansvarar för miljöarbetet på enheten, så kallat miljöombud. För mer information se Omsorg om miljön.

12 Beredskapsplaner för svåra och oväntade påfrestningar i samhället En rad lagar och förordningar reglerar kommunens uppgifter i samband med svåra och oväntade påfrestningar i samhället. Det kan avse såväl katastrofer i fredstid som höjd beredskap vid kriser och krigsfara respektive händelser vid en enskild enhet. Utförare ska upprätta planer samt utbilda, informera och regelbundet öva sin personal, bl. a tillsammans med kommunens räddningstjänstförbund i syfte att ha en handlingsberedskap för exempelvis brand, andra svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. Uppföljning, utvärdering och klagomålshantering Omsorgsnämnden antar årligen en särskild plan för kvalitetsuppföljning. Enligt planen ska utföraren en gång per år, senast 31 mars, till beställaren redovisa en kortfattad verksamhetsberättelse med sammanställning av utförda prestationer samt uppnådda resultat vad gäller uppställda mål för verksamheten samt hur man arbetat under året med verksamhetens kvalitet Utföraren är skyldig att utan extra kostnad, tillhandahålla de uppgifter om verksamheten som beställaren kan komma att begära. Beställaren förbehåller sig rätten att komplettera utförarens rapportering med egna besök, så väl anmälda som oanmälda, i verksamheten och genom andra egna undersökningar till exempel enkäter. Vid så kallade platsbesök ska ansvarig för verksamheten delta. Uppföljning av antalet personer uppdelat på målgrupp, ålder och kön som är aktuella i verksamheten redovisas till omsorgskontoret fyra gånger per år. Av uppföljningen ska framgå antal personer som erhållit arbete, subventionerat respektive osubventionerat, börjat studera samt fått andra insatser. Utföraren ska följa omsorgsnämndens rutin för förslag och klagomål Tillsyn Kvalitets- och utvärderingskontoret utövar tillsyn genom anmälda och oanmälda verksamhetsbesök. Utvecklingsarbete Utföraren ska vara positiv till deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra verksamheten. Beställaren utger stöd genom FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete.

13 Utförare ska delta i av beställaren initierade såkallade verksamhetsråd. Linköping den För Omsorgsnämnden För Jobb- och Kunskapstorget Peder Ellison Karin Lindgren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Upphandling i Härryda kommun

Upphandling i Härryda kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Härryda kommun gällande VALFRIHET INOM HEMTJÄNST Beslutat 2013-07-01 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Besöksadress: Råda Torg Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5

Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst. Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Förfrågningsunderlag Kundval inom hemtjänst Socialnämnden 2010-09-15, SN 105 Diarienummer: 10/SN 0131 Version 1.5 Innehållsförteckning Information om Motala kommun 1 1. Affärsförutsättningar 1 1.1 Verksamheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Hemtjänsten i Danderyd

Hemtjänsten i Danderyd Förfrågningsunderlag 2010-02-09 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig Hemtjänsten SN 2009/0088 Sista anbudsdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV i Gnosjö kommun. - valfrihetssystem inom hemtjänsten LOV i Gnosjö kommun - valfrihetssystem inom hemtjänsten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Storgatan 15, 335 80 Gnosjö Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 0370-33 13 80 212000-0506

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun Antaget av omsorgsnämnden 2011-09-15, 116 Innehållsförteckning 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag. Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag Hemtjänst i Borgholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sida: 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmän orientering... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys...

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer