Demensföreningen på Åland r.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demensföreningen på Åland r.f."

Transkript

1 Demensföreningen på Åland r.f. Verksamhetsplan för år 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med demens och deras anhöriga och för yrkesverksamma inom området. Föreningen vill öka kännedomen om och förståelsen för hur det är att leva med demens, möta aktuella behov och trygga tillgången på information och kunskap om demens. Föreningen vill därmed medverka till en kvalitativ utveckling av demensomsorgen och demensvården i landskapet i samverkan med andra föreningar, organisationer och samhällsinstanser. Profil Demensföreningens profil är att vara kontaktskapande, rådgivande och stödande för i huvudsak personer med demens och deras anhöriga. Föreningens verksamhet skall tillgodose målgruppernas behov eftersom de själva kan ha begränsade möjligheter att föra sin talan i sak. Föreningen väcker initiativ och fungerar som referensgrupp och resursorganisation i samarbete med andra berörda föreningar, organistaioner och samhällsinstanser. Föreningen är remissinstans i ärenden och lagförslag som berör föreningens målgrupper. Administration Demensföreningens styrelse består av sju ordinarie medlemmar och två ersättande medlemmar, vars uppgifter regleras av föreningens stadgar. Styrelsemedlemmarna erhåller inte mötesarvode. Föreningen anlitar två verksamhetsgranskare och en ersättare vilka erhåller arvode mot begäran. Styrelsen sammanträder månatligen under vår- och hösttermin och vid behov hålls extra styrelsemöten. Arbetsgrupper tillsätts vid behov. Medlemsmöten hålls två gånger per år. Föreningen är representerad i Ålands handikappförbunds styrelse. Medlemskap beviljas enligt skriftlig ansökan. Föreningen eftersträvar att utöka medlemsantalet. Föreningen hyr för sin verksamhet ett kansliutrymmevid Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30 i Mariehamn. Ålands handikappförbund handhar föreningens bokföring. Ekonomi För sin verksamhet ansöker föreningen årligen om Penningautomatföreningsmedel. Övrig finansiering består av medlemsavgifter och intäkter från hyllnings- och kondoleansadressen och eventuella inbetalningar och donationer. 1

2 Personal Demensföreningen har en heltidsanställd specialsjukskötare med inriktning på hälsovård vars främsta uppgift är att handha demensrådgivningen vid föreningens kansli. Kanslitiden är måndag fredag kl och vid behov annan tid enligt överenskommelse. Demensrådgivaren fungerar även som föreningens sekreterare och kassör. Den anställda har arbetsavtal som gäller tillsvidare. Föreningen har för den anställda avtal om lagstadgad företagshälsovård och allmänläkarledd sjukvård och anslag för personlig friskvård. För att säkra en intern kvalitetsutveckling får demensrådgivaren professionell handledning och tar del av den personalskolning och fortbildning som aktualiseras under året. Demensrådgivaren är medlem i ALVA, (Aluevastaava/Distriktsansvarig), som har ersatt det tidigare Kompetensnätverket inom demensvården i Svenskfinland. ALVAS uppgift är b. la. att representera Finlands minnesspecialister. ALVA arrangerar per år minst ett nätverksmöte för medlemmarna och under 2015 planeras ett möte på Åland. Målsättning med verksamheten Demensföreningens målsättning med verksamheten år 2015 är följande: 1. Avgiftsfri demensrådgivning. 2. Övrig förenings- och informationsverksamhet. 3. Samarbete med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), kommunerna, vårdutbildningsenheterna, patientintresseföreningarna och andra serviceproducenter. 4. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom. 5. Organiserad stödgruppsverksamhet för anhöriga och närstående. 6. Värd för Nordiskt samarbetsmöte på Åland. Verksamhet 1. Avgiftsfri Demensrådgivning. Demensrådgivningen upprätthålls av Demensföreningens heltidsanställda specialsjukskötare, tillgänglig för hela landskapet. Demensrådgivningen omfattar personlig information, anpassat stöd och vårdhänvisning för personer med kognitiv svikt och demens och deras anhöriga samt handledning till vårdpersonal och studerande inom vård. Föreningens intention är att väntetiden till rådgivningen skall vara kort. Rådgivningsarbetet skall ske i nära samarbete med i första hand Ålands hälso- och sjukvård, och då speciellt med Minnesmottagningen, men även med andra berörda organisationer såsom kommunernas socialomsorg, Ålands handikappförbund, Folkhälsan på Åland, församlingarna och Finlands Röda Kors/Ålands distrikt. 2. Övrig förenings- och informationsverksamhet. För att föreningens verksamhet skall förverkligas krävs engagemang och nära samarbete mellan styrelsen och demensrådgivaren. Föreningen vill medverka till intern kvalitetssäkring så att demensrådgivaren skall kunna fortsätta vara en professionell resurs. I det avseendet deltar föreningen i lokala och nordiska samarbetsprojekt utifrån gemensamma målsättningar. 2

3 Föreningen vill öka kunskapen om och förståelsen för den situation som personer med demens, deras anhöriga och vårdpersonal befinner sig i. Föreningens medlemmar består till stor del av personer med demens och deras anhöriga, vars dagliga liv påverkas av de konsekvenser som sjukdomen medför och som begränsar andra arbetsprestationer. Föreningen kan därför främst räkna med stödande medlemskap och mindre andel av aktiva frivilliginsatser i verksamheten. Demensföreningens verksamhetsinriktning har ett rehabiliterande perspektiv. Rehabilitering utgör ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och inom omsorgen och vården vid demens. Föreningen erbjuder medlemmarna olika aktiviteter såsom informationstillfällen, utfärder och övrig rekreation. Målsättningen är att erbjuda och påverka till rehabiliterande insatser för speciellt yngre personer med demens och för deras anhöriga t ex genom anpassninskursen Lära sig leva med demenssjukdom. Med stöd av inbetalningar till föreningens hyllnings- och kondoleansadress och eventuella donationer, erbjuds i olika mötesforum sång- och musikstunder och andra evenemang. Demensenheterna erbjuds också möjlighet att till föreningen ansöka om Medel för Guldkantsarrangemang för anhöriga och närstående, t ex fester och utfärder. Utifrån en medlemsenkät som genomfördes 2014 är det föreningens målsättning att verka för: Lägre tröskel för målgrupperna att kontakta föreningen. Ökade insatser för att nå och skapa kontakter mellan anhöriga genom aktiviteter, anhörigträffar och uppsökande verksamhet till omsorgs- och vårdenheter. Samarbete i verksamheten med stödpersoner utom styrelsen. Föreningen planerar att under året uppmärksamma den Internationella Alzheimerdagen som årligen infaller den I detta avseende samarbetar föreningen gärna med andra berörda. Medlemsbrev utgår några gånger per år. Ålands handikappförbunds tidning HandikappBulletinen, 2 nr/år, delges medlemmarna, där föreningen har utrymme för medlemsinformation och reportage. Föreningen prenumerar på tidningen Demensforum från Demensförbundet i Sverige, 4 nr/år, som är en medlemsförmån. Föreningen tillhandahåller litteratur och filmer för utlåning vid Ålands handikappförbunds bibliotek. I syfte att förbättra informationen till föreningens målgrupper och att underlätta det samnordiska informationsutbytet, vill föreningen fortsätta att utveckla sitt informationsmaterial. Föreningen uppgraderar sin hemsida i samarbete med Ålands handikappförbund. Föreningen finns också på Facebook. 3. Samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, kommunerna, vårdutbildningsenheterna, patientintresseföreningarna och andra serviceproducenter. I samverkan med offentlig sektor och övrig tredje sektor vill föreningen kunna möta aktuella lokala behov i syfte att trygga samhällets kunskap om demenssjukdomar. Ålands landskapsregerings (LR:s) Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom, antagna , aviserar betydelsen av ett multiprofessionellt samarbete inom och mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorns intresseorganisationer med avseende på bland annat informationsarbetet. Föreningen vill därmed intensifiera samarbetet med Ålands hälso- och 3

4 sjukvård (ÅHS) för att påverka den fortsatta utvecklingen av minnesmottagningen och möjligheten till genomförandet av framförallt anpassningskursen Lära sig leva med demens. Utifrån medlemsenkäten som genomfördes 2014 är det föreningens målsättning att verka för förbättrad information till patienter och anhöriga från hälso- och sjukvården om Demensföreningen och om demenssjukdomarna. Information om Demensföreningen och ÅHS/Minnesmottagningen bör ömsesidigt kunna delges målgrupperna vid respektive organisation och vara tillgänglig på respektive hemsida. För att Demensföreningen och ÅHS skall kunna möta gemensamma målgruppers behov är det väsentligt att alla resurser inom organisationerna utnyttjas optimalt. Det är därför av stort värde att demensrådgivaren och minnesmottagningens personal ges möjlighet till att samarbeta gränsöverskridande. Demensföreningen vill bevaka intresset för målgrupperna beträffande en god daglig livskvalitet för personer med demens och en fungerande avlastning för anhöriga och närståendevårdare. Föreningen ställer i detta avseende demensrådgivaren till förfogande som sakkunnig för socialoch hälsovårdsenheterna och tredje sektorn vid utvecklandet av kvalitativ dagverksamhet, korttidsvård och anpassade boende- och vårdenheter. Föreningen erbjuder demensrådgivarens tjänster för Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium. Föreningen samarbetar gärna med berörda beträffande att även vidtala föreläsare för fortbildning för personal inom social- och hälsovårdsenheterna. För att uppmuntra studier inom omsorg och vård tilldelar föreningen enligt eget stipulerat kriterium stipendium till studerande vid Högskolan på Åland och vid Ålands yrkesgymnasium. Föreningen vill i detta sammanhang uppmärksamma utbildningsenheterna på att stipendium kan komma ifråga för inriktning på omsorg och vård för äldre men även för yngre personer. I syfte att lyfta fram behovet av information, hjälp och stöd för föreningens målgrupper vill föreningen speciellt utveckla samarbetet med Ålands handikappförbunds medlemsföreningar. 4. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom. LR:s Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom, antagna , aviserar alltså betydelsen av gränsöverskridande samarbete inom informationsarbetet mellan offentlig sektor och intresseorganisationerna. Riktlinjerna aviserar också rätten till rehalitering för patíenter med demens och stöd till anhöriga. Anpassningskurser för patienter med demens, parkurser och kurser för närståendevårdare erbjuds inte på svenska på Åland av Folkpensionsanstalten (FPA). Arrangerandet av dylika kurser inom ramen för FPA är även mycket administrativt krävande, oavsett var de arrangeras. Ingen annan organisation på Åland arrangerar någon anpassningskurs. Detta har medför att Demensföreningen ett flertal år (2009, 2011, 2013), med stöd av Penningautomatföreningsmedel, har arrangerat anpassningkursen, Lära sig leva med demenssjukdom, inom öppen vård, i samarbete med i första hand Ålands hälsooch sjukvård, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab och andra berörda. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom är ett undervisningsprogram för patienter med demensdiagnos som bor hemma och för deras närmaste anhöriga. Kursen syftar till att deltagarna får lära sig, och därmed bättre kan förstå och hantera, vad det innebär att leva med en demenssjukdom. Kursen är i första hand en parkurs och är avgiftsfri för deltagarna. 4

5 Kursmaterialet baserar sig på ett strukturerat stöd- och undervisningsprogram från Stiftelsen Silviahemmet i Stockholm och som kompletteras med lokalt anpassat informationsmaterial. Kurstiden omfattar 20 timmar fördelade på 9 gånger. Programmet är utformat för gruppundervisning för max 16 deltagare. Programmet består av föreläsningar, diskussioner och gruppaktiviteter och kursen har i princip följande innehåll: 1. Presentation av kursen och arrangörerna 2. Minnesfunktion, demens, utredning och behandling 3. Samhällets resurser och stöd 4. Praktiska hjälpmedel 5. Språk, tal och munhälsa 6. Psykiska och sociala behov 7. Förändring och anpassning 8. Rekreationens och miljöns betydelse 9. Utvärdering och kursavslutning Föreningen planerar att genomföra en kurs hösten För att nå intresserade deltagare föranleds annonsering. För undervisningen i programmet behövs ett multiprofessionellt team kring patienten och de anhöriga. Föreningen hoppas på att kunna samarbeta med Ålands hälsooch sjukvård vad gäller personalresurser såsom läkare, minnessjukskötare och professionella inom fysioterapi, talterapi, dietist m fl., inom ramen för ordinarie arbetstid. Hänvisning: Demensföreningens möte med ÅHS /Chefläkare Jaana Lignell m fl. För att leda kursen krävs minst två kursledare. Föreningens rådgivare ansvarar för administrering och organisering av kursen och fungerar som den ena ledaren. Ytterligare en ledare behöver anlitas. Föreningen kan i dessa båda avseenden räkna med att i större utsträckning behöva köpa avgiftsbelagda tjänster av utomstående. Värdefullt är också att kursdeltagarna får dela erfarenheter och gemenskap med andra i liknande situation i en anpassad miljö. Kostnader att räkna med är material, hyra för lämplig lokal och för lättare servering. Deltagarna ordnar själva sin transport och färdtjänst bör kunna användas. Förutsättningarna för kursupplägget motiverar den högre budgeterade kostnaden. Utvärderingen av kurserna har från deltagarnas sida hittills varit övervägande positiv. De har ansett att kursen varit värdefull och till viss hjälp för alla familjer. Det är Demensföreningens förhoppning att kursen skall bidra positivt till anlitandet av Demensrådgivningen, Folkhälsans mobila verksamhet för personer med minnessjukdom och Minnesmottagningen vid ÅHS som viktiga led i omsorgen och vården vid demenssjukdom. Kursdeltagarna kommer att erbjudas uppföljande gruppträffar under år 2016 och fortsatt stöd enligt individuellt behov. 5. Organiserad stödgruppsverksamhet för anhöriga och närstående. Syftet med organiserad stödgruppsverksamhet utgår ifrån ett förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Deltagarna, framför allt de anhöriga, men även de närstående, får under sakkunnig ledning information, stimulans och stöd genom att samtala, aktiveras och umgås och utbyta erfarenheter i mindre eller större grupper. Gruppträffarna har haft stor betydelse och varit mycket uppskattade av deltagarna. Uppföljande månatliga gruppträffar planeras för deltagarna i anpassningskursen Lära sig leva med demens som genomfördes Kursen var en parkurs. Erfarenheten visar att behovet är stort hos speciellt de anhöriga att efter en avslutad kurs, få fortsätta träffas under organiserade former. För att de anhöriga skall kunna delta i träffarna ordnas vid behov även aktiviteter för de närstående på samma mötesplats. 5

6 Gruppträffar planeras även månatligen för de anhöriga som tidigare har deltagit i föreningens anpassningskurser eller i en studiecirkel eller som på annat sätt har kommit i kontakt med föreningens gruppverksamhet. Gruppträffarna planeras i första hand för anhöriga vars maka/make bor och vårdas hemma och där familjen t ex har Stöd för närståendevård och anlitar dagverksamhet eller korttidsvård. Gruppträffar planeras nu också för anhöriga vars närstående vårdas inom boendeenheter och på institution. Efter hand kan gruppträffarna för de olika målgrupperna eventuellt samordnas. Gruppträffarna leds av demensrådgivaren. Extra ledare kan behövas genom köptjänst eller en sakkunnig stödperson. För ändamålet behövs anpassade lokaliteter vilket kan innebära hyra. Därtill kommer kostnad för informationsmaterial och lättare servering. Gruppträffarna är avgiftsfria för deltagarna. De ordnar själva sin transport. Färdtjänst bör kunna användas. Det höjda budgetanslaget motiveras av att de organiserade gruppträffarna utökas och av behovet av köptjänst i olika avseenden som arrangerandet av gruppträffarna föranleder. 6. Värd för Nordiskt samarbetsmöte på Åland. Kontaktforum för Demens och Alzheimerföreningar i Norden planeras att arrangeras på Åland Initiativet till detta Kontaktforum togs av Demensförbundet i Sverige i slutet av 1990 talet. Kontaktforumet är en sammanslutning bestående av förbund och föreningar i alla nordiska länder utom Grönland. Det första samarbetsmötet på Åland arrangerades 1998 och det andra Demensförbundet i Sverige, Kalmar 2005 Demensföreningen på Åland 2006 Alzheimerföreningen på Färöarna 2007 Alzheimer Centralförbundet i Finland 2008 Nasjonalforeningen, Demensforbundet i Norge 2009 Alzheimerforeningen i Danmark 2011 FAAS Island 2013 Alzheimerföreningen i Sverige, Lund Kalmardokumentet instiftades 2004 och tillställdes Nordiska rådet och ländernas regeringar. Jämför bilaga. Respektive land står turvis värdland för mötet som numera arrangeras vartannat år. Antalet mötesdeltagare brukar vara ca 30. Det huvudsakliga syftet med samarbetsmötet och dess innehåll är uppföljning av Kalmardokumentets tillämpning i respektive land. Målsättningen med samarbetsmötet är att bevaka intressen för personer med demens och deras anhöriga och ta fram gemensamma riktlinjer för verksamheten. Temat för mötet är de anhörigas roll, hur man kan underlätta och stötta de anhöriga samt de allt fler yngre som drabbas av demenssjukdomar. Planeringen av mötet är också att mera tid skall avsättas till de olika ländernas presentationer av sitt arbete för att tillsammans på mötet, kunna enas i en gemensam skrivelse, med slutsatser och uppmaningar till respektive länder som en summering av mötet. För planeringen av mötet, tillsatte Demensföreningen under hösten 2014 en arbetsgrupp, bestående av styrelse- och föreningsmedlemmar och demensrådgivaren. 6

7 Under möten som Demensföreningen har haft med bl.a. Ålands hälso- och sjukvård, har det framgått att läkarna på minnesmottagningen och de ledande på geriatriska kliniken gärna medverkar vid detta mötes föreläsningar, vilket ökar möjligheten till samarbete. Kostnaderna för mötet föranleds främst av föreläsningsarvoden, lokalhyra, uppehälle och måltider för deltagarna. En deltagaravgift kommer att uppbäras. Kostnaderna skall hållas på en sådan nivå att det är möjligt för alla länder och föreningar att närvara i detta viktiga kontaktnät och nordiska samarbete som har byggts upp under åren. Alkohol- och drogpolicy Demensföreningen har under tidigare verksamhetsår inte haft någon riktad verksamhet för barn och ungdom och planerar inte heller för sådan verksamhet under Därmed har föreningen tillsvidare inte utarbetat någon egen alkohol- och drogpolicy. Jämställdhetspolicy Demensföreningens jämställdhetspolicy är att stärka ett gott socialt klimat och trivsel för styrelsemedlemmarna, demensrådgivaren och föreningsmedlemmarna samt för övriga personer som berörs av Demensföreningens verksamhet. Föreningens medlemmar är övervägande kvinnor. Föreningen arbetar för ett samhälle där alla personer med demens och deras anhöriga, oavsett kön, har rätt till delaktighet och gemenskap på lika villkor som andra samhällsmedborgare. Jämlikhet skall råda och all form av diskriminering motarbetas. I arbetet för jämlikhet ingår jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Könskvotering eftersträvas i styrelsens sammansättning. Hållbar utveckling Demensföreningen strävar till en socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet. Syftet är att möta aktuella behov, värna om individens hälsa, förebygga ohälsa och påverka möjligheten till hjälp, rehabilitering och stöd för medlemmarna. Genom att få information, ökad kunskap och rådgivning och genom att få träffa andra i liknande situation, kan man lättare hantera sin sjukdom och sin livssituation, vilket även kan minska behovet av hälso- och sjukvård. Föreningens stadgar, verksamhetsplan och den anställdas befattningsbeskrivning uppdateras vid behov för att motsvara utvecklingen. Föreningskansliet vid HandiCampen innebär för den anställda en gemenskap med och ett stöd av övriga anställda vid Ålands handikappförbund. Mariehamn i oktober 2014 Demensföreningen på Åland r.f. 7

8

9

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsplan för år 2017 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med

Läs mer

Demensföreningen på Åland r.f.

Demensföreningen på Åland r.f. Demensföreningen på Åland r.f. Verksamhetsberättelse 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med demens och deras anhöriga

Läs mer

Styrelse och ersättare, övriga funktionärer och verksamhetsgranskare.

Styrelse och ersättare, övriga funktionärer och verksamhetsgranskare. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsberättelse 2014 Demensföreningen på Åland r.f. har funktionerat enligt stadgarna och målsättningarna i verksamhetsplanen för år 2014,

Läs mer

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015

Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 Ålands Reumaförening r.f. Verksamhetsplan 2015 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill fortsätta att främja folkhälsan och arbeta för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ Reumaföreningen på Åland vill arbeta för att främja folkhälsan och för att lindra och minska de reumatiska sjukdomarna och övriga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT ÅLANDS NEUROLOGISKA FÖRENING RF:s STADGAR FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 1 Föreningens namn är Ålands Neurologiska Förening r.f (ÅLNF r.f) och dess hemort är Mariehamn och dess verksamhetsområde är Landskapet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Christian Andersson specialist i geriatrik Geriatriska kliniken Ålands hälso- och sjukvård 24.10 2013 Vad är demens? En bestående försämring

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Pargas Gaming Community rf

Pargas Gaming Community rf Pargas Gaming Community rf STADGAR 1 (7) Stadgar för Pargas Gaming Community rf Antagna genom enhälligt föreningsbeslut den 1.2.2014. Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den. 1 Namn, hemort, språk

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk

MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR. Namn, hemort och språk MODELLSTADGAR FÖR MARTHAFÖRENINGAR Namn, hemort och språk 1 Föreningens namn är Marthaförening rf och kallas i dessa stadgar föreningen. Föreningens hemort är och verksamhetsområde är och dess officiella

Läs mer

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Stadgar I. NAMN OCH HEMORT 1 Förbundets namn är Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Förkortningen FDUV kan användas som förbundets inofficiella namn. Förbundet

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN

KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN KRITERIER OCH VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR DAGVERKSAMHETEN 1.4.2015 1 Innehåll 1. DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE... 2 2. BLI KUND... 2 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV DAGVERKSAMHET... 2 3.1 Dagverksamhet ordnas för

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet

Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet Kvalitativ demensvård och omsorg är en självklarhet - Men hur når vi dit? Wilhelmina Hoffman - Svenskt Demenscentrum & Stiftelsen Silviahemmet Demens betyder - Att jag behöver din hjälp - Att jag behöver

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn.

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Dnr 1.7-42/2014 Sida 1 (8) 2014-02-04 Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218 103 15 Stockholm Projektbeskrivning Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Sammanfattning

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är.

MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten. Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Förhandsgranskade i föreningsregistret 6.10.2005 MODELLSTADGAR FÖR PSORIASISFÖRENINGAR/Två årsmöten Namn och hemort 1 Föreningens namn är Psoriasisförening rf och dess hemort är. Föreningens syfte är Syfte

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående PROJEKTPLAN Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående Bakgrund Den demografiska utvecklingen leder till att en ökande andel av

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa

Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Datum Er referens 2009-10-28 S10/09/1/27 Kontaktperson Sigurd Lindvall Överföring av vissa tolktjänster till lanskapsregeringen/fpa Ålands landskapsregering har i ett beslut (Nr 159 S10), postat den 12.10.2009,

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer