Demensföreningen på Åland r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demensföreningen på Åland r.f."

Transkript

1 Demensföreningen på Åland r.f. Verksamhetsplan för år 2015 Syfte Demensföreningens syfte är att bevaka intressen och rättigheter och att förbättra förhållandena för personer med demens och deras anhöriga och för yrkesverksamma inom området. Föreningen vill öka kännedomen om och förståelsen för hur det är att leva med demens, möta aktuella behov och trygga tillgången på information och kunskap om demens. Föreningen vill därmed medverka till en kvalitativ utveckling av demensomsorgen och demensvården i landskapet i samverkan med andra föreningar, organisationer och samhällsinstanser. Profil Demensföreningens profil är att vara kontaktskapande, rådgivande och stödande för i huvudsak personer med demens och deras anhöriga. Föreningens verksamhet skall tillgodose målgruppernas behov eftersom de själva kan ha begränsade möjligheter att föra sin talan i sak. Föreningen väcker initiativ och fungerar som referensgrupp och resursorganisation i samarbete med andra berörda föreningar, organistaioner och samhällsinstanser. Föreningen är remissinstans i ärenden och lagförslag som berör föreningens målgrupper. Administration Demensföreningens styrelse består av sju ordinarie medlemmar och två ersättande medlemmar, vars uppgifter regleras av föreningens stadgar. Styrelsemedlemmarna erhåller inte mötesarvode. Föreningen anlitar två verksamhetsgranskare och en ersättare vilka erhåller arvode mot begäran. Styrelsen sammanträder månatligen under vår- och hösttermin och vid behov hålls extra styrelsemöten. Arbetsgrupper tillsätts vid behov. Medlemsmöten hålls två gånger per år. Föreningen är representerad i Ålands handikappförbunds styrelse. Medlemskap beviljas enligt skriftlig ansökan. Föreningen eftersträvar att utöka medlemsantalet. Föreningen hyr för sin verksamhet ett kansliutrymmevid Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30 i Mariehamn. Ålands handikappförbund handhar föreningens bokföring. Ekonomi För sin verksamhet ansöker föreningen årligen om Penningautomatföreningsmedel. Övrig finansiering består av medlemsavgifter och intäkter från hyllnings- och kondoleansadressen och eventuella inbetalningar och donationer. 1

2 Personal Demensföreningen har en heltidsanställd specialsjukskötare med inriktning på hälsovård vars främsta uppgift är att handha demensrådgivningen vid föreningens kansli. Kanslitiden är måndag fredag kl och vid behov annan tid enligt överenskommelse. Demensrådgivaren fungerar även som föreningens sekreterare och kassör. Den anställda har arbetsavtal som gäller tillsvidare. Föreningen har för den anställda avtal om lagstadgad företagshälsovård och allmänläkarledd sjukvård och anslag för personlig friskvård. För att säkra en intern kvalitetsutveckling får demensrådgivaren professionell handledning och tar del av den personalskolning och fortbildning som aktualiseras under året. Demensrådgivaren är medlem i ALVA, (Aluevastaava/Distriktsansvarig), som har ersatt det tidigare Kompetensnätverket inom demensvården i Svenskfinland. ALVAS uppgift är b. la. att representera Finlands minnesspecialister. ALVA arrangerar per år minst ett nätverksmöte för medlemmarna och under 2015 planeras ett möte på Åland. Målsättning med verksamheten Demensföreningens målsättning med verksamheten år 2015 är följande: 1. Avgiftsfri demensrådgivning. 2. Övrig förenings- och informationsverksamhet. 3. Samarbete med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), kommunerna, vårdutbildningsenheterna, patientintresseföreningarna och andra serviceproducenter. 4. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom. 5. Organiserad stödgruppsverksamhet för anhöriga och närstående. 6. Värd för Nordiskt samarbetsmöte på Åland. Verksamhet 1. Avgiftsfri Demensrådgivning. Demensrådgivningen upprätthålls av Demensföreningens heltidsanställda specialsjukskötare, tillgänglig för hela landskapet. Demensrådgivningen omfattar personlig information, anpassat stöd och vårdhänvisning för personer med kognitiv svikt och demens och deras anhöriga samt handledning till vårdpersonal och studerande inom vård. Föreningens intention är att väntetiden till rådgivningen skall vara kort. Rådgivningsarbetet skall ske i nära samarbete med i första hand Ålands hälso- och sjukvård, och då speciellt med Minnesmottagningen, men även med andra berörda organisationer såsom kommunernas socialomsorg, Ålands handikappförbund, Folkhälsan på Åland, församlingarna och Finlands Röda Kors/Ålands distrikt. 2. Övrig förenings- och informationsverksamhet. För att föreningens verksamhet skall förverkligas krävs engagemang och nära samarbete mellan styrelsen och demensrådgivaren. Föreningen vill medverka till intern kvalitetssäkring så att demensrådgivaren skall kunna fortsätta vara en professionell resurs. I det avseendet deltar föreningen i lokala och nordiska samarbetsprojekt utifrån gemensamma målsättningar. 2

3 Föreningen vill öka kunskapen om och förståelsen för den situation som personer med demens, deras anhöriga och vårdpersonal befinner sig i. Föreningens medlemmar består till stor del av personer med demens och deras anhöriga, vars dagliga liv påverkas av de konsekvenser som sjukdomen medför och som begränsar andra arbetsprestationer. Föreningen kan därför främst räkna med stödande medlemskap och mindre andel av aktiva frivilliginsatser i verksamheten. Demensföreningens verksamhetsinriktning har ett rehabiliterande perspektiv. Rehabilitering utgör ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet och inom omsorgen och vården vid demens. Föreningen erbjuder medlemmarna olika aktiviteter såsom informationstillfällen, utfärder och övrig rekreation. Målsättningen är att erbjuda och påverka till rehabiliterande insatser för speciellt yngre personer med demens och för deras anhöriga t ex genom anpassninskursen Lära sig leva med demenssjukdom. Med stöd av inbetalningar till föreningens hyllnings- och kondoleansadress och eventuella donationer, erbjuds i olika mötesforum sång- och musikstunder och andra evenemang. Demensenheterna erbjuds också möjlighet att till föreningen ansöka om Medel för Guldkantsarrangemang för anhöriga och närstående, t ex fester och utfärder. Utifrån en medlemsenkät som genomfördes 2014 är det föreningens målsättning att verka för: Lägre tröskel för målgrupperna att kontakta föreningen. Ökade insatser för att nå och skapa kontakter mellan anhöriga genom aktiviteter, anhörigträffar och uppsökande verksamhet till omsorgs- och vårdenheter. Samarbete i verksamheten med stödpersoner utom styrelsen. Föreningen planerar att under året uppmärksamma den Internationella Alzheimerdagen som årligen infaller den I detta avseende samarbetar föreningen gärna med andra berörda. Medlemsbrev utgår några gånger per år. Ålands handikappförbunds tidning HandikappBulletinen, 2 nr/år, delges medlemmarna, där föreningen har utrymme för medlemsinformation och reportage. Föreningen prenumerar på tidningen Demensforum från Demensförbundet i Sverige, 4 nr/år, som är en medlemsförmån. Föreningen tillhandahåller litteratur och filmer för utlåning vid Ålands handikappförbunds bibliotek. I syfte att förbättra informationen till föreningens målgrupper och att underlätta det samnordiska informationsutbytet, vill föreningen fortsätta att utveckla sitt informationsmaterial. Föreningen uppgraderar sin hemsida i samarbete med Ålands handikappförbund. Föreningen finns också på Facebook. 3. Samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, kommunerna, vårdutbildningsenheterna, patientintresseföreningarna och andra serviceproducenter. I samverkan med offentlig sektor och övrig tredje sektor vill föreningen kunna möta aktuella lokala behov i syfte att trygga samhällets kunskap om demenssjukdomar. Ålands landskapsregerings (LR:s) Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom, antagna , aviserar betydelsen av ett multiprofessionellt samarbete inom och mellan den offentliga sektorn och den tredje sektorns intresseorganisationer med avseende på bland annat informationsarbetet. Föreningen vill därmed intensifiera samarbetet med Ålands hälso- och 3

4 sjukvård (ÅHS) för att påverka den fortsatta utvecklingen av minnesmottagningen och möjligheten till genomförandet av framförallt anpassningskursen Lära sig leva med demens. Utifrån medlemsenkäten som genomfördes 2014 är det föreningens målsättning att verka för förbättrad information till patienter och anhöriga från hälso- och sjukvården om Demensföreningen och om demenssjukdomarna. Information om Demensföreningen och ÅHS/Minnesmottagningen bör ömsesidigt kunna delges målgrupperna vid respektive organisation och vara tillgänglig på respektive hemsida. För att Demensföreningen och ÅHS skall kunna möta gemensamma målgruppers behov är det väsentligt att alla resurser inom organisationerna utnyttjas optimalt. Det är därför av stort värde att demensrådgivaren och minnesmottagningens personal ges möjlighet till att samarbeta gränsöverskridande. Demensföreningen vill bevaka intresset för målgrupperna beträffande en god daglig livskvalitet för personer med demens och en fungerande avlastning för anhöriga och närståendevårdare. Föreningen ställer i detta avseende demensrådgivaren till förfogande som sakkunnig för socialoch hälsovårdsenheterna och tredje sektorn vid utvecklandet av kvalitativ dagverksamhet, korttidsvård och anpassade boende- och vårdenheter. Föreningen erbjuder demensrådgivarens tjänster för Högskolan på Åland och Ålands yrkesgymnasium. Föreningen samarbetar gärna med berörda beträffande att även vidtala föreläsare för fortbildning för personal inom social- och hälsovårdsenheterna. För att uppmuntra studier inom omsorg och vård tilldelar föreningen enligt eget stipulerat kriterium stipendium till studerande vid Högskolan på Åland och vid Ålands yrkesgymnasium. Föreningen vill i detta sammanhang uppmärksamma utbildningsenheterna på att stipendium kan komma ifråga för inriktning på omsorg och vård för äldre men även för yngre personer. I syfte att lyfta fram behovet av information, hjälp och stöd för föreningens målgrupper vill föreningen speciellt utveckla samarbetet med Ålands handikappförbunds medlemsföreningar. 4. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom. LR:s Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom, antagna , aviserar alltså betydelsen av gränsöverskridande samarbete inom informationsarbetet mellan offentlig sektor och intresseorganisationerna. Riktlinjerna aviserar också rätten till rehalitering för patíenter med demens och stöd till anhöriga. Anpassningskurser för patienter med demens, parkurser och kurser för närståendevårdare erbjuds inte på svenska på Åland av Folkpensionsanstalten (FPA). Arrangerandet av dylika kurser inom ramen för FPA är även mycket administrativt krävande, oavsett var de arrangeras. Ingen annan organisation på Åland arrangerar någon anpassningskurs. Detta har medför att Demensföreningen ett flertal år (2009, 2011, 2013), med stöd av Penningautomatföreningsmedel, har arrangerat anpassningkursen, Lära sig leva med demenssjukdom, inom öppen vård, i samarbete med i första hand Ålands hälsooch sjukvård, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab och andra berörda. Anpassningskursen Lära sig leva med demenssjukdom är ett undervisningsprogram för patienter med demensdiagnos som bor hemma och för deras närmaste anhöriga. Kursen syftar till att deltagarna får lära sig, och därmed bättre kan förstå och hantera, vad det innebär att leva med en demenssjukdom. Kursen är i första hand en parkurs och är avgiftsfri för deltagarna. 4

5 Kursmaterialet baserar sig på ett strukturerat stöd- och undervisningsprogram från Stiftelsen Silviahemmet i Stockholm och som kompletteras med lokalt anpassat informationsmaterial. Kurstiden omfattar 20 timmar fördelade på 9 gånger. Programmet är utformat för gruppundervisning för max 16 deltagare. Programmet består av föreläsningar, diskussioner och gruppaktiviteter och kursen har i princip följande innehåll: 1. Presentation av kursen och arrangörerna 2. Minnesfunktion, demens, utredning och behandling 3. Samhällets resurser och stöd 4. Praktiska hjälpmedel 5. Språk, tal och munhälsa 6. Psykiska och sociala behov 7. Förändring och anpassning 8. Rekreationens och miljöns betydelse 9. Utvärdering och kursavslutning Föreningen planerar att genomföra en kurs hösten För att nå intresserade deltagare föranleds annonsering. För undervisningen i programmet behövs ett multiprofessionellt team kring patienten och de anhöriga. Föreningen hoppas på att kunna samarbeta med Ålands hälsooch sjukvård vad gäller personalresurser såsom läkare, minnessjukskötare och professionella inom fysioterapi, talterapi, dietist m fl., inom ramen för ordinarie arbetstid. Hänvisning: Demensföreningens möte med ÅHS /Chefläkare Jaana Lignell m fl. För att leda kursen krävs minst två kursledare. Föreningens rådgivare ansvarar för administrering och organisering av kursen och fungerar som den ena ledaren. Ytterligare en ledare behöver anlitas. Föreningen kan i dessa båda avseenden räkna med att i större utsträckning behöva köpa avgiftsbelagda tjänster av utomstående. Värdefullt är också att kursdeltagarna får dela erfarenheter och gemenskap med andra i liknande situation i en anpassad miljö. Kostnader att räkna med är material, hyra för lämplig lokal och för lättare servering. Deltagarna ordnar själva sin transport och färdtjänst bör kunna användas. Förutsättningarna för kursupplägget motiverar den högre budgeterade kostnaden. Utvärderingen av kurserna har från deltagarnas sida hittills varit övervägande positiv. De har ansett att kursen varit värdefull och till viss hjälp för alla familjer. Det är Demensföreningens förhoppning att kursen skall bidra positivt till anlitandet av Demensrådgivningen, Folkhälsans mobila verksamhet för personer med minnessjukdom och Minnesmottagningen vid ÅHS som viktiga led i omsorgen och vården vid demenssjukdom. Kursdeltagarna kommer att erbjudas uppföljande gruppträffar under år 2016 och fortsatt stöd enligt individuellt behov. 5. Organiserad stödgruppsverksamhet för anhöriga och närstående. Syftet med organiserad stödgruppsverksamhet utgår ifrån ett förebyggande och rehabiliterande perspektiv. Deltagarna, framför allt de anhöriga, men även de närstående, får under sakkunnig ledning information, stimulans och stöd genom att samtala, aktiveras och umgås och utbyta erfarenheter i mindre eller större grupper. Gruppträffarna har haft stor betydelse och varit mycket uppskattade av deltagarna. Uppföljande månatliga gruppträffar planeras för deltagarna i anpassningskursen Lära sig leva med demens som genomfördes Kursen var en parkurs. Erfarenheten visar att behovet är stort hos speciellt de anhöriga att efter en avslutad kurs, få fortsätta träffas under organiserade former. För att de anhöriga skall kunna delta i träffarna ordnas vid behov även aktiviteter för de närstående på samma mötesplats. 5

6 Gruppträffar planeras även månatligen för de anhöriga som tidigare har deltagit i föreningens anpassningskurser eller i en studiecirkel eller som på annat sätt har kommit i kontakt med föreningens gruppverksamhet. Gruppträffarna planeras i första hand för anhöriga vars maka/make bor och vårdas hemma och där familjen t ex har Stöd för närståendevård och anlitar dagverksamhet eller korttidsvård. Gruppträffar planeras nu också för anhöriga vars närstående vårdas inom boendeenheter och på institution. Efter hand kan gruppträffarna för de olika målgrupperna eventuellt samordnas. Gruppträffarna leds av demensrådgivaren. Extra ledare kan behövas genom köptjänst eller en sakkunnig stödperson. För ändamålet behövs anpassade lokaliteter vilket kan innebära hyra. Därtill kommer kostnad för informationsmaterial och lättare servering. Gruppträffarna är avgiftsfria för deltagarna. De ordnar själva sin transport. Färdtjänst bör kunna användas. Det höjda budgetanslaget motiveras av att de organiserade gruppträffarna utökas och av behovet av köptjänst i olika avseenden som arrangerandet av gruppträffarna föranleder. 6. Värd för Nordiskt samarbetsmöte på Åland. Kontaktforum för Demens och Alzheimerföreningar i Norden planeras att arrangeras på Åland Initiativet till detta Kontaktforum togs av Demensförbundet i Sverige i slutet av 1990 talet. Kontaktforumet är en sammanslutning bestående av förbund och föreningar i alla nordiska länder utom Grönland. Det första samarbetsmötet på Åland arrangerades 1998 och det andra Demensförbundet i Sverige, Kalmar 2005 Demensföreningen på Åland 2006 Alzheimerföreningen på Färöarna 2007 Alzheimer Centralförbundet i Finland 2008 Nasjonalforeningen, Demensforbundet i Norge 2009 Alzheimerforeningen i Danmark 2011 FAAS Island 2013 Alzheimerföreningen i Sverige, Lund Kalmardokumentet instiftades 2004 och tillställdes Nordiska rådet och ländernas regeringar. Jämför bilaga. Respektive land står turvis värdland för mötet som numera arrangeras vartannat år. Antalet mötesdeltagare brukar vara ca 30. Det huvudsakliga syftet med samarbetsmötet och dess innehåll är uppföljning av Kalmardokumentets tillämpning i respektive land. Målsättningen med samarbetsmötet är att bevaka intressen för personer med demens och deras anhöriga och ta fram gemensamma riktlinjer för verksamheten. Temat för mötet är de anhörigas roll, hur man kan underlätta och stötta de anhöriga samt de allt fler yngre som drabbas av demenssjukdomar. Planeringen av mötet är också att mera tid skall avsättas till de olika ländernas presentationer av sitt arbete för att tillsammans på mötet, kunna enas i en gemensam skrivelse, med slutsatser och uppmaningar till respektive länder som en summering av mötet. För planeringen av mötet, tillsatte Demensföreningen under hösten 2014 en arbetsgrupp, bestående av styrelse- och föreningsmedlemmar och demensrådgivaren. 6

7 Under möten som Demensföreningen har haft med bl.a. Ålands hälso- och sjukvård, har det framgått att läkarna på minnesmottagningen och de ledande på geriatriska kliniken gärna medverkar vid detta mötes föreläsningar, vilket ökar möjligheten till samarbete. Kostnaderna för mötet föranleds främst av föreläsningsarvoden, lokalhyra, uppehälle och måltider för deltagarna. En deltagaravgift kommer att uppbäras. Kostnaderna skall hållas på en sådan nivå att det är möjligt för alla länder och föreningar att närvara i detta viktiga kontaktnät och nordiska samarbete som har byggts upp under åren. Alkohol- och drogpolicy Demensföreningen har under tidigare verksamhetsår inte haft någon riktad verksamhet för barn och ungdom och planerar inte heller för sådan verksamhet under Därmed har föreningen tillsvidare inte utarbetat någon egen alkohol- och drogpolicy. Jämställdhetspolicy Demensföreningens jämställdhetspolicy är att stärka ett gott socialt klimat och trivsel för styrelsemedlemmarna, demensrådgivaren och föreningsmedlemmarna samt för övriga personer som berörs av Demensföreningens verksamhet. Föreningens medlemmar är övervägande kvinnor. Föreningen arbetar för ett samhälle där alla personer med demens och deras anhöriga, oavsett kön, har rätt till delaktighet och gemenskap på lika villkor som andra samhällsmedborgare. Jämlikhet skall råda och all form av diskriminering motarbetas. I arbetet för jämlikhet ingår jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Könskvotering eftersträvas i styrelsens sammansättning. Hållbar utveckling Demensföreningen strävar till en socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet. Syftet är att möta aktuella behov, värna om individens hälsa, förebygga ohälsa och påverka möjligheten till hjälp, rehabilitering och stöd för medlemmarna. Genom att få information, ökad kunskap och rådgivning och genom att få träffa andra i liknande situation, kan man lättare hantera sin sjukdom och sin livssituation, vilket även kan minska behovet av hälso- och sjukvård. Föreningens stadgar, verksamhetsplan och den anställdas befattningsbeskrivning uppdateras vid behov för att motsvara utvecklingen. Föreningskansliet vid HandiCampen innebär för den anställda en gemenskap med och ett stöd av övriga anställda vid Ålands handikappförbund. Mariehamn i oktober 2014 Demensföreningen på Åland r.f. 7

8

9

Styrelse och ersättare, övriga funktionärer och verksamhetsgranskare.

Styrelse och ersättare, övriga funktionärer och verksamhetsgranskare. Demensföreningen på Åland r.f. www.handicampen.ax/demens Verksamhetsberättelse 2014 Demensföreningen på Åland r.f. har funktionerat enligt stadgarna och målsättningarna i verksamhetsplanen för år 2014,

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Christian Andersson specialist i geriatrik Geriatriska kliniken Ålands hälso- och sjukvård 24.10 2013 Vad är demens? En bestående försämring

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015

Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015 Ålands handikappförbund r.f. VERKSAMHETSPLAN 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÅL OCH SYFTE... 3 Förbundets målsättningar under 2015:... 3 Förbundets målsättningar för de kommande åren:... 4 VERKSAMHET... 4 Samarbete...

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 GÄVLE DEMENSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 INNEHÅLL Styrelsen... 3 medlemmar... 3 medlemsavgift... 3 styrelsesammanträden... 3 Verksamhet... 4 Utskick... 4 medlemsmöten... 4 samverkan... 4 samverkan

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Detta är ett kompendium, baserat på en mera utförlig sammanställning av, DEMENSSJUKDOMAR Riktlinjer för vårdprogram, som är under utarbetande.

Detta är ett kompendium, baserat på en mera utförlig sammanställning av, DEMENSSJUKDOMAR Riktlinjer för vårdprogram, som är under utarbetande. Demenssjukdomar Riktlinjer för vårdprogram ett kompendium För att säkerställa en bra insats vid demensutredning ur patientens och anhörigas perspektiv Regina Österlund Demensrådgivare Sammanställare av

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening.

Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. Stadgar för Silverskattens Fria Förskola i Töre Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firma är Silverskattens fria förskola i Töre, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens har sitt säte i Kalix Kommun.

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer