Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor."

Transkript

1 FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg 9 Orust 10 Strömstad 6 Munkedal 4 Åmål 5 Uddevalla 7 Trollhättan Hur tycker du att det har fungerat med att kursen har varit förlagd till Uddevalla på Bohusläns museum? (svarsalternativ; toppen, ganska bra, ganska dåligt samt dåligt) 31 personer har svarat Toppen. 17 personer har svarat Ganska bra Det man i sina kommentarer lyfter fram som positivt är att det varit lätt att få parkering, och att lokalen legat på lagom avstånd för de flesta, någon enstaka person anger dock att det varit lite långt att åka från bostadsorten. Vad gäller museet där kursen hållits anser flera att det var bra miljö, bra lokaler och ytor som fungerar för grupparbete och man har uppfattat lokalen ha mysig atmosfär och ett trevligt ställe att vara på. Ett par personer anger att det varit dålig luft i lokalen. Några anger att maten varit bra, några att maten inte varit bra alls. 2. Valde du själv att delta i kursen eller blev du utvald av din chef? 39 personer anger att de blivit utvalda av sin chef att delta i kursen, av dessa anger 3 att de blev tillfrågade och valde själva i vilken mån de ville delta eller inte. 9 personer anger att de valt själva att delta i kursen, men av dessa anger 2 att chefen tog beslut om de fick gå kursen eller inte.

2 3. Vad tycker du om kursens innehåll som helhet? (svarsalternativ, toppen, ganska bra, ganska dåligt, dåligt) 12 personer anser att kursens innehåll som helhet varit toppen. Några argument som anges för detta är exv. att det varit bra att få lära sig lite mer om det mesta som rör personlig assistans eftersom det är ett nytt yrke (inte funnits så länge) och man menar att det är mycket som är oklart gällande assistans. De menar vidare att föreläsningarna varit bra och att kursen varit väldigt givande och tagit upp många olika och intressanta områden. De anger också att de är mycket nöjda med variationen. Någon anger att de haft nytta och lärt sig något om allt i innehållet. Ytterligare kommentarer som angivits är: Bra föreläsningar, lagom långt, bra frågeställningar, bra med deltagare från alla kommuner. Bra och nyttigt, varierat och lärorikt innehåll. Bra. 32 personer anser att kursens innehåll som helhet varit ganska bra. De positiva aspekter man lyfter fram är exempelvis att det varit bra och varierade teman och bra föreläsare. Man uppfattar att det varit bra med olika perspektiv på yrket och intressant att se det ur olika ögon. Vissa föreläsningar har varit bättre och gett mer än andra och där anges att det kan ha att göra med vilken brukare man arbetar hos. Diskussioner i grupp har varit ganska bra och att gruppen har varit blandad med deltagare från olika kommuner lyfts som positivt och man tycker sig ha lärt sig mest av varandra när de suttit i grupper. Det uppfattades som intressant att prata med andra och jämföra arbetssituationer och annat. Många roliga föreläsningar och intressanta samtal med andra assistenter. Ganska bra, bra i sin helhet även om det ibland saknades att gå på djupet, intressant att få lite av allt. Man framförde vidare att även om det var bra så kunde man inte använda all information vid den egna arbetsplatsen. En del ansåg de redan hade med sig mycket och hade koll på större delen av ämnena som togs upp, men att dela erfarenheter med andra var toppen. Vissa delar upplevdes som naiva, tex. som det som handlade om vad som kännetecknar en assistent. Några framförde att de i hemkommunen arbetar mycket med genomförandeplaner och att då kursen hade ett tydligt fokus på genomförandeplanerna kändes det för dessa personer lite väl mycket. Ett par personer anger att det var svårt att hänga med under föreläsningarna då tempot upplevdes som väl högt. Det hade underlättat om kursmaterialet hade kommit ut innan, då hade de kunnat följa med bättre under tiden. Vad gäller gruppindelningen så tyckte någon att det hade gett mer om man hamnat med personer som arbetar med ungefär samma slags brukare, tex. Autism i en grupp, hjärnskador, enbart fysiskt handikappade, då man brottas med olika slags problematik i jobbet hos olika. 2 personer anger att de tyckte kursen var ganska dålig. Det som framkom i kommentarerna till detta omdöme var exv att föreläsningarna var för långa och man önskade där att man kunde varvat mer mellan grupparbete och föreläsning. En annan åsikt som framfördes var att man upplevde att det var för mycket om dokumentation och genomförandeplan, något man redan jobbat med i en annan utbildning man gått. 2

3 4. Vilket kurstema tyckte du var mest intressant och varför? Flera personer lyfter fram att alla teman i kursen varit lika bra, medan de flesta lyfter fram ett eller flera teman de anser varit mest intressanta. Alla har heller inte motiverat sitt svar, varför de anger ett speciellt tema som intressant. Nedan ges ett urval av kommentarer som getts i relation till kursens teman. Nedanstående citat ger en inblick i hur resonemanget gick vad gäller de personer som tyckte att kursens teman genomgående var intressanta. Har varit ett bra innehåll med blandade synvinklar Alla teman var intressanta för mig, jag har lärt mig jättemycket Att det var blandat tycker jag var bra, det är ju väldigt brett det här med personlig assistans Flera deltagare har lyft fram tillfälle 1 Lagstiftning och yrkesrollen personlig assistent som mycket intressant och viktigt. Det var betydelsefullt att få reda på varför saker är som de är och att det är bra och viktigt att känna till det som har med lagar och rättigheter att göra. En av deltagarna uttryckte sig så här när hon/han argumenterade varför tillfälle ett var det bästa: Som assistent blir man ofta inkastad i situationer som man inte får reda på varför. Man är ofta väldigt dåligt insatt i vad det är som gäller enligt lag och håller oftast tyst och anpassar sig. I relation till tillfälle 1 vill jag också lyfta fram det som har med genomförandeplan och social dokumenation att göra. Som en röd tråd genom kursen har det funnits en (frivillig) uppgift med utgångspunkt i en fiktiv genomförandeplan. Till varje kurstillfälle har det funnits specificerade frågor för att kunna koppla samman kurstema med genomförandeplanen och det praktiska arbetet som assistent. På så sätt har tema kring genomförandeplan funnits med genomgående även om det introducerades vid tillfälle 1 och knöts samman vid tillfälle 6 Genomförandeplan, social dokumentation (samt uppföljning och summering av kursen). Vad gäller social dokumentation fanns det inte med så tydligt från början, men då kursdeltagarna vid första kurstillfället poängterade att man önskade detta av kursen så lades det till. Ett fåtal deltagare har lyft fram att genomförandeplan och social dokumentation är det tema de ser som det bästa, men man framför dock att det är en viktig kunskap att få till sig. Av dem som framhöll tillfälle 2 Livsvillkor och vardagsliv som ett av de bästa temana var det ett fåtal som gav argument för detta. Det som angavs var att det var bra och intressant då det visade hur utvecklingen varit inom detta område. Man fick se hur det var förr, hur det är nu och hur det blir som det blir. Tillfälle 3 den professionella relationen, makt, etik och bemötande sågs även det av flera personer som en bra kursdag. Innehållet i detta tema lyftes fram som den bästa grunden för att kunna jobba som assistent, att ha rätt tänk. Dagen inkluderade även övningar, vilket man lyfte fram som positivt då man fick tänka efter själv kring olika frågor/aspekter. Någon angav att det var tankeväckande frågor och i någon mån även utmanande frågor och man lyfte fram temat som något som alltid måste hållas levande. Någon deltagare lyfte också fram att Olof Wiedel som föreläste kring detta tema, kunde föreläsa på ett roligt sätt som samtidigt var väldigt utbildande. 3

4 De som angav tillfälle 4 kommunikation och samtal som redskap (dagen delades av Ulrika Aspeflo och Olof Wiedel) som det tema de tyckte bäst om lyfter exempelvis fram värdet i att lära sig om autism, som var något nytt och få en ny förståelse för detta. Det uppfattades som en tankeväckande föreläsning, särskilt av någon deltagare som nyss börjat arbeta med personer med autismspektrum-problematik, man fann likheter till sin egen brukare, men en annan kursdeltagare vars brukare inte har autism-problematik kunde ändå koppla mycket till sin brukare och förståelsen för denne, trots att hon/han inte har autismproblematik. Jag tyckte föreläsningen som handlade om autism var mycket bra Kommunikation var också givande, Ulrika Aspeflo var toppen! Kommunikation och samtal, (jag) tycker om när man diskuterar sig fram Autism, för att det var roligt att få lära sig något nytt och få förståelse. Jag kunde också koppla mycket av det till min brukare trots att han inte har autism. Avslutningsvis det tema som flest deltagare lyft fram som mest intressant, tillfälle 5; Delaktighet, brukarmedverkan och samverkan med närstående. Denna dag delades mellan Bengt Elmén och Elisabet Björqvist. Bengt Elmén fokuserade på delaktighet och brukarmedverkan utifrån ett brukarperspektiv. Elisabeth talade om brukarmedverkan och lyfte även fram sin studie kring barn med funktionsnedsättningar och deras vuxenblivande. Argumenten för varför detta tema sågs som särskilt intressant var att det uppfattades som föreläsningar baserade på verkliga berättelser och att föreläsarna denna dag var bra och pratade om intressanta ämnen. Föreläsningen med Bengt Elmén är den enskilda föreläsare som fått flest positiva omdömen och det är också den föreläsning som lyfts fram av flest deltagare som den mest intressanta föreläsningen på kursen. Flera av kursdeltagarna har lyft fram värdet i att få höra om assistans från en person som själv har assistans, dvs ett brukarperspektiv på personlig assistans. Det framkom av utvärderingarna att deltagarna tyckte det var intressant med diskussioner kring självbestämmande och att Bengt lyfte fram saker man själv inte tänkt på tidigare och att ingenting är omöjligt. Två citat får belysa motiveringarna till varför denna dag gjorde sådant intryck på deltagarna. Viktigt att få höra hur en brukare själv ser på sin assistans Bästa föreläsaren var Bengt Elmén, gav mig jättemycket förståelse. 5. Finns det något tema du tyckt varit mindre intressant och i så fall varför? Flera anger att det inte finns något tema de tyckt varit mindre intressant, ett par personer har angett att allt varit bra och att det inte går att lyfta ut någonting som sticker ut och borde tas bort. Ett citat kan belysa detta: 4

5 Jag tycker ALLT har varit viktigt och lärorikt. Jag har lärt mig nya saker och också friskat upp gammal kunskap Även om alla teman varit intressanta menar någon att en del saker har varit svåra att förstå och säger att det kan bero på att en del av deltagarna saknat rätt utbildningsnivå för det språk/de ord som använts under kursen. En annan person menar att temana i sig varit bra men att det känns som om man skrapat på ytan vid vissa tillfällen, där hade man önskat sig mer fördjupning på vissa områden. Något som också framförs är att föreläsningar gått så fort att man inte hunnit anteckna under tiden. Temat kring lagstiftning, som av flera ansågs som det mest intressanta och betydelsefulla har av några angetts som det minst intressanta alternativt som det som var svårast att förstå på kursen. Flera personer angav att lagstiftning och juridik var ett svårt tema att förstå om än intressant och viktigt. Temat upplevdes som tungt, invecklat och luddigt och svårt på grund av att det finns så många beslut och funktionsnedsättningar hos olika personer. Ett annat skäl till varför temat kring lagstiftning sågs som det minst intressanta var att föreläsaren gick igenom det för fort så det var svårt att hänga med. Man tyckte vidare att det var svårt att få grepp och insikt om juridiken på så kort tid, men betydelsefullt att få en överblick över den lagstiftning som styr. Någon tyckte det var det minst intressanta temat då denna person inte var så insatt i det utan att det mest var närstående till brukaren och chefen som hade mer koll på det här med lagstiftning. Önskemål fanns också om att göra dessa föreläsningar roligare. En person menade att det var väldigt bra att få kunskap om hur ett beslut om assistans går till, men tyckte att föreläsningen inte var så riktad till assistenter som denna person hade önskat utan att det kändes som om det var mer viktig information till brukare. Någon angav att hon/han inte behövde någon kunskap om lagstiftning i sitt arbete som assistent, medan en annan person menade att lagar och regler är viktigt då det är grunden till det arbete man ska utföra som assistent, men att det inte är lika fängslande som etik och kommunikation. Tre personer angav att det tema som gav dem minst var det kring genomförandeplan/dokumentation. Två av dessa angav som skäl att man redan jobbar aktivt med att utveckla arbetet med genomförandeplaner i deras hemkommuner. Den tredje menade att det fanns flera i deltagargruppen som inte hade någon plan som de fick ta del av i sin kommun, vilket då försvårade möjligheterna till att ta till sig kunskapen om det kring genomförandeplaner. Utöver detta var det enstaka personer som angav att exv livsvillkor och vardagsliv var ett överflödigt tema, att det var svårt att följa med i temat kring etik/makt/bemötande. Temat kommunikation ansågs av ett par vara problematiskt dels då det för en av deltagarna inte passade in på den brukare som hon/han jobbade med, dels då man tidigare inte arbetat med personer med autism och man tyckte då det var svårt att hänga med i föreläsningen då det främst var exempel därifrån som användes av föreläsaren. 5

6 6. Finns det något tema du saknat, i så fall vilket? Utav de 25 personer som svarat på den här frågan anger nio personer att de inte saknat något tema på kursen, någon deltagare tycker att kursledningen fått med det mesta. Fyra personer hade önskat mer kring det med lagar och regler. Vad det finns för stöd och vad man som assistent kan/ska göra och hur man ska gå tillväga för att stötta utan att gå över gränsen. Önskemål framkom också om mer kring dokumentation, dvs hur man ska skriva på ett kortfattat men tydligt sätt. Ett förslag var att man skulle få se exempel på socialdokumentation. Ytterligare önskemål som framkom var fler föreläsare som var som Bengt Elmén, detta önskemål bottnar i två delar utifrån de kommentarer som framkommit. Dels att Bengt var en inspirerande föreläsare dels att han gav ett brukarperspektiv som ökade förståelsen för att leva med assistans på ett sätt som andra föreläsare utan erfarenhet inte kan ge. Men också en ökad fördjupning kring temat vardagsliv fanns på önskelistan. Ett tema på önskelistan var också mer kunskap kring diagnoser, sjukdomar och funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser detta får för individen. Någon ville veta mer om ADHD och någon annan lyfte fram att det var kunskap om just denna assistents brukares sjukdom som hon/han var intresserad av att få veta mer om. Temat vardagsliv kunde fördjupats skrev någon deltagare och andra lyfte fram önskemål om att få mer kunskap om vilka stödalternativ, team, grupper osv det finns när brukaren (och i förlängningen assistenter) nyss blivit sjuk och fått assistans beviljad. Vem tillgodoser rättigheter och intressen, hur startar assistenterna upp, vem håller i trådarna? Detta kan kopplas samman med en kommentar från en annan deltagare som lyfte fram önskemål om att få mer kunskap om problemlösning, hur man ska/kan hantera det, något som denna person upplevde som svårt i sitt uppdrag som assistent. Utöver de nämna önskemålen ovan lyftes ett nytt tema fram som handlar om arbetsgruppen och arbetsmiljön, något som kursledningen hört nämnas flera gånger under kursens gång. Två kommentarer kan belysa detta: Vikten av att ha en välmående och fungerande arbetsgrupp Vår rätt till en bra arbetsmiljö 7. På kursen har ni varit uppdelade i grupper med deltagare från olika kommuner i Fyrbodal. Vad tycker du har varit bra respektive mindre bra med det? Alla 48 personer som svarat på den här utvärderingen har svarat på just den här frågan. Av dessa var det ingen som tyckte att indelningen i grupper var dåligt i det stora hela. Majoriteten anser således att uppdelningen i tvärkommunala grupper har upplevts som mycket bra. Det som varit mindre bra handlade mer om gruppens utformning och gruppdeltagarnas engagemang i diskussionerna. När det gällde gruppernas utformning var det några som ansåg 6

7 att grupperna var för stora, man hade önskemål om färre personer i varje grupp. Ett problem som uppkommer om grupperna blir för stora är att alla inte kommer till tals. Ett annat förslag som framkom var att ha en gruppindelning utifrån vilket område man arbetar inom exv, hemmet, daglig verksamhet, korttids. Någon deltagare upplevde att det som var mindre bra med dessa mixade grupper var att varje deltagare arbetat med så vitt skilda funktionsnedsättningar eller boendeförhållanden. Ibland har man upplevt att man i gruppdiskussionerna kommit från ämnet/uppgiften man skulle göra. Detta exemplifieras via nedanstående citat: Mindre bra är att alla har så olika erfarenheter så vi har kommit av oss från frågorna för vi har haft så mycket att diskutera Mindre bra att det blivit för mycket prat om enskilda brukare istället för att fokusera på arbetsuppgiften. Fem av deltagarna som svarat på denna fråga lyfter fram problem i gruppdiskussionerna relaterat enskilda gruppmedlemmar. Utifrån svaren framkommer att några kursdeltagare tagit för stor plats och inte har lyssnat eller lämnat utrymme för andra i gruppen att prata samt att några upplevs ha varit gnälliga och pratat skit istället för att göra uppgiften man skulle göra. Citat finns för att belysa detta problem: Mindre bra var de i min grupp som bara gnällde och pratade skit Det finns de personer som inte tar hänsyn till andra utan bara pratar om sitt Majoriteten av deltagarna har uppgett att indelningen av kursdeltagarna i tvärkommunala grupper och det pedagogiska upplägget med föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med givna frågeställningar har upplevts som intressant, positivt och att det har främjat kunskapsutvecklingen. Det främsta skälet som anges till varför detta upplägg har upplevts som positivt är erfarenhetsutbytet kommuner emellan, dvs hur det fungerar och hur man gör i andra kommuner än den egna. Det har varit bra på det sättet att få höra hur det funkar i olika kommuner med olika tankar och funderingar Men man menar också att man fått syn på skillnader inom den egna kommunen och att det berikat diskussionerna och kunskapen. Bra att man har fått se hur olika det är mellan kommunerna, att man jobbar på olika sätt trots samma yrke. Bra även att man har fått träffa personliga assistenter från den egna kommunen och har fått se att det även finns olikheter här Deltagarna anger att man fått med sig såväl tips, idéer och erfarenheter från olika kommuner, att man via detta pedagogiska upplägg kan delge varandra både kunskap och nytänk. Att erfarenhetsutbytet har upplevts som bra och nyttigt och att man genom det fått nya perspektiv på sitt eget arbete och sin egen kommun visar sig i nedanstående citat: Jättebra och nyttigt, då det lätt blir att man (annars) låser sig i vissa saker med sina arbetskollegor. Det har varit kul och nyttigt att träffa andra också att man blir tacksam för det man har när man hör andra berätta om olikheterna mellan kommunerna 7

8 Utöver fördelarna med erfarenhetsutbytet kommuner emellan finner man själva grupparbetet och diskussionerna med andra personliga assistenter som kul, givande och nyttigt. Det gäller då så väl att ta del av andras kunskaper och erfarenheter som att bidra med sina egna kunskaper och erfarenheter. Toppen med olika erfarenheter, att kunna få och dela med sig av sina kunskaper Lärorikt att höra hur andra har det, nyttigt att kunna bolla och dela erfarenheter Bra var att man kan få tips på annat sätt att arbeta och se hur olika vi arbetar och andra vägar att gå Det sågs som positivt att det var kursledningen som satte samman grupperna och inte deltagarna själva. Risken då deltagarna själva skapar grupper är att man bildar grupp med de man redan känner och därmed missar möjligheten till nya perspektiv på saker och ting menar man. Även om de tvär-kommunala grupperna har upplevts som positiva föreslås att deltagarna vid vissa tillfällen kunde fått välja nya gruppindelningar, förslagsvis att man bildat grupp med deltagare från den egna kommunen. En tanke med detta var att man då kunde stärkt förståelsen för och kopplingen till lagstiftning och hur det fungerar i den egna kommunen och sedan redovisat för de andra. Den/de grupper som inte har fungerat fullt ut hade önskat en större möjlighet att välja gruppdeltagare och någon anger att man önskat ännu mer grupparbete på kursen. 8. Har du känt att du har kunnat komma till tals och blivit lyssnad vid kurstillfällena? (vad gäller i helgrupp och i smågrupper) 43 personer har svarat på den här frågan i utvärderingen. Alla upplever sig ha kunnat komma till tals och blivit lyssnat på antingen både i helgrupp och i smågrupp eller i smågrupperna, endast ett par av deltagarna har ett par reservationer kring möjligheterna att komma till tals och bli lyssnade på. Kursledarna/föreläsare upplevs ha bidragit till att deltagarna kommit till tals och blivit lyssnade på vilket framkommer i nedanstående citat: Mycket bra bemötande av kursledarna och alla har verkligen fått säga sitt. Kursledare har absolut svarat på alla möjliga frågor och gett tips och råd. Lyssnat tålmodigt på allt man velat säga Det har varit kul och bra att få prata ihop sig och så kunna få fråga föreläsarna om saker man undrar Någon enstaka har lyft fram problematiken med deltagare som tar stor plats och inte släpper fram andra, något som nedanstående citat visar på: Svårt när vissa personer tar väldigt mycket plats och tror att de redan kan allt om yrket och vet vad som är rätt och fel 8

9 I storgrupp ja. I smågrupperna har det dessvärre varit personer som lätt vill ta för stor plats och pratat mycket och lyssnat mindre. Men i det stora hela har det fungerat mycket bra Ibland har problematiken relaterats till den egna förmågan/önskemålet om att ta plats I smågrupperna gick det jättebra, alla lyssnade och man kunde delta i samtalen. I stor grupp vill jag inte prata så mycket, men ville man kunde man komma till tals när man ville Ja det har jag, men samtidigt är det svårt att bryta ett samtal när någon svävar iväg och in på annat. Helt plötsligt har inte uppgiften diskuterats och det blir något halvdant som presenteras 9. Hur är din sammanlagda uppfattning om föreläsarnas pedagogiska förmåga och kunskap i ämnet som helhet? Två personer av de som svarat på denna fråga tycker att föreläsarnas pedagogiska förmåga och kunskap i ämnet som helhet varit okej, 21 personer tycker att föreläsarnas pedagogiska förmåga och kunskap i ämnet som helhet varit bra. Deltagarna har upplevt att det var en bra blandning på föreläsarna och att de var enkla, tydliga och rakt på sak. Föreläsarna har upplevts vara väl pålästa och insatta i det ämne de talat om och de som haft egen erfarenhet av att ha jobbat som assistent uppfattades som bäst, då man visste vad man talade om. Bra, det har varit givande varje gång. Har aldrig känt att det var meningslöst att gå 15 personer av de som svarat på frågan har angett att föreläsarnas pedagogiska förmåga och kunskap i ämnet som helhet har uppfattats som mycket bra. Mycket bra, de flesta har gjort sina föreläsningar intressanta och roliga att lyssna på och de har svarat bra på eventuella frågor Övriga kommentarer som framkommer i relation till denna fråga är att någon upplever att alla föreläsare inte haft förmågan att föra ut sin kunskap till andra och att vissa fångat deltagarens intresse mer än andra. Ett förslag som framkommer var att jobba mer med fallbeskrivningar/teman på kursen. En deltagare tyckte det var lite hackigt i början, att hon/han hade svårt att hänga med då men sedan gick det bättre. 10. På vilket sätt tycker du kursens innehåll varit relevant för dig som personlig assistent, dels i relation till brukare och dess närstående, dels till dina arbetskamrater? Två personer av de som svarat på den här frågan anser att de inte fått till sig något nytt de kan förmedla vidare på den här kursen. Mycket av det som kursen har innehållit hade de redan med sig sedan tidigare. En person anger att vissa delar av kursen kan vara relevanta i det fortsatta arbetet som assistent men många delar av kursen anser denna deltagare sig inte ha någon användning för alls i sitt jobb så som det ser ut idag. Flera anger att kursen handlat om 9

10 rätt saker och att det mesta av kursens innehåll är relevant i arbetet som personlig assistent, om inte i dagsläget med den brukare man har för tillfället så kanske i framtiden med andra brukare. Det har nog inte varit så mycket nyheter, det mesta har man hört förut. En del har varit relevant för den brukare jag är hos nu och en del för andra brukare jag varit hos. Men vi är en arbetsgrupp med många olika behov som ska tillgodoses så vi kan behöva info om olika saker. Dessutom kan det rätt snabbt bli en ny arbetsplats med en ny brukare med andra behov. Så innehållet i kursen kan ju alltid bli relevant En aspekt som lyfts fram av flera deltagare är att man erhållit ökad förståelse, insikt och kunskap. Det kan exempelvis handla om att man tidigare har gjort för mycket, men att man nu tänker att brukaren kan få försöka själv i högre utsträckning än tidigare. Man tycker det är bra med mer kunskap och att man därigenom kan utveckla sig och få ett nytänkande. Flera deltagare lyfter fram att man tänker efter mer nu efter kursen, att man kommer på saker i vardagen oftare än innan man gick kursen och att det gett en känsla av att ha blivit mer assistent. Kursen har öppnat möjligheten att tänka annorlunda och att därigenom kunna lösa olika situationer. Kursen uppges också ha gett mer insikt utifrån flera olika perspektiv vilket har gett att man fått ökad förståelse för olika händelser och situationer. Man uppger att man tänker mer på hur man utför sitt arbete än tidigare. En av deltagarna framför värdet av kursen på nedanstående sätt: (Jag har fått ) Ökad förståelse, har många gånger tänkt att alla borde höra det här. En kurs som borde vara obligatorisk Utöver att kursen gett ökad förståelse, insikt och kunskap uppger flera deltagare att man fått ett förändrat sätt att arbeta rent konkret, något som kan tolkas som att deltagarna har kunnat omsätta den nya kunskapen i praktiskt arbete. På det sättet har kursens innehåll gett dem nya verktyg i direktarbetet som personliga assistenter. Nedanstående citat från en av deltagarna får belysa detta, men också hur man försökt delge sina kollegor detta: Jag tyckte att ämnena kring förhållningssätt, etik och makt gav mig verktyg att arbeta bättre i relation till brukare och närstående och har försökt dela med mig till arbetskamrater med RÄTT TÄNK. Kursen uppges också ha haft ett praktiskt fokus, dvs att det teoretiska har omsatts i praktiska exempel, där man fått tips på hur man kan tänka och arbeta. Man har uppfattat att kursen har gett ett nytänk och att det varit kul att pröva nya sätt att arbeta på, där man fått tänka till lite innan man arbetar. Den (kursen) har gått igenom hur man bäst går tillväga och beter sig i olika situationer i jobbet. Vikten av ett gott bemötande osv detta påverkar ju såklart alla delar. Några av deltagarna lyfter även här fram värdet av att lyssna på andras erfarenheter och att detta utbyte assistenter emellan har varit användbart i det praktiska arbetet med brukarna. Några av deltagarna lyfter fram specifika saker som varit användbara för dem i arbetet som assistenter. En sådan sak är genomförandeplanen och lagstiftningen. Man uppger att man fått mer klarhet i vad som styr en personlig assistent, och även om det kan uppfattas luddigt så är det fortfarande en bra kunskap att ha med sig eftersom det styr arbetet. Det har av flera 10

11 uppfattats som positivt att man lärt mer om lagstiftning då man kunnat förmedla denna kunskap till brukaren. En annan aspekt som särskilt lyfts fram är ökad kunskap om kommunikation och relation. Flera deltagare uppger att de blivit mer observanta på hur de kommunicerar med brukarna och att de sett att de behöver bli tydligare i sitt sätt att tala och även i sitt kroppsspråk. Har väckt mycket funderingar ökat förståelsen för brukares olika personligheter, vikten av självbestämmande. Hur viktigt det är med kommunikation för att hitta ett bra arbetssätt och för att nå de uppsatta målen. Det finns önskemål om att förmedla den kunskap man själv fått till sig. Någon anger att det är svårt att förmedla till andra, någon annan att man hoppas få tillfälle att dela med sig av sin nya kunskap, men också att man hoppas att kunna hålla sin nya kunskap levande. Hoppas att mina arbetskamrater går kursen och att vi kan ha diskussioner utifrån böcker och föreläsningar. Jag ska ta upp och påminna mig de etiska frågeställningarna för att hålla det levande. 11. Det har funnits en uppgift kring genomförandeplanen som ni haft att arbeta med under kursens gång. Har den varit till nytta för dig under kursens gång i så fall på vilket sätt? Har den varit till nytta för dig i ditt dagliga arbete som personlig assistent, i så fall på vilket sätt? Flertalet av kursdeltagarna tycker att uppgiften kring genomförandeplanen varit till nytta för dem, såväl under kursens gång som i det dagliga arbetet som personlig assistent. För en del var det här med genomförandeplan någonting helt nytt, man hade aldrig sett en sådan, än mindre arbetat med den. Det har varit intressant att få veta att det ska finnas en genomförandeplan, detta är något som inte används i min kommun alls. Tyvärr har inte min brukare någon genomförandeplan, och hade bara hört ordet innan, men det skulle underlätta att ha en på mitt arbete. För de personer som tidigare arbetat med genomförandeplaner i sin kommun, tillsammans med sin brukare har uppgiften ändå av flera upplevts som nyttigt. Man anger att man fått ett annat fokus på varje enskild del av planen, på ett mer detaljerat plan. Att varje temadag på kursen har angett ett antal frågeställningar att reflektera över i relation till genomförandeplanen har deltagarna upplevt som positivt då det lett till att de tänkt till efter varje tillfälle för att se i vilken mån det är något som berört genomförandeplanen. Att dokumentera och sättet att dokumentera i genomförandeplanen är en aspekt som lyfts fram som nyttig/betydelsefull. För flera deltagare blev det en viktig uppdatering, något som nedanstående citat belyser: Ja man har påmints om saker man har glömt bort, man tittar egentligen för sällan på genomförandeplanen. Jag har verkligen förstått vilken otroligt stor betydelse den faktiskt har. 11

12 Fick reda på att vi själva har ansvar så att genomförandeplanen skrivs. Bra att man uppdaterar den med jämna mellanrum. Flera av deltagarna anger hur uppgiften kring genomförandeplanen fått mer konkret praktiska avtryck i deras dagliga arbete som personliga assistenter. Det har varit allt från att deltagarna upplever sig haft nytta av den nya kunskapen då de ska upprätta en genomförandeplan hos sin brukare. En grupp anger att de diskuterat kring uppgiften i bilen från kursen, men även på APT och andra möten och att de kommer att hjälpas åt för att förändra utförandet. Någon anger att genomförandeplanen är ett mycket bra verktyg att arbeta med, att det genom detta är lätt att se vad, men också hur och när saker ska utföras, men också vilken nytta det kan vara för nya personer som börjar jobba. Ett citat visar på hur deltagaren utvecklat ny kunskap via uppgiften, något som varit till stor nytta för denna person då en brukares genomförandeplan reviderades. Mycket, vi har precis skrivit en ny genomförandeplan hos min brukare och kände att kursen gav mig rätt tänk och språk att skriva. Ytterligare en aspekt som belyser vilken nytta uppgiften kring genomförandeplanen fått, är via ett citat från en deltagare som belyser hur även andra reagerat och gett respons på deltagarens nya kunskap. Absolut. Gjort en även på jobbet (ihop med annan assistent och brukare) under den här perioden med mycket beröm, bästa som godman läst. Tänkt till mer och dokumenterat på ett sätt som alla kan förstå. Det var få personer som ansåg att uppgiften kring genomförandeplanen inte varit användbar/till nytta vare sig under kursen eller i det konkreta arbetet som personlig assistent. Det anges två olika skäl till varför uppgiften inte varit till nytta. Dels att den kommun assistenten arbetar i redan arbetar på ett bra sätt med genomförandeplaner, dels att den kommun assistenten arbetar i antingen inte alls eller bristfälligt arbetar med genomförandeplaner. De som arbetar i en kommun där man upplever att man arbetar på ett bra sätt med genomförandeplanerna, anger kursdeltagarna att uppgiften på kursen inte kunnat ge något nytt. Man upplever sig ha koll på hur man använder genomförandeplaner sedan tidigare. Citatet nedan belyser detta: Vi jobbar så aktivt med genomförandeplanen i min kommun att man redan vet hur man ska tänka runt den och man jobbar själv med den så det är inga ändringar i det. Det andra skälet som angavs, att uppgiften inte varit till nytta då de inte arbetar med genomförandeplaner i kommunen alternativt arbetar på ett vad assistenten upplever som bristfälligt sätt kom exempelvis till uttryck på nedanstående sätt: Kan inte säga att jag haft nytta av den under kursens gång. Den genomförande planen vi har i vår kommun är inte särskilt bra utformad så den fungerar inte så bra i dagligt arbete. Nej det har det inte eftersom vi inte arbetar med genomförandeplanen kontinuerligt på arbetsplatsen 12

13 Även om man inte anser att uppgiften kring genomförandeplanen varit till någon större nytta anger ett par personer att det varit kul att diskutera i grupper för att därigenom se vilka skillnader det finns kommuner emellan och kanske kunna bidra till förbättringar/förändringar. 12. Kursen hade ingen obligatorisk litteratur och inte heller någon examinationsuppgift. Vad är din uppfattning om detta? Hade du önskat litteratur och uppgift att göra hemma? 29 personer anger att de tycker det är bra att kursen inte haft någon obligatorisk litteratur och inte heller någon examinationsuppgift. Drygt hälften av dessa har angett olika skäl till varför. Ett skäl handlar om en ökad möjlighet att ta till sig ny kunskap utan obligatorisk litteratur och examinationsuppgift. Man framför att det är bättre att bara lyssna och samtala, än att ha prov som ska göras. Istället har man kunnat fokusera på det som sägs och ta till sig det man själv finner relevant och söka reda på mer information i den mån man själv vill och behöver. Jag tycker att man har kunnat välja själv vad som berört och varit aktuellt för just mig, fokuserat på det och fått den kunskap man behöver. Än att behöva lära sig mycket genom läxor man inte tyckt varit relevant. Mycket lättare när det är frivilligt. Innehållet gör att du tar materialet till dig ändå. Bra. Man lyssnar på ett annat sätt när man inte har ett krav på någon uppgift. För då lägger man mer tid att tänka på uppgiften i stället för att bara lyssna. Ett annat skäl som anges är mer relaterat till tids- samt arbetsmässiga förutsättningar. Om det skulle varit obligatoriska uppgifter hade deltagarna önskat att de fått göra dessa på betald arbetstid. Någon anger att det förvisso kunde blivit tydligare om man haft någon form av uppgift, men är ändå nöjd med att det inte var så. I och med att det är chefen i vissa fall som valt ut deltagarna anser vissa att de då inte ska förväntas göra hemuppgifter eller inläsningar på fritiden. Man ser det vidare svårt att hinna med på fritiden då man arbetar mycket, men också att man inte vill studera på fritiden utan ha den tiden till andra saker. Några anger att det inte finns behov av obligatoriska uppgifter eller litteratur då de löst det genom att prata och reflektera kring kursen och dess innehåll med kollegor, samt att chefen köpt in rekommenderad litteratur för deltagarna att låna. Jag tycker att detta inte behövdes då vi pratat och gått igenom vad vi pratat om på kursen med mina arbetskamrater på APT, spridit mina kurspapper. Fem deltagare anger att det hade varit bra med obligatorisk litteratur på kursen. Det hade varit bra då det hade varit lättare att läsa på lite hemma mellan kurstillfällena. Någon anger att det hade varit intressant att ha litteratur att läsa hemma för att sedan diskutera denna vid kurstillfället. Denna deltagare anser att det hade varit mycket intressant att diskutera Bengt Elméns peptalk. Sex deltagare anger att de gärna hade haft såväl obligatorisk litteratur som en hemuppgift. Ett skäl som anges är att det (kursen) kanske hade tagits mer på allvar om deltagarna fått göra detta hemma, något som nedanstående citat belyser. 13

14 Ja, känns som att vill man glida med och inte göra något och ändå få diplom så går det, inlämnande av uppgifter gör en mer skärpt. Även att ta närvaro lista i slutet så folk inte smiter. Två deltagare hade önskat att kursen gav högskolepoäng. Ett par andra deltagare anger att de haft obligatoriska uppgifter via hemkommunen, vilken syftat till att delge övriga kollegor. Jag ska redovisa kursen i min hemkommun, så jag har haft en uppgift hela kursen. Vi som går denna kurs från vår ort har grupparbetat hemma, som sedan vi ska förmedla till våra kollegor. 13. Hur skulle du bedöma din egen insats genom kursen? På vilket sätt har du bidragit i smågrupper, i stor grupp. Alla deltagare som svarat på den här enkäten har också svarat på den här frågan. Endast en person anger att hon/han inte vet hur hon/han ska bedöma sin egen insats och hur hon/han bidragit i smågrupper och i storgrupp. Övriga deltagare anser att de har bidragit med sin kunskap, sina erfarenheter och reflektioner. De flesta anger att de bidragit i såväl smågrupper som i storgrupp, men det finns några som avstått i storgrupp då de finner det svårt att ta plats i den typen av sammanhang. Har pratat och frågat i smågruppen men inte i storgruppen, så insatsen hade väl kunnat vara bättre, tycker dock att jag fått svar på det jag ville i storgruppen utan att ställa frågor. I smågrupp har jag sagt min åsikt, lyssnat på andra och gett respons och tankar på det de sagt. Inte sagt så mycket i storgrupp, mest lyssnat och antecknat. Deltagarna anger att de diskuterat och lyssnat på andra och delat med sig av sina erfarenheter. Det vill säga, man både ger och tar i diskussioner. Vidare anger man att ett sätt att bidra är att ställa frågor, såväl i smågrupper som i storgrupp. Ett annat sätt man tycker sig ha bidragit är att diskutera olika problem man har i arbetsgrupperna/i arbetet som assistent och vid diskussion med andra arbetsgrupper från andra kommuner har kunnat hitta nya sätt att tänka och kanske också kunna lösa problem. Vissa deltagare har bidragit genom att styra upp gruppens diskussioner för att följa uppgiften man fått och varit talesperson vid redovisningar i storgrupp. Det är tydligt att deltagarna menar att man genom diskussioner med andra får nya perspektiv och lär sig mycket, att kunskap utvecklas i grupp. Spridit idéer och fått massor tillbaka. Att det inte funnits några uttalade krav förenade med kursen menar några deltagare kan ha bidragit till viss lättja hos deltagarna. Ett exempel på detta belyses med nedanstående citat: Då vi inte haft något krav på oss kan jag tycka att man missar lite och blir lite allmänt slapp men jag har dock varit aktivt delaktig. Nackdelen när man har varit iväg i grupper är tyvärr att några inte tagit uppgiften på allvar och pratat om annat. Jag har varit den som antecknat och fått styra in samtalen på frågorna vi skulle diskutera. 14

15 14. Har din nya kunskap tagits tillvara på arbetsplatsen? I så fall hur? Om inte, hur önskar du att man skulle tillvaratagit den? En deltagare som svarat på enkäten vet inte om hon/han fått så mycket ny kunskap som skulle kunna tas tillvara på arbetsplatsen. Av de deltagare som svarat på denna fråga har sex personer angett att deras nya kunskap inte tagits tillvara. En deltagare anger att hon/han önskat att resten av arbetslaget hade jobbat på samma sätt som denna person gör, samtidigt som hon/han menar att det kan vara svårt då alla är olika och fungerar på olika sätt. Ett par deltagare önskar att hon/han fått tid att dela information/kunskap till sina arbetskamrater. Vi har inte haft någon tid att prata om detta, hade nog önskat tid efter varje tillfälle att sammanställa info och tid att delge arbetskamrater 27 av de deltagare som svarat på enkäten anger att arbetsplatsen tagit tillvara (eller kommer att ta tillvara, planerat till hösten) den nya kunskapen. Flera av dessa deltagare anger att man fått (eller kommer att få) tid på arbetsplatsträffar (APT) för att delge övriga kollegor om det man fått med sig på kursen. Diskussioner har också förts med chefen (och övriga kollegor) kring det man fått till sig genom att gå kursen. Deltagarna har också sett till att rekommenderad litteratur köps in och att övriga kollegor får del av det material man fått på utbildningen. Flera anger att det kan vara svårt att förmedla information och ny kunskap till personer i andra hand. Det finns hos flera deltagare en förhoppning om att det man lärt sig på kursen ska tas tillvara så att man kan förändra/förbättra i den egna verksamheten och hos den enskilde brukaren. För vissa deltagare märker man redan nu förändringar som man härrör till genomgången kurs. Än så länge har vi pratat och diskuterat men det kommer mynna ut i tydligare kommunikation och förhoppningsvis bättre dokumentation. Börjat att se brukaren på ett annat sätt, han får bestämma mera och detta dokumenteras. Fräschat upp i sättet att lägga upp arbetet hos brukaren, prio 1. Använda APT tiden till att gå igenom allt som är på G bland annat. Deltagare anger att det är kul när andra frågar om kursen och de tycker det är kul att sprida information som intresserar andra. Det blir svårare i den mån man möter ointresse från kollegorna vilket framgår av nedanstående citat: Finns inget intresse på min arbetsplats att lyssna på vad vi lärt oss här. Men det behövs mer kunskap i min arbetsgrupp om den professionella relationen och om makt, etik och bemötande, men som i vårdyrken så är steget långt från kunskap till genomförande. Jag har inte föreläst något där men har delat med mig av material som jag tycker har gett mig mycket, men tyvärr inte fått någon respons. 15. Om det kom en fortsättning, skulle du vara intresserad av att gå en sådan kurs? 15

16 Åtta deltagare som svarat på just den här frågan anger att man inte har något intresse av att gå en fortsättningskurs. Tre personer vet inte om man vill gå en fortsättning, medan 37 personer anger att man är intresserade av att gå kursen om det kom en fortsättning (en av dessa 37 anger att förutsättningen var att kursen handlade om socialdokumentation). 16. Vad skulle du i så fall helst vilja fördjupa dig kring? Här kommer en uppräkning av de områden/teman som deltagarna angett som intressanta att fördjupa sig kring vid en eventuell fortsättningskurs. Fördjupning kring lagstiftning och social dokumentation (sex deltagare har angett detta) Samverkan med närstående Makt Etik (3 deltagare anger detta) Bemötande och förhållningssätt (8 deltagare anger detta) Vardagsliv Kommunikation (9 deltagare anger detta) Problemlösning Hur man jobbar i olika kommuner Hur man kan sätta gränser för vad man ska och inte ska göra som assistent Humörsvängningar, hur man hanterar dem i hemmet och speciellt utanför. Brukarmedverkan, självbestämmande och delaktighet (4 deltagare anger detta) Samtal som redskap (2 deltagare anger detta) Livsvillkor Arbetssätt och kommunikation inom arbetsgruppen, gruppdynamik, att arbeta som team (5 deltagare anger detta) Hjälpmedel (2 deltagare anger detta) Autism och ADHD (2 deltagare anger detta) Fördjupning i olika problematik Brukarens anhöriga och närstående, hur man ska ställa sig till olika problem och konflikter. Rättigheter och roller Professionalitet i arbetet Mer föreläsare som Bengt Elmén Sjukdom funktionsnedsättning (2 deltagare anger detta) Verkligheten som personlig assistent, och att chefen gick samma kurs för uppföljning hemma. Hantering av sexualitet, droger 17. Om vi gör om samma utbildning en gång till, vad vill du tipsa oss om? Har du några förslag på förändring? En deltagare önskar sig mer diskussioner i små grupper, en vill ha färre grupparbeten. En deltagare hade önskat att man hade haft grupparbeten med de personer som kom från samma 16

17 kommun. Någon ansåg att det hade varit av värde att grupparbeta med de personer som arbetar med brukare med liknande problematik. Flera lyfter fram vikten av att skicka runt deltagarlistan i slutet av dagen, allt för att minska risken för att några deltagare avviker så snart de skrivit på deltagarlistan. Detta är kopplat till åsikten som en deltagare lyfter fram som citatet nedan belyser: Att deltagarna ska visa respekt för föreläsare, inte gå iväg bara. Ett förslag var att ha föreläsningen med Bengt Elmén i början av kursen, då den väckte mycket viktiga tankar kring självbestämmande som deltagaren tyckte man kunde ha i åtanke i resten av kursens teman. Handledning var något som en deltagare lyfte fram, vad som avses är osäkert. Ett par deltagare hade önskat ett lugnare tempo på kursen så att man bättre skulle hinna förstå och anteckna. Bra föreläsare önskar man sig, som fängslar en. 18. Övrigt något mer du vill tillägga Här nedan kommer de kommentarer som deltagarna framfört under denna sista fråga på utvärderingen. Nöjd med kursen förövrigt. Ni är duktiga. Trevliga föreläsare Tack för en bra kurs Kanske visa lite mer film om verkligheten Otroligt störande med vuxna människor som kommer och går som det passar. RESPEKTLÖST! Ni gjorde ett jättebra jobb! TACK! Tack! Jag tycker att det var jättebra utbildning, jag är så tacksam att jag är här, jag lär mig jättemycket av er som jag ska ta med mig till mig jobb. Det har funkat bra Jag är verkligen supernöjd med denna kurs. Mycket intressanta föreläsningar och ett otroligt bra och genomtänkt upplägg! Väldigt roligt och lärorikt att träffa alla dessa trevliga föreläsare och kursdeltagare Nej Bra! Jättegod mat, bra ordnat med tider för fika. Tack för en bra utbildning! Har lärt mig mycket och fått mycket att tänka kring. I helhet en kul kurs och en del aha-upplevelser, mycket reflektioner och bekräftelse. Bra varvat med lunch- fika-tiden. Bra frågor på detta formulär. En bra och givande kurs. Sammanställt av Maria Klamas augusti

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer