Stade.j. JO... ~ l '... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stade.j. JO... ~... 28... l... 25... 1'... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan."

Transkript

1 ... Marcus 110 Skeppetz Nampn. 'd' i zto. F ortuna.... j Ga: S: Jacob.... Kre~fer. S: Peter.... Stooreek och! qvaitet. Swenske Redare. j JO... ~ J2... t Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Miche Raddeuan.. Skutor. 1 Mana.... Miche Jsebahrt. Caus Freese. Fortuna Grehn. Johannes '..... Miche Rosenbohm. Fortuna......, Miche Höppenär. Ga: Fortuna :Marcus Looff Carsten Rummer. Skutor. 1 Fortuna Die Faeke Fortuna.... JJ. Boijort. S. Peter Skuta. Savator Ga: Fortuna Sk: Die Grassmeijer.... JO..... Ga: S: Peter Sk: S: Marcus Skep. Die Friede.... 6o. Skuta. Die Hoffnung någre andre små fahrtygh. Stade.j. Hedewig Eeonora äster.... Swediske Sodat Die Stadt Stade o a Fatriarek Jacob von Stade... 6o.... Die Gydene Fortun... So.... S: Peter S: Peter Der Sch'Yartze Mehr Marten Råhse. Miche Lasche. Peter Schack. Peter Vockert. Pau Li.ibke./. Pau Kaht. Peter Li.ibbeke. Peter Kohn. Reinhodt Do se. Thomas Bruhn. Wihem Kubert. Hinrich Vorburg. Ocke Andersson Miche Schneren. Johan Röess. J o han Er horn. Johan Pettersson. Tonnies Schup. Henrich Röess. Foit Skepp. Das Rathaus von Stade... So... Roioff Tamme. Pinas. Die Burg von Stade '... Sander Bandersen. Christina Caus V1artens.

2 6o 111 Skeppetz Nampn. Stooreek och qvaitet. Swenske Redare. Skeppare./. Rohsege., S: Margaretha Caus Gehn. Boijort. Der Grosse Christoffe' dito Feijtweise. Die Stetiniske Jungfer..., dito. S: Peter... ] dito. Der Enge Gabrie.... F: S: Barthoomeus...! Boijort Feuijtweise J sac h.. dito. Enge Gabrie.... dito. Der Stetiniske Freijer. dito. Hartoep... j dtto. Emanue.... Skep: S: Jacob.... dito. Stockhom.... Aten Stetin.j. 90 Läster o ti17o o dito. Genera Wrange zu Pferde F: P eican Lie Käreken Skep. Das Rathaus von Stettin, Danie Kameticke von Stetin.! Hans Wamuth. Jacob Wamuth. Urban Rode. Andreas Woenborch. Danie Lange. Jochim Heijden. Jurgen Banckenhagen. Andreas Bönningk. Barthoomaeus V oigt. Jochim Zimmerman. Nieas Heinrich Hoffman. Miche Lange. Dirich Ewerson. Miche Banckenhagen. Dito.

3 Korvetten Carseronas sista resa. Ett kompetterande bidrag av Nis Staf. På I. For~ners förag har med Sjöhistoriska Samfundets medverkan översteöjtnant O. R. Syvan 1945 pubicerat en intressant, sakrik och vä dokumenterad skidring av korvetten Carskronas expedition 1846, resans föropp samt orsakerna ti och omständigheterna vid förisningen i Foridagofen. Rörande denna tragiska händese i det svenska sjövapnets minnesrika historia, viken i hemandet framkaade djup förstämning, föreigga tvenne officiea dokument, båda tryckta av Syvan som biagor ti hans skidring, nämigen kaptenöjtnant Fr. Aug. Tersmedens sjöförkaring och underdåniga rapport samt de överevandes berättese om skeppsbrottet, avfattade å det amerikanska skeppet Swan den 9 resp. 4 maj Band dem, som gingo döden ti mötes vid katastroftifäet, befann sig utom chefen, kapten Erik Gustaf af Kint, även sekundöjtnanten Car Lidman, vars förädrar voro domprosten i Linköping Sven Fredrik Lidman och hans hustru Ebba Margareta Annerstedt. Om Car Lidman berättas i ett av Georg Bagge 1922 tryckt arbete»u ng domsminnen från Östgöta bygder», I, s. 07, av Syvan citerat å s. 71, b. a., att han och en matros efter kantringen föto omkring på en vrakspira, då de upptäcktes av räddningsbåten, som styrde ned mot dem. Men då i den hårt astade båten endast en av dem kunde tagas upp, skue Lidman ha offrat sig för matrosen, emedan denne hade hustru och barn i ivet, och därefter försvunnit i ett stim av hajar. Denna händese har sedermera av en sentida säkting ti Car Lidman, författaren Sven Lidman, i hans arbete»på resan genom ivet», s. 311\ av Syvan citerat å s. 72, förkarats vara en vida spridd berättese, viken enigt famijetraditionen skue grunda sig på Tersmedens muntiga redogörese för den dödes morbroder amira Caes Annerstedt. 1 Jfr samme författares arbete Bodsarv, s. 104.

4 113 Att Tersmeden ämnat Annerstedt en redogörese för sjöexpeditionen och dess hemska ändaykt, har man ingen anedning att betviva. I Uppsaa universitetsbibiotek ingår i dess handskriftssaming F med nummerbeteckningen 840 a en berättese om korvetten Carskronas undergång, viken synbarigen utgör en uppteckning av vad Tersmeden haft att meddea amira Annerstedt. Aktstycket i fråga är försett med ett omsag, på viket finnes föjande anteckning:»berättese om korvetten Carskronas föroyckande 1846 af fartygets seeond F. A. Tersmeden. Skänkt 1902 af C. Annerstedt.» Det har såunda genom överbibiotekarie Caes Annerstedt kommit i universitetsbibiotekets ägo. Såsom ovan redan nämnts var amira Annerstedt morbroder ti Car Lidman. En annan morbroder var rektorn Rudof Annerstedt, som var far ti överbibiotekarien. Ett annat säktförhåande är i detta sammanhang också värt att anteckna. En kusin ti kaptenöjtnant Tersmeden, Karoina Tersmeden, var nämigen gift med den nyss nämnde rektorn Rudof Annerstedt. Här nedan föjer berättesen, som i vissa avseenden torde kompettera biden av den i Foridagofen utspeade tragedien. Berättese om skeppsbrottet med Hans Maj:ts Corvett Carskrona i Forida Gofen norr om Matanzas å ön Cuba den 30 apri 1846 samt om räddningen af 17 man af besättningen. Afsegad från Havanna hamn k. omkring 7 f. m. den 30 apri 1846, befann sig Corvetten Carskrona om aftonen samma dag k. 6 e. m. i N 27 O på 25 gissad distance från Pan. de Matanzas på ön Cuba eer på Lat. Nord 23 29' och Long W från Grenvich 81 o 16'. Styrande NO. med NW vind, uften hafmuen, något mörkare i NW., intogs k. 6. :a refvet i märssegen, hvarefter ae man bef på däck, emedan chefen wie, innan wakt sattes, se det mörka i NW utwecka sig antingen ti en vidare sammanskockning ti by eer ättna. Styrbords :e de bef ikwä under tiden nedsänd att omvända trossbottensuckorna. Chefen stod på kommandopoen, seende ständigt åt ovart och Jag framför honom på en kanonta ja. Chefen yttrade då ti mig»jag tror ej det bir något af denna by» och erhö mitt swar: att jag ej heer ansåg den så hotande, men tiade jag, efter att hafva noga yssnadt,»vind har den ändå med sig». Ja! svarade chefen, och innan han hade yttrat, hvika sege skue bärgas, voro redan stora gigtåg och gårdingar samt brok och gigtåg räckte. Nej! vi berga bramsegen först! yttrade chefen. Bram Sjöhist. Samfundet. VII.

5 114 segen bergades. Stora gigtåg och gårdingar samt mesane brok och gigtåg räcktes åter. Foket på trossbotten oppkaades. Märsefaen och undersegeskoten osskastades. Under det att detta utfördes, hade en så häftig orkanby fait ombord, att Corvetten på mindre än 4 seeunder åg adees kantrad med tackingen i vattnet, och 2 minuter derefter var akterskeppet sjunket och straxt derpå förskeppet. Hvad som af de gifna befaningarna hann utföras var: rodrets uppäggande, märsefaens osskastande, men råerna öpte ej mycket tiföje af den starka krängningen, undersegesskotens osskastande, men skoten öfverhaade sig ej tiräckigt, troigen deraf att segen så hastigt kommo i vattnet och fockeskot hade äfven skäggat i skifgattet; stormärseskot hade äfven hunnit osskastas ti ovart. Undra hatportarna hade, med undantag af ett par af de aktersta, som ej medhunnits, som vanigt för natten bifvit uppsagna. Försök gjordes att kapa surrningarna på barkassen och på b. b. åringsbåt, men det medhans ej. Foket hade ti stor de änrat upp på ovarts sida utombords. Nu var scenen fasansfu: kagorop från dem, som genom ett eer annat bifvit skadade, bandats med nödrop från de öfriga; då akterskeppet sjönk, syntes aa dem, som der hade tagit sin tifykt, fytande, hvar och en sträfvande efter att åtkomma något af det träwirke, som föt kring dem, och arbetande på att simma ti förskeppet, som då ännu syntes öfver wattnet; ikvä var äfven detta förswunnit, innan många hunnit dit, och efter dess sjunkande ökades de fytande äfven med dem, som der sökt en tifäig räddning. Innan fartyget hade sjunkit, woro jemmer och kagoropen högjudda, och man hörde temme~ igen amänt namnet Carskrona! och»ie Carskrona»! utropas; om detta nu skue wara ett bönfaande hos fartyget att ej gå under, eer en förebrående kagan att hon just nu skue reaisera hvad man om henne trodt. (Fördomen att oyckan sutigen skue öfvergå Corvetten var så amän, att man, åtminstone under första häften af resan, ofta hörde yttranden från besättningen och ti och med från underbefäet, som bevittnade deras tro i detta hänseende). Men efter sedan fartyget hade försvunnit, hördes endast ett högtidigt sor af ett hafhögt skaande af det Högre Wäsendet med bön om hjep; det var nu så mörkt, att man icke kunde känna igen någon, knappt den närmaste, större deen utom dem, som med fartyget gått under, hade wä nu fått sig något att fyta på och drefs af den häftigt uppvexande sjön; jag hade först emnat däcket, då vattnet kom upp ti mig, och bef då upphjept på ofvarts reing, hviken knappt var ernådd, innan akterskeppet sjönk, tog då en

6 115 kanonport och simmade åt förskeppet ti, som just sjönk, då jag hann ti fockvanten; utan hopp om fräsning men för att afägsna mig från den fytande fokmassan simmade jag undan med den häftiga sjön, ti dess jag, inkommen i en groupp av 10 a 12 personer, kände något under mina fötter och fick af de andre veta, att det var Corvettens sup (stående ös inuti barkassen hade den derifrån utkantrat). Den enda hjep vi hade af båten var att veta den wara der, ty med så mycket fok i densamma åg den så djupt att man med hufviidet öfver wattnet jemt kunde stå på en toft med ena foten och med det andra fotbadet håa sig något fast; den häftiga sjön tog oss ofta ur denna upprättstående stäning, och när vi då vie söka att håa oss wid båtstoften, så kantrades supen; detta skedde så ofta, och kunde ej under sådana omständigheter förekommas, att fera deraf funno sin graf under eer bredvid båten, ti dess antaet hopsmäts ti 8 personer, nem. öfverstyrman Sandva, öfw. konst. Hansson, skepp. und. off. korp. Pettersson, matrosen Hutberg, jungman Appe, båtsmännen Make och Möberg samt jag. Wi fortforo om natten att bibehåa oss i supen, som då så mycket hade höjt sig, att vi kunde sitta på tofterna med att åta sjöarna gå öfver oss. För att förekomma supens kantrande najade wi med wåra käder, supsmasten och en åra, det enda wi af fytgodset hade quar, tvers öfver densamma; denna natten var ång; änteigen fingo vi se juset från ett fartyg, gädjen, om man så kan kaa ett hos fere då först uppvaknadt svagt hopp, (jag hade atid haft en stark tro, gränsande ti säkerhet, på att wi skue bi frästa) gädjen bef stor, och wi uppgåfvo nödrop, hvika genast straxt framför oss repeterades; detta sednare skrämde oss, och vårt besut, kokt men rysigt, att vända fören af båten från våra oyckskamrater och arbeta oss med händerna ti åror åt ett annat hå, bef genast verkstädt. Edskenet syntes åter fera gånger på natten och framkaade atid wåra och våra oycksgrannars nödrop. Ändteigen bröt dagsjuset igenom, och våra rop om hjep fördubbades vid åsynen af en brigg ej ångt i ä; fartyget åg med gigade undersege och stormärsseget back; det hade bestämt hört - och syntes nu observera oss. Under fortsatta rop bjödo vi ti att närma oss ti detsamma. Briggen åg på samma stäe ungefär 1 / 4 timma, fyde sedan, ökade sege och gick bort! Jag tror att jag förbannade honom. Sedan det hoppet var försvunnit, började vi att se oss omkring, (dittis hade egennyttan drifvit oss att endast tänka på oss sjefva i båten och på fartyget, ty det har jag äst och erfarit, att man under inga förhåanden är så egennyttigt beräknande som i oyckan och synnerigast i

7 116 faran, en annan menniska är för mig då icke mer värd än i förhåande ti den nytta hon kan göra mig) och befvo då varse 9 af våra oyckige skeppskamrater fytande på åror, uckor, trappor och hvad de kunnat komma öfver; dessa voro sek. eut:ne Ringheim och Dahström, underskepparen Nyman, matroserna Frick, Lindquist och Nyman samt jungmännen Ingeström, Lundberg och Steinback. Sammankomne öfverenskommo vi, att ingen fick göra försök att gå in i supen, men öfverenskommo äfven att göra at hvad vi kunde för att få den äns och derefter söka fräsa oss i den aa 17. Härmed börjades ock genast. Vi försökte att kantra den med köen upp och att sedan hastigt kantra den tibaka för att på det wiset minska vattenmassan i densamma; vi försökte att genom båtens runing minska wattenhöjden i den, och sutigen att genom den ena ändans nedtryckning få först den andra något ur vattnet och sedan genom att hoppa hastigt från den nedtryckta ändan i sjön få denna att yfta sig hastigare än den andra skue sänka sig, hvarigenom en de af vattnet hade bort gå ur båten och änsning sedermera bifvit möjig, men at missyckades. Wår yckiga stjerna hade dock med de andras påträffande bringat oss en åra ti, en madrass hvars öfverdrag skue framdees tjena oss ti sege och en större arbetskraft. Supsmasten och en åra hade vi förut; men ingen pytts att ösa med hade wi tidigit på morgonen, och ingen hatt eer mössa heer för att derti begagna; derom hade vi just taat med edsnad, då jag bef varse något som föt och ropade ti att det var en pyts, vi sökte med händerna ro supen deråt, vi närmade oss äfven, men otåigheten bef för stor; en man hoppade ur båten och samm efter den. Af denna yckiga händese väckt tyckte jag mig sedan, i hvarje yckig omständighet, såsom den 2 :a årans, segets m. m. erhåande, inse den Högstes bestämda afsigt att så småningom eda oss ti vår fräsning, bott wi wie sjefva hoppas och arbeta; också styrkt af denna tro bef jag af de minst trötta, kände iten törst och knappt någon hunger. Wårt missyckade försök att änsa båten fäde något modet; men som det ängre fram på f. m. hade stinat mer ut, besöto vi att förnya änsningsförsöken; detta gjordes men äfven denna gången utan ringaste framgång; sagna häraf ät vi båten drifva hvart den behagade, och på det viset afägsnade vi oss något från de simmande. Ett af de dystra amänna stiatiganden, då några innom sig sjefva gjorde de betrakteser, h varti hans grad af hopp eer fruktan kunde föraneda, och andra utan någon känsa och med domnad hjerna sutto stirrande framåt, ett af dessa ögonbicken afbröts nu af underrättesen att något

8 117 / syntes fyta på wattnet förut; vi satte oss genast i gång att ro med händerna föröfver och fann snart ytterigare skä ti tacksamhet mot den Högste, som sände oss i ett af våra på Corvetten medhafde får tiräckig och god föda för fere dagar. Vi togo in fåret i båten, började skära några bitar och åt med begärighet deraf, mindre af hunger än af försigtighet för framtiden; men knappt war detta börjadt, innan en haij närmade sig båten och straxt derefter fera. Båten, som nu bifvit wattendrucken, åg med sina reingar vä 1 / 2 fot under vattenytan, och haijarne woro så närgångna, att vi befarade det de skue gå in i båten, hvarifrån vi med wår åra och från botten af supen ösryckta ribbor hindrade dem; men som dock en afedare för deras uppmärksamhet och närgångenhet war nodwändig, så besöto wi att kasta det nyss med så mycken gädje funna fåret öfverbord; detta skedde, och inom få minuter war det söndersitet och förtärdt. Detta var ej nog för haijarne, de wiste att det var mer att få. - Wi fruktade nu för wåra oyckskamrater, som ågo i vattnet och ropade dem ti: att de skue taga sig ti wara; en stund derefter hörde wi ropen»kom hit med båten, hajarna äta upp oss», och säkerigen hade så skedt - om deras hunger ej bifvit itet stiad af det utkastade fåret - och kanhända förut varit det af våra oyckiga drunknade kamrater. Wi rodde oss emedertid, med våra ribbor och händer, ned ti dem, ej utan fruktan, att de, af hajarna skrämda, skue bjuda ti att komma in i båten. Sjön hade nu adees agt sig, hviket tisamman med räddsan för hajarna gjorde, att vi besöto att göra ett tredje och kraftigt försök att änsa båten; hvar och en, som kunde göra sig af med det han föt på, afemnade det nu och hö sig simmande kring båten; at fytgods togs och najades på båda sidor om köhen på båten, som ti sådant ändamå bifvit omkantrad, vi räknade på att detta skue, då båten åter kantrades rätt, yfta den så mycket, att änsning bef möjig; de 2 :ne första försöken missyckades, fytgodset sirade rund[t] och föt upp; 3:dje gången surrades det bättre och bef wid rättkantringen quarsittande under båten; nu städe sig en af dem, som icke kunde simma (vi hade 2 sådana) uppe uti båten, färdig att ösa, och aa de, som kunde simma och hade krafter derti, omringade båten och sökte, trampande watten, att yfta den något; efter en iten stunds ösning märkte vi, att vattnet minskades i båten och ett gädjeutrop, sådant man säan hör det, ty i detta åg gädje, öfverraskning, uppvaknade hopp för framtiden, men tiika fruktan att den stora yckan skue af någon kommande sjö tiintetgöras; ett sådant gädjerop»båten är äns» utgick ur aas munnar

9 118 och skue om ej uttaadt ästs i aas ögon; at som båten tåde det, ökades de ösandes anta, ty några hattar fanns hos dem, som ej från början warit i båten, och de öfveremnades med gädje ti det amännas nytta; detta arbete hade skedt under den största fara för hajarna, som voro oss ända wid fötterna, men förundranswärdt nog ät sig skrämma eer rättare afhåa utaf ständigt upprepade skrik och sående med händer och fötter i wattnet. Båten bef äns, 16 voro deri, men den 17:de, som hade warit af strömmen något undandrifven, måste nu uppsökas; fera rop framkaade swar, vi såg honom och städe wår kurs deråt, numera båten temigen raskt drifven genom wattnet medest 2 åror med ferdubbad rodd. Wi hade snart hunnit honom; hans förfrågan»är det rum för mej i båten» war så hemsk, att den framkaade hos mig en ofriviig rysning, som ungefär wie säga: Vidjur äro wi, men icke mörda vi en medoyckig; han upptogs, och ett ögonbick derefter roptes 2 segare. Som dessa voro nära hvarandra, bef ingen frågan om hvem som skue jagas, utan kurs sattes på dem, med 3 man vid hvarje åra; hafaunan timma af soen återstod oss ungefär; k. var nu omkring 5 e. m. Det började brisa itet från SO, och fartygen, som vi hade i NV, syntes styra NO; vi närmade oss dem betydigt, men soen var nära sin nedgång, och byväder uppväxte i SO; derifrån och ända ti NV, nordvart öfver var himmeen adees mörk, och det bixtrade förfärigt; ej ångt ifrån fartygen, som för stitje ej kom undan, måtte vi ändå snart öfvergifva aa våra förhoppningar, ty nu var soen nere, åskan gick, och bywädret hördes nakas, 1 / 4 timma derefter syntes ingen segare, byvädret var öfver oss med hård t regn. Nu märkte wi, att det war warmare under än öfver wattnet, men rodden fick håa oss warma, och roddarag afdetes för natten. Det var ej med gada hjertan vi sågo det hopp om fräsning, som vi hade hyst, så pötsigen förswinna; jag trodde: Herran hafver besutat vår fräsning, men ödmjukhet och tåamod wi han först ära oss. Under natten rodde och fröso vi; vi försökte att sama watten i ett sege, som wi en stund förut tiverkat af madrassöfverdraget, men fångsten var dåig. Wåra krafter voro ännu tiräckiga för ansträngning, vi sökte såedes så godt wi kunde, utan hjep af måne eer stjernor, att styra NV hän, under rodd och med tihjep af seget, som efter byens öfvergång tisattes; natten war ka, mörk och ång. Ändteigen kom dagsjuset åter, men vinden började friska, så att det snart båste en refvad märsseges kutje. Wi hade hittis styrt med en spebom, men nu måste wi taga derti en af årorna och med den andra åran äfven hjepa ti att håa båten undan

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Hela klass 5A har samlat in pengar till en klassresa.evelina har samlat in mest av alla.dom ska åka till Karibien och dom ska bo på en kryssning på havet.det

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 - 3 - Kontroinstrument för fingerad minskjutning. Ändamået m cd fingerar minskjutning är, att sätta minbåtsbefähafvaren i tifäe att.:_\fvft sig i bedömflndet af det anfana

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 Harad af Cristiernins invaidinrättning, efter ha.mingar h

Läs mer

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren.

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren. so D. Frågor rörande skoans historia. E. Frågor rörande ärarepersonaens ekonondska och rättsiga stäning. 51 Föjande bidrag ti samingen af a) Fokskoämrekåren. 11 materia ti svenska fokbidning ens historia.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 6 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 6 1874 Carskrona Kong. Örogsmanna-Säskapets Högtidsdag 1874. Åminneseta "'). t Hedrad af Kong!. Örogsmanna-Säskapets förtroende att förestå sekreterarebefattningen, under dess ordinarie

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Detektiver under ytan

Detektiver under ytan EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R E Detektiver under ytan Historien om kocken som glömde spisen på L ÄR ARHANDLEDNING MARINARKEOLOGI 1 Det var en

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906.

17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906. Axe Hamberg. Dagbok 1906. Professor Axe Hamberg Uppsaa. Anteckningsb.ädan gama 15 jui 1906 bar. 79,3 k. 10 +13 på suttningen från Murjek mot Lue ef marina gränsen säkert ej högre än vid 734,5 k. I f.m.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita Pjäs till Piratresan I pjäsen En drake på besök träffar ni 29 pirater samt måsarna Mårten och Måns. Hela gänget håller till på Alfabetsön när de inte seglar runt på de sju haven på skeppet Salta Maria.

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

39:de Årgången. Häfte N:r 1, 1876. Carlskrona

39:de Årgången. Häfte N:r 1, 1876. Carlskrona 39:de Årgången Häfte N:r 1, 1876 Carskrona T IDSI\ H 1FT S'J OV Ä SENDET UTGJFVEN AF KONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKAPET i CARLSKRON A. 39:ce Argången. CUtLSKRO'U. TUYCJ.;T HOS EDV. RR OWAI.L. 187 6. :Innehå:

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

ournalen turist nöden bukarest sykursen gav kavesi Fokus: övergivna barn i afrika drömjobbet stolt HJälte bor i fattiga följde med farfar

ournalen turist nöden bukarest sykursen gav kavesi Fokus: övergivna barn i afrika drömjobbet stolt HJälte bor i fattiga följde med farfar Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen nöden bor i fattiga bukarest sykursen gav kavesi drömjobbet OFFER ELLER stot HJäte Karin Afredsson om gästarbetare biståndsrebecca

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Rebecka 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade en morgon i mitt hem, jag bodde på landet i en liten by i riket Siltarp. Mitt hem bestod av tre rum där jag, mina sju syskon samt far och mor bodde. I samma sekund kommer

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN Svenska ournaen december 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SPRID KLAPPAR ÖVER JORDEN GE EN GÅVA TILL ETT BARN I ETIOPIEN VÅLDTAGNAS BARN PÅ MAMA LONDONS DAGIS GRISARNAS

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné 2012 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU Emiie utmanar sig sjäv i Indien Dynamic Voca på Barnens rätt-turné När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- KAMPANJ Nu får Thiwankas famij hjäp ur fattigdom

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Pojken, som åt kapp med jätten

Pojken, som åt kapp med jätten q Pojken, som åt kapp med jätten p Sagan är satt med typsnittet Valdemar, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typografe rats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

A Fight For an End of a War

A Fight For an End of a War A Fight For an End of a War Av Pontus General Pontus Kenobi Larsson En tungt beväpnad CIS kryssare på babordssida! Ljöd ett av larmen ombord på den lika tungt beväpnade Republikanska Attack kryssaren..

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882

STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA STOCKHOLMS FOLKSKOLOR 1842-1882 Ambition och verkighet av Gudrun Spetze. FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Uppsaa Universitet_sbibiotek Bäsenhusbibioteket

Läs mer