Stade.j. JO... ~ l '... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stade.j. JO... ~... 28... l... 25... 1'... Stoorleek och l! Swenske l. Skeppetz Nampn. Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Michel Raddeuan."

Transkript

1 ... Marcus 110 Skeppetz Nampn. 'd' i zto. F ortuna.... j Ga: S: Jacob.... Kre~fer. S: Peter.... Stooreek och! qvaitet. Swenske Redare. j JO... ~ J2... t Skeppare./. Marten Li.ibke. Marten Lekewitz. Miche Raddeuan.. Skutor. 1 Mana.... Miche Jsebahrt. Caus Freese. Fortuna Grehn. Johannes '..... Miche Rosenbohm. Fortuna......, Miche Höppenär. Ga: Fortuna :Marcus Looff Carsten Rummer. Skutor. 1 Fortuna Die Faeke Fortuna.... JJ. Boijort. S. Peter Skuta. Savator Ga: Fortuna Sk: Die Grassmeijer.... JO..... Ga: S: Peter Sk: S: Marcus Skep. Die Friede.... 6o. Skuta. Die Hoffnung någre andre små fahrtygh. Stade.j. Hedewig Eeonora äster.... Swediske Sodat Die Stadt Stade o a Fatriarek Jacob von Stade... 6o.... Die Gydene Fortun... So.... S: Peter S: Peter Der Sch'Yartze Mehr Marten Råhse. Miche Lasche. Peter Schack. Peter Vockert. Pau Li.ibke./. Pau Kaht. Peter Li.ibbeke. Peter Kohn. Reinhodt Do se. Thomas Bruhn. Wihem Kubert. Hinrich Vorburg. Ocke Andersson Miche Schneren. Johan Röess. J o han Er horn. Johan Pettersson. Tonnies Schup. Henrich Röess. Foit Skepp. Das Rathaus von Stade... So... Roioff Tamme. Pinas. Die Burg von Stade '... Sander Bandersen. Christina Caus V1artens.

2 6o 111 Skeppetz Nampn. Stooreek och qvaitet. Swenske Redare. Skeppare./. Rohsege., S: Margaretha Caus Gehn. Boijort. Der Grosse Christoffe' dito Feijtweise. Die Stetiniske Jungfer..., dito. S: Peter... ] dito. Der Enge Gabrie.... F: S: Barthoomeus...! Boijort Feuijtweise J sac h.. dito. Enge Gabrie.... dito. Der Stetiniske Freijer. dito. Hartoep... j dtto. Emanue.... Skep: S: Jacob.... dito. Stockhom.... Aten Stetin.j. 90 Läster o ti17o o dito. Genera Wrange zu Pferde F: P eican Lie Käreken Skep. Das Rathaus von Stettin, Danie Kameticke von Stetin.! Hans Wamuth. Jacob Wamuth. Urban Rode. Andreas Woenborch. Danie Lange. Jochim Heijden. Jurgen Banckenhagen. Andreas Bönningk. Barthoomaeus V oigt. Jochim Zimmerman. Nieas Heinrich Hoffman. Miche Lange. Dirich Ewerson. Miche Banckenhagen. Dito.

3 Korvetten Carseronas sista resa. Ett kompetterande bidrag av Nis Staf. På I. For~ners förag har med Sjöhistoriska Samfundets medverkan översteöjtnant O. R. Syvan 1945 pubicerat en intressant, sakrik och vä dokumenterad skidring av korvetten Carskronas expedition 1846, resans föropp samt orsakerna ti och omständigheterna vid förisningen i Foridagofen. Rörande denna tragiska händese i det svenska sjövapnets minnesrika historia, viken i hemandet framkaade djup förstämning, föreigga tvenne officiea dokument, båda tryckta av Syvan som biagor ti hans skidring, nämigen kaptenöjtnant Fr. Aug. Tersmedens sjöförkaring och underdåniga rapport samt de överevandes berättese om skeppsbrottet, avfattade å det amerikanska skeppet Swan den 9 resp. 4 maj Band dem, som gingo döden ti mötes vid katastroftifäet, befann sig utom chefen, kapten Erik Gustaf af Kint, även sekundöjtnanten Car Lidman, vars förädrar voro domprosten i Linköping Sven Fredrik Lidman och hans hustru Ebba Margareta Annerstedt. Om Car Lidman berättas i ett av Georg Bagge 1922 tryckt arbete»u ng domsminnen från Östgöta bygder», I, s. 07, av Syvan citerat å s. 71, b. a., att han och en matros efter kantringen föto omkring på en vrakspira, då de upptäcktes av räddningsbåten, som styrde ned mot dem. Men då i den hårt astade båten endast en av dem kunde tagas upp, skue Lidman ha offrat sig för matrosen, emedan denne hade hustru och barn i ivet, och därefter försvunnit i ett stim av hajar. Denna händese har sedermera av en sentida säkting ti Car Lidman, författaren Sven Lidman, i hans arbete»på resan genom ivet», s. 311\ av Syvan citerat å s. 72, förkarats vara en vida spridd berättese, viken enigt famijetraditionen skue grunda sig på Tersmedens muntiga redogörese för den dödes morbroder amira Caes Annerstedt. 1 Jfr samme författares arbete Bodsarv, s. 104.

4 113 Att Tersmeden ämnat Annerstedt en redogörese för sjöexpeditionen och dess hemska ändaykt, har man ingen anedning att betviva. I Uppsaa universitetsbibiotek ingår i dess handskriftssaming F med nummerbeteckningen 840 a en berättese om korvetten Carskronas undergång, viken synbarigen utgör en uppteckning av vad Tersmeden haft att meddea amira Annerstedt. Aktstycket i fråga är försett med ett omsag, på viket finnes föjande anteckning:»berättese om korvetten Carskronas föroyckande 1846 af fartygets seeond F. A. Tersmeden. Skänkt 1902 af C. Annerstedt.» Det har såunda genom överbibiotekarie Caes Annerstedt kommit i universitetsbibiotekets ägo. Såsom ovan redan nämnts var amira Annerstedt morbroder ti Car Lidman. En annan morbroder var rektorn Rudof Annerstedt, som var far ti överbibiotekarien. Ett annat säktförhåande är i detta sammanhang också värt att anteckna. En kusin ti kaptenöjtnant Tersmeden, Karoina Tersmeden, var nämigen gift med den nyss nämnde rektorn Rudof Annerstedt. Här nedan föjer berättesen, som i vissa avseenden torde kompettera biden av den i Foridagofen utspeade tragedien. Berättese om skeppsbrottet med Hans Maj:ts Corvett Carskrona i Forida Gofen norr om Matanzas å ön Cuba den 30 apri 1846 samt om räddningen af 17 man af besättningen. Afsegad från Havanna hamn k. omkring 7 f. m. den 30 apri 1846, befann sig Corvetten Carskrona om aftonen samma dag k. 6 e. m. i N 27 O på 25 gissad distance från Pan. de Matanzas på ön Cuba eer på Lat. Nord 23 29' och Long W från Grenvich 81 o 16'. Styrande NO. med NW vind, uften hafmuen, något mörkare i NW., intogs k. 6. :a refvet i märssegen, hvarefter ae man bef på däck, emedan chefen wie, innan wakt sattes, se det mörka i NW utwecka sig antingen ti en vidare sammanskockning ti by eer ättna. Styrbords :e de bef ikwä under tiden nedsänd att omvända trossbottensuckorna. Chefen stod på kommandopoen, seende ständigt åt ovart och Jag framför honom på en kanonta ja. Chefen yttrade då ti mig»jag tror ej det bir något af denna by» och erhö mitt swar: att jag ej heer ansåg den så hotande, men tiade jag, efter att hafva noga yssnadt,»vind har den ändå med sig». Ja! svarade chefen, och innan han hade yttrat, hvika sege skue bärgas, voro redan stora gigtåg och gårdingar samt brok och gigtåg räckte. Nej! vi berga bramsegen först! yttrade chefen. Bram Sjöhist. Samfundet. VII.

5 114 segen bergades. Stora gigtåg och gårdingar samt mesane brok och gigtåg räcktes åter. Foket på trossbotten oppkaades. Märsefaen och undersegeskoten osskastades. Under det att detta utfördes, hade en så häftig orkanby fait ombord, att Corvetten på mindre än 4 seeunder åg adees kantrad med tackingen i vattnet, och 2 minuter derefter var akterskeppet sjunket och straxt derpå förskeppet. Hvad som af de gifna befaningarna hann utföras var: rodrets uppäggande, märsefaens osskastande, men råerna öpte ej mycket tiföje af den starka krängningen, undersegesskotens osskastande, men skoten öfverhaade sig ej tiräckigt, troigen deraf att segen så hastigt kommo i vattnet och fockeskot hade äfven skäggat i skifgattet; stormärseskot hade äfven hunnit osskastas ti ovart. Undra hatportarna hade, med undantag af ett par af de aktersta, som ej medhunnits, som vanigt för natten bifvit uppsagna. Försök gjordes att kapa surrningarna på barkassen och på b. b. åringsbåt, men det medhans ej. Foket hade ti stor de änrat upp på ovarts sida utombords. Nu var scenen fasansfu: kagorop från dem, som genom ett eer annat bifvit skadade, bandats med nödrop från de öfriga; då akterskeppet sjönk, syntes aa dem, som der hade tagit sin tifykt, fytande, hvar och en sträfvande efter att åtkomma något af det träwirke, som föt kring dem, och arbetande på att simma ti förskeppet, som då ännu syntes öfver wattnet; ikvä var äfven detta förswunnit, innan många hunnit dit, och efter dess sjunkande ökades de fytande äfven med dem, som der sökt en tifäig räddning. Innan fartyget hade sjunkit, woro jemmer och kagoropen högjudda, och man hörde temme~ igen amänt namnet Carskrona! och»ie Carskrona»! utropas; om detta nu skue wara ett bönfaande hos fartyget att ej gå under, eer en förebrående kagan att hon just nu skue reaisera hvad man om henne trodt. (Fördomen att oyckan sutigen skue öfvergå Corvetten var så amän, att man, åtminstone under första häften af resan, ofta hörde yttranden från besättningen och ti och med från underbefäet, som bevittnade deras tro i detta hänseende). Men efter sedan fartyget hade försvunnit, hördes endast ett högtidigt sor af ett hafhögt skaande af det Högre Wäsendet med bön om hjep; det var nu så mörkt, att man icke kunde känna igen någon, knappt den närmaste, större deen utom dem, som med fartyget gått under, hade wä nu fått sig något att fyta på och drefs af den häftigt uppvexande sjön; jag hade först emnat däcket, då vattnet kom upp ti mig, och bef då upphjept på ofvarts reing, hviken knappt var ernådd, innan akterskeppet sjönk, tog då en

6 115 kanonport och simmade åt förskeppet ti, som just sjönk, då jag hann ti fockvanten; utan hopp om fräsning men för att afägsna mig från den fytande fokmassan simmade jag undan med den häftiga sjön, ti dess jag, inkommen i en groupp av 10 a 12 personer, kände något under mina fötter och fick af de andre veta, att det var Corvettens sup (stående ös inuti barkassen hade den derifrån utkantrat). Den enda hjep vi hade af båten var att veta den wara der, ty med så mycket fok i densamma åg den så djupt att man med hufviidet öfver wattnet jemt kunde stå på en toft med ena foten och med det andra fotbadet håa sig något fast; den häftiga sjön tog oss ofta ur denna upprättstående stäning, och när vi då vie söka att håa oss wid båtstoften, så kantrades supen; detta skedde så ofta, och kunde ej under sådana omständigheter förekommas, att fera deraf funno sin graf under eer bredvid båten, ti dess antaet hopsmäts ti 8 personer, nem. öfverstyrman Sandva, öfw. konst. Hansson, skepp. und. off. korp. Pettersson, matrosen Hutberg, jungman Appe, båtsmännen Make och Möberg samt jag. Wi fortforo om natten att bibehåa oss i supen, som då så mycket hade höjt sig, att vi kunde sitta på tofterna med att åta sjöarna gå öfver oss. För att förekomma supens kantrande najade wi med wåra käder, supsmasten och en åra, det enda wi af fytgodset hade quar, tvers öfver densamma; denna natten var ång; änteigen fingo vi se juset från ett fartyg, gädjen, om man så kan kaa ett hos fere då först uppvaknadt svagt hopp, (jag hade atid haft en stark tro, gränsande ti säkerhet, på att wi skue bi frästa) gädjen bef stor, och wi uppgåfvo nödrop, hvika genast straxt framför oss repeterades; detta sednare skrämde oss, och vårt besut, kokt men rysigt, att vända fören af båten från våra oyckskamrater och arbeta oss med händerna ti åror åt ett annat hå, bef genast verkstädt. Edskenet syntes åter fera gånger på natten och framkaade atid wåra och våra oycksgrannars nödrop. Ändteigen bröt dagsjuset igenom, och våra rop om hjep fördubbades vid åsynen af en brigg ej ångt i ä; fartyget åg med gigade undersege och stormärsseget back; det hade bestämt hört - och syntes nu observera oss. Under fortsatta rop bjödo vi ti att närma oss ti detsamma. Briggen åg på samma stäe ungefär 1 / 4 timma, fyde sedan, ökade sege och gick bort! Jag tror att jag förbannade honom. Sedan det hoppet var försvunnit, började vi att se oss omkring, (dittis hade egennyttan drifvit oss att endast tänka på oss sjefva i båten och på fartyget, ty det har jag äst och erfarit, att man under inga förhåanden är så egennyttigt beräknande som i oyckan och synnerigast i

7 116 faran, en annan menniska är för mig då icke mer värd än i förhåande ti den nytta hon kan göra mig) och befvo då varse 9 af våra oyckige skeppskamrater fytande på åror, uckor, trappor och hvad de kunnat komma öfver; dessa voro sek. eut:ne Ringheim och Dahström, underskepparen Nyman, matroserna Frick, Lindquist och Nyman samt jungmännen Ingeström, Lundberg och Steinback. Sammankomne öfverenskommo vi, att ingen fick göra försök att gå in i supen, men öfverenskommo äfven att göra at hvad vi kunde för att få den äns och derefter söka fräsa oss i den aa 17. Härmed börjades ock genast. Vi försökte att kantra den med köen upp och att sedan hastigt kantra den tibaka för att på det wiset minska vattenmassan i densamma; vi försökte att genom båtens runing minska wattenhöjden i den, och sutigen att genom den ena ändans nedtryckning få först den andra något ur vattnet och sedan genom att hoppa hastigt från den nedtryckta ändan i sjön få denna att yfta sig hastigare än den andra skue sänka sig, hvarigenom en de af vattnet hade bort gå ur båten och änsning sedermera bifvit möjig, men at missyckades. Wår yckiga stjerna hade dock med de andras påträffande bringat oss en åra ti, en madrass hvars öfverdrag skue framdees tjena oss ti sege och en större arbetskraft. Supsmasten och en åra hade vi förut; men ingen pytts att ösa med hade wi tidigit på morgonen, och ingen hatt eer mössa heer för att derti begagna; derom hade vi just taat med edsnad, då jag bef varse något som föt och ropade ti att det var en pyts, vi sökte med händerna ro supen deråt, vi närmade oss äfven, men otåigheten bef för stor; en man hoppade ur båten och samm efter den. Af denna yckiga händese väckt tyckte jag mig sedan, i hvarje yckig omständighet, såsom den 2 :a årans, segets m. m. erhåande, inse den Högstes bestämda afsigt att så småningom eda oss ti vår fräsning, bott wi wie sjefva hoppas och arbeta; också styrkt af denna tro bef jag af de minst trötta, kände iten törst och knappt någon hunger. Wårt missyckade försök att änsa båten fäde något modet; men som det ängre fram på f. m. hade stinat mer ut, besöto vi att förnya änsningsförsöken; detta gjordes men äfven denna gången utan ringaste framgång; sagna häraf ät vi båten drifva hvart den behagade, och på det viset afägsnade vi oss något från de simmande. Ett af de dystra amänna stiatiganden, då några innom sig sjefva gjorde de betrakteser, h varti hans grad af hopp eer fruktan kunde föraneda, och andra utan någon känsa och med domnad hjerna sutto stirrande framåt, ett af dessa ögonbicken afbröts nu af underrättesen att något

8 117 / syntes fyta på wattnet förut; vi satte oss genast i gång att ro med händerna föröfver och fann snart ytterigare skä ti tacksamhet mot den Högste, som sände oss i ett af våra på Corvetten medhafde får tiräckig och god föda för fere dagar. Vi togo in fåret i båten, började skära några bitar och åt med begärighet deraf, mindre af hunger än af försigtighet för framtiden; men knappt war detta börjadt, innan en haij närmade sig båten och straxt derefter fera. Båten, som nu bifvit wattendrucken, åg med sina reingar vä 1 / 2 fot under vattenytan, och haijarne woro så närgångna, att vi befarade det de skue gå in i båten, hvarifrån vi med wår åra och från botten af supen ösryckta ribbor hindrade dem; men som dock en afedare för deras uppmärksamhet och närgångenhet war nodwändig, så besöto wi att kasta det nyss med så mycken gädje funna fåret öfverbord; detta skedde, och inom få minuter war det söndersitet och förtärdt. Detta var ej nog för haijarne, de wiste att det var mer att få. - Wi fruktade nu för wåra oyckskamrater, som ågo i vattnet och ropade dem ti: att de skue taga sig ti wara; en stund derefter hörde wi ropen»kom hit med båten, hajarna äta upp oss», och säkerigen hade så skedt - om deras hunger ej bifvit itet stiad af det utkastade fåret - och kanhända förut varit det af våra oyckiga drunknade kamrater. Wi rodde oss emedertid, med våra ribbor och händer, ned ti dem, ej utan fruktan, att de, af hajarna skrämda, skue bjuda ti att komma in i båten. Sjön hade nu adees agt sig, hviket tisamman med räddsan för hajarna gjorde, att vi besöto att göra ett tredje och kraftigt försök att änsa båten; hvar och en, som kunde göra sig af med det han föt på, afemnade det nu och hö sig simmande kring båten; at fytgods togs och najades på båda sidor om köhen på båten, som ti sådant ändamå bifvit omkantrad, vi räknade på att detta skue, då båten åter kantrades rätt, yfta den så mycket, att änsning bef möjig; de 2 :ne första försöken missyckades, fytgodset sirade rund[t] och föt upp; 3:dje gången surrades det bättre och bef wid rättkantringen quarsittande under båten; nu städe sig en af dem, som icke kunde simma (vi hade 2 sådana) uppe uti båten, färdig att ösa, och aa de, som kunde simma och hade krafter derti, omringade båten och sökte, trampande watten, att yfta den något; efter en iten stunds ösning märkte vi, att vattnet minskades i båten och ett gädjeutrop, sådant man säan hör det, ty i detta åg gädje, öfverraskning, uppvaknade hopp för framtiden, men tiika fruktan att den stora yckan skue af någon kommande sjö tiintetgöras; ett sådant gädjerop»båten är äns» utgick ur aas munnar

9 118 och skue om ej uttaadt ästs i aas ögon; at som båten tåde det, ökades de ösandes anta, ty några hattar fanns hos dem, som ej från början warit i båten, och de öfveremnades med gädje ti det amännas nytta; detta arbete hade skedt under den största fara för hajarna, som voro oss ända wid fötterna, men förundranswärdt nog ät sig skrämma eer rättare afhåa utaf ständigt upprepade skrik och sående med händer och fötter i wattnet. Båten bef äns, 16 voro deri, men den 17:de, som hade warit af strömmen något undandrifven, måste nu uppsökas; fera rop framkaade swar, vi såg honom och städe wår kurs deråt, numera båten temigen raskt drifven genom wattnet medest 2 åror med ferdubbad rodd. Wi hade snart hunnit honom; hans förfrågan»är det rum för mej i båten» war så hemsk, att den framkaade hos mig en ofriviig rysning, som ungefär wie säga: Vidjur äro wi, men icke mörda vi en medoyckig; han upptogs, och ett ögonbick derefter roptes 2 segare. Som dessa voro nära hvarandra, bef ingen frågan om hvem som skue jagas, utan kurs sattes på dem, med 3 man vid hvarje åra; hafaunan timma af soen återstod oss ungefär; k. var nu omkring 5 e. m. Det började brisa itet från SO, och fartygen, som vi hade i NV, syntes styra NO; vi närmade oss dem betydigt, men soen var nära sin nedgång, och byväder uppväxte i SO; derifrån och ända ti NV, nordvart öfver var himmeen adees mörk, och det bixtrade förfärigt; ej ångt ifrån fartygen, som för stitje ej kom undan, måtte vi ändå snart öfvergifva aa våra förhoppningar, ty nu var soen nere, åskan gick, och bywädret hördes nakas, 1 / 4 timma derefter syntes ingen segare, byvädret var öfver oss med hård t regn. Nu märkte wi, att det war warmare under än öfver wattnet, men rodden fick håa oss warma, och roddarag afdetes för natten. Det var ej med gada hjertan vi sågo det hopp om fräsning, som vi hade hyst, så pötsigen förswinna; jag trodde: Herran hafver besutat vår fräsning, men ödmjukhet och tåamod wi han först ära oss. Under natten rodde och fröso vi; vi försökte att sama watten i ett sege, som wi en stund förut tiverkat af madrassöfverdraget, men fångsten var dåig. Wåra krafter voro ännu tiräckiga för ansträngning, vi sökte såedes så godt wi kunde, utan hjep af måne eer stjernor, att styra NV hän, under rodd och med tihjep af seget, som efter byens öfvergång tisattes; natten war ka, mörk och ång. Ändteigen kom dagsjuset åter, men vinden började friska, så att det snart båste en refvad märsseges kutje. Wi hade hittis styrt med en spebom, men nu måste wi taga derti en af årorna och med den andra åran äfven hjepa ti att håa båten undan

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Hela klass 5A har samlat in pengar till en klassresa.evelina har samlat in mest av alla.dom ska åka till Karibien och dom ska bo på en kryssning på havet.det

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.

Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby Gastar och spökskepp Gastar Det var sjömännens största skräck att drunkna och försvinna i havets djup utan någon ordentlig begravning. Då var de nämligen dömda att vandra över haven som gastar, osaliga

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

KORVETTEN CARLSKRONAS SISTARESA O. R. S Y L V A N AKTUELLT 1996- MARINMUSEUM

KORVETTEN CARLSKRONAS SISTARESA O. R. S Y L V A N AKTUELLT 1996- MARINMUSEUM KORVETTEN CARLSKRONAS SISTARESA O. R. S Y L V A N AKTUELLT 1996- MARINMUSEUM KORVETTEN CARLSKRONAS SISTA RESA KORVETTEN CARLSKRONAS SISTA RESA INMÖNSTRAD Sfs 1845, FÖRLIST I FLORIDAGOLFEN 30f4 1846 O.

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING.

FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. SVERIGEs ALLI~ÄNNA FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING. \1EDDELANDEN FRÅN OENTRALSTYRELSEN. 1885. Innehå:.Arsberättese. - Öfveräggnings~imnen. - Promemoria för kretsordförandena. - Revisionsberättese. - Stadgar. -

Läs mer

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift Maskinbefälet Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Med anledning av Eder uppmaning i novembernumret lämnar jag härmed följande data ur mitt liv: Född i Skyttorp, Tensta församling

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag

PIA. Publicerat med.llstånd Titel Text Bild Förlag PIA Jonatan är så glad att han nästan svävar in genom dörren till sporthallen. Han är barfota och har träningsbyxor och T-shirt på sig. Han ser fram emot att få flyga genom luften med ena benet framför

Läs mer

1888. 51:e årgången. Häfte N:r 4

1888. 51:e årgången. Häfte N:r 4 1888. 51:e årgången. Häfte N:r 4 210 - Engeska. Iout nn of the Roya Unitec Sm vice Institution. Vo. XLXL N:o 142. Om skeppsbottnens förrostning å jern- och ståfnrtyg; Ma.skinkanoner, deras taktik och ekipering;

Läs mer

Skeppet som brann till havs

Skeppet som brann till havs Skeppet som brann till havs Det var en gång jag var ute och gick en helt vanlig dag sen såg jag nåt skumt svepa förbi där borta i gränden. Så jag följde efter det men det var bara en katt. -men är det

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Författare: Edvin Borgström 4A

Författare: Edvin Borgström 4A Författare: Edvin Borgström 4A Hej mamma och pappa! Ni vet att jag gillar båtar. Det hände än sak idag efter skolan. Jag och Sven skulle gå till hamnen och titta på båtar. Sen såg vi en båt. den var röd

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till.

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till. 1 Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-16 Akt 4 Nerklippt ver. 1 Hösten 1940 Personer: Thure 65 småbrukare Johanna 60 hans hustru Stina 30 dotter Mona 78 mormor Ola Norman flykting

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 - 3 - Kontroinstrument för fingerad minskjutning. Ändamået m cd fingerar minskjutning är, att sätta minbåtsbefähafvaren i tifäe att.:_\fvft sig i bedömflndet af det anfana

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

36:e Årgången. Häfte N:r 1 1873. Carlskrona

36:e Årgången. Häfte N:r 1 1873. Carlskrona 36:e Årgången Häfte N:r 1 1873 Carskrona TDSKBIFT U''GH'VEN AF KONG L ÖRLOGSMANNA -SAttSKAPET CA 11T-'SKRON A. I : AI\1,81\HO~A. 187:. I H u c 11 å i : J(ony. Urogsmrt.nmt-s

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Felix och gammelgäddan

Felix och gammelgäddan Felix och gammelgäddan Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande till jonny_carlsson@passagen.se

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer