Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS"

Transkript

1 Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS utan fasta leveranskontrakt, och deras strategi bygger på möjligheten att agera snabbt och flexibelt. För att nya anläggningar ska bli konkurrenskraftiga måste de uppfylla vissa krav: de måste snabbt komma igång med driften; de specifika kapitalkostnaderna måste vara låga, de måste vara miljömässigt acceptabla och inte medföra hinder för koncession; och de måste kunna generera elektrisk energi till lägsta tänkbara kostnad. Alla dessa krav uppfylls av kombikraftverk. Ytterligare fördelar med kombinerad produktion av elkraft och värme är att den termiska verknings- Rolf Bachmann Dr. Ralph Schulz ABB Power Generation graden är högre än för någon annan typ av värmekraftverk och att emissionerna är låga (såväl CO 2 som SO 2, NO x och CO). För att nå framgång måste en anläggningsleverantör inte bara kunna leverera en nyckelfärdig anläggning utan dessutom tillhandahålla full service för alla energiproducentens behov. Detta kan sträcka sig från projektutveckling, finansiering och försäkring till drift och underhåll av anläggningen. Den konkurrenssituation som uppstått med den avreglerade elmarknaden har gjort kombikraftverket till förstahandsvalet för energiproducenter. Detta förstärkt av anläggningstypens kostnadsfördelar och relativt låga miljöbelastning. ABB har utvecklat standardiserade kraftmoduler baserade på de avancerade gasturbinerna GT24 och GT26 för denna nya marknad. Referensanläggning KA24-1 ICS, med märkeffekten 271 MW (60 Hz), står för närvarande för mer än 75 % av alla kontrakt på GT24-anläggningar. Även om standardkraftverket huvudsakligen är avsett för kraftbolag som arbetar på en avreglerad marknad är det också ett intressant alternativ för traditionella energiproducenter. P rivatiseringen av energiproduktionssektorn i Storbritannien och avregleringen av de amerikanska och europeiska energimarknaderna har gett upphov till konkurrens mellan energiproducenterna. Avbrottsfri energileverans har blivit en konkurrensfaktor och elhandel har blivit en realitet. Elproduktionssektorn börjar allt mera brytas ner i separata segment för generering, transmission, distribution och försäljning av elenergi. Eftersom den befintliga kraftnätsstrukturen används, förblir dock transmissions- och distributionsindustrin ännu så länge inom den reglerade delen av marknaden. Dagens kraftbolag måste konkurrera med nya vinstorienterade företag i form av oberoende energiproducenter (IPP) och elleverantörer (MPP). Såväl energiproducenter som elleverantörer köper och säljer på elmarknaden, styrda av utbud och efterfrågan. Till skillnad mot energiproducenterna, som i mindre utsträckning agerar på spotmarknaden, arbetar elleverantörerna Kombikraftverk och ABB:s referensanläggningar Kombikraftverk har använts kommersiellt under ca fyra decennier för att generera elektrisk energi och/eller värme. ABB har redan från början varit ledande inom utveckling av kombiteknik, och hittills har företaget byggt och driftsatt omkring 130 kombikraftverk över hela världen. Ur termodynamisk synvinkel kombinerar kombikraftverket Brayton-cykeln med Rankine-cykeln. Den grundläggande idén är att utnyttja energin i gasturbinens heta avgasflöde i en ångcykel som är ansluten nedströms gasturbinen 2. Gasturbinen toppcykeln ger omkring två tredjedelar av den totala användbara effekten i en processkonfiguration med HRSG 1, vanligen kallad avgaspanna. Återstående tredjedel kommer från en process som utnyttjar avgasvärmen från gasturbinen i en ångcykel bottencykeln. För att öka uteffekten har även ett litet antal kombikraftverk byggts med tillsatseldning i avgaspannan, om än till priset av lägre verkningsgrad. Kombianläggningen är mycket flexibel ur bränslesynpunkt. Som regel kan gasturbinen eldas med såväl gasformiga som flytande bränslen. Med integrerad kolförgasning finns även möjlighet att använda kol som bränsle. Till skillnad mot konventionell ångprocess, exempelvis i ett koleldat kraftverk, ger kombicykeln den termodynamiska fördelen av att gasen som 4 ABB Tidning 3/1999

2 Kombikraftverket KA24-1 ICS 1 används för att generera ånga ligger på relativt låg temperatur efter expansion i gasturbinen. Den lägre temperaturskillnaden under värmeöverföringen i avgaspannan minskar exergiförlusterna 2, vilket är detsamma som bränslebesparing. Följden är att nettoverkningsgraden för ett modernt kombikraftverk ligger på ca 58 %, vilket är mycket högre än för avancerade koleldade kraftverk (ca 45 %). Detta ger viktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar för kraftbolagen. Det traditionella kombikraftverket är skräddarsytt enligt givna projektspecifikationer. En anläggningsleverantör som tillämpar detta synsätt måste investera mycket i projektkonstruktion, vilket gör ett skräddarsytt kraftverk inte bara kostnadsintensivt och tidsödande utan även behäftat med avsevärd risk. I början av 1990-talet utvecklade ABB en serie standardiserade och i stort sett färdigkonstruerade modulära referenskraftverk. Konstruktionerna är Funktionsprincipen för det enaxliga kombikraftverket avsedda att uppfylla typiska kundkrav och minska leveranstiden, detta som svar på marknadens nya behov. Det valda konceptet har höggradigt stan- 1 Gasturbin A Avgas 2 Avgaspanna B Bränsletillförsel 3 Ångturbin C Lufttillförsel 4 Generator D Elektrisk uteffekt 5 Kondensor A 2 C D 2 1 G 4 3 1) Heat Recovery Steam Generator (ånggenerator för värmeåtervinning) 2) För att effektivt minska exergiförlusterna i avgaspannan till ett ångkraftverk måste ångparametrarna förbättras betydligt. Förbättringspotentialen begränsas emellertid kraftigt av egenskaperna för idag tillgängliga material. B 5 ABB Tidning 3/1999 5

3 dardiserade komponenter i maskinhallen, med minskande grad av standardisering ju mer perifer utrustningen blir. ABB:s referensanläggning förenar de tekniska fördelarna i en enaxlig anläggning med de fördelar som uppnås genom standardisering. Även om kraftverket i första hand är avsett för en avreglerad energimarknad är referensanläggningen ett intressant alternativ för kraftbolag av mer traditionellt slag. ABB erbjuder idag ett nyckelfärdigt referenskombikraftverk av typ KA24-1 ICS 3 (271 MW, 60 Hz) och KA26-1 (393 MW, 50 Hz), vilka bygger på de avancerade gasturbinerna GT24 respektive GT26. Hittills står försäljningen av KA24-1 ICS för mer än 75 % av den totala försäljningen av GT24-anläggningar, och trenden ökar. De konstruktionsmässiga aspekter som prioriterades under utvecklingen av referensanläggningen är följande: Hög verkningsgrad vid full last och dellast Kort uppstartstid Enkel och flexibel drift Kort tid från kontrakt till driftsättning Tabell 1: Tekniska data för kombikraftverket KA24-1 ICS Hög tillförlitlighet och tillgänglighet samt enkelt underhåll Låga utsläpp av buller och miljöfarliga ämnen Kompakt, enkel, robust och väl strukturerad konstruktion Repetitionseffekten möjliggör mycket korta leveranstider t.ex. under 20 månader för KA24-1 ICS. Anläggningar med flera block byggs som moduler med individuella kraftöverföringar, dvs. varje modul har egen generator och egen/egna turbin(er). Sekventiell uppbyggnad och separat driftsättning av en anläggning med flera block gör det möjligt för energiproducenterna att inleda kommersiell drift innan hela anläggningen är färdigbyggd. Såväl kunden som ABB drar fördel av de drifterfarenheter och de kunskaper som överförs från anläggning till anläggning genom att identisk teknik tillämpas. För att optimera inlärningskurvan har ABB infört systemet ERS (Experience Response System) som återkopplar projekterfarenheter till utvecklingsprocessen. Individuella kundönskemål och spe- Nettouteffekt 271 MW Nettoverkningsgrad 57.6 % Tryckförhållande, GT24 30 :1 Brännartyp EV/SEV, dry low-no x Bränsle Naturgas, brännolja 2 Frekvens (rotorvarvtal 3600 r/min) 60 Hz Gasturbinuteffekt 183 MW Ångturbinuteffekt 97 MW Vatten/ångcykel Dubbeltryck/mellanöverhettning Avgaspanna Horisontell Högtrycksångdata 565 C, 160 bar Ångturbinkonstruktion Två hus, enkelt flöde Generatorkylning Luft NO x 25/42 vppm (torr gas, olja med vatteninsprutning) Effekt- och verkningsgraddata bygger på metan som bränsle samt ISO-förhållanden, våtkyltorn, p cond = 70 mbar. NO x -emissionsdata bygger på 15% O 2 i avgasen. ciella krav som beror på anläggningens lokalisering t.ex. extrema klimatförhållanden, speciella myndighetsföreskrifter, vattenbrist etc. kan uppfyllas med hjälp av förkonfigurerade tillvalslösningar. Referenskraftverket KA24-1 ICS Enaxelarrangemang och GT24 Liksom alla referenskraftverk från ABB är KA24-1 ICS Tpå 60 Hz, som lanserades på marknaden 1996, ett enaxligt kombikraftverk. Den så kallade kalla änden (kompressorsidan) av gasturbinen GT24 är styvt kopplad till den luftkylda generatorn, som i sin tur är ansluten via en automatväxlad och synkroniserande koppling (SSS) till mellantrycks- (IP) och lågtrycks- (LP) turbinerna samt, via ytterligare en växel, till högtrycksdelen av ångturbinen (HP). Denna växel förbinder högtryckstubinaxeln, med ett varvtal på nästan 9000 r/min (för maximal verkningsgrad), till huvudaxeln som roterar med den synkrona hastigheten av 3600 r/min. Hela axelsträngen är installerad i maskinhallens markplan 3. Detta arrangemang sparar utrymme och tillåter en lägre byggnadshöjd. Resultatet är att byggnadstiden minskar, huvudmaskinerna blir enklare att installera och kostnaderna för anläggningsarbete minskar. I jämförelse med fleraxliga konstruktioner kräver enaxelkonstruktionen färre komponenter (besparingen inkluderar en generator samt huvudgenomföringar och transformator). Dessutom blir anläggningen enklare att ansluta till elnätet och anläggningens tillförlitlighet ökar med minskande komponentantal. Förutom att vara enkla i hanteringen har enaxliga anläggningar under åren vunnit gott rykte för problemfri drift, 3) ICS = Integrated Cycle System 6 ABB Tidning 3/1999

4 Genomskärning av generatorhallen som visar komponenternas placering 3 1 Avgaspanna 4 SSS-koppling 7 Högtrycksturbin 2 Gasturbin 5 Mellantrycks- och lågtrycksturbin 8 Luftintag till gasturbinen 3 Generator 6 Växel hög tillförlitlighet och hög tillgänglighet samt enkelt underhåll. Med dessa fördelar har anläggningstypen blivit väletablerad på kraftverksmarknaden under de gångna tre decennierna. En konstruktionsmässig nyckelaspekt för varje enaxlig anläggning är arrangemanget av huvudkomponenterna längs axelsträngen. I jämförelse med konfigurationen med ångturbinen (ST) i mitten, mellan gasturbinen (GT) och generatorn (GEN), erbjuder ABB:s GT-GEN-CLUTCH-ST-lösning (där CLUTCH står för växel) följande fördelar [2]: Ökad tillgänglighet, då en del av de stopp som kan inträffa i ångturbinen inte med automatik kräver avställning av anläggningen. Ångturbinen kan kopplas bort från axelsträngen med hjälp av SSS-kopplingen och frånskiljas vatten/ångcykeln via en 100 % ångförbikoppling. Kort uppstartstid Oberoende uppstart av gasturbinen Nyckelkomponenten i KA24-1 ICS är den kompakta och slitstarka gasturbinen GT24 med hög verkningsgrad [1]. Gasturbinen har sekventiell förbränning i två annulära brännkammare som tillämpar mellanöverhettningsprincipen med relativt låg turbininloppstemperatur och hög avgastemperatur (640 C). Detta är ett termodynamiskt krav från den efterkopplade ångprocessen, eftersom hög termisk verkningsgrad kräver goda färskångdata. Kompressorn GT24 har 22 steg för att nå det höga tryckförhållandet 30:1 ett värde som hittills bara har kunnat uppnås med hjälp av gasturbiner av aeroderivat-typ. Gasen som kommer ut från den annulära högtrycksbrännkammaren (EV) expanderas i ett enda steg i lågtrycksbrännkammaren (SEV). När mera bränsle har sprutats in följer fyrstegsexpansion tills gasdata som specificerats för utloppet från gasturbinen har uppnåtts. För GT24 används i första hand naturgas, men även brännolja 2 kan användas. Förblandningsbrännarna av typ dry low-no x EV har visat sin förmåga under mer än 2 miljoner timmars drift. ABB har också samlat erfarenhet med sekventiell förbränning. Tekniken lanserades på markna- ABB Tidning 3/1999 7

5 den för flera decennier sedan. Tillsammans har de nya systermodellerna GT24 och GT26 redan lagt timmars drift bakom sig. Principschema för kombikraftverket KA24-1 ICS 1 G 5 Avgaspannan till ICS, vatten/ångprocessen och ångturbiner Avgaspannan för ett kombikraftverk utgör gränssnittet mellan gasturbinen och vatten-/ångcykeln. Här kyls avgaserna från gasturbinen nästan ned till daggpunkten, och den återvunna värmen används för att generera ånga. Den horisontellt placerade dubbeltrycks avgaspannan med mellanöverhettning till KA24-1 ICS utnyttjar endast restvärme från gascykeln, dvs. ingen tillsatseldning. Den innovativa och enkla konstruktionen kombinerar två beprövade principer: genomströmningspannan med enrörssystem och högt tryck samt lågtrycksånggeneratorn med ångdomstrumma. Vattenkemin är anpassad till den specifika karakteristiken för avgaspannor med låg förbrukning av kemikalier [3] och minskad miljöpåverkan. Mellanöverhettaren ökar ångans termodynamiska medeltemperatur i syfte att öka totalverkningsgraden. En konstruktionsmässig nyckelaspekt på genomströmningspannan är att det inte finns någon tjockväggad och därmed termiskt trög högtryckstrumma. Den avgaspannkonstruktion som valts för KA24-1 ICS representerar ett optimum sett till verkningsgrad och kostnad [4]. På grund av den höga avgastemperaturen är verkningsgraden av en GT24 nästan densamma som för en industriell avgaspanna av standardtyp med tre trycknivåer. 1 Gasturbin GT24 6 Kondensor 2 Dubbeltrycksavgaspanna med mellanöverhettning 7 SSS-koppling 3 Mellantrycks- och lågtrycksångturbin 8 Växel 4 Högtrycksångturbin 9 Anslutningar till GT24-kylaren 5 Luftkyld generator 10 Separator med nedblåsning Något som är speciellt för vatten-/ ångcykeln 4 i GT24 är de särskilda genomströmnings-luftkylarna: komprimerad luft från kompressorn kyls och används för att producera en del av den högkvalitativa högtrycksångan. Den kylda luften leds därefter tillbaka till gasturbinprocessen och används för kylningsändamål. Ångans värmeenergi omvandlas till mekanisk energi i en tvåhus ångturbin. Det ena huset innehåller mellantrycksoch lågtrycksstegen och det andra huset högtryckssteget. Integreringen av den högvarviga cylindriska högtrycksångturbinen är en fördel på grund av det låga volymetriska ångflödet. Konstruktionen har dessutom en effektivare skovelkonstruktion än 3600 r/min-maskinen, vilket mer än väl kompenserar förlusterna i växeln. Den delvis expanderade ångan från högtrycksturbinen återgår till avgaspannan för återuppvärmning, expanderas partiellt ännu en gång i mellanöverhettningssektionen och får slutligen expandera tillsammans med ånga från lågtryckstrumman i lågtrycksturbinen ner till kondensortryck. En 100 % förbikoppling i kombination med en kondensor konstruerad för total kondensdrift garanterar att kraftverket inte behöver stängas av för varje eventuell störning i ångturbinen, något som förbättrar den totala tillgängligheten. I standardkonfigurationen avgår överskottsvärme från kondensorn och det slutna kylvattensystemet i ett vått kyltorn. En alternativ kall ände för vatten-/ångcykeln är en luftkyld eller direktkyld kondensor. Trenden mot luftkylda kondensorer ökar, inte bara i regioner där vattenbrist kan uppstå. Den ökande populariteten för denna kondensortyp kan i många fall återföras till begränsade resurser eller ökad miljömedvetenhet, som ofta gör det svårt att få tillstånd för våtkyltorn. 8 ABB Tidning 3/1999

6 Luftkyld generator samt el- och kontrollutrustning Mellan kompressoränden av GT24 och SSS-kopplingen sitter turbogeneratorn av typ WY23Z-109. Att använda en luftkyld generator i detta kraftverk är fortfarande en unik lösning. I jämförelse med de vanliga vätekylda maskinerna erbjuder generatorn TEWAC 4 fördelar sett till tillgänglighet, driftskostnader, utrymmeskrav och hantering allt resultatet av en enklare teknik. Den slutna kylluftcykeln som tillämpas inom TEWAC-tekniken innebär att generatorkylningen är relativt okänslig mot variationer i omgivningen. Den högre ljudnivån i jämförelse med vätgaskylda generatorer och den marginellt lägre verkningsgraden som beror på något högre ventilationsförluster är försumbara. Generatorbrytaren, som är en del av den installerade generatorutrustningen, tillåter gasturbinen att arbeta vidare på tomgång efter bortkoppling från kraftnätet, dvs. vid exempelvis ett nätbortfall. Detta ökar driftflexibiliteten eftersom kraftverket snabbt kan återsynkroniseras och återanslutas till nätet. I detta sammanhang är det också värt att notera att KA24-1 ICS är utrustad med all utrustning som behövs för start från blackout samt nöddrift (tillval). Transienta processer, som uppstart, avstängning och lastförändringar, styrs automatiskt av Advant Power Distributed Control System (DCS). DCS omfattar som sina huvudkomponenter styrsystemen EGATROL och TURBO- TROL för gas- och ångturbiner. De fungerar även som gränssnitt för styrning av annan anläggningsutrustning. 4) TEWAC = Totally Enclosed Water Air Cooled (fullständigt innesluten vatten-/luftkyld) 5) Reliability, Availability and Maintenance (tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll) Typiskt resultat av en Ebsilon -simulering av processens stabila tillstånd (värmebalans) för KA24-1 ICS, med antagande av metan som bränsle samt ISO-förhållanden Utvecklingsverktyg för processoptimering Ett avancerat kombikraftverk med hög verkningsgrad som KA24-1 ICS är inte bara beroende av högkvalitativ utrustning utan även av komponenternas optimala kombination. Under utvecklingen av referensanläggningen användes det kommersiella simuleringsprogrammet Ebsilon för att numeriskt modulera kraftverksprocessen i stabilt tillstånd (dvs. med mass- och värmebalans) och för att fastställa de termodynamiska variablerna för respektive tillstånd. Med hjälp av detta verktyg kunde inverkan av konstruktionsvarianter eller föränderliga randvillkor (t.ex. klimataspekter) undersökas systematiskt med hög noggrannhet. 5 visar, som ett exempel, simuleringsresultaten för KA24-1 ICS vid eldning med metan och under ISO-förhållanden. Ett annat simuleringspaket som finns tillgängligt för utvecklingsingenjörer för kombikraftverk är den mycket kraftfulla Analyzer [5] som är speciellt användbart för numerisk analys av transienta processer. Exempelvis kan detta programvarupaket användas för att numeriskt modellera uppstarts- och avstängningsprocesser, kontrollsekvenser och störningar, liksom för att genomföra detaljerade optimeringar under utvecklingsarbetet. Omfattande processberäkningar som genomförts för stora kombicykel-installationer (exempelvis kraftverket Kuala Langat i Malaysia) lade grunden till de resultat som uppnåtts med detta verktyg. Projektet gjorde det samtidigt möjligt att validera de modeller som finns i programmet, genom att jämföra dem med uppmätta resultat. KA24-1 ICS-processen har också reproducerats för modelleringsändamål. Simuleringsresultaten i 6 visar hur de olika gasturbin-, ångturbin- och avgaspannparametrarna varierar under varmstart. Förutom optimeringen av den termodynamiska processen börjar RAM 5 bli en allt viktigare aspekt på utvecklingen av referensanläggningar. Det beror på att tillförlitlighet och tillgänglighet är kriterier som är avgörande för 5 ABB Tidning 3/1999 9

7 ekonomin i ett kraftverk. Probabilistiska metoder används, exempelvis för att identifiera onödig redundans vilket är ett viktigt bidrag till kostnadsoptimering. På liknande sätt kan kritiska anläggningsområden stödjas genom optimering av reservdelsförrådet. Värdet av tillgång till tillförlitliga fältdata understryks av en kontinuerligt uppdaterad databas vid ABB Power Generation där driftdata, inklusive framkallade och planerade avställningar, från Simulering av varmstart av KA24-1 ICS med Analyzer a b c t a T 600 C rpm n b 0 70 kg/s m HP 20 c 10 många av företagets kraftverk dokumenteras i detalj. Förutom ovannämnda tillförlitlighetsorienterade konstruktion förutsätter hög anläggningstillgänglighet också verksam inspektionsstrategi, som definierar när och vilken typ av underhåll som ska utföras på de olika maskinerna, och vilka reservdelar som ska förrådsföras. Gasturbin GT24: avgastemperaturen (T), relativt avgasmassflöde (m r ) och lasten (P) som funktion av tiden Ångturbin: position för högtrycks- och lågtrycksventilerna (V pos ) samt axelvarvtalet (n) som funktion av tiden Avgaspanna: högtrycksmassflödet av färskånga (m HP ), tryck (p) och temperatur (T) som funktion av tiden Tid kg/s C bar s t C % % rpm LP % HP % 120 % % V pos C,bar T p P m r 6 Specialanpassat för den avreglerade energimarknaden KA24-1 ICS är ett standardiserat nyckelfärdigt kombikraftverk, primärt utvecklat för att uppfylla den avreglerade marknadens behov av konkurrenskraftig energiproduktion. En speciell aspekt på denna referensanläggning är dess höga driftflexibilitet. Genom att tillåta snabba lastförändringar kan anläggningen anpassas till olika marknadsförhållanden. Flexibel drift stöds i synnerhet av avgaspannan och högtrycks-ångturbinen för ICS, båda framtagna för att motverka den termiska trögheten. Termiskt inflexibel värmelagring har undvikits genom att eliminera högtryckstrumman och placera högtrycksångturbinen i ett litet separat cylindriskt hus. Anläggningen lämpar sig utmärkt för både kontinuerlig drift vid baslast och dagliga topplastperioder som kräver korta uppstarts- och avstängningstider. Nettoverkningsgraden är hög under såväl fullast- som dellastdrift, eftersom gasturbinen GT24 tillåter reducerad uteffekt vid praktiskt taget konstant inloppstemperatur vilket har en positiv inverkan på den totala kombiprocessen. GT24-kompressorn har tre ställbara inloppsledskovlar (VIGV) för att variera luftmassflödet. Anläggningen kan på så sätt drivas vid nominell färskångtemperatur ner till 40 % av full effekt. Driften kan då bli ekonomisk även under lågtariffperioder. Verkningsgraden, exempelvis vid 50 % last, är % högre än i konventionella kombiblock utan flerstegs-förbränning. Totalverkningsgraden ligger i detta fall fortfarande omkring 52 %, ett värde som till och med vid full last var ouppnåeligt för kombikraftverk bara för några år sedan. Under högtariffperioder, som är särskilt lönsamma för kraftproducenter, kan KA24-1 ICS köras med förhöjd uteffekt. Förutom kostnadsoptimering har utvecklingsprogrammet även fokuserat på hög tillförlitlighet och tillgäng- 10 ABB Tidning 3/1999

8 lighet för att garantera bästa tänkbara allroundlösning för energiproducenterna. Exempelvis ingår avsiktligt ingen avgasförbikoppling nedströms gasturbinen i referensanläggningen. En intern studie [6] har visat att även om den ekvivalenta 6 tillgängligheten för kraftverket kan ökas något genom att förlänga dellastdriften med gasturbinen i enkelcykel-drift. Detta kompenserar inte för den högre investeringskostnaden, den permanenta förlusten av verkningsgrad (läckage i avgasförbikopplingen) och de fullasttimmar som går förlorade på grund av tillkommande avställningstid. Tabell 2: Beställningar på kombikraftverk KA24-1 ICS Namn Land Anläggning Kylning Nettouteffekt Agawam USA 1 KA24-1 Kyltorn 270 MW Monterrey Mexico 2 KA24-1 Luftkylda 484 MW kondensorer Midlothian USA 4 KA24-1 Luftkylda MW kondensorer Ytterligare USA 25 KA24-1 Olika > MW åtaganden Försäljningsframgångar Nyligen har en hel serie order bokats på den amerikanska marknaden, vilket visar den höga acceptansnivån för referensanläggningarna. Förutom flera system som redan sålts (tabell 2) har ABB fått utfästelser för inköp av ytterligare 10 anläggningar (innefattande 25 axelsträngar totalt) 7. Många anläggningar har offererats, varför ytterligare beställningar är att förvänta inom den närmaste framtiden. Under 1999 och början av år 2000 ska de första referensanläggningarna sättas i kommersiell drift i Agawam, USA, respektive i Monterrey, Mexico. Referenser [1] Joos, F.; Brunner, P.; Schulte- Werning, B.; Syed, K.; Eroglu, A.: Utveckling av det sekventiella förbränningssystemet för gasturbinerna GT24/GT26. ABB Tidning 4/98, [2] Jury, W.: Single shaft power trains. ABB Power Generation, Publ. no. PGT E. [3] Liebig, E.; Svoboda, R.: Chemie im Wasser-/Dampfkreislauf von kombinierten Gas-/Dampfkraftwerken (Kombikraftwerke). 5 th Int. Conf. on Cycle Chemistry in Fossil Plants, [4] Jury, W.; Searles, D.: Process optimization of an integrated combined cycle the impact & benefit of sequential combustion. ASME 97-GT-490. [5] Herzog, R.; Le Febve, D.; Olia, H.; Ruchti, C.; Svoboda, C.; Wilke, W.: Compact simulators an efficient way to process understanding. VGB Kraftwerkstechnik 74, No. 6, June 94. [6] Schulz, R.; Bachmann, R.: Does a CCPP for the deregulated market need an exhaust gas bypass? Internal study, Författarnas adress Rolf Bachmann Dr. Ralph Schulz ABB Power Generation Ltd CH-5401 Baden Fax: ) Energimässigt viktad 7) Situationen i april 1999 ABB Tidning 3/

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion TopCycle Framtidens kraftverk Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion IVA Symposium 2010-03-11 Hans Levander 1 TopCycle Biobränsle kraftverk lönsam elgenerering ute i skogen 30-100 MW

Läs mer

en elektrisk nettoverkningsgrad på 50 % 1.

en elektrisk nettoverkningsgrad på 50 % 1. Medelstora kompakta kombikraftverk för kraftvärmekoppling Dagens kombikraftverk når verkningsgrader mellan 50 och 58 % och med kraftvärmekoppling blir bränsleutnyttjandegraden nästan 90 %. Dessutom utmärks

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper

Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper För kombinerad produktion av värme och kraft, så kallad kraftvärmeprocess, kan ångturbiner, gasturbiner eller en kombination

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman 870319 Mikael Olsson 880319 Kraftvärme Energitransporter MVKN10 870319 880319 Sammanfattning Kraftvärme är ett mycket effektivt sätt att utnyttja energi i bränslen. Upp till 89% av energin i bränslet kan i dagsläget utnyttjas men

Läs mer

Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk

Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk Rubriken skulle även kunna lyda: Användning av icke förnybar energi för optimal användning av förnybar energi.

Läs mer

INFO från projektet 45

INFO från projektet 45 HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 45 CHP alternativ för energikooperativ Det finns ett

Läs mer

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme Utvalda resultat från projekt P22444-1 Biobränslen för småskalig kraftproduktion inom STEMs ramprogram Bränslekraft Miroslav Petrov KTH Skolan för Industriell

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer

Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer Miroslav Petrov, Jens Fridh KTH Skolan för Industriell Teknik & Management Institutionen för

Läs mer

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp UMEÅ UNIVERSITET 2013-11-05 Tillämpad fysik och elektronik Lars Bäckström Anders Strömberg Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp Tid: 2013-11-05 9:00 15:00 Hjälpmedel: Valfri formelsamling, miniräknare och skrivhjälpmedel.

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

ARBETSGIVANDE GASCYKLER ARBETSGIVANDE GASCYKLER Verkliga processer är oftast mycket komplicerade till sina detaljer; exakt analys omöjlig. Om processen idealiseras som internt reversibel fås en ideal process vars termiska verkningsgrad

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Cottbus världens första brunkolseldade PFBC-kraftverk

Cottbus världens första brunkolseldade PFBC-kraftverk Cottbus världens första brunkolseldade PFBC-kraftverk Världens första brunkolseldade PFBC-kraftverk håller på att byggas i tyska Cottbus. Kraftverket ska utrustas med en standardiserad PFBCmodul (P00)

Läs mer

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min acfm

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min acfm www.almig.se SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,36 m 3 /min 7 124 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom tryckluftsbranschen. ALMiG har

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK. Ö-drift. Malin Jervant

BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK. Ö-drift. Malin Jervant BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK Ö-drift Malin Jervant 2012-11-29 GRUVÖNS BRUK,Ö-DRIFT DEFINITION Ö-DRIFT Begreppet Ö-drift står för ett driftsförhållande som råder då ett område vid bortfall från ett överliggande

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo

Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology. Simone Ambruschi, Renato Dosmo Generation Review Tmax en ny familj effektbrytare med gjuten kapslingttechnology Simone Ambruschi, Renato Dosmo Hård konkurrens och behovet att behålla eller öka marknadsandelen tvingar tillverkare av

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm

www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm www.almig.se OlJefrIA, VAttenInsprUtAde skruvkompressorer Luftflöde: 0,86 12,46 m 3 /min 36 440 acfm 2 IntellIgente druckluft MAde In germany AlMig kompressoren gmbh Ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm

www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm www.almig.se Varvtalsreglerade skruvkompressorer Luftflöde: 0,16 4,27 m 3 /min 6 145 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH Namnet garanterar toppteknologi inom tryckluftsbranschen.

Läs mer

ORC för elproduktion i värmeverk

ORC för elproduktion i värmeverk ORC för elproduktion i värmeverk Barbara Goldschmidt 1 Nyttan av projektet Elproduktion i mindre biobränsleeldade anläggningar Billigare än konventionell ångturbinteknik Ett antal referensanläggningar

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

Kap 6 termodynamikens 2:a lag

Kap 6 termodynamikens 2:a lag Termodynamikens första lag: energins bevarande. Men säger ingenting om riktningen på energiflödet! Men vi vet ju att riktingen spelar roll: En kopp varmt kaffe kan inte värmas upp ytterligare från en kallare

Läs mer

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet Nyskapande rotorbladsteknik Optimal effektivitet OptiSpeed *-generatorn i vindkraftverken V90-1,8 MW och V90-2,0 MW är modifierade varianter av generatorn i Vestas

Läs mer

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium Ottocykeln den ideala cykeln för tändstifts /bensinmotorer (= vanliga bilar!) Består av fyra internt reversibla processer: 1 2: Isentrop kompression 2 3: Värmetillförsel vid konstant volym 3 4: Isentrop

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Välkommen till Heat Uppsala Anläggningarna i Uppsala Kraftvärmeverket

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning

STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning av Björn Lindqvist En turbogenerator kan exempelvis vara en ångturbin med tillhörande generator/generatorer. Under en sådan turbogenerator finns en kondensor

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion från Blackmer Pålitlig och robust konstruktion Marknader Lamellteknologi: Så här fungerar den ENERGI Blackmer är världsledande inom transportprocesser för petroleum, där pumparna och kompressorerna används

Läs mer

Simulering av ett Gaskombiverk med kylning till fjärrvärmenätet

Simulering av ett Gaskombiverk med kylning till fjärrvärmenätet UMEÅ UNIVERSITET Laborationsrapport Tillämpad Fysik och Elektronik 2005-05-27 Simulering och Optimering D Simulering av ett Gaskombiverk med kylning till fjärrvärmenätet Håkan Jonsson ce00hjn@ing.umu.se

Läs mer

Bestämning av överföringskapacitet

Bestämning av överföringskapacitet 1 (5) Bestämning av överföringskapacitet 1 Överföringskapaciteterna i det finländska kraftsystemet Fingrid låter elmarknaden disponera all överföringskapacitet som är möjlig utan att riskera kraftsystemets

Läs mer

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min acfm

SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min acfm www.almig.se SKRUVKOMPRESSORER Luftflöde 0,21 3,34 m 3 /min 7 124 acfm 2 INTELLIGENTE DRUCKLUFT MADE IN GERMANY ALMiG Kompressoren GmbH ett namn som är en garanti för spetsteknikkompetens inom tryckluftsområdet.

Läs mer

Förändrade roller på elmarknaden

Förändrade roller på elmarknaden 1 Förändrade roller på elmarknaden Traditionellt: Produktionen i hög grad styrbar Förbrukningen styr produktionen Efterfrågeflexibilitet finns, men spelar en relativt t sett liten roll Tidsdifferentierade

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT 3:e generationen laserskrivare Imaje Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT En smart modulkonstruktion kan mer Imaje erbjuder en innovativ modulkonstruktion som består av tre separata komponenter (kontrollenhet,

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV Packningsförsedda Plattvärmeväxlare Helsvetsade Plattvärmeväxlare Platecoil Värmeväxlare Spiral Värmeväxlare www.tranter.com Packningsförsedda

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

Prestanda för GT24/GT26 GT26 har märkeffekten 265 MW och levererar

Prestanda för GT24/GT26 GT26 har märkeffekten 265 MW och levererar raktisk erfarenhet med det sekventiella förbränningssystemet för gasturbinfamiljen GT4/GT6 ABBs avancerade gasturbiner GT4/GT6 bygger på ett unikt sekventiellt förbränningssystem och erbjuder hög verkningsgrad

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem: MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem eller Var kommer elen från när jag tänder lampan? Lennart Söder Professor in

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Innehåll Växjö Energi Sandviksverket Fjärrkyla i Växjö Sandvik 3 Det var här det hela började 1887 Viktiga datum i Växjö Energis historia 1887 Växjö Stads Elektricitetsverk

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Intern kompressorstyrning

Intern kompressorstyrning Intern kompressorstyrning Intelligens i kompressorn nästa generation Med ett helt nytt modulärt koncept leder KAESER KOMPRESSORER den interna kompressorstyrningen in i framtiden. Välkommen till. En byggnadsmodul

Läs mer

på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997

på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997 Optisk vibrationsmätning under drift på långa, okopplade löpskovlar i lågtrycksturbiner Med kombikraftverkens ökade popularitet blir det allt vanligare med stora lågtrycksångturbiner. Kraven på denna turbintyp

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 3 Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Värmekraftverk Växthuseffekten https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics Simuleringsprogram

Läs mer

Projektarbete MTM456 Energiteknik

Projektarbete MTM456 Energiteknik Projektarbete MTM456 Energiteknik Projektet syftar till att ge kännedom om något energislag Sverige använder samt detaljerat utreda hur varje steg mellan råvara och restprodukt (se figur 1) påverkar vår

Läs mer

Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r. M2_ Energiformer Omvandling Marknadsutsikter

Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r. M2_ Energiformer Omvandling Marknadsutsikter M2 Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r 1 Innehåll 1. // Energiformer 3. // Energimarknadsutsikter 1.1. Definitioner och omvandlingar 3.1. Primärt energibehov 1.2. Typiska egenskaper hos bränslen

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Effekt kva 3,9 4,4 Effekt kw 3,1 3,5 Nominellt varvtal r.p.m Standardspänning V 400/230 Märkt vid effektfaktor Cos Phi 0,8

Effekt kva 3,9 4,4 Effekt kw 3,1 3,5 Nominellt varvtal r.p.m Standardspänning V 400/230 Märkt vid effektfaktor Cos Phi 0,8 M O D E L L RÖRFORMAD + HJULKIT LUFTKYLD TREFAS 50 HZ DIESEL Genereringshastigheter SERVICE PRP STANDBY Effekt kva 3,9 4,4 Effekt kw 3,1 3,5 Nominellt varvtal r.p.m. 3.000 Standardspänning V 400/230 Märkt

Läs mer