Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS"

Transkript

1 Succé för standardiserat kraftverk KA24-1 ICS utan fasta leveranskontrakt, och deras strategi bygger på möjligheten att agera snabbt och flexibelt. För att nya anläggningar ska bli konkurrenskraftiga måste de uppfylla vissa krav: de måste snabbt komma igång med driften; de specifika kapitalkostnaderna måste vara låga, de måste vara miljömässigt acceptabla och inte medföra hinder för koncession; och de måste kunna generera elektrisk energi till lägsta tänkbara kostnad. Alla dessa krav uppfylls av kombikraftverk. Ytterligare fördelar med kombinerad produktion av elkraft och värme är att den termiska verknings- Rolf Bachmann Dr. Ralph Schulz ABB Power Generation graden är högre än för någon annan typ av värmekraftverk och att emissionerna är låga (såväl CO 2 som SO 2, NO x och CO). För att nå framgång måste en anläggningsleverantör inte bara kunna leverera en nyckelfärdig anläggning utan dessutom tillhandahålla full service för alla energiproducentens behov. Detta kan sträcka sig från projektutveckling, finansiering och försäkring till drift och underhåll av anläggningen. Den konkurrenssituation som uppstått med den avreglerade elmarknaden har gjort kombikraftverket till förstahandsvalet för energiproducenter. Detta förstärkt av anläggningstypens kostnadsfördelar och relativt låga miljöbelastning. ABB har utvecklat standardiserade kraftmoduler baserade på de avancerade gasturbinerna GT24 och GT26 för denna nya marknad. Referensanläggning KA24-1 ICS, med märkeffekten 271 MW (60 Hz), står för närvarande för mer än 75 % av alla kontrakt på GT24-anläggningar. Även om standardkraftverket huvudsakligen är avsett för kraftbolag som arbetar på en avreglerad marknad är det också ett intressant alternativ för traditionella energiproducenter. P rivatiseringen av energiproduktionssektorn i Storbritannien och avregleringen av de amerikanska och europeiska energimarknaderna har gett upphov till konkurrens mellan energiproducenterna. Avbrottsfri energileverans har blivit en konkurrensfaktor och elhandel har blivit en realitet. Elproduktionssektorn börjar allt mera brytas ner i separata segment för generering, transmission, distribution och försäljning av elenergi. Eftersom den befintliga kraftnätsstrukturen används, förblir dock transmissions- och distributionsindustrin ännu så länge inom den reglerade delen av marknaden. Dagens kraftbolag måste konkurrera med nya vinstorienterade företag i form av oberoende energiproducenter (IPP) och elleverantörer (MPP). Såväl energiproducenter som elleverantörer köper och säljer på elmarknaden, styrda av utbud och efterfrågan. Till skillnad mot energiproducenterna, som i mindre utsträckning agerar på spotmarknaden, arbetar elleverantörerna Kombikraftverk och ABB:s referensanläggningar Kombikraftverk har använts kommersiellt under ca fyra decennier för att generera elektrisk energi och/eller värme. ABB har redan från början varit ledande inom utveckling av kombiteknik, och hittills har företaget byggt och driftsatt omkring 130 kombikraftverk över hela världen. Ur termodynamisk synvinkel kombinerar kombikraftverket Brayton-cykeln med Rankine-cykeln. Den grundläggande idén är att utnyttja energin i gasturbinens heta avgasflöde i en ångcykel som är ansluten nedströms gasturbinen 2. Gasturbinen toppcykeln ger omkring två tredjedelar av den totala användbara effekten i en processkonfiguration med HRSG 1, vanligen kallad avgaspanna. Återstående tredjedel kommer från en process som utnyttjar avgasvärmen från gasturbinen i en ångcykel bottencykeln. För att öka uteffekten har även ett litet antal kombikraftverk byggts med tillsatseldning i avgaspannan, om än till priset av lägre verkningsgrad. Kombianläggningen är mycket flexibel ur bränslesynpunkt. Som regel kan gasturbinen eldas med såväl gasformiga som flytande bränslen. Med integrerad kolförgasning finns även möjlighet att använda kol som bränsle. Till skillnad mot konventionell ångprocess, exempelvis i ett koleldat kraftverk, ger kombicykeln den termodynamiska fördelen av att gasen som 4 ABB Tidning 3/1999

2 Kombikraftverket KA24-1 ICS 1 används för att generera ånga ligger på relativt låg temperatur efter expansion i gasturbinen. Den lägre temperaturskillnaden under värmeöverföringen i avgaspannan minskar exergiförlusterna 2, vilket är detsamma som bränslebesparing. Följden är att nettoverkningsgraden för ett modernt kombikraftverk ligger på ca 58 %, vilket är mycket högre än för avancerade koleldade kraftverk (ca 45 %). Detta ger viktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar för kraftbolagen. Det traditionella kombikraftverket är skräddarsytt enligt givna projektspecifikationer. En anläggningsleverantör som tillämpar detta synsätt måste investera mycket i projektkonstruktion, vilket gör ett skräddarsytt kraftverk inte bara kostnadsintensivt och tidsödande utan även behäftat med avsevärd risk. I början av 1990-talet utvecklade ABB en serie standardiserade och i stort sett färdigkonstruerade modulära referenskraftverk. Konstruktionerna är Funktionsprincipen för det enaxliga kombikraftverket avsedda att uppfylla typiska kundkrav och minska leveranstiden, detta som svar på marknadens nya behov. Det valda konceptet har höggradigt stan- 1 Gasturbin A Avgas 2 Avgaspanna B Bränsletillförsel 3 Ångturbin C Lufttillförsel 4 Generator D Elektrisk uteffekt 5 Kondensor A 2 C D 2 1 G 4 3 1) Heat Recovery Steam Generator (ånggenerator för värmeåtervinning) 2) För att effektivt minska exergiförlusterna i avgaspannan till ett ångkraftverk måste ångparametrarna förbättras betydligt. Förbättringspotentialen begränsas emellertid kraftigt av egenskaperna för idag tillgängliga material. B 5 ABB Tidning 3/1999 5

3 dardiserade komponenter i maskinhallen, med minskande grad av standardisering ju mer perifer utrustningen blir. ABB:s referensanläggning förenar de tekniska fördelarna i en enaxlig anläggning med de fördelar som uppnås genom standardisering. Även om kraftverket i första hand är avsett för en avreglerad energimarknad är referensanläggningen ett intressant alternativ för kraftbolag av mer traditionellt slag. ABB erbjuder idag ett nyckelfärdigt referenskombikraftverk av typ KA24-1 ICS 3 (271 MW, 60 Hz) och KA26-1 (393 MW, 50 Hz), vilka bygger på de avancerade gasturbinerna GT24 respektive GT26. Hittills står försäljningen av KA24-1 ICS för mer än 75 % av den totala försäljningen av GT24-anläggningar, och trenden ökar. De konstruktionsmässiga aspekter som prioriterades under utvecklingen av referensanläggningen är följande: Hög verkningsgrad vid full last och dellast Kort uppstartstid Enkel och flexibel drift Kort tid från kontrakt till driftsättning Tabell 1: Tekniska data för kombikraftverket KA24-1 ICS Hög tillförlitlighet och tillgänglighet samt enkelt underhåll Låga utsläpp av buller och miljöfarliga ämnen Kompakt, enkel, robust och väl strukturerad konstruktion Repetitionseffekten möjliggör mycket korta leveranstider t.ex. under 20 månader för KA24-1 ICS. Anläggningar med flera block byggs som moduler med individuella kraftöverföringar, dvs. varje modul har egen generator och egen/egna turbin(er). Sekventiell uppbyggnad och separat driftsättning av en anläggning med flera block gör det möjligt för energiproducenterna att inleda kommersiell drift innan hela anläggningen är färdigbyggd. Såväl kunden som ABB drar fördel av de drifterfarenheter och de kunskaper som överförs från anläggning till anläggning genom att identisk teknik tillämpas. För att optimera inlärningskurvan har ABB infört systemet ERS (Experience Response System) som återkopplar projekterfarenheter till utvecklingsprocessen. Individuella kundönskemål och spe- Nettouteffekt 271 MW Nettoverkningsgrad 57.6 % Tryckförhållande, GT24 30 :1 Brännartyp EV/SEV, dry low-no x Bränsle Naturgas, brännolja 2 Frekvens (rotorvarvtal 3600 r/min) 60 Hz Gasturbinuteffekt 183 MW Ångturbinuteffekt 97 MW Vatten/ångcykel Dubbeltryck/mellanöverhettning Avgaspanna Horisontell Högtrycksångdata 565 C, 160 bar Ångturbinkonstruktion Två hus, enkelt flöde Generatorkylning Luft NO x 25/42 vppm (torr gas, olja med vatteninsprutning) Effekt- och verkningsgraddata bygger på metan som bränsle samt ISO-förhållanden, våtkyltorn, p cond = 70 mbar. NO x -emissionsdata bygger på 15% O 2 i avgasen. ciella krav som beror på anläggningens lokalisering t.ex. extrema klimatförhållanden, speciella myndighetsföreskrifter, vattenbrist etc. kan uppfyllas med hjälp av förkonfigurerade tillvalslösningar. Referenskraftverket KA24-1 ICS Enaxelarrangemang och GT24 Liksom alla referenskraftverk från ABB är KA24-1 ICS Tpå 60 Hz, som lanserades på marknaden 1996, ett enaxligt kombikraftverk. Den så kallade kalla änden (kompressorsidan) av gasturbinen GT24 är styvt kopplad till den luftkylda generatorn, som i sin tur är ansluten via en automatväxlad och synkroniserande koppling (SSS) till mellantrycks- (IP) och lågtrycks- (LP) turbinerna samt, via ytterligare en växel, till högtrycksdelen av ångturbinen (HP). Denna växel förbinder högtryckstubinaxeln, med ett varvtal på nästan 9000 r/min (för maximal verkningsgrad), till huvudaxeln som roterar med den synkrona hastigheten av 3600 r/min. Hela axelsträngen är installerad i maskinhallens markplan 3. Detta arrangemang sparar utrymme och tillåter en lägre byggnadshöjd. Resultatet är att byggnadstiden minskar, huvudmaskinerna blir enklare att installera och kostnaderna för anläggningsarbete minskar. I jämförelse med fleraxliga konstruktioner kräver enaxelkonstruktionen färre komponenter (besparingen inkluderar en generator samt huvudgenomföringar och transformator). Dessutom blir anläggningen enklare att ansluta till elnätet och anläggningens tillförlitlighet ökar med minskande komponentantal. Förutom att vara enkla i hanteringen har enaxliga anläggningar under åren vunnit gott rykte för problemfri drift, 3) ICS = Integrated Cycle System 6 ABB Tidning 3/1999

4 Genomskärning av generatorhallen som visar komponenternas placering 3 1 Avgaspanna 4 SSS-koppling 7 Högtrycksturbin 2 Gasturbin 5 Mellantrycks- och lågtrycksturbin 8 Luftintag till gasturbinen 3 Generator 6 Växel hög tillförlitlighet och hög tillgänglighet samt enkelt underhåll. Med dessa fördelar har anläggningstypen blivit väletablerad på kraftverksmarknaden under de gångna tre decennierna. En konstruktionsmässig nyckelaspekt för varje enaxlig anläggning är arrangemanget av huvudkomponenterna längs axelsträngen. I jämförelse med konfigurationen med ångturbinen (ST) i mitten, mellan gasturbinen (GT) och generatorn (GEN), erbjuder ABB:s GT-GEN-CLUTCH-ST-lösning (där CLUTCH står för växel) följande fördelar [2]: Ökad tillgänglighet, då en del av de stopp som kan inträffa i ångturbinen inte med automatik kräver avställning av anläggningen. Ångturbinen kan kopplas bort från axelsträngen med hjälp av SSS-kopplingen och frånskiljas vatten/ångcykeln via en 100 % ångförbikoppling. Kort uppstartstid Oberoende uppstart av gasturbinen Nyckelkomponenten i KA24-1 ICS är den kompakta och slitstarka gasturbinen GT24 med hög verkningsgrad [1]. Gasturbinen har sekventiell förbränning i två annulära brännkammare som tillämpar mellanöverhettningsprincipen med relativt låg turbininloppstemperatur och hög avgastemperatur (640 C). Detta är ett termodynamiskt krav från den efterkopplade ångprocessen, eftersom hög termisk verkningsgrad kräver goda färskångdata. Kompressorn GT24 har 22 steg för att nå det höga tryckförhållandet 30:1 ett värde som hittills bara har kunnat uppnås med hjälp av gasturbiner av aeroderivat-typ. Gasen som kommer ut från den annulära högtrycksbrännkammaren (EV) expanderas i ett enda steg i lågtrycksbrännkammaren (SEV). När mera bränsle har sprutats in följer fyrstegsexpansion tills gasdata som specificerats för utloppet från gasturbinen har uppnåtts. För GT24 används i första hand naturgas, men även brännolja 2 kan användas. Förblandningsbrännarna av typ dry low-no x EV har visat sin förmåga under mer än 2 miljoner timmars drift. ABB har också samlat erfarenhet med sekventiell förbränning. Tekniken lanserades på markna- ABB Tidning 3/1999 7

5 den för flera decennier sedan. Tillsammans har de nya systermodellerna GT24 och GT26 redan lagt timmars drift bakom sig. Principschema för kombikraftverket KA24-1 ICS 1 G 5 Avgaspannan till ICS, vatten/ångprocessen och ångturbiner Avgaspannan för ett kombikraftverk utgör gränssnittet mellan gasturbinen och vatten-/ångcykeln. Här kyls avgaserna från gasturbinen nästan ned till daggpunkten, och den återvunna värmen används för att generera ånga. Den horisontellt placerade dubbeltrycks avgaspannan med mellanöverhettning till KA24-1 ICS utnyttjar endast restvärme från gascykeln, dvs. ingen tillsatseldning. Den innovativa och enkla konstruktionen kombinerar två beprövade principer: genomströmningspannan med enrörssystem och högt tryck samt lågtrycksånggeneratorn med ångdomstrumma. Vattenkemin är anpassad till den specifika karakteristiken för avgaspannor med låg förbrukning av kemikalier [3] och minskad miljöpåverkan. Mellanöverhettaren ökar ångans termodynamiska medeltemperatur i syfte att öka totalverkningsgraden. En konstruktionsmässig nyckelaspekt på genomströmningspannan är att det inte finns någon tjockväggad och därmed termiskt trög högtryckstrumma. Den avgaspannkonstruktion som valts för KA24-1 ICS representerar ett optimum sett till verkningsgrad och kostnad [4]. På grund av den höga avgastemperaturen är verkningsgraden av en GT24 nästan densamma som för en industriell avgaspanna av standardtyp med tre trycknivåer. 1 Gasturbin GT24 6 Kondensor 2 Dubbeltrycksavgaspanna med mellanöverhettning 7 SSS-koppling 3 Mellantrycks- och lågtrycksångturbin 8 Växel 4 Högtrycksångturbin 9 Anslutningar till GT24-kylaren 5 Luftkyld generator 10 Separator med nedblåsning Något som är speciellt för vatten-/ ångcykeln 4 i GT24 är de särskilda genomströmnings-luftkylarna: komprimerad luft från kompressorn kyls och används för att producera en del av den högkvalitativa högtrycksångan. Den kylda luften leds därefter tillbaka till gasturbinprocessen och används för kylningsändamål. Ångans värmeenergi omvandlas till mekanisk energi i en tvåhus ångturbin. Det ena huset innehåller mellantrycksoch lågtrycksstegen och det andra huset högtryckssteget. Integreringen av den högvarviga cylindriska högtrycksångturbinen är en fördel på grund av det låga volymetriska ångflödet. Konstruktionen har dessutom en effektivare skovelkonstruktion än 3600 r/min-maskinen, vilket mer än väl kompenserar förlusterna i växeln. Den delvis expanderade ångan från högtrycksturbinen återgår till avgaspannan för återuppvärmning, expanderas partiellt ännu en gång i mellanöverhettningssektionen och får slutligen expandera tillsammans med ånga från lågtryckstrumman i lågtrycksturbinen ner till kondensortryck. En 100 % förbikoppling i kombination med en kondensor konstruerad för total kondensdrift garanterar att kraftverket inte behöver stängas av för varje eventuell störning i ångturbinen, något som förbättrar den totala tillgängligheten. I standardkonfigurationen avgår överskottsvärme från kondensorn och det slutna kylvattensystemet i ett vått kyltorn. En alternativ kall ände för vatten-/ångcykeln är en luftkyld eller direktkyld kondensor. Trenden mot luftkylda kondensorer ökar, inte bara i regioner där vattenbrist kan uppstå. Den ökande populariteten för denna kondensortyp kan i många fall återföras till begränsade resurser eller ökad miljömedvetenhet, som ofta gör det svårt att få tillstånd för våtkyltorn. 8 ABB Tidning 3/1999

6 Luftkyld generator samt el- och kontrollutrustning Mellan kompressoränden av GT24 och SSS-kopplingen sitter turbogeneratorn av typ WY23Z-109. Att använda en luftkyld generator i detta kraftverk är fortfarande en unik lösning. I jämförelse med de vanliga vätekylda maskinerna erbjuder generatorn TEWAC 4 fördelar sett till tillgänglighet, driftskostnader, utrymmeskrav och hantering allt resultatet av en enklare teknik. Den slutna kylluftcykeln som tillämpas inom TEWAC-tekniken innebär att generatorkylningen är relativt okänslig mot variationer i omgivningen. Den högre ljudnivån i jämförelse med vätgaskylda generatorer och den marginellt lägre verkningsgraden som beror på något högre ventilationsförluster är försumbara. Generatorbrytaren, som är en del av den installerade generatorutrustningen, tillåter gasturbinen att arbeta vidare på tomgång efter bortkoppling från kraftnätet, dvs. vid exempelvis ett nätbortfall. Detta ökar driftflexibiliteten eftersom kraftverket snabbt kan återsynkroniseras och återanslutas till nätet. I detta sammanhang är det också värt att notera att KA24-1 ICS är utrustad med all utrustning som behövs för start från blackout samt nöddrift (tillval). Transienta processer, som uppstart, avstängning och lastförändringar, styrs automatiskt av Advant Power Distributed Control System (DCS). DCS omfattar som sina huvudkomponenter styrsystemen EGATROL och TURBO- TROL för gas- och ångturbiner. De fungerar även som gränssnitt för styrning av annan anläggningsutrustning. 4) TEWAC = Totally Enclosed Water Air Cooled (fullständigt innesluten vatten-/luftkyld) 5) Reliability, Availability and Maintenance (tillförlitlighet, tillgänglighet och underhåll) Typiskt resultat av en Ebsilon -simulering av processens stabila tillstånd (värmebalans) för KA24-1 ICS, med antagande av metan som bränsle samt ISO-förhållanden Utvecklingsverktyg för processoptimering Ett avancerat kombikraftverk med hög verkningsgrad som KA24-1 ICS är inte bara beroende av högkvalitativ utrustning utan även av komponenternas optimala kombination. Under utvecklingen av referensanläggningen användes det kommersiella simuleringsprogrammet Ebsilon för att numeriskt modulera kraftverksprocessen i stabilt tillstånd (dvs. med mass- och värmebalans) och för att fastställa de termodynamiska variablerna för respektive tillstånd. Med hjälp av detta verktyg kunde inverkan av konstruktionsvarianter eller föränderliga randvillkor (t.ex. klimataspekter) undersökas systematiskt med hög noggrannhet. 5 visar, som ett exempel, simuleringsresultaten för KA24-1 ICS vid eldning med metan och under ISO-förhållanden. Ett annat simuleringspaket som finns tillgängligt för utvecklingsingenjörer för kombikraftverk är den mycket kraftfulla Analyzer [5] som är speciellt användbart för numerisk analys av transienta processer. Exempelvis kan detta programvarupaket användas för att numeriskt modellera uppstarts- och avstängningsprocesser, kontrollsekvenser och störningar, liksom för att genomföra detaljerade optimeringar under utvecklingsarbetet. Omfattande processberäkningar som genomförts för stora kombicykel-installationer (exempelvis kraftverket Kuala Langat i Malaysia) lade grunden till de resultat som uppnåtts med detta verktyg. Projektet gjorde det samtidigt möjligt att validera de modeller som finns i programmet, genom att jämföra dem med uppmätta resultat. KA24-1 ICS-processen har också reproducerats för modelleringsändamål. Simuleringsresultaten i 6 visar hur de olika gasturbin-, ångturbin- och avgaspannparametrarna varierar under varmstart. Förutom optimeringen av den termodynamiska processen börjar RAM 5 bli en allt viktigare aspekt på utvecklingen av referensanläggningar. Det beror på att tillförlitlighet och tillgänglighet är kriterier som är avgörande för 5 ABB Tidning 3/1999 9

7 ekonomin i ett kraftverk. Probabilistiska metoder används, exempelvis för att identifiera onödig redundans vilket är ett viktigt bidrag till kostnadsoptimering. På liknande sätt kan kritiska anläggningsområden stödjas genom optimering av reservdelsförrådet. Värdet av tillgång till tillförlitliga fältdata understryks av en kontinuerligt uppdaterad databas vid ABB Power Generation där driftdata, inklusive framkallade och planerade avställningar, från Simulering av varmstart av KA24-1 ICS med Analyzer a b c t a T 600 C rpm n b 0 70 kg/s m HP 20 c 10 många av företagets kraftverk dokumenteras i detalj. Förutom ovannämnda tillförlitlighetsorienterade konstruktion förutsätter hög anläggningstillgänglighet också verksam inspektionsstrategi, som definierar när och vilken typ av underhåll som ska utföras på de olika maskinerna, och vilka reservdelar som ska förrådsföras. Gasturbin GT24: avgastemperaturen (T), relativt avgasmassflöde (m r ) och lasten (P) som funktion av tiden Ångturbin: position för högtrycks- och lågtrycksventilerna (V pos ) samt axelvarvtalet (n) som funktion av tiden Avgaspanna: högtrycksmassflödet av färskånga (m HP ), tryck (p) och temperatur (T) som funktion av tiden Tid kg/s C bar s t C % % rpm LP % HP % 120 % % V pos C,bar T p P m r 6 Specialanpassat för den avreglerade energimarknaden KA24-1 ICS är ett standardiserat nyckelfärdigt kombikraftverk, primärt utvecklat för att uppfylla den avreglerade marknadens behov av konkurrenskraftig energiproduktion. En speciell aspekt på denna referensanläggning är dess höga driftflexibilitet. Genom att tillåta snabba lastförändringar kan anläggningen anpassas till olika marknadsförhållanden. Flexibel drift stöds i synnerhet av avgaspannan och högtrycks-ångturbinen för ICS, båda framtagna för att motverka den termiska trögheten. Termiskt inflexibel värmelagring har undvikits genom att eliminera högtryckstrumman och placera högtrycksångturbinen i ett litet separat cylindriskt hus. Anläggningen lämpar sig utmärkt för både kontinuerlig drift vid baslast och dagliga topplastperioder som kräver korta uppstarts- och avstängningstider. Nettoverkningsgraden är hög under såväl fullast- som dellastdrift, eftersom gasturbinen GT24 tillåter reducerad uteffekt vid praktiskt taget konstant inloppstemperatur vilket har en positiv inverkan på den totala kombiprocessen. GT24-kompressorn har tre ställbara inloppsledskovlar (VIGV) för att variera luftmassflödet. Anläggningen kan på så sätt drivas vid nominell färskångtemperatur ner till 40 % av full effekt. Driften kan då bli ekonomisk även under lågtariffperioder. Verkningsgraden, exempelvis vid 50 % last, är % högre än i konventionella kombiblock utan flerstegs-förbränning. Totalverkningsgraden ligger i detta fall fortfarande omkring 52 %, ett värde som till och med vid full last var ouppnåeligt för kombikraftverk bara för några år sedan. Under högtariffperioder, som är särskilt lönsamma för kraftproducenter, kan KA24-1 ICS köras med förhöjd uteffekt. Förutom kostnadsoptimering har utvecklingsprogrammet även fokuserat på hög tillförlitlighet och tillgäng- 10 ABB Tidning 3/1999

8 lighet för att garantera bästa tänkbara allroundlösning för energiproducenterna. Exempelvis ingår avsiktligt ingen avgasförbikoppling nedströms gasturbinen i referensanläggningen. En intern studie [6] har visat att även om den ekvivalenta 6 tillgängligheten för kraftverket kan ökas något genom att förlänga dellastdriften med gasturbinen i enkelcykel-drift. Detta kompenserar inte för den högre investeringskostnaden, den permanenta förlusten av verkningsgrad (läckage i avgasförbikopplingen) och de fullasttimmar som går förlorade på grund av tillkommande avställningstid. Tabell 2: Beställningar på kombikraftverk KA24-1 ICS Namn Land Anläggning Kylning Nettouteffekt Agawam USA 1 KA24-1 Kyltorn 270 MW Monterrey Mexico 2 KA24-1 Luftkylda 484 MW kondensorer Midlothian USA 4 KA24-1 Luftkylda MW kondensorer Ytterligare USA 25 KA24-1 Olika > MW åtaganden Försäljningsframgångar Nyligen har en hel serie order bokats på den amerikanska marknaden, vilket visar den höga acceptansnivån för referensanläggningarna. Förutom flera system som redan sålts (tabell 2) har ABB fått utfästelser för inköp av ytterligare 10 anläggningar (innefattande 25 axelsträngar totalt) 7. Många anläggningar har offererats, varför ytterligare beställningar är att förvänta inom den närmaste framtiden. Under 1999 och början av år 2000 ska de första referensanläggningarna sättas i kommersiell drift i Agawam, USA, respektive i Monterrey, Mexico. Referenser [1] Joos, F.; Brunner, P.; Schulte- Werning, B.; Syed, K.; Eroglu, A.: Utveckling av det sekventiella förbränningssystemet för gasturbinerna GT24/GT26. ABB Tidning 4/98, [2] Jury, W.: Single shaft power trains. ABB Power Generation, Publ. no. PGT E. [3] Liebig, E.; Svoboda, R.: Chemie im Wasser-/Dampfkreislauf von kombinierten Gas-/Dampfkraftwerken (Kombikraftwerke). 5 th Int. Conf. on Cycle Chemistry in Fossil Plants, [4] Jury, W.; Searles, D.: Process optimization of an integrated combined cycle the impact & benefit of sequential combustion. ASME 97-GT-490. [5] Herzog, R.; Le Febve, D.; Olia, H.; Ruchti, C.; Svoboda, C.; Wilke, W.: Compact simulators an efficient way to process understanding. VGB Kraftwerkstechnik 74, No. 6, June 94. [6] Schulz, R.; Bachmann, R.: Does a CCPP for the deregulated market need an exhaust gas bypass? Internal study, Författarnas adress Rolf Bachmann Dr. Ralph Schulz ABB Power Generation Ltd CH-5401 Baden Fax: ) Energimässigt viktad 7) Situationen i april 1999 ABB Tidning 3/

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad

bland annat på grund av den höga totalverkningsgrad Powerformer till svenskt kraftvärmeverk Powerformer, en helt ny typ av generator som utvecklats av ABB, har valts för Eskilstunas nya kraftvärmeverk. Detta är den första kommersiella beställningen av en

Läs mer

Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper

Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper Kombinerad värmeoch kraftproduktion jämförelse mellan olika kraftverkstyper För kombinerad produktion av värme och kraft, så kallad kraftvärmeprocess, kan ångturbiner, gasturbiner eller en kombination

Läs mer

Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk

Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk Rubriken skulle även kunna lyda: Användning av icke förnybar energi för optimal användning av förnybar energi.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997

på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997 Optisk vibrationsmätning under drift på långa, okopplade löpskovlar i lågtrycksturbiner Med kombikraftverkens ökade popularitet blir det allt vanligare med stora lågtrycksångturbiner. Kraven på denna turbintyp

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo

Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Fjärrkyla med hjälp av överskottsvärme Ilkka Salo Konventionella kylsystem för byggnader förbrukar inte bara stora mängder elektrisk energi, utan använder dessutom köldmedier av typ HFC/HCFC mera kända

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r. M2_ Energiformer Omvandling Marknadsutsikter

Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r. M2_ Energiformer Omvandling Marknadsutsikter M2 Energiformer Omvandling Marknadsutsikte r 1 Innehåll 1. // Energiformer 3. // Energimarknadsutsikter 1.1. Definitioner och omvandlingar 3.1. Primärt energibehov 1.2. Typiska egenskaper hos bränslen

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Vertical Wind Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk. Det första 12kW kraftverket startades i December 2006 vilket var startskottet för kommersialiseringen

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Kompletteringsskrivning i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 april 2007, 18:00-20:00, seminarierummet Instruktioner Endast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus?

teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Hur välja v rätt r lösning l när n r både b teknik, miljö och ekonomi är r i fokus? Per Jonasson Kyl & VärmepumpfV rmepumpföretagenretagen Swegon Air Academy - november 2011 Nyckeln till en lyckad installation

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier Alternativa µ-chp teknologier Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB corfitz.nelsson@sgc.se Agenda Svenskt Gastekniskt Center (SGC) Genomgång av olika µ-chp teknologier upp till 50 kw e. Exempel

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00

Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR

VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR VÄRMECENTRALER FLEXIBLA BIOENERGILÖSNINGAR 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar dagens och framtidens bioenergilösningar. Genom

Läs mer

Industriellspillvärme

Industriellspillvärme Affärerien effektivareenergiframtid: Industriellspillvärme Matteo Morandin, PhD (VoM) Institutionen för Energi och Miljö Workshop inom samarbetet med Göteborg Energi CHALMERS, Göteborg - 6 nov 2012 6 nov

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Anders Agebro Projektledare 1 Vattenfall Värme Drefviken Tre fjärrvärmeområden: Haninge, Tyresö och Älta Gustavsberg Fisksätra/Saltsjöbaden 470 GWh (såld

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY

ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY ENERGIMARKNADENS INVERKAN PÅ VALET AV RÄTT TEKNOLOGI EIRIK LINDE GENERAL MANAGER, PLANT PERFORMANCE & ENVIRONMENT POWER PLANT TECHNOLOGY 1 / 19 Wärtsilä Agenda o Förändringar på energimarknaden o Vindkraftens

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt

V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt Nyskapande rotorbladsteknik 3 44 meter nyskapande rotorbladsteknik I vår strävan att lyfta effektiviteten hos V90 har vi satsat på genomgripande förändringar av

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Kraftfulla Öresundsverket

Kraftfulla Öresundsverket Kraftfulla Öresundsverket Ny kraft som lyser upp tillvaron och minskar utsläppen Öresundsregionen expanderar. En expansiv och attraktiv region som växer med fler bostäder och ett ökande företagande, behöver

Läs mer

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011

aft Värmekr E.ON Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 E.ON Värmekraft Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 2 Innehåll 3 Förord 4 Öresundsverket fortsatt effektivt och konkurrenskraftigt 6 Miljöbokslut för Öresundsverket 2011 10 Öresundsverket och miljömålen

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Mikro Combined Heat and Power

Mikro Combined Heat and Power Mikro Combined Heat and Power Dan Inborr Mathias Björk Högskolen I Östfold, Elektro Energiteknikk, 3.3.2010 SAMMANFATTNING Ämnet CHP står för Combined Heat and Power och behandlas i denna rapport. Det

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions AEG Power Solutions AEG är stora i elkraftbranschen och har ett brett sortiment elutrustning inom flera områden. Tanken bakom AEG s produkter är att

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q. Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen

Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q. Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen Slamavvattning med hjälp av slamskruv RoS 3Q Torkning av avloppsslam möjligheter och påverkan på kvittblivningen HUBER RoS 3Q Slamskruvpress för slamavvattning TEST-enhet (kallas Gobi) för fullskaleförsök

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer