Övergripande projektinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande projektinformation"

Transkript

1 Validering av instrumentet Useful Field of View (UFOV) och resultat från praktisk körbedömning. Diarienummer : LVNFOU13651 FoU-Centrums årsanslag - Ny ansökan ([formulär nr: 390]) Sista ansökningsdag : [ ] Sista rekvireringsdag : påbörjad av : [Ulrika Edström], Arbetsplats vid ansökningstillfället : Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus Senast ändrad/åtgärdad av : [Jeanette Granlund], inkommen till : Övergripande projektinformation Sammanfattning Personer som drabbats av hjärnskada kan få kvarstående funktionsnedsättning som förändrar motorisk kontroll, syn, högre intellektuella funktioner och personlighet. Dessa förändringar kan medföra nedsatt förmåga att köra bil på ett säkert sätt(1). Förlust av körkort efter hjärnskada påverkar autonomi och självkänsla. Hantering av körkortsfrågan är viktigt i rehabiliteringsprogrammet. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav (2) För ett säkert ställningstagande utförs ett antal tester efter en systematisk modell. En praktisk körbedömning som kompletterande test används i de fall tveksamheter kvarstår efter genomförd testning. Den praktiska körbedömningen utförs med hjälp av trafikskola med trafikpedagog i bil med dubbelkommando. Själva bedömningen utförs av arbetsterapeut som medföljer i bilen under testtillfället, och bedöms enligt instrumentet P-drive (Performance Analysis of Driving Ability). November 2006 kompletterades vår kliniska utredningsmodell med med ett datorbaserat instrumentet UFOV (Useful Field of View)(3). UFOV mäter förmågan att visuellt uppmärksamma föremål. Utifrån testet sammanställs en risknivå 1-6, från mycket låg till mycket hög olycksrisk avseende förmåga utifrån exponeringstid och uppmärksamhet. Instrumentet som är relativt nytt i Sverige, saknar tester och jämförelser med svenska instrument och körförhållanden. Om det visar sig att det finns en överensstämmelse mellan utfallet i UFOV och körtestet, kan vi selektera personer där praktisk körbedömning behövs respektive inte behövs. Vi kommer då att kunna utföra en bedömning av körkortslämplighet på ett mer effektivt och säkert sätt (färre körningar med klart farliga personer), och samtidigt öka vår utredningskapacitet. För att besvara frågeställningen genomförs en valideringsstudie av UFOV. Konsekutivt inkluderas 55 personer för att studera samstämmigheten mellan UFOV och körförmågan mätt med P-Drive. Projekttyp Annat LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 1

2 Medarbetare / Handledare Medarbetare Anna-Lena Ödling, Arbetsterapeut Numret på projektansökan från Medarbetare Handledare Kurt Johansson, Läkare, Trafikmedicin på Karolinska.. Lena Lindgren, Annan tjänstetitel, Örnsköldsviks sjukhus, Niclas Olofsson, Ledningsstaben Hälso- och sjukvård, Landstinget.Västernorrland Projektplan Bakgrund På dagrehabavdelningen vid geriatriska kliniken i Örnsköldsvik, utförs kvalificerade medicinska bedömningar av körförmåga och lämplighet för körkortsinnehav. Dessa bedömningar utförs på personer där det finns anledning att ifrågasätta medicinsk lämplighet till fortsatt körkortsinnehav. Personen träffar ett team bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast. Ett antal tester utförs i syfte att värdera medicinsk förutsättning för vidare körkortsinnehav. Som komplement infördes november 2006 instrument Useful Field och View (UFOV). Detta instrument I PC-version har börjat användas i Sverige i samband med bedömning av körkortslämplighet, och mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilket är mycket viktiga funktioner i samband med bilkörning (3). Vid testning med UFOV såg vi då personer som utifrån sedvanlig testning fått godkänt för fortsatt körkortsinnehav, hamna i högriskkategori. Senare praktisk körbedömning via trafikskola enligt P- Drive, visade att dessa patienter blev underkända i det praktiska körbedömningen. En metaanalys från 2005 (4) inkluderar 8 studier (alla med kontrollgrupp) som visar fullständig överensstämmelse mellan studierna avseende hög riskkategori i UFOV och en högre inblandning i trafikolyckor, dåligt resultat från simulatortest och sämre praktiskt körresultat. Vid en studie (5) undersöktes123 vuxna över 55 år, varav 91 kognitivt intakta och 32 personer med tidig alzheimer. Ett praktiskt körprov utfördes och resultatet jämfördes med UFOVs resultat. Studien visar att individer med sänkt resultat av UFOV> 40 %, hade signifikant sämre praktisk körförmåga. Av de som hade en 40 % - sänkning av UFOV, klarade inte 82 % det praktiska körtestet. Samma studie visar att av de som klarade UFOV var det 86 % som även klarade ett praktiskt körprov. Vid en annan studie (6), undersöktes 136 personer varav 58 friska individer, 49 med lätt alzheimer demens och 29 med måttlig demens. Denna studie visar samstämmigt resultat, dvs sänkt UFOV resultat var signifikant relaterat till en sämre praktisk körförmåga LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 2

3 Ytterligare en studie (7) med 43 personer, 82 % män i ålder 61-91, där deltagarna hade minst en diagnos varav den vanligaste cerebrovasculär sjukdom, visar även denna studie signifikant negativ korrelation mellan UFOV och praktiskt körprov. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer med körkort uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav och om inte, göra en anmälan till länsstyrelsen (Körkortslagen 10 kap 2 ). Att ta ställning till körkortsinnehavet är en grannlaga uppgift. Lika lite som man ska låta en ur medicinsk synpunkt trafikfarlig person fortsätta att köra, lika lite får man ta bort körkortet för den som uppfyller medicinska kraven, eftersom förlust av körkortet påverkar autonomi och självkänsla. Uppgiften är svår då ställning bör tas till hos personen, ett flertal förmågor t ex vilka hjärnfunktioner är påverkade, är dessa av betydelse för trafiksäkerheten, är nedsättningen av sådan omfattning att den kan vara till hinder för att trafiksäkert kunna framföra motorfordon, kan patienten själv kompensera för sina brister t ex. undvika alltför krävande trafiksituationer? Som stöd för att värdera kognitiv förutsättning för vidare körkortsinnehav använder vi olika instrument. Inget instrument med total tillförlitlighet finns att tillgå, men vi kan anta att ju större neuropsykologisk nedsättning man finner, desto större sannolikhet att personen inte är en lämplig bilförare. Vi vill med studien se om UFOV kan selektera vilka personer som bör utföra en praktisk körbedömning. Då liknande studier ej gjorts i svenska förhållanden, vill vi undersöka det närmare. Nationella folkhälsomålen (8) beskriver avseende äldrepolitik att målet för äldre är att kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Vi anser att fortsatt körkortsinnehav stimulerar självständighet och aktivitet. På 90 talet beslutade riksdagen att nollvisionen skall gälla (9). Denna fastslår att ingen ska dödas eller skadas svårt inom vägtransportsystemet. Det är således viktigt att med tillförlitliga instrument bidra till en så bra bedömning som möjligt av lämpliga bilförare. Syfte Syfte med studien är att undersöka om resultat från UFOV kan selektera vilka individer som behöver utföra praktisk körtest. Frågeställning/hypoteser - Kan UFOV selektera personer (med låg riskkategori) som ej behöver praktiskt körprov? - Kan UFOV selektera personer (med hög riskkategori) som ej är lämpade för fortsatt körkortsinnehav? Metod Deltagarna i denna studie består av personer som remitterats till dagrehab på geriatriska kliniken vid Örnsköldsviks sjukhus, för värdering av körkortslämplighet utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Aktuella diagnoser för dessa personer är genomgången stroke, begynnande demens, traumatisk hjärnskada samt annan neurologisk sjukdom. Till dagrehab remitteras personer från sluten vård (medicinklinik, geriatrisk klinik, kirurgklinik, ögonklinik), primärvård eller via föreläggande från länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, oberoende av kön i åldern 55 år och äldre. I denna valideringsstudie av UFOV vill vi se eventuell samstämmighet mellan UFOVs riskgradering 1-6 från låg till hög risk och P- Drives skattning 1.godkänd 2.underkänd LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 3

4 Inkommande remisser registreras och bedöms av läkare. Personer med stroke eller traumatisk hjärnskada genomgår bedömning 3-6 månader efter insjuknande (2), personer med demens eller annan neurologisk sjukdom kan kallas direkt. Undersköterska tar telefonkontakt med personen, informerar att remiss kommit och överenskommer om lämplig tidpunkt för bedömning. Information sändes skriftligt hem till personen avseende vårt projekt, där personen tillfrågas att ta ställning till deltagande i studien eller inte. Deltagandet är frivilligt och skall inte påverka bedömningen av körförmåga. Personen kallas från hemmet och träffar först hela teamet bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast där grundläggande anamnes inhämtas. Därefter får personen träffa de olika yrkeskategorierna individuellt för testning. Hos läkaren görs en somatisk undersökning, genomgång av aktuell medicin, Minimental test MMT (10), Klocktest (11), 5- saksprov (2), Trail making test A+B (12). Förnyad förfrågan om deltagande i studien utförs av undersökande läkare. Sjukgymnast gör en motorisk och sensibilitets undersökning. Arbetsterapeuten utför Assessment of Motor and Process Skills AMPS (13), The Balloons test (14), Nordic Stroke Driver Screening Assessment - Nor SDSA (15) och UFOV som mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilken sedan redovisas i en riskkategoriskala1-6 (3). Alla personer i denna studie bedöms därefter avseende praktisk körförmåga, tillsammans med trafikskola i standardiserad körslinga som tar ca 70 minuter, i skiftande trafikmiljö och svårighetsgrad. Detta sker i bil med dubbelkommando, där trafikpedagog ger instruktioner till personen och arbetsterapeut sitter i baksätet och skattar aktiviteten med hjälp av Performance Analysis of Driving Ability (P- Drive), som graderas godkänd eller underkänd. Detta instrument består av 27 olika färdighetsmoment, varje moment graderas i en 4-gradig skala. Initiala syftet med instrumentet P-Drive var att mäta körförmåga under körning i bilsimulator Argus. Syftet med P- drive är att detta instrument skall bedöma aktiviteten att köra bil och inte de underliggande kognitiva och perceptuella funktionerna. I skapandet av P- Drive användes aktivitetsanalys och instrumentet skapades för arbetsterapeuter. Utvärdering har utförts och presenterats i artiklar (16,17). Dessa visar att P- drive är ett valid och reliabelt instrument för att undersöka körförmåga i simulator. Preliminära resultat av P-Drive s användning i den praktiska körvärderingen visar på god validitet och reliabilitet för användning i verklig trafik (personlig kommunikation Ann-Helen Patomella 25 februari 2008). Avseende bedömning via arbetsterapeut kommer personen att värderas av 2 olika arbetsterapeuter. Den ena utför P-Drive medan övriga moment utförs av annan arbetsterapeut. Det extra moment (UFOV) som studien innebär har ingen komplikationsrisk av något slag. Det extra körtest av redan godkända personer som görs bedöms inte heller medföra några risker eftersom körtestet sker i en bil med dubbelkommando och erfaren trafiklärare. De personer som godkänns tidigt i processen får dessutom en bekräftelse på deras körförmåga genom det extra körtestet, eller om det inte var så bra, tips och råd att kunna förbättra. De personer som tidigt i utredningen bedömts som uppfyllande medicinska krav för körkortsinnehav, men som i det extra körtestet visar sig vara mindre bra bilförare kan inte släppas utan vidare, utan här måste vi gå in och rekommendera någon/några trafiklektioner på trafikskola för att förbättra sin förmåga. Av etiska skäl skall vi inte rekommendera samma trafikskola som genomfört körtestet. Införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Vi planerar databehandling genom deskriptiv statistik och analyser i samarbete med statistiker på FoU Centrum. Med följande förutsättningar a= 0,05 och undersökningsgrupp på 55 personer, ger detta ett power på 0, LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 4

5 Material Materialet består av personer som remitterats till dagrehab för värdering av körförmåga utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Till oss remitteras personer från sluten vård (medicin klinik, geriatrisk klinik, kirurg klinik, ögon klinik), primärvård eller via föreläggande från Länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, 55 år och äldre oberoende av kön. Inklusionskriterier Dessa personer skall uppfylla de medicinska kraven för innehav av körkort (2). Personerna skall slutföra alla delmoment i testningen. Gällande stroke och traumatiskt hjärnskadade personer kommer vi att avvakta 3-6 månader från insjuknandet, till bedömnings tillfället (1). Exklusionskriterier De personer som behöver anpassning av bil. Diskussion Instrumentet UFOV är kommersiellt tillgängligt, och används i liten skala i Sverige. Behovet ökar av validerade tester., och införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Förväntat resultat Vi tror att personer i riskkategori 1-2 i UFOV kommer att klara praktiskt körtest godkänt. De personer som hamnar i riskkategori 3-4 i UFOV kommer med tveksamhet att klara körtestet. Slutligen personer som hamnar i riskkategorin 5-6 förväntar vi oss bli underkända i det praktiska körtestet. Vi planerar att presentera resultaten av vår pilotstudie i en skriftlig rapport. Tidsplan Beräknad start med avslut när 55 personer har rekryterats, prel. avslut Datainsamling Analys Sammanställa och skriva rapport Kostnadsplan Vi ansöker om ytterligare 1 mån tjänstledighet för 2 personer, för att genomföra och sammanställa pilotstudien. Arbetsterapeuten kommer att utföra extra moment som inte ingår i ordinarie verksamhet för studien (samtliga deltagare i studien genomgår P-Drive, vilket de inte gör i ordinarie verksamhet). Vi behöver ytterligare tid för insamling av data, litteratursökning för att ge studien större tyngd. Sedan föregående ansökningstillfälle har vi lämnat in etisk ansökan. Huvudsökande Ulrika Edström månadslön (exkl soc.avg) x 0.9 = :- Sociala avgifter 44,78% av summa lön = :- SUMMA = :- Medsökande Anna-Lena Ödling, månadslön (exkl. soc. avg.) x 0,9 = :- sociala avgifter 44,78% av summa lön = 9 915:- SUMMA = :- SLUTSUMMA = : LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 5

6 Referenser 1. Vägverkets föreskrifter om medicinska krav ör innehav av körkort mm. Borlänge Vägverket, Vägverketsförfattningssamling1996: 200 genom VVVFS 1998: Vägverket (2001). Trafikmedicin. Trafikmedicinska rådet, Vägverket. Publikation 2001:92 3. Visual Awarness (1999). UFOV User`s Guide. 4. Clay O, Wadley V, Edwards J, Roth D, Ronker D, Ball K. (2005) Cumulativie Metaanalysis of the relatioship Between Useful Field of View and Driving Performance in Older Adults: Current and Future Implications. Optometry and vision science. 82/8): Cushman LA. Cognitive capacity an concurrent driving performance in older adults. IATSS Res 1996; 20: Dutchek JM, Hunt L, Ball K, Buckles V, Morris JC. Attention and driving performance in Alzheimer`s disease. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1998:53:P Hunt LA, Murphy CF, Carr D, Duchek JM, Buckles V, Morris JC. Reliability of the Washington University Road test. A performancebased assesment for drivers with dementia of the Alzheimer type. Arch Neurol 1997; 54: Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. 9. Regeringens proposition 1996/97:137. Nollvisionen. 10. Minimental State Examination, Folstein Int Journal of Geriatric Psychiatry Vol 8: / Spreen O. Strauss E.A compendium of neuropsychlogical tests. Oxford University Press Fisher A, Bernspång B. Bedömning av motoriska och processfärdigheter. Umeå Jennifer A Edgeworth, Ian H.Robertson, Thomas M.McMillan. Thames Valley Test Company Limited:Bury St Edmunds, England, Lundberg C, Caneman G, Samuelsson S-M, Hakamies-Blomkvist L, Almkvist O. The assessment of fitness to drive after stroke:the Stroke Driver Screening Assessment. Scaninavian Journal of Psycholgy 2003,44, Patomella A-H, Caneman G, Kottorp A, Identifying Scale and Person Response Validity of av new Assesment of Driving Ability. Scand J Occup Ther 2004; 11: Patomella A-H, Tham K, Kottorp A. P-Drive: Assesment of Driving Performance after stroke. J Rehabil Med 2006; 00: LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 6

7 Relevans för Landstinget Vi kommer att kunna utföra bedömning av körförmåga på ett mer effektivt sätt och öka vår utredningskapacitet genom att selektera personer som behöver praktisk värdering av körförmågan. Reducera kostnaden då varje praktisk körvärdering ej behöver utföras och i och med det minskad arbetstid ffa för arbetsterapeut men även för läkare. Sökt stipendium för Huvudsökande och för Hela projektet Antal månader, huvudsökande 1,00 Grundlön, huvudsökande ,00 Benämning / beskrivning: Summa sökt stipendium för huvudsökande Summa kronor: Summa kronor Ekonomisk kontaktperson Huvudsökande Namn: Gunilla Grundberg Telefonnummer: Sökt stipendiemedel för hela projektet, inklusive medarbetare Huvudsökande Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 1 Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 2 Medarbetare 3 Summa sökt stipendium för hela projektet , LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 7

8 Vetenskaplig återrapportering - uppföljning Statusrapport Vi har lämnat in etisk ansökan sedan föregående FoU ansökan, och väntar på godkännande/ korrigering av denna. Fortlöpande arbete pågår inför start av projektet. Vi arbetar vidare med projektplanen, och har träffat statistiker Niclas Olofsson för diskussion kring den statistiska analysen. Meddelande till FoU-Centrum Vi har ännu inte utnyttjat tidigare erhållna medel, men inser att vi behöver lägga ner mer tid till förberedelser tex litteratur genomgång. Detta för att få bättre tyngd i projektet, något vi ej förstod vid förra ansökan. Vi har även insett att arbetsterapeuten behöver mer tid vid de praktiska körbedömningarna, eftersom alla personer skall genomföra detta moment i studien. Vår tidigare ansökan avsåg tid för sammanställning av projektet LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 8

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Bilkörning en komplex aktivitet Meningsfull aktivitet Har stor betydelse Komplext och krävande Jag som kört prickfritt

Läs mer

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen?

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? En undersökning av patientjournaler Författare Gunilla Gill, leg arbetsterapeut Primärvården Mariestad Projektredovisning 2007:2

Läs mer

C-UPPSATS. Arbetsterapeutisk bedömning av förmågan att köra bil hos personer efter stroke. Camilla Bruman Ylva Gustafsson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Arbetsterapeutisk bedömning av förmågan att köra bil hos personer efter stroke. Camilla Bruman Ylva Gustafsson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:182 Arbetsterapeutisk bedömning av förmågan att köra bil hos personer efter stroke Camilla Bruman Ylva Gustafsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsterapi Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Useful Field of View (UFOV ) ett användbart hjälpmedel vid bedömning av körkortslämplighet

Useful Field of View (UFOV ) ett användbart hjälpmedel vid bedömning av körkortslämplighet Rapport:UFOV- projekt. 25/11 2009 Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus Landstinget Västernorrland Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge FoU, Primärvårdscentrum, avd.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Bedömning av körförmåga hos personer med stroke. Arbetsterapeuters erfarenheter. Anna Grinde Bodil Nilsson

EXAMENSARBETE. Bedömning av körförmåga hos personer med stroke. Arbetsterapeuters erfarenheter. Anna Grinde Bodil Nilsson EXAMENSARBETE Bedömning av körförmåga hos personer med stroke Arbetsterapeuters erfarenheter Anna Grinde Bodil Nilsson Filosofie kandidatexamen Arbetsterapi Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET Pröva olika bedömningsmetoder för att hitta instrument som ger kunskaper om personens möjligheter och hinder BEDÖMNINGSINSTRUMENT Handstatus COPM-Canadian Occupational

Läs mer

Metoder, verktyg och resultat

Metoder, verktyg och resultat Metoder, verktyg och resultat 5/26/2015 5/26/2015 Livskvalitet enligt SF 36 Patient Specifik Funktionell Skala - PSFS Hur inverkar synfältsdefekterna på bilkörningen? Kommer synfältsnedsättningen innebära

Läs mer

Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen

Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen Kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen Maria Johansson, Med.dr., leg. arbetsterapeut Minnesmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping 2 Kognitiv svikt/demens Demens; 5-10 %

Läs mer

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning!

RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! RUDAS en väg till jämlik, rättvisande kognitiv utredning! Svenska Demensdagarna 3-4 maj 2017 Kristin Frölich, Överläkare, Specialist i allmän psykiatri Rozita Torkpoor, Vårdutvecklare, leg. sjuksköterska

Läs mer

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli Bilkörning, vapen Öl 2017-03-16 Körkort Grupp I behörighet (nya behörigheter 19 jan 2013) AM moped klass I (EU-moped) A1 lätt motorcykel A2 mellanstor motorcykel A tung motorcykel B personbil och lätt

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM SPAS, LASARETTET I YSTAD. Demenssjukdomar

ARBETSTERAPIPROGRAM SPAS, LASARETTET I YSTAD. Demenssjukdomar ARBETSTERAPIPROGRAM SPAS, LASARETTET I YSTAD Demenssjukdomar Arbetsterapiprogram demenssjukdomar SPAS, Lasarettet i Ystad Målgrupp: Personer med minnesproblem, misstänkta demenstillstånd hos yngre och

Läs mer

Bilkörning och demens

Bilkörning och demens Bilkörning och demens 2014-09-11 Catarina Lundberg Leg. Psykolog., med. dr., enhetschef Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge Transportstyrelsen är körkortsmyndighet De medicinska

Läs mer

Överensstämmer resultat av instrumentet NorSDSA med teamets bedömning angående lämplighet att köra bil efter förvärvad hjärnskada?

Överensstämmer resultat av instrumentet NorSDSA med teamets bedömning angående lämplighet att köra bil efter förvärvad hjärnskada? Kurs i bedömning av körförmågan hos personer med funktionsnedsättning HJ-11054 15 HP, nivå C Överensstämmer resultat av instrumentet NorSDSA med teamets bedömning angående lämplighet att köra bil efter

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens

Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning Författare: Monica Wallenius, arbetsterapeut Närhälsan Töreboda rehabmottagning Rapport 2015:4 Rapport

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning Transportforum 2014-01-08 Lars

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 1 Körkort efter stroke Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 2 Körschema Den medicinska körkortshanteringen Vägverkets Trafikmedicinska Råd Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares anmälningsskyldighet

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

Dagrehabrutin. Syfte och omfattning. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

Dagrehabrutin. Syfte och omfattning. Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-51441 Fastställandedatum: 2014-02-11 Giltigt t.o.m.: 2017-02-11 Upprättare: Berit M Fredriksson Fastställare: Berit Fredriksson Dagrehabrutin Innehåll

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter

Rapport från valideringsprojekt Sammanfattning av ingående delrapporter Rapport från valideringsprojekt 2012 2013 Sammanfattning av ingående delrapporter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Sammanfattning Delrapport 1: Innehållsvaliditet en jämförelse mellan Riksstroke och

Läs mer

Alzheimers sjukdom och körkortsinnehav- studie baserad på SveDem, svenska demensregistret

Alzheimers sjukdom och körkortsinnehav- studie baserad på SveDem, svenska demensregistret Alzheimers sjukdom och körkortsinnehav- studie baserad på SveDem, svenska demensregistret 41 Dorota Religa MD, PhD Docent /Associate Professor Specialistläkare i geriatrik Ansvarig specialistläkare Trafikmedicinsk

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng

PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2129, Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15 högskolepoäng Neuropsychology and Cognitive Neuroscience (15 higher education credits) Avancerad nivå (Second

Läs mer

En jämförande studie av körförmåga hos friska äldre förare och äldre förare som drabbats av stroke

En jämförande studie av körförmåga hos friska äldre förare och äldre förare som drabbats av stroke Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för Arbetsterapi Examensarbete, 15Hp Höstterminen 2015 En jämförande studie av körförmåga hos friska äldre förare och äldre förare som

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Jämförelse av resultaten på Nordic Stroke Driver Screening Assessment mellan äldre friska individer och äldre individer med stroke.

Jämförelse av resultaten på Nordic Stroke Driver Screening Assessment mellan äldre friska individer och äldre individer med stroke. Jämförelse av resultaten på Nordic Stroke Driver Screening Assessment mellan äldre friska individer och äldre individer med stroke. Gisela Jägsander Susanne Lindquist Examensarbete, 15 högskolepoäng, Kandidatuppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE. Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga

EXAMENSARBETE. Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga EXAMENSARBETE 2005:53 HV Erfarenheter av att bedöma klienters körförmåga Ur arbetsterapeuters perspektiv Jerker Norman, Anna Sandström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND

KRAVSPECIFIKATION. Bilaga 1 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 2. KRAV OCH KRITERIER FÖR TJÄNSTEN 1.1. BAKGRUND Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION 1. ALLMÄNT OM EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 1.1. BAKGRUND Landstinget Blekinge är geografiskt detsamma som länet och landskapet Blekinge. Landstingets huvudsakliga uppgift är att ansvara

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN

LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN LOKALT DEMENSVÅRDSPROGRAM SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderad 2016-10-31, ansvar kommunens demenssjuksköterska INLEDNING Demenssjukdom innebär att man lever med en nedsatt kognitiv förmåga. Demenssjukdom är

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Effekten

Läs mer

ADL-förmåga hos en grupp äldre personer med hjärtsvikt

ADL-förmåga hos en grupp äldre personer med hjärtsvikt ADL-förmåga hos en grupp äldre personer med hjärtsvikt Eva-Britt Norberg, Reg OT, MSc Kurt Boman, Professor, Chief Physician Britta Löfgren, Reg OT, PhD Presentationens innehåll Delarbete 1 Aktiviteter

Läs mer

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Erik Stomrud ST-läkare Emmaboda hälsocentral Forskare, med dr Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Enheten för klinisk minnesforskning, Lunds universitet

Läs mer

Läkemedel och trafik

Läkemedel och trafik Läkemedel och trafik 2016-05-18 Dorota Religa/ Kurt Johansson Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Regelverket om läkemedel och bilkörning LVFS 2009:13, 2;15: Vid förskrivning

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

För gammal för att köra bil?

För gammal för att köra bil? Elin Engfeldt För gammal för att köra bil? En kostnadsnyttoanalys om Sverige bör införa körkortskontroller för bilförare över 75 år Too old to drive? A cost-benefit analysis whether Sweden should introduce

Läs mer

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning

Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Hjälptexter till Läkarutlåtande för sjukersättning Detta dokument visar de hjälptexter som finns till frågorna i Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800). De kan ge en ökad förståelse för vilken information

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

Region Östergötland. Geriatriska kliniken

Region Östergötland. Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatriska kliniken Geriatrik läran om ålderdomen och dess sjukdomar Antal medarbetare ca 90 st Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, administratörer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,

Läs mer

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar?

Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) RAPPORT FRÅN EN INTERVENTIONSSTUDIE Kan det etiska klimatet förbättras på ett urval psykiatriska öppenvårdsmottagningar? En sammanfattning av forskningsprojektet

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

Utlysning ALF-projektmedel

Utlysning ALF-projektmedel Utlysning ALF-projektmedel Stödfunktion för klinisk forskning. Underlättar kontakter mellan industri, akademi, hälsooch sjukvård. Projektstöd Utbildningar Kvalitetsstöd Avtalsstöd Kommunikationsstöd Medicinsk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Körkortsmedicinska utredningar

Körkortsmedicinska utredningar Körkortsmedicinska utredningar 2016-05-18, leg psykolog, med dr, enhetschef Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kurs i Trafik-körkortsmedicin, Stora Brännbo 1 Vilka frågor

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Kurskod: PC2231 Neuropsykologi Diagnostik i vuxenklinisk verksamhet Omtentamen 2

Kurskod: PC2231 Neuropsykologi Diagnostik i vuxenklinisk verksamhet Omtentamen 2 Kurskod: PC2231 Neuropsykologi Diagnostik i vuxenklinisk verksamhet Omtentamen 2 Provmoment: Neuropsykologisk undersökning, tentamen (1010) Ansvarig lärare: Hans Samuelsson Tentamensdatum: 080827, 13.00-17.00

Läs mer

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi

Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Länsövergripande rutiner för omhändertagande av personer med gastrostomi Berörda enheter Alla enheter inom Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten. Rutinen är framtagen i sammarbete med

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete

GRANSKNINGSUNDERLAG. Te knis k de l. Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete 1 GRANSKNINGSUNDERLAG Kriterier för kva litets vä rderin g a v s ta n da rdis era de bedöm n in gs m etoder in om s ocia lt a rbete Te knis k de l Namn på granskat instrument Namn på granskare En he t

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

RUTIN FÖR FALLPREVENTION

RUTIN FÖR FALLPREVENTION 2010-01-28 RUTIN FÖR FALLPREVENTION Antagen av Gränssnittsgruppen 2010-01-28 Bilagorna 2-6 finns i särskilt dokument (wordformat) med möjlighet till lokal anpassning. INLEDNING Fall är den vanligaste orsaken

Läs mer

Dorota Religa. Körkort

Dorota Religa. Körkort Svenska Demensdagarna 20-21 MAJ 2015 I KARLSTAD Dags att sluta köra bil och jaga, regelverk och olika trafikmedicinska aspekter MD, PhD Docent/Associate Professor Specialistläkare i geriatrik Körkort Ungefär

Läs mer

ALZHEIMERS SJUKDOM. Yousif Wisam Ibrahim Kompletting kurs för utländska läkare 2013-2014 KI

ALZHEIMERS SJUKDOM. Yousif Wisam Ibrahim Kompletting kurs för utländska läkare 2013-2014 KI ALZHEIMERS SJUKDOM Yousif Wisam Ibrahim Kompletting kurs för utländska läkare 2013-2014 KI BAKGRUND Demens är en konstellation av hjärnskadesymtom, där minnesstörning och andra intellektuella symtom (nedsatt

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare?

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, leg psykolog, med dr Kurt Johansson, överläkare, med dr Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Maj 2016 FoU Kronoberg Ledigkungörelse Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Forskning, utveckling och förbättringsarbete

Läs mer

Metodbeskrivning. Brukarpaneler

Metodbeskrivning. Brukarpaneler Metodbeskrivning Brukarpaneler Brukarpaneler är en metod för att bedöma om en produkt, tjänst eller miljö är lätt att använda. Design för Alla är ett begrepp som syftar till att miljöer, varor och tjänster

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Screeninginstrument för äldre på akuten för att säkra optimal behandling"

Screeninginstrument för äldre på akuten för att säkra optimal behandling Screeninginstrument för äldre på akuten för att säkra optimal behandling" Peter Johnson Överläkare Specialitetsansvarig i Geriatrik Södertälje sjukhus AB peter.johnson@sodertaljesjukhus.se Multisjuka äldre

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng

PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga Fakultetsnämnden PC1244, Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 högskolepoäng Psychology, Intermediate Course with Emphasis on Cognitive and Developmental Psychology, 30

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svårigheter och konsekvenser i samband med bilkörning för personer med Alzheimers sjukdom

Svårigheter och konsekvenser i samband med bilkörning för personer med Alzheimers sjukdom Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Höstterminen 2010 Svårigheter och konsekvenser i samband med bilkörning för personer med Alzheimers

Läs mer

8LOG43. Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen Diarienummer. Kursplan

8LOG43. Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: vårterminen Diarienummer. Kursplan 1(5) 8LOG43 Tal, språk och sväljning hos barn och vuxna inom habilitering och rehabilitering, 30 hp Speech, Language and Swallowing in Children and Adults within Habilitation and Rehabilitation, 30 credits

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer