Övergripande projektinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande projektinformation"

Transkript

1 Validering av instrumentet Useful Field of View (UFOV) och resultat från praktisk körbedömning. Diarienummer : LVNFOU13651 FoU-Centrums årsanslag - Ny ansökan ([formulär nr: 390]) Sista ansökningsdag : [ ] Sista rekvireringsdag : påbörjad av : [Ulrika Edström], Arbetsplats vid ansökningstillfället : Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus Senast ändrad/åtgärdad av : [Jeanette Granlund], inkommen till : Övergripande projektinformation Sammanfattning Personer som drabbats av hjärnskada kan få kvarstående funktionsnedsättning som förändrar motorisk kontroll, syn, högre intellektuella funktioner och personlighet. Dessa förändringar kan medföra nedsatt förmåga att köra bil på ett säkert sätt(1). Förlust av körkort efter hjärnskada påverkar autonomi och självkänsla. Hantering av körkortsfrågan är viktigt i rehabiliteringsprogrammet. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav (2) För ett säkert ställningstagande utförs ett antal tester efter en systematisk modell. En praktisk körbedömning som kompletterande test används i de fall tveksamheter kvarstår efter genomförd testning. Den praktiska körbedömningen utförs med hjälp av trafikskola med trafikpedagog i bil med dubbelkommando. Själva bedömningen utförs av arbetsterapeut som medföljer i bilen under testtillfället, och bedöms enligt instrumentet P-drive (Performance Analysis of Driving Ability). November 2006 kompletterades vår kliniska utredningsmodell med med ett datorbaserat instrumentet UFOV (Useful Field of View)(3). UFOV mäter förmågan att visuellt uppmärksamma föremål. Utifrån testet sammanställs en risknivå 1-6, från mycket låg till mycket hög olycksrisk avseende förmåga utifrån exponeringstid och uppmärksamhet. Instrumentet som är relativt nytt i Sverige, saknar tester och jämförelser med svenska instrument och körförhållanden. Om det visar sig att det finns en överensstämmelse mellan utfallet i UFOV och körtestet, kan vi selektera personer där praktisk körbedömning behövs respektive inte behövs. Vi kommer då att kunna utföra en bedömning av körkortslämplighet på ett mer effektivt och säkert sätt (färre körningar med klart farliga personer), och samtidigt öka vår utredningskapacitet. För att besvara frågeställningen genomförs en valideringsstudie av UFOV. Konsekutivt inkluderas 55 personer för att studera samstämmigheten mellan UFOV och körförmågan mätt med P-Drive. Projekttyp Annat LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 1

2 Medarbetare / Handledare Medarbetare Anna-Lena Ödling, Arbetsterapeut Numret på projektansökan från Medarbetare Handledare Kurt Johansson, Läkare, Trafikmedicin på Karolinska.. Lena Lindgren, Annan tjänstetitel, Örnsköldsviks sjukhus, Niclas Olofsson, Ledningsstaben Hälso- och sjukvård, Landstinget.Västernorrland Projektplan Bakgrund På dagrehabavdelningen vid geriatriska kliniken i Örnsköldsvik, utförs kvalificerade medicinska bedömningar av körförmåga och lämplighet för körkortsinnehav. Dessa bedömningar utförs på personer där det finns anledning att ifrågasätta medicinsk lämplighet till fortsatt körkortsinnehav. Personen träffar ett team bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast. Ett antal tester utförs i syfte att värdera medicinsk förutsättning för vidare körkortsinnehav. Som komplement infördes november 2006 instrument Useful Field och View (UFOV). Detta instrument I PC-version har börjat användas i Sverige i samband med bedömning av körkortslämplighet, och mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilket är mycket viktiga funktioner i samband med bilkörning (3). Vid testning med UFOV såg vi då personer som utifrån sedvanlig testning fått godkänt för fortsatt körkortsinnehav, hamna i högriskkategori. Senare praktisk körbedömning via trafikskola enligt P- Drive, visade att dessa patienter blev underkända i det praktiska körbedömningen. En metaanalys från 2005 (4) inkluderar 8 studier (alla med kontrollgrupp) som visar fullständig överensstämmelse mellan studierna avseende hög riskkategori i UFOV och en högre inblandning i trafikolyckor, dåligt resultat från simulatortest och sämre praktiskt körresultat. Vid en studie (5) undersöktes123 vuxna över 55 år, varav 91 kognitivt intakta och 32 personer med tidig alzheimer. Ett praktiskt körprov utfördes och resultatet jämfördes med UFOVs resultat. Studien visar att individer med sänkt resultat av UFOV> 40 %, hade signifikant sämre praktisk körförmåga. Av de som hade en 40 % - sänkning av UFOV, klarade inte 82 % det praktiska körtestet. Samma studie visar att av de som klarade UFOV var det 86 % som även klarade ett praktiskt körprov. Vid en annan studie (6), undersöktes 136 personer varav 58 friska individer, 49 med lätt alzheimer demens och 29 med måttlig demens. Denna studie visar samstämmigt resultat, dvs sänkt UFOV resultat var signifikant relaterat till en sämre praktisk körförmåga LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 2

3 Ytterligare en studie (7) med 43 personer, 82 % män i ålder 61-91, där deltagarna hade minst en diagnos varav den vanligaste cerebrovasculär sjukdom, visar även denna studie signifikant negativ korrelation mellan UFOV och praktiskt körprov. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer med körkort uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav och om inte, göra en anmälan till länsstyrelsen (Körkortslagen 10 kap 2 ). Att ta ställning till körkortsinnehavet är en grannlaga uppgift. Lika lite som man ska låta en ur medicinsk synpunkt trafikfarlig person fortsätta att köra, lika lite får man ta bort körkortet för den som uppfyller medicinska kraven, eftersom förlust av körkortet påverkar autonomi och självkänsla. Uppgiften är svår då ställning bör tas till hos personen, ett flertal förmågor t ex vilka hjärnfunktioner är påverkade, är dessa av betydelse för trafiksäkerheten, är nedsättningen av sådan omfattning att den kan vara till hinder för att trafiksäkert kunna framföra motorfordon, kan patienten själv kompensera för sina brister t ex. undvika alltför krävande trafiksituationer? Som stöd för att värdera kognitiv förutsättning för vidare körkortsinnehav använder vi olika instrument. Inget instrument med total tillförlitlighet finns att tillgå, men vi kan anta att ju större neuropsykologisk nedsättning man finner, desto större sannolikhet att personen inte är en lämplig bilförare. Vi vill med studien se om UFOV kan selektera vilka personer som bör utföra en praktisk körbedömning. Då liknande studier ej gjorts i svenska förhållanden, vill vi undersöka det närmare. Nationella folkhälsomålen (8) beskriver avseende äldrepolitik att målet för äldre är att kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Vi anser att fortsatt körkortsinnehav stimulerar självständighet och aktivitet. På 90 talet beslutade riksdagen att nollvisionen skall gälla (9). Denna fastslår att ingen ska dödas eller skadas svårt inom vägtransportsystemet. Det är således viktigt att med tillförlitliga instrument bidra till en så bra bedömning som möjligt av lämpliga bilförare. Syfte Syfte med studien är att undersöka om resultat från UFOV kan selektera vilka individer som behöver utföra praktisk körtest. Frågeställning/hypoteser - Kan UFOV selektera personer (med låg riskkategori) som ej behöver praktiskt körprov? - Kan UFOV selektera personer (med hög riskkategori) som ej är lämpade för fortsatt körkortsinnehav? Metod Deltagarna i denna studie består av personer som remitterats till dagrehab på geriatriska kliniken vid Örnsköldsviks sjukhus, för värdering av körkortslämplighet utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Aktuella diagnoser för dessa personer är genomgången stroke, begynnande demens, traumatisk hjärnskada samt annan neurologisk sjukdom. Till dagrehab remitteras personer från sluten vård (medicinklinik, geriatrisk klinik, kirurgklinik, ögonklinik), primärvård eller via föreläggande från länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, oberoende av kön i åldern 55 år och äldre. I denna valideringsstudie av UFOV vill vi se eventuell samstämmighet mellan UFOVs riskgradering 1-6 från låg till hög risk och P- Drives skattning 1.godkänd 2.underkänd LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 3

4 Inkommande remisser registreras och bedöms av läkare. Personer med stroke eller traumatisk hjärnskada genomgår bedömning 3-6 månader efter insjuknande (2), personer med demens eller annan neurologisk sjukdom kan kallas direkt. Undersköterska tar telefonkontakt med personen, informerar att remiss kommit och överenskommer om lämplig tidpunkt för bedömning. Information sändes skriftligt hem till personen avseende vårt projekt, där personen tillfrågas att ta ställning till deltagande i studien eller inte. Deltagandet är frivilligt och skall inte påverka bedömningen av körförmåga. Personen kallas från hemmet och träffar först hela teamet bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast där grundläggande anamnes inhämtas. Därefter får personen träffa de olika yrkeskategorierna individuellt för testning. Hos läkaren görs en somatisk undersökning, genomgång av aktuell medicin, Minimental test MMT (10), Klocktest (11), 5- saksprov (2), Trail making test A+B (12). Förnyad förfrågan om deltagande i studien utförs av undersökande läkare. Sjukgymnast gör en motorisk och sensibilitets undersökning. Arbetsterapeuten utför Assessment of Motor and Process Skills AMPS (13), The Balloons test (14), Nordic Stroke Driver Screening Assessment - Nor SDSA (15) och UFOV som mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilken sedan redovisas i en riskkategoriskala1-6 (3). Alla personer i denna studie bedöms därefter avseende praktisk körförmåga, tillsammans med trafikskola i standardiserad körslinga som tar ca 70 minuter, i skiftande trafikmiljö och svårighetsgrad. Detta sker i bil med dubbelkommando, där trafikpedagog ger instruktioner till personen och arbetsterapeut sitter i baksätet och skattar aktiviteten med hjälp av Performance Analysis of Driving Ability (P- Drive), som graderas godkänd eller underkänd. Detta instrument består av 27 olika färdighetsmoment, varje moment graderas i en 4-gradig skala. Initiala syftet med instrumentet P-Drive var att mäta körförmåga under körning i bilsimulator Argus. Syftet med P- drive är att detta instrument skall bedöma aktiviteten att köra bil och inte de underliggande kognitiva och perceptuella funktionerna. I skapandet av P- Drive användes aktivitetsanalys och instrumentet skapades för arbetsterapeuter. Utvärdering har utförts och presenterats i artiklar (16,17). Dessa visar att P- drive är ett valid och reliabelt instrument för att undersöka körförmåga i simulator. Preliminära resultat av P-Drive s användning i den praktiska körvärderingen visar på god validitet och reliabilitet för användning i verklig trafik (personlig kommunikation Ann-Helen Patomella 25 februari 2008). Avseende bedömning via arbetsterapeut kommer personen att värderas av 2 olika arbetsterapeuter. Den ena utför P-Drive medan övriga moment utförs av annan arbetsterapeut. Det extra moment (UFOV) som studien innebär har ingen komplikationsrisk av något slag. Det extra körtest av redan godkända personer som görs bedöms inte heller medföra några risker eftersom körtestet sker i en bil med dubbelkommando och erfaren trafiklärare. De personer som godkänns tidigt i processen får dessutom en bekräftelse på deras körförmåga genom det extra körtestet, eller om det inte var så bra, tips och råd att kunna förbättra. De personer som tidigt i utredningen bedömts som uppfyllande medicinska krav för körkortsinnehav, men som i det extra körtestet visar sig vara mindre bra bilförare kan inte släppas utan vidare, utan här måste vi gå in och rekommendera någon/några trafiklektioner på trafikskola för att förbättra sin förmåga. Av etiska skäl skall vi inte rekommendera samma trafikskola som genomfört körtestet. Införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Vi planerar databehandling genom deskriptiv statistik och analyser i samarbete med statistiker på FoU Centrum. Med följande förutsättningar a= 0,05 och undersökningsgrupp på 55 personer, ger detta ett power på 0, LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 4

5 Material Materialet består av personer som remitterats till dagrehab för värdering av körförmåga utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Till oss remitteras personer från sluten vård (medicin klinik, geriatrisk klinik, kirurg klinik, ögon klinik), primärvård eller via föreläggande från Länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, 55 år och äldre oberoende av kön. Inklusionskriterier Dessa personer skall uppfylla de medicinska kraven för innehav av körkort (2). Personerna skall slutföra alla delmoment i testningen. Gällande stroke och traumatiskt hjärnskadade personer kommer vi att avvakta 3-6 månader från insjuknandet, till bedömnings tillfället (1). Exklusionskriterier De personer som behöver anpassning av bil. Diskussion Instrumentet UFOV är kommersiellt tillgängligt, och används i liten skala i Sverige. Behovet ökar av validerade tester., och införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Förväntat resultat Vi tror att personer i riskkategori 1-2 i UFOV kommer att klara praktiskt körtest godkänt. De personer som hamnar i riskkategori 3-4 i UFOV kommer med tveksamhet att klara körtestet. Slutligen personer som hamnar i riskkategorin 5-6 förväntar vi oss bli underkända i det praktiska körtestet. Vi planerar att presentera resultaten av vår pilotstudie i en skriftlig rapport. Tidsplan Beräknad start med avslut när 55 personer har rekryterats, prel. avslut Datainsamling Analys Sammanställa och skriva rapport Kostnadsplan Vi ansöker om ytterligare 1 mån tjänstledighet för 2 personer, för att genomföra och sammanställa pilotstudien. Arbetsterapeuten kommer att utföra extra moment som inte ingår i ordinarie verksamhet för studien (samtliga deltagare i studien genomgår P-Drive, vilket de inte gör i ordinarie verksamhet). Vi behöver ytterligare tid för insamling av data, litteratursökning för att ge studien större tyngd. Sedan föregående ansökningstillfälle har vi lämnat in etisk ansökan. Huvudsökande Ulrika Edström månadslön (exkl soc.avg) x 0.9 = :- Sociala avgifter 44,78% av summa lön = :- SUMMA = :- Medsökande Anna-Lena Ödling, månadslön (exkl. soc. avg.) x 0,9 = :- sociala avgifter 44,78% av summa lön = 9 915:- SUMMA = :- SLUTSUMMA = : LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 5

6 Referenser 1. Vägverkets föreskrifter om medicinska krav ör innehav av körkort mm. Borlänge Vägverket, Vägverketsförfattningssamling1996: 200 genom VVVFS 1998: Vägverket (2001). Trafikmedicin. Trafikmedicinska rådet, Vägverket. Publikation 2001:92 3. Visual Awarness (1999). UFOV User`s Guide. 4. Clay O, Wadley V, Edwards J, Roth D, Ronker D, Ball K. (2005) Cumulativie Metaanalysis of the relatioship Between Useful Field of View and Driving Performance in Older Adults: Current and Future Implications. Optometry and vision science. 82/8): Cushman LA. Cognitive capacity an concurrent driving performance in older adults. IATSS Res 1996; 20: Dutchek JM, Hunt L, Ball K, Buckles V, Morris JC. Attention and driving performance in Alzheimer`s disease. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1998:53:P Hunt LA, Murphy CF, Carr D, Duchek JM, Buckles V, Morris JC. Reliability of the Washington University Road test. A performancebased assesment for drivers with dementia of the Alzheimer type. Arch Neurol 1997; 54: Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. 9. Regeringens proposition 1996/97:137. Nollvisionen. 10. Minimental State Examination, Folstein Int Journal of Geriatric Psychiatry Vol 8: / Spreen O. Strauss E.A compendium of neuropsychlogical tests. Oxford University Press Fisher A, Bernspång B. Bedömning av motoriska och processfärdigheter. Umeå Jennifer A Edgeworth, Ian H.Robertson, Thomas M.McMillan. Thames Valley Test Company Limited:Bury St Edmunds, England, Lundberg C, Caneman G, Samuelsson S-M, Hakamies-Blomkvist L, Almkvist O. The assessment of fitness to drive after stroke:the Stroke Driver Screening Assessment. Scaninavian Journal of Psycholgy 2003,44, Patomella A-H, Caneman G, Kottorp A, Identifying Scale and Person Response Validity of av new Assesment of Driving Ability. Scand J Occup Ther 2004; 11: Patomella A-H, Tham K, Kottorp A. P-Drive: Assesment of Driving Performance after stroke. J Rehabil Med 2006; 00: LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 6

7 Relevans för Landstinget Vi kommer att kunna utföra bedömning av körförmåga på ett mer effektivt sätt och öka vår utredningskapacitet genom att selektera personer som behöver praktisk värdering av körförmågan. Reducera kostnaden då varje praktisk körvärdering ej behöver utföras och i och med det minskad arbetstid ffa för arbetsterapeut men även för läkare. Sökt stipendium för Huvudsökande och för Hela projektet Antal månader, huvudsökande 1,00 Grundlön, huvudsökande ,00 Benämning / beskrivning: Summa sökt stipendium för huvudsökande Summa kronor: Summa kronor Ekonomisk kontaktperson Huvudsökande Namn: Gunilla Grundberg Telefonnummer: Sökt stipendiemedel för hela projektet, inklusive medarbetare Huvudsökande Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 1 Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 2 Medarbetare 3 Summa sökt stipendium för hela projektet , LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 7

8 Vetenskaplig återrapportering - uppföljning Statusrapport Vi har lämnat in etisk ansökan sedan föregående FoU ansökan, och väntar på godkännande/ korrigering av denna. Fortlöpande arbete pågår inför start av projektet. Vi arbetar vidare med projektplanen, och har träffat statistiker Niclas Olofsson för diskussion kring den statistiska analysen. Meddelande till FoU-Centrum Vi har ännu inte utnyttjat tidigare erhållna medel, men inser att vi behöver lägga ner mer tid till förberedelser tex litteratur genomgång. Detta för att få bättre tyngd i projektet, något vi ej förstod vid förra ansökan. Vi har även insett att arbetsterapeuten behöver mer tid vid de praktiska körbedömningarna, eftersom alla personer skall genomföra detta moment i studien. Vår tidigare ansökan avsåg tid för sammanställning av projektet LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 8

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen?

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? En undersökning av patientjournaler Författare Gunilla Gill, leg arbetsterapeut Primärvården Mariestad Projektredovisning 2007:2

Läs mer

Useful Field of View (UFOV ) ett användbart hjälpmedel vid bedömning av körkortslämplighet

Useful Field of View (UFOV ) ett användbart hjälpmedel vid bedömning av körkortslämplighet Rapport:UFOV- projekt. 25/11 2009 Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus Landstinget Västernorrland Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge FoU, Primärvårdscentrum, avd.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET

ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET ARBETSTERAPEUTEN I BEDÖMNINGSTEAMET Pröva olika bedömningsmetoder för att hitta instrument som ger kunskaper om personens möjligheter och hinder BEDÖMNINGSINSTRUMENT Handstatus COPM-Canadian Occupational

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

Bilkörning och demens

Bilkörning och demens Bilkörning och demens 2014-09-11 Catarina Lundberg Leg. Psykolog., med. dr., enhetschef Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge Transportstyrelsen är körkortsmyndighet De medicinska

Läs mer

Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens

Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning Författare: Monica Wallenius, arbetsterapeut Närhälsan Töreboda rehabmottagning Rapport 2015:4 Rapport

Läs mer

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 1 Körkort efter stroke Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 2 Körschema Den medicinska körkortshanteringen Vägverkets Trafikmedicinska Råd Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares anmälningsskyldighet

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59.

Ansökningsperioden för 2015 startar den 12/6 och sista dag för ansökan är den 15/9. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 23:59. Ansök om anslag hos Diabetesfonden 2015 Sök anslag Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare?

Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Kan neuropsykologiska test predicera olycksinblandning för äldre bilförare? Catarina Lundberg, leg psykolog, med dr Kurt Johansson, överläkare, med dr Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

För gammal för att köra bil?

För gammal för att köra bil? Elin Engfeldt För gammal för att köra bil? En kostnadsnyttoanalys om Sverige bör införa körkortskontroller för bilförare över 75 år Too old to drive? A cost-benefit analysis whether Sweden should introduce

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik

Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Allmänmedicinens roll för tidig demensdiagnostik Erik Stomrud ST-läkare Emmaboda hälsocentral Forskare, med dr Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Enheten för klinisk minnesforskning, Lunds universitet

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

Vår studie med patienter inskrivna

Vår studie med patienter inskrivna Bilkörning och medicinering med opioider, antidepressiva, bensodiazepiner är ett föga studerat område. Anders Widman Öl vid palliativa teamet, Onkologkliniken i Gävle och Stefan Bergström, docent, Öl vid

Läs mer

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) Mini Mental State Examination är ett kort, s.k. minitest 1 för bedömning av kognitiva funktioner. Det tar endast 10 15 minuter att utföra och kan användas av både läkare

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk

Neuropsykologisk utredning utifrån neuropsykiatrisk Vårdrutin 1 (9) Utgåva: 1 Godkänd av: Gunnel Alexandersson Verksamhetschef 2010-01-31 2011-01-31 Utarbetad av: Irene Westlund, Per-Nicklas Olofsson, Joakim Hedbrant, Gunilla Bertilsson Revisionsansvarig:

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk

Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk Manual för genomförande av utvidgad undersökning inom ramen för Aktivitetsförmågeutredning (AFU) arbetsterapeutisk, psykologisk och sjukgymnastisk undersökning 1 (10) 2 (10) Innehållsförteckning Utvidgad

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

BILKÖRNING EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA. bedömningsmodell i flera steg

BILKÖRNING EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA. bedömningsmodell i flera steg BILKÖRNING EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA bedömningsmodell i flera steg September 2004 AnnaLena Hagström, leg arbetsterapeut, Ulla Johansson, leg arbetsterapeut, Birgitta Norell-Kågström, överläkare, Jan-Erik

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Arbetsterapi program Demenssjukdom

Arbetsterapi program Demenssjukdom Arbetsterapi program Demenssjukdom, rev.2011 Arbetsterapiprogram för arbetsterapeutisk utredning och intervention vid demenssjukdom Författare: 2002-03-01: Susanne Andersson Psykogeriatriska kliniken,

Läs mer

Prövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AWP-FK

Prövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AWP-FK rövning av diskriminativ förmåga för bedömningsinstrumentet AW-FK Jan Sandqvist ed. Dr., universitetslektor Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier Linköpings universitet Björn Gerdle rofessor

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller?

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? FALLFÖREBYGGANDE STUDIE I ÖREBRO LÄN, SVERIGE - en randomiserad kontrollerad studie Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? Jenny Forsberg, sjukgymnast Örebro läns landsting

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården

Psykologförbundets rekommendationer. Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Psykologförbundets rekommendationer Hantering och förvaring av psykologiska test inom hälso- och sjukvården Antagna av förbundsstyrelsen 10 april 2013 Psykologiska test Ett psykologiskt test strävar efter

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor

Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Arbetsplats: Ögonkliniken, barnmedicin/habilitering, syncentralen Sunderby sjukhus, Norrbotten Sida 1 (6) Vårdkedja CVI, (Cerebral Visual Impairment) Diagnosnummer H47,7 förändring i bakre synbanor Inom

Läs mer

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE

BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE Skyltfonden Vägverket BETYDELSEN AV ANVÄNDNING AV BIL MED AUTOMATISK VÄXELLÅDA FÖR ÄLDRE BILFÖRARE December 2008 Ingrid Bolin INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 4 Metod 4 Körslinga 4 Körbedömning

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom.

Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom. Delegation av BMA för bedömning och svar till remittent av neurografiundersökningar med frågeställningen karpaltunnelsyndrom. Beskrivning av delegationen METODER Strategi för diagnostiken enligt gällande

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3)

Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) Centrala etikprövningsnämnd en Sid 1 (3) C E N T R A L ETHICAL REVIEW B O A R D BESLUT 2012-09-21 Dnr O 33-2012 KLAGANDE Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens

Läs mer

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna

Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna Remisskriterier fö r habiliteringmöttagningarna För att habiliteringen ska anta en remiss eller en egen vårdbegäran krävs: att individen tillhör eller förmodas tillhöra habiliteringens målgrupp att svårighetsgraden

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS)

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) En tvärvetenskaplig modell för stöd åt och för att säkra den mobila kompetensen i Europa. 1 1. Förutsättningar 2. Nivåer för säkring och förbättring

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

MMSE. MMSE (på svenska)

MMSE. MMSE (på svenska) MMSE (på svenska) ANDRA FORMULÄR MMSE MMSE (på svenska) Muistikysely läheiselle Minnesformulär till närstående Muistikysely Minnesformulär ADCS-ADL ADCS-ADL (på svenska) CDR ja GDS-Fast CDR och GDS-Fast

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Utvärdering av rehabiliteringen vid KRA med mätinstrumentet FIM. Kommunens Rehabiliteringsavdelning

Utvärdering av rehabiliteringen vid KRA med mätinstrumentet FIM. Kommunens Rehabiliteringsavdelning 1 Utvärdering av rehabiliteringen vid Kommunens Rehabiliteringsavdelning KRA med mätinstrumentet FIM Perioden 2012.01.01 2012.08.30 Vera Denvall Sölve Elmståhl Geriatriska kliniken Skånes universitetssjukhus

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vad en allmänläkare behöver kunna om trafikmedicin... Örebro Värmlands Allmänläkardagar Loka Brunn 17-18 januari 2013 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Lite om

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort?

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Transportforum 2015 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Sjukdomar och

Läs mer

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett 2002-05-14 REV 2008-11-17 1 (5) REV 2012-05-09, 2012-05-09 Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer