Övergripande projektinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande projektinformation"

Transkript

1 Validering av instrumentet Useful Field of View (UFOV) och resultat från praktisk körbedömning. Diarienummer : LVNFOU13651 FoU-Centrums årsanslag - Ny ansökan ([formulär nr: 390]) Sista ansökningsdag : [ ] Sista rekvireringsdag : påbörjad av : [Ulrika Edström], Arbetsplats vid ansökningstillfället : Geriatriska kliniken Örnsköldsviks sjukhus Senast ändrad/åtgärdad av : [Jeanette Granlund], inkommen till : Övergripande projektinformation Sammanfattning Personer som drabbats av hjärnskada kan få kvarstående funktionsnedsättning som förändrar motorisk kontroll, syn, högre intellektuella funktioner och personlighet. Dessa förändringar kan medföra nedsatt förmåga att köra bil på ett säkert sätt(1). Förlust av körkort efter hjärnskada påverkar autonomi och självkänsla. Hantering av körkortsfrågan är viktigt i rehabiliteringsprogrammet. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav (2) För ett säkert ställningstagande utförs ett antal tester efter en systematisk modell. En praktisk körbedömning som kompletterande test används i de fall tveksamheter kvarstår efter genomförd testning. Den praktiska körbedömningen utförs med hjälp av trafikskola med trafikpedagog i bil med dubbelkommando. Själva bedömningen utförs av arbetsterapeut som medföljer i bilen under testtillfället, och bedöms enligt instrumentet P-drive (Performance Analysis of Driving Ability). November 2006 kompletterades vår kliniska utredningsmodell med med ett datorbaserat instrumentet UFOV (Useful Field of View)(3). UFOV mäter förmågan att visuellt uppmärksamma föremål. Utifrån testet sammanställs en risknivå 1-6, från mycket låg till mycket hög olycksrisk avseende förmåga utifrån exponeringstid och uppmärksamhet. Instrumentet som är relativt nytt i Sverige, saknar tester och jämförelser med svenska instrument och körförhållanden. Om det visar sig att det finns en överensstämmelse mellan utfallet i UFOV och körtestet, kan vi selektera personer där praktisk körbedömning behövs respektive inte behövs. Vi kommer då att kunna utföra en bedömning av körkortslämplighet på ett mer effektivt och säkert sätt (färre körningar med klart farliga personer), och samtidigt öka vår utredningskapacitet. För att besvara frågeställningen genomförs en valideringsstudie av UFOV. Konsekutivt inkluderas 55 personer för att studera samstämmigheten mellan UFOV och körförmågan mätt med P-Drive. Projekttyp Annat LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 1

2 Medarbetare / Handledare Medarbetare Anna-Lena Ödling, Arbetsterapeut Numret på projektansökan från Medarbetare Handledare Kurt Johansson, Läkare, Trafikmedicin på Karolinska.. Lena Lindgren, Annan tjänstetitel, Örnsköldsviks sjukhus, Niclas Olofsson, Ledningsstaben Hälso- och sjukvård, Landstinget.Västernorrland Projektplan Bakgrund På dagrehabavdelningen vid geriatriska kliniken i Örnsköldsvik, utförs kvalificerade medicinska bedömningar av körförmåga och lämplighet för körkortsinnehav. Dessa bedömningar utförs på personer där det finns anledning att ifrågasätta medicinsk lämplighet till fortsatt körkortsinnehav. Personen träffar ett team bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast. Ett antal tester utförs i syfte att värdera medicinsk förutsättning för vidare körkortsinnehav. Som komplement infördes november 2006 instrument Useful Field och View (UFOV). Detta instrument I PC-version har börjat användas i Sverige i samband med bedömning av körkortslämplighet, och mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilket är mycket viktiga funktioner i samband med bilkörning (3). Vid testning med UFOV såg vi då personer som utifrån sedvanlig testning fått godkänt för fortsatt körkortsinnehav, hamna i högriskkategori. Senare praktisk körbedömning via trafikskola enligt P- Drive, visade att dessa patienter blev underkända i det praktiska körbedömningen. En metaanalys från 2005 (4) inkluderar 8 studier (alla med kontrollgrupp) som visar fullständig överensstämmelse mellan studierna avseende hög riskkategori i UFOV och en högre inblandning i trafikolyckor, dåligt resultat från simulatortest och sämre praktiskt körresultat. Vid en studie (5) undersöktes123 vuxna över 55 år, varav 91 kognitivt intakta och 32 personer med tidig alzheimer. Ett praktiskt körprov utfördes och resultatet jämfördes med UFOVs resultat. Studien visar att individer med sänkt resultat av UFOV> 40 %, hade signifikant sämre praktisk körförmåga. Av de som hade en 40 % - sänkning av UFOV, klarade inte 82 % det praktiska körtestet. Samma studie visar att av de som klarade UFOV var det 86 % som även klarade ett praktiskt körprov. Vid en annan studie (6), undersöktes 136 personer varav 58 friska individer, 49 med lätt alzheimer demens och 29 med måttlig demens. Denna studie visar samstämmigt resultat, dvs sänkt UFOV resultat var signifikant relaterat till en sämre praktisk körförmåga LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 2

3 Ytterligare en studie (7) med 43 personer, 82 % män i ålder 61-91, där deltagarna hade minst en diagnos varav den vanligaste cerebrovasculär sjukdom, visar även denna studie signifikant negativ korrelation mellan UFOV och praktiskt körprov. Patientansvarig läkare är skyldig att ta ställning till om personer med körkort uppfyller medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav och om inte, göra en anmälan till länsstyrelsen (Körkortslagen 10 kap 2 ). Att ta ställning till körkortsinnehavet är en grannlaga uppgift. Lika lite som man ska låta en ur medicinsk synpunkt trafikfarlig person fortsätta att köra, lika lite får man ta bort körkortet för den som uppfyller medicinska kraven, eftersom förlust av körkortet påverkar autonomi och självkänsla. Uppgiften är svår då ställning bör tas till hos personen, ett flertal förmågor t ex vilka hjärnfunktioner är påverkade, är dessa av betydelse för trafiksäkerheten, är nedsättningen av sådan omfattning att den kan vara till hinder för att trafiksäkert kunna framföra motorfordon, kan patienten själv kompensera för sina brister t ex. undvika alltför krävande trafiksituationer? Som stöd för att värdera kognitiv förutsättning för vidare körkortsinnehav använder vi olika instrument. Inget instrument med total tillförlitlighet finns att tillgå, men vi kan anta att ju större neuropsykologisk nedsättning man finner, desto större sannolikhet att personen inte är en lämplig bilförare. Vi vill med studien se om UFOV kan selektera vilka personer som bör utföra en praktisk körbedömning. Då liknande studier ej gjorts i svenska förhållanden, vill vi undersöka det närmare. Nationella folkhälsomålen (8) beskriver avseende äldrepolitik att målet för äldre är att kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Vi anser att fortsatt körkortsinnehav stimulerar självständighet och aktivitet. På 90 talet beslutade riksdagen att nollvisionen skall gälla (9). Denna fastslår att ingen ska dödas eller skadas svårt inom vägtransportsystemet. Det är således viktigt att med tillförlitliga instrument bidra till en så bra bedömning som möjligt av lämpliga bilförare. Syfte Syfte med studien är att undersöka om resultat från UFOV kan selektera vilka individer som behöver utföra praktisk körtest. Frågeställning/hypoteser - Kan UFOV selektera personer (med låg riskkategori) som ej behöver praktiskt körprov? - Kan UFOV selektera personer (med hög riskkategori) som ej är lämpade för fortsatt körkortsinnehav? Metod Deltagarna i denna studie består av personer som remitterats till dagrehab på geriatriska kliniken vid Örnsköldsviks sjukhus, för värdering av körkortslämplighet utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Aktuella diagnoser för dessa personer är genomgången stroke, begynnande demens, traumatisk hjärnskada samt annan neurologisk sjukdom. Till dagrehab remitteras personer från sluten vård (medicinklinik, geriatrisk klinik, kirurgklinik, ögonklinik), primärvård eller via föreläggande från länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, oberoende av kön i åldern 55 år och äldre. I denna valideringsstudie av UFOV vill vi se eventuell samstämmighet mellan UFOVs riskgradering 1-6 från låg till hög risk och P- Drives skattning 1.godkänd 2.underkänd LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 3

4 Inkommande remisser registreras och bedöms av läkare. Personer med stroke eller traumatisk hjärnskada genomgår bedömning 3-6 månader efter insjuknande (2), personer med demens eller annan neurologisk sjukdom kan kallas direkt. Undersköterska tar telefonkontakt med personen, informerar att remiss kommit och överenskommer om lämplig tidpunkt för bedömning. Information sändes skriftligt hem till personen avseende vårt projekt, där personen tillfrågas att ta ställning till deltagande i studien eller inte. Deltagandet är frivilligt och skall inte påverka bedömningen av körförmåga. Personen kallas från hemmet och träffar först hela teamet bestående av arbetsterapeut, läkare och sjukgymnast där grundläggande anamnes inhämtas. Därefter får personen träffa de olika yrkeskategorierna individuellt för testning. Hos läkaren görs en somatisk undersökning, genomgång av aktuell medicin, Minimental test MMT (10), Klocktest (11), 5- saksprov (2), Trail making test A+B (12). Förnyad förfrågan om deltagande i studien utförs av undersökande läkare. Sjukgymnast gör en motorisk och sensibilitets undersökning. Arbetsterapeuten utför Assessment of Motor and Process Skills AMPS (13), The Balloons test (14), Nordic Stroke Driver Screening Assessment - Nor SDSA (15) och UFOV som mäter exponeringstid av synintryck, delad och selektiv uppmärksamhet, vilken sedan redovisas i en riskkategoriskala1-6 (3). Alla personer i denna studie bedöms därefter avseende praktisk körförmåga, tillsammans med trafikskola i standardiserad körslinga som tar ca 70 minuter, i skiftande trafikmiljö och svårighetsgrad. Detta sker i bil med dubbelkommando, där trafikpedagog ger instruktioner till personen och arbetsterapeut sitter i baksätet och skattar aktiviteten med hjälp av Performance Analysis of Driving Ability (P- Drive), som graderas godkänd eller underkänd. Detta instrument består av 27 olika färdighetsmoment, varje moment graderas i en 4-gradig skala. Initiala syftet med instrumentet P-Drive var att mäta körförmåga under körning i bilsimulator Argus. Syftet med P- drive är att detta instrument skall bedöma aktiviteten att köra bil och inte de underliggande kognitiva och perceptuella funktionerna. I skapandet av P- Drive användes aktivitetsanalys och instrumentet skapades för arbetsterapeuter. Utvärdering har utförts och presenterats i artiklar (16,17). Dessa visar att P- drive är ett valid och reliabelt instrument för att undersöka körförmåga i simulator. Preliminära resultat av P-Drive s användning i den praktiska körvärderingen visar på god validitet och reliabilitet för användning i verklig trafik (personlig kommunikation Ann-Helen Patomella 25 februari 2008). Avseende bedömning via arbetsterapeut kommer personen att värderas av 2 olika arbetsterapeuter. Den ena utför P-Drive medan övriga moment utförs av annan arbetsterapeut. Det extra moment (UFOV) som studien innebär har ingen komplikationsrisk av något slag. Det extra körtest av redan godkända personer som görs bedöms inte heller medföra några risker eftersom körtestet sker i en bil med dubbelkommando och erfaren trafiklärare. De personer som godkänns tidigt i processen får dessutom en bekräftelse på deras körförmåga genom det extra körtestet, eller om det inte var så bra, tips och råd att kunna förbättra. De personer som tidigt i utredningen bedömts som uppfyllande medicinska krav för körkortsinnehav, men som i det extra körtestet visar sig vara mindre bra bilförare kan inte släppas utan vidare, utan här måste vi gå in och rekommendera någon/några trafiklektioner på trafikskola för att förbättra sin förmåga. Av etiska skäl skall vi inte rekommendera samma trafikskola som genomfört körtestet. Införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Vi planerar databehandling genom deskriptiv statistik och analyser i samarbete med statistiker på FoU Centrum. Med följande förutsättningar a= 0,05 och undersökningsgrupp på 55 personer, ger detta ett power på 0, LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 4

5 Material Materialet består av personer som remitterats till dagrehab för värdering av körförmåga utifrån misstanke om nedsatt kognitiv funktion. Till oss remitteras personer från sluten vård (medicin klinik, geriatrisk klinik, kirurg klinik, ögon klinik), primärvård eller via föreläggande från Länsstyrelsen. Konsekutivt inkluderas 55 personer, 55 år och äldre oberoende av kön. Inklusionskriterier Dessa personer skall uppfylla de medicinska kraven för innehav av körkort (2). Personerna skall slutföra alla delmoment i testningen. Gällande stroke och traumatiskt hjärnskadade personer kommer vi att avvakta 3-6 månader från insjuknandet, till bedömnings tillfället (1). Exklusionskriterier De personer som behöver anpassning av bil. Diskussion Instrumentet UFOV är kommersiellt tillgängligt, och används i liten skala i Sverige. Behovet ökar av validerade tester., och införandet av UFOV kan på sikt innebära att utredningarna kan göras mera kostnads- och resurseffektivare. Förväntat resultat Vi tror att personer i riskkategori 1-2 i UFOV kommer att klara praktiskt körtest godkänt. De personer som hamnar i riskkategori 3-4 i UFOV kommer med tveksamhet att klara körtestet. Slutligen personer som hamnar i riskkategorin 5-6 förväntar vi oss bli underkända i det praktiska körtestet. Vi planerar att presentera resultaten av vår pilotstudie i en skriftlig rapport. Tidsplan Beräknad start med avslut när 55 personer har rekryterats, prel. avslut Datainsamling Analys Sammanställa och skriva rapport Kostnadsplan Vi ansöker om ytterligare 1 mån tjänstledighet för 2 personer, för att genomföra och sammanställa pilotstudien. Arbetsterapeuten kommer att utföra extra moment som inte ingår i ordinarie verksamhet för studien (samtliga deltagare i studien genomgår P-Drive, vilket de inte gör i ordinarie verksamhet). Vi behöver ytterligare tid för insamling av data, litteratursökning för att ge studien större tyngd. Sedan föregående ansökningstillfälle har vi lämnat in etisk ansökan. Huvudsökande Ulrika Edström månadslön (exkl soc.avg) x 0.9 = :- Sociala avgifter 44,78% av summa lön = :- SUMMA = :- Medsökande Anna-Lena Ödling, månadslön (exkl. soc. avg.) x 0,9 = :- sociala avgifter 44,78% av summa lön = 9 915:- SUMMA = :- SLUTSUMMA = : LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 5

6 Referenser 1. Vägverkets föreskrifter om medicinska krav ör innehav av körkort mm. Borlänge Vägverket, Vägverketsförfattningssamling1996: 200 genom VVVFS 1998: Vägverket (2001). Trafikmedicin. Trafikmedicinska rådet, Vägverket. Publikation 2001:92 3. Visual Awarness (1999). UFOV User`s Guide. 4. Clay O, Wadley V, Edwards J, Roth D, Ronker D, Ball K. (2005) Cumulativie Metaanalysis of the relatioship Between Useful Field of View and Driving Performance in Older Adults: Current and Future Implications. Optometry and vision science. 82/8): Cushman LA. Cognitive capacity an concurrent driving performance in older adults. IATSS Res 1996; 20: Dutchek JM, Hunt L, Ball K, Buckles V, Morris JC. Attention and driving performance in Alzheimer`s disease. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 1998:53:P Hunt LA, Murphy CF, Carr D, Duchek JM, Buckles V, Morris JC. Reliability of the Washington University Road test. A performancebased assesment for drivers with dementia of the Alzheimer type. Arch Neurol 1997; 54: Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. 9. Regeringens proposition 1996/97:137. Nollvisionen. 10. Minimental State Examination, Folstein Int Journal of Geriatric Psychiatry Vol 8: / Spreen O. Strauss E.A compendium of neuropsychlogical tests. Oxford University Press Fisher A, Bernspång B. Bedömning av motoriska och processfärdigheter. Umeå Jennifer A Edgeworth, Ian H.Robertson, Thomas M.McMillan. Thames Valley Test Company Limited:Bury St Edmunds, England, Lundberg C, Caneman G, Samuelsson S-M, Hakamies-Blomkvist L, Almkvist O. The assessment of fitness to drive after stroke:the Stroke Driver Screening Assessment. Scaninavian Journal of Psycholgy 2003,44, Patomella A-H, Caneman G, Kottorp A, Identifying Scale and Person Response Validity of av new Assesment of Driving Ability. Scand J Occup Ther 2004; 11: Patomella A-H, Tham K, Kottorp A. P-Drive: Assesment of Driving Performance after stroke. J Rehabil Med 2006; 00: LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 6

7 Relevans för Landstinget Vi kommer att kunna utföra bedömning av körförmåga på ett mer effektivt sätt och öka vår utredningskapacitet genom att selektera personer som behöver praktisk värdering av körförmågan. Reducera kostnaden då varje praktisk körvärdering ej behöver utföras och i och med det minskad arbetstid ffa för arbetsterapeut men även för läkare. Sökt stipendium för Huvudsökande och för Hela projektet Antal månader, huvudsökande 1,00 Grundlön, huvudsökande ,00 Benämning / beskrivning: Summa sökt stipendium för huvudsökande Summa kronor: Summa kronor Ekonomisk kontaktperson Huvudsökande Namn: Gunilla Grundberg Telefonnummer: Sökt stipendiemedel för hela projektet, inklusive medarbetare Huvudsökande Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 1 Antal månader: 1 Grundlön: :- Summa sökt stipendium: :- Medarbetare 2 Medarbetare 3 Summa sökt stipendium för hela projektet , LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 7

8 Vetenskaplig återrapportering - uppföljning Statusrapport Vi har lämnat in etisk ansökan sedan föregående FoU ansökan, och väntar på godkännande/ korrigering av denna. Fortlöpande arbete pågår inför start av projektet. Vi arbetar vidare med projektplanen, och har träffat statistiker Niclas Olofsson för diskussion kring den statistiska analysen. Meddelande till FoU-Centrum Vi har ännu inte utnyttjat tidigare erhållna medel, men inser att vi behöver lägga ner mer tid till förberedelser tex litteratur genomgång. Detta för att få bättre tyngd i projektet, något vi ej förstod vid förra ansökan. Vi har även insett att arbetsterapeuten behöver mer tid vid de praktiska körbedömningarna, eftersom alla personer skall genomföra detta moment i studien. Vår tidigare ansökan avsåg tid för sammanställning av projektet LVNFOU13651_Validering_av_instrumentet_Useful_Fi_Ansokan.rtf sida 8

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen?

Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke finns det noterat i journalen? En undersökning av patientjournaler Författare Gunilla Gill, leg arbetsterapeut Primärvården Mariestad Projektredovisning 2007:2

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Patient-Läkare-Myndighet Lars Widman Vägverkets ändrade föreskrifter om medicinska krav, VVFS 2008:158 2 Körkort och Rörelseorganens funktioner

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer

"Minnet ej att förglömma"

Minnet ej att förglömma Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Birgit Häger "Minnet ej att förglömma" - En utvärdering av ett samverkansprojekt FoU-rapport 2011:2 Birgit Häger Minnet ej att förglömma

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Med dr, överläkare, specialist i neurologi, Stiftelsen Stora Sköndal, Carl Sebardts väg 4b, 128 85 Sköndal, lena.nilsson@storaskondal.

Med dr, överläkare, specialist i neurologi, Stiftelsen Stora Sköndal, Carl Sebardts väg 4b, 128 85 Sköndal, lena.nilsson@storaskondal. Instiutionent för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2008 Förbättras stroke patienters

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs

Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs Behov och resurser för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre

Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre VTI rapport 431 1998 Körkortsdiagnostik i allmänläkares dagliga patientarbete med äldre En jämförelse av svenska och finska allmänläkares aktiviteter, kunskaper och attityder Liisa Hakamies-Blomqvist,

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer