BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK"

Transkript

1 BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK - ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne Februari 2006 Foto: Øresundsbrons arkiv Fotograf: Miklos Szabo

2 INLEDNING Danskarna är idag den största inflyttningsgruppen till Sverige. Under år 2005 flyttade nästan personer från Danmark till Skåne. Av dessa flyttade till Malmö. I den andra riktningen så flyttade under samma år personer från Skåne till Danmark och av dessa kom personer från Malmö. Den främsta förklaringen är tillkomsten av Öresundsbron och därmed den ökade flyttströmmen från Danmark till Skåne. Denna inflyttning till Skåne har fyrdubblats sedan Öresundsbron öppnandes. Flyttningarna i andra riktningen har inte ökat i samma omfattning. Den här rapporten försöker klarlägga vad som ligger bakom den stora inflyttningen från Danmark till Skåne. Det osäkra faktaläget har skapat grogrund för spekulation både i Danmark och Sverige, om orsakerna och deras omfattning. För att belysa flyttningarna ur olika perspektiv har Malmö stad, Migrationsverket, Region Skåne, Skatteverket och Öresundskomiteen gemensamt studerat inflyttningen från Danmark. Inledningsvis belyses flyttningen allmänt och därefter diskuteras särskilt anhöriginvandring, bilköp och skenbosättning. Kontaktuppgifter: Malmö stad Kenneth Hvarvenius, tel: Elisabeth Pålsson, tel: Migrationsverket Åsa Lindberg, tel: Region Skåne Christian Skarman, tel: Skatteverket Anders Andersson, tel: Öresundskomiteen Anders Axelsson, tel: Skatteverket Foto i rapporten: Viktoria Blomberg, Øresunds lilla blå. Layout: Susanna Christensson, Öresundskomiteen. 2

3 SLUTSATSER Det har främst varit ekonomiska incitament som fått danskar att flytta till Skåne. Tillgången på billiga bostäder i Skåne har varit det absolut vanligaste motivet till att flytta. Även de lägre registreringsavgifterna på bilar och allmänt lägre levnadskostnader i Skåne har lockat. Det stora flertalet av de inflyttade danskarna arbetar kvar i Danmark. Den ökade arbetspendlingen över Öresund beror alltså till stor del på de danskar som flyttar till Skåne. Danmarks mer restriktiva regler för anhöriginvandring har troligtvis varit en bidragande orsak för ca 20 % av de danskar som flyttat till Skåne det senaste året. Närmare 600 anhöriga till danskar som nyligen flyttat till Skåne, har sökt uppehållstillstånd i Sverige. Räknar man med dessa anhöriginvandrare, svarar den samlade inflyttningen från Danmark för ungefär 25 procent av Skånes totala folkökning. Skatteverket har upptäckt fall där danskar har folkbokfört sig i Sverige, utan att i realiteten vara bosatta här. Skenbosättningar förekommer men det är i nuläget omöjligt att uttala sig om omfattningen. Detta beror bland annat på att man i Sverige är folkbokförd på fastighet och inte på lägenhet, eftersom det inte finns något officiellt lägenhetsregister. Den danska konsumtionen av bostäder, service och pendlingskort talar dock för att den övervägande delen av de danskar som folkbokförts i Skåne, verkligen har bosatt sig i länet. Det har visat sig att det är fler män än kvinnor som flyttar över sundet. Det är svårt att ge en enkel förklaring till detta. Flera olika faktorer antas bidra till varför fler män än kvinnor flyttar. Flertalet av de inflyttade danskarna pendlar från Skåne till Danmark. Det är vanligare att män är långdistanspendlare än kvinnor. Män utgör ungefär två tredjedelar av de förvärvsarbetande skåningarna som pendlar längre än 30 km. Här skiljer sig alltså inte könsfördelningen åt mellan de inflyttade danska långdistanspendlarna och övriga skånska långdistanspendlare. Det är vanligare bland svenskar att män gifter sig med en kvinna som är medborgare i land utanför EU. I detta avseende skiljer sig inte heller de inflyttade danskarna från övriga skåningar. Män köper bil i större utsträckning än kvinnor och därmed kan det antas att fler danska män lockats till Skåne för att utnyttja möjligheten att köpa bil till lägre pris. Dessa olika faktorer kan sammantaget antas utgöra större delen av förklaringen till varför der är fler danska män än kvinnor som flyttar till Skåne. 3

4 FLYTTSTRÖMMAR ÖVER SUNDET Sedan bron invigdes den 1 juli år 2000 har inflyttningen från Danmark till Skåne mer än femdubblats. Av flyttarna är 82 procent danska medborgare och 12 procent svenska medborgare. Flyttningen i andra riktningen är inte lika omfattande och består främst av danska återflyttare. Mer än två tredjedelar av de som flyttar från Skåne till Danmark är danska medborgare. Det är alltså främst danskar som flyttar i båda riktningarna över Öresund. Under år 2005 flyttade nästan personer från Danmark till Skåne. Av dessa flyttade till Malmö. I den andra riktningen så flyttade under samma år personer från Skåne till Danmark och av dessa kom personer från Malmö. Flyttningar mellan Danmark och Skåne Flyttningar mellan Danmark och Malmö Flyttare Flyttare Från Danmark till Skåne Från Skåne till Danmark Från Danmark till Malmö Från Malmö till Danmark Källa: Öresundsdatabanken Flertalet av de som flyttar är unga och till övervägande del män. Genomsnittsåldern är ca 30 år och ca 60 procent är män. Ungefär hälften av de danskar som invandrat till Skåne, sedan brons invigning, har bosatt sig i Malmö. Koncentrationen till städerna i västra Skåne är stark. Ungefär två av tre invandrade danskar har bosatt sig i Malmö, Helsingborg eller Landskrona. Sedan bron öppnades har antalet Malmöbor födda i Danmark ökat med 60% och idag är danskarna den tredje största gruppen utrikes födda i Malmö, nästan personer. Danska medborgare som invandrat till Skåne åren Stadsdelar där många danskar är bosatta är Fosie, Centrum och Limhamn- Bunkeflo. Sedan 2001 har även antalet danska barn ökat. I åldersgruppen 0-15 år har det skett en ökning med 360 personer och nu finns det 480 barn och ungdomar med dansk bakgrund i Malmö. I stadsdelen Limhamn-Bunkeflo men även i Oxie, som är ett typiskt småhusområde, har det nu också framkommit önskemål om dansk-svenska skolor. Källa: SCB, Skånedatabasen 4

5 Av dem som flyttar från Danmark till Skåne är ungefär tre fjärdedelar födda i Danmark eller Sverige. En fjärdedel har alltså sitt ursprung i något annat land. Denna grupp har nästan fördubblats i antal de senaste åren. Totalt har den största ökningen dock skett bland danskfödda. Flyttare från Danmark till Skåne fördelat på födelseland, år Flyttare från Danmark till Skåne SVERIGE DANMARK NORDEN EUROPA ÖVRIGA VÄRLDEN Födelseland Källa: Öresundsdatabanken 5

6 ARBETSPENDLING ÖVER SUNDET Idag arbetspendlar ca personer över Öresund. Nio av tio Öresundspendlare är bosatta i Skåne och arbetar på den danska sidan av sundet. Det finns fyra viktiga förklaringar till att pendlingen i första hand går från den svenska till den danska sidan av sundet: Större och mer varierat jobbutbud samt högre löner i Köpenhamnsområdet Billigare bostäder i Skåne än i Köpenhamnsområdet Stark ekonomisk tillväxt i Köpenhamnsområdet De mer restriktiva danska reglerna för anhöriginvandring Den mest aktuella gränspendlingsstatistiken från Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik är från Där framgår det att 49 procent av pendlarna från Skåne till Själland är danskar, 38 procent är svenskar och 13 procent har en annan bakgrund än dansk eller svensk. Bland pendlarna bosatta i Skåne och med arbete på Själland är det främst gruppen danskfödda pendlarna som ökat sedan bron byggdes. År 2003 var det 1200 fler danskfödda pendlare än Pendlare födda i övriga världen ökade med 350 och de svenskfödda pendlarna ökade med 340 under samma period. Den registerbaserade statistiken över pendling bekräftas av det ökade antalet sålda pendlarkort. Antalet pendlare utifrån sålda pendlarkort har ökat med nästan 95 procent mellan åren Det har inte gått att få fram några uppgifter om hur många pendlare som bor i Skåne men köper sina pendlarkort på danska sidan. Inte heller de som pendlar med färja mellan Helsingborg och Helsingör ingår i tabellen nedan. Man kan därför sluta sig till att antalet pendlare är fler. Öresundspendlare efter födelseland, år pendlare Danmark Sverige Övriga världen År Källa: Öresundsdatabanken Antal pendlare från Skåne till Danmark utifrån sålda pendlarkort, bil och tåg Pendlare Källa: Öresundsbron, DSB, Skånetrafiken 6

7 MOTIV FÖR ATT FLYTTA TILL SKÅNE En undersökning 1 som Øresundsbron och Öresundskomiteen har låtit genomföra, visar att många flyttar från Danmark till Skåne för att få mer utrymme i privatekonomin och bättre bostad. Bostadspriserna i Skåne är lägre än i Köpenhamnsområdet. De lägre bilpriserna gör det också ekonomiskt fördelaktigt att flytta från Danmark till Skåne. Cirka 20 % har angivit de skärpta danska reglerna för anhöriginvandring som en bidragande flyttorsak. Orsaker till att de inflyttade danskarna valde att flytta till Skåne Lägre boendekostnader Möjligheten till en bättre boendestandard Lägre bilpriser Lägre levnadsomkostnader Spännande att flytta till ett annat land Bättre möjligheter till natur/friluftsliv Möjligheten till hyreslägenhet Bättre offentlig service (t.ex. barnomsorg, skola, sjukvård) Bättre uppväxtmiljö för barnen Familjeåterföringsreglerna i Danmark Kortare restid mellan bostad och arbete Lägre skatt Fick en flick-eller pojkvän redan bosatt i Sverige Arbetar/fick arbete i Sverige Studerar/började studera i Sverige Procent Källa: Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen I en liknande undersökning 2 som Malmö stad gjorde år 2005 avseende danskar som flyttat från Danmark till Malmö år 2004 anges i stort sett samma flyttningsorsaker som i Øresundsbron och Öresundskomiteens undersökning. En skillnad är att i Malmö stads undersökning frågades också om vilken inverkan närheten till Köpenhamn/kontinenten haft på flyttningsbeslutet. Hela 92 procent angav att denna faktor haft störst betydelse för flyttningsbeslutet. Bland övriga faktorer som danskarna ansåg viktiga var boendekostnaden, bostadens storlek och tillgång på önskad typ av bostad, vilket mellan 79 och 84 procent angett. 1 Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen, Danska erfarenheter av att bo i Skåne, Malmö stad, Flyttlassen kommer och går. Fakta och attityder kring hushåll som flyttat till eller från Malmö under 2004,

8 MOTIV FÖR ÅTERFLYTT TILL DANMARK Bland de personer som valt att flytta tillbaka till Själland är den främsta orsaken att flytten till Sverige har varit förknippad med vissa sociala uppoffringar. Att flytta över sundet har betytt att man tvingats lämna en invand social miljö och att det varit svårt att upprätthålla en nära kontakt med släkt och vänner i Danmark. För flertalet av de återflyttade danskarna har flytten till Skåne endast varit en tillfällig lösning i väntan på en bostad i Köpenhamnsområdet. De har valt att flytta till Skåne på grund av att bostäderna är billigare än i Köpenhamn och för att de relativt enkelt kunnat få tag på en hyreslägenhet. När möjligheten yppat sig har de valt att flytta tillbaka till den danska sidan av Öresund. Det är också relativt vanligt att en förändrad familjesituation leder till att man flyttar tillbaka till Danmark. Bland de återflyttade danskarna har ungefär tre procent uppgivit att de blivit svenska medborgare och därmed kunnat flytta tillbaka till Danmark med sin utländska partner. Orsaker till att en del danskar valt att flytta tillbaka till Själland Närhet till släkt och vänner Restiden mellan bostad och arbete Kostnad för resor mellan bostad och arbete Har hela tiden önskat få en bostad på den danska sidan av sundet Fick en flick- eller pojkvän redan bosatt i Danmark Trivdes inte i närområdet Problematiskt med kontakter med myndigheterna Trivdes inte med den svenska kulturen och språket Äktenskap/flyttade ihop Skilsmässa/flyttade från varandra En person i hushållet fick nytt arbete Skillnader i regler på skatteområdet Möjlighet till en bättre boendestandard Möjlighet till en större bostad Skillnader i regler på socialförsäkringsområdet Tillgång till billigare bostäder Kände mig inte välkommen i Sverige En person i hushållet började studera Barnen ska börja skolan Missnöjd med offentlig service (t.ex. skola, sjukvård) Skillnader i regler och avtal på pensionsområdet Har fått svenskt medborgarskap och kan därför flytta tillbaka till Danmark med min utländska partner Osäker reallön pga förändringar i valutakursen Procent Källa: Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen 8

9 ANHÖRIGINVANDRING Danmark införde i juli 2002 nya och strängare regler för anhöriginvandring av utomnordiska medborgare, som vill flytta till sin partner i Danmark. Regler för anhöriginvandring till Danmark Båda parter ska ha fyllt 24 år Parternas samlade anknytning till Danmark, ska vara större än parternas samlade anknytning till ett annat land, såvida den danska parten inte har varit dansk medborgare i 28 år eller har bott 28 år oavbrutet i Danmark sedan barndomen. Den danska parten ska ta på sig ett försörjningsansvar för den utländska parten och kunna styrka möjligheterna till detta. Den danska parten ska kunna ställa ekonomisk säkerhet i form av en garanti på danska kronor. Den danska parten får inte ha fått ekonomiskt bistånd under en period om ett år innan ansökan. Den danska parten ska ha en egen bostad av rimlig storlek, dvs det får inte vara mer än två personer per sovrum eller ska vara minst 20 kvm per person. Källa: Udlændinge Styrelsen, Fakta om familiesammenføring Regeländringen har lett till att en ny grupp danskar har sökt sig till Skåne, då detta ger möjlighet att åberopa EG-rätten när det gäller anhöriginvandring. Det har tidigare varit svårt att få fram statistik om hur många som sökt sig till Skåne på grund av Danmarks skärpta utlänningslagstiftning. En systematisk genomgång har gjorts inför denna rapport, av det senaste årets ansökningar om uppehållstillstånd där en part är dansk medborgare. Resultatet ger oss en fingervisning om hur vanligt detta flyttmotiv är. Under år 2005 ansökte närmare 600 anhöriga till inflyttade danskar om uppehållstillstånd i Sverige. Det motsvarar 20 procent av samtliga danska medborgare som flyttade till Skåne under året. Av de danska medborgarna var 64 procent män. I drygt hälften av ärendena var minst en av parterna under 24 år, vilket är åldersgränsen för anhöriginvandring till Danmark. Detta indikerar att det finns ett starkt samband mellan regelförändringarna i Danmark och flyttningsmotivet. De inflyttade danskarna med sina anhöriga är totalt ca personer. Av dessa har två tredjedelar folkbokfört sig i Malmö. Det är alltså en större proportion av denna grupp som väljer att folkbokföra sig i Malmö, jämfört med övriga danska inflyttare. De anhöriga kom i huvudsak från Turkiet, Pakistan och Thailand. Den genomsnittliga åldersskillnaden mellan makarna är 6 år. Detta är stora invandrargrupper i Danmark. Grupper födda i Turkiet, Pakistan och Thailand har i Malmö visat på stora ökningar under 2004, även om dessa grupper inte är särskilt stora i Malmö. År 2004 ökade Skånes folkmängd med personer. Invandringen svarade för av denna ökning, varav tillkom i flyttningsutbytet med Danmark. Av dessa är inte anhöriginvandrare med anknytning till danskar inräknade. De syns i statistiken som invandrare från annat land. Lägger man till de ca 600 anhöriginvandrarna svarar den samlade inflyttningen från Danmark för ungefär 25 procent av Skånes folkökning. 9

10 Att söka uppehållstillstånd i Sverige De danska medborgare som flyttar till Sverige kan åberopa EG-rätten för att ta med sig en anhörig från ett land utanför EU. De danska medborgare som flyttar till Sverige och tar med sin make/maka/registrerad partner från ett land utanför EU ska styrka följande: Att den danske medborgaren är bosatt i Sverige Att de är gifta eller har registrerat partnerskap Att den danske medborgaren uppfyller de krav EG-rätten ställer, dvs är arbetstagare, egen företagare, har tillräckliga medel för sin försörjning etc. Av den majoritet danska medborgare som behåller sina arbeten i Danmark krävs att de kan uppvisa tillräckliga medel för sin och sin familjs försörjning. Detta styrks oftast med anställningsbevis samt lönespecifikationer från Danmark. Att flytta tillbaka till Danmark med en anhörig från ett land utanför EU Det finns en möjlighet för den danska medborgaren att bli svensk medborgare efter två år och därefter återvända till Danmark i egenskap av EU-medborgare. På detta sätt kan den anhörige beviljas uppehållstillstånd i Danmark. En svensk medborgare har nämligen samma rätt att åberopa EG-rätten i Danmark som en dansk medborgare har rätt att åberopa EG-rätten i Sverige. För de danska medborgare som under en tid har haft en anställning i Sverige, finns det även en möjlighet att återvända till Danmark och åberopa EG-rätten för att ansöka om uppehållstillstånd för sin make eller maka. Det finns avgöranden, till exempel den s k Singh-domen, från EG-domstolen som visar att en EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land, därefter har rätt att återvända till ursprungslandet tillsammans med sin make eller maka. Foto: Gustav Bessfelt Juhlin 10

11 BILLIGA BILAR För att få klarhet i vilken utsträckning som danska inflyttare köper bil efter flytt till Skåne, har en samkörning med bilregistret utförts. Samkörningen visar att danskar som flyttat till Skåne efter brons invigning, inte köper bilar i större utsträckning än andra grupper i det svenska samhället. De som har köpt bil i Sverige verkar däremot ha tagit tillfället i akt och skaffat sig en något lyxigare modell. Prisskillnader Det är avsevärt mycket dyrare att köpa bil om man bor i Danmark än om man bor i Sverige. Det beror på att man i Danmark har de överlägset högsta bilavgifterna i EU. I Sverige tillkommer endast mervärdesskatt (moms) på 25 %, medan man i Danmark förutom momsen även betalar en registreringsavgift. Registreringsavgiften för en mellanklass bil är ca 105 % av värdet under dkr och ca 180 % av värdet över dkr. Ser man till priset före skatt och avgifter, hör bilpriserna i Danmark till de lägsta i EU 3, t ex kostar en Audi modell A6 2.4, euro i Sverige men euro i Danmark. Efter skatt kostar däremot samma bil ca euro i Sverige medan den kostar euro i Danmark. För många hushåll hör bilen till en av de största utgifterna näst efter mat och boende. Det är därför inte förvånande att bilpriserna har en viss betydelse när man väger för- och nackdelar med att flytta till andra sidan Öresund. Dansk jakt på bilägare som smiter från registreringsavgiften Told og Skat i Danmark observerade hösten 2004 ett stort antal svenskregistrerade bilar i Köpenhamn. Den ökade inflyttningen till Sverige ansågs vara en del av förklaringen eftersom många danskar som flyttat till Sverige har kvar arbetet i Danmark. Samtidigt började Told og Skat att uppmärksamma risken för skenbosättning, s.k. proformaadresser. Det är enligt dansk lag tillåtet att köra omkring i Danmark i en svenskregistrerad bil om man inte är bosatt i Danmark. Men, är man bosatt i Danmark ska bilen registreras i Danmark och registreringsavgift betalas. Told og Skat kunde dock i samarbete med dansk Politi konstatera att en del svenskregistrerade bilar inte lämnade Danmark i den utsträckning som en arbetspendling krävde. Told og Skat har därför i samarbete med Skatteverket sedan september 2004 drivit ett projekt för kontroll av bosättningen för de danskar som köpt bil i Sverige. Varje vecka får Told og Skat in ca 5-10 fall för utredning. Förutom registreringsavgift riskerar bilägaren böter och fängelse. Told og Skat har fram till december 2005 krävt in drygt 20 miljoner DKK för ca 60 bilar. Det har utställts böter i 9 fall på sammanlagt DKK. I cirka 90 fall har Told og Skat avskrivit ärendet då det inte finns någon grund att avkräva registreringsavgift. Ungefär 80 ärenden utreds för närvarande och i 35 fall har Told og Skat begärt hjälp av dansk Politi. 3 EU-kommissionen Car price differentials within the European Union

12 SKENBOSÄTTNING/PROFORMABOENDE Skatteverket uppmärksammade under våren/sommaren 2003 att en del anmälningar om bosättning i Sverige skulle kunna vara felaktiga. Indikationer på falska bosättningar kom från projekt hos Skatteverket som utredde personer som inte deklarerat och nolltaxerare som köpt lyxbilar. Dessutom fann folkbokföringssektioner att flera av dem som anmält inflyttning till c/o-adresser inte var kända av fastighetsägaren och att många folkbokförde sig på samma adress. Skatteverket kunde också konstatera att mycket post kom i retur med anteckning om att adressaten var okänd på adresser där personer nyligen flyttat in från Danmark. Migrationsverket fann i sina utredningar om uppehållstillstånd, att flera personer som uppgav sig vara bosatta i Sverige i själva verket var bosatta i Danmark. Misstankarna om skenbosättning stärktes under hösten 2003 och våren 2004 när Skatteverket fördjupade utredningarna om bosättning. Våren 2004 kunde man också läsa i danska tidningar att företag annonserade om försäljning av adresser i Sverige. Det var helt uppenbart att det inte rörde sig om bosättning på dessa adresser. Folkbokföring Flyttning mellan de nordiska länderna regleras i den nordiska folkbokföringsöverenskommelsen som trädde i kraft den 1 oktober Av denna överenskommelse framgår att frågan om en person ska anses som bosatt i inflyttningslandet avgörs enligt lagstiftningen i detta land. Personer som ska flytta till Sverige ska därför uppfylla kraven i folkbokföringslagen. För att folkbokföring ska ske i Sverige krävs i huvudsak: Att man bosätter sig i en bostad i landet Att man har för avsikt att bosätta sig minst ett år i landet Att man har ett uppehållstillstånd om man inte är nordisk medborgare Att den som även disponerar en bostad i utlandet, med hänsyn till familj, arbete och övriga omständigheter, har sin starkaste anknytning till Sverige. Hur vanligt är det med skenbosättning? Det är mycket svårt att uppskatta skenbosättningens omfattning. I Sverige folkbokförs man på en viss fastighet och inte i en viss lägenhet. Detta försvårar utredningen av skenbosättningen. Omfattningen av inflyttningen från Danmark omöjliggör också en noggrann utredning i alla enskilda ärenden. Skatteverket har gjort stickprovskontroller av de personer som flyttat in som inneboende hos någon annan och av personer som haft långa pendlingssträckor till arbete i Danmark. Stickprovskontrollerna visade i början att skenbosättning var ett reellt problem. Dock kan Skatteverket numera konstatera att problemet minskat i omfattning och att de allra flesta inflyttade bosätter sig mer permanent i Sverige. Skatteverket konstaterar att de som anmäler inflyttning från Danmark i allt större utsträckning köper fastighet och bostadsrätt i Skåne. Det är allt färre som anmäler att de flyttar in som inneboende. 12

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Sammanfattning 2 Danskarnas åsikter om att flytta

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg)

saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) saknas: 45 000 personer (eller ungefär 122 fulla tunnelbanetåg) De 45 000 personerna som arbetspendlar i de nordiska gränsregionerna tas inte med i den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Detta motsvarar

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet

Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Ø-analys N R 1 m a r s 2 0 0 7 A k t u e l l a n a ly s o m ö r e s u n d s r e g i o n e n Stora prisskillnader på bostäder på andra sidan sundet Sedan öppningen av Øresundsbron 2000 flyttar fler och

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND

EN SAMMANHÅLLEN OCH VARIERAD ARBETSMARKNAD PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND 62 PENDLINGEN ÖVER ÖRESUND Utvecklingen av pendlingsströmmen över Öresund har framför allt ägt rum mellan Sydvästskåne och den danska delen av Öresundsregionen. Medan pendlingen från Sydvästskåne till

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK ÖVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Fem år med Øresundsbron 2 Resenärer mellan Köpenhamn och Malmö 5 Utvecklingen över Öresund

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIV OCH BARRIÄRER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Innehåll Sammanfattning av Öresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om integrationen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Registerbaserad hushållsstatistik

Registerbaserad hushållsstatistik Version 2.0 Sida Dokumentation 1 (8) 2017-03-15 Registerbaserad hushållsstatistik Inledning Den registerbaserade hushållsstatistiken är en statistik med kort historia och SCB:s första publicering skedde

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-05-19 1(6) Översyn av tidigare publicerad statistik avseende Grund för bosättning I februari 2010 beslutade SCB att tillsätta en projektgrupp för att se över kvaliteten i

Läs mer

WONDERFUL MALMÖ MOTIV ATTITYDER PROBLEM STADSKONTORET DECEMBER 2007 ENKÄTUNDERSÖKNING TILL DANSKAR SOM FLYTTAT TILL MALMÖ UNDER 2006

WONDERFUL MALMÖ MOTIV ATTITYDER PROBLEM STADSKONTORET DECEMBER 2007 ENKÄTUNDERSÖKNING TILL DANSKAR SOM FLYTTAT TILL MALMÖ UNDER 2006 WONDERFUL MALMÖ ENKÄTUNDERSÖKNING TILL DANSKAR SOM FLYTTAT TILL MALMÖ UNDER 2006 STADSKONTORET DECEMBER 2007 MOTIV ATTITYDER PROBLEM Förord Sedan Öresundsbrons tillkomst år 2000 har den danska inflyttningen

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Frågeformulär om förhållande

Frågeformulär om förhållande 204011 Inkom Migrationsverket Frågeformulär om förhållande För dig som har ett förhållande med en person som tidigare sökt asyl och nu ansöker om förlängt uppehållstillstånd Myndighetens anteckningar Dossiernummer

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet

Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv. Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld rättsliga perspektiv Monica Burman Docent i straffrätt Juridiskt forum vid Umeå universitet Innehåll Statistik anhöriginvandring och internationella äktenskap.

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omva rld Nr 2: 2013 Perspektiv Helsingborg Ännu ett år med många flyttande till Helsingborg - Om flyttning till och från Helsingborg år 2012 - Antalet inflyttade till

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Registerbaserad Hushållsstatistik Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Lite historik 1990 2006 2008 2009 2010 2011 2013 Sista Folk- och Bostadsräkningen (FoB) Riksdagen beslutar

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas.

Rätt till svenskt studiestöd för EUmedborgare. Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 studiestödslagen inte överklagas. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD. The National Board of Appeal for Student Aid Sidan 1 av 5 BESLUT 2015-04-27 Klagande NN Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut den 22 december

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige

Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Ørestat III et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer