BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK"

Transkript

1 BRO, BOSTAD, BIL OCH KÄRLEK - ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne Februari 2006 Foto: Øresundsbrons arkiv Fotograf: Miklos Szabo

2 INLEDNING Danskarna är idag den största inflyttningsgruppen till Sverige. Under år 2005 flyttade nästan personer från Danmark till Skåne. Av dessa flyttade till Malmö. I den andra riktningen så flyttade under samma år personer från Skåne till Danmark och av dessa kom personer från Malmö. Den främsta förklaringen är tillkomsten av Öresundsbron och därmed den ökade flyttströmmen från Danmark till Skåne. Denna inflyttning till Skåne har fyrdubblats sedan Öresundsbron öppnandes. Flyttningarna i andra riktningen har inte ökat i samma omfattning. Den här rapporten försöker klarlägga vad som ligger bakom den stora inflyttningen från Danmark till Skåne. Det osäkra faktaläget har skapat grogrund för spekulation både i Danmark och Sverige, om orsakerna och deras omfattning. För att belysa flyttningarna ur olika perspektiv har Malmö stad, Migrationsverket, Region Skåne, Skatteverket och Öresundskomiteen gemensamt studerat inflyttningen från Danmark. Inledningsvis belyses flyttningen allmänt och därefter diskuteras särskilt anhöriginvandring, bilköp och skenbosättning. Kontaktuppgifter: Malmö stad Kenneth Hvarvenius, tel: Elisabeth Pålsson, tel: Migrationsverket Åsa Lindberg, tel: Region Skåne Christian Skarman, tel: Skatteverket Anders Andersson, tel: Öresundskomiteen Anders Axelsson, tel: Skatteverket Foto i rapporten: Viktoria Blomberg, Øresunds lilla blå. Layout: Susanna Christensson, Öresundskomiteen. 2

3 SLUTSATSER Det har främst varit ekonomiska incitament som fått danskar att flytta till Skåne. Tillgången på billiga bostäder i Skåne har varit det absolut vanligaste motivet till att flytta. Även de lägre registreringsavgifterna på bilar och allmänt lägre levnadskostnader i Skåne har lockat. Det stora flertalet av de inflyttade danskarna arbetar kvar i Danmark. Den ökade arbetspendlingen över Öresund beror alltså till stor del på de danskar som flyttar till Skåne. Danmarks mer restriktiva regler för anhöriginvandring har troligtvis varit en bidragande orsak för ca 20 % av de danskar som flyttat till Skåne det senaste året. Närmare 600 anhöriga till danskar som nyligen flyttat till Skåne, har sökt uppehållstillstånd i Sverige. Räknar man med dessa anhöriginvandrare, svarar den samlade inflyttningen från Danmark för ungefär 25 procent av Skånes totala folkökning. Skatteverket har upptäckt fall där danskar har folkbokfört sig i Sverige, utan att i realiteten vara bosatta här. Skenbosättningar förekommer men det är i nuläget omöjligt att uttala sig om omfattningen. Detta beror bland annat på att man i Sverige är folkbokförd på fastighet och inte på lägenhet, eftersom det inte finns något officiellt lägenhetsregister. Den danska konsumtionen av bostäder, service och pendlingskort talar dock för att den övervägande delen av de danskar som folkbokförts i Skåne, verkligen har bosatt sig i länet. Det har visat sig att det är fler män än kvinnor som flyttar över sundet. Det är svårt att ge en enkel förklaring till detta. Flera olika faktorer antas bidra till varför fler män än kvinnor flyttar. Flertalet av de inflyttade danskarna pendlar från Skåne till Danmark. Det är vanligare att män är långdistanspendlare än kvinnor. Män utgör ungefär två tredjedelar av de förvärvsarbetande skåningarna som pendlar längre än 30 km. Här skiljer sig alltså inte könsfördelningen åt mellan de inflyttade danska långdistanspendlarna och övriga skånska långdistanspendlare. Det är vanligare bland svenskar att män gifter sig med en kvinna som är medborgare i land utanför EU. I detta avseende skiljer sig inte heller de inflyttade danskarna från övriga skåningar. Män köper bil i större utsträckning än kvinnor och därmed kan det antas att fler danska män lockats till Skåne för att utnyttja möjligheten att köpa bil till lägre pris. Dessa olika faktorer kan sammantaget antas utgöra större delen av förklaringen till varför der är fler danska män än kvinnor som flyttar till Skåne. 3

4 FLYTTSTRÖMMAR ÖVER SUNDET Sedan bron invigdes den 1 juli år 2000 har inflyttningen från Danmark till Skåne mer än femdubblats. Av flyttarna är 82 procent danska medborgare och 12 procent svenska medborgare. Flyttningen i andra riktningen är inte lika omfattande och består främst av danska återflyttare. Mer än två tredjedelar av de som flyttar från Skåne till Danmark är danska medborgare. Det är alltså främst danskar som flyttar i båda riktningarna över Öresund. Under år 2005 flyttade nästan personer från Danmark till Skåne. Av dessa flyttade till Malmö. I den andra riktningen så flyttade under samma år personer från Skåne till Danmark och av dessa kom personer från Malmö. Flyttningar mellan Danmark och Skåne Flyttningar mellan Danmark och Malmö Flyttare Flyttare Från Danmark till Skåne Från Skåne till Danmark Från Danmark till Malmö Från Malmö till Danmark Källa: Öresundsdatabanken Flertalet av de som flyttar är unga och till övervägande del män. Genomsnittsåldern är ca 30 år och ca 60 procent är män. Ungefär hälften av de danskar som invandrat till Skåne, sedan brons invigning, har bosatt sig i Malmö. Koncentrationen till städerna i västra Skåne är stark. Ungefär två av tre invandrade danskar har bosatt sig i Malmö, Helsingborg eller Landskrona. Sedan bron öppnades har antalet Malmöbor födda i Danmark ökat med 60% och idag är danskarna den tredje största gruppen utrikes födda i Malmö, nästan personer. Danska medborgare som invandrat till Skåne åren Stadsdelar där många danskar är bosatta är Fosie, Centrum och Limhamn- Bunkeflo. Sedan 2001 har även antalet danska barn ökat. I åldersgruppen 0-15 år har det skett en ökning med 360 personer och nu finns det 480 barn och ungdomar med dansk bakgrund i Malmö. I stadsdelen Limhamn-Bunkeflo men även i Oxie, som är ett typiskt småhusområde, har det nu också framkommit önskemål om dansk-svenska skolor. Källa: SCB, Skånedatabasen 4

5 Av dem som flyttar från Danmark till Skåne är ungefär tre fjärdedelar födda i Danmark eller Sverige. En fjärdedel har alltså sitt ursprung i något annat land. Denna grupp har nästan fördubblats i antal de senaste åren. Totalt har den största ökningen dock skett bland danskfödda. Flyttare från Danmark till Skåne fördelat på födelseland, år Flyttare från Danmark till Skåne SVERIGE DANMARK NORDEN EUROPA ÖVRIGA VÄRLDEN Födelseland Källa: Öresundsdatabanken 5

6 ARBETSPENDLING ÖVER SUNDET Idag arbetspendlar ca personer över Öresund. Nio av tio Öresundspendlare är bosatta i Skåne och arbetar på den danska sidan av sundet. Det finns fyra viktiga förklaringar till att pendlingen i första hand går från den svenska till den danska sidan av sundet: Större och mer varierat jobbutbud samt högre löner i Köpenhamnsområdet Billigare bostäder i Skåne än i Köpenhamnsområdet Stark ekonomisk tillväxt i Köpenhamnsområdet De mer restriktiva danska reglerna för anhöriginvandring Den mest aktuella gränspendlingsstatistiken från Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik är från Där framgår det att 49 procent av pendlarna från Skåne till Själland är danskar, 38 procent är svenskar och 13 procent har en annan bakgrund än dansk eller svensk. Bland pendlarna bosatta i Skåne och med arbete på Själland är det främst gruppen danskfödda pendlarna som ökat sedan bron byggdes. År 2003 var det 1200 fler danskfödda pendlare än Pendlare födda i övriga världen ökade med 350 och de svenskfödda pendlarna ökade med 340 under samma period. Den registerbaserade statistiken över pendling bekräftas av det ökade antalet sålda pendlarkort. Antalet pendlare utifrån sålda pendlarkort har ökat med nästan 95 procent mellan åren Det har inte gått att få fram några uppgifter om hur många pendlare som bor i Skåne men köper sina pendlarkort på danska sidan. Inte heller de som pendlar med färja mellan Helsingborg och Helsingör ingår i tabellen nedan. Man kan därför sluta sig till att antalet pendlare är fler. Öresundspendlare efter födelseland, år pendlare Danmark Sverige Övriga världen År Källa: Öresundsdatabanken Antal pendlare från Skåne till Danmark utifrån sålda pendlarkort, bil och tåg Pendlare Källa: Öresundsbron, DSB, Skånetrafiken 6

7 MOTIV FÖR ATT FLYTTA TILL SKÅNE En undersökning 1 som Øresundsbron och Öresundskomiteen har låtit genomföra, visar att många flyttar från Danmark till Skåne för att få mer utrymme i privatekonomin och bättre bostad. Bostadspriserna i Skåne är lägre än i Köpenhamnsområdet. De lägre bilpriserna gör det också ekonomiskt fördelaktigt att flytta från Danmark till Skåne. Cirka 20 % har angivit de skärpta danska reglerna för anhöriginvandring som en bidragande flyttorsak. Orsaker till att de inflyttade danskarna valde att flytta till Skåne Lägre boendekostnader Möjligheten till en bättre boendestandard Lägre bilpriser Lägre levnadsomkostnader Spännande att flytta till ett annat land Bättre möjligheter till natur/friluftsliv Möjligheten till hyreslägenhet Bättre offentlig service (t.ex. barnomsorg, skola, sjukvård) Bättre uppväxtmiljö för barnen Familjeåterföringsreglerna i Danmark Kortare restid mellan bostad och arbete Lägre skatt Fick en flick-eller pojkvän redan bosatt i Sverige Arbetar/fick arbete i Sverige Studerar/började studera i Sverige Procent Källa: Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen I en liknande undersökning 2 som Malmö stad gjorde år 2005 avseende danskar som flyttat från Danmark till Malmö år 2004 anges i stort sett samma flyttningsorsaker som i Øresundsbron och Öresundskomiteens undersökning. En skillnad är att i Malmö stads undersökning frågades också om vilken inverkan närheten till Köpenhamn/kontinenten haft på flyttningsbeslutet. Hela 92 procent angav att denna faktor haft störst betydelse för flyttningsbeslutet. Bland övriga faktorer som danskarna ansåg viktiga var boendekostnaden, bostadens storlek och tillgång på önskad typ av bostad, vilket mellan 79 och 84 procent angett. 1 Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen, Danska erfarenheter av att bo i Skåne, Malmö stad, Flyttlassen kommer och går. Fakta och attityder kring hushåll som flyttat till eller från Malmö under 2004,

8 MOTIV FÖR ÅTERFLYTT TILL DANMARK Bland de personer som valt att flytta tillbaka till Själland är den främsta orsaken att flytten till Sverige har varit förknippad med vissa sociala uppoffringar. Att flytta över sundet har betytt att man tvingats lämna en invand social miljö och att det varit svårt att upprätthålla en nära kontakt med släkt och vänner i Danmark. För flertalet av de återflyttade danskarna har flytten till Skåne endast varit en tillfällig lösning i väntan på en bostad i Köpenhamnsområdet. De har valt att flytta till Skåne på grund av att bostäderna är billigare än i Köpenhamn och för att de relativt enkelt kunnat få tag på en hyreslägenhet. När möjligheten yppat sig har de valt att flytta tillbaka till den danska sidan av Öresund. Det är också relativt vanligt att en förändrad familjesituation leder till att man flyttar tillbaka till Danmark. Bland de återflyttade danskarna har ungefär tre procent uppgivit att de blivit svenska medborgare och därmed kunnat flytta tillbaka till Danmark med sin utländska partner. Orsaker till att en del danskar valt att flytta tillbaka till Själland Närhet till släkt och vänner Restiden mellan bostad och arbete Kostnad för resor mellan bostad och arbete Har hela tiden önskat få en bostad på den danska sidan av sundet Fick en flick- eller pojkvän redan bosatt i Danmark Trivdes inte i närområdet Problematiskt med kontakter med myndigheterna Trivdes inte med den svenska kulturen och språket Äktenskap/flyttade ihop Skilsmässa/flyttade från varandra En person i hushållet fick nytt arbete Skillnader i regler på skatteområdet Möjlighet till en bättre boendestandard Möjlighet till en större bostad Skillnader i regler på socialförsäkringsområdet Tillgång till billigare bostäder Kände mig inte välkommen i Sverige En person i hushållet började studera Barnen ska börja skolan Missnöjd med offentlig service (t.ex. skola, sjukvård) Skillnader i regler och avtal på pensionsområdet Har fått svenskt medborgarskap och kan därför flytta tillbaka till Danmark med min utländska partner Osäker reallön pga förändringar i valutakursen Procent Källa: Øresundsbro konsortiet och Öresundskomiteen 8

9 ANHÖRIGINVANDRING Danmark införde i juli 2002 nya och strängare regler för anhöriginvandring av utomnordiska medborgare, som vill flytta till sin partner i Danmark. Regler för anhöriginvandring till Danmark Båda parter ska ha fyllt 24 år Parternas samlade anknytning till Danmark, ska vara större än parternas samlade anknytning till ett annat land, såvida den danska parten inte har varit dansk medborgare i 28 år eller har bott 28 år oavbrutet i Danmark sedan barndomen. Den danska parten ska ta på sig ett försörjningsansvar för den utländska parten och kunna styrka möjligheterna till detta. Den danska parten ska kunna ställa ekonomisk säkerhet i form av en garanti på danska kronor. Den danska parten får inte ha fått ekonomiskt bistånd under en period om ett år innan ansökan. Den danska parten ska ha en egen bostad av rimlig storlek, dvs det får inte vara mer än två personer per sovrum eller ska vara minst 20 kvm per person. Källa: Udlændinge Styrelsen, Fakta om familiesammenføring Regeländringen har lett till att en ny grupp danskar har sökt sig till Skåne, då detta ger möjlighet att åberopa EG-rätten när det gäller anhöriginvandring. Det har tidigare varit svårt att få fram statistik om hur många som sökt sig till Skåne på grund av Danmarks skärpta utlänningslagstiftning. En systematisk genomgång har gjorts inför denna rapport, av det senaste årets ansökningar om uppehållstillstånd där en part är dansk medborgare. Resultatet ger oss en fingervisning om hur vanligt detta flyttmotiv är. Under år 2005 ansökte närmare 600 anhöriga till inflyttade danskar om uppehållstillstånd i Sverige. Det motsvarar 20 procent av samtliga danska medborgare som flyttade till Skåne under året. Av de danska medborgarna var 64 procent män. I drygt hälften av ärendena var minst en av parterna under 24 år, vilket är åldersgränsen för anhöriginvandring till Danmark. Detta indikerar att det finns ett starkt samband mellan regelförändringarna i Danmark och flyttningsmotivet. De inflyttade danskarna med sina anhöriga är totalt ca personer. Av dessa har två tredjedelar folkbokfört sig i Malmö. Det är alltså en större proportion av denna grupp som väljer att folkbokföra sig i Malmö, jämfört med övriga danska inflyttare. De anhöriga kom i huvudsak från Turkiet, Pakistan och Thailand. Den genomsnittliga åldersskillnaden mellan makarna är 6 år. Detta är stora invandrargrupper i Danmark. Grupper födda i Turkiet, Pakistan och Thailand har i Malmö visat på stora ökningar under 2004, även om dessa grupper inte är särskilt stora i Malmö. År 2004 ökade Skånes folkmängd med personer. Invandringen svarade för av denna ökning, varav tillkom i flyttningsutbytet med Danmark. Av dessa är inte anhöriginvandrare med anknytning till danskar inräknade. De syns i statistiken som invandrare från annat land. Lägger man till de ca 600 anhöriginvandrarna svarar den samlade inflyttningen från Danmark för ungefär 25 procent av Skånes folkökning. 9

10 Att söka uppehållstillstånd i Sverige De danska medborgare som flyttar till Sverige kan åberopa EG-rätten för att ta med sig en anhörig från ett land utanför EU. De danska medborgare som flyttar till Sverige och tar med sin make/maka/registrerad partner från ett land utanför EU ska styrka följande: Att den danske medborgaren är bosatt i Sverige Att de är gifta eller har registrerat partnerskap Att den danske medborgaren uppfyller de krav EG-rätten ställer, dvs är arbetstagare, egen företagare, har tillräckliga medel för sin försörjning etc. Av den majoritet danska medborgare som behåller sina arbeten i Danmark krävs att de kan uppvisa tillräckliga medel för sin och sin familjs försörjning. Detta styrks oftast med anställningsbevis samt lönespecifikationer från Danmark. Att flytta tillbaka till Danmark med en anhörig från ett land utanför EU Det finns en möjlighet för den danska medborgaren att bli svensk medborgare efter två år och därefter återvända till Danmark i egenskap av EU-medborgare. På detta sätt kan den anhörige beviljas uppehållstillstånd i Danmark. En svensk medborgare har nämligen samma rätt att åberopa EG-rätten i Danmark som en dansk medborgare har rätt att åberopa EG-rätten i Sverige. För de danska medborgare som under en tid har haft en anställning i Sverige, finns det även en möjlighet att återvända till Danmark och åberopa EG-rätten för att ansöka om uppehållstillstånd för sin make eller maka. Det finns avgöranden, till exempel den s k Singh-domen, från EG-domstolen som visar att en EU-medborgare som flyttar till ett annat EU-land, därefter har rätt att återvända till ursprungslandet tillsammans med sin make eller maka. Foto: Gustav Bessfelt Juhlin 10

11 BILLIGA BILAR För att få klarhet i vilken utsträckning som danska inflyttare köper bil efter flytt till Skåne, har en samkörning med bilregistret utförts. Samkörningen visar att danskar som flyttat till Skåne efter brons invigning, inte köper bilar i större utsträckning än andra grupper i det svenska samhället. De som har köpt bil i Sverige verkar däremot ha tagit tillfället i akt och skaffat sig en något lyxigare modell. Prisskillnader Det är avsevärt mycket dyrare att köpa bil om man bor i Danmark än om man bor i Sverige. Det beror på att man i Danmark har de överlägset högsta bilavgifterna i EU. I Sverige tillkommer endast mervärdesskatt (moms) på 25 %, medan man i Danmark förutom momsen även betalar en registreringsavgift. Registreringsavgiften för en mellanklass bil är ca 105 % av värdet under dkr och ca 180 % av värdet över dkr. Ser man till priset före skatt och avgifter, hör bilpriserna i Danmark till de lägsta i EU 3, t ex kostar en Audi modell A6 2.4, euro i Sverige men euro i Danmark. Efter skatt kostar däremot samma bil ca euro i Sverige medan den kostar euro i Danmark. För många hushåll hör bilen till en av de största utgifterna näst efter mat och boende. Det är därför inte förvånande att bilpriserna har en viss betydelse när man väger för- och nackdelar med att flytta till andra sidan Öresund. Dansk jakt på bilägare som smiter från registreringsavgiften Told og Skat i Danmark observerade hösten 2004 ett stort antal svenskregistrerade bilar i Köpenhamn. Den ökade inflyttningen till Sverige ansågs vara en del av förklaringen eftersom många danskar som flyttat till Sverige har kvar arbetet i Danmark. Samtidigt började Told og Skat att uppmärksamma risken för skenbosättning, s.k. proformaadresser. Det är enligt dansk lag tillåtet att köra omkring i Danmark i en svenskregistrerad bil om man inte är bosatt i Danmark. Men, är man bosatt i Danmark ska bilen registreras i Danmark och registreringsavgift betalas. Told og Skat kunde dock i samarbete med dansk Politi konstatera att en del svenskregistrerade bilar inte lämnade Danmark i den utsträckning som en arbetspendling krävde. Told og Skat har därför i samarbete med Skatteverket sedan september 2004 drivit ett projekt för kontroll av bosättningen för de danskar som köpt bil i Sverige. Varje vecka får Told og Skat in ca 5-10 fall för utredning. Förutom registreringsavgift riskerar bilägaren böter och fängelse. Told og Skat har fram till december 2005 krävt in drygt 20 miljoner DKK för ca 60 bilar. Det har utställts böter i 9 fall på sammanlagt DKK. I cirka 90 fall har Told og Skat avskrivit ärendet då det inte finns någon grund att avkräva registreringsavgift. Ungefär 80 ärenden utreds för närvarande och i 35 fall har Told og Skat begärt hjälp av dansk Politi. 3 EU-kommissionen Car price differentials within the European Union

12 SKENBOSÄTTNING/PROFORMABOENDE Skatteverket uppmärksammade under våren/sommaren 2003 att en del anmälningar om bosättning i Sverige skulle kunna vara felaktiga. Indikationer på falska bosättningar kom från projekt hos Skatteverket som utredde personer som inte deklarerat och nolltaxerare som köpt lyxbilar. Dessutom fann folkbokföringssektioner att flera av dem som anmält inflyttning till c/o-adresser inte var kända av fastighetsägaren och att många folkbokförde sig på samma adress. Skatteverket kunde också konstatera att mycket post kom i retur med anteckning om att adressaten var okänd på adresser där personer nyligen flyttat in från Danmark. Migrationsverket fann i sina utredningar om uppehållstillstånd, att flera personer som uppgav sig vara bosatta i Sverige i själva verket var bosatta i Danmark. Misstankarna om skenbosättning stärktes under hösten 2003 och våren 2004 när Skatteverket fördjupade utredningarna om bosättning. Våren 2004 kunde man också läsa i danska tidningar att företag annonserade om försäljning av adresser i Sverige. Det var helt uppenbart att det inte rörde sig om bosättning på dessa adresser. Folkbokföring Flyttning mellan de nordiska länderna regleras i den nordiska folkbokföringsöverenskommelsen som trädde i kraft den 1 oktober Av denna överenskommelse framgår att frågan om en person ska anses som bosatt i inflyttningslandet avgörs enligt lagstiftningen i detta land. Personer som ska flytta till Sverige ska därför uppfylla kraven i folkbokföringslagen. För att folkbokföring ska ske i Sverige krävs i huvudsak: Att man bosätter sig i en bostad i landet Att man har för avsikt att bosätta sig minst ett år i landet Att man har ett uppehållstillstånd om man inte är nordisk medborgare Att den som även disponerar en bostad i utlandet, med hänsyn till familj, arbete och övriga omständigheter, har sin starkaste anknytning till Sverige. Hur vanligt är det med skenbosättning? Det är mycket svårt att uppskatta skenbosättningens omfattning. I Sverige folkbokförs man på en viss fastighet och inte i en viss lägenhet. Detta försvårar utredningen av skenbosättningen. Omfattningen av inflyttningen från Danmark omöjliggör också en noggrann utredning i alla enskilda ärenden. Skatteverket har gjort stickprovskontroller av de personer som flyttat in som inneboende hos någon annan och av personer som haft långa pendlingssträckor till arbete i Danmark. Stickprovskontrollerna visade i början att skenbosättning var ett reellt problem. Dock kan Skatteverket numera konstatera att problemet minskat i omfattning och att de allra flesta inflyttade bosätter sig mer permanent i Sverige. Skatteverket konstaterar att de som anmäler inflyttning från Danmark i allt större utsträckning köper fastighet och bostadsrätt i Skåne. Det är allt färre som anmäler att de flyttar in som inneboende. 12

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5

DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE JUNI 2 0 0 5 R A P P O R T DANSKA ERFARENHETER AV ATT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Innehåll Sammanfattning 2 Danskarnas åsikter om att flytta

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

Bostadsmarknaden i Öresundsregionen Bostadsmarknaden i Öresundsregionen En integrerad bostadsmarknad är en av de viktigaste förutsättningarna för att Öresundsregionen ska kunna befästas som en samlad region. För invånarna i regionen kommer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014 Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter 9 april 2014 Folkbokföring Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige Fortlöpande registreras

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet

Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet 2007-02-01 Vårt diarienummer: KS-INAR-2006-01104 Regeringen Ökat statligt ansvarstagande för flyktingmottagandet Inledning Malmö stad ser etnisk mångfald som en tillgång och en möjlighet. Mötet med andra

Läs mer

Invandring och utvandring för grupper av länder

Invandring och utvandring för grupper av länder 32 Efterkrigstidens invandring och utvandring Invandring och utvandring för grupper av länder I de föregående kapitlen har vi belyst olika epoker i Sveriges migration. I detta kapitel koncentrerar vi oss

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013

Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 2014-01-28 Studenter vid Linköpings universitet: Bostadskommun och folkbokföringskommun 2013 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund...

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Fredrik Löfstedt.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Fredrik Löfstedt. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Folkbokföringen i framtiden Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2013 en översikt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-01-30 1.0 Lotta Heckley Stadskontoret Arbetsmarknadsenheten 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Stockholms län - Huvudrapport

Stockholms län - Huvudrapport Demografisk rapport 2013:07 Stockholms län - Huvudrapport Befolkningsprognos 2013-2022/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2013 2022/45 2013:7 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 82 UF 19 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Statistiken om högskolestuderande med utländsk bakgrund omfattar det totala antalet studenter på grundnivå,

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land MIGR 320011 150401 320011 Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (punkt 4 i övergångsbestämmelserna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Svenskar bosatta utomlands

Svenskar bosatta utomlands Svenskar bosatta utomlands Folke Westling [SOM-rapport nr 2012:09] Svenskar bosatta utomlands Introduktion En ökande cirkulär migration är utmärkande för den globala utvecklingen. Omkring var 20:e svensk

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan!

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Folkbokföringslag (1991:481)

Folkbokföringslag (1991:481) SFS 1991:481 Källa: Rixlex Utfärdad: 1991-05-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:283 Folkbokföringslag (1991:481) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer