Som om orden handlade om mig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som om orden handlade om mig"

Transkript

1 Som om orden handlade om mig Språk för desorientering och omorientering i psalmtexter i Svenska kyrkans begravningsgudstjänster Liza L Lundkvist Liza L Lundkvist Vt 2014 Kandidatuppsats i teologi, 15 hp

2 Let your experience touch the altar. In the Rawness of Life, in your times of limit-experiences, when Death and Life dances together, when your Despair kisses your Hope, in those times filled with "rumors of angels", that is, hints of some hidden Meaning, then lift your voice and dare to share those matters with others and with God. God has always been, is and will be there. And you will know it. Liza L Lundkvist 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Problemformulering, arbetsfrågor och syfte Teori och metod Tre dimensioner och tre motiv i textanalysen Brueggemanns psaltarmotiv Källor och angränsande forskning Avgränsning och begrepp Disposition Begravningsgudstjänsten och psalmen Svenska kyrkans mål med begravningsgudstjänsten Psalmboken och den mänskliga psalmen Den svenska psalmbokens framväxt The hymn explosion. Svensk psalm i förändring Identifikationspsalmen Begravningsgudstjänstens utmaning och möjlighet Svenska kyrkan och den relationella utmaningen Den kommunikativa, gränsöverskridande och läkande riten Psalmtexters utmaning och möjlighet i begravningsgudstjänsten Sex psalmtexter Analysredskap Bred dina vida vingar (SvPs86 190) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen Blott en dag (SvPs86 249) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen 41 3

4 3.4 Var inte rädd (SvPs86 256) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen Härlig är jorden (SvPs86 297) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen Med hjärtats tillit (Ps ) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen Stad i ljus (Ps ) Historisk bakgrund Psalmtextanalys Reflektioner. Psalmen i begravningen Sammanfattande reflektioner 60 Summary 65 Käll- och litteraturförteckning 66 4

5 1. Inledning Det var som om orden handlade om mig, säger hon. Vi har nyss avslutat begravningsgudstjänsten för hennes yngre bror, som omkommit tragiskt. I mitt yrke som sångerska har jag under de senaste fem åren mött många sörjande människor i begravningssammanhang. Men just detta möte har jag burit med mig på ett särskilt sätt. Kvinnan ringer några dagar senare och vill tacka. Hon berättar att hon för en tid sedan valde att gå ur Svenska kyrkan därför att den inte tycks angå henne och att hon valt att tro på sitt eget sätt. Men en av psalmerna i begravningsgudstjänsten överrumplade henne, Ylva Eggehorns Var inte rädd. Kvinnan är van seglare och sover ofta i sin båt ute på havet. Där ser hon stjärnorna växa fram när det klarnar. Psalmens strofer som handlar om stjärnor som växer ur hans famn och en mörklagd hamn, som vi ännu inte ser, men färdas mot, blev möjliga att relatera till och gav henne ett mönster för orientering i sin sorg. Hon mötte sig själv i psalmtexten. Svenska medborgare har höga förväntningar på Svenska kyrkans verksamhet i tider av kris och mötet med döden. 1 Ingrid Persenius beskriver det mångkulturella samhället som ett samhälle i andlig och existentiell nöd 2, där brist på naturliga tolkningsmönster och sociala sammanhang i svåra livshändelser karaktäriserar samhället. Det gäller till exempel mötet med döden. Persenius menar att kyrkan har en viktig funktion som meningsskapare och stöd i svåra livssiuationer. Därför utmanar hon kyrkan att forma begravningsriten så att den hjälper människor att integrera händelsen i sina liv och bli ett steg i sorgebearbetning och därmed ett steg till återhämtning. 3 Psalmsången har i alla tider erbjudit ett språk för glädje, men också för vägledning, sorg, klagan och tröst. Psalmsången spelar också idag en viktig roll i begravningsgudstjänsten. 4 Men på vilket sätt kan psalmerna i begravningsgudstjänsten fungera som ett verktyg i den tolkningsprocess människor går igenom i sin sorg? Beskrivs människans sorgeprocess, hennes existentiella frågor och desorientering i psalmtexter som används idag? På vilket sätt förmedlas tillit till Guds närvaro i livets svåraste stunder? 5 Det är frågor som ligger till grund för denna uppsats. Det är också frågor jag bär med mig som psalmtextförfattare och i min blivande yrkesroll som präst i Svenska kyrkan. 1 Ingrid Persenius, Omsorg och mänsklig värdighet, Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Psychologia et sociologia religionum, Uppsala universitet, 2006), Persenius, Persenius, Biskopsmötet, Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar (Uppsala: Ärkebiskopsämbetet, 2006), 38ff. 5 Biskopsmötet, 11. 5

6 1.1 Problemformulering, arbetsfrågor och syfte Det problem som behandlas i uppsatsen gäller psalmtextens funktion vid begravningar. Min problemformulering lyder: Vilken funktion kan svenska psalmtexter fylla i en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, främst när det gäller att gestalta människans desorientering och omorientering? Syftet med undersökningen är att väcka eftertanke när det gäller psalmtexters roll för sörjande människors möjlighet till identifikation, kommunikation och meningsskapande i begravningsgudstjänsten och därmed bidra till ett mer medvetet val av psalmer. Jag använder mig av följande arbetsfrågor för att besvara problemformuleringen: - Hur beskrivs Svenska kyrkans utgångspunkt för och målsättning med begravningsgudstjänsten i Kyrkoordningen (KO) och biskopsbrevet Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar, från 2006? (Kapitel 2) - Vad innebär det att betrakta begravningsgudstjänsten som rit? (Kapitel 2) - På vilket sätt gestaltas människa, livet och Gud i psalmer som används och föreslås användas i begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan? (Kapitel 3) - Vilka funktioner kan de olika psalmtexterna tänkas ha i begravningsgudstjänsten utifrån olika motiv? (Kapitel 3) 1.2 Teori och metod Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt och hör hemma inom praktisk teologi. Problemställningen gränsar till både hymnologiska och sociologiska forskningsfält. Den hermeneutiska strävan inom disciplinen praktisk teologi beskrivs hos Gerben Heitink som essentiell. Att studera människans kristna tro i praxis, vilket är ett bredare begrepp än praktik, innebär att studera all hennes interaktion med dess värderingar, normer och intressen och dess samspel med den kristna trons uttryck. 6 När det gäller textanalysdelen i uppsatsen används ett fenomenologiskt och kognitivt synsätt. Det innebär att jag använder mig av ett receptionsperspektiv och en personlig tolkning som, där det är möjligt, kombineras med svenska psalmforskares iakttagelser. Andra tolkningar kan naturligtvis göras än uppsatsens egna. Uppsatsens metoder utgörs av litteraturstudier och textanalys. Litteraturstudierna syftar till att presentera vad Svenska kyrkan vill med begravningsgudstjänsten, samt att ge en bakgrund till analysen av psalmtexterna och den nuvarande kontext där de förekommer. För det första undersöks 6 Gerben Heitink, Practical Theology History, Theory, Action Domains: Manual for Practical Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999),

7 Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten som de uttrycks i Kyrkoordningen (KO) och biskopsbrevet om begravningar. För det andra studeras utvecklingen av svensk psalm i modern tid och då främst framväxten av identifikationspsalm. För det tredje undersöks begravningsgudstjänstens utmaningar och möjligheter i ett samhälle i förändring som påverkar både kyrka och människa samt relationen dem emellan. Textanalyserna syftar till att undersöka psalmtexterna utifrån att de används i begravningsgudstjänst Tre dimensioner och tre motiv i textanalysen Som metod för att förstå psalmtexternas motiv av människans orientering används tre dimensioner med tillhörande frågor. Här ges endast en kort introduktion till dessa. Metoden presenteras mer utförligt i inledningen till kapitel 3, Sex svenska psalmtexter. De tre dimensionerna formuleras på följande sätt: - Människan. Hur beskrivs människan i denna psalmtext? Vad säger texten om människans aktuella livssituation och orientering? Beskrivs kriser, och i så fall, på vilket sätt? Genomgår människan, eller har hon genomgått, någon rörelse eller förändring? Vilka faktorer står bakom den? - Livet. Vad säger texten om den mänskliga existensen? Beskrivs döden och i så fall, på vilket sätt? Vilka bilder används för livet före och efter döden? - Gud. Tilltalas Gud i psalmen? Hur beskrivs Gud? Hur beskrivs Guds förhållande till människan? Är Gud närvarande, och i så fall på vilket sätt? De tre dimensionerna kombineras med Walter Brueggemanns analys av Bibelns psaltarpsalmer. I nästa avsnitt följer en översikt över hans förståelse för deras övergripande budskap och de tre motiv av orientering han har identifierat i dem Brueggemanns psaltarmotiv Psaltarpsalmernas egentliga budskap är att sann gemenskap med Gud inte kan skiljas från livets växlingar och kriser 7 och att de alltid måste tolkas in i det aktuella sammanhanget för att få en mening. 8 Psaltarpsalmerna säger något om människans erfarenheter och vad de gör med henne, men talar också om vad som händer när hon låter erfarenheterna möta psaltarpsalmerna. De 7 Walter Brueggemann, The message of the Psalms (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984), Brueggemann, The message of the Psalms,

8 ger oss ett mönster för bön på ett nytt sätt. Psaltarpsalmernas språk är opolerat, djärvt och passionerat. 9 När vi i vår egen livssituation möter det, skapas ny förståelse av vår verklighet. Kanske blir vi smärtsamt medvetna om hur våra liv är just nu. Bönen handlar om att låta psalmernas verklighet möta vår egen och då kan den djupaste sanningen bana väg för den djupaste styrkan och sann gemenskap med Gud. 10 Här finns också en modell för dialog med varandra. Det karaktäristiska och ärliga språket är något som saknas i dialogen mellan människor, både i samhälle och kyrka, där vi många gånger finner modeller för monolog. Statsmakter möter motstånd med muskler och manipulation och kyrkan imiterar ofta dessa förhållanden genom att på olika sätt slå fast det som är sant. 11 Brueggemann schematiserar psaltarpsalmernas innehåll i tre motiv: trygg orientering, smärtsam desorientering och överraskande omorientering. Människan är subjekt i de allra flesta texterna. Gud är det direkta objektet. Människan beskriver sin livssituation och vem Gud är för henne, samtidigt som hon vänder sig till Gud. Den trygga orienteringens psaltarpsalmer 12 beskriver en lycklig människa som tackar Gud för medgången och bekräftas av andra tacksamma människor. Det trygga livet tas för givet. Hon förväntar sig inga hot och är inte rädd. Hennes orientering är tydlig: Tron är viktig och psalmerna uttrycker förtröstan. Det finns någon att lita på och tvivel är inget alternativ. De beskriver ett friktionsfritt liv i balans och symmetri i en välordnad värld som kommer att bestå till evig tid. Skapelsen är central som ett Guds förordnande, en garanti att Gud fortsätter att vaka över livsprocessen. Livet som system är i sig trovärdigt, eftersom det är givet av Gud och blir på så sätt ett fredat utrymme där kaosmakterna och döden inte riktigt kan utmana oss. Gud är skapare och tillvarons grund, pålitlig och fast och har människans hela liv i sin hand. En religion med orienteringsfokus tänker som det moderna samhället: med nog mycket kunskap kan mörkret tillintetgöras. Brueggemann menar att kyrkan med nödvändighet behöver våga använda även de psaltarpsalmstexter som uttrycker nästa motiv: desorientering. Den smärtsamma desorienteringens psaltarpsalmer 13 brottas med ett liv i nöd och motgång och beskriver människans rop till Gud i den situationen. Nöden uttrycks fritt och expansivt, men även i en sträng, behärskad form. Psaltarpsalmens människa omfamnar mörkret som en kärna i sin tro och i sitt liv. Hon verkar veta att nytt liv inte uppstår någon annanstans än där. Psaltarpsalmernas 9 Walter Brueggemann, Praying the Psalms. Engaging scripture and the Life of the Spirit (Oregon: Cascade Books, 2007), 6ff. 10 Brueggemann, Praying the Psalms, Brueggemann, Praying the Psalms, xvii. That mode of monologue, moreover, is often imitated in the life of church where truth comes along with power, and in interpersonal relations where power is always operative. 12 Brueggemann, The message of the Psalms, Brueggemann, The message of the Psalms, 51. 8

9 dramaturgi visar på vägar in i, men också genom och ut ur mörkret, vilket uttrycker en återkommande ordning i desorienteringen som kan kännas igen hos människan. Människan är å ena sidan desperat. Hennes klagan är intim och personlig och hon beskrivs som sårbar, ibland övergiven, ibland arg. Å andra sidan är hon djupt troende. Livet må vara desorienterat, men också då vänder hon sig till Gud som hon tycker sig känna. Därför är desorienteringspsalmerna inte uttryck för tvivel, men snarare för djärv, modig och förvandlande tro med en närmast juridisk kvalitet. Människans begäran är kraftfull. Hon har inte råd eller tid att vara ädel, utan gör ibland Gud ansvarig. Livet beskrivs ibland som en pilgrimsfärd genom mörker. Livet är inte på låtsas och verkligheten behöver inte beskrivas bättre än den är. En viktig plats i dessa psalmer är the pit, gropen, som står för död, övergivenhet, besvikelse eller avskildhet, något människan inte skyddas ifrån. Hon är inte här för att hon straffas eller förtjänar det. Den är en plats där Gud ger nytt liv. En annan viktig plats är den under vingarna. Utan att förneka gropen, ses Gud som ett skydd i den situation som är. Breuggemann menar att detta är typiskt för psaltarpsalmernas språk: mitt i nöden, uttalar den utsatte behovet av Guds beskydd. Gud är deltagande och medkännande och trofast, snarare än oföränderlig. Inget av det människan erfar behöver tonas ner, Gud behöver inte skyddas, utan kan ta emot hennes fulla tal. Gud är den som kan göra något åt situationen och kan övertygas om att agera genom ett ingripande, ett mirakel. Det är inte tänkbart att Gud skulle höra och inte agera. Människan har lovat att tacka Gud och Gud har lovat att besvara. Mitt i desorienteringen sker något som leder in i nästa motiv: den överraskande omorienteringen. 14 Människans situation är förändrad, utan att vi förstår hur det gick till. 15 Känslan av desperation är plötsligt bytt i glädje och tacksamhet. Hon har talat, någon har lyssnat, sett henne och agerat. När livet återvänder efter en tid i mörker, följer en närmast gränslös tacksägelse. Livet kan förändras, men det ligger utanför vår kontroll. Klagopsalmernas struktur är det mest grundläggande retoriska mönstret i det gammaltestamentliga uttrycket för tro. Formen innehåller som helhet en rörelse från elände till glädje. Glädjen står aldrig fri från sin bakgrund, den förstås alltid i ljuset av bekymren, men är också därför äkta. 16 Rörelsen i psaltarpsalmerna går från ett ordnat liv till en bruten existens som förts in i en ny glädje, en ny ordning. Men här finns också en annan rörelse: vi kan aldrig mer gå hem. Den som en gång öppnat upp för uppriktigheten ser ingen väg tillbaka in i det slutna. Den vändning som sker i mörkret är oförklarlig och kan inte 14 Brueggemann, The message of the Psalms, Brueggemann, The message of the Psalms, 57. I t ex Ps 13, mellan vers 4 5 och psalm 22, mellan vers Brueggeman, The message of the Psalms, 57. Han syftar på några klagopsalmer: t ex. Ps. 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 123, 126,

10 kontrolleras. Människan kan inte förklara den nya nåd hon fått, men kan göra vad hon gör bäst: berätta, återge, vittna. Gud är en erfarenhet som kan förvandla verkligheten. Texterna handlar inte i första hand om den naturliga utgången av problemen, men om den transformation, som bara är möjlig genom Gud som skapar liv där inget liv verkar möjligt. Man kan tolka denna tacksamhetsdel av psalmen som det viktiga, att de tidigare beskyllningarna och protesterna är missförstånd och därför orättvisa. Men processen av klagan är en viktig väg till Gud. Det är den ärliga och riskfyllda adresseringen till Gud som ger relationen nya möjligheter att bli trovärdig. Orienteringspsalmen och omorienteringspsalmen kan ibland vara svåra att skilja åt. Den nya orienteringen står sällan i motsats till den gamla, men ger sammanhang och äger alltid en klangbotten av det människan mött i djupet. Hennes erfarenheter av livet är svåra. Ändå är livet nytt. 1.3 Källor och angränsande forskning Viktiga källor för uppsatsen är Svenska kyrkans egna dokument. Kyrkoordningen (KO) från 1999 samt Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar, från biskopsmötet 2006, används för att förstå Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten. De analyserade psalmtexterna återfinns i Den svenska psalmboken 1986 (SvPs86) samt psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet (Ps2000). I Ett samband att beakta - psalm, psalmbok och samhälle undersöker Per Olof Nisser sambandet mellan samhällsutveckling och utvecklingen av svenska psalmer, främst hur detta kom till uttryck i arbetet med SvPs års psalmbok föregicks av en revision som formellt varade mellan 1969 och 1986, men hade redan inletts genom andra processer. Ny bruksmusik för gudstjänster växte fram i spåren av kulturella samhällsförändringar, bl a den s k andliga visan. En av de bärande idéerna i utvecklingsarbetet, som också är intressant för uppsatsens syfte, var orienteringen mot identifikationsteman i psalmen. 17 I licentiatuppsatsen Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan från 2011, studerar Karin Karlsson främst text och musik i psalmer i psalmbokssupplementet Psalmer i 2000-talet i relation till de mål och riktlinjer som sattes upp för projektet. Ett övergripande mål var att skapa en psalmbok för alla, vilket skulle innefatta aktivt sökande efter psalmer inom många olika områden. Inklusivitet, formuleringar som utmanar traditionella gudsföreställningar och öppna psalmer, var viktiga ambitioner. 18 Karin Karlssons arbete har varit betydelsefull för uppsatsen främst när det 17 Per Olof Nisser, Ett samband att beakta psalm, psalmbok och samhälle (Skellefteå: Artos och Norma Bokförlag, 2005), 18f. 18 Karin V Karlsson, Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan.(2011). Licentiatuppsats vid Göteborgs universitet,

11 gäller psalmens historiska utveckling, samt vissa uppgifter gällande de två psalmer i Ps2000 som analyseras i denna uppsats. Anna J Evertssons avhandling Gå vi till paradis med sång från 2002 innehåller intervjuer, psalmanalyser och jämförande studier av psalmtexterna och begravningens övriga textmoment. 19 Evertssons avhandling har gett uppslag i psalmtextanalysen och en förståelse för de mest frekventa psalmerna i begravningssammanhang, vilka redovisas i Göran Gustafssons undersökning från Någon nyare, mer omfattande undersökning av psalmers användning i begravningsgudstjänster finns inte. Dock har teol dr och kyrkoherden Lars Eric Axelsson, redovisat i stort sett samma resultat i sin artikel Psalmer vid kyrkliga handlingar i Årsbok för Svenskt gudstjänstliv 81/2006. Axelssons studie bygger på en genomgång av egna noteringar från 1991och framåt. Ingrid Persenius avhandling Omsorg och mänsklig värdighet, från 2006, analyserar behovet av förbättringsarbete inom begravningar i Svenska kyrkan och tolkar empiriska undersökningar om svenska medborgares relation till dem. Hon gör en analys av begravningsgudstjänsten som rit och dess betydelse i sorgebearbetning och menar att den kunskapen borde få konsekvenser för ett medvetet förbättringsarbete för begravningarna. 20 Hon gör också en fallstudie i en svensk församling, där anhörigas och församlingsanställdas förbättringsförslag med särskilt fokus på begravningsverksamhet analyseras. En andra källa som använts för att förstå begravningsgudstjänstens betydelse är Charlotte Winthers masteruppsats från 2013, Begravningar i dagens Sverige - den personliga traditionen. Hon studerar i femton intervjuer vad människor efterfrågar beträffande begravningar och ställer bl a frågan om varför antalet ceremonilösa begravningar ökar. Hon sammanfattar flera sekulariseringsteorier som hon relaterar till begravningsgudstjänstens situation i Svenska kyrkan. Relevant för uppsatsen är förståelsen av begravningsgudstjänsten som rit. Lena Petterssons artikel Inför begravningsgudstjänsten. Ett utvecklingsprojekt för begravningsmusik från 2012, har varit viktig för avsnittet om begravningen som utmaning och möjlighet. 21 Hon beskriver en process i Lund som utgick från frågeställningar om rollfördelning i begravningen, om begravningen som en gudstjänst eller privat ceremoni, samt kyrkomusikerns ansvar för musiken i begravningsgudstjänsten. Processen mynnade ut i en för församlingarna i Lund gemensam begravningspastoral där synen på begravningsgudstjänsten beskrivs, samt ett musikmaterial att delas ut till sorgehus via begravningsbyråer. 19 Anna J. Evertsson, Gå vi till paradis med sång. Psalmers funktion i begravningsgudstjänsten (Lund: Arcus, 2002), Persenius, 174 ff. 21 Lena Pettersson, Inför begravningsgudstjänsten. Ett utvecklingsprojekt för begravningsmusik i Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv, 87 (2012), :

12 I Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv, 2001, skriver Sven- Åke Selander om språkets betydelse och begränsning när kyrka möter samhälle. Artikeln ger ett bidrag till delen om psalmtexternas utmaning och möjlighet i begravningsgudstjänsten. Walter Brueggemann är professor i exegetik vid Columbia Theological Seminary, Georgia, USA. Brueggemann har utvecklat en analysmodell av Bibelns psaltarpsalmer i tre dimensioner där han utgår från deras mänskliga erfarenhetsgrund. Analysen finns beskriven i The message of the Psalms, från 1984 och en andra upplaga, Praying the Psalms. Engaging scripture and the life of spirit, Uppsatsen använder sig av båda upplagorna för psalmtextanalysen. Den första upplagan har en mer utförlig analys av psaltarpsalmer varifrån vissa verktyg har hämtats. Den andra upplagan redovisar en djupare förståelse för det teologiska språket och kontexten där psaltarpsalmerna växt fram. Per Olof Nissers Änglarna sjunger i himlen. Bakgrund, tema, perspektiv, från 2002, har varit till nytta för uppsatsens textanalys. Det gäller även Inger Selanders När tron blir sång. Om psalm i text och ton (2008). I Från plikten till hjärtat. Förändringar i vardagens gudstjänster, en artikel av Kajsa Ahlstrand i Svenskt Gudstjänstliv, årgång 84/2009, beskrivs ett forskningsprojekt om religionernas betydelse och främst 1000 människors möte med Svenska kyrkans gudstjänstliv i en vanlig svensk stad, den s k Enköpingsstudien, som pågick mellan Avgränsning och begrepp Sex psalmtexter analyseras i uppsatsen. Fyra av dem finns i SvPs86 och två i Ps2000. Tre av de fyra psalmerna i SvPs86 är valda enligt Göran Gustafssons och Lars Eric Axelssons undersökningar av de mest frekvent använda psalmerna i begravningssammanhang, Härlig är jorden, Blott en dag samt Bred dina vida vingar. 22 Axelssons studie bygger på en genomgång av egna noteringar från kyrkliga handlingar han hållit från 1991och framåt. En fjärde psalm han lägger till i listan är Ylva Eggehorns Var inte rädd. Den fick en mycket speciell ställning i samband med tsunamikatastrofen i Thailand 2004, vilket tros ha påverkat dess ökade användning. 23 Två av psalmerna har samma upphovskvinna, SvPs och 249 är båda skrivna av Lina Sandell. Uppsatsen ville också studera några psalmer ur tillägg till SvPs86, varav det nyaste, Ps2000, föreföll mest logiskt. Utrymmet i uppsatsen tillät två psalmer utöver de fyra i SvPs86. Ingen undersökning om användningsfrekvens finns för begravningspsalmerna i Ps2000, varför urvalet fick 22 Evertsson, Gå vi till paradis med sång, Lars Eric Axelsson, Psalmer vid kyrkliga handlingar i Årsbok för Svenskt gudstjänstliv, vol 81 (2006), :

13 göras på andra grunder. De två valda står först bland de sex psalmer som i registret föreslås för begravning. De skiljer sig åt på flera sätt, vilket ses som en fördel för analysen: författarna är man resp kvinna, de är skrivna i olika tider och i skilda kontexter. Jonas Jonssons översättning av Teologen Dietrich Bonhoeffers Med hjärtats tillit, 817, är skriven redan 1944 i en kontext av krig och förföljelse, nyöversatt inför arbetet med Sv2000. Stad i ljus, 830, är skriven av Py Bäckman under sent 80-tal i en icke-religiös kontext. 24 Något annat skäl till urval finns inte. Fyra av de sex psalmerna är skrivna av kvinnor. Uppsatsen har inget medvetet genusperspektiv, även om det är intressant att notera att två av de mest använda begravningspsalmerna i SvPs86 är författade av en kvinna, i en annars manligt dominerad psalmbok. 88% av psalmförfattarna i SvPs86 är män. 25 Sångbarheten är en viktig komponent för psalmers funktionsduglighet och musiken kan också den fungera inkluderande eller exkluderande. Dock tas här av utrymmesskäl ingen hänsyn till melodi och musik. Uppsatsen behandlar begravningsgudstjänsten inom Svenska kyrkan, alltså ej borgerlig eller ceremonilös begravning. Med begravningssammanhang avses enligt Biskopsbrevet om begravningar perioden mellan dödsbädd och avsked vid grav. 26 Begravningsgudstjänst avser ett specifikt avgränsat tillfälle under denna period, en särskilt utformad ceremoni med ritualliknande inslag, ej i hemmet, som inkluderar andra människor än bara familjen. Begreppet psaltarpsalm används om de gammaltestamentliga psalmerna, medan psalmtexter betecknar de texter ur SvPs86 och Ps2000 som analyseras i uppsatsen. Med begravningspsalmer avses psalmer som finns publicerade i SvPs86 eller Ps2000 och önskas, används eller föreslås i begravningsgudstjänster inom Svenska kyrkan, som församlings- och/eller solosång. Enligt Tage Kurténs definition av begreppet existentiella frågor, avses de frågor som en person ställer sig då hon försöker orientera sig i tillvaron på ett grundläggande sätt. 27 Uppsatsen har valt att använda begreppet enligt denna definition. 24 Kajsa Ahlstrand. Från plikten till hjärtat. Förändringar i vardagens gudstjänster i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, vol 84 (2009), 9 25: Karlsson, Biskopsmötet, Tage Kurtén, Livsfrågornas utmaning till teologin i Upptäckter i kontexten: Teologiska föreläsningar till minne av Per Frostin, red Sigurd Bergmann & Göran Eidevall (Lund: Institutet för kontextuell teologi, 1995),

14 1.5 Disposition Efter detta inledande kapitel ger kapitel två en bakgrund till frågan om psalmtexternas möjliga funktion i begravningsgudstjänsten. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet fokuserar på Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten. Det andra avsnittet ger en överblick över den psalmtextens historiska utveckling, främst i Sverige, med ett särskilt fokus på dess orientering mot identifikation och öppna tolkningar. Det sista avsnittet behandlar begravningsgudstjänsten som rit och dess utmaning och möjlighet i ett sekulärt samhälle. Kapitel tre inleds med en beskrivning av det analysredskap som använts i den efterföljande analysen av sex psalmtexter. Texterna analyseras en och en. Varje analys inleds med en kort historisk bakgrund och avslutas med en reflektionsdel. I kapitel fyra besvaras uppsatsens frågeställningar i en sammanfattande diskussion. Uppsatsen avslutas med Summary samt Käll- och litteraturförteckning. 14

15 2. Begravningsgudstjänsten och psalmen Kapitel två beskriver den kontext, där de aktuella psalmtexterna används eller föreslås för användning: begravningsgudstjänsten. Hur kan begravningsgudstjänsten förstås enligt Svenska kyrkans egna mål? Vad vill Svenska kyrkan att den ska förmedla till människor som befinner sig i sorg? Det första avsnittet (2.1) behandlar Svenska kyrkans nuvarande mål för begravningsgudstjänstens innehåll som de beskrivs i KO och biskopsbrevet om begravningar. Därefter (2.2) redogörs för hur psalmutvecklingen inom Svenska kyrkan sett ut och då främst texternas utveckling mot identifikation och öppna tolkningsmöjligheter. Kapitlets tredje avsnitt (2.3) ger några infallsvinklar på aktuell forskning om begravningsgudstjänstens utmaning och möjlighet idag, främst ur ett ritvetenskapligt perspektiv. Vad har riten att erbjuda människor i svåra situationer? 2.1 Svenska kyrkans mål med begravningsgudstjänsten I det följande avsnittet ges först en kort introduktion till vad en begravningsgudstjänst är, därefter redogörs för Svenska kyrkans egna utgångspunkter för och målsättningar med begravningsgudstjänsten som de beskrivs i Kyrkoordningen och biskopsbrevet. Sist i avsnittet redovisas dokumentens syn på och direktiv gällande psalmsångens funktion i begravningsgudstjänsten. En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är en offentlig gudstjänst som spelar en central roll i ett begravningssammanhang. Allt som kännetecknar en gudstjänst, finns också i begravningsgudstjänstens ordning: bön, bibelläsning och psalmsång. Där tar församling och anhöriga dessutom avsked av och överlämnar den som har dött till Gud. 28 Att överlämna någon i Guds händer genom den s k överlåtelsen, samt att be begravningsbönen, är obligatoriska moment och det som gör begravningen till en specifikt kristen begravningsceremoni. 29 Svenska kyrkan betonar att en viktig utgångspunkt för begravningssammanhanget är mötet mellan människans existentiella situation och det kristna hoppet. I Kyrkoordningens inledning formuleras detta på följande sätt: Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i 28 Kyrkoordning för Svenska kyrkan. (Stockholm: Verbum, 2006), 24 kap, Inledning. 29 KO, 24 kap, 2. 15

Begravning istället för dop

Begravning istället för dop Begravning istället för dop Om begravningen av barn som föds döda eller dör i späd ålder. Karin Larsdotter Umeå universitet VT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i historisk och praktisk

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar

Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig. Handledning för kyrkliga förrättningar Detta material kommer att publiceras i bokform inom år 2009. Du är med mig Handledning för kyrkliga förrättningar Innehåll Förord... 3 1 Förrättningarna i kyrkans och människans liv... 4 1.1 Om förrättningarnas

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi)

Studieplan. (Erga migrantes caritas Christi) Studieplan KRISTi kärlek till migranterna (Erga migrantes caritas Christi) Innehåll Inledning 3 Till dig som leder en Bildacirkel 4 Första träffen 7 Andra träffen Migrationen ett tidens tecken 13 Tredje

Läs mer

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna EURODIACONIA Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna Översättning av To Be and To Do. Diakonia and the Churches En rapport från Eurodiaconias teologiska arbetsgrupp Att vara och att göra diakoni.

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Fotokonst av Lotta Geisler I det här numret prövar vi något alldeles nytt en liten utställning med fotokonst. Den börjar redan på första sidan

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

1.1. Utredningens bakgrund

1.1. Utredningens bakgrund Bikt, tystnadsplikt och tystnadsrätt en utredning om pastoral praxis i Evangeliska Frikyrkan (2013-10-27) Författad av Lars-Göran Sundberg 1.1. Utredningens bakgrund Så långt tillbaka som förtroliga samtal

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer