Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Aktieägarinformation ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, måndagen den 22 april 2013 kl 16:00. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 april 2013, dels anmäla sig senast den 16 april. per telefon , per post till Studsvik AB, Box 556, Nyköping, per e-post per fax , eller via Studsviks hemsida, Vid anmälan bör aktieägare uppge namn personnummer / organisationsnummer adress och telefonnummer antal aktier Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier ska, för att ha rösträtt på årsstämman, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bank dagar före den 16 april Valberedning Studsviks valberedning har följande sammansättning: Bill Tunbrant, representant för familjen Karinen (ordförande) Stina Barchan, Briban Invest AB Malte Edenius Anders Ullberg, styrelseordförande Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter och arvoden till dessa. KALENDER FÖR EKONOMISK INFORMATION 2013 Rapport över första kvartalet per den 31 mars 22 april 2013 Rapport över första halvåret per den 30 juni 19 juli 2013 Rapport över de tre första kvartalen per den 30 september 23 oktober 2013 Bokslutsrapport 2013 Februari 2014 Årsredovisning 2013 April 2014 Rapporterna finns tillgängliga på vid publiceringstillfället.

3 Innehåll Kort om Studsvik 2 VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Marknad 4 Försäljning och resultat 6 Kommentarer till koncernens operativa segment 7 Hantering av risker 13 Förslag till vinstdisposition 15 Aktien 16 Finansiella rapporter 18 Koncernen 18 Moderbolaget 22 Noter till koncernredovisningen 26 Noter till moderbolagets redovisning 48 Revisionsberättelse 53 Bolagsstyrning 54 Styrelse och revisorer 58 Koncernledning 60 Femårsöversikt 62 Nyckeltalsdefinitioner 64 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1

4 Kort om Studsvik DET HÄR ÄR STUDSVIK Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Vi behandlar, stabiliserar och volymreducerar låg- och medelaktivt avfall i egna anläggningar i Sverige, England och USA. Vi testar material och reaktorbränsle i kvalificerade labora torier i Sverige samt levererar programvara och konsulttjänster som effektiviserar driften av kärnkraftverken. Vi utför även arbete direkt på plats i kundernas kärnkraftsanläggningar i samband med underhåll, modernisering och avveckling. Efterfrågan ökar på många av Studsviks marknader, eftersom många länder bygger och moderniserar kärnkraftverk för att möta ökande efterfrågan på el I KORTHET Koncernen redovisade förlust, huvudsakligen som en effekt av utvecklingen i USA-rörelsen. Studsvik och Westinghouse tecknade samarbetsavtal om avveckling av kärnkraftverk. Samarbetet avser Europa med initialt fokus på Tyskland och Sverige. Avtal värt drygt MSEK 150 tecknades med LLW Repository Ltd om att under 2013 transportera och behandla de återstående 10 värmeväxlarna från Magnox nedlagda kraftanläggning i Berkeley, Gloucestershire, England. Avtal tecknades om försäljning av det franska dotterbolaget Studsvik SAS. Michael Mononen utsågs till VD i Studsvik AB. AFFÄRSIDÉ Att erbjuda kvalificerade tjänster, som kännetecknas av ny - tänk ande, effektivitet och säkerhet, till den internationella kärn krafts industrin inom områdena avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. STRATEGIER Tillväxt under lönsamhet Vi förstärker vår position och lönsamhet genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv. Produkter och tjänster Vi fokuserar på produkter och tjänster som ökar kundernas lönsamhet, bidrar till säkerheten samt underlättar för kunderna att ta sitt miljöansvar. Vi har en lång tradition av hög innovationstakt och bedriver egen teknik- och metodutveckling utifrån kundens behov. Marknad Vi bedriver verksamhet på en marknad med höga inträdeshinder. Vår starka marknadsposition ligger till grund för en fortsatt positiv utveckling. Etableringar på nya geografiska marknader sker successivt när efterfrågan på Studsviks tjänster bedöms vara tillräcklig. Partners och samarbeten Vi agerar självständigt på marknaden, men utvecklar våra tjänster i nära samarbete med kunder och myndigheter. Vid utveckling av nya tjänster eller vid upphandling av stora projekt kan konkurrenskraften stärkas genom strategiska partnerskap, antingen med högt specialiserade nischaktörer eller med globala storföretag. Organisation Vår organisation präglas av korta beslutsvägar och en tydlig geografisk ledningsstruktur med stark inriktning på lönsamhet och kundtillfredsställelse. Nyckeltal Försäljning, MSEK 1 254, ,7 Rörelseresultat, MSEK 19,4 53,6 Resultat efter finansnetto, MSEK 33,2 40,7 Resultat per aktie, SEK 5,82 2,77 Rörelsemarginal, % neg 4,5 Soliditet, % 36,3 37,7 Eget kapital per aktie, SEK 58,19 66,77 Antal anställda, medelantal FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

5 Fokus på att återställa lönsamheten Under 2012 genomförde Studsvik ett antal förändringar för att stabilisera verksamheten och förbättra lönsamheten. Vi har sett över kostnadsmassan, minskat vår riskexponering och genomfört investeringar i såväl framtida lönsam teknik som strategiska samarbeten. Åtgärderna är viktiga steg i arbetet med att förbättra lönsamheten och samtidigt ta tillvara de tillväxtmöjlig heter vi ser. Studsviks resultat för 2012 var inte tillfredsställande. Till viss del förklaras det av att förändringsarbetet påverkade resultatet negativt, men det var också en effekt av den förlustbringande amerikanska verksamheten. Rörelseresultatet försämrades med drygt MSEK 70 till MSEK 19, samtidigt som kassaflödet efter investeringar var negativt och uppgick till MSEK 56,2. Av resultat försämringen svarar den amerikanska verksamheten för MSEK 43,5 och exklusive denna verksamhet uppvisar koncernen en rörelsemarginal på 2,4 procent. Åtgärder för att återställa lönsamhet i USA har därför högsta prioritet Global Services fortsatte sin positiva utveckling med ett stort flöde av affärer. Utvecklingen inom programvaruverksamheten var positiv på flertalet marknader, med nyförsäljningar i bland annat Ryssland och Japan. Under året positionerade Global Services sig i Storbritannien och Frankrike och långsiktigt skapar det goda utsikter för området. I början av året genomfördes ett stort underhåll av anläggningarna i Studsvik, vilket hade negativ påverkan på produk tionsvolymen, men som gör att Studsvik står starkt inför framtiden. Under året lyckades vi också kvalificera en egen transportflaska för bränsle element. Därmed får vi bättre styrning av transporterna till och från våra anläggningar, vilket påverkar lönsamheten positivt framöver. Beslutet 2011 att stänga 8 reaktorer i Tyskland ledde till minskad efterfrågan och prispress på Studsviks tjänster på denna marknad. Marknadsläget stabiliserades under 2012 och vi har reducerat vår organisation med cirka 10 procent och uppnådde ett positivt resultat trots omställningen. Under året tecknade Studsvik och Westinghouse ett strategiskt viktigt samarbetsavtal om att tillsammans leverera ett fullserviceerbjudande vid avveckling av kärnkraftverk, med initialt fokus på Tyskland och Sverige. Initiativet togs mot bakgrund av att Tyskland har beslutat att fasa ut samtliga 17 kärnkraftsreaktorer fram till 2022 och att en åldrande population av kärnkraftverk i övriga världen utgör en intressant marknad. Vår verksamhet i Frankrike har under en längre tid varit förlustbringande. I slutet av 2012 tecknade vi därför avtal om försäljning av den franska verksamheten. Förbränningsanläggningen i Sverige hade hög beläggning och god lönsamhet under Smältanläggningen hade vissa problem med behandlingen av ett antal tidigare kontrakterade ånggeneratorer, vilket ledde till ökade kostnader, men detta är nu åtgärdat. Orderstocken är stark och vi kan se fram emot god beläggning Därutöver ser vi intressanta framtida affärsmöjligheter i Spanien, Belgien, Italien, Japan och Frankrike. I Storbritannien fortsatte verksamheten inom metallbearbetning att växa, vilket ledde till att vi införde ett andra arbetsskift vid vår anläggning i början av året och fördubblade produktionen till nära ton under Under året tecknades ett viktigt femårigt avtal om att behandla ton avfall per år från mineral industrin under perioder då anläggningen normalt är lågt belagd och ett kontrakt tecknades om att behandla de återstående 10 värmeväxlarna från Magnox nedlagda kraftanläggning i Berkeley. Studsvik dominerar marknaden för stora kompo nenter i Storbritannien och vår verksamhet har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning. I USA togs ett antal steg i rätt riktning under Ett avtal tecknades med WCS i Texas om deponering av befintligt avfall, vilket innebar att vårt ansvar för det historiska avfallet upphörde. Vi tecknade också ett avtal med WCS för deponering av avfall under perioden , som ger trygghet när det gäller fram tida ansvar och kostnadsnivåer. Under året pågick infasningen av vårt joint venture, Semprasafe, med Energy Solutions, som syftar till att behandla avfall från kärnkrafts industrin i Erwinanlägg ningen. Avtal tecknades med ett antal kraftverk, men affärsmodellen tar tid att etablera. Vi behöver fortsatt arbeta med att öka inflödet av material till anläggningen i Memphis och konsultverksamheten har varit dåligt belagd. Sammantaget kan jag konstatera att ett antal viktiga steg tagits i arbetet med att skapa förutsättningar för lönsamhet och framtida tillväxt. Vi befinner oss på växande marknader inom avveckling och avfallshantering och det byggs för närvarande 65 nya reaktorer i världen, vilket skapar affärsmöjligheter i form av tester av material och bränsle och ökar efterfrågan på konsulttjänster och på våra världsledande programvaror. Studsvik har goda möjligheter att spela en viktig roll på alla dessa marknader. Men för att kunna tillvarata dessa möjligheter måste vi på kort sikt skapa en stabil lönsamhet. Som nytillträdd VD ser jag det som absolut prioriterat att åstadkomma detta. Nyköping i mars 2013 Michael Mononen Michael Mononen tillträdde befattningen som VD och koncernchef för Studsvik den 1 mars 2013 och efterträdde då Anders Jackson. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Studsvik AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för KONCERNENS VERKSAMHET Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Kunderna utgörs främst av kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs vid egna anläggningar i Europa och USA samt i kundernas anläggningar. Bolagets affärsidé är att leverera kvali ficerade tjänster, som kännetecknas av nytänkande, effektivitet och säkerhet, till den internationella kärnkraftsindustrin. Tjänsterna sträcker sig över kärnkraftverkens hela livscykel vad gäller avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Koncernens verksamhet bedrivs i fem segment. Segmentsindelningen är huvudsakligen geografisk med de operativa segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. MARKNAD NYBYGGNATION, EFFEKTIVISERING OCH AVVECKLING Världens behov av elektricitet förväntas växa årligen med 2,4 procent enligt International Atomic Energy Agency (IAEA). Det gör el till den snabbast växande energikällan. Tillväxten är störst i utvecklingsländer, där behovet mer än tredubblas fram till För närvarande är 435 reaktorer i drift i världen, 65 nya byggs och 114 befinner sig i planeringsstadiet. Tillväxten är hög i Asien, främst i Kina, Indien och Sydkorea, men även i Östoch Väst europa i länder som Finland och Frankrike, samt i USA. Två tredje delar av nybyggnationen förväntas äga rum i Asien. 358 av de 435 kärnkraftverk som är i drift är 20 år eller äldre. Många länder har valt att genomföra effektiviseringsprogram för att förlänga livstiden i förhållande till de förväntade åren som initialt planerats. 138 kärnkrafts reaktorer har stängts och avvecklingsarbeten pågår i flertalet av dessa eller har slutförts. Studsvik gynnas både av nybyggnation och effektiviseringar, dels genom verksamheten i Global Services, dels genom de kärntekniska ingenjörstjänster som erbjuds i samtliga segment. Global Services utför tester av material och bränsle för befintliga och nya reaktorkonstruktioner och utvecklar program vara som stödjer reaktordriften. Ingenjörer utför säker hets- och radiologiska studier för de planerade kärnkraftverken och i samband med effektivisering samt upprättar de avfalls- och avvecklingsplaner som måste finnas på plats före byggstart. Under drift av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar genereras avfall. En stor mängd låg- och medelaktivt avfall kommer även att genereras i samband med att reaktorer planenligt stängs under de närmaste åren. Många länder har också börjat ta hand om anläggningar och avfall från och 1960-talen då de första kraftproducerande reaktortyperna utvecklades och det militära bruket av kärnenergi ökade. Studsvik kan genom att behandla och volymreducera avfallet minska avfallsvolymen och samtidigt stabilisera materialet kemiskt, vilket sänker lagringskostnaderna och bidrar till en säkrare förvaring. Studsviks marknad för behandling av avfall ökar också på grund av ny lagstiftning i många länder. Kärntekniskt avfall slutförvaras alltid i de länder som producerat det, men vissa länder tillåter att avfallet sänds utomlands för behandling och volymreducering innan det slutförvaras i ursprungslandet. Det gör att Studsvik tar emot och behandlar låg- och medelaktivt avfall från europeiska länder som England, Tyskland, Italien och Finland. Under 2011 beslutade Tyskland om en utfasning av kärnkraften. Åtta av Tysklands reaktorer, som ställdes av temporärt i mars 2011, förblir avställda samt resterande nio reaktorer ska fasas ut under perioden Marknaden för avveckling och hantering av avfall från den tyska kärnkrafts industrin kommer att öka som en effekt av beslutet. 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 VÄL POSITIONERADE Studsvik erbjuder tjänster i ett kärnkraftverks alla faser i livscykeln, vilket gör att företaget gynnas av nybyggnationer, uppgraderingar och avveckling av gamla reaktorer. Vid uppgraderingar av reaktorer kan Studsvik bidra med samma typ av ingenjörstjänster som vid nybyggnation. När ett kärnkraftverk ska avvecklas behöver arbetet planeras noggrant och olika typer av beräkningar och analyser genomföras samtidigt som metoder för hur avfallet ska behandlas ska identifieras. Inom området konkurrerar Studsvik företrädesvis med konsulter utan särskild inriktning på kärnteknik, bland annat svenska Sweco och ÅF samt i Storbritannien Aker Solutions och AMEC. Inom området driftoptimering har kunderna ofta egen kompetens och verksamhet samtidigt som vissa forskningsinstitut erbjuder denna typ av tjänster. Kommersiellt inriktade konkurrenter saknas dock i stor utsträckning, vilket tillsammans med en internationell kundkrets och kvalificerade uppdrag ger Studsvik en unik position på marknaden under kärnkraftverkens livscykel. Inom området avfallshantering är Studsvik ensamt i världen om att kunna volymreducera och friklassa metall från mycket stora komponenter. Studsvik har också en världsledande teknik för att stabilisera och volymreducera komplexa avfallstyper, exempelvis jonbytarmassor, genom den patenterade THOR-tekniken. STUDSVIKS VERKSAMHETSOMRÅDEN AVFALLSHANTERING Allt avfall som genereras från kärnkraftsindustrin, såväl under driftsfasen som under rivningsfasen, måste slutförvaras i särskilda anläggningar. Det ligger ett stort miljömässigt och ekono miskt värde i att reducera och kemiskt stabilisera dessa volymer. Studsvik har utvecklat metoder för att behandla olika typer av kärntekniskt avfall. Metoderna sänker kundernas kost nader för efterföljande hantering och lagring väsentligt. Studsvik bearbetar och behandlar avfall i egna anläggningar, men utför även tjänster direkt i kunders anläggningar. Tjänster som utförs på plats hos kunder är exempelvis karaktärisering, sortering och paketering av avfall, stabilisering och solidifiering av vått avfall, kompaktering av torrt avfall samt mätning av radioaktivitet i avfall inför behandling och återvinning. De tjänster som utförs i egna anläggningar syftar till att sortera, stabilisera och volymreducera avfall, för att därigenom minska kostnaderna för lagring och slutförvaring. Stora volymer metalliskt material kan efter Studsviks bearbetning återvinnas. Organiskt avfall behandlas vanligen med olika termiska processer för att åstadkomma en kemiskt stabil produkt, som lämpar sig för lagring eller slutförvaring, men också genom mätning och sortering för att reducera volymen avfall. Utöver traditionell förbränning utnyttjar Studsvik pyrolys där ämnen behandlas genom torrdestillation utan syretillförsel. Koncernen har utvecklat en egen pyrolysprocess som fått namnet THOR SM med vilken både torrt och vått låg- och medelaktivt avfall kan behandlas. Tekniken har särskilda fördelar vid behandling av vått avfall som bland annat jonbytarmassor. Metalliskt material rengörs med olika mekaniska metoder, vanligen i kombination med smältning, och resulterar i att merparten av materialet kan friklassas och återanvändas. Effekthöjning och modernisering av kraftverk sker vanligtvis genom att stora komponenter, bland annat turbiner, värmeväxlare och ånggeneratorer, byts ut mot ny utrustning. Dessa komponenter varierar i storlek och väger ofta över 100 ton. Studsvik har utvecklat effektiva metoder för att ta hand om förbrukade komponenter på ett miljöansvarigt och kostnadseffektivt sätt. AVVECKLING Studsvik har arbetat med avveckling i Sverige och Tyskland i mer än 20 år och i Storbritannien sedan 2005 och är därigenom en etablerad aktör på dessa marknader. Avveckling av kärntekniska anläggningar, som pågår i flera länder, är en lång och komplicerad process. Studsviks tjänster omfattar hela avvecklings- och rivningsprocessen från för studier, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

8 planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och avfallshantering. För vissa demonterings- och rivningsmoment har Studsvik utvecklat egen teknik och utrustning. TEKNIK- OCH UNDERHÅLLSTJÄNSTER Kärnkraftsindustrin strävar efter att producera så mycket elkraft som möjligt med bibehållen säkerhet. Ett sätt att öka produktionen är att korta avställningstiderna för regelbundet underhåll och service. Studsvik har utvecklat metoder för att effektivisera underhållsarbetet och har med dessa etablerat en stark position i Kontinentaleuropa med fleråriga samarbetskontrakt. Tjänsterna omfattar såväl kvalificerade konsulttjänster som mekanisk service, dekontaminering och strålskydd vid kärnkraftsanläggningar. DRIFTOPTIMERING Kärnkraftsindustrin har behov av kvalificerade tekniska tjänster för att fastställa hållfasthet och livslängd för konstruktionsmaterial och bränsle, både i drifts- och reinvesteringsfaserna. Studsvik har utfört sådana tjänster i över 60 år och har laboratorier där både bestrålat och obestrålat material kan testas och utvärderas. God bränsleekonomi är centralt för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Genom att öka utbränningen av reaktorbränslet kan effektuttaget öka, men driftsäkerheten får inte äventyras när mer energi ska utvinnas ur varje bränsleelement. Studsviks programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd är världsledande. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT Försäljningen uppgick till MSEK 1 254,9 (1 200,7) en ökning i lokala valutor med 4,1 procent. Rörelseresultatet minskade till MSEK 19,4 (53,6). I Sverige ökade försäljningen och resultatet. Beläggningen och effektiviteten i förbränningsanläggningen var hög under Smältanläggningen hade däremot låg beläggning under första halvåret på grund av senarelagda inleveranser från kund, en situation som förbättrades mot slutet av året. I Storbritannien fortsatte order ingången att stiga och försäljningen och resultatet förbättrades. Ett andra arbetsskift infördes i början av året vid koncernens metallbearbetningsanläggning i Storbritannien och produktionen fördubblades jämfört med föregående år till ca ton. De avvecklingsprojekt i Tyskland och Belgien, som pågår sedan en längre tid, löpte som planerat och var väl belagda. Detsamma gällde verksamheten i närliggande länder som Nederländerna och Schweiz. Till följd av beslutet att stänga 8 reaktorer i Tyskland så råder det fortsatt obalans mellan efterfrågan och resurstillgång, vilket också lett till prispress. Den tyska organisationen har successivt anpassats till det nya marknads läget och personalstyrkan reducerades med drygt 60 personer under Segmentets verksamhet i Frankrike har under en längre tid haft en negativ resultatutveckling och redovisat förlust. Ett avtal om försäljning av verksamheten tecknades i december Den otillfredsställande utvecklingen fortsatte i USA. Försäljningen sjönk och resultatet försämrades. En väsentlig risk i verksamheten kunde elimineras när Studsvik och WCS tecknade avtal om slutförvaring och överförande av ägande och ansvar för allt radioaktivt material som Studsvik temporärt lagrat hos WCS. Inom Global Services genomfördes en större planerad översyn av Hot Cell-laboratoriet, där tester av reaktorbränsle och reaktormaterial utförs, vilket påverkade försäljning och resultat negativt under första kvartalet, en situation som förbättrades under andra halvåret. Programvaruverksamheten redovisade en god utveckling med ett flertal nyförsäljningar och god resultat utveckling. Jämförelsestörande poster/poster av engångskaraktär belastade resultatet med MSEK 18,7. Posterna, som är hänförliga till USA och Tyskland, kommenteras per segment. LÖNSAMHET Koncernens rörelsemarginal uppgick till 1,5 (4,5) procent och vinstmarginalen uppgick till 2,6 (3,4) procent. Det sysselsatta kapitalet minskade med MSEK 29,4 till MSEK 738,1. Omsättnings hastigheten på det sysselsatta kapitalet uppgick till 1,7 (1,6) och räntabiliteten på sysselsatt kapital blev 1,9 (9,1) procent. FINANSIELLA MÅL Studsviks övergripande finansiella mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om 10 procent, att nå en rörelsemarginal om 8 procent och att ha en soliditet på minst 40 procent. Under 2012 ökade omsättningen i lokala valutor och rörelsemarginalen var negativ. Solidi teten uppgick till 36 (38) procent och nettoskuldsättningsgraden var 23,9 (17,4) procent. INVESTERINGAR Koncernens investeringar uppgick till MSEK 48,9 (55,4). Av de totala investeringarna var MSEK 11,4 rena nyinvesteringar. De största av dessa var i Sverige. FORSKNING OCH UTVECKLING Utvecklingsprojekt initieras och genomförs dels i samarbete med kunder som rena konsultuppdrag, dels inom ramen för Studsviks egna produktutveckling. Utgifter för forskning kostnadsförs löpande när de uppkommer. Identifierbara utgifter för utveckling av nya processer och produkter aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge ekonomiska fördelar. Under 2012 uppgick de totala kostnaderna för egenfinansierad forskning och utveckling till MSEK 25,4 (28,4). De största resurserna allokerades till Studsviks programvaror för härdoptimering och reaktordrift. Inom programvaruutvecklingen är utgifterna en kombination av underhåll av befintliga programvaror och nyutveckling. 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 Sverige Studsvik behandlar och volymreducerar lågaktivt avfall på uppdrag av kunder inom främst kärnkrafts industrin. Segmentet har en stark position på den europeiska marknaden inom områdena förbränning och termisk behandling av torrt avfall samt behandling av metallskrot och stora komponenter. Studsvik har även en särställning i Sverige när det gäller att behandla radio aktivt avfall som kommer från icke kärnteknisk verksamhet, såsom sjukhus, universitet och processindustri. Avfallet hanteras och behandlas på plats hos kunderna och i Studsviks anläggningar utanför Nyköping. Nyckeltal Belopp i MSEK Försäljning 171,3 179,9 167,3 191,6 Rörelseresultat 27,7 19,9 19,8 20,2 Rörelsemarginal, % 16,2 11,1 11,9 10,6 Investeringar 7,7 8,4 26,1 19,2 Antal anställda Andel av försäljningen 11% Försäljning 80 Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Beläggningen och effektiviteten i förbränningsanläggningen var hög under 2012, vilket förklarar försäljnings ökningen i segmentet, samtidigt som lönsamheten var god. Smältanläggningen hade däremot ojämn beläggning under första halvåret på grund av senarelagda inleveranser från kund. Därutöver behövde speciella produktions- och skyddsåtgärder vidtas på grund av högre strålning än för väntat vid behandlingen av en av totalt tre ånggeneratorer från svenska Ringhals. Genom att senarelägga produktionen klingar aktiviteten naturligt av och bearbetningen av resterande två ånggeneratorer kan genomföras utan speciella skyddsåtgärder. Vid utgången av året var bearbetningen av samt liga fem värmeväxlare från det ned lagda kraftverket Berkeley i Storbritannien, för vilka order tecknades 2011, i huvudsak avslutad. I november tecknade Studsviks brittiska verksamhet ett nytt avtal om att transportera och behandla de åter stå ende 10 värme växlarna från Berkeley-anläggningen. Studsvik kommer i början av 2013 att transportera värmeväxlarna till anläggningen i Studsvik utanför Nyköping för volymreducering, dekontaminering och återvinning. I november tillträdde Mats Andersson som chef för segmentet. Försäljningen uppgick under året till MSEK 191,6 (167,3) och rörelseresultatet uppgick till MSEK 20,2 (19,8). Orderstocken var god vid utgången av 2012, vilket medger god beläggning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

10 Storbritannien Studsvik tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom avfallshantering, inklusive behandling av låg aktivt avfall, och utför tekniska konsulttjänster åt kunder inom den brittiska kärnkraftsindustrin. Avfallet behandlas i Studsviks åter vinningsanläggning för metall i Workington. Studsvik etablerade sig i Storbritannien 2005 med målsättningen att bygga upp en konsult rörelse och en avfallshantering inom ramen för den nationella strategi för hantering av avfall som Nuclear Decommissioning Authority ansvarar för togs åter återvinningsanläggningen för metalliskt avfall i drift. Studsvik äger även 15 procent av aktierna, och URS och AREVA reste rande aktier, i paraplyorganisationen UK Nuclear Waste Manage ment, som ansvarar för driften av Storbritanniens anläggning för slutförvar av lågaktivt avfall. Nyckeltal Belopp i MSEK Försäljning 86,1 80,5 107,8 219,3 Rörelseresultat 50,2 24,2 9,7 8,5 Rörelsemarginal, % neg neg neg 3,9 Investeringar 56,4 1,1 1,6 2,0 Antal anställda Andel av försäljningen 17% Försäljning 80 Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Under 2012 fortsatte orderingången att stiga. Kapacitetsutnyttjandet var högt i återvinningsanläggningen för metall. Ett andra arbetsskift infördes i början av året och produk tionen fördubblades jämfört med föregående år till ca ton. Under det första kvartalet genomförde Studsviks brittiska organisation transporten av fem värmeväxlare, var och en på drygt 300 ton, från det nedlagda kärnkraft verket Berkeley, Gloucestershire för att behandlas vid Studsviks anläggning i Studsvik utanför Nyköping. I november tecknade Studsvik ytterligare ett kontrakt om att behandla de återstående 10 värmeväxlarna från Berkeley-anläggningen. Kontrakts - värdet är drygt MSEK 150. Avtal tecknades i slutet av året med en brittisk kund om behandling av metalliskt material från mineral industrin. Avtalet är femårigt och bedöms ge en årlig volym på mellan ton att behandlas under perioder då återvinningsanläggningen normalt har låg beläggning. Konsultverksamheten fortsatte att utvecklas väl under året och orderstocken var stark både för återvinningsanläggningen och konsultverksamheten vid utgången av 2012, vilket medger högt kapacitets utnyttjande under Försäljningen ökade till MSEK 219,3 (107,8). Rörelse - resul tatet förbättrades till MSEK 8,5 ( 9,7). Nuclear Waste Manage ment bidrog med en resultatandel om MSEK 5,1 (4,1). Rörelse marginalen uppgick till 3,9 ( 9,0) procent. 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 Tyskland Studsviks tyska verksamhet vänder sig till kunder i Kontinental europa. Segmentet har ett brett tjänsteutbud som täcker hela livscykeln för kärnkraftsreaktorer och andra kärntekniska anläggningar. En stor del av tjänsterna utförs i samband med att kärnkraft verken är avstängda för översyn och underhåll och arbetet utförs till största delen i kundernas anläggningar. Studsvik har en stark marknadsposition med samtliga tyska och flertalet schweiziska, holländska och belgiska kärn kraftverk som kunder. Nyckeltal Belopp i MSEK Försäljning 450,5 461,5 365,3 331,3 Rörelseresultat 27,8 28,8 18,4 6,7 Rörelsemarginal, % 6,2 6,2 5,0 neg Investeringar 4,1 1,8 1,3 3,6 Antal anställda Andel av försäljningen 26% Försäljning 150 Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Under 2012 genomfördes planerat service- och underhållsarbete vid samtliga tyska kraftverk som fortsatt är i drift och beläggningen var hög från tidig vår till sen höst. Till följd av beslutet att stänga 8 reaktorer i Tyskland så råder det obalans mellan efterfrågan och resurstillgång, vilket också lett till prispress. Studsvik anpassar successivt organisationen till det nya marknadsläget, vilket bland annat inneburit att personalstyrkan reducerades med drygt 60 personer under De avvecklingsprojekt i Tyskland och Belgien, som pågår sedan en längre tid, löpte som planerat och var väl belagda. Detsamma gällde verksamheten i närliggande länder som Nederländerna och Schweiz. Även ingenjörsverksamheten hade fortsatt god beläggning. Segmentets verksamhet i Frankrike har under en längre tid varit otillfredsställande belagd och beslut fattades att sälja verksamheten. I december tecknades avtal om försäljning av den franska rörelsen. Inför försäljningen kapitaliserades det franska bolaget upp och transaktionen belastade 2012 med kostnader av engångskaraktär på 8,7 miljoner kronor. Studsvik kommer fortsatt att ha en lokal representation i Frankrike, som ska stödja koncer nens segment i affärer på den franska marknaden. I augusti 2012 tecknade Studsvik och Westinghouse ett samarbetsavtal om att tillsammans marknadsföra ett full serviceerbjudande vid avveckling av kärnkraftverk, med initialt fokus på Tyskland och Sverige. Samarbetet marknadsförs under varumärket ndcon, Nuclear Decommissioning Consortium by Studsvik and Westinghouse. Initiativet togs mot bakgrund av att Tyskland har beslutat att fasa ut samtliga 17 kärnkraftsreaktorer fram till I samband med att dessa reaktorer ska avvecklas kommer marknaden för de tjänster ndcon erbjuder att växa kraftigt. Därutöver kommer ett stort antal kärnkraftverk i Europa att avvecklas och nedmonteras under de kommande 15 till 20 åren, eftersom flera av dessa reaktorer närmar sig slutet av den planerade drifttiden eller politiska beslut har förkortat kärnkraftverks drifttid. Försäljningen minskade till MSEK 331,3 (365,3). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 6,7 (18,4). Verksamheten i Tyskland redovisade en rörelsemarginal på 2,1 (6,9) procent. Den franska rörelsen redovisade en förlust på MSEK 13,1 ( 5,9). Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 (5,0) procent. Orderstocken låg vid utgången av 2012 på föregående års nivå, vilket motsvarar 3 4 månaders beläggning mätt som ett genom snitt. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Confidence International AB

Årsredovisning 2013. Confidence International AB Årsredovisning 2013 Confidence International AB Innehåll Årsstämma Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 Confidence i korthet 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknadsöversikt 8 Riskredovisning 9 Aktiekapital

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen

Utdelning Av bolagsstämman beslutad utdelning beräknas bli utsänd av VPC den 2 maj 2001 till dem som på avstämningsdagen ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Bolagsstämma Bolagsstämma 2 Kort om 2000 3 Koncernchefen har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Den nordiska energimarknaden 9 Risker och riskhantering 15 Förvaltningsberättelse

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 DUROC ÅRSREDOVISNING 2006

Årsredovisning 2006 DUROC ÅRSREDOVISNING 2006 Årsredovisning 2006 Årsstämma Årsstämma hålls den 9 maj 2007 kl 08.00 på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm. Från 07.30 sker registrering samt serveras kaffe och smörgås. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING 2014 ÅRSREDOVISNING BOLAGSÖVERSIKT Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision och mål 4 Strategi 6 VERKSAMHETEN Vår flotta 8 Marknadens utveckling och flottans intjäning 10 Världsledande kompetens 14 SÄKERHET

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer