2 Svar på motion om valfrihet och förskolan. 9 Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Svar på motion om valfrihet och förskolan. 9 Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 januari 2013, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Svar på motion om valfrihet och förskolan 7 Svar på motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland 78 Fastställande av reviderad budget 2013 för Samordningsförbundets RAR i Sörmland 85 Teknisk justering av de ekonomiska ramarna 86 Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun 103 Ansökan om tjänsteledighet Sid Ärenden till kommunstyrelsen 104 Kommunens samverkan med föreningslivet Analys och förslag efter intern och extern kartläggning 118 Medel till musikfestival för mogna 121 Remiss Förslag till Handlingsprogram för Regionala stadskärnor 135 Utökning av lokaler vid Skogsborgsskolan 136 Kommunstyrelsens plan med budget K:\Beredningsmöten\2013\130130\ Sammanträdeshandlingar.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 ~ 6!i /~ r'll /{'If~~A~ _ ~ 1\atrineholms kommun BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESP Sam manträdesdalum Dnr 2012:57, 609 Handläggare: Jörgen Yttrande över motion om valfrihet och försko Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden anser att motionen är besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. Reservation Carina Björk-Andersson (FP) tillsammans med Ingegerd Furen (FP), Ann-Charlotte Olsson (C) och Inger Björklund (KD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furen (FP) har lämnat in en motion om valfrihet och skolan. Folkpartiet Liberalerna yrkar att Katrineholms kommun inför profiler på förskolor i egen regi samt skapar rutiner för att säkerställa valfrihet och rättvisa vid ansökan till de olika profilerna. Kommunledningsförvaltningen hsr översänt ärendet på remiss till bildningsnämnden. Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen gör bedömningen att det på många förskölor redan idag finns enprofil. Emellertid äx det ofta andra preferenser som styr önskemål från vårdnadshavarna. Isynnerhet är det närhetsprincipen, som är dominerande. Vid bedömningen har förskolecheferna svarat utifrån förutsättningen att minst 90% av föräldrarna känner till förskolans profil. Följande resultat föreligger: F&rskola/förskolechef Bie förskola /förskolechef Helena Otilsson Förskolans tufil Ingen särskild tufil finns Organisation av förskolans rafil Hur erfar barnen förskolans tufil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/f6rskolechef Julita förskola /förskolechef Helena Ohlsson FSrskolans tufil Ingen särskild tufil finns Organisation av ftlrskolans tufil Hur erfar barnen BSrskolans tufil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil?!v ~L j~~ ragsbesryrkande ~[j~ [~ ~

3 ~' ~; I\atYlrier ICOrilIT1Uri a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,~. _, Sammanträdesdatum Blatl BILDNINGSNÄMNDEN Förslzola/förskolechef Förskolans tufil Orgaåisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/förslmlechef Förskolans tufil Organisation av förskolans tufil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Björkviks förskola /förskolechef Katarina Hallin Ingen tufil Fågelbo förskola, Fornsjö /förskolechef Katarina Hallin Ingen profil 0 Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av ffirskolans tufil Hur erfaz barnen förskolans rofil7 Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Gersnäs förskola /förskolechef Ann-Mazie Thedeen Naturvetenska /miljb/teknik/matematik Intressegrupper Idet dagliga azbetet Ja ~~ 7~. v c., 5

4 ~~ 1\atrineholins kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammenträdesdaWm Blatl BILDNINGSNÄMNDEN Förskola/förskolechef Norr årdens förskola / ffirskolechef Ann-Marie ThedBen Fbrskolans rofil Naturvetenska /milj&/teknik/matematik Organisation av Intressegrupper förskolans profil Hur erfar barnen Idet dagliga azbetet förskolans profil? Käsuter vårdnadsh. till Ja förskolans profil? Förskola/förskolechef Bor en förskola /förskolechef Helena Hult Fbrskolans ro51 Hälsa och livsstil Organisation av Gemensam profil för hela området. Dokumentet Hälsopolicy, Räris på förskolans tufil skolgården för hela området, utedagar, diskussioner loring hälsosam livsstil. Hur erfar barnen Deltar i ovanstående aktiviteter förskolans profil? Känner vårdnadsh. till Ja Hälsopolicy delas ut vid inskolning. förskolans profil? Förskola/förskolechef Träd årdens förskola /förskolechef Helena Lindkvist FSrskolans roll Hälsa och livsstil Organisation av Gemensam profil för hela området. Dokumentet Hälsopolicy, Röris på förskolans profil skolgården för hela området, utedagar, diskussioner kring hälsosam livsstil, Hux erfar tiarnen Deltar i ovanstående aktiviteter förskolans tufil? I{änner vårdnadsh. till Ja Hälsopolicy delas ut vid inskolning. förskolans fil? Förskola/förskolechef Backa förskola /förskolechef tf LenaBrohede FSrskola~s tufil Bams spräk och matematikutveckling Organisation av Ett aktivt språk f6rutsätys för att kunna utveckla alla färdigheter. Vi arbetar förskolans profil aktivt med boms språk och matematikutveckling ivardagssituationer och planerade aktiviteter. Flera pedagoger har fortbildning inom språk och matematik. Hur erfaz barnen Genom samtal, dokumentation och pedagogisk dokumentation. förskolans tufil? Känner vårdnadsh. till Ja, utifrån ett förtyclligande arbetsätt. Vi har inte gått ut med att det är fdrskolans profil? förskolans profil. Detta skulle ske i samazbete med Nävertorpsskolan Ht- 12. Förskola/förskolechef Näversto an förskola /förskolechef tf Lena Brohede Förskolans tufil Barns s råkutveckling Organisation av Pedagogerna arbetar aktivt med att stimulera barnens språkurveckling förskolans profil under alla aktiviteter förskolan. Pedagogerna belffäftar barnens alla sätt att uttrycka sig med hjälp av ord, l'ud, ska ande och lffoppss råk Hur erfar barnen Genom samtal, dokumentation och pedagogisk dokumentation. förskolans profil? Känner vårdnadsh. till 7a, utifrån ett förtydligande arbetsätt. Vi har inte gått u[ med att det är förskolans profil? förskolans profil. Detta skulle ske i samarbete med Nävertotpsskolan Ht- 12. G~z ~~'

5 ~ loatrineholms kommun BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROYOKOLL Sammanlr8destlalum Blad Förskola/förskolechef Förskolans rofil Organisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans tufil? I{änner vårdnadsh. till förskolans profil? Strångsjö förskola /förskolechef tf Ann-Sofa Colliander Matematik och Utomhus edagogik Planerade passiden dagliga gruppverksamheten. Barnen erfar profilen i den dagliga utevistelsen som till delar består av pedagogiskt laverad verksamhet Föräldrarna iar/tar del av information som finns uppsatt på avdelningarna Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans rofi17 Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av fdrskolans profil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans tufil? Häringe Förskola, förskolechef Ann Jaktlund Vi lägger ~.-unden för barnets livslånga lärande. Vi sanunanställer nu våra tankaz och id8er i ett perspektiv I 5år. Indirekt är barnen med i arbetet eftersom profilen utvecklats utifrån vårt arbete förhållningssätt. Nej, vi arbetar på en mer detaljerad tollcning. Asplunden förskola / ffirskolechef Ann Jaktlund Gemensun och kreativ miljti Gemensam morgonkul, atelj8, tillgängligt material, stora gemensamma ytor med skola och fritidshem Barnen är delaktiga Nej, vi som personal vill fdrdjupa oss i profilen tillsammans med barnen. Sammanfattning Bildningsförvaltningen konstaterar att flera %rskolor har en profil. Dessa är ofta kända inom förskolan men styr inte i nämnvärd utsträclming vårdnadshavarnas önskemål. De har heller inte genom marknadsföringsinsatser gjorts kända inför erbjudande omplacering inom förskolan.

6 1 ~,~.,~t~ r1~1~~ 1\2t11rie S ICOrilrilUri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådestlalum BILDNINGSNÄMNDEN Här styr istället säkert den kommunikation, som finns mellan föräldrar i det aktuella området mycket vid avgörandet av vilken förskola man önskar sig till. bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Amieli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP), Ingegerd Furen (FP) och Jörgen Rudeberg verkschef. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar att bildningsnämndens ska instämma i motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. Blad Kommunstyrelsen, akt

7 ~~ ~~~ T KATRINEHOLMS KOP 1~~ltCLller CO111111Li11 ~ SAMMANTRÄDESPROTOK.LL ~A~R1UfIStyP~ISf; SammantredesdeNm BI~Q~~ `a ~~ KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN ~ Wandllaganumm r - i dndiä 1~ ' 3~~SS p~ Mlle }fls?mav"' 9lerlöpl Dnr KTN 2012:99 Handläggare: Per-Olof Mil ~ ~'z ~ Yttrande ~ IVlotion om att erbjuda barn och ungdomaren heldag på Jordbrukets Dag i Julita 2013 Beslut Kultur- och turismnämnden antar nedanstående skrivning som sin egen samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. ärendebeskrivning Kultur- och turismnämnden har fått möjlighet att yttra sig över enmotion från Marian I.oley (kd) samt Juha Frondelius (kd). Motionens förslag är att kommunen utreder om iden med att erbjuda barn ocl~ ungdomar en kostnadsfri heldag på Jordbrukets Dag är möjlig att genomföra. I motionen skriver Loley och Frondelius att Jordbrukets Dag är ett av Julitas mest besökta arrangemang där jordbrukets samlade aktörer har möjlighet att visa upp hela jordbrukets bredd. Dagen är en viktig familjedag med inriktning på historia och nutid. I dessa tider då maten är en självklårhet för alla i vårt land så Uehöver vi påminna om landets egen matproduktion och jordbrukspolitik. Idag har Sverige kvar ca 50 %inhemsk jordbruksproduktion. Vi är beroende av andra länders matproduktion. Förvaltningens bedömning Kultur- och turismnämnden delar motionärernas uppfattning om vikten av att känna till jordbrukets historia och nutid och att bazn och ungdomar kan få ett perspektiv på matproduktion och jordbrukspolitik i en tid då jordbrukets arealer krymper. LantUrukets dag är enmöjlighet för jordurukets intresseorganisationer och företag att visa upp sin verksamhet och kan jämföras med en kommersiell mässa öppen för en stor allmänhet. Det ärmed andra ord tveksamt hur stort det pedagogiska värdet är för deltagande barn och ungdomar. Tidigare har Katrineholms kommun i samverkan med Sveriges Lantbruksmuseum anordnat lägerskolor på Julita gård. Dessa lägerskolor genomförs inte längre p g a andra ekonomiska prioriteringar. Justerandes sign ~~

8 ~: 1\~1t1ll1eilO1ri1S ICOR1171L1ri \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanhådestlaWm KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN Det är nämndens uppfattning att motionens intentioner har ett begränsats pedagogiskt värde. Vill man nå en större förståelse för jordbruket och dess möjligheter hade ett återupptagande av lägerskolorna varit ett bättre alternativ. Till detta finns dock inte medel ikultur- och turismnämndens budget. Kultur- och turismnämnden anser därmed motionen besvarad. Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås anta nedanstående skrivning som sin egen samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Yrkanden Kristina Malmnäs (fp) och Ingemar Andersson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag. låultur~ och fiurismnämndens överläggning Under kultur- ocl~ turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (s), Ami Röoth (mp), Stefan Blomkvist (s), Birgitta Lindeberg (m), Kristina Malmnäs (fp) samt Ingemar Andersson (c ). JULITAS PRISER Barn/ungdomar 0-18 år 20 kr (under perioden 23/6-12/8, övriga dagar fri entre) Skolklasser och barngrupper Skolgrupper Som ledsagare räknas personal i tjänst, max 1 lärare per 10 elever. Andra medföljande vuxna betalar normalt gruppris för inträde resp. guidning. Utan guide: Fri entre för barn 0 t.o.m. 18 år under ordinarie öppettider 15 kr/barn övriga tider 70 kr/vuxen, utöver ledsagare Med guide (1,5 tim): 1-25 pers. 900 kr 120 kr/vuxen, utöver ledsagare barn/ungdomar i åldern 7-19 Kostnad med guide Max 105 grupper om alla kommer = Ärendets handlingar Motion från Marian Loley (kd) och Juha Frondelius (kd) Blad Kommunstyrelsen, akten

9 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- & upphandlingskontoret Datum (3) Vår hantlläggare Bruno Maras Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2012 med revisionsrapport Ärendebeskrivning Bakgrund Samordningsförbundet RAR i Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2012 som har granskats av Ernst &Young. Revisionsrapporten har överlämnats tillsammans med delårsrapporten, styrelseprotokoll från och till ekonomi- och upphandlingskontoret samt socialnämnden för yttrande. Delårsrapport 2012 Samordningsförbundet RAR i Sörmland består av länets nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen. Förbundet får anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten föx år 2012 fastställdes av respekrive medlems fullmäktige eller motsvarande till tkr. De tilldelade resurser år 2012 innebär en resursökning på 15,4 %jämfört med den fastställda budgeten år Försäkringskassan/staten står föx 50 % av finansieringen, landstinget 25 %och gemensamt för länets nio kommuner fördelas 25 %utifrån antalet invånare pex den 1 november året före budgetåret. På medlemsmötet den 5 mars år 20]2 beslutade förbundet att budgeten för nästkommande verksamhetsår ska utökas till tla~, vilket innebär en resursökning med 6,7 %jämfört med den fastställda budgeten för år Förbundet presenterar ett finansiellt må1, ett övergripande mål och fem organisatoriska må1. Under perioden januari juli år 2012 fattades det beslut om projekdinsatser för t1q. Den utgående kassan uppgår till tkr, kassans värde har ökat med 6,4 %jämfört med det utgående värdet per den sista december Samordningsförbundet RAR i Sörmland redovisar ett underskott på 228 tkr per den sista juli år 2012, men förbundet prognostiserar ett överskott på 514 tl~ per den sista december i år.

10 l~atrineholms kommun \ Datum KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN Ekonomi- 8 upphandlingskontoret z ~s~ Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna bedömer att Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2012 uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. Delårsrapporten har granskats i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG). En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en fullständig revision. Revisorerna efterfrågar en mer noggrann redovisning av samtliga verksamhetsmål. I resultaträkningen uppgår periodens resultat till ett underskott på 228 tkr och resultatet för helår 2012 prognostiseras vara ett överskott på 514 tlff. Skillnaden mellan det prognostiserade helårsresultatet och det budgeterade resultatet för året på 160 tkr beror på mervärdesskatt som återbetalats av Skatteverket. Förbundet har totalt kvar att utbetala tkr till beviljade projekt. Detta innebär att med samma kostnadsnivå och att beviljade projekt ska slutföras så måste projekten pågå i två år med medlemsintäkter på tkr. Revisorerna rekommenderar därför förbundet att nogsamt följa likviditeten och göra analyser på vad som måste göras om medlemsintäkterna eller kostnaderna inte följer budget och prognos, för att snabbt agera/informerapågående projekt. RAR prognostiserar att likviditeten per den sista december i år beräknas vara 200 tkr. Revisorerna anser att förbundets prognos över likvida medel indikerar på att förbundet kan få problem med att betala sina skulder per den sista december Utifrån delårsrapporten kan revisorerna konstatera vilka projekt som har kommit igång under år 2012 men revisorerna saknar en djupare analys av projektens effekter utifrån övergripande mål eller verksamhetsmål. Mot bakgrund av detta kan revisorerna inte lämna någon kommentar kring effekterna av verksamhetsstyrning i delårsrapporten 2012.

11 Katrineholms kommun \ 3 ~3> Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- 8 upphandlingskontoret Ekonomi- och upphandlingskontorets förslag till yttrande Samordningsförbundet RAR i Sörmland har upprättat en årsredovisning enligt god redovisningssed och som ger en korrekt bild av resultat och ställning. En projektbeskrivning finns till de projekt som har haft kostnader under året men förbundet bör fortsättningsvis komplettera projektbeskrivningarna med en analys av effekter som projekten har på övergripande må1 och verksamhetsmålen. Vi bedömer att det finns en koppling mellan förbundets övergripande må1 och de uppsatta verksamhetsmålen. Vi efterfrågar däremot en uppföljning med tydligt angivna mätmetoder och tydligt redovisat resultat av dessa mätningar, så att en korrekt bedömning kan göras kring uppfyllelsen av verksamhetsmålen. Ekonomi- och upphandlingskontorets anser att RAR ska fortsätta att arbeta utifrån s.k. balanskrav i fråga om ekonomiskt förvaltning i samordningsförbundet. Vi finner stöd till detta i lagen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 21 där det anges att bestämmelserna i kommunallagen kap 8 5 ska tillämpas på motsvarande sätt inom samordningsförbundet. Ekonomi- och upphandlingskontoret delar revisorernas bedömning om att samordningsförbundets finansiella må1 bör utvecklas och ha en inriktning på god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Ekonomi- och upphandlingskontoret föreslår Kommunstyrelsen att att att att uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att utveckla tydliga mätmetoder för verksamhetsmål uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att särskilt se över förbundets finansiella mål så att den är i linje med vad som bedöms vara god ekonomisk hushållning uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att framöver redovisa en analys över prognostiserade effekter resp. faktiska effekter som projekten har på övergripande mål och verksamhetsmålen. lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna Sari Eriksson Ekonomichef

12 Delå~~sre~l~nis~ait~g RAR 1 ~ywu~3z;x~x::r:r~.x- sz_ n;r,~ī.;y~.ri~r~r,at,~x x~~~s~~.y xrynxx~ormra~x,~ex~xjexzz-sf- pnr R:lR l2-11 amerdning~förbundet RAFS i Sörmland Delårsr~do~~isning der InledfZt7g Samordnin~s,förl~undet RAR i Sörniland bildades den 9 juni?405 enligt lac (SrS 2003:1210) oiu i"inansiell samardnin~ inom rehabiliteringsområdet. l förbundet ingår länets saiutliga nio ko~m~iuner, Försul~in~skassa~, Landstiinget snnit Arbetsförmedlingen. 5amoidnin~sf~rbundet erhåller eil anslab fras de tolv medlefnniarn~ i syfip ait främja samverkan inom rehabfliterin sområdei me an aktörerna. Z. För vall~~ir~gs~ierr`ittelse 2.1 Budget Respektive ~~aedlenis fulln~iktige eller cnotsvarancle har fasts ä11c bud~eien Pdr 2~1~ till tla~, Fördelning av finausieringena~xges i l~gstiftuingen Cill 50% frän fötsäkringskassanlstatei~, 2~%från laniistinget och 25 gemensam[ frun länets nio konim,uner. Kominunemas andel baseras på antålet iniievå~x~'c per I november året före budgetåret. Kommun Arsbud et (Tkr) Vin äker 123 Gnesta 144 N kö in 715 oxelösund 155 Flen 223 Katrineholm 449 Eskilstuna Stan näs 449 Trosa 159 Summa kommuner 3750 Försäkrin skassan 7`5D0 Landstin et Totalt 'I5 000.~ ~ ~iz~

13 Delirrsa ednijäsy~~r~ RAR on~enkrz-i i 2.2 Bud et avräknin Helårs budget Utfall Prognos HelåF savvlkelse Ot ia112d11-d731 Intäkter ingäende kassa Medlemsavgifter O $ O 7583 Övriga intäkter ,8 Sld 0 34 Summa infäkter , s else ?O O AktNiteter D NNS -3D O Summa Z1 Kansliet Pers6nal '1937 O Lokaler X O -91 Revi3iön D -50 Adm/PwC ~ Avskrivnin~,ar -2S '-24,5 -Z$ O -21 Mobil, dator kost mm , Resekost i5 Konferenskost ~2Q Förvaltning Summa Samverkansstäd Utbildnin ar Information ISAK RAR-Stöd -10D S~mm Z ~ TRIS O Teåm L2in racessledare D0-95 lltbildnina -1aD Summa Ciceron KoordinaTorer -6D YO Utbildnin processtöd Z Summa FFT JD -S4-46,5 -SA D FFT ,5-71,5-69,5 U , Övejg , D Summa ,2-270,5-70,5 Övri ainsatser Caöm anion ' tva : Aktivitetsgen D NVa pto'ekt 0 SO 50 Vå aväljå väg D Summa To[ut4 för pro'ekt -1366fi ,5-507, Pro ekt ISAK Esf O Löner -605 O 4 Övriga kostnader -9Ö O 0 Summa moms 514 Summa kos4na[ier &435, ,5-551, Kinansiella intäkter 21,8 73 FlnansieUa kostnader -1,2 32 Totalt 160 -F28 534,5-551, D i h 2 GAP)

14 Delårsr~ecln~~isrtittg RAR wmx rrr.<wtina,.c a7~r~r_~r_,z.s~r~nnw~ i v;>:r.,o~ r..rr raxx~~ma~ra,.rs.~rrhrrnr Ilar RN{ l2-1 Kanenieritarer ii/1 resultatet per 3I juli 2012 Överslrirlanden avseende datorer, reser, konferens och'förvelmingen beror delspå en ucökad persona~styrke(3 till 5) sams på en felaktig budgetering. Skattemyndiglieteii har ändrat sig i sitt b~ slut angående momsen fdr s.3mordiun,sförbund. Dettå innek~<ir att RtIR ocli övriga förbuntl har rätt att göra avdrag för moms. Fiir RAR's del medför detta en moms för ett värde av 514 tl:r gällande 20] I är återsöknin~sbar ocl~ den beräknas falla in på konio under zugusyi. Kostnader gällande ESF-projektet isok (fi95 tki),ligg*er i`örbundzt ute med. men de I<onm~er sedan att betålas av socialfonden, Förbundet har de dock som kostnad dpi dc först ska gndkärmas a~~ socialfonden. ~esttrl fnitade 20(~S fi a~n till je.tl 2012 ln~a beslut ]zar t:~gits wider 2Q12 avseende )l~~a aktiviteter Under U fattades 6asltit ain 7xöjekt fär YI<r. Under samma period återirir~les G 94I El;i fi ån projekt som avslutats. Under fdr"brukades 7( 491 tkr och ~mder perioden januari juft?012 (i 777 tkr, föialt R 268 tlu. Det imn:bär att 21 b)~ tkr återstår ått betala. 2.3 Nlål Finansiella måf Verl:saixilieten ska bedrivas inom givna ekonomiska rxm~r. T,ikviditeten per 3'1 juli var 5~ 7? tkr. Den l~roonc+stiserade likviditeten par 3 7 december är 200 t!~'. Den prc~gnostiserad~ likviditeten,per 3 ] december 2013 tir $6 tkr ~rnd~r löaitsåtlning att 2örbuirdef haren budget på 15 QOD ikr årli~ei3. Orsåken till den 1 aga Itkviditeten vid årsskit~tet är att förburzdei åiersiiker medel fiån esf. Överg~'ipande mål De i»satscrfixbniidct fin~nsier7r inom medlcnunarnas or~~anisationcr ska bidra till att enskilda indididei' mid särski~d~i behov fear bätg'e ftii'utsättningar au arbeta, studera eller des en relevant insats. tl~lli[ning sker genan eilkdtur~dersöl~~ning Verl:samGetsmål förstärka samverkansstödet för att titaeck]a insatsgir i syfte ~tt stärka ~nedlemmårnas lurutsättningar avseende metod, organisering i arbetet med att stödja imgn, personer med en psykisk sjukdom, sjuk-skrivna (TR1S) samt personer med invandrarbakgrund. Nlä/niirg saer geotam en smnl~lil/seka7ömis - slirdie, get~ont enkl"rt;u~c%~~-sr5kraing snail ;e~ao~n.(nsl.s((illda~ll~n:er. Ge medletnm~rna goda förutsltfningar ntt tillvarata de goda erfarenlietema avseeode i~~föråiidet xv FF"I' soin en länsgrmansarn modell, AI~lrii»g genc~na in~alilaliv ocl7 7manrJ~ntii~ studie ar medle~yui~nr~~as erf7re~r-beler Medlemntarttas parsnnal ski fördliq~~ sina kwisk~per am social ekonomi nch socialt företagande för au underlätta fur enskilda rnhivider starta sociala fc~retag. A1äli~ing ~enam eiakä! ~.w,~ ~ //.

15 Delår,srerlo~israir~~ 2(112 - R.~fR ~paxy+rarprr Rr.,ry,-r_~rr~ ax~'gxxx ron~~-xs -c~g'rx~co?od;'axx~~m ~Y~ccr_ sru_ lln[ RAR 12-1 t Utbildnit7gsinsatser ska bidra till ntt delta~arnls morivatibn au sam-verka Dolt samarbetå iil.ar samt ge en utökad insikt om viirdet %r argan satiön och individ att det sker. FärUunåei' ska ha en gott bild av medlenamflrnas beltav av ucvecklin~ av samverkan oc1~ samarbete. M6lraiizg sker get~nm reclm isnirtg i rnppurt. De oroanisataeiskamåtgip kommer alt fätias upp r helårsrcd~visnin~er~, FörSärjningsm St(eL urbetalningar av ersäytruvgar per vivånare 1 G-64 år och dag dån de~ olfentlig~ ersättnings- och ftirscirjningssystamen. Uri~ecklingen av försörl~~nesmått~l u~~lcr perioden 20G4-2f71 ]: X005 72: , , b ~Q] 0 58, ,61 Nerioden 2005 t~ll 2DD8 minskade måttel från 72,92 till tä09 iikade måttet äggin Yör att ledån fortsätta att minska. 2D1 1 var måttet 53.61, det lägsta raider hela ~älparioden. Föilrtom elen totala förändriiig~n sker o~nfattai~de föråndringar inom de olil.a kostnl~lsonuådena. Kostnlder för ekonanxiskl bistund ökar medan koslnaderna fär socialförsäkringen samt a-kassa nunsku. 2.~ 1'iktfga händelser Si;~relsen består av enledamot ocl~ en eisättar~ irån varje medlem, totalt tolv ledamöter och tolv ersättare. 5iyrelsca~ ]i~u' slmmairträtt tro g.iugei och genomfört en utbildiungsdåg. T?residieX har bytt ~tnuii~ till Arbetsutskotiel ~~h har sammanträtt fyra ganger Dzn läi~såemensanuna bersdiiin~s~ u~~zi~, irred repeesentanter Från samtliga n~edlemmaz. har saimnanträtt viä ire tilli~il1en under ~~år~n Under v$ren har fena personel varit anstäl Ida vid kansliet, tre män och två ~vimior. Av dessaar6etar en person i projekt Ciceroii~en Deltid samt flera deltider i pcgjekl isak Skartefnyndighetenhar mtder 2011 pch våren?012 inte återbetalat återsiikl moms till sa~uordning~förbundeu. Hfter en. justering 2~~ l~gstiftuii~ge~ iräu l juli 2012 återt~etalades rriumseil i september. Iitt ntedlems~nöie gencimfördes den 5 enars. Vid raritet redovisades förbux~dets vesatser wider 2071 smit aktuella resultåt. Färbundet reddvisade xven medelsbehov wider 20 ] 3, ei~ utäk~d hudget till 1 G mlu~_ vilket mötet tillstyrkte. unnurv~ W ~ wm 4 (~i% 1

16 .D~elårsreclovis~irya~ 2D12 -RAR ~xrnrn.*n~r~x~~rx :r.ṟ:e>x:~n.~r~r~x~,r:,cmrnrwr~~ s ~r.~a~~:rx m,rr_.x,~furw Dnt 2Alil2-I 1 2J Redovisping ar verksamheten Pmjektnc Projektnamn Ort Sfad 6eviljat6elopptot Budget2012 Utfa112D12 ~Ut611totaltsedånstart Avslutas: 2Q Akt~~ife~ peng länet deo IRIS linet jam S19S 2386, 82 2 dec EVA Eskilstuna apr~ ~0~f j ~A40 mar funklronell Få lånet augd ~ 2tl4 927 dec VågzVå~aVägflen 1ST 40 SO ]OU juo Compan~an I1S 0 dec~il ~ 40 Ciceron 2z125~ 7D & dct~13 UtlormningavESFansökanprojektl 100 ~ 100: 100 tlec-]1 Utlortnning av ESf-ansökan proje 10~~ tle~~ll Totalt: ] 're. insatser kontvter enligt fattade beslut atl pågå efter 2(Jl?. Tidig ReIiabiliterin~* I Sanive~knn (YRIS) Giceroi~ sacut esf prgjekt i5~k, 2.8 AktEvitets~lan 2012 inklusive kommunikation Linga Sa~uordt~iriosFörbwidet skn först~irk~t samverkansstgdet inom ~.icer~n, De nya ii~salserna ska om möjligt delfinansizras med ESF-medel. Personer mecl invandrarbakgrund Förbundet liar ansökt om ESF-medel För att stödja iissatsernå till gruppen. Om ansökan beviljas ska förbundc~ genomtöm de insatserscim beskrivs i ansäkan, framförallt att sam projekkrig~re ha huvudansvaret för genomförandet ach rapporteringtill ESF. Q~n anst kån inte goclkänos ska för~u4~det stödja *~enomföråndet atp ett ritval av insatser som beskrivs i ansökan. Urvalet si:a ske i dialog med I3eredningsgruppen och fastställs s~ oast 3l anars2612. Personer med psykisk ohälsa Förl~widet ~r part i en ansökan som gjorts åv Förs~kringskassnn. Om ansökan go kånns ski FörbunJet ~enomi~rn de insatser som beskrivs i ansökan ~~ilket fiämsl inl~ebär samordning ~v insatser inom länet samt styrning av prgjektet. Om ansökån i~r[e b~dl:änns ska Förbundet aeei a snitt ovan, stödja insatser söm beskrivs i aiisökau och beskriva de. institserna senast 3l inårs Tidig Rchabiliiering I Samverkan (TR1S) FprUutrdet ska fii~~~sier~ myndigheternas deltagande i teamen på Vårdenhctema i e~ili~liet aled fastställd plan. Finansiering av det länsgemensamma proeesstfidet är beslutatlill och toed år Fiirbundets inriktning ~r att del'skr fortsätta även cftei~ 2014 och atk ömfattningen beslutas i verksamhetsplanen för år 2015, Funktiohell Familjeterapi (FFT) ['örbundet ska stödja införandet av PFT lindgir hela lnft~tandet av metocie~i ska utvärderas nc'ij resu([aten skq Svartämnes Lill berörda medlemmar, Social ekonomi EBAR ska stödja insatser inom racial ekonomi och socialt Pöret~a~ande genom samarbete. ined Coompsnian. L~saisema regleras i avtal mellan CQOm~auion och sansordnittgsiiirbundet. VWi1 ~~ s Utz)

17 Defrrtsreclovis zinba RAR!c+xx~;xnrzr~is ~~.xr~~er<x~raar rs»'xxx~xrxu~z~r<r_~xu~sfs,~s~~mx~.r fin: RAKI2-1 Kartläggning av bebos av stöd iär utveckling av samverkan ocl~ samarbete ~n karlläggning av meclleinmamas l~ehog av stöd ska genomföras senast 30 spri Utbildning Vidare ska förbundet genognföra ulbilctningsinsatser ayseepde styrraittg av samverkansa]<tiviteter oct~ oin samverkan på cn övergripande nivå. Insatserna ska stärka kmislc~pan tim samverkan samt ut~iira en grw~d fär i~h~ecklingcn av s~nrverkan i Sörmlånd. Tiommentarer #ili aktivitetsp{an Unga När verl sanlhetsplanep skrev fanos fortfarande en ixiglighec att söka medel fi~ån esf. Strax före årsskiftet försvnim den anöjli~heteo, Ciceron Isar pågått t c.:~ t~~~ år ocli ptnjektel bar uppmärksai~~mat behav ~v n1l färh'dli~a modellen. 1'ör att ~(ira det hår processlödjaren tagit fram ett förslag [ill revidering av mo- ~ieliensom sänts p5 remiss till ~r~mtliöa L5G/seyrgruppee. De synpunkter aom lämnas ski I~ehaiidlas vid ett l inscemensamt seininariui~i i november. Vidare hnr Gicerun irllsamrnans med fnretagel Payoff tigit fram eo grund För en mödell Ertl mäta sanaverkansins~lser. R~pporicn skulle Izimnats i juni men ~rbete~ är försenar och rapport lämnas i september. Personer med invandrarbakgrund Förhuneie[ l~ai erhållit est-medel och är projekiä~a'ce för Isak. Projektet äi Iänsgeme~isami och syftar till att utveckla insatser för personer med nvandrarbakgrund som inte kan kamma i arbete eller studier med st(id av befintlie~ insatser. Verksamhet bedrivs i Nyköping,T_'skilstuna, I{atrinehalm och Strängnäs. Doende i 6vri~a urler ges ockeä mtijlighet arl delta. floder projzkrtperioden Fram till ~(ljuni 2p14 beräknas c;a X20 personer tlella. Projektets kostnad uppe..5r till 47 mla varv e&f- bidraget ut~iir 20 mkr. Yersoue~ nyeä psykisk ohälsa Äve-n f~~r åc~ma grupp försvann nic'~jligl~etun att erhålla esf-medel. Under hösten 2011 fram fill jamiari 201? ~~nszkte F'tirss~ikringskNSSan am esfnieicl fär att ~financiera ins~iscr ~fi~r trru~pe~n. När ingin fickbesked om au esymedel inte längre var tillgän,~,liga ~im~antllades projekt TUNA i Eskilstuna. ticiijare KAR-finansierat, fill cn ordinarie vcrksamliel gemensåmt iinancicrad ~<<samtliga fyra parter. TUNA är en verksiitnliet som riktis till parsöner meii psykisk phälsa. Uiekussioner bm att starta motsvarande vcrksar~ihee på ~iidra uttar ske~'roen nägon fdr&åg~n qm said för tih~eckling har inte ställts till RAR. Tidig Rehabilitering I Samverkan (Tills) 2lndec våren liar arb~tey med en öva~enskommelsc mellan paitarna efter avsluta[ RAR-fi~isnsiering påbi5rjlts. Syftet it ett besla~iva ansvar och uppdrag för p~rtern~. En förutsättning i slet fiirsla~el är att Rt\R forts~it[er ått fi~~ansier~i processltid För utveckling och för~~altnin~ av TR1S. lnnia~ ramen f6r TR15 harett'försl~g Yill utökning 24 saxnkerkansstödet beskrivits: Det i~är insatser till personer sqm är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande i nkomsk Förslaget ltommer ate beliaiidlas vid styrelsemötet i september. i ~4 ~~ Ö (12)

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR

Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Dm KS/2009:211-007 Handläggare: Marie Sandström Koski Arsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR Ordförandens förslag til beslut I, Kommunstyrelsen fóreslår

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-05-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl. 8.15 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer