2 Svar på motion om valfrihet och förskolan. 9 Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Svar på motion om valfrihet och förskolan. 9 Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 januari 2013, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Svar på motion om valfrihet och förskolan 7 Svar på motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland 36 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland 78 Fastställande av reviderad budget 2013 för Samordningsförbundets RAR i Sörmland 85 Teknisk justering av de ekonomiska ramarna 86 Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun 103 Ansökan om tjänsteledighet Sid Ärenden till kommunstyrelsen 104 Kommunens samverkan med föreningslivet Analys och förslag efter intern och extern kartläggning 118 Medel till musikfestival för mogna 121 Remiss Förslag till Handlingsprogram för Regionala stadskärnor 135 Utökning av lokaler vid Skogsborgsskolan 136 Kommunstyrelsens plan med budget K:\Beredningsmöten\2013\130130\ Sammanträdeshandlingar.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 ~ 6!i /~ r'll /{'If~~A~ _ ~ 1\atrineholms kommun BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESP Sam manträdesdalum Dnr 2012:57, 609 Handläggare: Jörgen Yttrande över motion om valfrihet och försko Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden anser att motionen är besvarad med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. Reservation Carina Björk-Andersson (FP) tillsammans med Ingegerd Furen (FP), Ann-Charlotte Olsson (C) och Inger Björklund (KD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Carina Björk-Andersson (FP) och Ingegerd Furen (FP) har lämnat in en motion om valfrihet och skolan. Folkpartiet Liberalerna yrkar att Katrineholms kommun inför profiler på förskolor i egen regi samt skapar rutiner för att säkerställa valfrihet och rättvisa vid ansökan till de olika profilerna. Kommunledningsförvaltningen hsr översänt ärendet på remiss till bildningsnämnden. Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen gör bedömningen att det på många förskölor redan idag finns enprofil. Emellertid äx det ofta andra preferenser som styr önskemål från vårdnadshavarna. Isynnerhet är det närhetsprincipen, som är dominerande. Vid bedömningen har förskolecheferna svarat utifrån förutsättningen att minst 90% av föräldrarna känner till förskolans profil. Följande resultat föreligger: F&rskola/förskolechef Bie förskola /förskolechef Helena Otilsson Förskolans tufil Ingen särskild tufil finns Organisation av förskolans rafil Hur erfar barnen förskolans tufil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/f6rskolechef Julita förskola /förskolechef Helena Ohlsson FSrskolans tufil Ingen särskild tufil finns Organisation av ftlrskolans tufil Hur erfar barnen BSrskolans tufil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil?!v ~L j~~ ragsbesryrkande ~[j~ [~ ~

3 ~' ~; I\atYlrier ICOrilIT1Uri a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,~. _, Sammanträdesdatum Blatl BILDNINGSNÄMNDEN Förslzola/förskolechef Förskolans tufil Orgaåisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/förslmlechef Förskolans tufil Organisation av förskolans tufil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Björkviks förskola /förskolechef Katarina Hallin Ingen tufil Fågelbo förskola, Fornsjö /förskolechef Katarina Hallin Ingen profil 0 Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av ffirskolans tufil Hur erfaz barnen förskolans rofil7 Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Gersnäs förskola /förskolechef Ann-Mazie Thedeen Naturvetenska /miljb/teknik/matematik Intressegrupper Idet dagliga azbetet Ja ~~ 7~. v c., 5

4 ~~ 1\atrineholins kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammenträdesdaWm Blatl BILDNINGSNÄMNDEN Förskola/förskolechef Norr årdens förskola / ffirskolechef Ann-Marie ThedBen Fbrskolans rofil Naturvetenska /milj&/teknik/matematik Organisation av Intressegrupper förskolans profil Hur erfar barnen Idet dagliga azbetet förskolans profil? Käsuter vårdnadsh. till Ja förskolans profil? Förskola/förskolechef Bor en förskola /förskolechef Helena Hult Fbrskolans ro51 Hälsa och livsstil Organisation av Gemensam profil för hela området. Dokumentet Hälsopolicy, Räris på förskolans tufil skolgården för hela området, utedagar, diskussioner loring hälsosam livsstil. Hur erfar barnen Deltar i ovanstående aktiviteter förskolans profil? Känner vårdnadsh. till Ja Hälsopolicy delas ut vid inskolning. förskolans profil? Förskola/förskolechef Träd årdens förskola /förskolechef Helena Lindkvist FSrskolans roll Hälsa och livsstil Organisation av Gemensam profil för hela området. Dokumentet Hälsopolicy, Röris på förskolans profil skolgården för hela området, utedagar, diskussioner kring hälsosam livsstil, Hux erfar tiarnen Deltar i ovanstående aktiviteter förskolans tufil? I{änner vårdnadsh. till Ja Hälsopolicy delas ut vid inskolning. förskolans fil? Förskola/förskolechef Backa förskola /förskolechef tf LenaBrohede FSrskola~s tufil Bams spräk och matematikutveckling Organisation av Ett aktivt språk f6rutsätys för att kunna utveckla alla färdigheter. Vi arbetar förskolans profil aktivt med boms språk och matematikutveckling ivardagssituationer och planerade aktiviteter. Flera pedagoger har fortbildning inom språk och matematik. Hur erfaz barnen Genom samtal, dokumentation och pedagogisk dokumentation. förskolans tufil? Känner vårdnadsh. till Ja, utifrån ett förtyclligande arbetsätt. Vi har inte gått ut med att det är fdrskolans profil? förskolans profil. Detta skulle ske i samazbete med Nävertorpsskolan Ht- 12. Förskola/förskolechef Näversto an förskola /förskolechef tf Lena Brohede Förskolans tufil Barns s råkutveckling Organisation av Pedagogerna arbetar aktivt med att stimulera barnens språkurveckling förskolans profil under alla aktiviteter förskolan. Pedagogerna belffäftar barnens alla sätt att uttrycka sig med hjälp av ord, l'ud, ska ande och lffoppss råk Hur erfar barnen Genom samtal, dokumentation och pedagogisk dokumentation. förskolans profil? Känner vårdnadsh. till 7a, utifrån ett förtydligande arbetsätt. Vi har inte gått u[ med att det är förskolans profil? förskolans profil. Detta skulle ske i samarbete med Nävertotpsskolan Ht- 12. G~z ~~'

5 ~ loatrineholms kommun BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROYOKOLL Sammanlr8destlalum Blad Förskola/förskolechef Förskolans rofil Organisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans tufil? I{änner vårdnadsh. till förskolans profil? Strångsjö förskola /förskolechef tf Ann-Sofa Colliander Matematik och Utomhus edagogik Planerade passiden dagliga gruppverksamheten. Barnen erfar profilen i den dagliga utevistelsen som till delar består av pedagogiskt laverad verksamhet Föräldrarna iar/tar del av information som finns uppsatt på avdelningarna Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av förskolans profil Hur erfar barnen förskolans rofi17 Känner vårdnadsh. till förskolans profil? Förskola/förskolechef Förskolans tufil Organisation av fdrskolans profil Hur erfar barnen förskolans profil? Känner vårdnadsh. till förskolans tufil? Häringe Förskola, förskolechef Ann Jaktlund Vi lägger ~.-unden för barnets livslånga lärande. Vi sanunanställer nu våra tankaz och id8er i ett perspektiv I 5år. Indirekt är barnen med i arbetet eftersom profilen utvecklats utifrån vårt arbete förhållningssätt. Nej, vi arbetar på en mer detaljerad tollcning. Asplunden förskola / ffirskolechef Ann Jaktlund Gemensun och kreativ miljti Gemensam morgonkul, atelj8, tillgängligt material, stora gemensamma ytor med skola och fritidshem Barnen är delaktiga Nej, vi som personal vill fdrdjupa oss i profilen tillsammans med barnen. Sammanfattning Bildningsförvaltningen konstaterar att flera %rskolor har en profil. Dessa är ofta kända inom förskolan men styr inte i nämnvärd utsträclming vårdnadshavarnas önskemål. De har heller inte genom marknadsföringsinsatser gjorts kända inför erbjudande omplacering inom förskolan.

6 1 ~,~.,~t~ r1~1~~ 1\2t11rie S ICOrilrilUri ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanfrådestlalum BILDNINGSNÄMNDEN Här styr istället säkert den kommunikation, som finns mellan föräldrar i det aktuella området mycket vid avgörandet av vilken förskola man önskar sig till. bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Amieli Hedberg (S), Carina Björk- Andersson (FP), Ingegerd Furen (FP) och Jörgen Rudeberg verkschef. Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP) yrkar att bildningsnämndens ska instämma i motionen. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till beslutsordning. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag. Blad Kommunstyrelsen, akt

7 ~~ ~~~ T KATRINEHOLMS KOP 1~~ltCLller CO111111Li11 ~ SAMMANTRÄDESPROTOK.LL ~A~R1UfIStyP~ISf; SammantredesdeNm BI~Q~~ `a ~~ KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN ~ Wandllaganumm r - i dndiä 1~ ' 3~~SS p~ Mlle }fls?mav"' 9lerlöpl Dnr KTN 2012:99 Handläggare: Per-Olof Mil ~ ~'z ~ Yttrande ~ IVlotion om att erbjuda barn och ungdomaren heldag på Jordbrukets Dag i Julita 2013 Beslut Kultur- och turismnämnden antar nedanstående skrivning som sin egen samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. ärendebeskrivning Kultur- och turismnämnden har fått möjlighet att yttra sig över enmotion från Marian I.oley (kd) samt Juha Frondelius (kd). Motionens förslag är att kommunen utreder om iden med att erbjuda barn ocl~ ungdomar en kostnadsfri heldag på Jordbrukets Dag är möjlig att genomföra. I motionen skriver Loley och Frondelius att Jordbrukets Dag är ett av Julitas mest besökta arrangemang där jordbrukets samlade aktörer har möjlighet att visa upp hela jordbrukets bredd. Dagen är en viktig familjedag med inriktning på historia och nutid. I dessa tider då maten är en självklårhet för alla i vårt land så Uehöver vi påminna om landets egen matproduktion och jordbrukspolitik. Idag har Sverige kvar ca 50 %inhemsk jordbruksproduktion. Vi är beroende av andra länders matproduktion. Förvaltningens bedömning Kultur- och turismnämnden delar motionärernas uppfattning om vikten av att känna till jordbrukets historia och nutid och att bazn och ungdomar kan få ett perspektiv på matproduktion och jordbrukspolitik i en tid då jordbrukets arealer krymper. LantUrukets dag är enmöjlighet för jordurukets intresseorganisationer och företag att visa upp sin verksamhet och kan jämföras med en kommersiell mässa öppen för en stor allmänhet. Det ärmed andra ord tveksamt hur stort det pedagogiska värdet är för deltagande barn och ungdomar. Tidigare har Katrineholms kommun i samverkan med Sveriges Lantbruksmuseum anordnat lägerskolor på Julita gård. Dessa lägerskolor genomförs inte längre p g a andra ekonomiska prioriteringar. Justerandes sign ~~

8 ~: 1\~1t1ll1eilO1ri1S ICOR1171L1ri \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanhådestlaWm KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN Det är nämndens uppfattning att motionens intentioner har ett begränsats pedagogiskt värde. Vill man nå en större förståelse för jordbruket och dess möjligheter hade ett återupptagande av lägerskolorna varit ett bättre alternativ. Till detta finns dock inte medel ikultur- och turismnämndens budget. Kultur- och turismnämnden anser därmed motionen besvarad. Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås anta nedanstående skrivning som sin egen samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Yrkanden Kristina Malmnäs (fp) och Ingemar Andersson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag. låultur~ och fiurismnämndens överläggning Under kultur- ocl~ turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (s), Ami Röoth (mp), Stefan Blomkvist (s), Birgitta Lindeberg (m), Kristina Malmnäs (fp) samt Ingemar Andersson (c ). JULITAS PRISER Barn/ungdomar 0-18 år 20 kr (under perioden 23/6-12/8, övriga dagar fri entre) Skolklasser och barngrupper Skolgrupper Som ledsagare räknas personal i tjänst, max 1 lärare per 10 elever. Andra medföljande vuxna betalar normalt gruppris för inträde resp. guidning. Utan guide: Fri entre för barn 0 t.o.m. 18 år under ordinarie öppettider 15 kr/barn övriga tider 70 kr/vuxen, utöver ledsagare Med guide (1,5 tim): 1-25 pers. 900 kr 120 kr/vuxen, utöver ledsagare barn/ungdomar i åldern 7-19 Kostnad med guide Max 105 grupper om alla kommer = Ärendets handlingar Motion från Marian Loley (kd) och Juha Frondelius (kd) Blad Kommunstyrelsen, akten

9 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- & upphandlingskontoret Datum (3) Vår hantlläggare Bruno Maras Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2012 med revisionsrapport Ärendebeskrivning Bakgrund Samordningsförbundet RAR i Sörmland har lämnat in en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 juli 2012 som har granskats av Ernst &Young. Revisionsrapporten har överlämnats tillsammans med delårsrapporten, styrelseprotokoll från och till ekonomi- och upphandlingskontoret samt socialnämnden för yttrande. Delårsrapport 2012 Samordningsförbundet RAR i Sörmland består av länets nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen. Förbundet får anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten föx år 2012 fastställdes av respekrive medlems fullmäktige eller motsvarande till tkr. De tilldelade resurser år 2012 innebär en resursökning på 15,4 %jämfört med den fastställda budgeten år Försäkringskassan/staten står föx 50 % av finansieringen, landstinget 25 %och gemensamt för länets nio kommuner fördelas 25 %utifrån antalet invånare pex den 1 november året före budgetåret. På medlemsmötet den 5 mars år 20]2 beslutade förbundet att budgeten för nästkommande verksamhetsår ska utökas till tla~, vilket innebär en resursökning med 6,7 %jämfört med den fastställda budgeten för år Förbundet presenterar ett finansiellt må1, ett övergripande mål och fem organisatoriska må1. Under perioden januari juli år 2012 fattades det beslut om projekdinsatser för t1q. Den utgående kassan uppgår till tkr, kassans värde har ökat med 6,4 %jämfört med det utgående värdet per den sista december Samordningsförbundet RAR i Sörmland redovisar ett underskott på 228 tkr per den sista juli år 2012, men förbundet prognostiserar ett överskott på 514 tl~ per den sista december i år.

10 l~atrineholms kommun \ Datum KOMMUNLEDNINGSFCSRVALTNINGEN Ekonomi- 8 upphandlingskontoret z ~s~ Revisorernas sammanfattande bedömning Revisorerna bedömer att Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsrapport 2012 uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. Delårsrapporten har granskats i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG). En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en fullständig revision. Revisorerna efterfrågar en mer noggrann redovisning av samtliga verksamhetsmål. I resultaträkningen uppgår periodens resultat till ett underskott på 228 tkr och resultatet för helår 2012 prognostiseras vara ett överskott på 514 tlff. Skillnaden mellan det prognostiserade helårsresultatet och det budgeterade resultatet för året på 160 tkr beror på mervärdesskatt som återbetalats av Skatteverket. Förbundet har totalt kvar att utbetala tkr till beviljade projekt. Detta innebär att med samma kostnadsnivå och att beviljade projekt ska slutföras så måste projekten pågå i två år med medlemsintäkter på tkr. Revisorerna rekommenderar därför förbundet att nogsamt följa likviditeten och göra analyser på vad som måste göras om medlemsintäkterna eller kostnaderna inte följer budget och prognos, för att snabbt agera/informerapågående projekt. RAR prognostiserar att likviditeten per den sista december i år beräknas vara 200 tkr. Revisorerna anser att förbundets prognos över likvida medel indikerar på att förbundet kan få problem med att betala sina skulder per den sista december Utifrån delårsrapporten kan revisorerna konstatera vilka projekt som har kommit igång under år 2012 men revisorerna saknar en djupare analys av projektens effekter utifrån övergripande mål eller verksamhetsmål. Mot bakgrund av detta kan revisorerna inte lämna någon kommentar kring effekterna av verksamhetsstyrning i delårsrapporten 2012.

11 Katrineholms kommun \ 3 ~3> Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- 8 upphandlingskontoret Ekonomi- och upphandlingskontorets förslag till yttrande Samordningsförbundet RAR i Sörmland har upprättat en årsredovisning enligt god redovisningssed och som ger en korrekt bild av resultat och ställning. En projektbeskrivning finns till de projekt som har haft kostnader under året men förbundet bör fortsättningsvis komplettera projektbeskrivningarna med en analys av effekter som projekten har på övergripande må1 och verksamhetsmålen. Vi bedömer att det finns en koppling mellan förbundets övergripande må1 och de uppsatta verksamhetsmålen. Vi efterfrågar däremot en uppföljning med tydligt angivna mätmetoder och tydligt redovisat resultat av dessa mätningar, så att en korrekt bedömning kan göras kring uppfyllelsen av verksamhetsmålen. Ekonomi- och upphandlingskontorets anser att RAR ska fortsätta att arbeta utifrån s.k. balanskrav i fråga om ekonomiskt förvaltning i samordningsförbundet. Vi finner stöd till detta i lagen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 21 där det anges att bestämmelserna i kommunallagen kap 8 5 ska tillämpas på motsvarande sätt inom samordningsförbundet. Ekonomi- och upphandlingskontoret delar revisorernas bedömning om att samordningsförbundets finansiella må1 bör utvecklas och ha en inriktning på god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Ekonomi- och upphandlingskontoret föreslår Kommunstyrelsen att att att att uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att utveckla tydliga mätmetoder för verksamhetsmål uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att särskilt se över förbundets finansiella mål så att den är i linje med vad som bedöms vara god ekonomisk hushållning uppdra Samordningsförbundet RAR i Sörmland att framöver redovisa en analys över prognostiserade effekter resp. faktiska effekter som projekten har på övergripande mål och verksamhetsmålen. lägga delårsrapport och revisionsrapport till handlingarna Sari Eriksson Ekonomichef

12 Delå~~sre~l~nis~ait~g RAR 1 ~ywu~3z;x~x::r:r~.x- sz_ n;r,~ī.;y~.ri~r~r,at,~x x~~~s~~.y xrynxx~ormra~x,~ex~xjexzz-sf- pnr R:lR l2-11 amerdning~förbundet RAFS i Sörmland Delårsr~do~~isning der InledfZt7g Samordnin~s,förl~undet RAR i Sörniland bildades den 9 juni?405 enligt lac (SrS 2003:1210) oiu i"inansiell samardnin~ inom rehabiliteringsområdet. l förbundet ingår länets saiutliga nio ko~m~iuner, Försul~in~skassa~, Landstiinget snnit Arbetsförmedlingen. 5amoidnin~sf~rbundet erhåller eil anslab fras de tolv medlefnniarn~ i syfip ait främja samverkan inom rehabfliterin sområdei me an aktörerna. Z. För vall~~ir~gs~ierr`ittelse 2.1 Budget Respektive ~~aedlenis fulln~iktige eller cnotsvarancle har fasts ä11c bud~eien Pdr 2~1~ till tla~, Fördelning av finausieringena~xges i l~gstiftuingen Cill 50% frän fötsäkringskassanlstatei~, 2~%från laniistinget och 25 gemensam[ frun länets nio konim,uner. Kominunemas andel baseras på antålet iniievå~x~'c per I november året före budgetåret. Kommun Arsbud et (Tkr) Vin äker 123 Gnesta 144 N kö in 715 oxelösund 155 Flen 223 Katrineholm 449 Eskilstuna Stan näs 449 Trosa 159 Summa kommuner 3750 Försäkrin skassan 7`5D0 Landstin et Totalt 'I5 000.~ ~ ~iz~

13 Delirrsa ednijäsy~~r~ RAR on~enkrz-i i 2.2 Bud et avräknin Helårs budget Utfall Prognos HelåF savvlkelse Ot ia112d11-d731 Intäkter ingäende kassa Medlemsavgifter O $ O 7583 Övriga intäkter ,8 Sld 0 34 Summa infäkter , s else ?O O AktNiteter D NNS -3D O Summa Z1 Kansliet Pers6nal '1937 O Lokaler X O -91 Revi3iön D -50 Adm/PwC ~ Avskrivnin~,ar -2S '-24,5 -Z$ O -21 Mobil, dator kost mm , Resekost i5 Konferenskost ~2Q Förvaltning Summa Samverkansstäd Utbildnin ar Information ISAK RAR-Stöd -10D S~mm Z ~ TRIS O Teåm L2in racessledare D0-95 lltbildnina -1aD Summa Ciceron KoordinaTorer -6D YO Utbildnin processtöd Z Summa FFT JD -S4-46,5 -SA D FFT ,5-71,5-69,5 U , Övejg , D Summa ,2-270,5-70,5 Övri ainsatser Caöm anion ' tva : Aktivitetsgen D NVa pto'ekt 0 SO 50 Vå aväljå väg D Summa To[ut4 för pro'ekt -1366fi ,5-507, Pro ekt ISAK Esf O Löner -605 O 4 Övriga kostnader -9Ö O 0 Summa moms 514 Summa kos4na[ier &435, ,5-551, Kinansiella intäkter 21,8 73 FlnansieUa kostnader -1,2 32 Totalt 160 -F28 534,5-551, D i h 2 GAP)

14 Delårsr~ecln~~isrtittg RAR wmx rrr.<wtina,.c a7~r~r_~r_,z.s~r~nnw~ i v;>:r.,o~ r..rr raxx~~ma~ra,.rs.~rrhrrnr Ilar RN{ l2-1 Kanenieritarer ii/1 resultatet per 3I juli 2012 Överslrirlanden avseende datorer, reser, konferens och'förvelmingen beror delspå en ucökad persona~styrke(3 till 5) sams på en felaktig budgetering. Skattemyndiglieteii har ändrat sig i sitt b~ slut angående momsen fdr s.3mordiun,sförbund. Dettå innek~<ir att RtIR ocli övriga förbuntl har rätt att göra avdrag för moms. Fiir RAR's del medför detta en moms för ett värde av 514 tl:r gällande 20] I är återsöknin~sbar ocl~ den beräknas falla in på konio under zugusyi. Kostnader gällande ESF-projektet isok (fi95 tki),ligg*er i`örbundzt ute med. men de I<onm~er sedan att betålas av socialfonden, Förbundet har de dock som kostnad dpi dc först ska gndkärmas a~~ socialfonden. ~esttrl fnitade 20(~S fi a~n till je.tl 2012 ln~a beslut ]zar t:~gits wider 2Q12 avseende )l~~a aktiviteter Under U fattades 6asltit ain 7xöjekt fär YI<r. Under samma period återirir~les G 94I El;i fi ån projekt som avslutats. Under fdr"brukades 7( 491 tkr och ~mder perioden januari juft?012 (i 777 tkr, föialt R 268 tlu. Det imn:bär att 21 b)~ tkr återstår ått betala. 2.3 Nlål Finansiella måf Verl:saixilieten ska bedrivas inom givna ekonomiska rxm~r. T,ikviditeten per 3'1 juli var 5~ 7? tkr. Den l~roonc+stiserade likviditeten par 3 7 december är 200 t!~'. Den prc~gnostiserad~ likviditeten,per 3 ] december 2013 tir $6 tkr ~rnd~r löaitsåtlning att 2örbuirdef haren budget på 15 QOD ikr årli~ei3. Orsåken till den 1 aga Itkviditeten vid årsskit~tet är att förburzdei åiersiiker medel fiån esf. Överg~'ipande mål De i»satscrfixbniidct fin~nsier7r inom medlcnunarnas or~~anisationcr ska bidra till att enskilda indididei' mid särski~d~i behov fear bätg'e ftii'utsättningar au arbeta, studera eller des en relevant insats. tl~lli[ning sker genan eilkdtur~dersöl~~ning Verl:samGetsmål förstärka samverkansstödet för att titaeck]a insatsgir i syfte ~tt stärka ~nedlemmårnas lurutsättningar avseende metod, organisering i arbetet med att stödja imgn, personer med en psykisk sjukdom, sjuk-skrivna (TR1S) samt personer med invandrarbakgrund. Nlä/niirg saer geotam en smnl~lil/seka7ömis - slirdie, get~ont enkl"rt;u~c%~~-sr5kraing snail ;e~ao~n.(nsl.s((illda~ll~n:er. Ge medletnm~rna goda förutsltfningar ntt tillvarata de goda erfarenlietema avseeode i~~föråiidet xv FF"I' soin en länsgrmansarn modell, AI~lrii»g genc~na in~alilaliv ocl7 7manrJ~ntii~ studie ar medle~yui~nr~~as erf7re~r-beler Medlemntarttas parsnnal ski fördliq~~ sina kwisk~per am social ekonomi nch socialt företagande för au underlätta fur enskilda rnhivider starta sociala fc~retag. A1äli~ing ~enam eiakä! ~.w,~ ~ //.

15 Delår,srerlo~israir~~ 2(112 - R.~fR ~paxy+rarprr Rr.,ry,-r_~rr~ ax~'gxxx ron~~-xs -c~g'rx~co?od;'axx~~m ~Y~ccr_ sru_ lln[ RAR 12-1 t Utbildnit7gsinsatser ska bidra till ntt delta~arnls morivatibn au sam-verka Dolt samarbetå iil.ar samt ge en utökad insikt om viirdet %r argan satiön och individ att det sker. FärUunåei' ska ha en gott bild av medlenamflrnas beltav av ucvecklin~ av samverkan oc1~ samarbete. M6lraiizg sker get~nm reclm isnirtg i rnppurt. De oroanisataeiskamåtgip kommer alt fätias upp r helårsrcd~visnin~er~, FörSärjningsm St(eL urbetalningar av ersäytruvgar per vivånare 1 G-64 år och dag dån de~ olfentlig~ ersättnings- och ftirscirjningssystamen. Uri~ecklingen av försörl~~nesmått~l u~~lcr perioden 20G4-2f71 ]: X005 72: , , b ~Q] 0 58, ,61 Nerioden 2005 t~ll 2DD8 minskade måttel från 72,92 till tä09 iikade måttet äggin Yör att ledån fortsätta att minska. 2D1 1 var måttet 53.61, det lägsta raider hela ~älparioden. Föilrtom elen totala förändriiig~n sker o~nfattai~de föråndringar inom de olil.a kostnl~lsonuådena. Kostnlder för ekonanxiskl bistund ökar medan koslnaderna fär socialförsäkringen samt a-kassa nunsku. 2.~ 1'iktfga händelser Si;~relsen består av enledamot ocl~ en eisättar~ irån varje medlem, totalt tolv ledamöter och tolv ersättare. 5iyrelsca~ ]i~u' slmmairträtt tro g.iugei och genomfört en utbildiungsdåg. T?residieX har bytt ~tnuii~ till Arbetsutskotiel ~~h har sammanträtt fyra ganger Dzn läi~såemensanuna bersdiiin~s~ u~~zi~, irred repeesentanter Från samtliga n~edlemmaz. har saimnanträtt viä ire tilli~il1en under ~~år~n Under v$ren har fena personel varit anstäl Ida vid kansliet, tre män och två ~vimior. Av dessaar6etar en person i projekt Ciceroii~en Deltid samt flera deltider i pcgjekl isak Skartefnyndighetenhar mtder 2011 pch våren?012 inte återbetalat återsiikl moms till sa~uordning~förbundeu. Hfter en. justering 2~~ l~gstiftuii~ge~ iräu l juli 2012 återt~etalades rriumseil i september. Iitt ntedlems~nöie gencimfördes den 5 enars. Vid raritet redovisades förbux~dets vesatser wider 2071 smit aktuella resultåt. Färbundet reddvisade xven medelsbehov wider 20 ] 3, ei~ utäk~d hudget till 1 G mlu~_ vilket mötet tillstyrkte. unnurv~ W ~ wm 4 (~i% 1

16 .D~elårsreclovis~irya~ 2D12 -RAR ~xrnrn.*n~r~x~~rx :r.ṟ:e>x:~n.~r~r~x~,r:,cmrnrwr~~ s ~r.~a~~:rx m,rr_.x,~furw Dnt 2Alil2-I 1 2J Redovisping ar verksamheten Pmjektnc Projektnamn Ort Sfad 6eviljat6elopptot Budget2012 Utfa112D12 ~Ut611totaltsedånstart Avslutas: 2Q Akt~~ife~ peng länet deo IRIS linet jam S19S 2386, 82 2 dec EVA Eskilstuna apr~ ~0~f j ~A40 mar funklronell Få lånet augd ~ 2tl4 927 dec VågzVå~aVägflen 1ST 40 SO ]OU juo Compan~an I1S 0 dec~il ~ 40 Ciceron 2z125~ 7D & dct~13 UtlormningavESFansökanprojektl 100 ~ 100: 100 tlec-]1 Utlortnning av ESf-ansökan proje 10~~ tle~~ll Totalt: ] 're. insatser kontvter enligt fattade beslut atl pågå efter 2(Jl?. Tidig ReIiabiliterin~* I Sanive~knn (YRIS) Giceroi~ sacut esf prgjekt i5~k, 2.8 AktEvitets~lan 2012 inklusive kommunikation Linga Sa~uordt~iriosFörbwidet skn först~irk~t samverkansstgdet inom ~.icer~n, De nya ii~salserna ska om möjligt delfinansizras med ESF-medel. Personer mecl invandrarbakgrund Förbundet liar ansökt om ESF-medel För att stödja iissatsernå till gruppen. Om ansökan beviljas ska förbundc~ genomtöm de insatserscim beskrivs i ansäkan, framförallt att sam projekkrig~re ha huvudansvaret för genomförandet ach rapporteringtill ESF. Q~n anst kån inte goclkänos ska för~u4~det stödja *~enomföråndet atp ett ritval av insatser som beskrivs i ansökan. Urvalet si:a ske i dialog med I3eredningsgruppen och fastställs s~ oast 3l anars2612. Personer med psykisk ohälsa Förl~widet ~r part i en ansökan som gjorts åv Förs~kringskassnn. Om ansökan go kånns ski FörbunJet ~enomi~rn de insatser som beskrivs i ansökan ~~ilket fiämsl inl~ebär samordning ~v insatser inom länet samt styrning av prgjektet. Om ansökån i~r[e b~dl:änns ska Förbundet aeei a snitt ovan, stödja insatser söm beskrivs i aiisökau och beskriva de. institserna senast 3l inårs Tidig Rchabiliiering I Samverkan (TR1S) FprUutrdet ska fii~~~sier~ myndigheternas deltagande i teamen på Vårdenhctema i e~ili~liet aled fastställd plan. Finansiering av det länsgemensamma proeesstfidet är beslutatlill och toed år Fiirbundets inriktning ~r att del'skr fortsätta även cftei~ 2014 och atk ömfattningen beslutas i verksamhetsplanen för år 2015, Funktiohell Familjeterapi (FFT) ['örbundet ska stödja införandet av PFT lindgir hela lnft~tandet av metocie~i ska utvärderas nc'ij resu([aten skq Svartämnes Lill berörda medlemmar, Social ekonomi EBAR ska stödja insatser inom racial ekonomi och socialt Pöret~a~ande genom samarbete. ined Coompsnian. L~saisema regleras i avtal mellan CQOm~auion och sansordnittgsiiirbundet. VWi1 ~~ s Utz)

17 Defrrtsreclovis zinba RAR!c+xx~;xnrzr~is ~~.xr~~er<x~raar rs»'xxx~xrxu~z~r<r_~xu~sfs,~s~~mx~.r fin: RAKI2-1 Kartläggning av bebos av stöd iär utveckling av samverkan ocl~ samarbete ~n karlläggning av meclleinmamas l~ehog av stöd ska genomföras senast 30 spri Utbildning Vidare ska förbundet genognföra ulbilctningsinsatser ayseepde styrraittg av samverkansa]<tiviteter oct~ oin samverkan på cn övergripande nivå. Insatserna ska stärka kmislc~pan tim samverkan samt ut~iira en grw~d fär i~h~ecklingcn av s~nrverkan i Sörmlånd. Tiommentarer #ili aktivitetsp{an Unga När verl sanlhetsplanep skrev fanos fortfarande en ixiglighec att söka medel fi~ån esf. Strax före årsskiftet försvnim den anöjli~heteo, Ciceron Isar pågått t c.:~ t~~~ år ocli ptnjektel bar uppmärksai~~mat behav ~v n1l färh'dli~a modellen. 1'ör att ~(ira det hår processlödjaren tagit fram ett förslag [ill revidering av mo- ~ieliensom sänts p5 remiss till ~r~mtliöa L5G/seyrgruppee. De synpunkter aom lämnas ski I~ehaiidlas vid ett l inscemensamt seininariui~i i november. Vidare hnr Gicerun irllsamrnans med fnretagel Payoff tigit fram eo grund För en mödell Ertl mäta sanaverkansins~lser. R~pporicn skulle Izimnats i juni men ~rbete~ är försenar och rapport lämnas i september. Personer med invandrarbakgrund Förhuneie[ l~ai erhållit est-medel och är projekiä~a'ce för Isak. Projektet äi Iänsgeme~isami och syftar till att utveckla insatser för personer med nvandrarbakgrund som inte kan kamma i arbete eller studier med st(id av befintlie~ insatser. Verksamhet bedrivs i Nyköping,T_'skilstuna, I{atrinehalm och Strängnäs. Doende i 6vri~a urler ges ockeä mtijlighet arl delta. floder projzkrtperioden Fram till ~(ljuni 2p14 beräknas c;a X20 personer tlella. Projektets kostnad uppe..5r till 47 mla varv e&f- bidraget ut~iir 20 mkr. Yersoue~ nyeä psykisk ohälsa Äve-n f~~r åc~ma grupp försvann nic'~jligl~etun att erhålla esf-medel. Under hösten 2011 fram fill jamiari 201? ~~nszkte F'tirss~ikringskNSSan am esfnieicl fär att ~financiera ins~iscr ~fi~r trru~pe~n. När ingin fickbesked om au esymedel inte längre var tillgän,~,liga ~im~antllades projekt TUNA i Eskilstuna. ticiijare KAR-finansierat, fill cn ordinarie vcrksamliel gemensåmt iinancicrad ~<<samtliga fyra parter. TUNA är en verksiitnliet som riktis till parsöner meii psykisk phälsa. Uiekussioner bm att starta motsvarande vcrksar~ihee på ~iidra uttar ske~'roen nägon fdr&åg~n qm said för tih~eckling har inte ställts till RAR. Tidig Rehabilitering I Samverkan (Tills) 2lndec våren liar arb~tey med en öva~enskommelsc mellan paitarna efter avsluta[ RAR-fi~isnsiering påbi5rjlts. Syftet it ett besla~iva ansvar och uppdrag för p~rtern~. En förutsättning i slet fiirsla~el är att Rt\R forts~it[er ått fi~~ansier~i processltid För utveckling och för~~altnin~ av TR1S. lnnia~ ramen f6r TR15 harett'försl~g Yill utökning 24 saxnkerkansstödet beskrivits: Det i~är insatser till personer sqm är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande i nkomsk Förslaget ltommer ate beliaiidlas vid styrelsemötet i september. i ~4 ~~ Ö (12)

18 Delrersr~~lovisrtir~g ZQIZ -RAR n.~»-r_ n:t~-s.,rr,~rx ~xxa~y3x~+,xr, rr.(äc-ox~~~mrxx~c+no:~ ~x' +:caur.~~~ pnr 12AIt 12-I FunkfionellFamiljeterapi (FFT) Projektet Utgår fram. till 31 december 2Q I? ocli är en liehandliiiösmetod för uuga ach familjer. PIT kvarsf~r som insey9 sidan RAR:s tidieare rel~abiliterii~rsioriktitin~. ~~y~ 50 ungdomar oeh 30 familjer har deltagit under projektperioden. Bmn- ocu ungdamspsykialrin (BUP) och samtliga kommuner ingår i projektet. Syftet ar 1tt li~ansiera terapeuter ach etablera FFT som modell i Sörniland. Resultatethittills är att BUP ich flera kommuner aiigngzrar sig. Några komnruncr bedöms inte komma 1tl a;~~~ända metoden ~~id rrulakiets slut. Rapport ska skrivas mrdei hösten. Social ekonomi R.AR har för andra årcl ettävlal med Coompanion. Under första halvåret har Coompanion genomflirt ui~ildrtii3g I socr~lt entreprenörskap i Eskilstuna vid 5 t llfällen som aysl~iodes mzd en konstitueeande strimma För startas föeetaget, t+idragil till at( tre secialn förztac har startat antler vårett ZQ 1? och e[t 50-tal individer är i någon Farm flv reidgisa~in,sproce;s hos Conmpai~ion'ftir ari slart~. Vidare har de genomfi5rt iiiformationsträft<'~r am sociala fiiretag till hland annat projektet Plesiöell fioretagand~ sant kommunerna Plcn, Trosa och G~tesia. Undar hösta-n ski behovet' av insatser under 2Q1~3 diskuteras f Beradningsgruppzn. Kartläggning av Gchov av stöd f6r utveckling av samverkan och samarbete Förbundet ]12r inters jual tjäaistemän från parter under våren. SynpiuYk~er sona kom fram var att förbtu~dets förändrade turiktning ~~ar nödvfu~dig ut ett ekonomiskt peräpeki'iv,lfleu atl den tidigare cark&vnl~eteu med mångip projekt vv' bra. Utvecklingen framåt böe gå teol en lärande kunskapsorganisdtion. Arbets~ömiedGt~~eu ser behov atp att "tr idar kt~pplas iliap"' f&r ett hell~~'ts- ~~repp lo'ing åndivide«semit ökad utveckling l:rit~g arbetet med lä~aritttye,, Vidare 6el~öus cty svid i arbefizt med atp integrerasamverkan iordinarie verksamhet. I3en n~~oi större kc~nunw~en uppleu~i' att Uzfi~tliga sa m zrkansst~'uktvt`er fim4erer br.'~, maxi att de gärna kan [skökas vied nya aktörer som mi~rations- ~~erkel och r~pr~seirlanter från näringsli~~et ~n "~ulveckliucsgnij~~ TräEFades i maj, även ditt med r~pre5entauter f~'ån samili~a parter (ej samma per.oner sava okan)_ :l diskussic~ncrne frnmkoin ~~ty mit inte vill påbörja ~4terlloare en san~vea~kansuktivitet "'uipnför' utnnför ridan befintliga. Ist~lief vill man stärka de soar redan påg$r. Dit innebär bl.å stöd för sjal sktivita utan.rätt till ersättning tran 5oaialFörsäkrengen, ulveckliug a~~ Ciceroå samt fortsatt etöd till projekt isak. UtUitdning L~~ utb'ildning avseende styrning av sainverkansakti~iteter som skidfe genpinfprag i 1'eUruari ställdes in på geund av för tå d~liaare. En utbildning i metoder. Under l~ösl~ii 201 ~ ska fyfa seminarier genanifaras inoxe omrddena EU, försörjningsinåttet, social ekonomi samtciceroi~. v,, "~"" ` z ~~zl

19 Delår s~e~lovistiing ItAR ~~w:~u-o':cxrrs-<~x>ru:ix:;4~uxxrc:srl.xxxx7iur~~~~~7=xx~r x~orx~axr, bm RARILII 3. Ekannrraisk redovis~sin~ RESUL.TATRÄKNIIYG (TI{it) Nol Ö11-U LQI O1 Z011-O ~. 2g12_p ZO I2-37 VcrksainhCf~ns ingyl:ler 878G.N 758? ÖJ6 uarsv mcii lcrosnv~;illcr b3 7 ib3 i3 000 ts~rigt 2i.R O 34 9~ Ve~lts vnhetenfko5mad er -9C13S?r ~ids -. ti+~i6.1~ R ±l b'pf~y ShTCLS2 Q75 -~7f1 -'?~. per~on~l $hfl -f 4~K~i -I fi ly7 ad mini<iratido U -I3 ~S -I-01 revision -5v _GI _tip -b_~ iicbclulniogar lår ppnjek 1 -G77: -~Jlr] -709h' -1(s I.^~'å moms S1G,]; _4 ~,} LIYt)]~d I1If1g ~E~O -i$ -?,ti Tnfo rmstit?n -ab ~ 55 -G3-I isfil: It/~R-stöd -~! 1% Prt I~~t israk -t~95 T4ohiL dator kost min -7G~5 Reskost ~:1 ='~ K6 n Eerenskost -^ ~^~~ Avskrivningar \~cdcsamlictens ncholaosm~cl ar -<'4.5-1i; i -?k: 245 -T ~5Y3-8 ~dl -G ~(es F'inaaxs is lla intflhler ~'-. ~ IÖ9 73 X69 Finans~ell.~Ac»uia~3er -1.= -1 =?=' -~ Res ul~nt hire r~'n'ao rdin:ir~a N~SYeI' `.'. _I R$4 -t 3911! -Ci 5C 1 1=~.tr. ord iniirn int:1l.ycr Ex7norå ini kos4iader ~ ~rgls rasullst -P[ft 7 Nh~ -,7 Uff -t~ Sfi S Bä la ras la-ays utred n i n g Rcdov3tia[r~sultat enligt rccuttairniknii~~ -22., -d RN~' YU -G 551 J~VL:iI' fe~li3p11115 ylnstcl. inin I ~! ~% J u+yc rxii res ultn[colibl Usla ras loon Iil2.T,~ ~ -2?8 --1 SN= -I 311(5 -Yi K~;tl IJoi Utbcrnln:ngar fiir prnjelct pru,j m~ Pracessti+d 1/I:oord inator 6 teilla Ciergs und. Cl xclii. w]d 9 LiV-praiel:Yet 1 1 AGi?ItA 3 ~ -'s ~ Yrke_.v vcnsl:u 1 G P<iwer -U Akiivi[e(spen_ 20 -se -I~w -I L^ -7A8 $ntirtprojek[et '? I -CrF Unga n7of arbctc 23 VS~a vilja '34 -,D Duellen Flen ~ 5 l"'una 28 -I ~Oi -} 5_~ -I Y57 Tris Z9 -.7_SE6.:C 557 _3 t.4-y j L l7 3-$rs uppf211jning ' Slug seii' 3U -'[lti) EVA 33-55~~! s7h H~lsoverkce 3~4 _r;tl~ -*3 I-~7"I- 3b ' -G30 LSF-anst'tl::~n Un4a -77 _^r) - -1 t12 L-5F-xxn.~ökan (S Ah ~8 I;~:,~ Cnmpsnion 3-1~ ~.~Ä! C ieeron 4D -=7Z2 _f c7se1 _~ ~c~,. Summa -Li777-3 =i67-7 4i9R -I f. 16, *~ ~~' G'

20 Delå~sredovisi2ing RAR u~.r;n-,t;r~rr.~rxwx~.c!c~;c7-srxxrxs r~ö~ncc~xv rrx..c.gra,~,t~-rrx~r.,~~r~r_,r nni~ RARI?-I 6ALhNSRÄKNING TfCR Nor ~ 2011-I TILLGÅNGAR An15g~nin~3lillg$nga r Maiericlla urtliioenm;;still~l,,~,ar M~kå~er nch inventnricr 9R a~aav IT-uwsmi~~ fi,ilu', m<+tkuier ich uiroeniazier uir;å~nde miskaltnin_sv;irdc?96 29f 296 Gress nnsl:altnuiger ~ 72 0 Y'ITCLS ~[S Ä~~II[]L'Al' utgäen~c uckumulende silsl:affnin~vfvden 3d& Ingående ackunudzradc ayskrivnhi~-~r -~^-~S - ~ ~ -~ ~ ~ Artl+ayskrivninyar I?4 -Vt;,. ~~.L- f6rs31mbiq Ule~~endc nchumulrradr nvsl:ri47tuienr?7{7 _2?:1 -'!~ Ut,~äendt~ plancnli;zl res NlrJ~ 9$ G' S~ Summn arfliiggninga611gkn;ur )8 t2 51 Omsä[[nin~5ii0gångar I~undfordrinSar tl 1 Ris ÖtTi~a fnrilrui~;u~ 937 2b3 152 vv~av int~rinrsl~r~ruisar 1N ffiorns fordri~,~,ar 557 Q b ti~~-i~a. fordring;v G Kassa och bank CS~~ 7472q GI17 varav kpp al~'i rvnllnin~, 3 25K sl9t5skvldv9x6u' 4 O1D Likvidkonto 3 25i 3 ds5 2 ]03 Summa nmsif ttnin~still~vn~ar ? SUM1fMA TILLLÄN G.AR $ 195 GG F.T i4ap1tål, A'VS Ä7'TN7NGAH UiC:N Sk,ULD~Ii Egrl k:rpftnl 1 ld6 6 US2 ' ing~enzleea~i kapi~ul G de~'a"~el= rccuhal.,'-f -I $R =', -!. ~C;1 Skulder L~ie,frislrga skulder tl ~ ~ KOrtfiisl~Ga Sluldef U631 vara~~ Uv~~«~~?~ ~osir~adcr Ucli l'gnrtbelnkia intrlctcr r~~~~e~~u~;~~~:~iå«i i i ~?i i e~z Semesterlune5kuld 3 -?=4 3 ll~~lupna 5åci~1:~ ~vgift~r nch Ska1A`~' S2R 2Si 335 lnterin9sskuldpr ~ A 81G varav :ilum el ~turenl frfui prgjekt 3835 ] å fiiru16clalda medlctnsttv~irec ~ UvriSa uiterinvsskulder $umow skulder R 097 d13$ SUMMA SKCII,Dlit2 tdch RGET KA7'17'AL R Y95 S G~tlld~ panter inga inga inan 6euil`adc ro'ckt SYersi:Sendc bel 2 Z] GS; d71 RAR leer rt~ga Ieacin$a~q.~t I~ingrt lin tre $r, Det forns ett 6Jle~iogkop[rakt, d}ir 2~ m7uiacier dtars,tiir fill mi kosmeul nj c'vka 2;j Ikr inklis n t niomö achy resq~-irtl e. Det finnti ncksä ell. hyre~avinl 54nt gällzr Fi pch åiersgicnde kost~~ad :ir cirka 332 tkr. ~,~.N.~.". -,.. i... 9 (12) /

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL sofkjteå Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan: Försäkringskassan-Landstinget- Arbetstönnedlingen -Sollefteå kommun Sammanträdesdatum 2014-03-24 l (5) Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen

Ärende nr 15. Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen Ärende nr 15 o Arsredovisning 2013 Korröstiftelsen 1 ~Tingsryds ~kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 123 Dm 2014/151 042 Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen Konöstiftelsen

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-30. Håkan Lind. Gunweig Svensson. Karina Nilsson. Viktoria Strömberg Plats och tid: Förvaltningshuset Rosen kl 13.15 15.50 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Socialnämnden 2009-03-18 1 (14)

Socialnämnden 2009-03-18 1 (14) Socialnämnden 2009-03-18 1 (14) Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 15.00 16.40 Beslutande Matti Turunen (s) ordförande, Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Erik Kvarndal, ordförande, Skara Kommun Niklas Pettersson, vice ordförande, Claes-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer