VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke"

Transkript

1 VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE AV PILGRIMSDASS 2013 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult

2 2

3 3 INNEHÅLL Inledning 5 Rapportens upplägg 6 Administrativa uppgifter 6 Utförda arbeten 8 - Allmänt 8 - Exteriör 8 Grunden 8 Västra gaveln 9 - Interiör 9 Blå rummet 9 Sydöstra rummet 10 Pigkammaren 11 Köket 12 Östra gavelrummet på vinden 13 Vinden 16 Västra gavelrummet på vinden 16 - Pilgrimsdasset 20 - Övrigt 22 Slutord 22 BILAGA 1 - Material- och kulörredovisning 23 BILAGA 2 - Antikvariska iakttagelser 24 Grunden under västra gaveln 24 Pigkammaren 25 Bröstpanel och golvlist 25 Dörrar 29 Västra gavelrummet på vinden 30 Rummet 31 Norra skrubben 32 Södra skrubben 34 Fönsterkarm 44 Dörr 44 Sammanfattning ang. västra gavelrummet 44

4 4

5 INLEDNING Under 2013 fortsatte restaureringsarbetena av södra flygeln vid Viby prästgård, vilken numera kallas Viby gamla prästgård. Restaureringsarbetet startade sommaren 2010 och har således nu pågått under fyra års tid. Arbetet utfördes främst i form av ett byggnadsvårdsläger men några insatser gjordes också hantvekare. Liksom de tre tidigare åren genomfördes byggnadsvårdslägret i Svenska byggnadsvårdsföreningens regi, den här gången med 15 deltagare, varav några medverkat tidigare. Arbetet och lägret var upplagt på samma sätt som tidigare men var kortare, bara en vecka, mot tidigare drygt 10 dagar. Liksom de föregående åren genomfördes projektet med starkt engagemang från fastighetsägaren Viby församling, representerad av kyrkoherde Benjamin Lundqvist och hans hustru Ingrid, men även från medlemmar i församlingen m.m. Under lägertiden ägde ett Öppet hus rum, lördagen den 10 augusti. Vad gäller de övriga åtgärderna utfördes några uppgifter före byggnadsvårdslägret, bl.a. av de hantverkare som är engagerade i byggnadsvårdslägret. Det gällde t.ex. papptaken i några av rummen. Det genomfördes även olika insatser genom församlingens försorg; fortsatt arbete med elektriska installationer för belysning, fortsatt inredningsarbete i köket med diskbänk, vatten och avlopp, montering av utvändig utrymningstrappa vid västra gaveln o.dyl. Under året fortsatte förberedelserna för och det konkreta arbetet med att uppföra en separat toalett- och duschbyggnad, vilken internt går under benämningen Pilgrimsdasset, ritad av Leif Göthberg på Arkitektur & Byggnadsvård. För att bl.a. driva detta projekt var en särskild projektledare engagerad, anställd med lönebidrag och anslag från Strängnäs stift. Det utfördes också vissa markarbeten för att anlägga en parkeringsplats i södra änden av prästgårdstomten samt en anslutande gångväg. Som underlag för byggnadsarbetet har liksom tidigare legat de renoveringsprogram och utredningar, som redovisats i de tidigare antikvariska rapporterna, varför undertecknad hänvisar till de inledande texterna där (se även Administrativa uppgifter nedan). Ansökan om tillstånd lämnades under 2013 in till Länsstyrelsen ang. installation av diskbänk och installationer för bandsäkerhet samt uppförandet av pilgrimsdass. Dessutom har församlingen anhållit om - och fått beviljat - byggnadsvårdsbidrag. Hela projektet kring Viby gamla prästgård sker i dialog med Länsstyrelsen. Hela Viby prästgård är förklarad som byggnadsminne av Länsstyrelsen ( ), ett beslut som innebär södra flygeln, dvs Viby gamla prästgård, skyddas såväl exteriört som interiört. Samtliga åtgärder vid Lundby gamla prästgård har sedan restaureringsarbetet påbörjades utförts med hjälp av byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen, således även årets arbete. För uppförandet av Pilgrimsdasset har medel EU-medel erhållits från Länsstyrelsen (dock inte från Kulturmiljöavdelningen).

6 6 RAPPORTENS UPPLÄGG Generellt är denna antikvariska rapport upplagd som de föregående årens rapporter. Vad gäller avsnitten Beskrivning av byggnaden och Byggnadshistoriken hänvisas till de tidigare rapporterna. I den här föreliggande rapporten redovisas de utförda byggnadsarbetena först exteriört, därefter interiört, rum för rum. Även arbetet med Pilgrimsdasset berörs kortfattat. Material- och kulörredovisning redovisas i slutet av rapporten (bilaga 1) liksom Antikvariska iakttagelser (bilaga 2). OBS! I redogörelsen av de utförda arbeten under 2013 görs ingen åtskillnad mellan de arbeten som utfördes inom ramen för byggnadsvårdslägret och övriga åtgärder. En separat toalett- och duschbyggnad uppfördes under 2013 för att man skulle slippa göra ingrepp i Viby gamla prästgård. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Fastighetsägare: Viby församling Länsstyrelsens beslut ang. uppförande av ny byggnad; dnr , datum Länsstyrelsens beslut ang. bidrag till restaurering; dnr , datum Länsstyrelsens beslut ang. ändring av byggnadsminnet; dnr , datum (installation av diskbänk, installationer för bandsäkerhet) Projektering/handlingar: - Renoveringsprogram, upprättat av Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård - Antikvarisk utredning och dokumentation, utarbetad av Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult. - Antikvarisk rapport. Invändiga restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2010, utarbetad av Estrid Esbjörnson. - Antikvarisk rapport. Restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2011, utarbetad , kompletterad , av Estrid Esbjörnson. - Förslag till aktiviteter till läger 2012 efter möte på plats i flygeln 11/1 2012, utarbetat av Leif Göthberg.

7 7 - Undersökning av farstun, Lundby gamla prästgård, Viby, utarbetad , kompletterad 06-20, av Estrid Esbjörnson. - Antikvarisk rapport. Restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2012, utarbetad , kompletterad , av Estrid Esbjörnson. - Ansökan om tillstånd att bygga på byggnadsminne från kh Benjamin Lundqvist samt ritningar Lundby prästgård, Pilgrimsdass, utarbetade resp av Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård, Örebro - Bidragsansökan , med Arbetsbeskrivning, minnesanteckningar efter samråd inför byggnadsvårdsläger 2013 samt budget, utarbetad av Sture Wilhelmsson Ansökan om tillstånd att ändra i byggnadsminne (installation av diskbänk m.m. och installationer för brandsäkerhet), utarbetad av Sture Wilhelmsson Handledare / hantverkare byggnadsvårdslägret: - Per Edlund, Vretstorp, målare - Snickar-Anders Magnerus, Örebro / Håkan Bagger, Vretstorp, bygg- och snickeriarbeten - Gabor Pasztor, Nerikekonservatorn AB, Örebro - Tobias Windahl, Puts & Tegel i Örebro AB, kakelugnssättning Markarbeten: - Sven Bodin, Håkan Bagger Pilgrimsdasset : - Håkan Bagger AB, Vretstorp; grund, takläggning m.m. - Elever och personal vid Alléskolans Byggprogram, Hallsberg, uppförande - Sommarjobbare och anställda i Viby församling, målning Antikvarisk kontroll och dokumentation: Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult Fotografier: Estrid Esbjörnson Tidpunkt för arbetenas utförande: Byggnadsvårdslägret , invändiga måleriarbeten våren sommaren 2013 samt Pilgrimsdasset april december Bidrag: - Gamla prästgården; byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen - Pilgrimsdasset ; EU-bidrag och Strängnäs stift Pilgrimsdasset för och efter uppförande 2013.

8 8 UTFÖRDA ARBETEN ALLMÄNT Liksom tidigare år utfördes under byggnadsvårdslägret både ut- och invändiga arbeten. Utvändigt fogades bl.a. grunden på tre av sidorna. Invändigt utfördes arbeten främst i fyra av rummen; sydöstra rummet och pigkammaren på bottenvåningen samt de båda gavelrummen på vinden. Vissa mindre arbeten utfördes också i Blå rummet och på vinden. Därutöver skedde under året arbete med diskbänk samt vatten och avlopp i köket, elektriska installationer utfördes i några av rummen, en utvändig brandtrappa monterades o.dyl. En separat toalett- och duschbyggnad, det s.k. Pilgrimsdasset, uppfördes på tomten samt en mindre parkeringsplats anlades. EXTERIÖR Grunden: - Upptagning av ett hål i grunden på västra gaveln för installation av vatten och avlopp till köket, ett arbete som samordnades med motsvarande insatser för Pilgrimsdasset. - Fogning av grunden, dvs de partier som inte åtgärdats tidigare. Detta gällde framför allt åt norr. Dessutom lagades i väster det hål, som tagits upp för vattnet och avloppet till köket, i öster fogades det översta partiet som inte kunnat fogas förra året p.g.a. den timmerlagning som skedde sent på året. Upptill: Västra grunden med indragning av vatten och avlopp i köket under och efter arbetet. Nertill: Fogning av grunden på framsidan och upptill på östra grunden.

9 9 Västra gaveln - Montering av en utvändig utrymningstrappa av järn, en befintlig som funnits vid Församlingshemmet invid kyrkan. En återanvänd utrymningstrappa monterades på västra gaveln. INTERIÖR Olika typer av arbete skedde under byggnadsvårdslägret i fyra av rummen; sydöstra rummet och pigkammaren på bottenvåningen samt de båda gavelrummen på vinden. Det gällde murning av kakelugn, makulering av tak, limfärgning av väggar, uppklistring av lumppapp, lagning av tapeter, skrapning av färg m.m. Mindre arbeten skedde också i Blå rummet. Vissa arbeten utfördes under året också i köket. Blå rummet - Lagning och retuschering av kakelugnens glasyr. Sedan kakelugnen återuppsatts 2011 hade det uppstått skador i glasyren, som släppt här och var från underlaget och lossnat samt delvis fallit av. Efter anvisningar av konservatorn limmades lös glasyr fast och färgretuscherades partier, där glasyren fallit bort. Lagning och retuschering av kakelugnens glasyr i Blå rummet.

10 10 Kakelugnen i Blå rummet före och efter lagning och retuschering. Sydöstra rummet - Limfärgning två gånger direkt på putsen, först med vit limfärg, därefter med en svagt bruten limfärg. - Sparande av en större referensyta mellan dörren till Blå rummet och kakelugnen, där hela partiet lämnades intakt med kvarvarande tapeter. Väggarna i Sydöstra rummet limfärgades två gånger; t.v. första strykningen, t.h. efter andra strykningen med svagt bruten vit limfärg.

11 11 Pigkammaren - Patentering av taket med oljefärg, makulering med tunn brun papp samt limfärgning. - Skrapning av flagnande färg på bröstpanel och dörr mot köket. - Efter livlig diskussion om tapetens vara eller inte vara beslutades att tapeten ska fästas och retuscheras, ett som kommer att utföras under Upptill: Makulering av det befintliga papptaket i Pigkammaren. Nertill: Skrapning av den flagnande färgen på bröstpanelen.

12 12 Köket - Fortsatt arbete med installation av en återanvänd diskbänk med tillhörande skåp på västra väggen. Indragning av vatten samt anordnande av avlopp. Diskussion om tillverkning av pärlspontdörrar till skåpen utmynnade av ekonomiska skäl i endast målning. - Begränsad lagning och konservering av en lös skänk, som påträffats i källaren. Detta bedömdes vara en lämplig lärouppgift under byggnadsvårdslägret. Skänken var i dåligt skick, både stommen och färgskikten. Ryggen och bottnen kompletterades samt färgskiktet rengjordes och retuscherades på vissa delar av utsidorna. Mycket arbete återstår. Kantlisterna längs tre av sidorna upptill på skänken är inte återmonterade m.m. Skänken är ådringsmålad i brunt men därunder finns en grå färg. Upptill: Diskbänken i köket under olika stadier av iordningställande. Mitten och nertill: Skänk under och efter begränsad lagning och konservering.

13 13 Östra gavelrummet på vinden - Pappspänning av taket med ny papp samt patentering med oljefärg. - Uppmurning av den nerplockade kakelugnen men övre delen återstår att mura upp. - Lagning och fästande av befintlig tapet, som delvis satt löst, delvis hade olika revor. Arbetet skedde under ledning av konservatorn. Revorna lagades/fästes med hjälp av japanpapper och vinyllim, som aktiverades med hjälp av värme. På några ställen skedde lagning med tapet, som tagits ner från muren kring kakelugnen. T.v.: Pappspänning av taket i Östra gavelrummet på vinden. T.h.: Inskriptioner i taket om pappspänning 1850 och 1912 finns kvar under den nya pappen. Foto Sture Wilhelmson. Taket i Östra gavelrummet på vinden under och efter pappspänning. Foto t.v. Sture Wilhelmson.

14 14 Kakelugnen i Östra gavelrummet på vinden före och under återuppförande.

15 15 Upptill och mitten: Lagning av reva i tapet med hjälp av japanpapper, lim och värme. Nertill: En större reva i tapeten på södra väggen efter lagning.

16 16 Vinden - Komplettering av golvet invid östra skorstenen samt lagning av en skada i golvet ungefär mitt på vinden. Vinden. T.v.: Kompletterat golv invid östra skorstenen, t.h. lagad skada i golvbräderna. Västra gavelrummet på vinden - Borttagning av tapeterna, som var skadade och till viss del redan nerrivna. (Tapeterna i de två skrubbarna på ömse sidor om kakelugnen berördes inte.) Referensytor är sparade på två ställen; dels ett större synligt parti på ytterväggen, där de olika tapetlagren är synliga, dels ett dolt parti på östra väggen mellan ingångsdörren och norra långväggen, där väggpartiet med alla tapetlagren är intakt men finns under en borttagningsbar masonitskiva, vilken tapetserats i likhet med resten av rummen. Dessutom har årtalet 1794 på norra väggen lämnats synligt. - Klistring av lumppapp, rivet i rektanglar, på väggarna. - Fogning av kakelugnen samt lagning av skadat hörn på sockeln. - Bibehållande av elskåpet på ytterväggen, eftersom det är av teknikhistoriskt intresse. Kakelugnen i Västra gavelrummet på vinden fogades och ett trasigt hörn kompletterades av en av lägerdeltagarna.

17 17 Sydöstra hörnet av Västra gavelrummet på vinden; överst år 2009, i mitten under nertagning av tapeterna och nertill efter uppsättning av lumppapp på väggarna.

18 18 Sydvästra hörnet; överst år 2009, i mitten och nertill under och efter uppsättning av lumppapp. På gavelväggen är en större referensyta med de olika tapetlagren sparad.

19 19 Upptill: Alla tapeterna till vänster om dörren finns kvar under en med lumppapp klädd borttagningsbar masonitskiva. Mitten: I tapetrevan finns på timmerväggen årtalet Nertill: Årtalet 1794 är frilagt.

20 20 PILGRIMSDASSET - Uppförande av en separat toalett- och duschbyggnad för att Viby gamla prästgård ska kunna användas praktiskt utan att ingrepp skulle behöva göras i den gamla byggnaden. För att smälta in i miljön gavs det nya huset traditionell utformning med äldre lertegeltak, träpanel, stengrund (stenarna kommer från närmiljön), spröjsade fönster och Falu rödfärg. - Borttagning av tre popplar för att få plats smed den nya byggnaden. Pilgrimsdasset under olika stadier av färdigställande.

21 21 Pilgrimsdasset under olika stadier av färdigställande.

22 22 ÖVRIGT - Anläggande av en liten parkeringsplats i södra änden av prästgårdstomten - i närheten av den tidigare prästgårdsarrendatorsgården - samt en liten gångväg, som leder till markvägen upp till prästgården. Även vissa markarbeten utfördes på prästgårdstomten. SLUTORD Generellt sett skulle undertecknad av antikvariska skäl ha velat ha kvar mer av de olika tapet- och målningsskikten men det var inte möjligt om målaren skulle få ett hållbart resultat. Ännu återstår en hel del arbete innan Viby gamla prästgård kan anses färdigrestaurerad. Detta beräknas ske under 2014 med bidrag från Länsstyrelsen. Estrid Esbjörnson Antikvarisk konsult Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, Rastorpsvägen 18, Vintrosa, 019/ , 070/ ,

23 23 BILAGA 1 MATERIAL- och KULÖRREDOVISNING Material: Fogning av grunden: Ölandskalk och sand Väggar SÖ rummet: Limfärg, krita och cellulosalim (platsblandad) i två strykningar. Tak pigkammaren: Linoljefärg för patentering (Engvall & Claesson) Makulaturpapp Limfärg, krita och cellulosalim (platsblandad) Tak Ö gavelrummet på vinden: Takpapp Linoljefärg för patentering Bruk till kakelugn Ö gavelrummet: Lerbruk Väggar V gavelrummet på vinden: Lumppapp och cellulosalim Lagning/retuschering glasyr kakelugn i Blå rummet: Lagning av skador i kakelugnens glasyr. Limning av lös glasyr med MFK (Lascaux, Medium für Konsolidierung 4176, ett vattenbaserat dispersionslim). Retuschering med torrpigment upplöst i Paraloid B-72. Lagning köksskåp Vattenlösligt lim, torrpigment, Paraloid B-72. Fastlimning tapet Ö gavelrummet: Japanpapper och vinyllim, uppvärmt med varmluftspistol. För att inte japanpapperet skulle fästa i själva väggen användes ett bakplåtspapper närmast väggen. Kulörer Väggar SÖ rummet Limfärgen i andra strykningen bruten med koboltblått, guldocker och bensvart.

24 24 BILAGA 2 ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER Grunden under västra gaveln I samband med att vatten och avlopp drogs in i köket i gamla prästgården togs det upp ett hål i grunden. När undertecknad besiktigade byggnaden var hålet redan upptaget, rören dragna men det lilla schaktet var ännu inte igenfyllt. Under golvbjälkarna fanns en schaktvägg med en höjd av ca 0,6 m, där fyra mera distinkta lager kunde urskiljas. Lagren var ojämna och föreföll ha en störning i mitten. Lagren undersöktes inte närmare, ej heller i botten, men - uppifrån räknat - tycktes de bestå av: 1/ Mörkare lager med bl.a. tegel- och kolbitar 2/ Relativt ljust lager 3/ Brunt lager med förekomst av större och mindre stenar 4/ Mörkare lager Olika jordlager kunde iakttas under golvbjälkarna i samband med att vatten och avlopp drogs in till köket vid västra gaveln.

25 25 Pigkammaren I detta rum behålls den befintliga tapeten. Det har därför inte gjorts några undersökningar av underliggande tapetlager. På ett par ställen blottades dock en underliggande tapet, dels vid elkontakten på södra väggen precis väster om fönstret, dels ovanför dörrfodret till köksdörren. Det är en röd tapet, som även finns sekundärt i högra farstugarderoben. Färgen på bröstpanelen flagnade kraftigt. Att det fanns underliggande färger på panelen syntes mycket tydligt, främst en blågrå och på delar av panelen även en underliggande svart/mörkbrun färg. De flagnande färgskikten gjorde att det var nödvändigt att skrapa ner färgen till fast underlag. Därvid blottades ytterligare färgskikt. (1/ anger det översta lagret, dvs befintlig färg.) Det kan nämnas att golvlisten på tre av rummets väggar är väldigt bred. Det gäller södra och västra väggarna samt delvis även östra väggen mot salen. Mot köket i norr finns det bara finns en smal golvlist. Färgen på bröstpanelen i Pigkammaren flagnade kraftigt innan arbetet satte igång. Den understa brunsvarta färgen och blågrå kulörer syntes tydligt. Här ses också den breda golvlisten. Bröstpanel och golvlist Bröstpanel 1/ Ljusgul färg (befintlig) 2/ Ljusgrå färg, med dragning åt blått 3/ Mörkare gråblå färg, åt det grå umbra hållet. 4/ Grönaktig färg, ser gulnad ut, seg, hård (eller är det samma lager som 3/?) 5/ Blågrå, som på några ställen ser mörkare ut, på andra ljusare 6/ Brunsvart färg Mycket märkligt är att det understa färglagret, det brunsvarta, endast finns på östra och södra väggen t.o.m. fönstret. Nästan lodrätt rakt under fönstret västra kant går det som en lodrät linje men det är inte fråga om någon skarv i panelen. I resten av rummet finns inte denna färg. Varför det såg ut på detta sätt har inte gått att förklara. Har delar av panelen varit förbyggd på något sätt? Golvlist Som bröstpanelen men utan den brunsvarta färgen 6/.

26 26 Bröstpanelen under skrapning. Under olika grå, blågrå och en grön färg syns den understa brunsvarta färgen.

27 27 Upptill: Bröstpanelen på södra väggen under skrapning. Nertill: Den underliggande brunsvarta färgen upphör till höger om den lodräta linjen under högra kanten på fönsterfodret.

28 28 Bröstpanelen på västra väggen under skrapning. Under den befintliga ljusgula färgen finns grå, blågrå och även en grön färg.

29 29 Bröstpanelen på norra väggen mot köket: Delvis framskrapad färgstege under byggnadsvårdslägret / Gult (befintligt) 2/ Ljusgrått, med dragning åt blått 3/ Mörkare grått, med dragning åt blått men skrapar man ytterligare drar det mot grönt Under lägret framskrapade färgstegar. T.v. på bröstpanelen på norra väggen, t.h. på dörren till köket. Dörrar: Dörren mot köket: 1/ Gult (befintligt) 2/ Brutet vitt 3/ Mellangrått 4/ Mörkare grått Dörrfoder mot köket: Framskrapad färgstege under byggnadsvårdslägret / Gult (befintligt) 2/ Vitt 3/ Mellangrått 4/ Mörkbrunt/mörkgrått Dörrfoder mot salen: 1/ Gul färg (befintligt) 2/ Vitgrått tunt skikt (grundfärg) 3/ Gråbeige 4/ Brutet vitt 5/ Lite mörkare grått med en aning blått i.

30 30 Västra gavelrummet på vinden Detta vindsrum på västra gaveln visade sig innehålla en hel del information om förändringar, som skett i rummet, inte minst utifrån vad som kunde iakttas i de sekundära utrymmen som finns på ömse sidor om skorstenen/kakelugnen. Innan restaureringsarbetet satte igång såg rummet ut på följande sätt. Taket utgjordes av ett brädtak, som var målat med oljefärg i en ljust blå kulör. Timmerväggarna var klädda med sentida gulrandiga tapeter med bård upptill, vilken täckte underliggande taklist. Runt rummet löper en bröstpanel med krönlist, vilka var oljefärgsmålade en ljusgul/ beige kulör. På golvet finns ett trägolv med relativt breda plankor. På ytterväggen mot väster finns ett fönster, där mittposten har elegant rundad form av 1700-talstyp, foder av äldre typ i grå ton samt yngre vitmålade tvåluftsfönster med sex rutor i varje. Rummet nås från en dörr på östra väggen, från vinden. På östra väggen - mot vinden står en vit kakelugn från 1800-talets senare del. Bakom kakelugnen finns den ena av byggnadens två skorstenar. Den är inte murad direkt mot den bakomliggande timmerväggen, utan det finns ett avstånd mellan skorsten och vägg på ca cm. Skorstenen är omgiven av två sekundära skrubbar med väggar av enkla plankkonstruktioner. Skrubben till vänster - norr om skorstenen och kakelugnen - har förmodligen mest kommit till för att dölja skorstensstocken. Utrymmet är åtkomligt bakom en trälucka (nu dörr sedan man av praktiska skäl satt på gångjärn). Att komma åt utrymmet var nödvändigt för att kunna reglera spjället till den för huset så viktiga skorstenen från köket inunder. Skrubben till höger - söder om skorstenen och kakelugnen - har karaktären av ett enkelt förvaringsutrymme/garderob, där det finns lister som antagligen burit upp hyllor. Utrymmet är avskärmat från rummet av en enkel plankvägg med en smal gångjärnsförsedd plankdörr. Man kan se från den ena skrubben till den andra, eftersom skorstenen inte är murad direkt mot bakomliggande timmervägg. Utvändigt hade den norra skrubben en målad bröstpanel direkt på plankväggen medan den södra skrubben nu var klädd med tapet ända ner mot golvet. Tapeterna var i dåligt skick med skador och bortrivna partier. Det var därför nödvändigt att ta ner dem. Två referensytor finns dock i rummet, dels ett synligt parti på ytterväggen där alla tapetlagren redovisas, dels ett dolt parti bakom en borttagningsbar tapetklädd masonitskiva på väggen mot vinden, mellan dörren och norr väggen. Tapeterna är intakta i de två skrubbarna. Färgen i taket flagnade delvis och var krackelerad. När tapeterna tagits ner blottades timmerväggarna. Det konstaterades att timmerskarvarna var försedda med träkilar men att de också var drevade med husmossa. Nedan redovisas de olika iakttagelser vad gäller tapet- och färglager, som gjordes på olika ställen i rummet. Först beskrivs själva rummet och dess väggar, därefter de två skrubbarna, först utvändigt och därefter invändigt. Till slut redovisas färglager gällande fönstret respektive dörren i rummet. (1/anger det översta lagret, dvs innan arbetet påbörjades.)

31 31 På ömse sidor om kakelugnen och bakomliggande skorsten finns två sekundära skrubbar - den norra resp. den södra - som avslöjar en del om rummets tidigare utseende. Rummet: Tak: 1/ oljefärg i en ljust blågrå kulör (befintligt) 2/vit limfärg Taklist: 1/Gul tapet med bård, kanske flera tapetbårder, som följde med då den gula tapeten togs ner. 2/Upptill ser taklisten delvis svart/mörkgrå ut. I NÖ hörnet ser nästan hela listen svart ut och i NV hörnet övre delen av taklisten. På resten av taklisten förefaller den övre tredje- eller fjärdedelen svart eller mörkgrå. Därunder går det som en linje, där listen är vit (eller nersmutsat vit). Är det en gräns för en tidigare en tapetbård? Den svarta färgen är svår att förklara, om det inte är så enkelt att taklisten faktiskt varit målad svart under någon period, även om kulören inte påträffats på andra ställen i rummet. 3/ Vit limfärg, nu smutsig I nordöstra hörnet såg nästan hela taklisten svart ut, delvis även i nordvästra hörnet.

32 32 Väggar: 1/ Gulrandig tapet (befintlig) 2/ Blommig, lite beige tapet, tal? 3/ Tjockare papp 4/ Blommönstrad, ljusare tapet 5/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet 6/ Rosa limfärg på lumppapp Det undersöktes inte om det fanns blå färg under den rosa, eftersom de blå färgresterna inne i södra skrubben upptäcktes först sedan tapeterna avlägsnats i rummet. Bröstpanel: 1/ Ljusgul/beige med lite dragning åt rött, tunt målad (befintlig färg). 2/ Blågrå färg, tunt målad Bröstpanelens krönlist: Slitna, gråblå färgspår Norra skrubben : På väggarna fanns förutom den befintliga gulrandiga tapeten fem olika lager med tapeter och papp. Utvändigt: Taklist vid norra skrubben : På denna lite enklare men dock profilerade list finns inte den svarta färgen. Här syns endast en smutsig vit färg. Väggar, upptill: 1/Den gulrandiga tapeten, som finns i resten av rummet Underliggande tapetlager undersöktes inte. Dito, nertill, som en målad bröstpanel : 1/ Ljusgul/beige med lite dragning åt rött, tunt målad (samma som bröstpanelen i övrigt i rummet; delvis kraftigt flagnande). 2/ Blågrå färg, tunt målad (samma som bröstpanelen i rummet)

33 33 Norra skrubben under borttagning av olika tapetlager. Nertill syns att det funnits en målad bröstpanel, som målats direkt på plankväggarna.

34 34 Invändigt: Taklist: Vit limfärg, nu smutsig. Tak: Vit limfärg, nu smutsig. (Det är inte mycket till tak.) Vägg mot öster, upptill: 1/ Omålad lumppapp, i ett par dm brett parti uppifrån och ner intill skrubbens plankvägg. (Det förefaller som om man tätat väggen här med papp.) 2/ Lumppapp på hela väggen bakom skorstenen, men målad med rosa limfärg ungefär halvvägs in bakom skorstenen. Vägg mot öster, nertill: Ovanpå rosa resp. blågrå lumppapp är det lappat och lagat med ett par lager omålad lumppapp, som nu är trasigt. På ett ställe är det lagat med lerklining. Insidan av träluckan/dörren: Den består av tre plankor. En av dem har små spår efter rosa lumppapp. Inuti norra skrubben syns t.v. omålad lumppapp ovanpå rosa lumppapp och t.h. lagning och lappning av gråblå bröstpanel med lumppapp. Upptill syns även lite tätande lerklining. Södra skrubben : Utvändigt: Taklist vid södra skrubben : Denna taklist är sekundär och består bara av en enkel snedsågad list. Här ser man bl.a. rester av en tapetbård med svart botten med några horisontella gula linjer. Den sekundära väggen framför södra skrubben : 1/Gulrandig tapet (befintlig) 2/ Mönstrad, ljusare tapet (samma som 4/ i rummet) 3/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet (samma som 5/ i rummet) 4/ Rosa limfärg på lumppapp (samma som 6/ i rummet)

35 35 Dessutom finns här: a/ Blå tapet, ett litet parti bara, samma tapet som finns i västra väggskåpet i farstun på bottenvåningen b/ Beige blommig tapet c/ Tapet med ljus botten med blommor o.dyl. i rött. d/ Blågrå, limfärgad papp Olika tapetlager blottades på plankväggen till den södra skrubben. Det gråblå partiet upptill på dörren och angränsande planka avslöjar att plankorna vid något tillfälle antagligen vänts upp och nere, kanske i samband med att skrubben förstorats.

36 36 Upptill: Detalj av plankväggens översta parti. Nertill: Detalj av plankväggens mittparti.

37 37 Upptill: Detalj av plankväggens mittparti. Nertill: Detalj av plankväggens nedre del med rester av en målad bröstpanel intill rummets bröstpanel av trä. Invändigt: Taklist (som i rummet): Vit limfärg, nu smutsig Tak: 1/ Delvis målat på ett ojämnt sätt med vit limfärg, som nu är smutsig. Alldeles innanför plankväggen finns i taket närmast södra väggen och fasthållet av en enkel list ett litet parti med vitmålad takpapp, som är avrivet i ena änden. Det finns inga spår efter denna takpapp i resten av taket. 2/ Delvis omålat Södra skrubben med delvis omålat, delvis limfärgat tak. Alldeles innanför plankväggen finns ett litet stycke papp i taket, fastsatt med en list. Vägg mot öster:

38 38 Hela östra väggen - alltså även bakom skorstenen - är klädd med lumppapp. Mitt bakom skorstenen är pappen omålad. 1/ Tapet med svarta blommor på beige botten (papperet är tunt) 2/ Rosa limfärg 3/ Mellanblågrå limfärg på lumppapp; det syns bara små partier här och var. Allra längst upp, alldeles under taklisten skymtar på den blå limfärgen en tunn svart linje (uppskattningsvis knappt centimeterbred). Målad bröstpanel mot öster: Lumppapp, delvis lappad och lagad med lumppapp, delvis övermålad. 1/ Lite mörkare blågrå limfärg, där det är målat en krönlist i form av två linjer, överst en mörkare blågrå (ca 0,7 cm bred) och ca 0,5 cm därunder en lite ljusare, mera blå linje (ca 1 cm bred). Förmodligen har den sistnämnda haft funktionen att ge illusionen av skuggverkan. Hela östra väggen är klädd med lumppapp, som är omålad mitt bakom skorstenen. I övrigt är lumppappen målad rosa ovanpå en mellanblå färg, som syns nertill på fotot.

39 39 Östra väggen i södra skrubben har varit målad med rosa limfärg, innan en svartblommig tapet sattes upp, kanske för att piffa upp utrymmet ifråga. Nertill syns resterna efter en målad blågrå bröstpanel av lumppapp. (De olika rosa kulörerna beror på det varierande ljuset vid fotograferingen.)

40 40 Upptill: Under taklisten skymtar på blå limfärg en tunn svart linje. Mitten: Under den rosa färgen syns här och var små partier med mellanblågrå limfärg. Nertill: Målad bröstpanel av lumppapp, delvis lappad och lagad, delvis övermålad. T.h. syns två linjer till en målad krönlist, den understa kanske för att ge illusion av skugga.

41 41 Den limfärgsmålade bröstpanelen på östra väggen är lappad och lagad samt övermålad. Vägg mot söder: Väggen mot söder har olika utseende, där den ena halvan mot öster - ser ut som den angränsande östra väggen men där den andra halvan - mot väster - har andra tapetlager. Mellan dem finns ett utrymme på ca 15 cm, som endast består av rosa lumppapp. Här finns ett litet tidningsurklipp, där årtalet 1888 är tryckt. Här beskrivs endast den västra halvan av väggen (den östra är beskriven under Vägg mot öster ). 1/ Blommönstrad, ljusare tapet (samma som nr 4/ i rummet) 2/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet (samma som nr 5/ i rummet) 3/ Rosa limfärg på lumppapp (samma som nr 6/ i rummet) Det gick inte att se om det fanns en underliggande mellanblå limfärg (som 3/ på östra väggen i skrubben) Bröstpanel mot söder: Det är samma bröstpanel och krönlist som i rummet. 1/ Blågrå limfärg (samma som 2/ på bröstpanelen i rummet) 2/ Vit färg, tunt (limfärg?) 3/ Blågrå limfärg, som på ett ställe ser mörkare ut än 1/ och på ett annat lite ljusare Bröstpanelens krönlist: Sliten färg, som är mörkare än bröstpanelen, men en del kan vara smuts. Insidan av plankväggen, som avskärmar skrubben från rummet: Den består av sammanlagt åtta omålade plankor, där två utgör dörren. Sex av plankorna är ohyvlade medan två är hyvlade.

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:07 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8

Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8 Byggnadshyttan på Gotland 2005 2006 redaktionskommitté Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag Byggnadshyttans Johnny Östergren

Läs mer

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 09 Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund Kulturhistorisk dokumentation 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Kulturen, Lund 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Korsbäcks Gård,

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk Så räddas en söderkåk I Vita bergens kulturkvarter i Stockholm finns fortfarande 1700-talsbebyggelse bevarad, ägd av staden och uthyrd som bostäder eller lokaler. Under ett par år har ett av husen restaurerats,

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6 Sannäs Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Version: november 2010 2 Kulturhistorisk bebyggelseinventering -

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård Linderås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Linderås socken i Tranås kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer