VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke"

Transkript

1 VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE AV PILGRIMSDASS 2013 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult

2 2

3 3 INNEHÅLL Inledning 5 Rapportens upplägg 6 Administrativa uppgifter 6 Utförda arbeten 8 - Allmänt 8 - Exteriör 8 Grunden 8 Västra gaveln 9 - Interiör 9 Blå rummet 9 Sydöstra rummet 10 Pigkammaren 11 Köket 12 Östra gavelrummet på vinden 13 Vinden 16 Västra gavelrummet på vinden 16 - Pilgrimsdasset 20 - Övrigt 22 Slutord 22 BILAGA 1 - Material- och kulörredovisning 23 BILAGA 2 - Antikvariska iakttagelser 24 Grunden under västra gaveln 24 Pigkammaren 25 Bröstpanel och golvlist 25 Dörrar 29 Västra gavelrummet på vinden 30 Rummet 31 Norra skrubben 32 Södra skrubben 34 Fönsterkarm 44 Dörr 44 Sammanfattning ang. västra gavelrummet 44

4 4

5 INLEDNING Under 2013 fortsatte restaureringsarbetena av södra flygeln vid Viby prästgård, vilken numera kallas Viby gamla prästgård. Restaureringsarbetet startade sommaren 2010 och har således nu pågått under fyra års tid. Arbetet utfördes främst i form av ett byggnadsvårdsläger men några insatser gjordes också hantvekare. Liksom de tre tidigare åren genomfördes byggnadsvårdslägret i Svenska byggnadsvårdsföreningens regi, den här gången med 15 deltagare, varav några medverkat tidigare. Arbetet och lägret var upplagt på samma sätt som tidigare men var kortare, bara en vecka, mot tidigare drygt 10 dagar. Liksom de föregående åren genomfördes projektet med starkt engagemang från fastighetsägaren Viby församling, representerad av kyrkoherde Benjamin Lundqvist och hans hustru Ingrid, men även från medlemmar i församlingen m.m. Under lägertiden ägde ett Öppet hus rum, lördagen den 10 augusti. Vad gäller de övriga åtgärderna utfördes några uppgifter före byggnadsvårdslägret, bl.a. av de hantverkare som är engagerade i byggnadsvårdslägret. Det gällde t.ex. papptaken i några av rummen. Det genomfördes även olika insatser genom församlingens försorg; fortsatt arbete med elektriska installationer för belysning, fortsatt inredningsarbete i köket med diskbänk, vatten och avlopp, montering av utvändig utrymningstrappa vid västra gaveln o.dyl. Under året fortsatte förberedelserna för och det konkreta arbetet med att uppföra en separat toalett- och duschbyggnad, vilken internt går under benämningen Pilgrimsdasset, ritad av Leif Göthberg på Arkitektur & Byggnadsvård. För att bl.a. driva detta projekt var en särskild projektledare engagerad, anställd med lönebidrag och anslag från Strängnäs stift. Det utfördes också vissa markarbeten för att anlägga en parkeringsplats i södra änden av prästgårdstomten samt en anslutande gångväg. Som underlag för byggnadsarbetet har liksom tidigare legat de renoveringsprogram och utredningar, som redovisats i de tidigare antikvariska rapporterna, varför undertecknad hänvisar till de inledande texterna där (se även Administrativa uppgifter nedan). Ansökan om tillstånd lämnades under 2013 in till Länsstyrelsen ang. installation av diskbänk och installationer för bandsäkerhet samt uppförandet av pilgrimsdass. Dessutom har församlingen anhållit om - och fått beviljat - byggnadsvårdsbidrag. Hela projektet kring Viby gamla prästgård sker i dialog med Länsstyrelsen. Hela Viby prästgård är förklarad som byggnadsminne av Länsstyrelsen ( ), ett beslut som innebär södra flygeln, dvs Viby gamla prästgård, skyddas såväl exteriört som interiört. Samtliga åtgärder vid Lundby gamla prästgård har sedan restaureringsarbetet påbörjades utförts med hjälp av byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen, således även årets arbete. För uppförandet av Pilgrimsdasset har medel EU-medel erhållits från Länsstyrelsen (dock inte från Kulturmiljöavdelningen).

6 6 RAPPORTENS UPPLÄGG Generellt är denna antikvariska rapport upplagd som de föregående årens rapporter. Vad gäller avsnitten Beskrivning av byggnaden och Byggnadshistoriken hänvisas till de tidigare rapporterna. I den här föreliggande rapporten redovisas de utförda byggnadsarbetena först exteriört, därefter interiört, rum för rum. Även arbetet med Pilgrimsdasset berörs kortfattat. Material- och kulörredovisning redovisas i slutet av rapporten (bilaga 1) liksom Antikvariska iakttagelser (bilaga 2). OBS! I redogörelsen av de utförda arbeten under 2013 görs ingen åtskillnad mellan de arbeten som utfördes inom ramen för byggnadsvårdslägret och övriga åtgärder. En separat toalett- och duschbyggnad uppfördes under 2013 för att man skulle slippa göra ingrepp i Viby gamla prästgård. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Fastighetsägare: Viby församling Länsstyrelsens beslut ang. uppförande av ny byggnad; dnr , datum Länsstyrelsens beslut ang. bidrag till restaurering; dnr , datum Länsstyrelsens beslut ang. ändring av byggnadsminnet; dnr , datum (installation av diskbänk, installationer för bandsäkerhet) Projektering/handlingar: - Renoveringsprogram, upprättat av Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård - Antikvarisk utredning och dokumentation, utarbetad av Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult. - Antikvarisk rapport. Invändiga restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2010, utarbetad av Estrid Esbjörnson. - Antikvarisk rapport. Restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2011, utarbetad , kompletterad , av Estrid Esbjörnson. - Förslag till aktiviteter till läger 2012 efter möte på plats i flygeln 11/1 2012, utarbetat av Leif Göthberg.

7 7 - Undersökning av farstun, Lundby gamla prästgård, Viby, utarbetad , kompletterad 06-20, av Estrid Esbjörnson. - Antikvarisk rapport. Restaureringsarbeten i form av byggnadsvårdsläger 2012, utarbetad , kompletterad , av Estrid Esbjörnson. - Ansökan om tillstånd att bygga på byggnadsminne från kh Benjamin Lundqvist samt ritningar Lundby prästgård, Pilgrimsdass, utarbetade resp av Leif Göthberg, Arkitektur & Byggnadsvård, Örebro - Bidragsansökan , med Arbetsbeskrivning, minnesanteckningar efter samråd inför byggnadsvårdsläger 2013 samt budget, utarbetad av Sture Wilhelmsson Ansökan om tillstånd att ändra i byggnadsminne (installation av diskbänk m.m. och installationer för brandsäkerhet), utarbetad av Sture Wilhelmsson Handledare / hantverkare byggnadsvårdslägret: - Per Edlund, Vretstorp, målare - Snickar-Anders Magnerus, Örebro / Håkan Bagger, Vretstorp, bygg- och snickeriarbeten - Gabor Pasztor, Nerikekonservatorn AB, Örebro - Tobias Windahl, Puts & Tegel i Örebro AB, kakelugnssättning Markarbeten: - Sven Bodin, Håkan Bagger Pilgrimsdasset : - Håkan Bagger AB, Vretstorp; grund, takläggning m.m. - Elever och personal vid Alléskolans Byggprogram, Hallsberg, uppförande - Sommarjobbare och anställda i Viby församling, målning Antikvarisk kontroll och dokumentation: Estrid Esbjörnson, antikvarisk konsult Fotografier: Estrid Esbjörnson Tidpunkt för arbetenas utförande: Byggnadsvårdslägret , invändiga måleriarbeten våren sommaren 2013 samt Pilgrimsdasset april december Bidrag: - Gamla prästgården; byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen - Pilgrimsdasset ; EU-bidrag och Strängnäs stift Pilgrimsdasset för och efter uppförande 2013.

8 8 UTFÖRDA ARBETEN ALLMÄNT Liksom tidigare år utfördes under byggnadsvårdslägret både ut- och invändiga arbeten. Utvändigt fogades bl.a. grunden på tre av sidorna. Invändigt utfördes arbeten främst i fyra av rummen; sydöstra rummet och pigkammaren på bottenvåningen samt de båda gavelrummen på vinden. Vissa mindre arbeten utfördes också i Blå rummet och på vinden. Därutöver skedde under året arbete med diskbänk samt vatten och avlopp i köket, elektriska installationer utfördes i några av rummen, en utvändig brandtrappa monterades o.dyl. En separat toalett- och duschbyggnad, det s.k. Pilgrimsdasset, uppfördes på tomten samt en mindre parkeringsplats anlades. EXTERIÖR Grunden: - Upptagning av ett hål i grunden på västra gaveln för installation av vatten och avlopp till köket, ett arbete som samordnades med motsvarande insatser för Pilgrimsdasset. - Fogning av grunden, dvs de partier som inte åtgärdats tidigare. Detta gällde framför allt åt norr. Dessutom lagades i väster det hål, som tagits upp för vattnet och avloppet till köket, i öster fogades det översta partiet som inte kunnat fogas förra året p.g.a. den timmerlagning som skedde sent på året. Upptill: Västra grunden med indragning av vatten och avlopp i köket under och efter arbetet. Nertill: Fogning av grunden på framsidan och upptill på östra grunden.

9 9 Västra gaveln - Montering av en utvändig utrymningstrappa av järn, en befintlig som funnits vid Församlingshemmet invid kyrkan. En återanvänd utrymningstrappa monterades på västra gaveln. INTERIÖR Olika typer av arbete skedde under byggnadsvårdslägret i fyra av rummen; sydöstra rummet och pigkammaren på bottenvåningen samt de båda gavelrummen på vinden. Det gällde murning av kakelugn, makulering av tak, limfärgning av väggar, uppklistring av lumppapp, lagning av tapeter, skrapning av färg m.m. Mindre arbeten skedde också i Blå rummet. Vissa arbeten utfördes under året också i köket. Blå rummet - Lagning och retuschering av kakelugnens glasyr. Sedan kakelugnen återuppsatts 2011 hade det uppstått skador i glasyren, som släppt här och var från underlaget och lossnat samt delvis fallit av. Efter anvisningar av konservatorn limmades lös glasyr fast och färgretuscherades partier, där glasyren fallit bort. Lagning och retuschering av kakelugnens glasyr i Blå rummet.

10 10 Kakelugnen i Blå rummet före och efter lagning och retuschering. Sydöstra rummet - Limfärgning två gånger direkt på putsen, först med vit limfärg, därefter med en svagt bruten limfärg. - Sparande av en större referensyta mellan dörren till Blå rummet och kakelugnen, där hela partiet lämnades intakt med kvarvarande tapeter. Väggarna i Sydöstra rummet limfärgades två gånger; t.v. första strykningen, t.h. efter andra strykningen med svagt bruten vit limfärg.

11 11 Pigkammaren - Patentering av taket med oljefärg, makulering med tunn brun papp samt limfärgning. - Skrapning av flagnande färg på bröstpanel och dörr mot köket. - Efter livlig diskussion om tapetens vara eller inte vara beslutades att tapeten ska fästas och retuscheras, ett som kommer att utföras under Upptill: Makulering av det befintliga papptaket i Pigkammaren. Nertill: Skrapning av den flagnande färgen på bröstpanelen.

12 12 Köket - Fortsatt arbete med installation av en återanvänd diskbänk med tillhörande skåp på västra väggen. Indragning av vatten samt anordnande av avlopp. Diskussion om tillverkning av pärlspontdörrar till skåpen utmynnade av ekonomiska skäl i endast målning. - Begränsad lagning och konservering av en lös skänk, som påträffats i källaren. Detta bedömdes vara en lämplig lärouppgift under byggnadsvårdslägret. Skänken var i dåligt skick, både stommen och färgskikten. Ryggen och bottnen kompletterades samt färgskiktet rengjordes och retuscherades på vissa delar av utsidorna. Mycket arbete återstår. Kantlisterna längs tre av sidorna upptill på skänken är inte återmonterade m.m. Skänken är ådringsmålad i brunt men därunder finns en grå färg. Upptill: Diskbänken i köket under olika stadier av iordningställande. Mitten och nertill: Skänk under och efter begränsad lagning och konservering.

13 13 Östra gavelrummet på vinden - Pappspänning av taket med ny papp samt patentering med oljefärg. - Uppmurning av den nerplockade kakelugnen men övre delen återstår att mura upp. - Lagning och fästande av befintlig tapet, som delvis satt löst, delvis hade olika revor. Arbetet skedde under ledning av konservatorn. Revorna lagades/fästes med hjälp av japanpapper och vinyllim, som aktiverades med hjälp av värme. På några ställen skedde lagning med tapet, som tagits ner från muren kring kakelugnen. T.v.: Pappspänning av taket i Östra gavelrummet på vinden. T.h.: Inskriptioner i taket om pappspänning 1850 och 1912 finns kvar under den nya pappen. Foto Sture Wilhelmson. Taket i Östra gavelrummet på vinden under och efter pappspänning. Foto t.v. Sture Wilhelmson.

14 14 Kakelugnen i Östra gavelrummet på vinden före och under återuppförande.

15 15 Upptill och mitten: Lagning av reva i tapet med hjälp av japanpapper, lim och värme. Nertill: En större reva i tapeten på södra väggen efter lagning.

16 16 Vinden - Komplettering av golvet invid östra skorstenen samt lagning av en skada i golvet ungefär mitt på vinden. Vinden. T.v.: Kompletterat golv invid östra skorstenen, t.h. lagad skada i golvbräderna. Västra gavelrummet på vinden - Borttagning av tapeterna, som var skadade och till viss del redan nerrivna. (Tapeterna i de två skrubbarna på ömse sidor om kakelugnen berördes inte.) Referensytor är sparade på två ställen; dels ett större synligt parti på ytterväggen, där de olika tapetlagren är synliga, dels ett dolt parti på östra väggen mellan ingångsdörren och norra långväggen, där väggpartiet med alla tapetlagren är intakt men finns under en borttagningsbar masonitskiva, vilken tapetserats i likhet med resten av rummen. Dessutom har årtalet 1794 på norra väggen lämnats synligt. - Klistring av lumppapp, rivet i rektanglar, på väggarna. - Fogning av kakelugnen samt lagning av skadat hörn på sockeln. - Bibehållande av elskåpet på ytterväggen, eftersom det är av teknikhistoriskt intresse. Kakelugnen i Västra gavelrummet på vinden fogades och ett trasigt hörn kompletterades av en av lägerdeltagarna.

17 17 Sydöstra hörnet av Västra gavelrummet på vinden; överst år 2009, i mitten under nertagning av tapeterna och nertill efter uppsättning av lumppapp på väggarna.

18 18 Sydvästra hörnet; överst år 2009, i mitten och nertill under och efter uppsättning av lumppapp. På gavelväggen är en större referensyta med de olika tapetlagren sparad.

19 19 Upptill: Alla tapeterna till vänster om dörren finns kvar under en med lumppapp klädd borttagningsbar masonitskiva. Mitten: I tapetrevan finns på timmerväggen årtalet Nertill: Årtalet 1794 är frilagt.

20 20 PILGRIMSDASSET - Uppförande av en separat toalett- och duschbyggnad för att Viby gamla prästgård ska kunna användas praktiskt utan att ingrepp skulle behöva göras i den gamla byggnaden. För att smälta in i miljön gavs det nya huset traditionell utformning med äldre lertegeltak, träpanel, stengrund (stenarna kommer från närmiljön), spröjsade fönster och Falu rödfärg. - Borttagning av tre popplar för att få plats smed den nya byggnaden. Pilgrimsdasset under olika stadier av färdigställande.

21 21 Pilgrimsdasset under olika stadier av färdigställande.

22 22 ÖVRIGT - Anläggande av en liten parkeringsplats i södra änden av prästgårdstomten - i närheten av den tidigare prästgårdsarrendatorsgården - samt en liten gångväg, som leder till markvägen upp till prästgården. Även vissa markarbeten utfördes på prästgårdstomten. SLUTORD Generellt sett skulle undertecknad av antikvariska skäl ha velat ha kvar mer av de olika tapet- och målningsskikten men det var inte möjligt om målaren skulle få ett hållbart resultat. Ännu återstår en hel del arbete innan Viby gamla prästgård kan anses färdigrestaurerad. Detta beräknas ske under 2014 med bidrag från Länsstyrelsen. Estrid Esbjörnson Antikvarisk konsult Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, Rastorpsvägen 18, Vintrosa, 019/ , 070/ ,

23 23 BILAGA 1 MATERIAL- och KULÖRREDOVISNING Material: Fogning av grunden: Ölandskalk och sand Väggar SÖ rummet: Limfärg, krita och cellulosalim (platsblandad) i två strykningar. Tak pigkammaren: Linoljefärg för patentering (Engvall & Claesson) Makulaturpapp Limfärg, krita och cellulosalim (platsblandad) Tak Ö gavelrummet på vinden: Takpapp Linoljefärg för patentering Bruk till kakelugn Ö gavelrummet: Lerbruk Väggar V gavelrummet på vinden: Lumppapp och cellulosalim Lagning/retuschering glasyr kakelugn i Blå rummet: Lagning av skador i kakelugnens glasyr. Limning av lös glasyr med MFK (Lascaux, Medium für Konsolidierung 4176, ett vattenbaserat dispersionslim). Retuschering med torrpigment upplöst i Paraloid B-72. Lagning köksskåp Vattenlösligt lim, torrpigment, Paraloid B-72. Fastlimning tapet Ö gavelrummet: Japanpapper och vinyllim, uppvärmt med varmluftspistol. För att inte japanpapperet skulle fästa i själva väggen användes ett bakplåtspapper närmast väggen. Kulörer Väggar SÖ rummet Limfärgen i andra strykningen bruten med koboltblått, guldocker och bensvart.

24 24 BILAGA 2 ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER Grunden under västra gaveln I samband med att vatten och avlopp drogs in i köket i gamla prästgården togs det upp ett hål i grunden. När undertecknad besiktigade byggnaden var hålet redan upptaget, rören dragna men det lilla schaktet var ännu inte igenfyllt. Under golvbjälkarna fanns en schaktvägg med en höjd av ca 0,6 m, där fyra mera distinkta lager kunde urskiljas. Lagren var ojämna och föreföll ha en störning i mitten. Lagren undersöktes inte närmare, ej heller i botten, men - uppifrån räknat - tycktes de bestå av: 1/ Mörkare lager med bl.a. tegel- och kolbitar 2/ Relativt ljust lager 3/ Brunt lager med förekomst av större och mindre stenar 4/ Mörkare lager Olika jordlager kunde iakttas under golvbjälkarna i samband med att vatten och avlopp drogs in till köket vid västra gaveln.

25 25 Pigkammaren I detta rum behålls den befintliga tapeten. Det har därför inte gjorts några undersökningar av underliggande tapetlager. På ett par ställen blottades dock en underliggande tapet, dels vid elkontakten på södra väggen precis väster om fönstret, dels ovanför dörrfodret till köksdörren. Det är en röd tapet, som även finns sekundärt i högra farstugarderoben. Färgen på bröstpanelen flagnade kraftigt. Att det fanns underliggande färger på panelen syntes mycket tydligt, främst en blågrå och på delar av panelen även en underliggande svart/mörkbrun färg. De flagnande färgskikten gjorde att det var nödvändigt att skrapa ner färgen till fast underlag. Därvid blottades ytterligare färgskikt. (1/ anger det översta lagret, dvs befintlig färg.) Det kan nämnas att golvlisten på tre av rummets väggar är väldigt bred. Det gäller södra och västra väggarna samt delvis även östra väggen mot salen. Mot köket i norr finns det bara finns en smal golvlist. Färgen på bröstpanelen i Pigkammaren flagnade kraftigt innan arbetet satte igång. Den understa brunsvarta färgen och blågrå kulörer syntes tydligt. Här ses också den breda golvlisten. Bröstpanel och golvlist Bröstpanel 1/ Ljusgul färg (befintlig) 2/ Ljusgrå färg, med dragning åt blått 3/ Mörkare gråblå färg, åt det grå umbra hållet. 4/ Grönaktig färg, ser gulnad ut, seg, hård (eller är det samma lager som 3/?) 5/ Blågrå, som på några ställen ser mörkare ut, på andra ljusare 6/ Brunsvart färg Mycket märkligt är att det understa färglagret, det brunsvarta, endast finns på östra och södra väggen t.o.m. fönstret. Nästan lodrätt rakt under fönstret västra kant går det som en lodrät linje men det är inte fråga om någon skarv i panelen. I resten av rummet finns inte denna färg. Varför det såg ut på detta sätt har inte gått att förklara. Har delar av panelen varit förbyggd på något sätt? Golvlist Som bröstpanelen men utan den brunsvarta färgen 6/.

26 26 Bröstpanelen under skrapning. Under olika grå, blågrå och en grön färg syns den understa brunsvarta färgen.

27 27 Upptill: Bröstpanelen på södra väggen under skrapning. Nertill: Den underliggande brunsvarta färgen upphör till höger om den lodräta linjen under högra kanten på fönsterfodret.

28 28 Bröstpanelen på västra väggen under skrapning. Under den befintliga ljusgula färgen finns grå, blågrå och även en grön färg.

29 29 Bröstpanelen på norra väggen mot köket: Delvis framskrapad färgstege under byggnadsvårdslägret / Gult (befintligt) 2/ Ljusgrått, med dragning åt blått 3/ Mörkare grått, med dragning åt blått men skrapar man ytterligare drar det mot grönt Under lägret framskrapade färgstegar. T.v. på bröstpanelen på norra väggen, t.h. på dörren till köket. Dörrar: Dörren mot köket: 1/ Gult (befintligt) 2/ Brutet vitt 3/ Mellangrått 4/ Mörkare grått Dörrfoder mot köket: Framskrapad färgstege under byggnadsvårdslägret / Gult (befintligt) 2/ Vitt 3/ Mellangrått 4/ Mörkbrunt/mörkgrått Dörrfoder mot salen: 1/ Gul färg (befintligt) 2/ Vitgrått tunt skikt (grundfärg) 3/ Gråbeige 4/ Brutet vitt 5/ Lite mörkare grått med en aning blått i.

30 30 Västra gavelrummet på vinden Detta vindsrum på västra gaveln visade sig innehålla en hel del information om förändringar, som skett i rummet, inte minst utifrån vad som kunde iakttas i de sekundära utrymmen som finns på ömse sidor om skorstenen/kakelugnen. Innan restaureringsarbetet satte igång såg rummet ut på följande sätt. Taket utgjordes av ett brädtak, som var målat med oljefärg i en ljust blå kulör. Timmerväggarna var klädda med sentida gulrandiga tapeter med bård upptill, vilken täckte underliggande taklist. Runt rummet löper en bröstpanel med krönlist, vilka var oljefärgsmålade en ljusgul/ beige kulör. På golvet finns ett trägolv med relativt breda plankor. På ytterväggen mot väster finns ett fönster, där mittposten har elegant rundad form av 1700-talstyp, foder av äldre typ i grå ton samt yngre vitmålade tvåluftsfönster med sex rutor i varje. Rummet nås från en dörr på östra väggen, från vinden. På östra väggen - mot vinden står en vit kakelugn från 1800-talets senare del. Bakom kakelugnen finns den ena av byggnadens två skorstenar. Den är inte murad direkt mot den bakomliggande timmerväggen, utan det finns ett avstånd mellan skorsten och vägg på ca cm. Skorstenen är omgiven av två sekundära skrubbar med väggar av enkla plankkonstruktioner. Skrubben till vänster - norr om skorstenen och kakelugnen - har förmodligen mest kommit till för att dölja skorstensstocken. Utrymmet är åtkomligt bakom en trälucka (nu dörr sedan man av praktiska skäl satt på gångjärn). Att komma åt utrymmet var nödvändigt för att kunna reglera spjället till den för huset så viktiga skorstenen från köket inunder. Skrubben till höger - söder om skorstenen och kakelugnen - har karaktären av ett enkelt förvaringsutrymme/garderob, där det finns lister som antagligen burit upp hyllor. Utrymmet är avskärmat från rummet av en enkel plankvägg med en smal gångjärnsförsedd plankdörr. Man kan se från den ena skrubben till den andra, eftersom skorstenen inte är murad direkt mot bakomliggande timmervägg. Utvändigt hade den norra skrubben en målad bröstpanel direkt på plankväggen medan den södra skrubben nu var klädd med tapet ända ner mot golvet. Tapeterna var i dåligt skick med skador och bortrivna partier. Det var därför nödvändigt att ta ner dem. Två referensytor finns dock i rummet, dels ett synligt parti på ytterväggen där alla tapetlagren redovisas, dels ett dolt parti bakom en borttagningsbar tapetklädd masonitskiva på väggen mot vinden, mellan dörren och norr väggen. Tapeterna är intakta i de två skrubbarna. Färgen i taket flagnade delvis och var krackelerad. När tapeterna tagits ner blottades timmerväggarna. Det konstaterades att timmerskarvarna var försedda med träkilar men att de också var drevade med husmossa. Nedan redovisas de olika iakttagelser vad gäller tapet- och färglager, som gjordes på olika ställen i rummet. Först beskrivs själva rummet och dess väggar, därefter de två skrubbarna, först utvändigt och därefter invändigt. Till slut redovisas färglager gällande fönstret respektive dörren i rummet. (1/anger det översta lagret, dvs innan arbetet påbörjades.)

31 31 På ömse sidor om kakelugnen och bakomliggande skorsten finns två sekundära skrubbar - den norra resp. den södra - som avslöjar en del om rummets tidigare utseende. Rummet: Tak: 1/ oljefärg i en ljust blågrå kulör (befintligt) 2/vit limfärg Taklist: 1/Gul tapet med bård, kanske flera tapetbårder, som följde med då den gula tapeten togs ner. 2/Upptill ser taklisten delvis svart/mörkgrå ut. I NÖ hörnet ser nästan hela listen svart ut och i NV hörnet övre delen av taklisten. På resten av taklisten förefaller den övre tredje- eller fjärdedelen svart eller mörkgrå. Därunder går det som en linje, där listen är vit (eller nersmutsat vit). Är det en gräns för en tidigare en tapetbård? Den svarta färgen är svår att förklara, om det inte är så enkelt att taklisten faktiskt varit målad svart under någon period, även om kulören inte påträffats på andra ställen i rummet. 3/ Vit limfärg, nu smutsig I nordöstra hörnet såg nästan hela taklisten svart ut, delvis även i nordvästra hörnet.

32 32 Väggar: 1/ Gulrandig tapet (befintlig) 2/ Blommig, lite beige tapet, tal? 3/ Tjockare papp 4/ Blommönstrad, ljusare tapet 5/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet 6/ Rosa limfärg på lumppapp Det undersöktes inte om det fanns blå färg under den rosa, eftersom de blå färgresterna inne i södra skrubben upptäcktes först sedan tapeterna avlägsnats i rummet. Bröstpanel: 1/ Ljusgul/beige med lite dragning åt rött, tunt målad (befintlig färg). 2/ Blågrå färg, tunt målad Bröstpanelens krönlist: Slitna, gråblå färgspår Norra skrubben : På väggarna fanns förutom den befintliga gulrandiga tapeten fem olika lager med tapeter och papp. Utvändigt: Taklist vid norra skrubben : På denna lite enklare men dock profilerade list finns inte den svarta färgen. Här syns endast en smutsig vit färg. Väggar, upptill: 1/Den gulrandiga tapeten, som finns i resten av rummet Underliggande tapetlager undersöktes inte. Dito, nertill, som en målad bröstpanel : 1/ Ljusgul/beige med lite dragning åt rött, tunt målad (samma som bröstpanelen i övrigt i rummet; delvis kraftigt flagnande). 2/ Blågrå färg, tunt målad (samma som bröstpanelen i rummet)

33 33 Norra skrubben under borttagning av olika tapetlager. Nertill syns att det funnits en målad bröstpanel, som målats direkt på plankväggarna.

34 34 Invändigt: Taklist: Vit limfärg, nu smutsig. Tak: Vit limfärg, nu smutsig. (Det är inte mycket till tak.) Vägg mot öster, upptill: 1/ Omålad lumppapp, i ett par dm brett parti uppifrån och ner intill skrubbens plankvägg. (Det förefaller som om man tätat väggen här med papp.) 2/ Lumppapp på hela väggen bakom skorstenen, men målad med rosa limfärg ungefär halvvägs in bakom skorstenen. Vägg mot öster, nertill: Ovanpå rosa resp. blågrå lumppapp är det lappat och lagat med ett par lager omålad lumppapp, som nu är trasigt. På ett ställe är det lagat med lerklining. Insidan av träluckan/dörren: Den består av tre plankor. En av dem har små spår efter rosa lumppapp. Inuti norra skrubben syns t.v. omålad lumppapp ovanpå rosa lumppapp och t.h. lagning och lappning av gråblå bröstpanel med lumppapp. Upptill syns även lite tätande lerklining. Södra skrubben : Utvändigt: Taklist vid södra skrubben : Denna taklist är sekundär och består bara av en enkel snedsågad list. Här ser man bl.a. rester av en tapetbård med svart botten med några horisontella gula linjer. Den sekundära väggen framför södra skrubben : 1/Gulrandig tapet (befintlig) 2/ Mönstrad, ljusare tapet (samma som 4/ i rummet) 3/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet (samma som 5/ i rummet) 4/ Rosa limfärg på lumppapp (samma som 6/ i rummet)

35 35 Dessutom finns här: a/ Blå tapet, ett litet parti bara, samma tapet som finns i västra väggskåpet i farstun på bottenvåningen b/ Beige blommig tapet c/ Tapet med ljus botten med blommor o.dyl. i rött. d/ Blågrå, limfärgad papp Olika tapetlager blottades på plankväggen till den södra skrubben. Det gråblå partiet upptill på dörren och angränsande planka avslöjar att plankorna vid något tillfälle antagligen vänts upp och nere, kanske i samband med att skrubben förstorats.

36 36 Upptill: Detalj av plankväggens översta parti. Nertill: Detalj av plankväggens mittparti.

37 37 Upptill: Detalj av plankväggens mittparti. Nertill: Detalj av plankväggens nedre del med rester av en målad bröstpanel intill rummets bröstpanel av trä. Invändigt: Taklist (som i rummet): Vit limfärg, nu smutsig Tak: 1/ Delvis målat på ett ojämnt sätt med vit limfärg, som nu är smutsig. Alldeles innanför plankväggen finns i taket närmast södra väggen och fasthållet av en enkel list ett litet parti med vitmålad takpapp, som är avrivet i ena änden. Det finns inga spår efter denna takpapp i resten av taket. 2/ Delvis omålat Södra skrubben med delvis omålat, delvis limfärgat tak. Alldeles innanför plankväggen finns ett litet stycke papp i taket, fastsatt med en list. Vägg mot öster:

38 38 Hela östra väggen - alltså även bakom skorstenen - är klädd med lumppapp. Mitt bakom skorstenen är pappen omålad. 1/ Tapet med svarta blommor på beige botten (papperet är tunt) 2/ Rosa limfärg 3/ Mellanblågrå limfärg på lumppapp; det syns bara små partier här och var. Allra längst upp, alldeles under taklisten skymtar på den blå limfärgen en tunn svart linje (uppskattningsvis knappt centimeterbred). Målad bröstpanel mot öster: Lumppapp, delvis lappad och lagad med lumppapp, delvis övermålad. 1/ Lite mörkare blågrå limfärg, där det är målat en krönlist i form av två linjer, överst en mörkare blågrå (ca 0,7 cm bred) och ca 0,5 cm därunder en lite ljusare, mera blå linje (ca 1 cm bred). Förmodligen har den sistnämnda haft funktionen att ge illusionen av skuggverkan. Hela östra väggen är klädd med lumppapp, som är omålad mitt bakom skorstenen. I övrigt är lumppappen målad rosa ovanpå en mellanblå färg, som syns nertill på fotot.

39 39 Östra väggen i södra skrubben har varit målad med rosa limfärg, innan en svartblommig tapet sattes upp, kanske för att piffa upp utrymmet ifråga. Nertill syns resterna efter en målad blågrå bröstpanel av lumppapp. (De olika rosa kulörerna beror på det varierande ljuset vid fotograferingen.)

40 40 Upptill: Under taklisten skymtar på blå limfärg en tunn svart linje. Mitten: Under den rosa färgen syns här och var små partier med mellanblågrå limfärg. Nertill: Målad bröstpanel av lumppapp, delvis lappad och lagad, delvis övermålad. T.h. syns två linjer till en målad krönlist, den understa kanske för att ge illusion av skugga.

41 41 Den limfärgsmålade bröstpanelen på östra väggen är lappad och lagad samt övermålad. Vägg mot söder: Väggen mot söder har olika utseende, där den ena halvan mot öster - ser ut som den angränsande östra väggen men där den andra halvan - mot väster - har andra tapetlager. Mellan dem finns ett utrymme på ca 15 cm, som endast består av rosa lumppapp. Här finns ett litet tidningsurklipp, där årtalet 1888 är tryckt. Här beskrivs endast den västra halvan av väggen (den östra är beskriven under Vägg mot öster ). 1/ Blommönstrad, ljusare tapet (samma som nr 4/ i rummet) 2/ Blåmönstrad arseniktapet, slutet av 1800-talet (samma som nr 5/ i rummet) 3/ Rosa limfärg på lumppapp (samma som nr 6/ i rummet) Det gick inte att se om det fanns en underliggande mellanblå limfärg (som 3/ på östra väggen i skrubben) Bröstpanel mot söder: Det är samma bröstpanel och krönlist som i rummet. 1/ Blågrå limfärg (samma som 2/ på bröstpanelen i rummet) 2/ Vit färg, tunt (limfärg?) 3/ Blågrå limfärg, som på ett ställe ser mörkare ut än 1/ och på ett annat lite ljusare Bröstpanelens krönlist: Sliten färg, som är mörkare än bröstpanelen, men en del kan vara smuts. Insidan av plankväggen, som avskärmar skrubben från rummet: Den består av sammanlagt åtta omålade plankor, där två utgör dörren. Sex av plankorna är ohyvlade medan två är hyvlade.

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke UNDERSÖKNING AV FARSTUN LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD,VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Farstun i Viby gamla prästgård 2012 Antikvarisk utredning och dokumentation före och under restaurering 2012 Reviderad

Läs mer

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Limfärgsmålning av lumppappen i farstun. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER 2012 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Omläggning av yttertaket med lertegel. AVSLUTANDE RESTAURERINGSARBETEN 2014 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult 2 3 INNEHÅLL

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Pappspänning av tak i sydöstra rummet. INVÄNDIGA RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER 2010 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift BO KYRKA Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift UTVÄNDIGA RENGÖRINGS- och MÅLNINGSARBETEN 2008 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult Bo kyrka efter arbetet Estrid Esbjörnson,

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STENMURAR etapp III, 2014-15 Antikvarisk rapport T.v.: Södra delen av den nord-sydliga stenmur, som omgärdar den äldre delen

Läs mer

PÅLSBODA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

PÅLSBODA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift PÅLSBODA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING, BYTE AV SPÅN SAMT RÖDFÄRGNING 2015 Antikvarisk rapport Byte av några panelbrädor under arbetet sommaren

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

LÄNNÄS KYRKA Lännäs socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

LÄNNÄS KYRKA Lännäs socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift LÄNNÄS KYRKA Lännäs socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift RENOVERING AV SAKRISTIA 2012 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk konsult 1 2013-01-15 INLEDNING Senhösten 2012 utfördes

Läs mer

SIGGEBOHYTTANS BERGSMANSGÅRD

SIGGEBOHYTTANS BERGSMANSGÅRD SIGGEBOHYTTANS BERGSMANSGÅRD Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland RENOVERING 2004-2006 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson Rapport 2007:29 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 BYGGNADSHISTORIK och BESKRIVNING

Läs mer

11. Fristad Nov 2013

11. Fristad Nov 2013 11. Fristad Nov 2013 11 Nov Arbetet med kakelugnen fortskrider. Fredrik Jonsson bygger upp kakelugnen igen. Det går åt värmeljus för att torka bort fukten medan bruket brinner. I taket finns spår av en

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift

BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift BO KLOCKSTAPEL Bo socken, Hallsbergs kommun, Närke, Stängnäs stift OMLÄGGNING AV SPÅN PÅ FASADER samt TJÄRNING 2009 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson Bo klockstapel under omläggning av spån på norra

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STENMURAR etapp I och II, 2013 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 INNEHÅLL INLEDNING 5 VIBY

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift BYTE AV VÄV PÅ VÄGGARNA MÅLNINGSARBETEN NYA RADIATORER RAMP TILL KORET 2010-2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka med ny väv på väggarna. Estrid

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Hajen 2 Strömstad socken, Strömstad kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:32 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Italienska villan, Ronneby brunn

Italienska villan, Ronneby brunn 2006:28 Italienska villan, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:28 Rapportnamn: Italienska villan, Ronneby Brunn Byggnadsminne

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift Installation av högtalare 2014 Antikvarisk rapport Två av de nya högtalarna i Knista kyrka 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Norr Hårsbäcks missionshus

Norr Hårsbäcks missionshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:57 Norr Hårsbäcks missionshus Renovering av murstock och kakelugn Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

F d Tingshuset, Kopparberg

F d Tingshuset, Kopparberg F d Tingshuset, Kopparberg Kyrkvreten 4, Kopparberg, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Omläggning av spån på fasader 2010 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:20 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera Du får måla och din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Foto: Johan lindqvist fotografi Du får måla och din lägenhet Arbetet måste

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Noteringar Fristad Nov 2010

Noteringar Fristad Nov 2010 Noteringar Fristad Nov 2010 Nu är det väggarna i köket(storstugan) som gäller. Sista rätningen av väggarna. Se till att det absolut inte finns utskjutande spikar eller för stora ojämnheter. 12Nov CarlFredrik,

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

Renovering av golv i Svennevads kyrka

Renovering av golv i Svennevads kyrka Renovering av golv i Svennevads kyrka Svennevads socken, Hallsberg kommun, Närke 2007 Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:35 Inledning Översiktlig beskrivning Svennevads kyrka tilldelades 2007

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Rita ett rum i en-punktsperspektiv.

Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Du behöver linjal, penna, sudd och ett papper i A3-format. VÅGRÄTT (15 cm) LODRÄTT (10 cm) 90 GRADERS VINKEL Rita en rektangel med måtten 10x15 cm ungefär mitt på pappret

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby, Nora socken och kommun, Västmanland Sanering av hussvampskador 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:19 Innehållsförteckning

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK! Täckpapper eller plast till ytor som skall skyddas Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Gummihandskar,

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke LUNDBY GAMLA PRÄSTGÅRD, VIBY Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Rödfärgning av husets framsida. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER 2011 Antikvarisk rapport Estrid Esbjörnson antikvarisk

Läs mer

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Upprustning av väderkvarnen på Lilla Askerön 2:6 Valla socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E

Läs mer

Örebro slott Örebro kommun och län, Närke

Örebro slott Örebro kommun och län, Närke Örebro slott Örebro kommun och län, Närke Installation av fasadbelysning 2010-2011 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2011:21 Inledning Statens fastighetsverk fick tillstånd av Riksantikvarieämbetet

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Etapp 2, reparation av grund, timmerarbeten samt dräneringsarbeten, 2007 Antikvarisk rapport Anneli Borg Rapport 2007:32 Inledning Svepartorp

Läs mer

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Antikvarisk medverkan Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Säby socken i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:31 Bo E Karlson Antikvarisk medverkan Hallingstorps

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING NORRA ANKOMSTHALLEN CENTRALSTATION STOCKHOLM Foto: Stockholms Målerikonservering AB februari 2011 Beställare: Byggnadsantikvarie Johan Rittsél AIX Arkitekter AB Hudiksvallsgatan

Läs mer

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:24 2 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering,

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer