Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor"

Transkript

1 42EM EN FR DE IT ES NL PT EL RU SV DUCTED FAN COIL units Installation instructions VENTILO-CONVECTEURS gainables Manuel d installation VENTILATOR-KONVEKTOREN MIT KANALANSCHLUSS Installationanweisungen Unità Fan Coil Canalizzate Manuale d installazione Unidad de fan coil con conductos Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor kanaalaansluiting Montagehandleiding UNIDADES DE VENTILAÇÃO COM CONDUTAS Instruções de instalação ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΠΗΝΙΟΥ Οδηγίες Εγκατάστασης КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ Инструкции по установке KANALANSLUTEN FLÄKTKONVEKTORER Installationsmanual

2 ENGLISH CONTENTS 1 - PRECAUTIONS Operating limits Clearances required Receiving a shipment - installation methods Supply voltage SAFETY CONSIDERATIONS General Protection against electrocution General installation conditions Caution for the control of the 42EM Conformity Installation OF THE UNIT Installing the unit in the false ceiling Installation procedure Removal procedure COMPONENTS Fan motor assembly Water coil Duct connection spigots Optional filter and filter access Fresh air controller Optional water flow control valves Flexible pipe option Optional electric heater codification SVENSKA INNEHÅLL 1 - begränsningar OCH KRAV Driftsgränser Utrymmeskrav för service Mottagning av enheten - installationsmetoder Anslutningsspänning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt Skydd mot elstöt Allmänna installationsvillkor Varning angående styrenheten för 42EM Konformitet INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Installationsprocedur Procedur för avlägsnande KOMPONENTER Fläktmotormontering Vattenbatteri Kanalanslutningar Luftfilter och åtkomst, tillbehör Styrenhet för friskluft Reglerventiler, tillbehör Flexibelt rör (tillbehör) Elvärmare (tillbehör) KODIFIERINg

3 1 A A B C 42EM T EM T EM T EM T C B 8 2 C B A 9 A B C 42EM T EM T EM T EM T b 6 9a 10 10a 10a mm A B l/s m 3 /h A B MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

4 a 12a 16b 12b 12c a 17a 14 L 14a 14b 14c 15 15a Hg Cg N N N L L b 5

5 L 36 N 40 V3 39 V2 38 V1 37 N

6 22 42EM 05/09/10/19/22/29/32/39 G 1/2 G 1/ w V 2-w V Out In Out In 7

7 ENGLISH Figure titles and legends: 1 Clearance without return air plenum 2 Clearance with return air plenum 3 Electrical danger pictogram 4 Caution hand hazard pictogram 5 General danger pictogram 6 Lifting unit for installation in a false ceiling 7/8 Levelling the unit 9 Condensate drain pipe 9a 20 mm/m fall in horizontal pipe run 9b 50 mm siphon 10 Several units connected to one condensate collector 10a 20 mm/m fall 11 Fresh air controller modification 12 Fan assembly removal 12a Removing fan access panel 12b Position of torx screws 12c Slide assembly down 13 Capacitor assembly 14 Fan speed controller 14a Low speed connector - red wire 14b Medium speed connector - grey wire 14c High speed connector - black wire L Live 15 Optional fan speed terminal block 15a Customer connection 15b Motor 16 Wiring 42EM sizes 2 and 3 16a Motor 16b Auto-transformer 17 Electric heater removal 17a Location of screw 18 Multi-speed bare-wire unit 22 Earth - yellow/green wire 35 Live, electric heater (option) - brown wire 36 Neutral, electric heater (option) - blue wire 37 Neutral - blue wire 38 Low speed - red wire 39 Medium speed - grey wire 40 High speed - black wire 19 Variable-speed bare-wire LEC unit V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 41 Live, 230 V - brown wire 42 Neutral, 230 V - blue wire 20 Multi-speed unit with control box 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 29 Very high speed 1 - black wire 30 Medium speed 3 - red wire 31 Low speed 5 - green wire 32 Very low speed 6 - purple wire 33 Medium speed 4 - orange wire 34 High speed 2 - grey wire 21 LEC unit with control box V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 22 Coil inlet/outlet positions In Water in Out Water out R Right-hand connections L Left-hand connections Hot Hot water, 4-pipe version (two 1/2 gas nuts) Cold Cold water (two 1/2 gas nuts) 4-w V Four-way valves 2-w V Two-way valves Air Air flow direction SVEnSKa Figurer och förklaringar: 1 Utrymmeskrav för service utan returluftskammare 2 Utrymmeskrav för service med returluftskammare 3 Symboler Elektrisk fara 4 Symboler Varning, fara för hand 5 Symboler Allmän fara 6 Lyft enheten vid installation i undertak 7/8 Placera enheten plant 9 Dopplåt för kondensat 9a Fall på 20 mm/m över horisontala rörkängden 9b 50 mm hävert 10 Åtskilliga enheter anslutna till en uppsamlingsenhet för kondensat 11 Modifiering, styrenhet för friskluft 12 Borttagning av fläktmontering 12a Borttagning av panel för tillgång till fläkt 12b Position av torx skruvar 12c Drag montering nedåt 13 Kondensatormontering 14 Fläkthastighetsreglering 14a Anslutning, låg hastighet röd ledning 14b Anslutning, medium hastighet grå ledning 14c Anslutning, hög hastighet svart ledning L Fas 15 Plint för fältmontage, fläkthastighet (tillbehör) 15a Fältanslutning 15b Motor 16 Elinstallation 42EM storlek 2 och 3 16a Motor 16b Auto-transformator 17 Borttagning av elvärmare 17a Skruvarnas placering 18 Enhet med flera hastigheter 22 Jordanslutning gul/grön kabel 35 Strömsatt, elvärmare (tillbehör) brun kabel 36 Nolledare, elvärmare (tillbehör) blå kabel 37 Nolledare blå kabel 38 Låg hastighet röd kabel 39 Medium hastighet grå kabel 40 Hög hastighet svart kabel 19 EC-enhet med variabel hastighet V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 41 Strömsatt, 230 V brun kabel 42 Nolledare, 230 V blå kabel 20 Enhet med flera hastigheter och med elskåp 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 29 Mycket hög hastighet 1 svart kabel 30 Medium hastighet 3 röd kabel 31 Låg hastighet 5 grön kabel 32 Mycket låg hastighet 6 lila kabel 33 Medium hastighet 4 orange kabel 34 Hög hastighet 2 grå kabel 21 EC enhet med elskåp V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 22 Inlopps-/utloppspositioner för batteri In Vatten in Ut Vatten ut H Anslutningar på höger sida V Anslutningar på vänster sida Varmt Hetvatten, 4-rörs version (två ½ gasmuttrar) Kallt Kallvatten (två ½ gasmuttrar) 4-w V Fyrvägsventiler 2-w V Tvåvägsventiler Luft Luftflödets riktning 8

8 1 - BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV Driftsgränser Kylläge Minimal tilluftstemperatur på 12 C när enheten installeras i en miljö där omgivningstemperaturen är 27 C torr temp. med 65% relativ fuktighetsgrad Värmeläge Max. tilluftstemperatur = 60 C för att undvika skada på utloppets anslutningar. För att undvika all risk för stratifiering rekommenderar Carrier att tilluftstemperaturen hålls under 35 C Driftsmiljö 42EM har konstruerats för inomhusapplikationer i stadsmiljö utan korrosion, damm eller marina inslag. Koncentrationerna av följande kemikalier får under alla omständigheter inte överskridas: SO 2 < 0,02 ppm H 2 S < 0,02 ppm NO, NO 2 < 1 ppm NH 3 < 6 ppm N 2 O < 0,25 ppm Installera inte enheten i miljöer där det finns lättantändliga gaser eller sura eller alkaliska produkter. I närvaro av sådana ämnen kan koppar/aluminium-batteriet eller komponenter inne i enheten drabbas av irreparabel korrosionsskada Rekommenderad vattenkvalitet Det är rekommenderat att vid överlämningen i samband med installationen, och sedan periodiskt varje år, analysera vattnet för bakterier (närvaro av ferro-bakterier, H 2 S- producerande och sulfatreducerande bakterier) och kemikalier (för att undvika problem p.g.a. korrosion och flagor). Vattenkretsen måste inkludera alla nödvändiga element för behandlig av vatten: filter, tillsatser, mellanliggande växlare, avluftning, avlopp, isoleringsventiler et. c, i enlighet med analysresultaten. Resultaten måste överensstämma med de värden som visas nedan: Total hårdhet i mmol/l: 1 < mmol/l < 1,5 Klorid [CL - ] < 10 mg/liter 2- Sulfat [SO 4 ] < 30 mg/liter Nitrat [NO 3- ] = 0 mg/liter Upplöst järn: < 0,5 mg/liter Upplöst syre: 4 < [O 2 ] < 9 mg/liter Koldioxid [CO 2 ] < 30 mg/liter Resistivitet: 20 Ω m < resistivitet < 50 Ω m ph: 6,9 < ph < Utrymmeskrav för service Utan returluftskammare: Fig. 1 Med returluftskammare: Fig Mottagning av enheten installationsmetoder När leveransen mottages, kontrollera enhetens skick och rapportera eventuell transportskada till leverantören. Packa inte upp enheten förrän omedelbart innan den ska installeras, och se till att den befinner sig så nära installationsplatsen som möjligt innan den packas upp. Placera inte tunga föremål på enheten Anslutningsspänning: 230 V ± 10% - 50 Hz Kontrollera att den tillförda spänningen och frekvensen överensstämmer med värdena för den enhet som ska installeras. VARNING: Om ovanstående råd ej beaktas, och om oauktoriserad modifiering av elanslutningarna utförs, leder det till att Carriers garanti för produkten inte gäller. 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: Stäng av kraftmatningen till enheten och dess tillbehör (om installerade) innan arbete utförs på enheten Allmänt Installation, igångsättning och service av de olika komponenterna (enheten, styrsystemet, het- och kallvattensystemet, luftdistributions-systemet) kan vara farligt om inte hänsyn tas till vissa aspekter av installationen, såsom närvaro av kraftmatning, eller het- eller kallvatten i luftkonditioneringsutrustningen. Endast särskilt utbildade och kvalificerade tekniker och installatörer som har utbildats på enheten är auktoriserade att installera, igångsätta och underhålla utrustningen. Vid underhållsarbete är det nödvändigt att tillämpa alla de rekommendationer och instruktioner som ges i servicefoldrar, på etiketter och i de instruktioner som levererats med enheten, samt att följa alla övriga relevanta instruktioner. Definition av använda symboler: Elektrisk fara - Fig. 3 Varning, fara för hand - Fig. 4 Allmän fara - Fig. 5 Följ alla gällande säkerhetsregler och föreskrifter. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar. Var försiktig vid flytt och positionering av enheten Skydd mot elstöt Endast elektriker kvalificerade till den nivå som rekommenderas av IEC (International Electrotechnical Commission) i standard IEC 364, motsvarande Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallationer, får ges tillgång till elektriska komponenter. Särskilt viktigt är att alltid koppla bort all kraftmatning till enheten och dess tillbehör innan arbetet utförs. Koppla bort kraftmatningen med en isoleringsanordning (levereras ej av Carrier). 76

9 VIKTIGT: De komponenter som utgör de olika styrkretsar som beskrivs i den här manualen inkluderar elektroniska föremål. De kan därför generera eller skadas av elektromagnetisk strålning om de inte installeras och används i enlighet med dessa instruktioner. De komponenter som utgör dessa styrsystem följer kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i bostads-, affärs- och lätta industriområden. De överensstämmer även med lågspännings-direktivet. Om produkten levereras utan en Carrier styrenhet är verifikation av överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) installatörens ansvar Allmänna installationsvillkor VIKTIGT: Carriers numeriska fjärrkontroll, kraftmodul, eller överhuvudtaget enheter utrustade med styrkretsar, måste ha en isoleringsanordning uppströms (exempelvis en tvåpolig strömbrytare). Vid behov måste en lätthanterad nödstoppsanordning (exempelvis en tryckknapp) kunna stänga av kraftmatningen till all utrustning. Säkerhetsanordningarna ska vara dimensionerade och installerade i enlighet med Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallation. Dessa anordningar levereras inte av Carrier. I allmänna termer måste följande regler tillämpas: Uppströms överspänningsskydd Enhet utan elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 05/09/10/19/21/31 med elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 22/23/32/33 med elektrisk värmare T2A T10A T16A Enheterna måste tillhandahållas med överspänningsskydd uppströms (levereras inte av Carrier). Iakttag försiktighet: I LEC-motorer kan läckströmmen uppnå 3 ma. Anordningen för bortkoppling av kraftmatningen måste vara tydligt märkt med en etikett där alla enheter som är anslutna till anordningen finns noterade. Elinstallationen för de komponenter som utgör de olika styrsystemen och kommunikationsbussarna måste utföras av professionella installatörer i enlighet med de senaste reglerna och föreskrifterna. Kraftmatningskabeln måste vara dubbelt isolerad och fixerad med kabelklämma. Ett hål tillhandahålls för detta syfte i styrenhetens plasthölje. Kabeln måste fastsättas i den yttre isoleringen. Styrkretsens komponenter måste vara installerade i en miljö som överensstämmer med deras skyddsklass (IP). Den maximala föroreningsnivån är normalt förorenings- (nivå 2) och installationskategori II. Lågspännings elinstallationen (kommunikationsbuss) måste hållas fysiskt åtskiljd från kraftmatningens elinstallation. För att undvika störningar på kommunikationslänkarna: - Håll lågspänningsledningar borta från kraftmatningskablarna, och undvik att använda samma kabelstege (maximalt 300 mm gemensamt med 230 V växelström, 30 A kabel). - Låt ej lågspänningsledningar passera genom kraftmatningskablarna. - Anslut inte tunga induktiva laster till samma kraftmatningskälla (strömbrytare) som används av styrenheterna, kraftmatningsmodulerna eller hastighetsregulatorerna. - Använd den avskärmade kabeltyp som rekommenderas av Carrier, och se till att alla kablar är anslutna till styrenheterna och styrmodulerna Varning angående styrenheten för 42EM VIKTIGT: Det är inte tillåtet att ansluta flera aggregat till samma styranordning (väggtermostat, elektronisk NTC-styrenhet, HDB-styrenhet etc.) Konformitet Denna utrustning överensstämmer med huvudkraven i direktivet genom att uppfylla följande standarder: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC, Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EEC. 3 - INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Placeringen av enheten får inte skapa ett hinder som leder till ojämn luftdistribution och/eller ojämnt luftflöde. Taket måste vara tillräckligt jämt för att möjliggöra installation utan att enheten utgör en fara. Stödstrukturen måste kunna bära upp enhetens vikt och förebygga att enheten deformeras, att delar bryts sönder eller att vibrationer uppstår under drift. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION: Vid installationsprocessen, avlägsna allt skräp och konstruktionsmaterial från kanalerna för att förhindra att enheten skadas Installationsprocedur Placera 42EM nära den plats i undertaket där den ska installeras. Vid installation i undertak, använd hydraulisk lyftbrygga och en hopvikbar stege för att underlätta arbetet (Fig. 6). Kontrollera att utrymmet runt enheten är tillräckligt för att möjliggöra lätt underhåll. Var god referera till det diagram som visar utrymmeskraven för servicearbete. Markera positionen för de gängade stavar som sitter i taket (om flera enheter ska installeras kan det vara lämpligt att skapa en borrmall. Metoden för att fixera de gängade stavarna (levereras ej av Carrier) beror på takets typ (de gängade stavarnas maximala diameter är 10 mm). När de gängade stavarna är fästa vid taket, dra åt de första muttrarna. VARNING: Lyft inte enheten i vattenrör, kondensatrör, ventiler etc. när den ska flyttas. Lyft enheten och rikta in den mot gängstavarna, sätt i den andra omgången muttrar och dra åt dem något. ANMÄRKNING: Dra vid denna tidpunkt inte åt muttrarna helt, och kläm inte fast enheten vid taket (lämna ett utrymme mellan taket och enheten). Muttrarna kommer att dras åt helt när enheten har anslutits till rördragning och kanaler och placerats plant. 77

10 Placera enheten plant (Fig. 7). Justera hängarnas muttrar så att enheten lutar 0.5% mot dropplåten för kondensat. I den andra riktningen (luftflödets riktning) måste enheten stå helt plant (Fig. 8). Dropplåt för kondensat (Fig. 9): Använd ett flexibelt rör med en invärtes diameter på 16 mm och tillhandahåll ett konstant fall på 20 mm/m (9a) över hela horisontala rörlängden. Installera en 50 mm (minimum) (9b) hävert för att förebygga att gaser och illaluktande dofter flödar tillbaka in i undertaket. Om flera enheter är anslutna till en gemensam uppsamlare, måste en anordning installeras (Fig. 10). Innan enheten försätts i drift, se till att vattnet flödar in i den interna dropplåten för kondensat genom att hälla lite vatten i den. Om problem upptäcks, kontrollera dräneringsrörets lutning och sök efter eventuella hinder. I båda fallen måste anslutningskanalerna vid enhetens utgång vara isolerade för att förhindra att kondensat bildas på väggarna. ANMÄRKNING: Tryckfallen för dessa kanaler måste vara kompatibla med enhetens prestanda. Kanalen måste vara så fri från hinder som möjligt. Undvik skarpa böjar. Kontrollera att det inte finns något läckage eller några veck, samt att det inte finns smuts eller installationsskräp inne i kanalerna. Skräp inne i kanalerna kan skada fläkthjulet och spjället i luftdonen. När installationen är komplett d.v.s. när 42EM är fäst vid taket, luftkanalerna är kompletta, samlingsrören för vatten är på plats med avstängningsventiler redo på anslutningsändarna, och den elektriska installationen har förberetts: anslut vattenrören (Carrier rekommenderar användning av flexibla vattenrör som kan levereras som tillbehör). Varje flexibelt rör har en ½ gängad skruvanslutning, beroende på modell. Kontrollera att en packning (levereras ej av Carrier) finns installerad mellan skruvanslutningen och avstängnings-ventilen. När alla enheter är installerade, öppna avstängningsventilerna på samlingsrören, avlufta och trycksätt sedan kretsarna. För att avlufta batterierna, lossa något på avluftningsskruvarna. Installationen kan därefter startas. ANMÄRKNING: Slå ej på kraftmatningen tills alla anslutningar är klara och jordade Procedur för avlägsnande Stäng av enhetens kraftmatning vid den brytare som tillhandahållits för detta syfte vid installationen (levereras ej av Carrier). Koppla bort kraftmatningen och anslutningskablarna. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Koppla bort de flexibla vattenrören genom att skruva loss de gängade anslutningarna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat. Dränera häverten i lämpligt kärl. Stöd enheten försiktigt och släpp den genom att skruva loss de fyra muttrarna på de gängade hängarna. Sänk enheten försiktigt. 4 - KOMPONENTER Fläktmotormontering Borttagning av fläktmontering VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Identifiera och anteckna hastigheterna för de trådanslutna fläktarna. Om fläkten drabbas av ett fel måste hela fläktmonteringen tas bort och bytas ut (Fig. 12). Tag bort filtret. Tag bort panelen för filtertillgång (12a). Koppla bort fläktmonteringens elkablar (kraftanslutning och styrkoppling för motor med variabel hastighet). Avlägsna vid behov styrenheten (fäst med skruvar) för att få tillgång till underhållsskruvarna för den panel som stöder fläkten. Fläktmonteringen och dess panel hålls på plats av fyra torx-skruvar (T-20) (12b). Tag bort dessa skruvar och dra monteringen nedåt. (12c). Tag bort fläktmotormonteringen ANMÄRKNING: Var noggrann med att inte röra vid fläktbladen vid borttagningen för att undvika att fläkten blir obalanserad. För enheter med tillbehöret elvärmare, koppla bort kraftmatningskabeln till värmaren. Dra bort kabeln genom förskruvningen. Skruva loss elvärmarna. Byte av fläktmotormonteringen sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: De elektriska anslutningarna till fläktmotorn måste ske i enlighet med etiketterna på anslutningsplinten. För motorn med variabel hastighet, separera försiktigt kraftanslutningskabeln från styrkopplingskabeln och dra isär dem så mycket som möjligt Kondensatorbyte (Fig. 13) Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Tag bort filtret Tag bort fläktmotorns tillgångspanel. Tag bort den kondensator som är fäst på motorramen Koppla bort kondensatorn genom att dra bort flatstiftsanslutningarna från kondensatorns baksida Byte av kondensator sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Då de flexibla vattenrören inte har dräneringsventiler, måste ett uppsamlingskärl tillhandahållas för att göra det möjligt för kyldriftsbatteriet att dräneras. Koppla bort tilluftskanalerna. 78

11 Elinstallation av fläkt Enhet med flera hastigheter och med kablar Elinstallation 42EM 05 och 10 Fläktmotorn har 6 hastigheter, tillhandahållen av en autotransformator, vilket ger enheten större flexibilitet i flödesregleringen. Tre hastigheter måste väljas för att möjliggöra anslutning av fläktmotorn i enlighet med de tillämpliga elektroniska föreskrifterna. (minimal hastighe = 6, maximal hastighet = 1). Se Fig hastigheter är anslutna till en Wago-anslutning med fem poler - se Fig. 18. Modifiering av fläkthastighet För en enhet med kablar ställs fläkthastigheten in i fabriken, i enlighet med beställningen. För att modifiera elinstallationen, ändra hastigheterna vid autotransformatorn inne i enheten. Se Fig Elskåp för enhet med flera hastigheter (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Tre av de tillgängliga sex hastig-heterna är anslutna elinstallationen från fabrik är (minimal hastighet = 6, maximal hastighet = 1). Elskåpstillbehöret gör det möjligt att ändra fläkthastighet utan åtkomst till motorn. Se Fig EC-enhet med variabel hastighet Anslutning av 230 V växelströms kraftmatning till fläktmotor sker vid en 3-punkts Wago-anslutning. Anslutningen av 0-10 V likströms styrsignal sker vid en 2-punkts Wago-anslutning. Se Fig Elskåp för LEC enhet med variabel hastighet (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Den 0-10 V likströmssignal som styr fläkten är direkt åtkomlig på anslutningsplintarna. Se Fig Försiktighetsåtgärder för elinstallation vid byte av fläktmotor för storlekarna 22, 23, 32, 33 med en växelströmsmotor Under byte av växelströms fläktmotorn måste installatören ställa in fläkthastigheten i enlighet med instruktionerna i tabellen nedan: Elinstallation för 42EM 22/23 och 42EM 32/33: Fig EM 42EM storlekar 22, 32 42EM storlekar 23, 33 Neutral (com) 1 Vit Vit Fasansluten 2 Röd Svart Ej ansluten 3 Svart Röd Förklaring, elinstallation: Minimal hastighet = Anslutning 6 Medium hastighet = Grå ledning (14b) Minimal hastighet = Anslutning 1 Hög hastighet = Svart ledning (14c) Låg hastighet = Röd ledning (14a) L = Fas 4.2 Vattenbatteri Borttagning av batteri VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete ska utföras på enheten. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Skruva loss anslutningsmuttrarna för att koppla bort de flexibla vattenrören. Tag bort ventilställdonen, och var noggrann med att identifiera kyl- och värmeventilerna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat som hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras ej av Carrier). Ta bort två-vägs eller fyr-vägs ventilkropparna. Beroende på hur aggregatet är konfigurerat, kan fyr-vägskopplingen vara utrustad med en omslagsbrytare för värme/kyla. Om så är fallet, ta inte bort den. Lossa på de fyra fixerskruvarna (4 torx-skruvar (T20)). Drag ut dropplåten och batterimonteringen (dropplåten förblir fäst vid enheten i ca. 100 mm) tills batteriet är helt bortkopplat. Tag därefter bort batteriet från dropplåten. Bytet sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. Kontrollera att alla packningar bytts ut (nya packningar ditsatta) och att inlopps- och utloppsanslutningarna till batteriet utförts korrekt genom användning av lämplig förseglingsblandning som appliceras på ventilkroppen. Avlufta batteriet fullständigt vid återfyllning. IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Var försiktig vid åtdragningen av ventilkroppen på batterierna (15 N m räcker) så att de inte skadas. ANMÄRKNING: Det är möjligt att byta ut batterianslutningen på installationsplatsen genom att byta ut dropplåten och batterimonteringen i guiderna. För storlek 3 måste vatteninloppet och utloppet växlas för att uppnå publicerad prestanda Inlopps-/utloppspositioner, batteri Vatteninlopp/utlopp: Fig. 22 IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Observera noggrant den riktning som indikeras av pilen på ventilerna, baserat på anslutningssidan och ventiltypen. 4.3 Kanalanslutningar Dessa är tillverkade av plast med hög densitet och med brandklass VO, vilket ungefär motsvarar klass M1 (Fransk standard). De är inneslutna i enheten. Kanalerna ska fästas vid dessa anslutningar med hjälp av runda hylsor eller lim. Skruvar eller nitar får inte användas. VARNING: För att garantera god lufttäthet ska kanalen överlappa hela kanalen. Kontrollera att den maximala tilluftstemperaturen inte överskrider 60 C. Lyft inte och stöd inte enheten med hjälp av anslutningarna, placera inte last på anslutningarna och skada inte anslutningarna vid installation eller drift. 79

12 4.4 - Luftfilter och åtkomst, tillbehör Beskrivning 42EM-enheten är utrustad med ett med 85% gravimetrisk effektivitet (G3) i enlighet med standard EN 779. Medium brandklass M1 för filter, ram av metalltråd. Olika tillbehör för filteråtkomst finns tillgängliga för att uppfylla kraven för olika installationsplatser: Enhet med ej kanalansluten returluft: tillgång från enhetens baksida Enhet med kanalansluten returluft: tillgång från ovansidan Byte av luftfilter Luftfiltren bör bytas regelbundet. Filtrets livstid beror på hur ofta filtret blir igensatt, vilket är avhängigt av arbetsmiljöns renhet. Om ett igensatt filter inte byts ut, ökar dess tryckfall, infångade dammpartiklar kan avges till tilluften, och 42EM-enhetens allmänna prestanda kan försämras (när luftflödet reduceras). ANMÄRKNING: När en Atmosphera installeras i undertak, kontrollera att inga T-balkar hindrar filteråtkomsten. 4.5 Styrenhet för friskluft Styrenhet för konstant friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med ett konstantflödesdon för friskluft, fixerat vid 8.5 l/s (30 m 3 /h) eller justerbart från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) vilket möjliggör reglering av införseln av friskluft och av luftväxlingshastigheten. Friskluftsintaget är normalt placerat framför vattenbatteriet. Styrenheter med justerbart friskluftsflöde: diametern på den stos som inrymmer styrenheten för friskluft är 125 mm. Styrenheten för friskluft kan modifieras på installationsplatsen genom att två dysenheter av plast flyttas eller tas bort för att ändra den maximala konstanta flödeseffekten för friskluft på 17 l/s (60 m 3 /h) till 44.4 l/s (160 m 3 /h). Modifieringsprocedur: Koppla bort friskluftskanalen från aggregatets anslutning. Avlägsna eller omplacera de två dysenheterna av plast, följande styrenheten för friskluft. Återanslut friskluftskanalen till anslutningen VIKTIGT: Om aggregatet är utrustat med en temperaturgivare för returluft, får det konstanta friskluftsflödet inte överstiga 50% av det tilluftsflöde som enheten levererar vid minimal hastighet Styrenhet för variabelt friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med tillbehöret styrenhet för variabelt friskluftsflöde från 0 till 55 l/s (0 till 200 m 3 /h) Denna är ansluten till den numeriska Carrier styrenheten och kan reglera friskluftsintaget på två sätt: antingen genom användning av en fast hastighet som ställs in av installatören och kan konfigureras om efter behov eller baserad på CO 2 nivån; i detta fall är den ansluten till en CO 2 givare via Carriers numeriska styrenhet (CO 2 givaren är placerad mitt emot friskluftsinloppet). ANMÄRKNING: Med styrenheten för variabelt friskluftsflöde måste trycket uppströms i friskluftskanalen vara 180 Pa. 4.6 Reglerventiler, tillbehör Dessa ventiler är två-vägs eller fyr-vägs ventiler, med en kropp konstruerad för att motstå ett driftstryck på 16 bar Termoelektriskt ställdon (på/av) Ställdonet är av 230 V växelström på/av-typ. För att möjliggöra att systemet fylls av vatten, vattenkretsarna likställs och enheten töms, måste ställdonen vara anslutna till kraftmatningen för att öppna ventilerna genom att ett kommando sänds från väggtermostaterna eller från BMS Procedur för byte av ställdon Ställdonen på både köldbärar- och hetvattenventilerna kan bytas ut om endera av dem drabbas av driftsfel. Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel V på/av-typ ställdon med Carriers numeriska styrenhet: Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är utrustad med en snabbkoppling V på/av ställdon med en elektronisk termostat: ta bort skyddshöljet av plast som hålls på plats med två skruvar. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är ansluten till snabbkopplingen. Detta kan göras genom att fjädertungan trycks ned med en skruvmejsel och ledningen dras ut från den korrekta anslutningen. Koppla bort det trasiga ställdonet. Inkoppling av nytt ställdon sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Kontrollera att ställdonet är ordentligt fastskruvat på ventilkroppen (maximalt vridmoment 15 N m). ANMÄRKNING: För att fungera korrekt behöver 8.5 l/s eller 30 m 3 /h konstantflödesdonet för konstant friskluft ett differentiellt tryck i intervallet 50 Pa till 200 Pa. 17 l/s eller så behöver styrenheten med justerbart friskluftsflöde från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) ett differentiellt tryck i intervallet 70 till 200 Pa. 80

13 Byte av ventilkropp Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på en enhet. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Skruva loss anslutningsmuttrarna för att koppla bort de flexibla vattenrören. Avlägsna ventilställdonen, var noggrann med att identifiera kyldrifts- och värmedriftsventilerna. Koppla bort den flexibla slangen för kondensatdränage vilken hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras inte av Carrier). Avlägsna ventilkroppen för tvåvägs eller fyrvägs flödesreglering. Beroende på hur aggregatet är konfigurerat kan fyrvägsventilens koppling vara utrustad med en värme/kyla omkopplare. Om så är fallet, ta inte bort den. Ta bort de 4 torx-skruvarna (T20) och dra ut batteriet och dropplåten. Sätt fast en ny ventilkropp på batteriet (sätt dit nya packningar). Sätt tillbaka batteriet och dropplåten. Sätt tillbaka slangen för kondensatdränage, som hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras inte av Carrier). Sätt tillbaka ventilställdonen, och kontrollera att de sitter fast ordentligt på ventilkroppen. Återanslut de flexibla vattenrören genom att dra åt anslutningsmuttrarna. Dra åt alla vattenanslutningar och kontrollera att alla packningar har bytts ut och satts tillbaka korrekt (vridmoment: 15 N m). Öppna alla avstängningsventiler på samlingsrören och töm batteriet på luft. Kontrollera att det inte finns något läckage, och återanslut kraftmatningen till enheten. VARNING: När en ventil byts ut, kontrollera att luftflödets riktning genom ventilen överensstämmer med pilen på ventilkroppen. Om flödets riktning är felaktigt kommer ventilens skick snabbt att försämras. 4.7 Flexibelt rör (tillbehör) Minimal krökningsradie: ej isolerade rör 72 mm isolerade rör 106 mm 4.8 Elvärmare (tillbehör) VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Om elvärmaren drabbas av ett fel måste den bytas ut. Detta kräver att fläktmotorn tas bort: Fig. 17 (17a = skruv). IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid elvärmarens metallelement när elvärmaren är ansluten till kraftmatningen. Byte av elvärmare: Ta bort filtret. Ta bort panelen för tillgång till fläktmotorn. Identifiera och anteckna de fläkthastigheter som är trådanslutna till autotransformatorns plint för fältmontage. Koppla bort kraftmatningskabeln. Ta bort fläktmotorn. ANMÄRKNING: Var noggrann med att inte röra vid fläktbladen vid borttagningen för att undvika att fläkten blir obalanserad. Koppla bort elvärmarens kraftmatningskablar och avlägsna dem genom kabelröret. Skruva loss den defekta värmaren (värmarna) och byt ut den (dem). Byte av fläktmotor sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. 81

14 5 - KODIFIERING Elinstallation, fläktmotorhastighet Kodifiering (sista siffran) eller tillbehör 600 Röd ledning W Fläktuppsättning Grå ledning Svart ledning Ledning märkt L Standardkoppling av fläkthastigheterna (utan tillbehör 600) och tillbehör 570 = NTC eller HDB ANMÄRKNING: Anslutning 1= högsta hastigheten, Anslutning 6 = lägsta hastigheten LEC-motor med variabel hastighet Produkttyp Storlek Modifieringskod Batterier Plenumkammare för till- och returluft Ventiler Ventilmotorer Styrenhet Givare Filter och åtkomst Friskluft Elinstallation, motor Produktreferens 4 2 E M N N C A A A A A A A A A Siffra B C G H J K M N P Q R S T U V A B C D E F G H 2 rör höger 2 rör vänster 4 rör höger 4 rör vänster 2 rör/2 ledningar, höger, lågt tryck 2 rör/2 ledningar, vänster, lågt tryck 2 rör/2 ledningar, höger, högt tryck 2 rör/2 ledningar, vänster, högt tryck { - Ingen C 2-vägs ventil D 4-vägs ventil J 2-vägs ventil + flexibla rör K 4-vägs ventil + flexibla rör Moduluppbyggd enhet med 2 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 32 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 1 tilluftsanslutning vid kortänden (I-konfiguration) Moduluppbyggd enhet med 1 tilluftsanslutning på sidan (mitt emot batteriet) Moduluppbyggd enhet med 4 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 5 tilluftsanslutningar Returluftskammare 1 anslutning och moduluppbyggd enhet 1 tilluftsanslutning (I-konfiguration) Returluftskammare 1 anslutning och moduluppbyggd enhet 1 tilluftsanslutning (U-konfiguration) Returluftskammare 2 anslutningar och moduluppbyggd enhet 2 tilluftanslutningar Returluftskammare 3 anslutningar och moduluppbyggd enhet 3 tilluftanslutningar Returluftskammare 4 anslutningar och moduluppbyggd enhet 4 tilluftanslutningar Returluftskammare 5 anslutningar och moduluppbyggd enhet 5 tilluftanslutningar Kompakt enhet med 1 returluftsanslutning och 1 tilluftsanslutning Kompakt enhet med 2 returluftsanslutningar och 2 tilluftsanslutningar Kompakt enhet med 3 returluftsanslutningar och 3 tilluftsanslutningar 0 Ingen A 230 V på/av A B - Ingen A Returluftsgivare B Tilluftsgivare C Omslagsgivare D A + B E A + B + C F A + C G B + C - Ingen A NTC B HDB C Plasthölje D NTC + IAQ-kort K NTC + säkringshållar L NTC + IAQ-kort + säkringshållare M HDB + säkringshållar S Elskåp T S + säkringshållar U S + relä V S + säkringshållar + relä G3 åtkomst bakifrån G3 åtkomst underifrån - Ingen A Endast 125 mm ø friskluftsanslutning B 8.5 l/s (30 m 3 /h) C l/s (21/28/36) m 3 /h (75/100/130) E Motoriserad adapter för friskluftsventil, ø 125 mm J Endast 125 mm ø friskluftsanslutning K 8.5 l/s (30 m 3 /h) L l/s (21/28/36) m 3 /h (75/100/130) N Motoriserad adapter för friskluftsventil, ø 125 mm HÖGER VÄNSTER 82

15 EN FR DE IT ES NL PT EL RU SV Order No.: M4226, Supersedes order No.: M4226, The manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice. N M4226, Remplace N M4226, Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit. Bestellnr.: M4226, Ersetzt Bestellnr.: M4226, Nachdruck verboten. Änderungen vorgenommen. No. ordine: M4226, Rimpiazza no. ordine: M4226, Il costruttore si reserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati pubblicati. No. de pedido: M4226, Reemplaza no. de pedido: M4226, El fabricante se reserva el derecho de hace cualquier modificación sin previo aviso. Ordernr.: M4226, Vervangt ordernr.: M4226, Wijzingen voorbehouden. Referência: M4226, Substitui a referência: M4226, O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Αρ. παραγγελίας: M4226, Αντικαθιστά τον αρ. παραγγελίας: M4226, Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές σε οποιεσδήποτε προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση. Заказ : M4226, Взамен заказа : M4226, Изготовитель сохраняет право без уведомления вносить изменения в спецификации на продукты. Artikelnr.: M4226, Ersätter artikelnr.: M4226, Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. Manufacturer: Carrier SCS Montluel, France. Printed in the European Union. Fabricant: Carrier SCS Montluel, France. Imprimé dans l Union Européenne. Hersteller: Carrier SCS Montluel, Frankreich. Printed in the European Union. Fabbricato per: Carrier SCS Montluel, Francia. Stampato nell Unione Europea. Fabricado por: Carrier SCS Montluel, Francia. Impreso en la Unión Europea. Geproduceerd door: Carrier SCS Montluel, Frankrijk. Gedrukt in de Europese Unie. Fabricante: Carrier SCS, Montluel, França. Impresso na União Europeia. Κατασκευαστής: Carrier SCS, Montluel Γαλλίας. Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Изготовитель: Carrier SCS Montluel, Франция. Напечатано в Европейском союзе. Tillverkad av: Carrier SCS Montluel, Frankrike. Tryckt i den Europeiska unionen.

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se Installationsanvisningar DEVI EasyConnect anslutningssystem devi.se anslutningssystem Installationsanvisningar IP 68 EC-JB4 (IP65) 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15 Installations & servicemanual SEPREMIUM 10 Olje-/vattenseparator 02/15 ÖVERSIKT SEPREMIUM-serien av olje-/vattenseparatorer separerar olja ifrån kondensat som uppstår ifrån tryckluftssystem. SEPREMIUM

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216402b SE Släpdel MFC Den information som finns i anvisningen är de som är aktuella när monteringsanvisningen framställs. VBG förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL

MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL MANUAL DEL UTILIZADOR USER MANUAL ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH PORTUGUÊS ITALIANO E V V HNICA MODELOS MODELOS COMPACTOS / UNDERCOUNTER MODELS SPIKA NG 60 104.166 SPIKA NG 90 SPIKA NG 110 SPIKA NG 140

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer