Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor"

Transkript

1 42EM EN FR DE IT ES NL PT EL RU SV DUCTED FAN COIL units Installation instructions VENTILO-CONVECTEURS gainables Manuel d installation VENTILATOR-KONVEKTOREN MIT KANALANSCHLUSS Installationanweisungen Unità Fan Coil Canalizzate Manuale d installazione Unidad de fan coil con conductos Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor kanaalaansluiting Montagehandleiding UNIDADES DE VENTILAÇÃO COM CONDUTAS Instruções de instalação ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΠΗΝΙΟΥ Οδηγίες Εγκατάστασης КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ Инструкции по установке KANALANSLUTEN FLÄKTKONVEKTORER Installationsmanual

2 ENGLISH CONTENTS 1 - PRECAUTIONS Operating limits Clearances required Receiving a shipment - installation methods Supply voltage SAFETY CONSIDERATIONS General Protection against electrocution General installation conditions Caution for the control of the 42EM Conformity Installation OF THE UNIT Installing the unit in the false ceiling Installation procedure Removal procedure COMPONENTS Fan motor assembly Water coil Duct connection spigots Optional filter and filter access Fresh air controller Optional water flow control valves Flexible pipe option Optional electric heater codification SVENSKA INNEHÅLL 1 - begränsningar OCH KRAV Driftsgränser Utrymmeskrav för service Mottagning av enheten - installationsmetoder Anslutningsspänning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt Skydd mot elstöt Allmänna installationsvillkor Varning angående styrenheten för 42EM Konformitet INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Installationsprocedur Procedur för avlägsnande KOMPONENTER Fläktmotormontering Vattenbatteri Kanalanslutningar Luftfilter och åtkomst, tillbehör Styrenhet för friskluft Reglerventiler, tillbehör Flexibelt rör (tillbehör) Elvärmare (tillbehör) KODIFIERINg

3 1 A A B C 42EM T EM T EM T EM T C B 8 2 C B A 9 A B C 42EM T EM T EM T EM T b 6 9a 10 10a 10a mm A B l/s m 3 /h A B MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

4 a 12a 16b 12b 12c a 17a 14 L 14a 14b 14c 15 15a Hg Cg N N N L L b 5

5 L 36 N 40 V3 39 V2 38 V1 37 N

6 22 42EM 05/09/10/19/22/29/32/39 G 1/2 G 1/ w V 2-w V Out In Out In 7

7 ENGLISH Figure titles and legends: 1 Clearance without return air plenum 2 Clearance with return air plenum 3 Electrical danger pictogram 4 Caution hand hazard pictogram 5 General danger pictogram 6 Lifting unit for installation in a false ceiling 7/8 Levelling the unit 9 Condensate drain pipe 9a 20 mm/m fall in horizontal pipe run 9b 50 mm siphon 10 Several units connected to one condensate collector 10a 20 mm/m fall 11 Fresh air controller modification 12 Fan assembly removal 12a Removing fan access panel 12b Position of torx screws 12c Slide assembly down 13 Capacitor assembly 14 Fan speed controller 14a Low speed connector - red wire 14b Medium speed connector - grey wire 14c High speed connector - black wire L Live 15 Optional fan speed terminal block 15a Customer connection 15b Motor 16 Wiring 42EM sizes 2 and 3 16a Motor 16b Auto-transformer 17 Electric heater removal 17a Location of screw 18 Multi-speed bare-wire unit 22 Earth - yellow/green wire 35 Live, electric heater (option) - brown wire 36 Neutral, electric heater (option) - blue wire 37 Neutral - blue wire 38 Low speed - red wire 39 Medium speed - grey wire 40 High speed - black wire 19 Variable-speed bare-wire LEC unit V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 41 Live, 230 V - brown wire 42 Neutral, 230 V - blue wire 20 Multi-speed unit with control box 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 29 Very high speed 1 - black wire 30 Medium speed 3 - red wire 31 Low speed 5 - green wire 32 Very low speed 6 - purple wire 33 Medium speed 4 - orange wire 34 High speed 2 - grey wire 21 LEC unit with control box V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 22 Coil inlet/outlet positions In Water in Out Water out R Right-hand connections L Left-hand connections Hot Hot water, 4-pipe version (two 1/2 gas nuts) Cold Cold water (two 1/2 gas nuts) 4-w V Four-way valves 2-w V Two-way valves Air Air flow direction SVEnSKa Figurer och förklaringar: 1 Utrymmeskrav för service utan returluftskammare 2 Utrymmeskrav för service med returluftskammare 3 Symboler Elektrisk fara 4 Symboler Varning, fara för hand 5 Symboler Allmän fara 6 Lyft enheten vid installation i undertak 7/8 Placera enheten plant 9 Dopplåt för kondensat 9a Fall på 20 mm/m över horisontala rörkängden 9b 50 mm hävert 10 Åtskilliga enheter anslutna till en uppsamlingsenhet för kondensat 11 Modifiering, styrenhet för friskluft 12 Borttagning av fläktmontering 12a Borttagning av panel för tillgång till fläkt 12b Position av torx skruvar 12c Drag montering nedåt 13 Kondensatormontering 14 Fläkthastighetsreglering 14a Anslutning, låg hastighet röd ledning 14b Anslutning, medium hastighet grå ledning 14c Anslutning, hög hastighet svart ledning L Fas 15 Plint för fältmontage, fläkthastighet (tillbehör) 15a Fältanslutning 15b Motor 16 Elinstallation 42EM storlek 2 och 3 16a Motor 16b Auto-transformator 17 Borttagning av elvärmare 17a Skruvarnas placering 18 Enhet med flera hastigheter 22 Jordanslutning gul/grön kabel 35 Strömsatt, elvärmare (tillbehör) brun kabel 36 Nolledare, elvärmare (tillbehör) blå kabel 37 Nolledare blå kabel 38 Låg hastighet röd kabel 39 Medium hastighet grå kabel 40 Hög hastighet svart kabel 19 EC-enhet med variabel hastighet V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 41 Strömsatt, 230 V brun kabel 42 Nolledare, 230 V blå kabel 20 Enhet med flera hastigheter och med elskåp 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 29 Mycket hög hastighet 1 svart kabel 30 Medium hastighet 3 röd kabel 31 Låg hastighet 5 grön kabel 32 Mycket låg hastighet 6 lila kabel 33 Medium hastighet 4 orange kabel 34 Hög hastighet 2 grå kabel 21 EC enhet med elskåp V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 22 Inlopps-/utloppspositioner för batteri In Vatten in Ut Vatten ut H Anslutningar på höger sida V Anslutningar på vänster sida Varmt Hetvatten, 4-rörs version (två ½ gasmuttrar) Kallt Kallvatten (två ½ gasmuttrar) 4-w V Fyrvägsventiler 2-w V Tvåvägsventiler Luft Luftflödets riktning 8

8 1 - BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV Driftsgränser Kylläge Minimal tilluftstemperatur på 12 C när enheten installeras i en miljö där omgivningstemperaturen är 27 C torr temp. med 65% relativ fuktighetsgrad Värmeläge Max. tilluftstemperatur = 60 C för att undvika skada på utloppets anslutningar. För att undvika all risk för stratifiering rekommenderar Carrier att tilluftstemperaturen hålls under 35 C Driftsmiljö 42EM har konstruerats för inomhusapplikationer i stadsmiljö utan korrosion, damm eller marina inslag. Koncentrationerna av följande kemikalier får under alla omständigheter inte överskridas: SO 2 < 0,02 ppm H 2 S < 0,02 ppm NO, NO 2 < 1 ppm NH 3 < 6 ppm N 2 O < 0,25 ppm Installera inte enheten i miljöer där det finns lättantändliga gaser eller sura eller alkaliska produkter. I närvaro av sådana ämnen kan koppar/aluminium-batteriet eller komponenter inne i enheten drabbas av irreparabel korrosionsskada Rekommenderad vattenkvalitet Det är rekommenderat att vid överlämningen i samband med installationen, och sedan periodiskt varje år, analysera vattnet för bakterier (närvaro av ferro-bakterier, H 2 S- producerande och sulfatreducerande bakterier) och kemikalier (för att undvika problem p.g.a. korrosion och flagor). Vattenkretsen måste inkludera alla nödvändiga element för behandlig av vatten: filter, tillsatser, mellanliggande växlare, avluftning, avlopp, isoleringsventiler et. c, i enlighet med analysresultaten. Resultaten måste överensstämma med de värden som visas nedan: Total hårdhet i mmol/l: 1 < mmol/l < 1,5 Klorid [CL - ] < 10 mg/liter 2- Sulfat [SO 4 ] < 30 mg/liter Nitrat [NO 3- ] = 0 mg/liter Upplöst järn: < 0,5 mg/liter Upplöst syre: 4 < [O 2 ] < 9 mg/liter Koldioxid [CO 2 ] < 30 mg/liter Resistivitet: 20 Ω m < resistivitet < 50 Ω m ph: 6,9 < ph < Utrymmeskrav för service Utan returluftskammare: Fig. 1 Med returluftskammare: Fig Mottagning av enheten installationsmetoder När leveransen mottages, kontrollera enhetens skick och rapportera eventuell transportskada till leverantören. Packa inte upp enheten förrän omedelbart innan den ska installeras, och se till att den befinner sig så nära installationsplatsen som möjligt innan den packas upp. Placera inte tunga föremål på enheten Anslutningsspänning: 230 V ± 10% - 50 Hz Kontrollera att den tillförda spänningen och frekvensen överensstämmer med värdena för den enhet som ska installeras. VARNING: Om ovanstående råd ej beaktas, och om oauktoriserad modifiering av elanslutningarna utförs, leder det till att Carriers garanti för produkten inte gäller. 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: Stäng av kraftmatningen till enheten och dess tillbehör (om installerade) innan arbete utförs på enheten Allmänt Installation, igångsättning och service av de olika komponenterna (enheten, styrsystemet, het- och kallvattensystemet, luftdistributions-systemet) kan vara farligt om inte hänsyn tas till vissa aspekter av installationen, såsom närvaro av kraftmatning, eller het- eller kallvatten i luftkonditioneringsutrustningen. Endast särskilt utbildade och kvalificerade tekniker och installatörer som har utbildats på enheten är auktoriserade att installera, igångsätta och underhålla utrustningen. Vid underhållsarbete är det nödvändigt att tillämpa alla de rekommendationer och instruktioner som ges i servicefoldrar, på etiketter och i de instruktioner som levererats med enheten, samt att följa alla övriga relevanta instruktioner. Definition av använda symboler: Elektrisk fara - Fig. 3 Varning, fara för hand - Fig. 4 Allmän fara - Fig. 5 Följ alla gällande säkerhetsregler och föreskrifter. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar. Var försiktig vid flytt och positionering av enheten Skydd mot elstöt Endast elektriker kvalificerade till den nivå som rekommenderas av IEC (International Electrotechnical Commission) i standard IEC 364, motsvarande Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallationer, får ges tillgång till elektriska komponenter. Särskilt viktigt är att alltid koppla bort all kraftmatning till enheten och dess tillbehör innan arbetet utförs. Koppla bort kraftmatningen med en isoleringsanordning (levereras ej av Carrier). 76

9 VIKTIGT: De komponenter som utgör de olika styrkretsar som beskrivs i den här manualen inkluderar elektroniska föremål. De kan därför generera eller skadas av elektromagnetisk strålning om de inte installeras och används i enlighet med dessa instruktioner. De komponenter som utgör dessa styrsystem följer kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i bostads-, affärs- och lätta industriområden. De överensstämmer även med lågspännings-direktivet. Om produkten levereras utan en Carrier styrenhet är verifikation av överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) installatörens ansvar Allmänna installationsvillkor VIKTIGT: Carriers numeriska fjärrkontroll, kraftmodul, eller överhuvudtaget enheter utrustade med styrkretsar, måste ha en isoleringsanordning uppströms (exempelvis en tvåpolig strömbrytare). Vid behov måste en lätthanterad nödstoppsanordning (exempelvis en tryckknapp) kunna stänga av kraftmatningen till all utrustning. Säkerhetsanordningarna ska vara dimensionerade och installerade i enlighet med Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallation. Dessa anordningar levereras inte av Carrier. I allmänna termer måste följande regler tillämpas: Uppströms överspänningsskydd Enhet utan elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 05/09/10/19/21/31 med elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 22/23/32/33 med elektrisk värmare T2A T10A T16A Enheterna måste tillhandahållas med överspänningsskydd uppströms (levereras inte av Carrier). Iakttag försiktighet: I LEC-motorer kan läckströmmen uppnå 3 ma. Anordningen för bortkoppling av kraftmatningen måste vara tydligt märkt med en etikett där alla enheter som är anslutna till anordningen finns noterade. Elinstallationen för de komponenter som utgör de olika styrsystemen och kommunikationsbussarna måste utföras av professionella installatörer i enlighet med de senaste reglerna och föreskrifterna. Kraftmatningskabeln måste vara dubbelt isolerad och fixerad med kabelklämma. Ett hål tillhandahålls för detta syfte i styrenhetens plasthölje. Kabeln måste fastsättas i den yttre isoleringen. Styrkretsens komponenter måste vara installerade i en miljö som överensstämmer med deras skyddsklass (IP). Den maximala föroreningsnivån är normalt förorenings- (nivå 2) och installationskategori II. Lågspännings elinstallationen (kommunikationsbuss) måste hållas fysiskt åtskiljd från kraftmatningens elinstallation. För att undvika störningar på kommunikationslänkarna: - Håll lågspänningsledningar borta från kraftmatningskablarna, och undvik att använda samma kabelstege (maximalt 300 mm gemensamt med 230 V växelström, 30 A kabel). - Låt ej lågspänningsledningar passera genom kraftmatningskablarna. - Anslut inte tunga induktiva laster till samma kraftmatningskälla (strömbrytare) som används av styrenheterna, kraftmatningsmodulerna eller hastighetsregulatorerna. - Använd den avskärmade kabeltyp som rekommenderas av Carrier, och se till att alla kablar är anslutna till styrenheterna och styrmodulerna Varning angående styrenheten för 42EM VIKTIGT: Det är inte tillåtet att ansluta flera aggregat till samma styranordning (väggtermostat, elektronisk NTC-styrenhet, HDB-styrenhet etc.) Konformitet Denna utrustning överensstämmer med huvudkraven i direktivet genom att uppfylla följande standarder: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC, Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EEC. 3 - INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Placeringen av enheten får inte skapa ett hinder som leder till ojämn luftdistribution och/eller ojämnt luftflöde. Taket måste vara tillräckligt jämt för att möjliggöra installation utan att enheten utgör en fara. Stödstrukturen måste kunna bära upp enhetens vikt och förebygga att enheten deformeras, att delar bryts sönder eller att vibrationer uppstår under drift. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION: Vid installationsprocessen, avlägsna allt skräp och konstruktionsmaterial från kanalerna för att förhindra att enheten skadas Installationsprocedur Placera 42EM nära den plats i undertaket där den ska installeras. Vid installation i undertak, använd hydraulisk lyftbrygga och en hopvikbar stege för att underlätta arbetet (Fig. 6). Kontrollera att utrymmet runt enheten är tillräckligt för att möjliggöra lätt underhåll. Var god referera till det diagram som visar utrymmeskraven för servicearbete. Markera positionen för de gängade stavar som sitter i taket (om flera enheter ska installeras kan det vara lämpligt att skapa en borrmall. Metoden för att fixera de gängade stavarna (levereras ej av Carrier) beror på takets typ (de gängade stavarnas maximala diameter är 10 mm). När de gängade stavarna är fästa vid taket, dra åt de första muttrarna. VARNING: Lyft inte enheten i vattenrör, kondensatrör, ventiler etc. när den ska flyttas. Lyft enheten och rikta in den mot gängstavarna, sätt i den andra omgången muttrar och dra åt dem något. ANMÄRKNING: Dra vid denna tidpunkt inte åt muttrarna helt, och kläm inte fast enheten vid taket (lämna ett utrymme mellan taket och enheten). Muttrarna kommer att dras åt helt när enheten har anslutits till rördragning och kanaler och placerats plant. 77

10 Placera enheten plant (Fig. 7). Justera hängarnas muttrar så att enheten lutar 0.5% mot dropplåten för kondensat. I den andra riktningen (luftflödets riktning) måste enheten stå helt plant (Fig. 8). Dropplåt för kondensat (Fig. 9): Använd ett flexibelt rör med en invärtes diameter på 16 mm och tillhandahåll ett konstant fall på 20 mm/m (9a) över hela horisontala rörlängden. Installera en 50 mm (minimum) (9b) hävert för att förebygga att gaser och illaluktande dofter flödar tillbaka in i undertaket. Om flera enheter är anslutna till en gemensam uppsamlare, måste en anordning installeras (Fig. 10). Innan enheten försätts i drift, se till att vattnet flödar in i den interna dropplåten för kondensat genom att hälla lite vatten i den. Om problem upptäcks, kontrollera dräneringsrörets lutning och sök efter eventuella hinder. I båda fallen måste anslutningskanalerna vid enhetens utgång vara isolerade för att förhindra att kondensat bildas på väggarna. ANMÄRKNING: Tryckfallen för dessa kanaler måste vara kompatibla med enhetens prestanda. Kanalen måste vara så fri från hinder som möjligt. Undvik skarpa böjar. Kontrollera att det inte finns något läckage eller några veck, samt att det inte finns smuts eller installationsskräp inne i kanalerna. Skräp inne i kanalerna kan skada fläkthjulet och spjället i luftdonen. När installationen är komplett d.v.s. när 42EM är fäst vid taket, luftkanalerna är kompletta, samlingsrören för vatten är på plats med avstängningsventiler redo på anslutningsändarna, och den elektriska installationen har förberetts: anslut vattenrören (Carrier rekommenderar användning av flexibla vattenrör som kan levereras som tillbehör). Varje flexibelt rör har en ½ gängad skruvanslutning, beroende på modell. Kontrollera att en packning (levereras ej av Carrier) finns installerad mellan skruvanslutningen och avstängnings-ventilen. När alla enheter är installerade, öppna avstängningsventilerna på samlingsrören, avlufta och trycksätt sedan kretsarna. För att avlufta batterierna, lossa något på avluftningsskruvarna. Installationen kan därefter startas. ANMÄRKNING: Slå ej på kraftmatningen tills alla anslutningar är klara och jordade Procedur för avlägsnande Stäng av enhetens kraftmatning vid den brytare som tillhandahållits för detta syfte vid installationen (levereras ej av Carrier). Koppla bort kraftmatningen och anslutningskablarna. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Koppla bort de flexibla vattenrören genom att skruva loss de gängade anslutningarna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat. Dränera häverten i lämpligt kärl. Stöd enheten försiktigt och släpp den genom att skruva loss de fyra muttrarna på de gängade hängarna. Sänk enheten försiktigt. 4 - KOMPONENTER Fläktmotormontering Borttagning av fläktmontering VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Identifiera och anteckna hastigheterna för de trådanslutna fläktarna. Om fläkten drabbas av ett fel måste hela fläktmonteringen tas bort och bytas ut (Fig. 12). Tag bort filtret. Tag bort panelen för filtertillgång (12a). Koppla bort fläktmonteringens elkablar (kraftanslutning och styrkoppling för motor med variabel hastighet). Avlägsna vid behov styrenheten (fäst med skruvar) för att få tillgång till underhållsskruvarna för den panel som stöder fläkten. Fläktmonteringen och dess panel hålls på plats av fyra torx-skruvar (T-20) (12b). Tag bort dessa skruvar och dra monteringen nedåt. (12c). Tag bort fläktmotormonteringen ANMÄRKNING: Var noggrann med att inte röra vid fläktbladen vid borttagningen för att undvika att fläkten blir obalanserad. För enheter med tillbehöret elvärmare, koppla bort kraftmatningskabeln till värmaren. Dra bort kabeln genom förskruvningen. Skruva loss elvärmarna. Byte av fläktmotormonteringen sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: De elektriska anslutningarna till fläktmotorn måste ske i enlighet med etiketterna på anslutningsplinten. För motorn med variabel hastighet, separera försiktigt kraftanslutningskabeln från styrkopplingskabeln och dra isär dem så mycket som möjligt Kondensatorbyte (Fig. 13) Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Tag bort filtret Tag bort fläktmotorns tillgångspanel. Tag bort den kondensator som är fäst på motorramen Koppla bort kondensatorn genom att dra bort flatstiftsanslutningarna från kondensatorns baksida Byte av kondensator sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Då de flexibla vattenrören inte har dräneringsventiler, måste ett uppsamlingskärl tillhandahållas för att göra det möjligt för kyldriftsbatteriet att dräneras. Koppla bort tilluftskanalerna. 78

11 Elinstallation av fläkt Enhet med flera hastigheter och med kablar Elinstallation 42EM 05 och 10 Fläktmotorn har 6 hastigheter, tillhandahållen av en autotransformator, vilket ger enheten större flexibilitet i flödesregleringen. Tre hastigheter måste väljas för att möjliggöra anslutning av fläktmotorn i enlighet med de tillämpliga elektroniska föreskrifterna. (minimal hastighe = 6, maximal hastighet = 1). Se Fig hastigheter är anslutna till en Wago-anslutning med fem poler - se Fig. 18. Modifiering av fläkthastighet För en enhet med kablar ställs fläkthastigheten in i fabriken, i enlighet med beställningen. För att modifiera elinstallationen, ändra hastigheterna vid autotransformatorn inne i enheten. Se Fig Elskåp för enhet med flera hastigheter (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Tre av de tillgängliga sex hastig-heterna är anslutna elinstallationen från fabrik är (minimal hastighet = 6, maximal hastighet = 1). Elskåpstillbehöret gör det möjligt att ändra fläkthastighet utan åtkomst till motorn. Se Fig EC-enhet med variabel hastighet Anslutning av 230 V växelströms kraftmatning till fläktmotor sker vid en 3-punkts Wago-anslutning. Anslutningen av 0-10 V likströms styrsignal sker vid en 2-punkts Wago-anslutning. Se Fig Elskåp för LEC enhet med variabel hastighet (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Den 0-10 V likströmssignal som styr fläkten är direkt åtkomlig på anslutningsplintarna. Se Fig Försiktighetsåtgärder för elinstallation vid byte av fläktmotor för storlekarna 22, 23, 32, 33 med en växelströmsmotor Under byte av växelströms fläktmotorn måste installatören ställa in fläkthastigheten i enlighet med instruktionerna i tabellen nedan: Elinstallation för 42EM 22/23 och 42EM 32/33: Fig EM 42EM storlekar 22, 32 42EM storlekar 23, 33 Neutral (com) 1 Vit Vit Fasansluten 2 Röd Svart Ej ansluten 3 Svart Röd Förklaring, elinstallation: Minimal hastighet = Anslutning 6 Medium hastighet = Grå ledning (14b) Minimal hastighet = Anslutning 1 Hög hastighet = Svart ledning (14c) Låg hastighet = Röd ledning (14a) L = Fas 4.2 Vattenbatteri Borttagning av batteri VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete ska utföras på enheten. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Skruva loss anslutningsmuttrarna för att koppla bort de flexibla vattenrören. Tag bort ventilställdonen, och var noggrann med att identifiera kyl- och värmeventilerna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat som hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras ej av Carrier). Ta bort två-vägs eller fyr-vägs ventilkropparna. Beroende på hur aggregatet är konfigurerat, kan fyr-vägskopplingen vara utrustad med en omslagsbrytare för värme/kyla. Om så är fallet, ta inte bort den. Lossa på de fyra fixerskruvarna (4 torx-skruvar (T20)). Drag ut dropplåten och batterimonteringen (dropplåten förblir fäst vid enheten i ca. 100 mm) tills batteriet är helt bortkopplat. Tag därefter bort batteriet från dropplåten. Bytet sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. Kontrollera att alla packningar bytts ut (nya packningar ditsatta) och att inlopps- och utloppsanslutningarna till batteriet utförts korrekt genom användning av lämplig förseglingsblandning som appliceras på ventilkroppen. Avlufta batteriet fullständigt vid återfyllning. IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Var försiktig vid åtdragningen av ventilkroppen på batterierna (15 N m räcker) så att de inte skadas. ANMÄRKNING: Det är möjligt att byta ut batterianslutningen på installationsplatsen genom att byta ut dropplåten och batterimonteringen i guiderna. För storlek 3 måste vatteninloppet och utloppet växlas för att uppnå publicerad prestanda Inlopps-/utloppspositioner, batteri Vatteninlopp/utlopp: Fig. 22 IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Observera noggrant den riktning som indikeras av pilen på ventilerna, baserat på anslutningssidan och ventiltypen. 4.3 Kanalanslutningar Dessa är tillverkade av plast med hög densitet och med brandklass VO, vilket ungefär motsvarar klass M1 (Fransk standard). De är inneslutna i enheten. Kanalerna ska fästas vid dessa anslutningar med hjälp av runda hylsor eller lim. Skruvar eller nitar får inte användas. VARNING: För att garantera god lufttäthet ska kanalen överlappa hela kanalen. Kontrollera att den maximala tilluftstemperaturen inte överskrider 60 C. Lyft inte och stöd inte enheten med hjälp av anslutningarna, placera inte last på anslutningarna och skada inte anslutningarna vid installation eller drift. 79

12 4.4 - Luftfilter och åtkomst, tillbehör Beskrivning 42EM-enheten är utrustad med ett med 85% gravimetrisk effektivitet (G3) i enlighet med standard EN 779. Medium brandklass M1 för filter, ram av metalltråd. Olika tillbehör för filteråtkomst finns tillgängliga för att uppfylla kraven för olika installationsplatser: Enhet med ej kanalansluten returluft: tillgång från enhetens baksida Enhet med kanalansluten returluft: tillgång från ovansidan Byte av luftfilter Luftfiltren bör bytas regelbundet. Filtrets livstid beror på hur ofta filtret blir igensatt, vilket är avhängigt av arbetsmiljöns renhet. Om ett igensatt filter inte byts ut, ökar dess tryckfall, infångade dammpartiklar kan avges till tilluften, och 42EM-enhetens allmänna prestanda kan försämras (när luftflödet reduceras). ANMÄRKNING: När en Atmosphera installeras i undertak, kontrollera att inga T-balkar hindrar filteråtkomsten. 4.5 Styrenhet för friskluft Styrenhet för konstant friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med ett konstantflödesdon för friskluft, fixerat vid 8.5 l/s (30 m 3 /h) eller justerbart från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) vilket möjliggör reglering av införseln av friskluft och av luftväxlingshastigheten. Friskluftsintaget är normalt placerat framför vattenbatteriet. Styrenheter med justerbart friskluftsflöde: diametern på den stos som inrymmer styrenheten för friskluft är 125 mm. Styrenheten för friskluft kan modifieras på installationsplatsen genom att två dysenheter av plast flyttas eller tas bort för att ändra den maximala konstanta flödeseffekten för friskluft på 17 l/s (60 m 3 /h) till 44.4 l/s (160 m 3 /h). Modifieringsprocedur: Koppla bort friskluftskanalen från aggregatets anslutning. Avlägsna eller omplacera de två dysenheterna av plast, följande styrenheten för friskluft. Återanslut friskluftskanalen till anslutningen VIKTIGT: Om aggregatet är utrustat med en temperaturgivare för returluft, får det konstanta friskluftsflödet inte överstiga 50% av det tilluftsflöde som enheten levererar vid minimal hastighet Styrenhet för variabelt friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med tillbehöret styrenhet för variabelt friskluftsflöde från 0 till 55 l/s (0 till 200 m 3 /h) Denna är ansluten till den numeriska Carrier styrenheten och kan reglera friskluftsintaget på två sätt: antingen genom användning av en fast hastighet som ställs in av installatören och kan konfigureras om efter behov eller baserad på CO 2 nivån; i detta fall är den ansluten till en CO 2 givare via Carriers numeriska styrenhet (CO 2 givaren är placerad mitt emot friskluftsinloppet). ANMÄRKNING: Med styrenheten för variabelt friskluftsflöde måste trycket uppströms i friskluftskanalen vara 180 Pa. 4.6 Reglerventiler, tillbehör Dessa ventiler är två-vägs eller fyr-vägs ventiler, med en kropp konstruerad för att motstå ett driftstryck på 16 bar Termoelektriskt ställdon (på/av) Ställdonet är av 230 V växelström på/av-typ. För att möjliggöra att systemet fylls av vatten, vattenkretsarna likställs och enheten töms, måste ställdonen vara anslutna till kraftmatningen för att öppna ventilerna genom att ett kommando sänds från väggtermostaterna eller från BMS Procedur för byte av ställdon Ställdonen på både köldbärar- och hetvattenventilerna kan bytas ut om endera av dem drabbas av driftsfel. Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel V på/av-typ ställdon med Carriers numeriska styrenhet: Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är utrustad med en snabbkoppling V på/av ställdon med en elektronisk termostat: ta bort skyddshöljet av plast som hålls på plats med två skruvar. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är ansluten till snabbkopplingen. Detta kan göras genom att fjädertungan trycks ned med en skruvmejsel och ledningen dras ut från den korrekta anslutningen. Koppla bort det trasiga ställdonet. Inkoppling av nytt ställdon sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Kontrollera att ställdonet är ordentligt fastskruvat på ventilkroppen (maximalt vridmoment 15 N m). ANMÄRKNING: För att fungera korrekt behöver 8.5 l/s eller 30 m 3 /h konstantflödesdonet för konstant friskluft ett differentiellt tryck i intervallet 50 Pa till 200 Pa. 17 l/s eller så behöver styrenheten med justerbart friskluftsflöde från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) ett differentiellt tryck i intervallet 70 till 200 Pa. 80

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING UITSYSTEM AVISIGAR FÖR AVÄDIG Fan coil H098/A Svenska Dichiarazione di conformità La società RHOSS S.p.A. con sede a Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità,

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS

Drift- och skötselinstruktion 38GL - GLS/ 38YL - YLS Drift och skötselinstruktion 38GL GLS/ 38YL YLS Kyl och värmepump utomhusdel Storlek 0718 1fas Puron R410A Feb 1999, rev. jan 2000 klimatstyrning Drift och skötselinstruktion, 38GLS G/38YLYLS, 1fas Denna

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Luftkonditioneringsaggregat

Luftkonditioneringsaggregat INSTALLATIONSHANDBOK DELAT Luftkonditioneringsaggregat MODELLER (Stående golvmodell) FVQ7CVEB FVQ00CVEB FVQ5CVEB FVQ0CVEB LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG

Läs mer

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX

Manual för installation, drift och underhåll CRIMSON CRIMSON MAX CRIMSONTM & CRIMSON MAXTM Manual för installation, drift och underhåll 20120704 CRIMSON CRIMSON MAX Innehåll 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE...3 2. INSPEKTION, TRANSPORT, PLATSHANTERING...5 2.1 INSPEKTION...5 2.2

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den. Om du har någon fråga om din poolvärmepump kontakta säljaren. Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning

Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning Lågtempererad EVI luftvärmepump Installations- och bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231362 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231362 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL - Drifts- & vedligeholdelsesmanual KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA IWMV09NI (Indoor unit) INNOVA IWMV09NO (Outdoor unit) INNOVA IWMV12NI (Indoor unit) INNOVA IWMV12NO (Outdoor unit) INNOVA

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer