Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor"

Transkript

1 42EM EN FR DE IT ES NL PT EL RU SV DUCTED FAN COIL units Installation instructions VENTILO-CONVECTEURS gainables Manuel d installation VENTILATOR-KONVEKTOREN MIT KANALANSCHLUSS Installationanweisungen Unità Fan Coil Canalizzate Manuale d installazione Unidad de fan coil con conductos Manual de instalación VENTILATORCONVECTOR voor kanaalaansluiting Montagehandleiding UNIDADES DE VENTILAÇÃO COM CONDUTAS Instruções de instalação ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΠΗΝΙΟΥ Οδηγίες Εγκατάστασης КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ Инструкции по установке KANALANSLUTEN FLÄKTKONVEKTORER Installationsmanual

2 ENGLISH CONTENTS 1 - PRECAUTIONS Operating limits Clearances required Receiving a shipment - installation methods Supply voltage SAFETY CONSIDERATIONS General Protection against electrocution General installation conditions Caution for the control of the 42EM Conformity Installation OF THE UNIT Installing the unit in the false ceiling Installation procedure Removal procedure COMPONENTS Fan motor assembly Water coil Duct connection spigots Optional filter and filter access Fresh air controller Optional water flow control valves Flexible pipe option Optional electric heater codification SVENSKA INNEHÅLL 1 - begränsningar OCH KRAV Driftsgränser Utrymmeskrav för service Mottagning av enheten - installationsmetoder Anslutningsspänning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt Skydd mot elstöt Allmänna installationsvillkor Varning angående styrenheten för 42EM Konformitet INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Installationsprocedur Procedur för avlägsnande KOMPONENTER Fläktmotormontering Vattenbatteri Kanalanslutningar Luftfilter och åtkomst, tillbehör Styrenhet för friskluft Reglerventiler, tillbehör Flexibelt rör (tillbehör) Elvärmare (tillbehör) KODIFIERINg

3 1 A A B C 42EM T EM T EM T EM T C B 8 2 C B A 9 A B C 42EM T EM T EM T EM T b 6 9a 10 10a 10a mm A B l/s m 3 /h A B MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

4 a 12a 16b 12b 12c a 17a 14 L 14a 14b 14c 15 15a Hg Cg N N N L L b 5

5 L 36 N 40 V3 39 V2 38 V1 37 N

6 22 42EM 05/09/10/19/22/29/32/39 G 1/2 G 1/ w V 2-w V Out In Out In 7

7 ENGLISH Figure titles and legends: 1 Clearance without return air plenum 2 Clearance with return air plenum 3 Electrical danger pictogram 4 Caution hand hazard pictogram 5 General danger pictogram 6 Lifting unit for installation in a false ceiling 7/8 Levelling the unit 9 Condensate drain pipe 9a 20 mm/m fall in horizontal pipe run 9b 50 mm siphon 10 Several units connected to one condensate collector 10a 20 mm/m fall 11 Fresh air controller modification 12 Fan assembly removal 12a Removing fan access panel 12b Position of torx screws 12c Slide assembly down 13 Capacitor assembly 14 Fan speed controller 14a Low speed connector - red wire 14b Medium speed connector - grey wire 14c High speed connector - black wire L Live 15 Optional fan speed terminal block 15a Customer connection 15b Motor 16 Wiring 42EM sizes 2 and 3 16a Motor 16b Auto-transformer 17 Electric heater removal 17a Location of screw 18 Multi-speed bare-wire unit 22 Earth - yellow/green wire 35 Live, electric heater (option) - brown wire 36 Neutral, electric heater (option) - blue wire 37 Neutral - blue wire 38 Low speed - red wire 39 Medium speed - grey wire 40 High speed - black wire 19 Variable-speed bare-wire LEC unit V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 41 Live, 230 V - brown wire 42 Neutral, 230 V - blue wire 20 Multi-speed unit with control box 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 29 Very high speed 1 - black wire 30 Medium speed 3 - red wire 31 Low speed 5 - green wire 32 Very low speed 6 - purple wire 33 Medium speed 4 - orange wire 34 High speed 2 - grey wire 21 LEC unit with control box V - yellow wire 21 GND - blue wire 22 Earth - yellow/green wire 23 Neutral, 230 V - blue wire 24 Live, 230 V - brown wire 25 Cooling valve actuator - brown wire 26 Heating valve or electric heater actuator - brown wire 27 Changeover sensor - brown wire 28 Relay 22 Coil inlet/outlet positions In Water in Out Water out R Right-hand connections L Left-hand connections Hot Hot water, 4-pipe version (two 1/2 gas nuts) Cold Cold water (two 1/2 gas nuts) 4-w V Four-way valves 2-w V Two-way valves Air Air flow direction SVEnSKa Figurer och förklaringar: 1 Utrymmeskrav för service utan returluftskammare 2 Utrymmeskrav för service med returluftskammare 3 Symboler Elektrisk fara 4 Symboler Varning, fara för hand 5 Symboler Allmän fara 6 Lyft enheten vid installation i undertak 7/8 Placera enheten plant 9 Dopplåt för kondensat 9a Fall på 20 mm/m över horisontala rörkängden 9b 50 mm hävert 10 Åtskilliga enheter anslutna till en uppsamlingsenhet för kondensat 11 Modifiering, styrenhet för friskluft 12 Borttagning av fläktmontering 12a Borttagning av panel för tillgång till fläkt 12b Position av torx skruvar 12c Drag montering nedåt 13 Kondensatormontering 14 Fläkthastighetsreglering 14a Anslutning, låg hastighet röd ledning 14b Anslutning, medium hastighet grå ledning 14c Anslutning, hög hastighet svart ledning L Fas 15 Plint för fältmontage, fläkthastighet (tillbehör) 15a Fältanslutning 15b Motor 16 Elinstallation 42EM storlek 2 och 3 16a Motor 16b Auto-transformator 17 Borttagning av elvärmare 17a Skruvarnas placering 18 Enhet med flera hastigheter 22 Jordanslutning gul/grön kabel 35 Strömsatt, elvärmare (tillbehör) brun kabel 36 Nolledare, elvärmare (tillbehör) blå kabel 37 Nolledare blå kabel 38 Låg hastighet röd kabel 39 Medium hastighet grå kabel 40 Hög hastighet svart kabel 19 EC-enhet med variabel hastighet V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 41 Strömsatt, 230 V brun kabel 42 Nolledare, 230 V blå kabel 20 Enhet med flera hastigheter och med elskåp 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 29 Mycket hög hastighet 1 svart kabel 30 Medium hastighet 3 röd kabel 31 Låg hastighet 5 grön kabel 32 Mycket låg hastighet 6 lila kabel 33 Medium hastighet 4 orange kabel 34 Hög hastighet 2 grå kabel 21 EC enhet med elskåp V gul kabel 21 GND blå kabel 22 Jordanslutning gul/grön kabel 23 Nolledare, 230 V blå kabel 24 Strömsatt, 230 V brun kabel 25 Ställdon för kylventil brun kabel 26 Ställdon för värmeventil eller elvärmare brun kabel 27 Omslagsgivare brun kabel 28 Relä 22 Inlopps-/utloppspositioner för batteri In Vatten in Ut Vatten ut H Anslutningar på höger sida V Anslutningar på vänster sida Varmt Hetvatten, 4-rörs version (två ½ gasmuttrar) Kallt Kallvatten (två ½ gasmuttrar) 4-w V Fyrvägsventiler 2-w V Tvåvägsventiler Luft Luftflödets riktning 8

8 1 - BEGRÄNSNINGAR OCH KRAV Driftsgränser Kylläge Minimal tilluftstemperatur på 12 C när enheten installeras i en miljö där omgivningstemperaturen är 27 C torr temp. med 65% relativ fuktighetsgrad Värmeläge Max. tilluftstemperatur = 60 C för att undvika skada på utloppets anslutningar. För att undvika all risk för stratifiering rekommenderar Carrier att tilluftstemperaturen hålls under 35 C Driftsmiljö 42EM har konstruerats för inomhusapplikationer i stadsmiljö utan korrosion, damm eller marina inslag. Koncentrationerna av följande kemikalier får under alla omständigheter inte överskridas: SO 2 < 0,02 ppm H 2 S < 0,02 ppm NO, NO 2 < 1 ppm NH 3 < 6 ppm N 2 O < 0,25 ppm Installera inte enheten i miljöer där det finns lättantändliga gaser eller sura eller alkaliska produkter. I närvaro av sådana ämnen kan koppar/aluminium-batteriet eller komponenter inne i enheten drabbas av irreparabel korrosionsskada Rekommenderad vattenkvalitet Det är rekommenderat att vid överlämningen i samband med installationen, och sedan periodiskt varje år, analysera vattnet för bakterier (närvaro av ferro-bakterier, H 2 S- producerande och sulfatreducerande bakterier) och kemikalier (för att undvika problem p.g.a. korrosion och flagor). Vattenkretsen måste inkludera alla nödvändiga element för behandlig av vatten: filter, tillsatser, mellanliggande växlare, avluftning, avlopp, isoleringsventiler et. c, i enlighet med analysresultaten. Resultaten måste överensstämma med de värden som visas nedan: Total hårdhet i mmol/l: 1 < mmol/l < 1,5 Klorid [CL - ] < 10 mg/liter 2- Sulfat [SO 4 ] < 30 mg/liter Nitrat [NO 3- ] = 0 mg/liter Upplöst järn: < 0,5 mg/liter Upplöst syre: 4 < [O 2 ] < 9 mg/liter Koldioxid [CO 2 ] < 30 mg/liter Resistivitet: 20 Ω m < resistivitet < 50 Ω m ph: 6,9 < ph < Utrymmeskrav för service Utan returluftskammare: Fig. 1 Med returluftskammare: Fig Mottagning av enheten installationsmetoder När leveransen mottages, kontrollera enhetens skick och rapportera eventuell transportskada till leverantören. Packa inte upp enheten förrän omedelbart innan den ska installeras, och se till att den befinner sig så nära installationsplatsen som möjligt innan den packas upp. Placera inte tunga föremål på enheten Anslutningsspänning: 230 V ± 10% - 50 Hz Kontrollera att den tillförda spänningen och frekvensen överensstämmer med värdena för den enhet som ska installeras. VARNING: Om ovanstående råd ej beaktas, och om oauktoriserad modifiering av elanslutningarna utförs, leder det till att Carriers garanti för produkten inte gäller. 2 - SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: Stäng av kraftmatningen till enheten och dess tillbehör (om installerade) innan arbete utförs på enheten Allmänt Installation, igångsättning och service av de olika komponenterna (enheten, styrsystemet, het- och kallvattensystemet, luftdistributions-systemet) kan vara farligt om inte hänsyn tas till vissa aspekter av installationen, såsom närvaro av kraftmatning, eller het- eller kallvatten i luftkonditioneringsutrustningen. Endast särskilt utbildade och kvalificerade tekniker och installatörer som har utbildats på enheten är auktoriserade att installera, igångsätta och underhålla utrustningen. Vid underhållsarbete är det nödvändigt att tillämpa alla de rekommendationer och instruktioner som ges i servicefoldrar, på etiketter och i de instruktioner som levererats med enheten, samt att följa alla övriga relevanta instruktioner. Definition av använda symboler: Elektrisk fara - Fig. 3 Varning, fara för hand - Fig. 4 Allmän fara - Fig. 5 Följ alla gällande säkerhetsregler och föreskrifter. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar. Var försiktig vid flytt och positionering av enheten Skydd mot elstöt Endast elektriker kvalificerade till den nivå som rekommenderas av IEC (International Electrotechnical Commission) i standard IEC 364, motsvarande Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallationer, får ges tillgång till elektriska komponenter. Särskilt viktigt är att alltid koppla bort all kraftmatning till enheten och dess tillbehör innan arbetet utförs. Koppla bort kraftmatningen med en isoleringsanordning (levereras ej av Carrier). 76

9 VIKTIGT: De komponenter som utgör de olika styrkretsar som beskrivs i den här manualen inkluderar elektroniska föremål. De kan därför generera eller skadas av elektromagnetisk strålning om de inte installeras och används i enlighet med dessa instruktioner. De komponenter som utgör dessa styrsystem följer kraven för elektromagnetisk kompatibilitet i bostads-, affärs- och lätta industriområden. De överensstämmer även med lågspännings-direktivet. Om produkten levereras utan en Carrier styrenhet är verifikation av överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) installatörens ansvar Allmänna installationsvillkor VIKTIGT: Carriers numeriska fjärrkontroll, kraftmodul, eller överhuvudtaget enheter utrustade med styrkretsar, måste ha en isoleringsanordning uppströms (exempelvis en tvåpolig strömbrytare). Vid behov måste en lätthanterad nödstoppsanordning (exempelvis en tryckknapp) kunna stänga av kraftmatningen till all utrustning. Säkerhetsanordningarna ska vara dimensionerade och installerade i enlighet med Europe HD 384, France NFC och UK IEE föreskrifter för elinstallation. Dessa anordningar levereras inte av Carrier. I allmänna termer måste följande regler tillämpas: Uppströms överspänningsskydd Enhet utan elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 05/09/10/19/21/31 med elektrisk värmare Standard enhetsstorlekar 42EM 22/23/32/33 med elektrisk värmare T2A T10A T16A Enheterna måste tillhandahållas med överspänningsskydd uppströms (levereras inte av Carrier). Iakttag försiktighet: I LEC-motorer kan läckströmmen uppnå 3 ma. Anordningen för bortkoppling av kraftmatningen måste vara tydligt märkt med en etikett där alla enheter som är anslutna till anordningen finns noterade. Elinstallationen för de komponenter som utgör de olika styrsystemen och kommunikationsbussarna måste utföras av professionella installatörer i enlighet med de senaste reglerna och föreskrifterna. Kraftmatningskabeln måste vara dubbelt isolerad och fixerad med kabelklämma. Ett hål tillhandahålls för detta syfte i styrenhetens plasthölje. Kabeln måste fastsättas i den yttre isoleringen. Styrkretsens komponenter måste vara installerade i en miljö som överensstämmer med deras skyddsklass (IP). Den maximala föroreningsnivån är normalt förorenings- (nivå 2) och installationskategori II. Lågspännings elinstallationen (kommunikationsbuss) måste hållas fysiskt åtskiljd från kraftmatningens elinstallation. För att undvika störningar på kommunikationslänkarna: - Håll lågspänningsledningar borta från kraftmatningskablarna, och undvik att använda samma kabelstege (maximalt 300 mm gemensamt med 230 V växelström, 30 A kabel). - Låt ej lågspänningsledningar passera genom kraftmatningskablarna. - Anslut inte tunga induktiva laster till samma kraftmatningskälla (strömbrytare) som används av styrenheterna, kraftmatningsmodulerna eller hastighetsregulatorerna. - Använd den avskärmade kabeltyp som rekommenderas av Carrier, och se till att alla kablar är anslutna till styrenheterna och styrmodulerna Varning angående styrenheten för 42EM VIKTIGT: Det är inte tillåtet att ansluta flera aggregat till samma styranordning (väggtermostat, elektronisk NTC-styrenhet, HDB-styrenhet etc.) Konformitet Denna utrustning överensstämmer med huvudkraven i direktivet genom att uppfylla följande standarder: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC, Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EEC. 3 - INSTALLATION AV 42EM-ENHETEN Installation av enheten i undertak Placeringen av enheten får inte skapa ett hinder som leder till ojämn luftdistribution och/eller ojämnt luftflöde. Taket måste vara tillräckligt jämt för att möjliggöra installation utan att enheten utgör en fara. Stödstrukturen måste kunna bära upp enhetens vikt och förebygga att enheten deformeras, att delar bryts sönder eller att vibrationer uppstår under drift. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATION: Vid installationsprocessen, avlägsna allt skräp och konstruktionsmaterial från kanalerna för att förhindra att enheten skadas Installationsprocedur Placera 42EM nära den plats i undertaket där den ska installeras. Vid installation i undertak, använd hydraulisk lyftbrygga och en hopvikbar stege för att underlätta arbetet (Fig. 6). Kontrollera att utrymmet runt enheten är tillräckligt för att möjliggöra lätt underhåll. Var god referera till det diagram som visar utrymmeskraven för servicearbete. Markera positionen för de gängade stavar som sitter i taket (om flera enheter ska installeras kan det vara lämpligt att skapa en borrmall. Metoden för att fixera de gängade stavarna (levereras ej av Carrier) beror på takets typ (de gängade stavarnas maximala diameter är 10 mm). När de gängade stavarna är fästa vid taket, dra åt de första muttrarna. VARNING: Lyft inte enheten i vattenrör, kondensatrör, ventiler etc. när den ska flyttas. Lyft enheten och rikta in den mot gängstavarna, sätt i den andra omgången muttrar och dra åt dem något. ANMÄRKNING: Dra vid denna tidpunkt inte åt muttrarna helt, och kläm inte fast enheten vid taket (lämna ett utrymme mellan taket och enheten). Muttrarna kommer att dras åt helt när enheten har anslutits till rördragning och kanaler och placerats plant. 77

10 Placera enheten plant (Fig. 7). Justera hängarnas muttrar så att enheten lutar 0.5% mot dropplåten för kondensat. I den andra riktningen (luftflödets riktning) måste enheten stå helt plant (Fig. 8). Dropplåt för kondensat (Fig. 9): Använd ett flexibelt rör med en invärtes diameter på 16 mm och tillhandahåll ett konstant fall på 20 mm/m (9a) över hela horisontala rörlängden. Installera en 50 mm (minimum) (9b) hävert för att förebygga att gaser och illaluktande dofter flödar tillbaka in i undertaket. Om flera enheter är anslutna till en gemensam uppsamlare, måste en anordning installeras (Fig. 10). Innan enheten försätts i drift, se till att vattnet flödar in i den interna dropplåten för kondensat genom att hälla lite vatten i den. Om problem upptäcks, kontrollera dräneringsrörets lutning och sök efter eventuella hinder. I båda fallen måste anslutningskanalerna vid enhetens utgång vara isolerade för att förhindra att kondensat bildas på väggarna. ANMÄRKNING: Tryckfallen för dessa kanaler måste vara kompatibla med enhetens prestanda. Kanalen måste vara så fri från hinder som möjligt. Undvik skarpa böjar. Kontrollera att det inte finns något läckage eller några veck, samt att det inte finns smuts eller installationsskräp inne i kanalerna. Skräp inne i kanalerna kan skada fläkthjulet och spjället i luftdonen. När installationen är komplett d.v.s. när 42EM är fäst vid taket, luftkanalerna är kompletta, samlingsrören för vatten är på plats med avstängningsventiler redo på anslutningsändarna, och den elektriska installationen har förberetts: anslut vattenrören (Carrier rekommenderar användning av flexibla vattenrör som kan levereras som tillbehör). Varje flexibelt rör har en ½ gängad skruvanslutning, beroende på modell. Kontrollera att en packning (levereras ej av Carrier) finns installerad mellan skruvanslutningen och avstängnings-ventilen. När alla enheter är installerade, öppna avstängningsventilerna på samlingsrören, avlufta och trycksätt sedan kretsarna. För att avlufta batterierna, lossa något på avluftningsskruvarna. Installationen kan därefter startas. ANMÄRKNING: Slå ej på kraftmatningen tills alla anslutningar är klara och jordade Procedur för avlägsnande Stäng av enhetens kraftmatning vid den brytare som tillhandahållits för detta syfte vid installationen (levereras ej av Carrier). Koppla bort kraftmatningen och anslutningskablarna. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Koppla bort de flexibla vattenrören genom att skruva loss de gängade anslutningarna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat. Dränera häverten i lämpligt kärl. Stöd enheten försiktigt och släpp den genom att skruva loss de fyra muttrarna på de gängade hängarna. Sänk enheten försiktigt. 4 - KOMPONENTER Fläktmotormontering Borttagning av fläktmontering VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Identifiera och anteckna hastigheterna för de trådanslutna fläktarna. Om fläkten drabbas av ett fel måste hela fläktmonteringen tas bort och bytas ut (Fig. 12). Tag bort filtret. Tag bort panelen för filtertillgång (12a). Koppla bort fläktmonteringens elkablar (kraftanslutning och styrkoppling för motor med variabel hastighet). Avlägsna vid behov styrenheten (fäst med skruvar) för att få tillgång till underhållsskruvarna för den panel som stöder fläkten. Fläktmonteringen och dess panel hålls på plats av fyra torx-skruvar (T-20) (12b). Tag bort dessa skruvar och dra monteringen nedåt. (12c). Tag bort fläktmotormonteringen ANMÄRKNING: Var noggrann med att inte röra vid fläktbladen vid borttagningen för att undvika att fläkten blir obalanserad. För enheter med tillbehöret elvärmare, koppla bort kraftmatningskabeln till värmaren. Dra bort kabeln genom förskruvningen. Skruva loss elvärmarna. Byte av fläktmotormonteringen sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: De elektriska anslutningarna till fläktmotorn måste ske i enlighet med etiketterna på anslutningsplinten. För motorn med variabel hastighet, separera försiktigt kraftanslutningskabeln från styrkopplingskabeln och dra isär dem så mycket som möjligt Kondensatorbyte (Fig. 13) Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Tag bort filtret Tag bort fläktmotorns tillgångspanel. Tag bort den kondensator som är fäst på motorramen Koppla bort kondensatorn genom att dra bort flatstiftsanslutningarna från kondensatorns baksida Byte av kondensator sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Då de flexibla vattenrören inte har dräneringsventiler, måste ett uppsamlingskärl tillhandahållas för att göra det möjligt för kyldriftsbatteriet att dräneras. Koppla bort tilluftskanalerna. 78

11 Elinstallation av fläkt Enhet med flera hastigheter och med kablar Elinstallation 42EM 05 och 10 Fläktmotorn har 6 hastigheter, tillhandahållen av en autotransformator, vilket ger enheten större flexibilitet i flödesregleringen. Tre hastigheter måste väljas för att möjliggöra anslutning av fläktmotorn i enlighet med de tillämpliga elektroniska föreskrifterna. (minimal hastighe = 6, maximal hastighet = 1). Se Fig hastigheter är anslutna till en Wago-anslutning med fem poler - se Fig. 18. Modifiering av fläkthastighet För en enhet med kablar ställs fläkthastigheten in i fabriken, i enlighet med beställningen. För att modifiera elinstallationen, ändra hastigheterna vid autotransformatorn inne i enheten. Se Fig Elskåp för enhet med flera hastigheter (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Tre av de tillgängliga sex hastig-heterna är anslutna elinstallationen från fabrik är (minimal hastighet = 6, maximal hastighet = 1). Elskåpstillbehöret gör det möjligt att ändra fläkthastighet utan åtkomst till motorn. Se Fig EC-enhet med variabel hastighet Anslutning av 230 V växelströms kraftmatning till fläktmotor sker vid en 3-punkts Wago-anslutning. Anslutningen av 0-10 V likströms styrsignal sker vid en 2-punkts Wago-anslutning. Se Fig Elskåp för LEC enhet med variabel hastighet (tillbehör) Detta tillbehör gör det möjligt för installatören att ansluta enheten till anslutningsplintar inne i elskåpet. För att överensstämma med de applicerbara föreskrifterna kan elskåpet öppnas med en skruvmejsel. Den 0-10 V likströmssignal som styr fläkten är direkt åtkomlig på anslutningsplintarna. Se Fig Försiktighetsåtgärder för elinstallation vid byte av fläktmotor för storlekarna 22, 23, 32, 33 med en växelströmsmotor Under byte av växelströms fläktmotorn måste installatören ställa in fläkthastigheten i enlighet med instruktionerna i tabellen nedan: Elinstallation för 42EM 22/23 och 42EM 32/33: Fig EM 42EM storlekar 22, 32 42EM storlekar 23, 33 Neutral (com) 1 Vit Vit Fasansluten 2 Röd Svart Ej ansluten 3 Svart Röd Förklaring, elinstallation: Minimal hastighet = Anslutning 6 Medium hastighet = Grå ledning (14b) Minimal hastighet = Anslutning 1 Hög hastighet = Svart ledning (14c) Låg hastighet = Röd ledning (14a) L = Fas 4.2 Vattenbatteri Borttagning av batteri VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete ska utföras på enheten. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Skruva loss anslutningsmuttrarna för att koppla bort de flexibla vattenrören. Tag bort ventilställdonen, och var noggrann med att identifiera kyl- och värmeventilerna. Koppla bort det flexibla dräneringsröret för kondensat som hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras ej av Carrier). Ta bort två-vägs eller fyr-vägs ventilkropparna. Beroende på hur aggregatet är konfigurerat, kan fyr-vägskopplingen vara utrustad med en omslagsbrytare för värme/kyla. Om så är fallet, ta inte bort den. Lossa på de fyra fixerskruvarna (4 torx-skruvar (T20)). Drag ut dropplåten och batterimonteringen (dropplåten förblir fäst vid enheten i ca. 100 mm) tills batteriet är helt bortkopplat. Tag därefter bort batteriet från dropplåten. Bytet sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. Kontrollera att alla packningar bytts ut (nya packningar ditsatta) och att inlopps- och utloppsanslutningarna till batteriet utförts korrekt genom användning av lämplig förseglingsblandning som appliceras på ventilkroppen. Avlufta batteriet fullständigt vid återfyllning. IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Var försiktig vid åtdragningen av ventilkroppen på batterierna (15 N m räcker) så att de inte skadas. ANMÄRKNING: Det är möjligt att byta ut batterianslutningen på installationsplatsen genom att byta ut dropplåten och batterimonteringen i guiderna. För storlek 3 måste vatteninloppet och utloppet växlas för att uppnå publicerad prestanda Inlopps-/utloppspositioner, batteri Vatteninlopp/utlopp: Fig. 22 IAKTTAG UPPMÄRKSAMHET: Observera noggrant den riktning som indikeras av pilen på ventilerna, baserat på anslutningssidan och ventiltypen. 4.3 Kanalanslutningar Dessa är tillverkade av plast med hög densitet och med brandklass VO, vilket ungefär motsvarar klass M1 (Fransk standard). De är inneslutna i enheten. Kanalerna ska fästas vid dessa anslutningar med hjälp av runda hylsor eller lim. Skruvar eller nitar får inte användas. VARNING: För att garantera god lufttäthet ska kanalen överlappa hela kanalen. Kontrollera att den maximala tilluftstemperaturen inte överskrider 60 C. Lyft inte och stöd inte enheten med hjälp av anslutningarna, placera inte last på anslutningarna och skada inte anslutningarna vid installation eller drift. 79

12 4.4 - Luftfilter och åtkomst, tillbehör Beskrivning 42EM-enheten är utrustad med ett med 85% gravimetrisk effektivitet (G3) i enlighet med standard EN 779. Medium brandklass M1 för filter, ram av metalltråd. Olika tillbehör för filteråtkomst finns tillgängliga för att uppfylla kraven för olika installationsplatser: Enhet med ej kanalansluten returluft: tillgång från enhetens baksida Enhet med kanalansluten returluft: tillgång från ovansidan Byte av luftfilter Luftfiltren bör bytas regelbundet. Filtrets livstid beror på hur ofta filtret blir igensatt, vilket är avhängigt av arbetsmiljöns renhet. Om ett igensatt filter inte byts ut, ökar dess tryckfall, infångade dammpartiklar kan avges till tilluften, och 42EM-enhetens allmänna prestanda kan försämras (när luftflödet reduceras). ANMÄRKNING: När en Atmosphera installeras i undertak, kontrollera att inga T-balkar hindrar filteråtkomsten. 4.5 Styrenhet för friskluft Styrenhet för konstant friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med ett konstantflödesdon för friskluft, fixerat vid 8.5 l/s (30 m 3 /h) eller justerbart från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) vilket möjliggör reglering av införseln av friskluft och av luftväxlingshastigheten. Friskluftsintaget är normalt placerat framför vattenbatteriet. Styrenheter med justerbart friskluftsflöde: diametern på den stos som inrymmer styrenheten för friskluft är 125 mm. Styrenheten för friskluft kan modifieras på installationsplatsen genom att två dysenheter av plast flyttas eller tas bort för att ändra den maximala konstanta flödeseffekten för friskluft på 17 l/s (60 m 3 /h) till 44.4 l/s (160 m 3 /h). Modifieringsprocedur: Koppla bort friskluftskanalen från aggregatets anslutning. Avlägsna eller omplacera de två dysenheterna av plast, följande styrenheten för friskluft. Återanslut friskluftskanalen till anslutningen VIKTIGT: Om aggregatet är utrustat med en temperaturgivare för returluft, får det konstanta friskluftsflödet inte överstiga 50% av det tilluftsflöde som enheten levererar vid minimal hastighet Styrenhet för variabelt friskluftsflöde 42EM Atmosphera kan utrustas med tillbehöret styrenhet för variabelt friskluftsflöde från 0 till 55 l/s (0 till 200 m 3 /h) Denna är ansluten till den numeriska Carrier styrenheten och kan reglera friskluftsintaget på två sätt: antingen genom användning av en fast hastighet som ställs in av installatören och kan konfigureras om efter behov eller baserad på CO 2 nivån; i detta fall är den ansluten till en CO 2 givare via Carriers numeriska styrenhet (CO 2 givaren är placerad mitt emot friskluftsinloppet). ANMÄRKNING: Med styrenheten för variabelt friskluftsflöde måste trycket uppströms i friskluftskanalen vara 180 Pa. 4.6 Reglerventiler, tillbehör Dessa ventiler är två-vägs eller fyr-vägs ventiler, med en kropp konstruerad för att motstå ett driftstryck på 16 bar Termoelektriskt ställdon (på/av) Ställdonet är av 230 V växelström på/av-typ. För att möjliggöra att systemet fylls av vatten, vattenkretsarna likställs och enheten töms, måste ställdonen vara anslutna till kraftmatningen för att öppna ventilerna genom att ett kommando sänds från väggtermostaterna eller från BMS Procedur för byte av ställdon Ställdonen på både köldbärar- och hetvattenventilerna kan bytas ut om endera av dem drabbas av driftsfel. Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel V på/av-typ ställdon med Carriers numeriska styrenhet: Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är utrustad med en snabbkoppling V på/av ställdon med en elektronisk termostat: ta bort skyddshöljet av plast som hålls på plats med två skruvar. Koppla bort ställdonets kraftmatningskabel, vilken är ansluten till snabbkopplingen. Detta kan göras genom att fjädertungan trycks ned med en skruvmejsel och ledningen dras ut från den korrekta anslutningen. Koppla bort det trasiga ställdonet. Inkoppling av nytt ställdon sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. VARNING: Kontrollera att ställdonet är ordentligt fastskruvat på ventilkroppen (maximalt vridmoment 15 N m). ANMÄRKNING: För att fungera korrekt behöver 8.5 l/s eller 30 m 3 /h konstantflödesdonet för konstant friskluft ett differentiellt tryck i intervallet 50 Pa till 200 Pa. 17 l/s eller så behöver styrenheten med justerbart friskluftsflöde från 17 l/s (60 m 3 /h) till 44 l/s (160 m 3 /h) ett differentiellt tryck i intervallet 70 till 200 Pa. 80

13 Byte av ventilkropp Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på en enhet. Stäng avstängningsventilerna på samlingsrören. Skruva loss anslutningsmuttrarna för att koppla bort de flexibla vattenrören. Avlägsna ventilställdonen, var noggrann med att identifiera kyldrifts- och värmedriftsventilerna. Koppla bort den flexibla slangen för kondensatdränage vilken hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras inte av Carrier). Avlägsna ventilkroppen för tvåvägs eller fyrvägs flödesreglering. Beroende på hur aggregatet är konfigurerat kan fyrvägsventilens koppling vara utrustad med en värme/kyla omkopplare. Om så är fallet, ta inte bort den. Ta bort de 4 torx-skruvarna (T20) och dra ut batteriet och dropplåten. Sätt fast en ny ventilkropp på batteriet (sätt dit nya packningar). Sätt tillbaka batteriet och dropplåten. Sätt tillbaka slangen för kondensatdränage, som hålls på plats av en hylsa (hylsan levereras inte av Carrier). Sätt tillbaka ventilställdonen, och kontrollera att de sitter fast ordentligt på ventilkroppen. Återanslut de flexibla vattenrören genom att dra åt anslutningsmuttrarna. Dra åt alla vattenanslutningar och kontrollera att alla packningar har bytts ut och satts tillbaka korrekt (vridmoment: 15 N m). Öppna alla avstängningsventiler på samlingsrören och töm batteriet på luft. Kontrollera att det inte finns något läckage, och återanslut kraftmatningen till enheten. VARNING: När en ventil byts ut, kontrollera att luftflödets riktning genom ventilen överensstämmer med pilen på ventilkroppen. Om flödets riktning är felaktigt kommer ventilens skick snabbt att försämras. 4.7 Flexibelt rör (tillbehör) Minimal krökningsradie: ej isolerade rör 72 mm isolerade rör 106 mm 4.8 Elvärmare (tillbehör) VARNING: Koppla bort kraftmatningen innan arbete utförs på enheten. Om elvärmaren drabbas av ett fel måste den bytas ut. Detta kräver att fläktmotorn tas bort: Fig. 17 (17a = skruv). IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid elvärmarens metallelement när elvärmaren är ansluten till kraftmatningen. Byte av elvärmare: Ta bort filtret. Ta bort panelen för tillgång till fläktmotorn. Identifiera och anteckna de fläkthastigheter som är trådanslutna till autotransformatorns plint för fältmontage. Koppla bort kraftmatningskabeln. Ta bort fläktmotorn. ANMÄRKNING: Var noggrann med att inte röra vid fläktbladen vid borttagningen för att undvika att fläkten blir obalanserad. Koppla bort elvärmarens kraftmatningskablar och avlägsna dem genom kabelröret. Skruva loss den defekta värmaren (värmarna) och byt ut den (dem). Byte av fläktmotor sker genom att ovanstående utförs i omvänd ordning. 81

14 5 - KODIFIERING Elinstallation, fläktmotorhastighet Kodifiering (sista siffran) eller tillbehör 600 Röd ledning W Fläktuppsättning Grå ledning Svart ledning Ledning märkt L Standardkoppling av fläkthastigheterna (utan tillbehör 600) och tillbehör 570 = NTC eller HDB ANMÄRKNING: Anslutning 1= högsta hastigheten, Anslutning 6 = lägsta hastigheten LEC-motor med variabel hastighet Produkttyp Storlek Modifieringskod Batterier Plenumkammare för till- och returluft Ventiler Ventilmotorer Styrenhet Givare Filter och åtkomst Friskluft Elinstallation, motor Produktreferens 4 2 E M N N C A A A A A A A A A Siffra B C G H J K M N P Q R S T U V A B C D E F G H 2 rör höger 2 rör vänster 4 rör höger 4 rör vänster 2 rör/2 ledningar, höger, lågt tryck 2 rör/2 ledningar, vänster, lågt tryck 2 rör/2 ledningar, höger, högt tryck 2 rör/2 ledningar, vänster, högt tryck { - Ingen C 2-vägs ventil D 4-vägs ventil J 2-vägs ventil + flexibla rör K 4-vägs ventil + flexibla rör Moduluppbyggd enhet med 2 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 32 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 1 tilluftsanslutning vid kortänden (I-konfiguration) Moduluppbyggd enhet med 1 tilluftsanslutning på sidan (mitt emot batteriet) Moduluppbyggd enhet med 4 tilluftsanslutningar Moduluppbyggd enhet med 5 tilluftsanslutningar Returluftskammare 1 anslutning och moduluppbyggd enhet 1 tilluftsanslutning (I-konfiguration) Returluftskammare 1 anslutning och moduluppbyggd enhet 1 tilluftsanslutning (U-konfiguration) Returluftskammare 2 anslutningar och moduluppbyggd enhet 2 tilluftanslutningar Returluftskammare 3 anslutningar och moduluppbyggd enhet 3 tilluftanslutningar Returluftskammare 4 anslutningar och moduluppbyggd enhet 4 tilluftanslutningar Returluftskammare 5 anslutningar och moduluppbyggd enhet 5 tilluftanslutningar Kompakt enhet med 1 returluftsanslutning och 1 tilluftsanslutning Kompakt enhet med 2 returluftsanslutningar och 2 tilluftsanslutningar Kompakt enhet med 3 returluftsanslutningar och 3 tilluftsanslutningar 0 Ingen A 230 V på/av A B - Ingen A Returluftsgivare B Tilluftsgivare C Omslagsgivare D A + B E A + B + C F A + C G B + C - Ingen A NTC B HDB C Plasthölje D NTC + IAQ-kort K NTC + säkringshållar L NTC + IAQ-kort + säkringshållare M HDB + säkringshållar S Elskåp T S + säkringshållar U S + relä V S + säkringshållar + relä G3 åtkomst bakifrån G3 åtkomst underifrån - Ingen A Endast 125 mm ø friskluftsanslutning B 8.5 l/s (30 m 3 /h) C l/s (21/28/36) m 3 /h (75/100/130) E Motoriserad adapter för friskluftsventil, ø 125 mm J Endast 125 mm ø friskluftsanslutning K 8.5 l/s (30 m 3 /h) L l/s (21/28/36) m 3 /h (75/100/130) N Motoriserad adapter för friskluftsventil, ø 125 mm HÖGER VÄNSTER 82

15 EN FR DE IT ES NL PT EL RU SV Order No.: M4226, Supersedes order No.: M4226, The manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice. N M4226, Remplace N M4226, Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit. Bestellnr.: M4226, Ersetzt Bestellnr.: M4226, Nachdruck verboten. Änderungen vorgenommen. No. ordine: M4226, Rimpiazza no. ordine: M4226, Il costruttore si reserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati pubblicati. No. de pedido: M4226, Reemplaza no. de pedido: M4226, El fabricante se reserva el derecho de hace cualquier modificación sin previo aviso. Ordernr.: M4226, Vervangt ordernr.: M4226, Wijzingen voorbehouden. Referência: M4226, Substitui a referência: M4226, O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Αρ. παραγγελίας: M4226, Αντικαθιστά τον αρ. παραγγελίας: M4226, Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές σε οποιεσδήποτε προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς ειδοποίηση. Заказ : M4226, Взамен заказа : M4226, Изготовитель сохраняет право без уведомления вносить изменения в спецификации на продукты. Artikelnr.: M4226, Ersätter artikelnr.: M4226, Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. Manufacturer: Carrier SCS Montluel, France. Printed in the European Union. Fabricant: Carrier SCS Montluel, France. Imprimé dans l Union Européenne. Hersteller: Carrier SCS Montluel, Frankreich. Printed in the European Union. Fabbricato per: Carrier SCS Montluel, Francia. Stampato nell Unione Europea. Fabricado por: Carrier SCS Montluel, Francia. Impreso en la Unión Europea. Geproduceerd door: Carrier SCS Montluel, Frankrijk. Gedrukt in de Europese Unie. Fabricante: Carrier SCS, Montluel, França. Impresso na União Europeia. Κατασκευαστής: Carrier SCS, Montluel Γαλλίας. Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Изготовитель: Carrier SCS Montluel, Франция. Напечатано в Европейском союзе. Tillverkad av: Carrier SCS Montluel, Frankrike. Tryckt i den Europeiska unionen.

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD 80-2. Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS80E.3095 GOL S 80- Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU with

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

CF-V RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : VIKTIGT

CF-V RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : VIKTIGT VERTIKAL FLÄKTKYLARE MED VATTENBATTERI CF-V 31-41-51-71-91-101- 121-142-182-202-242 RUTINMÄSSIGT UNDERHÅLL INNEHÅLL : 1.0 RUTIMÄSSIGT UNDERHÅLL 1.1 - AGGREGAT 1.2 VATTEN SYSTEM 1.3 - ELSYSTEM 1.4 - TRANSMISSION

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.502 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 S........ Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 Infraröd fjärrstyrning Artikelnummer: 935075 93435 1.00......... Funktion och användning.......................................

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell

Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Ställdon ABNM A5 LOG/LIN för AB-QM, 0 10 V proportionell Användning Effektförbrukning 1/1,2 W Halogenfri instickskabel Enkel snap-on-installation IP54 för alla installationspositioner Först-öppen-funktion

Läs mer

FAN TOP. Fläkt konvektor. Användar manual

FAN TOP. Fläkt konvektor. Användar manual TOP FAN FERROLI adheres to the EURO- VENT certification programme. The products concerned appear in the products guide to www.eurovent-certification.com Fläkt konvektor S Användar manual PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Roterande enheter av LC/SC/LCCR axialfläkt Installations- och underhållsanvisningar

Roterande enheter av LC/SC/LCCR axialfläkt Installations- och underhållsanvisningar Roterande enheter av LC/SC/LCCR axialfläkt Installations- och underhållsanvisningar DESSA ANVISNINGAR MÅSTE LÄSAS NOGGRANT INNAN INSTALLATION PÅBÖRJAS G-HOLES ØH EQUI-SPACED ON J PCD CASING TERMINAL BOX

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se Installationsanvisningar DEVI EasyConnect anslutningssystem devi.se anslutningssystem Installationsanvisningar IP 68 EC-JB4 (IP65) 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1

GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var. 1, 11 eff.var./cap.var. 1 SE/G.ELPX408D.30225 GOLD PX 04/05, 07, 08 eff.var./cap.var., eff.var./cap.var. GOLD PX 04-08 tilluft/ Temperature sensor, in supply air Vänster/ Left Fuktgivare/ Humidity sensor DIL-omkopplare/ DIP switches

Läs mer

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2

GOLD SD 100, eff.var./cap.var. 2 SE/G.ELSD002E.608 GOLD SD 00, eff.var./cap.var. 2 Med styrenhet/ With control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt 1A/B/ Fan 1A/B. Fläkt 2A/B/ Fan 2A/B. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter SE/G.ELS802E.608 GOL S 80-2 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för vänster, styrenhet för höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for HU

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1

GOLD SD eff.var./cap.var.120-1 SE/G.ELSD20E.608 GOLD SD eff.var./cap.var.20- Med styrenhet/ With control unit IQnavigator Säkerhetsbrytare/ huvudströmbrytare/ Safety switch/ main switch Eftervärme/ Reheater N L Temperaturgivare, tilluft/

Läs mer

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13

INSTALLATION MANUAL. Luftkonditionering. CAC Kassett 1-väg. (Kyla och Värme) SH EAV 11-04-20 D99318R0 1/13 INSTALLATION MANUAL CAC Kassett 1-väg SH EAV Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-04-20 D99318R0 1/13 Innehåll Installation inomhusdel...3,4,5 Kvävgasfylld...5 Installation dränering...6,7 Elanslutning...8

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Produktblad 2.14 Utgåva 09.00 PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Introduktion TC-8900 är en serie analoga regulatorer, utvecklade för styrning av fancoils med två rörs, två rörs med change-over,

Läs mer

SE/GB.ELSD5060E

SE/GB.ELSD5060E SE/G.ELSD5060E.608 GOLD SD 50-60 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning

Spiskåpa CPDD & CPDL. Teknisk anvisning Mars 2015 Innehåll Drift & Skötsel (för brukaren) CPDD & CPDL - allmänt... 3 CPDL - inställning av tilluftstemperatur... 5 Montering (för installatör & servicepersonal) CPDD till värmeåtervinningsaggregat

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1

ADAPT Parasol EX b. Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31. ADAPT Parasol EX b - m A1, B1 ADAPT Parasol EX b Montering - Injustering - Skötsel 2015-03-31 A1, B1 ADAPT Parasol EX b - m A2 B2 1 ADAPT Parasol EX b - m A3 B3 M8 B4 A4 A5 A6, B5 2 ADAPT Parasol EX b - m A7, B6 utvändig gänga DN (1/2

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15 Installations & servicemanual SEPREMIUM 10 Olje-/vattenseparator 02/15 ÖVERSIKT SEPREMIUM-serien av olje-/vattenseparatorer separerar olja ifrån kondensat som uppstår ifrån tryckluftssystem. SEPREMIUM

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer