Elektriska installationer i fartyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska installationer i fartyg"

Transkript

1 1 (49) Utfärdad: x.x.20xx Träder i kraft: [ ] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: 15 3 mom. och 23 1 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) Ändringsuppgifter: Ny föreskrift Utkast Elektriska installationer i fartyg INNEHÅLL KAPITEL I ALLMÄNT FÖRESKRIFTERNAS SYFTE DEFINITIONER FARTYG SOM OMFATTAS AV FÖRESKRIFTERNA FARTYG SOM OMFATTAS AV ANDRA BESTÄMMELSER ELLER FÖRESKRIFTER... 6 KAPITEL II ELEKTRISKA INSTALLATIONER I NYA FARTYG ALLMÄNT Godkännande av elektriska installationer De elektriska installationernas säkerhet Eldistributionssystem Val av elektrisk utrustning Särskilda krav på elektriska installationer Huvudtavlornas, elcentralernas och startanordningarnas mekaniska konstruktion Jordning Märkningar ELEKTRISKA SYSTEM Huvudkälla för den elektriska energin och elektricitetens kvalitet Nödkraftkällor för elenergi Eldistribution Strömförsörjning från land och elmatning från ett fartyg till ett annat Skydd av strömkretsarna Kabeldragning ELEKTRISK UTRUSTNING Utrustning för huvudtavlor, elcentraler och startanordningar Batterier och batteriutrymmen System Inspektion och underhåll KAPITEL III ELEKTRISKA INSTALLATIONER I EXISTERANDE FARTYG ALLMÄNT Information om elektriska installationer De elektriska installationernas säkerhet Särskilda krav på elektriska installationer Jordning Märkningar ELEKTRISKA SYSTEM Huvudkraftkälla för elenergi Nödkraftkällor för elenergi på lastfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under Trafiksäkerhetsverket PB 320, Helsingfors tfn , fax FO-nummer

2 2 (49) 2.3 Nödkraftkällor för elenergi hos andra än i punkt 2.2 avsedda fartyg Eldistribution Landström Skydd av strömkretsar Kabeldragning ELEKTRISK UTRUSTNING Utrustning för huvudtavlor, elcentraler och startanordningar Batterier och batteriutrymmen System KAPITEL IV IKRAFTTRÄDANDE Bilaga 1 Inkapsling av elektrisk utrustning.42 Bilaga 2 Temperaturintervall i omgivningen kring elektrisk utrustning...44 Bilaga 3 Tvärsnittsarea i yttre jordledare i relation till kabel som försörjer anordning med ström...45 Bilaga 4 Största märkström för en säkring som enbart utgör ett kortslutningsskydd för en kabel i relation till ledarens tvärsnittsarea...46 Bilaga 5 Tillåten kontinuerlig märkström i kablar enligt tvärsnittsarea, temperatur och kabelmaterial...47 Bilaga 6 Dimensionering av skenor och oisolerade ledare i huvudinstrumenttavlor och elcentraler...48 Bilaga 7 Intervall mellan kablarnas fästpunkter vid vågrät installation...49

3 3 (49) KAPITEL I ALLMÄNT 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE Genom dessa föreskrifter meddelar Trafiksäkerhetsverket närmare föreskrifter enligt 15 3 mom. och 23 1 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) i syfte att verkställa non-solas-direktivet (2009/45/EG) för passagerarfartyg i klass C och D som är byggda före den 1 juli 1998 samt närmare tekniska föreskrifter för andra fartyg som omfattas av dessa föreskrifter i syfte att uppfylla de allmänna säkerhetskraven i lagens 5 och för att säkerställa tillräcklig nivå på fartygssäkerheten. 2 DEFINITIONER Förutom det som föreskrivs i definitionerna i 2 i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) avses i dessa föreskrifter med: 1) nytt fartyg ett fartyg som är byggt den 1 januari 2013 eller senare, 2) fartyg byggt det datum då fartygets köl har sträckts eller fartyget befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium, 3) motsvarande byggnadsstadium det stadium då a) byggande som hänför sig till ett visst fartyg har påbörjats, och b) då sammanfogning av fartyget har påbörjats omfattande minst 50 ton eller 1 % av den beräknade vikten av allt byggnadsmaterial, om denna vikt är mindre, 4) existerande fartyg ett fartyg som inte är ett nytt fartyg, 5) alla fartyg nya och existerande fartyg, 6) huvudkraftkälla generatoraggregat som försörjer huvudtavlan och matar ström till de anordningar som behövs för fartygets normala funktion och boendet, 7) nödkraftkälla kraftkälla som försörjer nödtavlan och matar ström till de anordningar som behövs när fartyget är i en nödsituation och matningen till huvudtavlan är störd, 8) temporär nödkraftkälla batteri som är installerat för användning i nödsituationer och som aktiveras automatiskt när strömförsörjningen till huvud- och nödtavlan bryts, 9) ofarlig spänning spänning som inte är farlig för människor. Spänningen är ofarlig om lindningarna i transformatorer, omformare och andra anordningar avsedda för sänkning av spänning är elektriskt separerade och om den sänkta spänningen från dessa anordningar eller kraftkällor inte överstiger a) 50 V mellan polerna vid likspänning, eller b) 50 V effektivt vid växelström mellan faserna eller faserna och skrovet, 10) mycket viktig anordning en anordning vars normala funktion påverkar fartygets säkra framförande och säkerheten för människorna ombord och som är väsentlig för fartygets drift. Mycket viktiga anordningar är rodermaskineriet, pumpar och reglersystem till ställbar propeller, för framdrivningen nödvändiga pumpar för bränslematning, kylning av brännoljeventiler, smörjolja och kylning, reglerdon för brännoljans viskositet och andra eventuella hjälpanordningar, pumpar för matarvatten, kondensvatten, bränsle, smörjolja och kylvatten som ingår i en ångpanna i sådana fartyg som är utrustade med ångturbiner och motsvarande pumpar för hjälpångpannor om ånga används i mycket viktiga anordningar samt annan nödvändig hjälputrustning,

4 4 (49) huvud- och nödkraftkällor och utrustning för eldistribution, roderpropellersystem som är fartygets enda framdrivnings- och manövreringssystem inklusive tillhörande pumpar för smörjolja, hydraulik och kylvatten samt eventuell annan utrustning, fläktar i maskin- och pannrum, vattentäta dörrar, brand- och släcksystem, navigationsljus, radioutrustning, navigationsutrustning, intern kommunikationsutrustning, brandvarnar- och larmsystem, maskineriets larm- och fjärrstyrutrustning samt nödstopp-startutrustning; ventilationsutrustning, brandsäkerhetsutrustning, brandpumpar, dräneringspumpar, nödbelysning, belysning av områden med livräddningsutrustning, 11) viktig anordning en anordning som inte nödvändigtvis behöver vara i kontinuerlig drift vid normal drift av fartyget men som tidvis behövs för att upprätthålla driften hos utrustning som är viktig för fartyget. Viktiga anordningar är vinschar och ankare, matarpumpar för bränsle, kompressorer för startluft, dränerings-, ballast- och sjövattenpumpar, matarpumpar för smörjolja, styrpropellermotorer, dävertar, 12) anordningar av mindre betydelse andra anordningar än de som nämnts i punkt 10 eller 11, 13) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar, 14) inrikes fart trafik mellan finska hamnar. Med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vichrevoj och Viborg, 15) föreskrifter för yrkesbåtar gällande föreskrifter meddelade av Trafiksäkerhetsverket för säkerheten på yrkesbåtar med en längd under 24 m, 16) Nordisk båtstandard ett regelverk utarbetat i ett samarbete mellan de nordiska sjöfartsmyndigheterna och Det Norske Veritas för säkerheten på yrkesbåtar med en längd under 15 m.

5 5 (49) 3 FARTYG SOM OMFATTAS AV FÖRESKRIFTERNA 3.1 Dessa föreskrifter tillämpas på fartyg som är utrustade med högst 500 V system. På fartyg som är utrustade med över 500 V system tillämpas motsvarande gällande regler upprättade av ett erkänt klassificeringssällskap. 3.2 Kraven i kapitel II i dessa föreskrifter tillämpas på följande nya fartyg: 1) lastfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under 500, 2) fartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 m, 3) fartyg i inrikes fart med en längd under 24 m på vilka föreskrifterna för yrkesbåtar inte tillämpas, och 4) fiskefartyg med en längd under 24 m på vilka föreskrifterna för yrkesbåtar inte tillämpas. 3.3 Dessutom tillämpas kraven i kapitel II på nya installationer i fartyg som ersätter en tidigare installation eller när ett nytt system installeras i fartyget. 3.4 Kraven i kapitel III i dessa föreskrifter tillämpas på följande existerande fartyg: 1) lastfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under 500, 2) passagerarfartyg i klass C och D som omfattas av non-solas-direktivet och används vid inrikes resor, som har en längd av minst 24 m och som är byggda före den 1 juli 1998, 3) fartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 m, 4) fiskefartyg med en längd av minst 24 m och som är byggda före den 1 januari 1999, 5) fartyg i inrikes fart med en längd av minst 15 men under 24 m, på vilka föreskrifterna för yrkesbåtar inte tillämpas, 6) fiskefartyg med en längd av minst 15 men under 24 m, på vilka föreskrifterna för yrkesbåtar inte tillämpas, 7) fartyg i inrikes fart med en längd under 15 meter, på vilka varken föreskrifterna för yrkesbåtar eller Nordisk båtstandard tillämpas, och 8) fiskefartyg med en längd under 15 m, på vilka varken föreskrifterna för yrkesbåtar eller Nordisk båtstandard tillämpas. 3.5 Dessa föreskrifter tillämpas inte på 1) fiskefartyg med en längd under 10 m eller fiskefartyg med en längd under 12 m som rör sig i fartområde I i inrikes fart, 2) fartyg vars elektriska installationer är klassade av ett erkänt klassificeringssällskap, eller 3) de fartyg som anges i 3 3 och 4 mom. i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009). 3.6 Elektriska installationer i alla tankfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under 500 samt i alla tankfartyg i inrikes fart ska fylla de krav för tankfartyg i SOLAS-konventionen som var giltiga när fartyget byggdes. I detta sammanhang avses med tankfartyg ett lastfartyg som är byggt för och lämpar sig för transport av brandfarliga vätskor i bulk och med brandfarliga vätskor sådana vätskor vars flampunkt är högst +60 o C (metod med sluten degel) bestämda med godkänd apparat för bestämning av flampunkt och vilkas ångtryck enligt Reid är lägre än motsvarande lufttryck.

6 6 (49) 3.7 Elektriska installationer i fiskefartyg eller fartyg i inrikes fart som är byggda enligt regelverk som användes före föreskrifterna för yrkesbåtar eller Nordisk båtstandard ska uppfylla kraven i motsvarande föreskrift eller båtstandard som var giltig när fartyget byggdes. Kraven i kapitel II i dessa föreskrifter tillämpas dock på en ny installation i denna typ av fartyg som ersätter en tidigare installation eller när ett nytt system installeras i fartyget. 3.8 Trafiksäkerhetsverket kan godkänna att motsvarande gällande regler upprättade av ett erkänt klassificeringssällskap tillämpas i stället för dessa föreskrifter på fartyg som omfattas av föreskrifterna. 4 FARTYG SOM OMFATTAS AV ANDRA BESTÄMMELSER ELLER FÖRESKRIFTER 4.1 Elektriska installationer i fartyg som omfattas av SOLAS-konventionen (FördrS 11/1981) ska uppfylla de krav som ställs i SOLAS-konventionen. 4.2 De elektriska installationerna och deras underhåll i alla passagerarfartyg i klass A och B och passagerarfartyg i klass C och D som byggts den 1 juli 1998 eller senare och omfattas av non-solas-direktivet (2009/45/EG) samt används på inrikes resor ska följa ett erkänt klassificeringssällskaps regelverk. 4.3 De elektriska installationerna i fiskefartyg som omfattas av fiskefartygsdirektivet (97/70/EG) ska uppfylla de krav som ställs på installationerna i fiskefartygsdirektivet jämte ändringar På elektriska installationer i specialfartyg tillämpas koden för specialfartyg (IMO:s resolutioner A.534(13) och MSC.266(84)) såsom fastställs i Trafiksäkerhetsverkets gällande föreskrifter om specialfartygs säkerhet.

7 7 (49) KAPITEL II ELEKTRISKA INSTALLATIONER I NYA FARTYG 1 ALLMÄNT 1.1 Godkännande av elektriska installationer Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande för ett nytt fartyg, ett fartyg som repareras, ett fartyg som har köpts utomlands eller ett fartyg som har omvandlats till handelsfartyg ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket i god tid före fartygets planerade idrifttagning. I ansökan ska ingå fartygets användningsändamål, fartområde och andra för installationerna väsentliga fakta Uppgifter som ska bifogas ansökan om godkännande Följande dokument och uppgifter ska bifogas ansökan om godkännande: 1) blockschema över eldistributionen ur vilket eldistributionssystemet, distributionsnätet, kortslutningsberäkningar för generatoranslutningar över 100 kva, energibalansberäkningar och information om huvudutrustningarna (bl.a. tillverkare, typ, effekt och godkännanden) framgår, 2) placeringen av manöverreglagen för huvudtavlan, nödtavlan och elcentralerna, skenornas konstruktioner och dimensioneringar samt stigledningsscheman, som innehåller förbrukardata, anslutningseffekter, märkspänningar, kabeltyper och dimensioner, tillämpade dimensioneringskoefficienter och huvudkomponentdata (bl.a. tillverkare, typ, dimensioneringsvärden, börvärden och godkännanden), 3) scheman av vilka framgår anordningarnas placering, strömförsörjning, kabeltyper och dimensioner, huvudutrustningarnas typ och godkännande samt huvudutrustningarnas täthetsklass elektriska scheman för mycket viktiga anordningar, nödstoppsscheman för brännoljepumpar och fläktar, scheman och kapacitetsberäkningar för batteri- och UPS-system, scheman över laddnings- och växelriktarsystem, nödbelysningsscheman och belysningsarmaturernas placering, belysningsscheman och belysningsarmaturernas placering samt belysningsberäkningar eller inspektion (på däck, i lastrum, i besättningsoch passagerarutrymmen, i arbetsutrymmen, i maskineriutrymmen), scheman över navigations- och indikatorljus, scheman över batterilösa telefoner och nödsignalanordningar, scheman över nödlarmsystem, landströmssystem, och scheman över högtalarsystem, 4) redogörelser installationer av elanläggningar i EX-utrymmen (explosionsfarliga utrymmen), jordningsprincipen, elektricitetens kvalitet, t.ex. orsakad av elektrisk propulsion, spänningsfall orsakad vid start av de största förbrukarna, största möjliga spänningsfall i högst 50 V system, testprogram, och planerarens och installatörens kompetens, 5) följande uppgifter om maskinövervakningssystemet

8 8 (49) översiktsritningar över automatiken för huvudmaskin och hjälpmaskiner av vilken framgår fjärrstyrning, nödstoppsystem och uppgifter om hela systemets huvudutrustning, godkännanden, kraftförsörjning och principerna för kabeldragningen, blockdiagram över maskineriets och systemens automatik av vilka framgår uppgifter om systemets huvudutrustning, godkännanden och elförsörjning, förteckning över larmpunkterna (inställningar och gränsvärden) vid övervakningen av huvudmaskin, hjälpmaskin och system, och komponentförteckning. Ritningar, scheman, planer, tabeller och andra utredningar ska lämnas i tre exemplar. Broschyrer över apparater för kännedom ska lämnas i ett exemplar. Flera frågor kan redovisas i samma ritning om detta kan ske på ett tydligt sätt. 1.2 De elektriska installationernas säkerhet De elektriska installationerna ska planeras och genomföras så att de inte orsakar fara för liv, hälsa eller egendom. Vid de elektriska installationerna ska god elteknisk planerings- och installationspraxis följas Om reparation och service samt installation av elanläggningar föreskrivs i elsäkerhetslagen (410/1996). 1.3 Eldistributionssystem I fartyg kan följande eldistributionssystem användas 1) 3-fas växelströmssystem isolerat 3-ledarsystem (L1/L2/L3/PE) (nät IT eller TT), 4-ledarsystem där nolledaren är jordad till skrovet men där skrovet inte används som returledare (L1/L2/L3/N/PE) (nät TN-S), eller 3-ledarsystem där nolledaren är jordad till skrovet och skrovet används som returledare men inte används i systemen (L1/L2/L3//PEN) 2) 1-fas växelströms- eller likströmssystem isolerat 2-ledarsystem (L1/L2/PE), 2-ledarsystem där ena ledaren är den ena ledaren är jordad till skrovet (L1/N/PE), eller 1-ledarsystem där skrovet används som retur kan användas vid lokala installationer, t.ex. för startmotorer, katodskydd och motsvarande installationer (L1/PEN).

9 9 (49) Anordningar och system får matas med högst den spänning som anges i tabellen. Högre spänningar kan användas i undantagsfall, såsom i följande system: maskinerier som kräver detta, specialanordningar (bl.a. radio- och startsystem) och specialverktyg. Anordningens användningsändamål likström 1-fas 3-fas Kraft- och värmeanläggningar samt vägguttag för allmänt bruk Anordningar för belysning, kommunikation, kommandon och meddelanden samt övriga manöveranordningar 250 V 250 V 500 V 250 V 250 V - Försörjning till bärbar elektrisk utrustning Manuella apparater som används allmänt samt i pannor och tankar Genom att använda isolertransformator avsedd för en enskild anordning. Systemets båda ledare ska isoleras från skrovet. Vid användning av anordningar som är skyddsisolerade 50 V 50 V V - 50 V I trefas växelströmssystem ska driften av anordningarna arrangeras så att den inbördes differensen mellan fasströmmarna inte överstiger 15 % under normala förhållanden. 1.4 Val av elektrisk utrustning Mycket viktiga elektriska apparater, dosor och installationsmaterialet för dessa ska uppfylla gällande fartygsstandarder (standardserie IEC 60092) eller vara godkända av ett erkänt klassificeringssällskap. Övriga elektriska apparater och installationsmaterialet för dem ska överensstämma med IEC-fartygsstandarden eller någon annan europeisk fartygsstandard eller ett erkänt klassificeringssällskaps regelverk. Den elektriska utrustningen ska vara lämplig för marint bruk Materialet i apparaterna och installationsmetoderna ska väljas så att inga elektrokemiska element uppkommer.

10 10 (49) 1.5 Särskilda krav på elektriska installationer Elektriska anläggningar ska installeras och kabeldragning utföras så att elektromagnetiska störningar inte hindrar utrustningens funktion Elektriska apparater ska placeras så att manöverreglage är lätta att nå och all utrustning är lättillgänglig för service, inspektion och byte av viktiga komponenter Fartyget ska medföra tillräckligt antal reservdelar för mycket viktiga elektriska anordningar Minimikraven för kapslingsklassen för den elektriska utrustning som installeras ombord på ett fartyg redovisas i bilaga 1 till dessa föreskrifter Det är inte tillåtet att montera elektriska apparater på väggarna till behållare avsedda för brandfarliga vätskor eller närmare än 75 mm från dessa väggar Elektriska apparater ska konstrueras så att de fungerar i de temperaturer som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter. Om de temperaturgränser som är fastställda för anordningars installationsplats överskrids eller underskrids väsentligt ska anordningarna eventuellt ändras. De elektriska apparaterna ska fungera vid 15 graders lutning. Dessutom ska tillverkarens bruks- och förvaringsanvisningar beaktas Bakom och framför huvudtavlorna ska en isolerande matta läggas eller så ska golvet tillverkas av isolerande material. 1.6 Huvudtavlornas, elcentralernas och startanordningarnas mekaniska konstruktion Kapslingar och tavlor ska vara tillverkade av metall. Husen till strömställare, vägguttag och förgreningar som ingår i belysningssystemet i inomhusutrymmen och maskinrum kan vara tillverkade av slitstarkt material som fördröjer brand. Elcentraler i inomhusutrymmen och torra utrymmen kan vara tillverkade av slitstarkt material som fördröjer brand Kapslingar av aluminium ska vara beständiga mot vatten och variationer i vädret. De ska installeras så att de inte bildar ett galvaniskt element Elcentraler som är tillgängliga för utomstående personer ska förses med låsbara dörrar. Centralerna ska kunna öppnas med samma nyckel Dörrar till kapslingar och tavlor ska kunna låsas i öppet läge, om de har en yta som överstiger 1 m Huvud- och nödtavlorna ska utrustas med räcken för fasthållning som är belagda med isolerande material Följande system som är installerade i samma tavla eller kapsling ska isoleras med obrännbart material i separata celler: 1) generatorströmkretsar som är installerade i en huvudtavla med undantag för den gemensamma kontrollpanelen för generatorerna, 2) olika strömkretsar för generatorer, batterier och andra motsvarande strömkällor som är installerade i nödtavlan, 3) distributionsfält med olika spänning i huvud- och nödtavlorna, och 4) separata elcentraler.

11 11 (49) 1.7 Jordning Alla metallkonstruktioner som är utsatta för spänning och inte ingår i en elektrisk krets, t.ex. stommar och hus för apparater och belysningsarmaturer, ska jordas separat om de inte är installerade så att de har elektrisk eller galvanisk kontakt med fartygsskrovet Följande anordningar behöver inte jordas under förutsättning att elektromagnetiska störningar inte uppkommer: 1) elektrisk utrustning som försörjs med ofarlig spänning, 2) delar i elektrisk utrustning som är monterade på icke-ledande underlag och isolerade från strömförande och jordade delar så att de inte blir spänningsförande, 3) lagerhus som är isolerade från läckströmmar, 4) elektrisk utrustning med matningsspänning under 250 V som får matningen via egen isolertransformator, och inte heller 5) skyddsisolerad elektrisk utrustning Separat jordning utförs genom att använda en separat skruv. En jordledare ska ha gulgrön (gu-gr) märkning. En fast elapparat kan även jordas med jordledaren i matarkabeln När en särskild ledare i matarkabeln används för jordning ska den anslutas till ett jordningsdon inne i elapparatens stomme Vid en jordning med en yttre jordledare ska mångtrådig kopparledare användas. Minimikraven för jordledarens tvärsnittsarea redovisas i bilaga 3 till dessa föreskrifter Om jordningen utförs med specialledare i matarkabeln ska denna ledares tvärsnittsarea motsvara minst matarkabelledarens nominella tvärsnittsarea för kablar med en tvärsnittsarea på högst 16 mm 2. En specialledare ska vara minst 16 mm 2 för de kablar som har en tvärsnittsarea på över 16 mm 2 men högst 35 mm². Specialledaren ska utgöra över hälften av tvärsnittsarean hos en kabel på över 35 mm² Flyttbar och löstagbar elutrustning ska jordas till matarkabeln med en jordledare Luckorna till kapslingar och tavlor ska jordas om det finns installerad elektrisk utrustning i dessa Åskledare ska installeras på ett fartyg om fartygsskrovets elektriska konduktivitet eller anläggningarna ombord kräver detta. Installationerna ska följa IEC-standarden inklusive ändringarna i denna. 1.8 Märkningar Elektrisk utrustning ska märkas med permanenta skyltar som identifierar utrustningen. Skyltarna ska överensstämma med ritningarna. Lägena på elkopplare ska märkas ut. Fartygets arbetsspråk ska användas i texterna. Anordningar som används i nödsituationer eller som kräver särskild vägledning ska förses med tillräckliga varnings- och vägledningsskyltar De kablar som löper från styraggregat, manöveranordningar, tavlor och elcentraler ska märkas upp.

12 12 (49) Spänningar och kraftkällor ska anges på skyltarna på huvudtavlor och elcentraler Matningsanordningarna vid huvudtavlor och elcentraler ska märkas med skyltar som visar användningsområdena Det ska finnas uppgifter om systemens automatsäkringar, lastbrytare med säkring samt säkringar. Uppgifterna ska visa systemets märkspänning, dimensionen på utgående kabel samt skyddsanordningens märkström och överspänningsinställning. Denna information ska finnas på respektive systems tavla eller central Styr- och övervakningskablar samt ledarna i dessa ska vara försedda med tillräcklig märkning så att de kan identifieras i ritningarna.

13 13 (49) 2 ELEKTRISKA SYSTEM 2.1 Huvudkälla för den elektriska energin och elektricitetens kvalitet Lastfartyg i internationell fart med en bruttodräktighet under 500 och passagerarfartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 m som har elektrisk energi som enda kraftkälla för upprätthållandet av hjälpfunktioner som är väsentliga för fartygets säkerhet och framdrivning ska utrustas med två eller flera huvudkraftkällor. Huvudkraftkällornas effekt ska vara tillräcklig för att upprätthålla nämnda funktioner även om en av dessa kraftkällor är ur funktion. En huvudkraftkälla (generatoranläggning) ska ha egen självständig primärmotor Lastfartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 m och passagerarfartyg i inrikes fart med en längd under 24 m som har elektrisk energi som enda kraftkälla för upprätthållandet av hjälpfunktioner som är väsentliga för fartygets säkerhet och framdrivning ska utrustas med två eller flera huvudkraftkällor. Huvudkraftkällornas effekt ska vara tillräcklig för att upprätthålla nämnda funktioner även om en av dessa kraftkällor är ur funktion. En av huvudkraftkällorna kan drivas av framdrivningsmaskineriet Andra fartyg än de som anges i punkterna och i vilka den elektriska strömmen är den enda kraftkällan för att upprätthålla de hjälpfunktioner som är väsentliga för fartygets säkerhet och framdrivning ska vara försedda med åtminstone en huvudkraftkälla med sådan kapacitet att nämnda funktioner kan upprätthållas Ett fartygs huvudkraftkälla och transformatorer ska ha tillräcklig effekt oberoende av framdrivningsmaskineriets och axelsystemets hastighet och varvtal 1) för att försörja alla mycket viktiga och viktiga anordningar som antas vara i samtidig drift vid full propellerdrift och att försörja den största möjliga belysning som krävs, 2) för att starta den största elmotorn med största startström under sådana startförhållanden som är de allra mest krävande. I detta fall får inga sådana spänningsfall eller frekvenssänkningar förekomma som kan orsaka att systemet faller ur fas, att generatorns drivmotor stannar eller att maskiner och aggregat som används oavsiktligt kopplas från nätet, och 3) för att säkerställa minimibehoven för ett passagerarfartygs boendeförhållanden, t.ex. tillredning av mat, kylanläggningarnas funktion, ventilation samt sanitets- och färskvattendistributionssystemets funktion Om huvudkraftkällan är en generator med spänning över 50 V ska dess regulator för matningsspänningen vara automatisk och den ska kunna 1) upprätthålla spänningen på en nivå som är 97,5 102,5 % av märkspänningen vid huvudtavlans skensystem vid tomgång och vid fullast samt vid alla eventuellt förekommande effektfaktorer, 2) begränsa spänningsvariationerna vid huvudtavlans strömskenor till mellan -15 % och +20 % av märkspänningen vid de största effekt- och strömvariationerna som förekommer vid normaldrift samt återföra spänningen till läget enligt underpunkt 1) inom 2 sekunder (gäller inte skadesituationer), och 3) upprätthålla en frekvens som är % av den nominella frekvensen vid jämn last, och % av nominell frekvens vid varierande, kortvarig last.

14 14 (49) Om endast ett batteri används för drift av den elektriska utrustningen i ett fartyg ska batteriet fungera utan ny uppladdning i 3 timmar och upprätthålla batterispänningen under urladdningstiden med en avvikelse på högst 12 % från märkspänningen. Tiden för uppladdningen får vara högst 6 timmar och samtidigt ska elförsörjningen till de elanordningar i fartyget som behövs vara tryggad Den totala harmoniska (THD) distorsionen orsakad av växelströmsspänningens vågform får inte överstiga 5 % av grundvågen Kopplingssystem: 1) i passagerarfartyg i inrikes fart med en längd av minst 24 m och med ett periodvis obemannat maskineriutrymme ska generatoraggregatet utrustas med automatiskt infasningssystem så att en reservgenerator startas automatiskt och kopplas in på huvudtavlan och så att fartygets framförande och styrning är fortsatt möjlig samt att väsentliga hjälpfunktioner startar automatiskt på nytt, 2) om huvudkraftkällorna inte är lämpliga för parallelldrift när de är inkopplade till gemensam skena ska ett inkopplingssystem som förhindrar parallelldrift användas. Lasten ska snabbt kunna överföras från en källa till en annan, 3) om växelströmsgeneratorer fungerar parallellt ska en infasningsanordning installeras i huvudtavlan, 4) om fartyget är försett med automatisk infasning ska även en manuell infasning finnas tillgänglig i reserv, 5) vid parallelldrift av växelströmsgeneratorer - ska effekten och den reaktiva effekten vara stabila vid olika belastningar, - får en generators överstigande ström inte vara högre än 20 % av märkströmmen, och - egenskaperna hos kraftmaskinernas varvtalsregulatorer ska vara sådana att den effekt de olika generatorerna alstrar vid parallelldrift fördelas i förhållande till generatorns märkeffekt, 6) vid likströmsgeneratorer ska kraftmaskinernas varvtalsregulatorer fördela den effekt de olika generatorerna alstrar vid parallelldrift i förhållande till respektive generators märkeffekt. 2.2 Nödkraftkällor för elenergi En nödkraftkälla med tillhörande nödtavla ska placeras utanför maskineriutrymmena ovanför det översta hela däcket i ett lättillgängligt utrymme akter om kollisionsskottet Nödkraftkällan ska ha kapacitet att försörja 1) nödbelysningen på surrningsplatserna för livbåtar, livflottar, beredskapsbåtar, räddningshjälpmedel (MOR, means of rescue) och sjösättningsredskap på däcket samt sjösättningsområdena för dessa på följande fartyg: fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet av minst 500 under minst 3 timmar, passagerarfartyg i inrikes fart inom fartområde III med en längd av minst 24 m och en bruttodräktighet under 500 under minst 3 timmar, passagerarfartyg i inrikes fart inom fartområde II med en längd av minst 24 m och en bruttodräktighet under 500 under minst 2 timmar,

TSFS 2009:98 SJÖFART

TSFS 2009:98 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare Innehåll Syfte...1 Tillämpning...1 Tillämplighet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.11.2007 KOM(2007) 737 slutlig 2007/0257 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:25 SFH 1.2.2.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg Innehåll Innehåll...1 1 kap. Allmänt...5 Tillämpningsområde...5

Läs mer

FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE

FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE FORTUMS ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER OCH ELPLANERARE Allmänna anvisningar 2 (19) FORTUM SÄHKÖNSIIRTO OY:S (FSS) OCH FORTUM ESPOO DISTRIBUTION OY:S (FED) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ELENTREPRENÖRER

Läs mer

Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970. Nr 13. Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970.

Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970. Nr 13. Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970. Serie A Utkom från trycket den 25 juni 1970 Nr 13 1970 Nr 13 SFH 1.2.1.7 Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg; given i Stockholm den 12 juni 1970. Sjöfartsverket har, med stöd av Kungl. Maj:ts

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 22/2002 rd) om godkännande av upphävandet av överenskommelsen angående finansiellt stöd åt ispatrulleringstjänsten

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2008:1-3 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2010:1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 1.1 Lagstiftning om elsäkerhet - en översikt... 3 1.2 Historik... 3 1.3

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO Energikompetens En rapport från Svensk Energi Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO December 2011 Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO UTGÅVA 1

Läs mer

Uppgörande av offertberäkningshandlingar

Uppgörande av offertberäkningshandlingar Uppgörande av offertberäkningshandlingar Elplanering för serviceboende Alexander Mangs Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för elektroteknik Vasa 2015 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång,

Förord. Kompletterande elsäkerhetsanvisningar för SSAB Borlänge/Finspång, Förord Oavsett starkströmsanläggningarnas omfattning och driftförhållanden är det angeläget att de för elsäkerheten ansvariga har tillgång till sådana kompletterande anvisningar som möjliggör tillämpning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 1107 1108 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 9 Kapitel 9.1 Giltighetsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon 9.1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Landström M/S Rosella

Landström M/S Rosella Landström M/S Rosella Lucas Andersson & Ronny Åkerback Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 2015/11 Maskinteknik Mariehamn 2015 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ.

Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ. 1(7) &.$76 /$''1,1*6/,.5,.7$5( Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Laddningslikriktaren (i fortsättningen kallad enbart likriktaren) är avsedd för inomhusuppställning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

Sårbarheten hos elektriska maskiner i lantbruket

Sårbarheten hos elektriska maskiner i lantbruket Uppdragsrapport Sårbarheten hos elektriska maskiner i lantbruket Tomas Johansson Uppdragsrapport från JTI Sårbarheten hos elektriska maskiner i lantbruket Tomas Johansson Ett projekt utfört på uppdrag

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2006:1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap. Tillämpningsområde...1 2 kap. Definitioner...5

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer