Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ."

Transkript

1 1(7) &.$76 /$''1,1*6/,.5,.7$5( Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4 Utformning $//0b17 Laddningslikriktaren (i fortsättningen kallad enbart likriktaren) är avsedd för inomhusuppställning och används normalt för matning av kontrollutrustning, motorer och liknande samt för laddning av stationens batteri. Vid installation i befintlig anläggning ska dimensionering av likriktare kontrolleras mot aktuell och framtida belastningssituation. Vid nyanläggning rekommenderas att dimensioneringen företrädesvis ingår i leverantörens totala systemansvar. För dimensioneringen i övrigt hänvisas till KATS 9.1. )81.7,216.5$9 Likriktaren ska kunna starta och drivas från ett vs-nät med kortslutningseffekten > 10 ggr likriktarens vs-märkeffekt. Likriktaren ska kunna slås till och från med strömställare på växelspänningssidan. Av strömställarens läge ska framgå om likriktaren är till- eller frånkopplad. Återfjädring tillåts ej. Likriktarens inkopplingsström vid starkt vs-nät får ej lösa säkring av snabb typ med märkström 2 ggr likriktarens vs-märkström. Detta gäller även vid kortvariga nätavbrott (< 1 s) samt inkoppling mot system med avbrott i batteriet. Likriktaren ska kunna drivas i parallelldrift med andra likriktare av samma typ.

2 2(7) Likriktarströmmen får inte pendla vid något statiskt belastningsfall. Gäller även vid parallelldrift med annan likriktare. Likriktaren ska var utförd för laddning med U-karakteristik (konstant spänning) alternativt IU-karakteristik (konstant ström till förutbestämd spänningsnivå uppnåtts sedan konstant spänning) samt vara försedd med anordning för strömbegränsning. Strömgränsen ska vara densamma som likriktarens avgivna märkström. Likriktaren ska vara försedd med anordningar för hålladdning och utjämningsladdning. Omkoppling ska ske med strömställare. Av strömställarens läge ska framgå vilket laddningssätt som är valt. Strömställaren ska dessutom ha en fri kontakt som är sluten i utjämningsladdningsläge. Kontakten är avsedd att blockera signaler till felsignalutrustningen. Utjämningsladdning ska kunna blockeras genom uppbrytning av en yttre krets. Då utjämningsladdning blockeras ska automatiskt hålladdning inkopplas. Funktionen ska förhindra utjämningsladdning, dels då batterirumsventilationen är otillräcklig, dels då stationsbelastningen är ansluten. Funktionen ska kunna kopplas bort t.ex. genom kortslutning av tillhörande plintar. Håll- och utjämningsladdningsspänningen ska vara separat inställbara. Fel i likriktarens inre styrkretsar ska ge nedstyrning av utspänningen. Spänningsfall i yttre kablar till batteri ska kompenseras. Detta ska ske genom anslutning av styrledningar i battericentral. Vid avbrott i eller kortslutning mellan yttre styrledningar får likriktaren inte i något driftfall avge högre spänning än 102% av inställd spänning. Detta ska innehållas även om styrledningarna är belastade med yttre övervakningsutrustning. För att kunna blockera signaler vid låg spänning ska likriktaren ha en fri kontakt ansluten till separata plintar. Vid ca 90% märkström och högre ska kontakten vara bruten. Vid mindre än 90% märkström ska den vara sluten. Återgångsförhållande ska vara bättre än 95%. Kontakten bör ej användas i stationer där korttidsströmmen kan överstiga likriktarens märkström. Alla likriktare ska ha en av strömställaren styrd kontaktor för till- och frånkoppling för att möjliggöra automatisk bortkoppling av likriktaren vid överspänning. Efter ett växelspänningsbortfall ska kontaktorn

3 3(7) automatiskt gå till när spänningen återvänder och strömställaren står i läge TILL. För trefaslikriktare ska signal kunna ges för fasström, som t ex p g a säkringsbrott eller likriktarfel avviker i storlek från övriga fasströmmar. Likriktarfel inkl utlöst likriktare ska ge signal till felsignalsystemet. Utrustningen får inte vara fläktkyld. 7(.1,6.$.5$9 ) UHVNULIWHURFK6WDQGDUGHU Följande föreskrifter gäller för laddningslikriktare. Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 1994:7. Följande standarder gäller för likriktare i tillämpliga delar. SS EN Halvledarströmriktare - Allmänna fordringar och nätkommuterade strömriktare - Del 1-1: Grundläggande fordringar. SS EN Halvledarströmriktare - Allmänna fordringar och nätkommuterade strömriktare - Del 1-3: Transformatorer och reaktorer. IEC 146 IEC SS SS SS EN SS Semiconductor Convertors. Övriga delar som är tillämpliga. Insulation coordination for equipment with low voltage system Part 1: Principles, requirements and tests. Laddningsbara batterier - Uppställning och ventilation. Reläskyddssystem - Hjälplikspäning för matning. Kapslingklasser Störmiljöklasser. Utrustningen ska i tillämpliga dela uppfylla kraven i KATS3.2. $OOPlQW Likriktaren ska vara funktionsduglig vid frekvens mellan 45 och 52 Hz och vid omgivningstemperatur mellan -5 o C och +40 o C.

4 4(7) Likriktarens likströmsuttag ska ha minst 2 Mohm isolationsmotstånd till jord och får ej per pol ha högre kapacitans till jord än 0,5 µf för att begränsa jordfelsströmmens inverkan på känslig utrustning. Den avgivna likströmmens växelströmskomponent genom batteriet vid hålladdning och en resistiv last på 50% får inte överstiga 1A effektivvärde per 50 Ah batterikapacitet. I detta värde ska även bidrag från belastningar i likströmsnätet inräknas. Pulsationsspänningen enligt SS får inte överstiga 10 % av den nominella spänningen. Endast stationära förhållanden beaktas. Störspänningar av transient natur anses inte ingå i ovan nämnda pulsationsspänning. Kurvformen kan vara godtycklig men spänningens momentanvärde får aldrig gå utanför likspänningens driftområde ( % i battericentral) med mer än 5 %. Vid oanslutet batteri får den tillåtna pulsationsspänningen inte överskrida ovan angivna värden. Detta gäller hela frekvensbandet. 6WDWLVNUHJOHUQRJJUDQQKHW Det statiska likspänningsvärdet vid hålladdningsdrift får ej avvika med mer än 0,5% från inställd likspänningsnivå vid en belastning som ligger mellan 0-100% av märkström. Detta ska innehållas vid variation av växelspänningen mellan 85% och 110% av märkspänning vid en frekvens mellan 49,5 och 50,5 och upp till 8% total övertonshalt hos den matande växelspänningen. Dessa krav ska uppfyllas vid omgivningstemperatur mellan +10 o C och +40 o C. Likriktaren ska förmå hålla strömgräns (märkström) mellan likspänningsgränser som motsvarar en cellspänning av 1,70-2,30 V vid växelspänningsvariation enligt ovan. Likspänningsnivån vid hålladdning beräknas som cellantalet multiplicerat med cellspänningen. För blybatteri ska normalt räknas med en cellspänning av 2,23V. Likspänningsnivån ska vara inställbar mellan 2,0-2,4 V. Likspänningsnivån vid utjämningsladdning beräknas som cellantalet multiplicerat med cellspänningen, varvid värdet på cellspänningen normalt ska vara 2,40 V. Utjämningsladdningsspänningen ska vara inställbar upp till 2,7 V/cell. '\QDPLVNUHJOHUQRJJUDQQKHW Den spänningsöversläng likriktaren tillåts ge upphov till under hålladdningsdrift vid momentan reduktion av lasten från 100 till 10%

5 5(7) av märkströmmen eller vid momentan förändring i matningsspänningen inom området 0-110% av märkspänningen får maximalt uppgå till 5% av likriktarens utspänning samt inte överstiga 0,5% efter 4 sekunder. 'DWD Inställning av hålladdningsspänningsnivå och utjämningsladdningsnivå ska täcka följande cellantal: 1RPLQHOOVSlQQLQJ %O\EDWWHULHUFHOOVS9 220 V celler 110 V celler 48 V celler 24 V celler Upplösningen ska vara sådan att inställning med noggrannhet enligt 3.3 kan ske. Ändring av utjämningsladdningsinställning får ej påverka hålladdningsnivån. Nominell växelspänning 3-fas 400V, 50 Hz alternativt 1-fas 230V, 50 Hz. Nominella likspänningar 220, 110, 48 eller 24 V vilket anges vid förfrågan. Tillåten avvikelse enligt 3.3. Störmiljö klass ML4 enligt SS och provad enligt provningsklass PL4. Likriktarens ljudnivå får normalt inte överskrida 60 db(a) mätt 1 m från likriktaren. Likriktaren ska ha en verkningsgrad > 85%. Hjälpkontakter på strömställare ska ha brytförmåga på minst 0,5 A vid 220 V LS och L/R=40 ms. 87)2501,1* (OHNWULVNDNUDY Likriktaren ska vara utrustad med följande: Huvudtransformator som ska vara en fulltransformator. Mätuttag ska finnas för mätning av spänningen i battericentralen. Anslutning ska vara 4 mm bananstift och det ska vara kortslutningsskyddat. Spänningen ska mätas via likriktarens

6 6(7) styrledningar. Mätuttaget ska vara försett med skylt med följande tecken och text: + ANSLUTNING FÖR VOLTMETER KLASS 0,2 ELLER BÄTTRE Amperemeter klass 2,5 eller bättre och voltmeter, som ska hålla klass 1,5 eller bättre. Voltmetern ska vara försedd med en skylt med följande text: FÅR EJ ANVÄNDAS FÖR SPÄNNINGSINSTÄLLNING Signallampor av långlivstyp en med klar eller vit lins som lyser då likriktaren är inkopplad till vs-nät och en med gul eller orange lins som lyser då utjämningsladdning pågår. Signallamporna kan ersättas med lysdioder. Manöver- och elektronikkretsar ska vara separat avsäkrade. Säkring ska vara lättåtkomlig. Likspänningssidans kraftkretsar får avsäkras i likriktaren. Växelspänningssidans kraftkretsar ska ej avsäkras i likriktaren. 0HNDQLVNDNUDY Likriktarens kapsling ska uppfylla lägst IP20 enligt SS EN Likriktaren ska vara utförd för anslutning av nedifrån kommande kablar. För kabelintag ska finnas förskruvning eller isolerad genomföring i syfte att avlasta kablarna. För större likriktare kan avlastningsanordningen utgöras av ankarskena vid vilken kablarna fästes medelst kabelklämmor. Växelströmssidans kabelintag ska medge anslutning av kabel med standararea närmast över minimiarean för likriktarens märkström. Likströmssidans kabelintag ska vara så beskaffat att man valfritt kan ansluta kabel med en eller flera parter per pol samt medge anslutning av följande kabelareor:

7 7(7) 10 mm 2 vid märkströmmar (ls) 15 A > 15 A och 60 A > 60 A och 125 A För större likriktare anges kabelarean av beställaren. Pluspol och minuspol ansluts med skilda kablar. Kopplingsplintarna ska sitta på lätt åtkomlig plats och vara så arrangerade att kabelanslutning kan ske utan svårighet. Kopplingsplintar för kraft ska vara dimensionerade för anslutning av kablar enligt ovan, dock lägst för 10 mm 2 och märkes N L1 L2 L3 och L+ L-. Kopplingsplintar för övriga yttre anslutningar ska vara frånskiljbara och för areor från 1 mm 2 till minst 4 mm 2. För skyddsjordning ska finnas en jordskena av koppar för anslutning av kabelmantlar med areor enligt ovan samt dessutom för anslutning av blank 35 mm 2 Cu-lina från jordlinenät. Plintar, jordskena, säkringar o dyl. ska vara entydigt märkta. Strömställare ska vara manövrerbara från likriktarens front. Strömställarna ska vara försedda med texten: respektive FRÅN - TILL HÅLLADDNING - UTJÄMNINGSLADDNING Om dessa funktioner är utförda som en enhet ska denna strömställare vara försedd med texten: FRÅN - HÅLLADDNING - UTJÄMNINGSLADDNING Donen för spänningsinställning enligt 4.1 ska vara utförda så att oavsiktlig ändring inte är möjlig. Donen ska var tydligt skyltade med texterna: respektive HÅLLADDNING UTJÄMNINGSLADDNING

8 8(7) Donen ska vidare vara lätt inställbara. Styrutrustning, t ex kretskort, ska vara monterad så att den lätt kan utbytas utan att andra komponenter behöver lossas. Påverkan från kraftpaketets kylluftsflöde samt placering nära farlig spänning ska undvikas. Potentiometer eller dylikt för inställning och trimning ska var lätt åtkomlig. Justeringsarbete ska kunna genomföras utan personfara. Skyltar som medföljer likriktaren ska ha svensk text.

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Bruksanvisning D8 95043/95043 spec. 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Innehåll SYSTEMÖVERSIKT 1 INSTALLATION 2 Kabelförläggning 2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO Energikompetens En rapport från Svensk Energi Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO December 2011 Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO UTGÅVA 1

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda; beslutade den

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter. om hur elektriska starkströmsanläggningar. utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter ELSÄK-FS Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur elektriska

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen 2001-01-01. Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar.

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter

14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter 1 [22] 14. LARM / SÄKERHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 121119 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T

Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Övergripande ändringsförteckning till kapitel T Många koder och rubriker, med tillhörande texter, har flyttats, strukits och förändras, allt för att få en struktur som är så användarvänlig som möjligt.

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer