AC International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC International 2011-2013"

Transkript

1 AC International Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för organisationen till det nybildade Regionförbundet för Västerbottens län. VästerbottensTurisms uppdrag är att samordna den turistiska marknadsföringen av Västerbottens län nationellt och internationellt, att koordinera vissa större länssatsningar, att uppmuntra och stödja företagsutveckling och produktutveckling, att ta initiativ till och genomföra insatser för kvalitets och miljösäkring, att vara projektägare för vissa länsövergripande projekt, att samla in och analysera statistik om länets turism och att vara länets kontaktorgan gentemot de nationella turistorganisationerna, för att skapa förutsättningar för en stark och effektiv rese och turistindustri i Västerbottens län! VästerbottensTurism har under 2000talet arbetat med fem projekt med medfinansiering ur EG:s strukturfonder: Destination Nord, Destination Nord 2, AC United, Gateway Nord, Res & Ät, (Interreg Botnia Atlantica) De två första projekten, Destination Nord och Destination Nord 2, avsåg en omstrukturering och effektivisering av marknadsföringen av turismen i länet. Det senare projektet var också ett resultat av projektet AC United, en utvecklingsprocess tillsammans med länets destinationer för att hitta former för samverkan mellan företags, destinations och regional nivå och att tydliggöra roll och ansvarsfördelning mellan dessa nivåer. Resultatet av AC United var en Länsstrategiplan för rese och turistindustrin i Västerbottens län, vars principiella innehåll fortfarande gäller. Bakgrunden till AC United var ambitioner i länet att samarbeta i turistfrågorna inom speciella geografier eller utifrån en tematisk avgränsning. Tärnafjällen, numera Hemavan Tärnaby, är sedan länge ett samarbetsområde som hanteras av Tärna PRförening. Guldriket som avsåg vissa besöksmål med koppling gruvindustriepoken i kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå var först på plan av de nya områdena. Därefter bildade Umeåregionen ett samarbete för Umeå kommun och de fem kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Lappmarken, senare Södra Lappland, med kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele kom därefter, Lycksele exkl Guldriket, Byske Laxdal i norra delen av Skellefteå kommun, Ammarnäs och Sorsele i Sorsele kommun lika så. Efter AC United tillkom Storuman/Stensele och övriga delar i Skellefteå kommun som egna områden för att täcka in hela länets yta. Skellefteå kommun har sedan dess överfört det turistiska ansvaret för hela Skellefteå kommun till bolaget Destination Skellefteå. Dessa tematiska eller geografiska samarbetsområden kom att benämnas destinationer. Guldriket finns ännu kvar som förening för de fyra kommunerna. En ny ekonomisk förening som bygger på Guldrikets ambitioner, Gold of Lapland, bildades 2005 för även kunna omfatta övrigt 1

2 näringsliv med turistisk anknytning i de fyra kommunerna, senare anslöt sig också Ostriket som består av besöksmål i Robertsfors och Skellefteå kommuner till Gold of Lapland. Byske Laxdal har sedan AC United fallit bort och området ingår nu i Destination Skellefteås geografi. Några viktiga resultat av AC United var bildandet av en Länssamordningsgrupp, bestående av destinationernas företrädare, Västerbottens Museum och VästerbottensTurism, för att hantera de löpande gemensamma frågorna. VästerbottensTurism gavs ansvar för samordningen av destinationernas verksamhet, och destinationer/kommuner gavs ansvar för samordning av kommunernas, företagens och övriga aktörers verksamhet inom sina geografier. En övergripande marknadsplan togs fram där ansvaret för marknadsföringen fördelades på så sätt att VästerbottensTurisms ansvar ligger på bearbetning av fjärrmarknaderna och att destinationernas och företagens ansvar ligger på de närliggande och på hemmamarknaderna. AC United följdes upp under 2008 i projektet AC United+ som en fördjupning av Länsstrategiplanen och innebar att när det gäller den mer kommersiellt inriktade verksamheten som riktar sig till fjärrmarknaderna så arbetar VästerbottensTurism direkt mot aktuella företag i så kallade affärsgrupper. I arbetet med AC United+ kom det också fram fyra affärsprojekt som ett stort antal aktörer i länet prioriterade för denna verksamhet. Dessa affärsprojekt är All Inclusive Winterland, Samiska Upplevelser, Fördjupad bearbetning av tyskspråkiga marknader och Charter från England. Länssamordningsgruppen kallas numer för Strategigruppen, den består av representanter för destinationer som har de berörda kommunernas mandat att företräda sin destination. Gruppens ansvar avser de mer övergripande frågorna för samarbetet inom länet. Ett viktigt resultat av AC United+ var också aktörerna i länet kom överens om att i de flesta sammanhang tillämpa ett gemensamt system för kvalitetssäkring av de företag och produkter som ingår i det gemensamma arbetet. Projektet Res & Ät som pågår fram till hösten 2011 är ett samarbete med Österbotten genom partnerskap med ÖsterbottensTurism för att utveckla Måltiden som koncept. I Res & Ät ingår insatser som värdskap, design, mat, storytelling för ett 50tal företag, med yttersta syfte att utveckla denna del av turistprodukten till en reseanledning. De övergripande tankarna bakom projekten AC United+ och Res & Ät är att bidra till ett mer professionellt agerande hos samtliga aktörer för att kunna attrahera internationella gäster. Projektet Gateway Nord är därtill ett sätt att göra verklighet av dessa tankar. Målet med Gateway Nord är att etablera charterflygtrafik från i första hand tysktalande länder till Västerbottens län. Utgångspunkten är dels ett partnerskap med VisitSweden AB, delägt bolag av staten och turistnäringen, i projektet B2B för bearbetning av tyskspråkiga marknader och dels ett pilotprojekt som genomfördes , Gateway Västerbottens län. Resultatet från pilotprojektet var så goda att ett nytt strukturfondsprojekt, Gateway Nord, formulerades för perioden med samma inriktning. Detta projekt har också gett goda resultat, resandevolymerna har fördubblats varje år mellan 2007 (295 pax), 2008 (695 pax) och 2009 (1420 pax) Dessutom har den samlade erfarenheten och insikten i vad som krävs i samarbetet med internationella researrangörer, vilken typ av turistprodukter, mottagande mm blivit mycket klar. Det är denna insikt som är huvudskälet till detta nya projekt, AC International. Den hårda konkurrensen på den internationella marknaden sätter fokus på hur vårt totala erbjudande måste utvecklas för att ha en chans och hur vi därigenom ska kunna ta en större del av en snabbt växande turism för att åstadkomma en regional utveckling och välmående turistföretag. 2

3 Principerna för traditionell distribution av turistprodukter nedan beskriver vilka roller som inblandade aktörer, eller funktioner, spelar. Researrangören i figuren är central för distributionen av turistprodukter på den internationella marknaden. Incomingarrangörer sätter samman så kallade paket där företagen levererar logimöjligheter (bo), restauranger (äta), resan (resa) och aktiviteter (göra). Dessa paket presenteras för och säljs in till researrangörer som placerar paketen i sina kataloger för försäljning, via resebyråer, till slutkunden. Bokningen sker i princip den andra vägen dvs resebyrån bokar hos researrangören som i sin tur bokar hos incomingarrangören som därefter bokar hos respektive enskilt företag, normalt sker detta i databaserade bokningssystem. Onlinebokning ansågs tidigare kunna ersätta denna struktur, men den har snarare stärkt researrangörsledet eftersom internet gjort det möjligt för gästen att jämföra paketerbjudanden från olika researrangörer. Konsumenternas snabbt växlande önskemål och intressen gör det dessutom nödvändigt att arrangörerna fortlöpande arbetar med att anpassa produkterna till marknaden. Detta har inneburit att arrangörernas arbete med att värdera och sätta samman olika produkterna blivit allt viktigare vilket också medfört högre krav på innehållet i de produkter som vi som län kan erbjuda. Att kunna skapa goda relationer med researrangörsledet är alltså en helt avgörande faktor för att lyckas. De kommersiella gästnätterna vid hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i norra Sverige ökar i princip varje år. Lågkonjunkturen under 2008/09 var ett hinder i verksamheten men den innebar total sett inte att den positiva trenden bröts. Långsiktigt har dock norra Sverige inte utvecklas i samma takt som övriga delar av landet. Sämre tillgänglighet på grund av stora avstånd vilket innebär en begränsad marknad, konkurrens om intresse för och resurser till andra viktiga näringar, brist på investeringsvilligt kapital och de svagheter som noterats i SWOTanalysen nedan är några av orsakerna. En helt avgörande förutsättning för den starka turistprodukten är tillgängligheten. Traditionellt har våra utländska gäster rest individuellt i bil eller i grupp med buss. Möjligheterna med flyg har varit att resa via Arlanda med de hinder som detta innebär med bagage, transfertider, anslutande flyg, höga priser etc. Lågprisflygets framväxt har dock inneburit en högre grad av prisdifferentiering hos de traditionella flygbolagen, men det är bara en mindre del av kapaciteten som säljs till lågpris och en researrangör kan inte tillämpa dessa priser i sitt paketutbud. Därför bedömer vi att charterflyg än så länge är den bästa transportmöjligheten för våra gäster, och den enda metod där vi har en god kontroll över marknadsföring, distribution och försäljning. Att understödja ett charterflyg innebär dock relativt stora krav på resurser vilket kräver att flyget resulterar i relativt stora volymer resenärer, vilket i sin tur kräver att vi kan leverera ett relativt stort utbud av turistprodukter. På senare tid har nya flyglinjer kommit till som inte följer det traditionella mönstret. Umeå Vasa Riga är en av dem som troligen inte resulterar inte i samma volymer koncentrerat till tydliga säsonger som charterflyget ger. För vissa nischprodukter riktade till enskilda och små grupper kan säkert dessa linjer användas men volymerna kommer att vara små bl a på grund av prisdifferentieringen. 3

4 Projektets grundidé är följande: Vår positiva turistiska utveckling kommer att avta om vi inte vidgar vår marknad internationellt. Fler utländska gäster innebär att gästernas förväntan (krav/önskemål) på oss ökar. Ökad förväntan innebär vi skaffar oss bättre kunskap. Ökad kunskap innebär att vi anpassar oss till gästernas förväntan. Anpassning innebär en bättre produkt. Bättre produkter innebär fler utländska gäster, men också fler svenska gäster. För att vi även i framtiden ska vara ett intressant alternativ nationellt och internationellt och för att vi ska kunna få del av den globala tillväxten inom rese och turistindustrin krävs att vår attraktionskraft är så hög att den överträffar de hinder som finns för utvecklingen. Tack vare våra förutsättningar i form av fin natur, relativt stabilt klimat, hög säkerhet och omvärldens bedömning att Sverige är världsbäst på Environmental sustainability (Travel & Tourism Competitiveness Report 2009) har vi en stark position. Men utan starka produkter får vi inga fördelar av detta. Vi är övertygade att om målsättningen är att vi ska utveckla länets turism så måste vi kunna erbjuda ett större antal internationellt konkurrenskraftiga turistprodukter på marknaden. Då kommer våra strävanden också att innebära att vi höjer nivån på hela vårt utbud. Denna logik ligger också bakom VisitSwedens verksamhet. De riktar enbart sin marknadsföring av svensk turism till prioriterade utlandsmarknader och till målgrupperna Den Globale Turisten och Det Globala Företaget. Projektet AC International är en process för företags och produktutveckling där kompetens, kvalitet, tillgänglighet, distribution och marknadsföring ska utveckla och bredda länets utbud för den internationella marknaden. Erfarenheterna från den verksamhet som genomförts eller pågår hos VästerbottensTurism eller hos andra aktörer är utgångspunkten för projektet. AC International ska vidareutveckla metoder och insatser och rikta dem till områden där det finns tydliga brister som idag är hinder för att skapa fler internationellt konkurrenskraftiga turistföretag i Västerbottens län och samtidigt bygga vidare på de insatser som genomförts i projektet Gateway Nord, Värdskapsprojektet m fl. Genom de överenskommelser som tidigare gjordes i AC United och Länsstrategiplanen är detta länets aktörers uppdrag till VästerbottensTurism. Insatserna är av den storleken att vi bedömer att befintliga turistföretag inte har de resurser som krävs för att på egen hand ta ansvar för utvecklingen. 4

5 2. Viktiga utgångspunkter för projektet 2.1 Turismens utveckling Turismens utveckling i Norrlandslänen * Totalt Index (1995) Gästnätter Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Sverige Marknadsandel Norrbottens län 4,22% 86 Västerbottens län 3,09% 88 Västernorrlands län 2,06% 100 Jämtlands län 3,47% 81 Utländska gästnätter Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Sverige Utländska gästnätter i Västerbottens län 2007** Gästnätter Andel Sverige ,3 Norge ,4 Tyskland ,2 Finland ,9 Nederländerna ,6 Danmark ,5 Polen ,4 Schweiz ,4 Totalt utland exkl Norge ,3 Utländska gästnätter i övriga Norrlandslän och i Sverige 2007, exkl Norge Västernorrland ,3 Jämtland ,7 Norrbotten ,2 Sverige ,2 * för 2008 och 2009 finns ingen motsvarande statistik pga omläggning av campingstatistiken vid SCB **marknader som bidrog med fler än gästnätter 2007 Av statistiken ovan kan konstateras att turismen i de fyra norrlandslänen inte utvecklas i samma takt som turismen i Sverige som helhet, detta gäller så väl på svensk som utländsk marknad. 5

6 Norrlandslänen har också en väsentligt lägre andel internationell turism om vi bortser från våra norska gäster. 2.2 Charterflyget till Västerbotten Charterflyget till Västerbottens län Charter Reguljärt Antal pax Antal pax 2007 Zurich Karlstad Umeå, 7 rotationer, kapacitet 100 pax = Zurich Karlstad Umeå, 7 rotationer, kapacitet 100 pax = ca Zurich Umeå, 7 rotationer, kapacitet 167 pax = ca ca Zurich Malmö Umeå, 7 rotationer, kapacitet 167 pax = ca 2300?? Hamburg Umeå, 7 rotationer, kapacitet pax = 700?? Risktagande För en researrangör är etableringen av en ny charterlinje alltid ett stort risktagande. Linjens utfall kan inte bedömas förrän efter 3 5 år då produkterna blivit kända på marknaden. Konkurrensen om researrangörernas intresse från mottagardestinationerna är mycket hård. Begränsningarna ligger i arrangörernas egen organisation för produkt och marknadsföringsarbete, arrangörens möjligheter till ekonomiskt risktagande, arrangörens position inom sitt produkt och marknadssegment mm. För att kunna attrahera researrangörerna krävs att de upplevelser vi kan erbjuda stämmer överens med det utbud som arrangörens normalt sett förmedlar till sina målgrupper. Därtill kommer att mottagardestinationen också kan stödja arrangörens marknadsföringsaktiviteter för att minska dennes risktagande, som också initialt är ett stort risktagande för mottagardestinationen. Ambitionen hos alla mottagardestinationer är att detta stöd successivt ska minska till en normal nivå efter etableringsfasen. Efter denna blir till sist då bedömningen hos båda parter hur den totala insatsen och risktagandet står i proportion till utfallet avgörande för linjens och samarbetets fortlevnad på sikt. Här kommer då inte enbart mottagardestinationens ekonomiska bedömning av utfallet ut av verksamheten att vara avgörande, utan också den strukturella påverkan som en utvidgad marknad kan ha för utvecklingen som detta projektförslag beskriver. 2.3 Produkter för internationell marknad En turistprodukt kan bestå av allt ifrån ett enskilt företag till en ganska stor mängd företag som levererar logi, restauranger, aktiviteter, transporter etc, besöksmål och evenemang, dvs ett paket. Det utbud som presenterats på den schweiziska marknaden har bestått av enbart flyg flyg och hyrbil, resenären väljer själv sin resrutt flyg, hyrbil och förbokande hotell, oftast en natt per hotell flyg, buss, hotell, aktiviteter, besöksmål för guidade grupper skräddarsydda paket enligt speciella önskemål 6

7 Från 2007 har antalet produkter som hittills funnits med i researrangörernas utbud på de tyskspråkiga marknaderna varierat från 7 till 20. Oberoende av hur produkterna paketerats så är det få företag i länet som arrangörerna byggt sina paket på. Under motsvarande tid har exempelvis de hotellföretag som ingått i paketen varierat från 6 till 12. Tendensen är att antalet företag som ingår i paketen blir färre, på schweizisk marknad från till Rimligen har försäljningen av paketen en avgörande betydelse för hur länge arrangören har dem med i sin försäljning. Av ett 150tal logianläggningar i länet bör rimligen fler än ett 10tal vara intressanta för en internationell marknad. 3. Aktuellt läge 3.1 SWOTanalys SWOTanalysen för AC International tar i huvudsak sin utgångspunkt i erfarenheterna från projekt och övriga aktiviteter under den aktuella strukturfondsperioden. Styrkor Umeå är etablerad som gateway och är känd destination bland researrangörer i Schweiz och Tyskland. VästerbottensTurism har god kunskap om flygets förutsättningar och goda kontakter med ett antal researrangörer. Våra kontakter med researrangörer kan utnyttjas för att förmedla know how. VästerbottensTurism har goda förutsättningar för att få fram resurser, bra kontaktnät. Chartern från Hamburg 2010 säljer "oväntat" bra även om Nordkap står för basförsäljningen. VisitSwedens personal på tyskspråkiga marknader känner länet väldigt väl. VisitSwedens internationella inriktning ger oss draghjälp i bearbetningen av utländska marknader. Kulturhuvudstadsåret 2014 skapar ett ökat intresse för länet på marknaden. I tider av klimathot och människors ökande intresse för hållbar utveckling bedöms våra delar av Europa skapa ett ökat intresse på marknaden. Vi har kommit långt i vårt arbete med värdskap Vi har goda erfarenheter från arbete kring turism & design Svagheter Få företag från Västerbottens län kommer med i utländska researrangörers utbud, bedömningen är följande faktorer bidrar till detta: o vi brister i attraktivitet standard på anläggningar, besöksmål, aktiviteter, service, värdskap, mat, design, tillgänglighet, "inte känt" o det finns brister i kunskap om våra produkter hos incoming och researrangörer o konkurrenssituationen är hård från kända besöksmål i norra Skandinavien o marknadsföringsstödet till researrangörerna minskar över tid Kunskapen i företagen om kraven för kommersiell distribution av produkter på svensk och utländsk marknad är bristfällig. Endast en liten del av länets turistföretag har tillräckliga resurser i form av kontakter, kunnande och produkter för att attrahera utländska researrangörer. Företagens engagemang, insikt, mognad och vilja är för låg. Brister på kapital för utvecklingsinsatser och investeringar. 7

8 Vi är okända bland researrangörer i andra länder än i Schweiz, Tyskland. Möjligheter Hot Nya reguljära flyglinjer som ex vis Air Baltic UmeåVasaRiga Efterfrågan finns för fler exportmogna produkter hos befintliga researrangörer Förmedla know how när det gäller värdskap, Mystery Shopping, analyser, samarbete med incoming och researrangörer, exportkunskap etc. Värdskapsprojektet metoden testas nu och fungerar i full skala fr o m Design Västerbottens projekt Turism & Design omgång 1 är genomförd, omgång 2 är på gång. ALMI finansiering, entreprenörskap Ett bra utfall av projektet innebär en morot och en trigger för icke deltagande företag Företagen brister i nödvändigt engagemang. Vårt mål att minska våra marknadsföringskostnader för charterflyget står i konflikt med researrangörernas strävan att minimera sitt risktagande, vilket kan innebära att de väljer att satsa på säkra kort i vår omgivning som exempelvis Norges fjordar, Nordkap, Icehotel Vi får inte ut ett resultat som står i paritet med insatserna. Insatser för näringen som står utanför projektet minimeras. 4. Syfte och mål Det övergripande syftet är att deltagande turistföretag i länet år 2014 är ska vara exportmogna och internationellt konkurrenskraftiga. Det övergripande målet är att öka mängden av större turistföretag från hela länet i internationella researrangörers produktutbud. 20 företag ska finnas med i utbudet inför Aktivitetsplan WP 1 Urval av och inbjudan till företag för deltagande i projektet Målet är att de företag som sedan 2007 funnits med i researrangörernas produktutbud på de tyskspråkiga marknaderna ska ingå i projektet. Därtill kommer de företag som aktivt deltar i VästerbottensTurisms marknadsföring av färdiga paket och i övriga aktiviteter. Personlig bearbetning av och riktade aktiviteter till företag att delta i projektet WP 2 Fortsatt samarbete med researrangörer på i första hand tyskspråkiga marknader kring charterflyget som morot för företagen att medverka i projektet Samarbetet med researrangörer i Schweiz och Tyskland kring charterflyget sedan 2007 med fördubblingar av resandevolymerna varje år har gett oss en stark position på marknaden och ska 8

9 fortsätta. Att finnas med produktutbudet i arrangörernas kataloger blir en viktig konkret målsättning för de deltagande företagen i projektet. Produktarbete i samarbete med arrangörerna. Hit räknas såväl produkter för sommar som för vintersäsong, aktiviteter riktade såväl till enskilda resenärer som till mötes och gruppresemarknaden. Konkreta insäljningsaktiviteter som visningsresor, workshops, mässor, PR och direkta marknadsföringsåtgärder i samarbete med researrangörerna WP 3 Inventering av de deltagande företagens förutsättningar och möjligheter I SWOTanalysen under Svagheter har vi ställt upp ett antal påståenden som rör turistprodukternas attraktivitet. Rimligen är svaren på dessa påståenden olika beroende på vilken turistprodukt eller vilket turistföretag som avses. För att utveckla produkten eller företaget är olika typer av insatser eller kombinationer av dem nödvändiga och vissa produkter och företag kräver mer insatser än andra. För att kunna specificera vilka insatser som faktiskt krävs genomförs en professionell bedömning av nödvändiga åtgärder. Bedömningen genomförs dels av de researrangörer som VästerbottensTurism samarbetar med när det gäller de marknadsmässiga frågorna, dels genom den kompetens som finns i och utanför länet i frågor som rör entreprenörskap, värdskap, design etc Genom samarbete med våra kontakter med researrangörer på utlandsmarknaden m fl värdera företagens förutsättningar i nuläget och vilka utvecklingsinsatser som krävs för att företagen ska bli intressanta som viktiga delar i vårt totala produktutbud ställt mot marknadens behov och efterfrågans utveckling. Utarbeta mallar för inventeringsarbetet WP 4 Verktyg för att åtgärda brister Inventeringen av företagens förutsättningar och möjligheter ger underlag för vilka åtgärder som krävs för att nå nivån internationellt konkurrenskraftiga företag. För var och en av de insatser som prioriteras tas verktyg fram för att komma till rätta med bristerna. Många av bristerna är tydliga idag och för de flesta av dem finns det också tillgängliga förslag till lösningar. så vitt kan bedömas idag Planering av och metoder för kompetensutvecklingsinsatser som rör entreprenörskap, turismlogik (omvärlds och marknadsanalys, kvalitetssäkring, paketering, distribution och försäljning, prissättning, provisioner mm), värdskap, design/tjänstedesign WP 5 Generella insatser riktade till alla företag i länet För att höja den generella nivån på vårt utbud kommer många av de insatser som kommer fram i inventeringarna ovan att gälla fler företag än de som deltar i projektet. Därför ska inte insatserna begränsas till dem som aktivt valt att delta i projektet, utan erbjudas alla. 9

10 Aktiviteter avser så vitt kan bedömas idag Kompetensutveckling kring entreprenörskap, turismlogik, värdskap WP 6 Riktade insatser till de deltagande företagen Inventeringen av de aktivt deltagande företagens förutsättningar och möjligheter kommer att visa på nödvändigheten av konkreta åtgärder. Hit hör attraktivitetshöjande åtgärder som investeringar, produktifiering, design, tjänstedesign och andra åtgärder som är mer eller mindre är unika för vart och ett av företagen. så vitt kan bedömas idag Fördjupad kompetensutveckling kring entreprenörskap, turismlogik och värdskap utifrån de krav som ställs från de researrangörer som projektet samarbetar med, design/tjänstedesign WP 7 Möjligheter till finansiering Allt företagande utgår företagets egen förmåga att skapa lönsamhet eller tilltro till framtida lönsamhet. Utifrån detta kan företaget göra strategiska val hur man planerar sin tillväxt och utveckling. Många företagare har ett stort behov av att göra genomgripande analys av sin lönsamhet och styra sina aktiviteter gentemot ökad lönsamhet för att sedan analysera hur man på bästa sätt kan finansiera företagets utveckling. Detta kan ske med hjälp av egna vinstmedel, lån eller tillskott av ägarkapital. I projektet kommer vi att erbjuda företagen, enskilt eller i grupp, en finansiell coach som gör en genomlysning av dessa frågor. Vi kommer hjälpa företaget att styra mot ökad lönsamhet och ge en inblick i vilka alternativa finansiella instrument som kan nyttjas. Idag finns ett stort antal regionala och nationella aktörer som kan erbjuder bidrag, lån eller ägarkapital. Finansieringscoachning WP 8 Säkra det understödjande systemet För att de internationella produkterna ska fungera när gästen kommer till oss krävs beroende på produktens innehåll ett stort antal fungerande understödjande resurser i form av reseledare eller guider när det gäller gruppresor, det krävs effektiv transfer från flygplatsen till hotellen eller destinationen i många sammanhang, det krävs hyrbilar för dem som bokat rundresor på egen hand, besöksmålet måste vara öppet för besök under aktuell period, information måste finnas osv. Detta understödjande system måste säkras för de resandevolymer som successivt tillkommer. Analys av brister i det understödjande systemet i samarbete med länets destinationer Skapa former för information mellan inblandade parter om besöksvolymer och efterfrågan på tjänster på kort och lång sikt 10

11 WP 9 Mät förändringarna Att mäta turism är en av de svårare vetenskaperna. Oftast är det lättare och ger bättre information att mäta förändringarna med en från början given metod för att bedöma åt vilket håll utvecklingen går. I projektet AC International ska därför projektet initialt genomföra en nulägesbeskrivning utifrån de insatser som projektet bedömer ska genomföras i inventeringsfasen och sedan successivt följa förändringarna under projektet gång som komplement till de traditionella mätmetoderna som gästnätter, resandevolymer, deltagande företag, antal produkter i researrangörernas kataloger osv. Nulägesanalys Ta beslut om vilka mätvärden som bäst beskriver projektets genomförande och effekter Ta fram verktyg för och genomföra utvärderingarna Återkommande presentera uppnådda resultat WP 10 Bredda samarbetet att omfatta fler researrangörer på fler marknader och med svenska företag och organisationer med samma ambitioner Det är viktigt över tid att söka fler partners bland researrangörerna för att undvika koncentrationen till ett fåtal och för att kunna bredda det produktutbud vi kan leverera. Vad betyder ex vis Air Baltics nav i Riga, vad betyder City Airlines nav i Göteborg, vad betyder Norwegians initiativ att diskutera direktflyg mellan större flygplatser i Norrland till hubbar i Centraleuropa, vad betyder det inkommande biltestarflyget till Arvidsjaur vintertid och hur kan detta utnyttjas på sikt och i samarbete med de researrangörer som idag säljer vinterupplevelser när flygplanen normalt sett går tomma, vad är möjligt när det gäller fler avgångar från fler flygplatser i Tyskland sommartid? Detta är möjligheter som vi ännu inte kunna ta tillvara i någon större utsträckning. Hittills har vårt utbud i princip innehållit paket och produkter för enskilda och grupper under sommarsäsongen. Charterflyg vintertid är en utmaning eftersom konkurrens då är betydligt hårdare från Alpländerna och norra Finland. Samtidigt ska vi söka fler partners bland researrangörerna för att undvika koncentrationen till ett fåtal och för att kunna bredda det produktutbud vi kan leverera. VisitSweden har i många regioner bildat partnerskap med bl a den regionala turistorganisationen, Swedavia och turistföretagen. En viktig faktor för att bilda dessa partnerskap är turistföretagens ekonomiska och personliga engagemang. Näringens ekonomiska medverkan kan inte växlas upp i ett strukturfondsprojekt, men skulle kunna avse mycket speciella insatser som skulle motivera ett partnerskap. Genom ett partnerskap med dessa organisationer skulle omvärldens syn på vårt utbud förbättras avsevärt. Följa flygets utveckling och bedöma vilka möjligheter som skapas för länets turism Söka partnerskap med researrangörer som är intresserade av att använda existerande och nya flyglinjer till vårt län och andra aktörer som kan bidra till en ökad tillgänglighet med flyg Förbereda och genomföra aktiviteter på marknaden med de researrangörer som ser flyget som en förutsättning för distribution och försäljning av våra turistprodukter. 11

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland

Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Tyska Resemarknaden B2B samarbete Strukturer Trender Potential för Småland Paketresan gör det möjligt att nå ut till utlandsmarknaden via VS och arrangörsledet Paketresan främjar exportmognaden internationella

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI

Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI Jämtland Härjedalen VISION MÅL STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser 1 Foto: Sandra Lee Pettersson Ju fler kockar desto bättre soppa 2 Ju fler kockar desto

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund 3 1.1 Utveckling av rese- och turistnäringen i Västerbottens län 3 1.2 Strategiplan för länsturistorganisationen

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Exportmoget Gotland Not yet!

Exportmoget Gotland Not yet! DestinationsArenan AB Annamari Thorell Mats Jansson 2014-09-09 Exportmoget Gotland Not yet! Rapport på uppdrag av Handel Gotland i samarbete med Svensk Handel och Region Gotland Innehåll 1 Exportmoget

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.

FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING. Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1. FÖRDJUPAD PROJEKTBESKRIVNING Internationalisering - export och försäljning av besöksnäringsprodukter från Dalarna VERSION 1.0 2011-02-24 Innehållsförteckning Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet...

Läs mer

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen

Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV TRANSPORTFÖRETAGEN, SLAO OCH STF... JUNI 2015 Tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen Case: Kirunafjällen Årefjällen GUSTAV BLOMQVIST MARTIN KARLSSON KARIN OLSSON Sammanfattning

Läs mer