AC International

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC International 2011-2013"

Transkript

1 AC International Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för organisationen till det nybildade Regionförbundet för Västerbottens län. VästerbottensTurisms uppdrag är att samordna den turistiska marknadsföringen av Västerbottens län nationellt och internationellt, att koordinera vissa större länssatsningar, att uppmuntra och stödja företagsutveckling och produktutveckling, att ta initiativ till och genomföra insatser för kvalitets och miljösäkring, att vara projektägare för vissa länsövergripande projekt, att samla in och analysera statistik om länets turism och att vara länets kontaktorgan gentemot de nationella turistorganisationerna, för att skapa förutsättningar för en stark och effektiv rese och turistindustri i Västerbottens län! VästerbottensTurism har under 2000talet arbetat med fem projekt med medfinansiering ur EG:s strukturfonder: Destination Nord, Destination Nord 2, AC United, Gateway Nord, Res & Ät, (Interreg Botnia Atlantica) De två första projekten, Destination Nord och Destination Nord 2, avsåg en omstrukturering och effektivisering av marknadsföringen av turismen i länet. Det senare projektet var också ett resultat av projektet AC United, en utvecklingsprocess tillsammans med länets destinationer för att hitta former för samverkan mellan företags, destinations och regional nivå och att tydliggöra roll och ansvarsfördelning mellan dessa nivåer. Resultatet av AC United var en Länsstrategiplan för rese och turistindustrin i Västerbottens län, vars principiella innehåll fortfarande gäller. Bakgrunden till AC United var ambitioner i länet att samarbeta i turistfrågorna inom speciella geografier eller utifrån en tematisk avgränsning. Tärnafjällen, numera Hemavan Tärnaby, är sedan länge ett samarbetsområde som hanteras av Tärna PRförening. Guldriket som avsåg vissa besöksmål med koppling gruvindustriepoken i kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå var först på plan av de nya områdena. Därefter bildade Umeåregionen ett samarbete för Umeå kommun och de fem kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Lappmarken, senare Södra Lappland, med kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele kom därefter, Lycksele exkl Guldriket, Byske Laxdal i norra delen av Skellefteå kommun, Ammarnäs och Sorsele i Sorsele kommun lika så. Efter AC United tillkom Storuman/Stensele och övriga delar i Skellefteå kommun som egna områden för att täcka in hela länets yta. Skellefteå kommun har sedan dess överfört det turistiska ansvaret för hela Skellefteå kommun till bolaget Destination Skellefteå. Dessa tematiska eller geografiska samarbetsområden kom att benämnas destinationer. Guldriket finns ännu kvar som förening för de fyra kommunerna. En ny ekonomisk förening som bygger på Guldrikets ambitioner, Gold of Lapland, bildades 2005 för även kunna omfatta övrigt 1

2 näringsliv med turistisk anknytning i de fyra kommunerna, senare anslöt sig också Ostriket som består av besöksmål i Robertsfors och Skellefteå kommuner till Gold of Lapland. Byske Laxdal har sedan AC United fallit bort och området ingår nu i Destination Skellefteås geografi. Några viktiga resultat av AC United var bildandet av en Länssamordningsgrupp, bestående av destinationernas företrädare, Västerbottens Museum och VästerbottensTurism, för att hantera de löpande gemensamma frågorna. VästerbottensTurism gavs ansvar för samordningen av destinationernas verksamhet, och destinationer/kommuner gavs ansvar för samordning av kommunernas, företagens och övriga aktörers verksamhet inom sina geografier. En övergripande marknadsplan togs fram där ansvaret för marknadsföringen fördelades på så sätt att VästerbottensTurisms ansvar ligger på bearbetning av fjärrmarknaderna och att destinationernas och företagens ansvar ligger på de närliggande och på hemmamarknaderna. AC United följdes upp under 2008 i projektet AC United+ som en fördjupning av Länsstrategiplanen och innebar att när det gäller den mer kommersiellt inriktade verksamheten som riktar sig till fjärrmarknaderna så arbetar VästerbottensTurism direkt mot aktuella företag i så kallade affärsgrupper. I arbetet med AC United+ kom det också fram fyra affärsprojekt som ett stort antal aktörer i länet prioriterade för denna verksamhet. Dessa affärsprojekt är All Inclusive Winterland, Samiska Upplevelser, Fördjupad bearbetning av tyskspråkiga marknader och Charter från England. Länssamordningsgruppen kallas numer för Strategigruppen, den består av representanter för destinationer som har de berörda kommunernas mandat att företräda sin destination. Gruppens ansvar avser de mer övergripande frågorna för samarbetet inom länet. Ett viktigt resultat av AC United+ var också aktörerna i länet kom överens om att i de flesta sammanhang tillämpa ett gemensamt system för kvalitetssäkring av de företag och produkter som ingår i det gemensamma arbetet. Projektet Res & Ät som pågår fram till hösten 2011 är ett samarbete med Österbotten genom partnerskap med ÖsterbottensTurism för att utveckla Måltiden som koncept. I Res & Ät ingår insatser som värdskap, design, mat, storytelling för ett 50tal företag, med yttersta syfte att utveckla denna del av turistprodukten till en reseanledning. De övergripande tankarna bakom projekten AC United+ och Res & Ät är att bidra till ett mer professionellt agerande hos samtliga aktörer för att kunna attrahera internationella gäster. Projektet Gateway Nord är därtill ett sätt att göra verklighet av dessa tankar. Målet med Gateway Nord är att etablera charterflygtrafik från i första hand tysktalande länder till Västerbottens län. Utgångspunkten är dels ett partnerskap med VisitSweden AB, delägt bolag av staten och turistnäringen, i projektet B2B för bearbetning av tyskspråkiga marknader och dels ett pilotprojekt som genomfördes , Gateway Västerbottens län. Resultatet från pilotprojektet var så goda att ett nytt strukturfondsprojekt, Gateway Nord, formulerades för perioden med samma inriktning. Detta projekt har också gett goda resultat, resandevolymerna har fördubblats varje år mellan 2007 (295 pax), 2008 (695 pax) och 2009 (1420 pax) Dessutom har den samlade erfarenheten och insikten i vad som krävs i samarbetet med internationella researrangörer, vilken typ av turistprodukter, mottagande mm blivit mycket klar. Det är denna insikt som är huvudskälet till detta nya projekt, AC International. Den hårda konkurrensen på den internationella marknaden sätter fokus på hur vårt totala erbjudande måste utvecklas för att ha en chans och hur vi därigenom ska kunna ta en större del av en snabbt växande turism för att åstadkomma en regional utveckling och välmående turistföretag. 2

3 Principerna för traditionell distribution av turistprodukter nedan beskriver vilka roller som inblandade aktörer, eller funktioner, spelar. Researrangören i figuren är central för distributionen av turistprodukter på den internationella marknaden. Incomingarrangörer sätter samman så kallade paket där företagen levererar logimöjligheter (bo), restauranger (äta), resan (resa) och aktiviteter (göra). Dessa paket presenteras för och säljs in till researrangörer som placerar paketen i sina kataloger för försäljning, via resebyråer, till slutkunden. Bokningen sker i princip den andra vägen dvs resebyrån bokar hos researrangören som i sin tur bokar hos incomingarrangören som därefter bokar hos respektive enskilt företag, normalt sker detta i databaserade bokningssystem. Onlinebokning ansågs tidigare kunna ersätta denna struktur, men den har snarare stärkt researrangörsledet eftersom internet gjort det möjligt för gästen att jämföra paketerbjudanden från olika researrangörer. Konsumenternas snabbt växlande önskemål och intressen gör det dessutom nödvändigt att arrangörerna fortlöpande arbetar med att anpassa produkterna till marknaden. Detta har inneburit att arrangörernas arbete med att värdera och sätta samman olika produkterna blivit allt viktigare vilket också medfört högre krav på innehållet i de produkter som vi som län kan erbjuda. Att kunna skapa goda relationer med researrangörsledet är alltså en helt avgörande faktor för att lyckas. De kommersiella gästnätterna vid hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i norra Sverige ökar i princip varje år. Lågkonjunkturen under 2008/09 var ett hinder i verksamheten men den innebar total sett inte att den positiva trenden bröts. Långsiktigt har dock norra Sverige inte utvecklas i samma takt som övriga delar av landet. Sämre tillgänglighet på grund av stora avstånd vilket innebär en begränsad marknad, konkurrens om intresse för och resurser till andra viktiga näringar, brist på investeringsvilligt kapital och de svagheter som noterats i SWOTanalysen nedan är några av orsakerna. En helt avgörande förutsättning för den starka turistprodukten är tillgängligheten. Traditionellt har våra utländska gäster rest individuellt i bil eller i grupp med buss. Möjligheterna med flyg har varit att resa via Arlanda med de hinder som detta innebär med bagage, transfertider, anslutande flyg, höga priser etc. Lågprisflygets framväxt har dock inneburit en högre grad av prisdifferentiering hos de traditionella flygbolagen, men det är bara en mindre del av kapaciteten som säljs till lågpris och en researrangör kan inte tillämpa dessa priser i sitt paketutbud. Därför bedömer vi att charterflyg än så länge är den bästa transportmöjligheten för våra gäster, och den enda metod där vi har en god kontroll över marknadsföring, distribution och försäljning. Att understödja ett charterflyg innebär dock relativt stora krav på resurser vilket kräver att flyget resulterar i relativt stora volymer resenärer, vilket i sin tur kräver att vi kan leverera ett relativt stort utbud av turistprodukter. På senare tid har nya flyglinjer kommit till som inte följer det traditionella mönstret. Umeå Vasa Riga är en av dem som troligen inte resulterar inte i samma volymer koncentrerat till tydliga säsonger som charterflyget ger. För vissa nischprodukter riktade till enskilda och små grupper kan säkert dessa linjer användas men volymerna kommer att vara små bl a på grund av prisdifferentieringen. 3

4 Projektets grundidé är följande: Vår positiva turistiska utveckling kommer att avta om vi inte vidgar vår marknad internationellt. Fler utländska gäster innebär att gästernas förväntan (krav/önskemål) på oss ökar. Ökad förväntan innebär vi skaffar oss bättre kunskap. Ökad kunskap innebär att vi anpassar oss till gästernas förväntan. Anpassning innebär en bättre produkt. Bättre produkter innebär fler utländska gäster, men också fler svenska gäster. För att vi även i framtiden ska vara ett intressant alternativ nationellt och internationellt och för att vi ska kunna få del av den globala tillväxten inom rese och turistindustrin krävs att vår attraktionskraft är så hög att den överträffar de hinder som finns för utvecklingen. Tack vare våra förutsättningar i form av fin natur, relativt stabilt klimat, hög säkerhet och omvärldens bedömning att Sverige är världsbäst på Environmental sustainability (Travel & Tourism Competitiveness Report 2009) har vi en stark position. Men utan starka produkter får vi inga fördelar av detta. Vi är övertygade att om målsättningen är att vi ska utveckla länets turism så måste vi kunna erbjuda ett större antal internationellt konkurrenskraftiga turistprodukter på marknaden. Då kommer våra strävanden också att innebära att vi höjer nivån på hela vårt utbud. Denna logik ligger också bakom VisitSwedens verksamhet. De riktar enbart sin marknadsföring av svensk turism till prioriterade utlandsmarknader och till målgrupperna Den Globale Turisten och Det Globala Företaget. Projektet AC International är en process för företags och produktutveckling där kompetens, kvalitet, tillgänglighet, distribution och marknadsföring ska utveckla och bredda länets utbud för den internationella marknaden. Erfarenheterna från den verksamhet som genomförts eller pågår hos VästerbottensTurism eller hos andra aktörer är utgångspunkten för projektet. AC International ska vidareutveckla metoder och insatser och rikta dem till områden där det finns tydliga brister som idag är hinder för att skapa fler internationellt konkurrenskraftiga turistföretag i Västerbottens län och samtidigt bygga vidare på de insatser som genomförts i projektet Gateway Nord, Värdskapsprojektet m fl. Genom de överenskommelser som tidigare gjordes i AC United och Länsstrategiplanen är detta länets aktörers uppdrag till VästerbottensTurism. Insatserna är av den storleken att vi bedömer att befintliga turistföretag inte har de resurser som krävs för att på egen hand ta ansvar för utvecklingen. 4

5 2. Viktiga utgångspunkter för projektet 2.1 Turismens utveckling Turismens utveckling i Norrlandslänen * Totalt Index (1995) Gästnätter Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Sverige Marknadsandel Norrbottens län 4,22% 86 Västerbottens län 3,09% 88 Västernorrlands län 2,06% 100 Jämtlands län 3,47% 81 Utländska gästnätter Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Jämtlands län Sverige Utländska gästnätter i Västerbottens län 2007** Gästnätter Andel Sverige ,3 Norge ,4 Tyskland ,2 Finland ,9 Nederländerna ,6 Danmark ,5 Polen ,4 Schweiz ,4 Totalt utland exkl Norge ,3 Utländska gästnätter i övriga Norrlandslän och i Sverige 2007, exkl Norge Västernorrland ,3 Jämtland ,7 Norrbotten ,2 Sverige ,2 * för 2008 och 2009 finns ingen motsvarande statistik pga omläggning av campingstatistiken vid SCB **marknader som bidrog med fler än gästnätter 2007 Av statistiken ovan kan konstateras att turismen i de fyra norrlandslänen inte utvecklas i samma takt som turismen i Sverige som helhet, detta gäller så väl på svensk som utländsk marknad. 5

6 Norrlandslänen har också en väsentligt lägre andel internationell turism om vi bortser från våra norska gäster. 2.2 Charterflyget till Västerbotten Charterflyget till Västerbottens län Charter Reguljärt Antal pax Antal pax 2007 Zurich Karlstad Umeå, 7 rotationer, kapacitet 100 pax = Zurich Karlstad Umeå, 7 rotationer, kapacitet 100 pax = ca Zurich Umeå, 7 rotationer, kapacitet 167 pax = ca ca Zurich Malmö Umeå, 7 rotationer, kapacitet 167 pax = ca 2300?? Hamburg Umeå, 7 rotationer, kapacitet pax = 700?? Risktagande För en researrangör är etableringen av en ny charterlinje alltid ett stort risktagande. Linjens utfall kan inte bedömas förrän efter 3 5 år då produkterna blivit kända på marknaden. Konkurrensen om researrangörernas intresse från mottagardestinationerna är mycket hård. Begränsningarna ligger i arrangörernas egen organisation för produkt och marknadsföringsarbete, arrangörens möjligheter till ekonomiskt risktagande, arrangörens position inom sitt produkt och marknadssegment mm. För att kunna attrahera researrangörerna krävs att de upplevelser vi kan erbjuda stämmer överens med det utbud som arrangörens normalt sett förmedlar till sina målgrupper. Därtill kommer att mottagardestinationen också kan stödja arrangörens marknadsföringsaktiviteter för att minska dennes risktagande, som också initialt är ett stort risktagande för mottagardestinationen. Ambitionen hos alla mottagardestinationer är att detta stöd successivt ska minska till en normal nivå efter etableringsfasen. Efter denna blir till sist då bedömningen hos båda parter hur den totala insatsen och risktagandet står i proportion till utfallet avgörande för linjens och samarbetets fortlevnad på sikt. Här kommer då inte enbart mottagardestinationens ekonomiska bedömning av utfallet ut av verksamheten att vara avgörande, utan också den strukturella påverkan som en utvidgad marknad kan ha för utvecklingen som detta projektförslag beskriver. 2.3 Produkter för internationell marknad En turistprodukt kan bestå av allt ifrån ett enskilt företag till en ganska stor mängd företag som levererar logi, restauranger, aktiviteter, transporter etc, besöksmål och evenemang, dvs ett paket. Det utbud som presenterats på den schweiziska marknaden har bestått av enbart flyg flyg och hyrbil, resenären väljer själv sin resrutt flyg, hyrbil och förbokande hotell, oftast en natt per hotell flyg, buss, hotell, aktiviteter, besöksmål för guidade grupper skräddarsydda paket enligt speciella önskemål 6

7 Från 2007 har antalet produkter som hittills funnits med i researrangörernas utbud på de tyskspråkiga marknaderna varierat från 7 till 20. Oberoende av hur produkterna paketerats så är det få företag i länet som arrangörerna byggt sina paket på. Under motsvarande tid har exempelvis de hotellföretag som ingått i paketen varierat från 6 till 12. Tendensen är att antalet företag som ingår i paketen blir färre, på schweizisk marknad från till Rimligen har försäljningen av paketen en avgörande betydelse för hur länge arrangören har dem med i sin försäljning. Av ett 150tal logianläggningar i länet bör rimligen fler än ett 10tal vara intressanta för en internationell marknad. 3. Aktuellt läge 3.1 SWOTanalys SWOTanalysen för AC International tar i huvudsak sin utgångspunkt i erfarenheterna från projekt och övriga aktiviteter under den aktuella strukturfondsperioden. Styrkor Umeå är etablerad som gateway och är känd destination bland researrangörer i Schweiz och Tyskland. VästerbottensTurism har god kunskap om flygets förutsättningar och goda kontakter med ett antal researrangörer. Våra kontakter med researrangörer kan utnyttjas för att förmedla know how. VästerbottensTurism har goda förutsättningar för att få fram resurser, bra kontaktnät. Chartern från Hamburg 2010 säljer "oväntat" bra även om Nordkap står för basförsäljningen. VisitSwedens personal på tyskspråkiga marknader känner länet väldigt väl. VisitSwedens internationella inriktning ger oss draghjälp i bearbetningen av utländska marknader. Kulturhuvudstadsåret 2014 skapar ett ökat intresse för länet på marknaden. I tider av klimathot och människors ökande intresse för hållbar utveckling bedöms våra delar av Europa skapa ett ökat intresse på marknaden. Vi har kommit långt i vårt arbete med värdskap Vi har goda erfarenheter från arbete kring turism & design Svagheter Få företag från Västerbottens län kommer med i utländska researrangörers utbud, bedömningen är följande faktorer bidrar till detta: o vi brister i attraktivitet standard på anläggningar, besöksmål, aktiviteter, service, värdskap, mat, design, tillgänglighet, "inte känt" o det finns brister i kunskap om våra produkter hos incoming och researrangörer o konkurrenssituationen är hård från kända besöksmål i norra Skandinavien o marknadsföringsstödet till researrangörerna minskar över tid Kunskapen i företagen om kraven för kommersiell distribution av produkter på svensk och utländsk marknad är bristfällig. Endast en liten del av länets turistföretag har tillräckliga resurser i form av kontakter, kunnande och produkter för att attrahera utländska researrangörer. Företagens engagemang, insikt, mognad och vilja är för låg. Brister på kapital för utvecklingsinsatser och investeringar. 7

8 Vi är okända bland researrangörer i andra länder än i Schweiz, Tyskland. Möjligheter Hot Nya reguljära flyglinjer som ex vis Air Baltic UmeåVasaRiga Efterfrågan finns för fler exportmogna produkter hos befintliga researrangörer Förmedla know how när det gäller värdskap, Mystery Shopping, analyser, samarbete med incoming och researrangörer, exportkunskap etc. Värdskapsprojektet metoden testas nu och fungerar i full skala fr o m Design Västerbottens projekt Turism & Design omgång 1 är genomförd, omgång 2 är på gång. ALMI finansiering, entreprenörskap Ett bra utfall av projektet innebär en morot och en trigger för icke deltagande företag Företagen brister i nödvändigt engagemang. Vårt mål att minska våra marknadsföringskostnader för charterflyget står i konflikt med researrangörernas strävan att minimera sitt risktagande, vilket kan innebära att de väljer att satsa på säkra kort i vår omgivning som exempelvis Norges fjordar, Nordkap, Icehotel Vi får inte ut ett resultat som står i paritet med insatserna. Insatser för näringen som står utanför projektet minimeras. 4. Syfte och mål Det övergripande syftet är att deltagande turistföretag i länet år 2014 är ska vara exportmogna och internationellt konkurrenskraftiga. Det övergripande målet är att öka mängden av större turistföretag från hela länet i internationella researrangörers produktutbud. 20 företag ska finnas med i utbudet inför Aktivitetsplan WP 1 Urval av och inbjudan till företag för deltagande i projektet Målet är att de företag som sedan 2007 funnits med i researrangörernas produktutbud på de tyskspråkiga marknaderna ska ingå i projektet. Därtill kommer de företag som aktivt deltar i VästerbottensTurisms marknadsföring av färdiga paket och i övriga aktiviteter. Personlig bearbetning av och riktade aktiviteter till företag att delta i projektet WP 2 Fortsatt samarbete med researrangörer på i första hand tyskspråkiga marknader kring charterflyget som morot för företagen att medverka i projektet Samarbetet med researrangörer i Schweiz och Tyskland kring charterflyget sedan 2007 med fördubblingar av resandevolymerna varje år har gett oss en stark position på marknaden och ska 8

9 fortsätta. Att finnas med produktutbudet i arrangörernas kataloger blir en viktig konkret målsättning för de deltagande företagen i projektet. Produktarbete i samarbete med arrangörerna. Hit räknas såväl produkter för sommar som för vintersäsong, aktiviteter riktade såväl till enskilda resenärer som till mötes och gruppresemarknaden. Konkreta insäljningsaktiviteter som visningsresor, workshops, mässor, PR och direkta marknadsföringsåtgärder i samarbete med researrangörerna WP 3 Inventering av de deltagande företagens förutsättningar och möjligheter I SWOTanalysen under Svagheter har vi ställt upp ett antal påståenden som rör turistprodukternas attraktivitet. Rimligen är svaren på dessa påståenden olika beroende på vilken turistprodukt eller vilket turistföretag som avses. För att utveckla produkten eller företaget är olika typer av insatser eller kombinationer av dem nödvändiga och vissa produkter och företag kräver mer insatser än andra. För att kunna specificera vilka insatser som faktiskt krävs genomförs en professionell bedömning av nödvändiga åtgärder. Bedömningen genomförs dels av de researrangörer som VästerbottensTurism samarbetar med när det gäller de marknadsmässiga frågorna, dels genom den kompetens som finns i och utanför länet i frågor som rör entreprenörskap, värdskap, design etc Genom samarbete med våra kontakter med researrangörer på utlandsmarknaden m fl värdera företagens förutsättningar i nuläget och vilka utvecklingsinsatser som krävs för att företagen ska bli intressanta som viktiga delar i vårt totala produktutbud ställt mot marknadens behov och efterfrågans utveckling. Utarbeta mallar för inventeringsarbetet WP 4 Verktyg för att åtgärda brister Inventeringen av företagens förutsättningar och möjligheter ger underlag för vilka åtgärder som krävs för att nå nivån internationellt konkurrenskraftiga företag. För var och en av de insatser som prioriteras tas verktyg fram för att komma till rätta med bristerna. Många av bristerna är tydliga idag och för de flesta av dem finns det också tillgängliga förslag till lösningar. så vitt kan bedömas idag Planering av och metoder för kompetensutvecklingsinsatser som rör entreprenörskap, turismlogik (omvärlds och marknadsanalys, kvalitetssäkring, paketering, distribution och försäljning, prissättning, provisioner mm), värdskap, design/tjänstedesign WP 5 Generella insatser riktade till alla företag i länet För att höja den generella nivån på vårt utbud kommer många av de insatser som kommer fram i inventeringarna ovan att gälla fler företag än de som deltar i projektet. Därför ska inte insatserna begränsas till dem som aktivt valt att delta i projektet, utan erbjudas alla. 9

10 Aktiviteter avser så vitt kan bedömas idag Kompetensutveckling kring entreprenörskap, turismlogik, värdskap WP 6 Riktade insatser till de deltagande företagen Inventeringen av de aktivt deltagande företagens förutsättningar och möjligheter kommer att visa på nödvändigheten av konkreta åtgärder. Hit hör attraktivitetshöjande åtgärder som investeringar, produktifiering, design, tjänstedesign och andra åtgärder som är mer eller mindre är unika för vart och ett av företagen. så vitt kan bedömas idag Fördjupad kompetensutveckling kring entreprenörskap, turismlogik och värdskap utifrån de krav som ställs från de researrangörer som projektet samarbetar med, design/tjänstedesign WP 7 Möjligheter till finansiering Allt företagande utgår företagets egen förmåga att skapa lönsamhet eller tilltro till framtida lönsamhet. Utifrån detta kan företaget göra strategiska val hur man planerar sin tillväxt och utveckling. Många företagare har ett stort behov av att göra genomgripande analys av sin lönsamhet och styra sina aktiviteter gentemot ökad lönsamhet för att sedan analysera hur man på bästa sätt kan finansiera företagets utveckling. Detta kan ske med hjälp av egna vinstmedel, lån eller tillskott av ägarkapital. I projektet kommer vi att erbjuda företagen, enskilt eller i grupp, en finansiell coach som gör en genomlysning av dessa frågor. Vi kommer hjälpa företaget att styra mot ökad lönsamhet och ge en inblick i vilka alternativa finansiella instrument som kan nyttjas. Idag finns ett stort antal regionala och nationella aktörer som kan erbjuder bidrag, lån eller ägarkapital. Finansieringscoachning WP 8 Säkra det understödjande systemet För att de internationella produkterna ska fungera när gästen kommer till oss krävs beroende på produktens innehåll ett stort antal fungerande understödjande resurser i form av reseledare eller guider när det gäller gruppresor, det krävs effektiv transfer från flygplatsen till hotellen eller destinationen i många sammanhang, det krävs hyrbilar för dem som bokat rundresor på egen hand, besöksmålet måste vara öppet för besök under aktuell period, information måste finnas osv. Detta understödjande system måste säkras för de resandevolymer som successivt tillkommer. Analys av brister i det understödjande systemet i samarbete med länets destinationer Skapa former för information mellan inblandade parter om besöksvolymer och efterfrågan på tjänster på kort och lång sikt 10

11 WP 9 Mät förändringarna Att mäta turism är en av de svårare vetenskaperna. Oftast är det lättare och ger bättre information att mäta förändringarna med en från början given metod för att bedöma åt vilket håll utvecklingen går. I projektet AC International ska därför projektet initialt genomföra en nulägesbeskrivning utifrån de insatser som projektet bedömer ska genomföras i inventeringsfasen och sedan successivt följa förändringarna under projektet gång som komplement till de traditionella mätmetoderna som gästnätter, resandevolymer, deltagande företag, antal produkter i researrangörernas kataloger osv. Nulägesanalys Ta beslut om vilka mätvärden som bäst beskriver projektets genomförande och effekter Ta fram verktyg för och genomföra utvärderingarna Återkommande presentera uppnådda resultat WP 10 Bredda samarbetet att omfatta fler researrangörer på fler marknader och med svenska företag och organisationer med samma ambitioner Det är viktigt över tid att söka fler partners bland researrangörerna för att undvika koncentrationen till ett fåtal och för att kunna bredda det produktutbud vi kan leverera. Vad betyder ex vis Air Baltics nav i Riga, vad betyder City Airlines nav i Göteborg, vad betyder Norwegians initiativ att diskutera direktflyg mellan större flygplatser i Norrland till hubbar i Centraleuropa, vad betyder det inkommande biltestarflyget till Arvidsjaur vintertid och hur kan detta utnyttjas på sikt och i samarbete med de researrangörer som idag säljer vinterupplevelser när flygplanen normalt sett går tomma, vad är möjligt när det gäller fler avgångar från fler flygplatser i Tyskland sommartid? Detta är möjligheter som vi ännu inte kunna ta tillvara i någon större utsträckning. Hittills har vårt utbud i princip innehållit paket och produkter för enskilda och grupper under sommarsäsongen. Charterflyg vintertid är en utmaning eftersom konkurrens då är betydligt hårdare från Alpländerna och norra Finland. Samtidigt ska vi söka fler partners bland researrangörerna för att undvika koncentrationen till ett fåtal och för att kunna bredda det produktutbud vi kan leverera. VisitSweden har i många regioner bildat partnerskap med bl a den regionala turistorganisationen, Swedavia och turistföretagen. En viktig faktor för att bilda dessa partnerskap är turistföretagens ekonomiska och personliga engagemang. Näringens ekonomiska medverkan kan inte växlas upp i ett strukturfondsprojekt, men skulle kunna avse mycket speciella insatser som skulle motivera ett partnerskap. Genom ett partnerskap med dessa organisationer skulle omvärldens syn på vårt utbud förbättras avsevärt. Följa flygets utveckling och bedöma vilka möjligheter som skapas för länets turism Söka partnerskap med researrangörer som är intresserade av att använda existerande och nya flyglinjer till vårt län och andra aktörer som kan bidra till en ökad tillgänglighet med flyg Förbereda och genomföra aktiviteter på marknaden med de researrangörer som ser flyget som en förutsättning för distribution och försäljning av våra turistprodukter. 11

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund 3 1.1 Utveckling av rese- och turistnäringen i Västerbottens län 3 1.2 Strategiplan för länsturistorganisationen

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer