Bostadsrattsforeningen MAJOLICA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrattsforeningen MAJOLICA"

Transkript

1 - Kommun ~~ ~ Stockholm ~- Brf Majolica Bostadsrattsforeningen MAJOLICA Styrelsen fdr harmed avge drsredovisning for rakenskapsdret 1 januari - 31 december Forvaltningsberattelse Foreningens andamdl Foreningen har till andamdl att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreningens hus uppldta bostadslagenheter och lokal under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Grundfakta om foreningen Bostadsrattsforeningen registrerades Foreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vdr fastighet Foreningens fastighet har forvarvats enligt nedan ~~ Fastig hetsbeteckning Forvarv Stengodset ~ 3 ~ ~ ~- - ~ ~- ~ ~~. ~~~ -~ Fastigheten ar fullvardesforsakrad genom Brandkontoret. Ansvarsforsakring ingdr for styrelsen. Byggnadens uppvarmning ar fjarrvarme. Byggnadsdr och ytor Fastigheten bebyggdes 1927 och bestdr av 1 flerbostadshus i 5 vdningar Fastighetens vardedr ar Byggnadens totalyta ar enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgor lagenhetsyta och144 kvadratmeter utgor lokalyta. Lagenheter och lokaler Foreningen uppldter 52 lagenheter och 1 lokal med bostadsratt samt 1 Iagenhet med hyresratt. Lagenhetsfordelningen for bostadsratter och hyresratter >5 rok v 1 rok 35 2 rok -- 3 rok 4 rok 5 rok '. Sid 1 (12)

2 Brf Majollca Byggnadens tekniska status Nedanstdende dtgarder har genomforts eller planeras. Wtgard -- - Rorstambyte Elstambyte Nya balkonger Fjarrvarmecentral Wrhg statusbedomn~ng OVK Stamspoln~ng Fonsterrenoverlng Ventllatlon Kommentar Fijrvaltning Foljande uppdrag har skotts av SBC Sveriges BostadsrattsCentrum: - Ekonomisk forvaltning - Lagenhetsforteckning - Teknisk forvaltning Medlemmar Antalet medlemslagenheter i foreningen ar 52 st Av foreningens medlemslagenheter har under dret 8 overlitits Under dret har styrelsen bev ljat 1 andrahandsuthyrning Foreningens policy for andrahandsuthyrning ar: Enligt Stadgar for brf Majolica 5 14 OverlAtelse- och pantsattningsavgift tas ut enligt stadgar. Overldtelseavgift betalas av kopare. Styrelsen Styrelsen har haft foljande samn nansattning: Kerstin Eva-Lena Carlsson Ledamot Michael Gheorghe Cristea Ledamot Carl-Johan Eric Engblom Ledamot Fredrik Alexander Holmquist Ledamot Anders Daniel lhlis Ledamot Magnus Svalenborn Ledamot Hans Jorgen Walden Ledamot Per Anders Florin Suppleant Styrelsen har under dret avhdllit 9 protokollforda sammantraden Revisorer Jorgen Schumacher Sid 2 (12)

3 Brf MajollCa Valberedning Valberedning har varit Michael Cristea och Fredrik Holmquist och Daniel lhlis och Carl-Johan Engblom och Eva-Lena Carlsson och Jorgen Walden och Magnus Svalenborn. Stammor Ordinarie foreningsstamma holls Vasentliga handelser under rakenskapsdret och utforda underhdllsarbeten Undercentral for fjarrvarme ar fardigstalld. Avtal med Filidelfiaforsamlingen avseende uppvarmning ar uppsagt. Vasentliga handelser efter rakenskapsdrets slut och planerade storre underhdllsarbeten Stuckaturarbeten pd fasad samt tatning av kungsbalkonger M61ning av pldttak i senare skede. Foreningens ekonomi Foreningens totala formogenhetsvarde per uppgick till kr och fordelas enligt medlemmarnas andel i bostadsrattsforeningen. Foreningen har lamnat kontrolluppgifter pd formogen hetsvardet till Skatteverket. Dispositionsforslag Forslag till behandling av ansamlad forlust Till foreningsstammans forfogande stir foljande medel drets resultat balanserad vinst fore reservering reservering till fond for yttre underhdll enligt stadgarna Styrelsen foresldr att medlen disponeras sd att i ny rakning overfores Belopp i dispositionsforslaget samt i resultat- och balansrakning med noter, ar utjamnade avseende oren, varfor i vissa fall summering kan sk~lja pd en krona. Betraffande foreningens resultat och stallning i ovrigt hanvisas till foljande resultat- och balansrakning, med noter. 1.v Sid 3 (12)

4 Brf Majol~ca Org nr RESULTATRAKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RORELSENS INTAKTER Arsavgifter och hyror Ovriga rorelseintakter Not 1 RORELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Ovriga driftskostnader Fastighetsskatt Ovriga forvaltnings- och rorelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RESLILTAT FRAN FINANSIELLA POSTER Ranteintakter Rantekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER S KAlT Statlig inkomstskatt Sid 4 (1 2)

5 Brf Malolica MATERIELLA AN~GGNINGST~LLG~NGAR Byggnader och mark Not 3 Pdgdende byggnation Not 4 Maskiner och inventarier Not 5 SUMMA ANIAGGNINGSTILLGANGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader Not 6 KASSA OCH BANK SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLCANGAR Sid 5 (12)

6 Brf Majol~ca EGET KAPITAL, AVSA~NINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser Uppldtelseavgifter Fond for yttre underhdll Not 7 Not 8 Ansamlad fijrlust Ansamlad forlust Arets resultat SUMMA EGET KAPlTAL AVSA~NINGAR Balkong fonder Not 9 ~NGFRISTIGA SKU LDER Skulder till kreditinstitut Not 10 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantorsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Forutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER Stallda sakerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 10 Ansvarsforbindelser inga inga /13 - w "& ---- dl-% "'

7 Brf Majohca Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprattats enligt Arsred~visnin~slagen och Bokforingsnamndens allmanna rid Samma redovisnings- och varderingsprinciper har anvants som foregiende dr. Foreningens fond for yttre underhdll redovisas i enlighet med Bokforingsnamndens allmanna rid (BFNAR 2003:4). Tillgdngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges. Avskrivningar pd anlaggningstillgdngar enl~gt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvardet och beraknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i procent tillampas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Fastighetsforbattringar Varmeanlaggning Maskiner lnventarier Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta Not I ARSAVGIFTER OCH HYROR Arsavg ifter Hyresintakter Not 2 RORELSENS KOSTNADER Fastig hetskostnader Fastig hetsskotsel en1 bestalln Snorojning MattvattIHyrmattor OVK Hissbesiktning Gdrd Serviceavta l Hiss Forbrukningsmateriel Sid 7 (12)

8 Brf Majollca Not 2 forts. Reparationer Lagen heter Tvattstuga Kallare Portar Lds VVS Varmeanlaggning Undercentral Elinstallationer Hiss Tak Fasad Gdrd Skador Taxebundna kostnader El Varme Vatten Vatten fast kostnad Sophamtning Grovsopor Returpapper Klottersanering 0vriga driftskostnader Forsa kring Sjalvrisk Kabel-TVISatellit-TV Fastighetsskatt Ovriga forvaltnings- och rorelsekostnader Data kommunikation Postbefordran In kasso/betalningsforelaggande Revisionsarvode extern revisor Forvaltningsarvode Arvode SBC ovrigt Fastighetsforvaltning Juridik Forvaltningsarvoden ovriga Administration Foreningsavgifter Medlemsavgift SBC ek for Ovriga driftskostnader Anstallda och personalkostnader Foreningen har inte haft ndgon anstalld Sid 8 (12)

9 Brf Majolica Not 2 forts. Foljande ersattningar har utgdtt Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Forbattringar Maskiner lnventarier TOTALT RORELSENS KOSTNADER Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvarden Vid drets borjan Nyanskaffningar Utgdende anskaffningsvarde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid drets borjan Wrets avskrivningar enligt plan Utgdende avskrivning enligt plan Planenligt restvarde vid drets slut I planenligt restvarde vid drets slut ingdr mark I ned Taxeringsvarde Taxeringsvarde byggnad Taxeringsvarde mark Fastighetens taxeringsvarde ar uppdelat enligt foljande Bostader Lokaler Not 4 PAGAENDE BYGGNATION Pdgdende om- och tillbyggnad Sid 9 (12)

10 Brf Majolica Not 5 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvarden Vid drets borjan Utgaende anskaffningsvarde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid Zrets borjan Arets avskrivningar enligt plan Utgaende ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvarde vid Brets slut Not 6 FORUTBETALDA KOSTNADER Kabel-TV Forsa kring Avg ift Not 7 EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser UpplZtelseavgifter Belopp vid Brets utgbng Fond for yttre underhdll enligt not Summa bundet eget kapital Disposition av foregbende Brs resultat Forandring en1 stammans Belopp vid under Bret beslut Brets inging Ansamlad forlust Ansamlad forlust Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not 8 FOND FOR YlTRE UNDERHALL Vid drets borjan Reservering enligt stadgar Vid drets slut Sid 10 (1 2)

11 Brf Majollca Not 9 AVSATNINGAR 0vriga fonder Balkong fonder Vid drets slut Summa avsattningar Not 10 Rantesats SKULDER TILL KREDlTlNSTlTUT SBAB 4,07 % SBAB t o m 18/12-08, SE-Banken 4,75 % Bolin SE-Banken BoLin 4,20 % SE-Banken BoLin 4,22 % Summa skulder till kreditinstitut Belopp Belopp Villkors andringsdag Rorligt Rorligt Rorligt Rorligt Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 11 LlPPLLlPNA KOSTNADER Varme Vatten Extern revisor 2005 Extern revisor 2006 Extern revisor 2007 Styreslearvode Sociala avgifter Linerantor Grovsopor El Avg if t Forsa kring Sid 1 1 (1 2)

12 Brf Majolica STOCKHOLM den I L Kerst~n Eva-Lena Carlsson \) /--- < - ---u,- Anders Dan~el lhl~s Fredrik Alexander hgmqust '4 - :x,,, /y -5, ', PAagnu&valen born Min revlsionsber,3ttelse har I2mnats den Jorgen SchumachJer Auktortserad revisor

13 Till foreningsstamman i Bostadsrattsforeningen Majolica 0rg.nr Jag har granskat irsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Bostadsrattsforeningen Majolica for ir Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen och for att irsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av firsredovisningen. Mitt ansvar ar att uttala mig om irsredovisningen och forvaltningen pi grundval av min revision. Revisionen har utfirts i enlighet rned god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag planerat och genomfort revisionen for att rned hog men inte absolut sakerhet forsakra mig om att irsredovisningen inte innehiller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingir ocksi att prova redovisningsprincipema och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nar den upprattat irsredovisningen samt att utvardera den samlade informationen i tirsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, itgarder och firhillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Jag har aven granskat om nigon styrelseledamot pi annat satt handlat i strid rned bostadsrattslagen, irsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan. Arsred~visnin~en har upprattats i enlighet rned irsredovisningslagen och ger en rattvisande bild av fireningens resultat och stallning i enlighet rned god redovisningssed i Sverige. Forvaltningsberattelsen ar forenlig rned irsredovisningens ovriga delar. Jag tillstyrker att foreningsstamman faststaller resultatrikningen och balansrakningen for foreningen, behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsiret. Stockholm den 15 maj 2008 Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer