PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Kerstin Persson (S) tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S) Jens Westring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Björn Pettersson, teknisk chef Ann-Margret Ringnér, folkhälsostrateg Leif Nilsson, chef för mottagningsavdelningen Inger Nejdebring, informatör Kerstin Persson Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Kerstin Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (17) Innehållsförteckning: 85 Kurser och konferenser 86 Cykelled Brorödsvägen 87 Skrivelse angående gång- och cykelvägar i Ljungbyhed 88 Kungsleden, kommunal va-försörjning 89 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012, Rapport för Klippans kommun 90 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och unga 91 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa 92 Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommun 93 Kollektivtrafik till besöksplatser i Klippans kommun som saknar resmöjligheter 94 Regionbuss 520 försvinner från Klippan 95 Vänortssamarbete Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut 97 Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (17) 85 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Sveriges Kommuner och Landsting Det medskapande ledarskapet. Seminariedag för att inspirera och introducera till ett medskapande förhållningssätt i utvecklingsoch förändringsprocesser. För förtroendevalda och tjänstemän. Stockholm Region Skåne Mötesplats: Skåne. Samtal om Skånes framtid och målbild 2030, efter genomförda kommundialoger. Malmö Hässleholms kommun Europaforum Hässleholm: Tyskland Europas framtid. Hässleholm Medelpunkten Överläggningar/samråd angående förbundets verksamhet och ekonomi. Förtroendevalda från Kommunstyrelse och facknämnd samt ansvariga förvaltningschefer. Klippan Socialdepartementet En dag om hemlöshet. Bostaden som mål eller medel? Malmö m.fl. Samer i Syd Urfolkens dag. Samer i Syd önskar kommunens medverkan som gäst vid firandet. Klippan Beslutsunderlag Kursinbjudningar Arbetsutskottets beslut Madeleine Atlas, Kerstin Persson, Bengt Svensson och Kenneth Dådring medges delta i Mötesplats: Skåne. Rune Persson representerar kommunen vid Urfolkens dag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (17) 86 Cykelled Brorödsvägen KS Ärendet Styrelsen i Broröds (väg-)samfällighetsförening föreslår i en skrivelse att en asfalterad cykelled anordnas från väg 21 till Ljungbyhed. Den tänkta sträckningen är Vedby-Söndraby IP-Brorödsvägen-Herrevadskloster-Ljungbyhed, och med möjlig förlängning till Skäralid. Förslaget innebär att använda befintlig väg och asfaltera den del av föreningens väg som är grusväg idag. Sedan tidigare har fyra objekt föreslagits för Trafikverket/Region Skåne att ingå i Cykelvägsplanen : 1. GC-väg Östra Ljungby Gråmanstorp. 2. GC-väg längs länsväg 1826 (Kopparmöllevägen), Stidsvigsvägen Fotbollsplanen. 3. GC-väg längs väg 1865, sträckan Brohuset/väg 108 Riseberga by. 4. GC-väg längs väg 1865, Färingtofta by Snälleröds IP. Byggande av dessa GC-vägar kräver numera att kommunen betalar halva byggkostnaden. Drift och underhåll beostar och utför dock Trafikverket. Tyvärr har statens anslag för GC-vägsbyggande varit små, vilket har medfört att gällande cykelvägsplan nu har förverkligats till ungefär hälften. Det aktuella ärendet kan hanteras genom att utöka kommunens lista över förslagsobjekt med ytterligare ett objekt. Beslutsunderlag Skrivelse från Broröds Samfällighetsförening Tekniska förvaltningens yttrande Arbetsutskottets beslut Styrelsen i Broröds Samfällighetsförening meddelas som svar på skrivelsen om asfalterad cykelled att kommunen försöker få in förslaget för att utredas i kommande Cykelvägsplan för Skåne. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (17) 87 Skrivelse angående gång- och cykelvägar i Ljungbyhed KS Ärendet PRO i Ljungbyhed föreslår att en GC-väg utreds längs med väg 13, mellan friluftsbadet i Ljungbyhed och Spången. Sedan tidigare har fyra objekt föreslagits för Trafikverket/Region Skåne att ingå i Cykelvägsplanen : 1. GC-väg Östra Ljungby Gråmanstorp. 2. GC-väg längs länsväg 1826 (Kopparmöllevägen), Stidsvigsvägen Fotbollsplanen. 3. GC-väg längs väg 1865, sträckan Brohuset/väg 108 Riseberga by. 4. GC-väg längs väg 1865, Färingtofta by Snälleröds IP. Byggande av dessa GC-vägar kräver numera att kommunen betalar halva byggkostnaden. Drift och underhåll beostar och utför dock Trafikverket. Tyvärr har statens anslag för GC-vägsbyggande varit små, vilket har medfört att gällande cykelvägsplan nu har förverkligats till ungefär hälften. Det aktuella ärendet kan hanteras genom att utöka kommunens lista över förslagsobjekt med ytterligare ett objekt. Beslutsunderlag Skrivelse från PRO i Ljungbyhed Tekniska förvaltningens yttrande Arbetsutskottets beslut PRO i Ljungbyhed meddelas som svar på skrivelsen att kommunen försöker få in förslaget för att utredas i kommande Cykelvägsplan för Skåne. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (17) 88 Kungsleden, kommunal va-försörjning KS Ärendet Länsstyrelsen i Skåne har förelagt Klippans kommun att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter längs med Kungsleden, efter att boende utmed Kungsleden inkommit med klagomål. Klippans kommun har i en skrivelse bemött länsstyrelsens argumentation, och redogjort för hur ärendet hanterats under de år det varit aktuellt. Redan 2007 erbjöds fastighetsägarna i området närmast Stidsvig en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, under förutsättning att ett tillräckligt antal var beredda att låta ansluta sina fastigheter. Endast ett fåtal var dock intresserade, och frågan föll därmed. Vid en ev. utbyggnad skulle sannolikt särtaxa behöva tillämpas, eftersom markförhållandena i området är besvärliga. I tidigare beslut har taxenivåer på dubbla VA-taxan diskuterats. Länsstyrelsens föreläggande avser en sträcka på 2,3 km längs Kungsleden och att VA-anläggning ska vara tagen i drift vid tre skilda tillfällen för de tre etapper som anvisas. Det ifrågasätts om det är tekniskt möjligt att genomföra utbyggnaden i tid för att uppfylla länsstyrelsens första tidsgräns. Ett anordnande av allmän VA-anläggning innebär att samtliga fastighetsägare inom området har att betala anslutningsavgift utifrån fastställd taxa. Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut Arbetsutskottets beslut 1. Kommunjuristen och tekniske chefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till överklagande inför nästa sammanträde med Arbetsutskottet. 2. Tekniske chefen får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa antalet berörda fastigheter i område A, samt antalet fast boende. 3. I det fall det blir en utbyggnad kan en särtaxa komma att tillämpas, vilket kan innebära ekonomiska belastningar även för de fastighetsägare som enbart använder sin fastighet för fritidsändamål. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 7 (17) 89 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012, Rapport för Klippans kommun KS Ärendet Ann-Margret Ringnér redovisar folkhälsorapport barn och unga i Skåne med ett antal skilda parametrar, där en särredovisning har gjorts som bryter ner resultatet för Klippans kommun. Ett utvalt tvärsnitt av frågorna redovisas i rapporten. Folkhälsoenkäten är den första som är gjord gällande skolelevers övergripande hälsa, vilket innebär att ingen jämförbar statistik finns bakåt i tiden. I rapporten redovisas svar från elever i årskurs sex och nio samt från gymnasieskolans årskurs två. Av rapporten kan utläsas att mobbningen är betydligt högre i Klippan bland pojkar i åk 6, alkoholkonsumtionen bland Klippans ungdomar är betydligt högre än skånesnittet och Klippans gymnasieelever har en lägre tillit till andra människor än skånesnittet. Gymnasieeleverna har å andra sidan en högre framtidstro. Beslutsunderlag Folkhälsorapport Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 8 (17) 90 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och unga KS Ärendet Kommunfullmäktige i Klippans kommun fattade beslut om att medge Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande åtta barn/ungdomar i form av ett ettårigt avtal och att mottagandet skulle ske i form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun. Boendet, som är beläget i Örkelljunga kommun, startade i mars månad 2012 och verksamheten har tagit emot ensamkommande pojkar med en fördelning av åtta för Klippan och åtta för Örkelljunga. Efter knappt ett år är den förste av dessa nu på väg att flytta till en utslussningslägenhet vilket är framgångsrikt för verksamheten. Avtalet med Migrationsverket upphörde att gälla och såväl Klippans kommun som Örkelljunga kommun har blivit uppvaktade av Länsstyrelsen och Migrationsverket för att teckna nytt avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga, då man ser ett fortsatt högt antal som anländer till Sverige. Socialförvaltningen har fått information från Länsstyrelsen om att det troligen kommer en tvingande lagstiftning från den 1 januari 2014 för mottagande av barn. Denna gör att nya överenskommelser om visst-antal-barn måste ha skett fullt ut innan den årsskiftet och kommer i så fall därefter att gälla under 12 månader (dvs kommunen får ett helt årsbelopp) men själva mottagandet måste ha fullgjorts innan 1 januari Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll Arbetsutskottets beslut Socialnämnden uppmanas att i avtalen med Migrationsverket säkerställa att eftersläpningarna i ersättningarna minskar till normala tider. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Socialnämnden medges teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande högst åtta barn/ungdomar före och att mottagandet sker i form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun. 2. Socialnämnden medges att efter fortlöpande teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar i den omfattning nämnden anser lämpligt, dock högst tio platser/år, med hänsyn till möjligheterna att skapa en bra integrationsmiljö i Klippans kommun. Formen för mottagandet kan ske inom gruppboende alternativt familjehem. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 9 (17) 91 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa KS Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Christian Hendlertz m.fl. (SD) att Socialnämnden får i uppdrag att genast kartlägga de hemlösa i Klippans kommun och att utreda de hemlösas behov i kommunen. I frågan om hemlöshet är det praxis att skilja mellan dels hemlöshet för dem som saknar bostad och dels hemlöshet för dem som saknar tak över huvudet. När det gäller den senare kategorin har det under åren av och till funnits någon person som skulle kunna definieras till den kategorin, såvitt är känt inom socialtjänsten. Om det skulle inträffa en sådan situation löser vanligen den enskilde sitt boende genom anhöriga, hos bekanta/kompisar eller på annat sätt. Socialtjänsten kan då och då behöva hjälpa till med boende på vandrarhem eller hotell (barnfamiljer) om det inte finns andra möjligheter i avvaktan på ett permanent boende. Socialtjänsten har ett bra samarbete med bostadsbolagen och har regelbundna möten för att förebygga bostadsproblematik. Det finns situationer då Socialnämnden kan nödgas bevilja ett tidsbegränsat förstahandskontrakt om vederbörande haft betalningssvårigheter eller har andra omfattande skäl till att inte direkt kunna teckna ett eget kontrakt. Denna biståndsform har ökat de senaste åren. Bostad Först är en modell framtagen i USA för at åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet och som börjat praktiseras i Sverige. Modellen utgår från grundtanken att en egen bostad är en nödvändig förutsättning för att kunna rehabiliteras som exempelvis missbrukare eller för personer med s.k. dubbeldiagnoser. Den enskilde erbjuds socialt och annat stöd från exempelvis Region Skånes lokala resurser, i den egna bostaden. Modellen har varit framgångsrik i USA. Modellen har även rönt framgång i andra mordiska länder där man nu praktiserar Bostad Först. Ett näraliggande exempel med betydligt svårare social problematik än Klippan är Helsingborgs stad. Företrädare för Socialförvaltningen har nyligen gjort ett studiebesök i Helsingborg. Avsikten är att utveckla det samrodnade sociala stödet ofta i samverkan med Regionens verksamheter med ledning från kommuner som redan prövat Bostad först. Modellen måste anpassas till lokala förhållanden och välfärdssystemet för att fungera. Därför har exempelvis Stockholms Stadsmission tillsammans med Stockholms Stad ett pågående försök i Stockholm. Erfarenheten är att Bostad Först fungerar. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 10 (17) Utvärderingar visar att fördelarna med Bostad Först är flera. En är större chans till framgångsrik rehabilitering genom att man kan koncentrera resurser på dem som har stora behov. Förutsättningar för modellen är att skräddarsydda resurser ställs till förfogande i samband med att den enskilde personen får et lägenhetskontrakt. Beslutsunderlag Motion Förbättra situationen för kommunens hemlösa (bilaga Au 91/13) Protokollsutdrag Socialnämnden Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Motionen anses besvarad med Socialnämndens yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 11 (17) 92 Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommun KS Ärendet Avgiften för trygghetslarm inom Klippans kommun har under flera år legat på en kostnad av 150 kronor i månaden för den enskilde. Denna avgift behöver ses över då tekniken för trygghetslarm förändrats och lösningarna för att kunna skapa trygghet har blivit dyrare. Efter en omvärldsanalys har Socialnämnden kommit fram till följande förslag till avgifter: Vanliga analoga/digitara trygghetslarm 200:- IP/Bredbands trygghetslarm 200:- GSM trygghetslarm inkl abonnemang 300:- Byte från analogt/digitalt till GSM trygghetslarm (engång) 425:- Beslutsunderlag Protokollsutdrag Socialnämnden Arbetsutskottets beslut (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Ärendet lämnas utan eget förslag till Kommunstyrelsen. 2. Socialförvaltningen kompletterar ärendet med en jämförelse omfattande närliggande kommuner, som bifogas till Kommunstyrelsen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 12 (17) 93 Kollektivtrafik till besöksplatser i Klippans kommun som saknar resmöjligheter KS Ärendet Region Skåne har beslutat att avsätta ett årligt anslag för att kunna underlätta resor till sevärdheter/rekreationsområden som idag saknar kollektivtrafik. Medlen är ne fortsättning på det avslutade projektet kring natur- och kulturbussen. I första hand är anslaget tänkt att kunna användas för att förlänga ordinarie linjer, i andra hand som komplettering av trafikutbudet. Skånetrafiken har fått ansvaret att hålla samman projektet som år 2013 omfattar totalt 1,5 mnkr. Kollektivtrafikgruppen i Skåne Nordväst har gjort en sammanställning över intressanta och publikdragande resmål, för vilka kollektivtrafiken behöver utvecklas. I Skåne Nordväst finns tre besöksplatser av särskilt stor betydelse, till vilka kollektivtrafiken är obefintligt eller av ringa omfattning och där det bör vara möjligt att redan 2013 genomföra förbättringar. En av dessa besöksplatser är Söderåsens nationalpark Skäralid. Beslutsunderlag Skånetrafikens skrivelse Kollektivtrafikgruppens yttrande (bilaga Au 93/13) Arbetsutskottets beslut Klippans Kommun ansluter sig till kollektivtrafikgruppens yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 13 (17) 94 Regionbuss 520 försvinner från Klippan KS Ärendet Buss 520 trafikerar idag sträckan Klippan Helsingborg och omvänt. Hållplatser på körsträckan är bl a Åstorps station, Familia/Hyllinge storcenter, Väla centrum, Berga industriområde och Helsingborgs lasarett. Buss 520 har idag 223 avgångar/ankomster i Klippan per vecka. Statistik från Skånetrafiken visar att antlet resande med buss 520 uppvisar en konstant, positiv utveckling. Vid årsskiftet 2013/14 beräknas den nya järnvägsstationen i Kvidinge stå klar. I samband med detta har Skånetrafiken aviserat att buss 520 kommer att upphöra att trafikera sträckan Klippan Åstorp och omvänt. Orsaken är att man inte vill ha parallell buss- och tågtrafik. Mot detta kan dock invändas att buss 520 och tåget har helt olika målgrupper bland resenärerna. Exempel på konsekvenser av att buss 520 upphör att trafikera Klippan: Boende i t ex Kvidinge som idag tar bussen till Klippan för sina inköp måste framöver ta tåget hit. Det innebär att man tvingas släpa sina varukassar dels från Klippans centrum till stationen och dels från stationen i Kvidinge till hemadressen. För en del blir det en lång väg med tanke på Kvidinges geografiska utsträckning. Följden kan bli att Klippans centrum blir av med en del av dagens konsumenter. Ev. arbetspendlare till Helsingborgs östra delar/berga/väla/hyllinge får framöver ta tåg till Åstorp och där byta till buss 520. Alternativt ta tåget direkt till Helsingborg för byte till stadsbuss. En annan målpunkt för dagens bussresenär kan vara Helsingborgs lasarett. För en sjuk person kan det upplevas som svårare att framöver behöva byta ressätt i Åstorp eller Helsingborg, eller rent av behöva gå från Knutpunkten till lasarettet. För icke bilburna Klippanbor blir det besvärligare att besöka Familia/Väla. I framtiden måste man ta tåg till Åstorp för att där byta till buss 520. Dessutom har tågtrafiken generellt sett visat sig vara känsligare än busstrafiken för t ex väderstörningar. Beslutsunderlag PM Arbetsutskottets beslut Klippans Kommun protesterar kraftigt mot den föreslagna indragningen. Åtgärden står inte på något sätt i proportion till de konsekvenser invånarna i kommunen Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 14 (17) drabbas av. Arbetsutskottet ställer sig bakom det framlagda PM:et, som framgår i sin helhet av ovanstående ärendebeskrivning. Expedieras till Kollektivtrafiknämnden Regionstyrelsen (för kännedom) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 15 (17) 95 Vänortssamarbete 2013 KS Ärendet Sedan 1955 har Klippans kommun vänortssamarbete med Sande, Norge och Viiala, Finland tecknade Klippans kommun avtal med Limbazi, Lettland, vilka har deltagit vid vänortsträffar arrangerade av Klippan 1998 och Under 2007 upphörde vänortssamarbetet med Saksköping, Danmark, efter den danska kommunsammanslagningen. Sedan 2007 har Klippans kommun ett avtal med föreningen Norden, Klippanavdelningen, om att det är föreningen som har ansvaret för de nordiska vänortsföreningskontakterna. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kontakterna med vänortskommunerna tillsammans med kommunledningen. Vid mellanårsmötet 2012 konstaterades att det inte längre finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra de stora vänortsträffarna. Frågeställningen diskuterades också vid mellanårsmötet 2011 i Klippan. Vidare noterades vid mötet att EU-medel endast i begränsad omfattning kan användas till vänortsutbytet samt att fokus ligger på ungdomsverksamhet och bidragshanteringen handläggs av Ungdomsstyrelsen. Mot den bakgrunden beslutades vid mötet i Klippan 2012 att Sande kommun bjuder in till en mindre vänortsträff 2013 där ett förslag till upplägg för det framtida vänortsutbytet gemensamt kan utformas. Sande kommun har i brev inbjudit Klippan, Akka och Limbazi till en vänskapsträff i Sande Vidare har Limbazi kommun inbjudit Klippans kommun till ett evenemang i Limbaza Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Sande kommune, invitasjon Limbazi kommun, inbjudan Arbetsutskottets beslut 1. Informationen noteras. 2. Överlämnar till Kommunfullmäktiges presidium att ta ställning till representation vid vänortsmöten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 16 (17) 96 Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut KS Ärendet Kommunrevisionen har genomfört en granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut. Revisionen föreslår bland annat införandet av en rutin som säkerställer att återrapportering görs till Kommunfullmäktige en gång per år. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande över Revisionens bedömningar i rapporten. Beslutsunderlag Kommunrevisionens anmodan om yttrande Kommunkansliets tjänsteskrivelse (bilaga Au 96/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Yttrande till Kommunrevisionen lämnas enligt bilaga Au 96/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 17 (17) 97 Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Söderåsens miljöförbund har lämnat årsredovisning för år Utfallet visar på en avvikelse mot budget på +623 tkr. Avvikelsen beror på ett överskott med 1100 tkr i intäkter, beroende på fler inkomna årsavgifter, fler anmälningsärenden och timdebiteringar, förutbetalda intäkter (uppdrag till medlemskommunerna samt övriga intäkter. Underskott för kostnader 560 tkr avser personalkostnader, inköp/utbyte av telefoner, datorer och möbler samt övrigt. Uppföljning av verksamhetsplanen visar att målen i huvudsak har uppfyllts. Miljöförbundets revisorer tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 och att förbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund, Revisionsberättelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Årsredovisningen 2012 godkänns. 2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18

19 Datum: Dnr: 3/2013 Skånetrafiken att. Björn Wedeby HÄSSLEHOLM Kollektivtrafik till besöksplatser, som saknar resmöjligheter, i Skåne Nordväst Inledning Kommunerna i nordvästra Skåne (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) bedriver genom styrelsen för Skåne Nordväst (Samarbetskommittén Skåne Nordväst) ett samarbete, som syftar till att skapa tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Styrelsen består av kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande/oppositionsråd i respektive kommun med respektive kommunchef som adjungerad. Visionen för 2020 är att Skåne Nordväst ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. För att nå denna vision är utvecklingen av kollektivtrafiken en av de viktigaste grundstenarna. Styrelsen lät bilda en särskild kollektivtrafikgrupp (kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst, bilaga 1), genom vilken kommunerna har för avsikt att gemensamt ombesörja kommundialogen med Region Skåne i kollektivtrafikfrågor. Turistrågorna utgör en betydelsefull del av samarbetet mellan kommunerna och hanteras av ett nätverk, som består av de turistansvariga i kommunerna (bilaga 2). Styrelsen välkomnar Region Skånes satsning på kollektivtrafik till besöksplatser och kollektivtrafikgruppen har i samverkan med bland annat turistnätverket sökt inventera behovet av kollektivtrafik till besöksplatser, som saknar resmöjligheter. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

20 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Inventering av besöksplatser med mera i Skåne Nordvästkommunerna Kollektivtrafikgruppen har utifrån såväl interna diskussioner inom ämnet som en riktad förfrågan till turistansvariga gjort en sammanställning över intressanta och publikdragande resmål, för vilka kollektivtrafiken behöver utvecklas i Skåne Nordväst för att tillgängliggöra dem för andra än bilburna och närboende besökare (bilaga 3). Sammanställningen är inte heltäckande och kommer att bearbetas vidare med prioritering av de olika besöksmålen. För flera av dem torde krävas en mer omfattande planering samt tid för att hinna offentliggöra trafiken i besöksmålens olika publikationer för att trafiken skulle kunna realiseras under innevarande år. Kollektivtrafikgruppen har funnit, att Region Skåne och kommunerna har flera gemensamma nämnare inom ramen för ett relativt omfattande arbete med att utveckla kollektivtrafiken till besöksmål. I till exempel publikationen Grönstruktur i Skåne Strategier för en utvecklad grön struktur, utgiven av Region Skånes tillväxtnämnd 2012 ges ett tydligt bevis på att så är fallet: Arbetet med att hantera kollektivtrafiken med avsikt att tillgängliggöra attraktiva besöksplatser, som saknar kollektivtrafik, torde vara relativt omfattande. Turistsakkunniga hos kommunerna och Region Skåne bör tillsammans med kommunernas kontaktpersoner i kollektivtrafikfrågor och Skånetrafikens trafikutvecklare mot bakgrund av vad kommunerna och Region Skåne enats om i 7 i Avtal om lokal och regional kollektivtrafik i Skåne (bilaga 4) bilda en samverkansgrupp, som får ett konkret uppdrag att successivt utveckla ett komplement till den konventionella kollektivtrafiken med detta ändamål. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

21 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE På sikt torde det också finnas skäl att söka skapa särskilda biljetter för endags- och flerdagsbesökare. Ett alternativ kan vara en motsvarighet till Stockholmskortet där både kollektivtrafiken, entréer till olika besöksmål med mera ingår och lockar besökarna att använda sig av kollektivtrafiken framför personbil. Kommunerna i Skåne Nordväst är beredda att medverka i utvecklingen av ett sådant kort. Förslag till trafik till besöksplatser, som saknar kollektivtrafik i Skåne Nordväst 2013 I Skåne Nordväst finns tre besöksplatser av särskilt stor betydelse, till vilka kollektivtrafiken är obefinlig eller av ringa omfattning och till vilka det bör vara möjligt att redan under 2013 förbättra kollektivtrafik med avsikt att öka tillgängligheten för icke bilburna besökare. Dessa är Kullabergs naturreservat, Kullens fyr och Naturum med cirka årliga besökare Söderåsens Nationalpark med cirka årliga besökare Swedish open (Båstadstennisen), med cirka betalande besökare Ängelhoms flygplats med sina årliga passagerare ett betydelsefullt trafiknav för kollektivtrafiken och turistnäringen Kullabergs Naturreservat, Kullens fyr och Naturum SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

22 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Mölle är väl försörjt med kollektivtrafik men saknar förbindelser med det från när och fjärran mycket publikdragande besöksmålet Kullen och Kullens fyr. Det är angeläget att skapa sådana förbindelser, vilket torde vara genomförbart från informationssynpunkt inför sommaren och hösten Båstad Swedish open Båstads station är väl försörjd med tågtrafik men saknar förbindelser med stora delar av kommunen till och med dess centralort, som under sommaren, och särskilt under tennisveckorna, är ett stort besöksmål för många turister. Det är angeläget att skapa förbindelser, som gör Båstad åtkomligt med kollektivtrafikk för tursiter. En del av den trafik Båstad efterlyser från stationen till centralorten - torde vara genomförbar redan inför sommaren Söderåsens nationalpark - Skäralid Söderåsens nationalpark är ett stort och attraktivt besöksmål med flera angöringspunkter. Den största entrén finns vid Skäralid. I samverkan mellan Klippans och Svalövs kommuner förstärks trafiken dit under sommaren genom så kallade kommunala tillköp. Det är angeläget att med stöd av Region Skånes medel för kompletterande kollektivtrafik till besöksplatser söka förstärka och marknadsföra denna trafik ytterligare under sommaren Ängelholms Flygplats De enda kollektivtrafikförbindelser som finns med Ängelholms flygplats är Flygbussen, som drivs av en privat entreprenör och har endast förbindelse med Ängelholm och Helsingborg. Det är angeläget att Ängelholm-Helsingborgs flygplats blir en av norra Skånes kollektivtrafiknav med förbindelser till fler kommuner, anslutningsmöjligheter samt på sikt även tågstation. Skåneleden vårt gemensamma intresse Skåneleden är med sina fem delar en unik vandringsled, som spänner över hela Skåne och lockar många såväl utländska som svenska vandrare till Skåne: 1. Kust-kustleden, 367 km Från Sölvesborg i öster till Ängelholm i väster. Här får du uppleva vilda gränstrakter, stilla skogssjöar och Nord-sydleden, 324 km Från Hårsjö (strax väster om Vittsjö) i norr till Trelleborg i söder. Här vandrar du igenom djupa Göingeskogar, Ås-åsleden, 142 km Från Åstorp vid Söderåsens fot till Agusa på Österlen. Här passerar du mäktiga raviner, storslagen nationalpark Österlenleden, 189 km Österlenleden tar dig runt i sydöstra Skåne. Här väntar pittoreska fiskelägen, milslånga vita stränder och lummiga... SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

23 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE 5. Öresundsleden, 55 km Från Grå läge (strax norr om Domsten) i norr till Järavallen i söder. Här får du njuta av magnifik havsutsikt, inviger landshövdingen ytterligare en etapp av Skåneleden. Skolelever i Skåne Nordväst bör vara en bra målgrupp för marknadsföring av natur- och kulturbussen med Skåneleden som objekt. Kommunerna och Region Skåne har ett stort, gemensamt intresse av att marknadsföra och tillgängliggöra Skåneleden för turister samt att göra den exportmogen. Detta är ett långsiktigt projekt, som bör kunna inledas under hösten 2013 genom att skolelever i Skåne Nordväst erbjuds möjligheter att vid något tillfälle besöka och vandra längs någon del av den på sätt som gjorts i Sydvästra Skåne i samverkan mellan kommunerna och Region Skåne. En projektgrupp bör snarast skapas, bestående av representanter för Skåneleden, kommunernas kontaktpersoner för kollektivtrafik (bilaga 1) och turism (bilaga 2) samt skolorna och Skånetrafikens trafikutvecklare. Avslutande kommentar Det är av flera tunga skäl angeläget för såväl Region Skåne som kommunerna att kollektivtrafiken utvecklas till besöksplatser, som saknar resmöjligheter. Behovet av utveckling av kollektivtrafik till besöksplatser bör därför poängteras i det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet för Skåne Det bör tydliggöras, att ett av kollektivtrafikens ändamål är att med för ändamålet särskilt utformad trafik tillgängliggöra publikdragande besöksplatser, som saknar konventionell kollektivtrafik (jämför 5 i Avtal om ansvar för lokal och regional kollektivtrafik i Skåne, bilaga 4) samt att det därmed också är angeläget att utforma priser och information, som är riktade mot dessa målgrupper. Fordonen bör också anpassas efter dessa resenärskategorier med de varierande behov de har av att kunna medföra bagage bland annat cyklar. Möjligheten att utveckla det konventionella kollektivtrafiksystemet genom samverkan med kommunernas skolskjutstrafik och Region Skånes färdtjänst- och sjukresetrafik bör också prövas. SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Peter Danielsson ordförande Skåne Nordvästs styrelse Ronny Sandberg ordförande Skåne Nordvästs kollektivtrafikgrupp SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

24 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE För kännedom: Regionrådet Pontus Lindberg, Region Skåne, J A Hedlunds väg, KRISTIANSTAD Regionrådet Mats Persson, Region Skåne, J A Hedlunds väg, KRISTIANSTAD Bilaga 1 SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

25 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

26 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Kontaktpersoner turism Bilaga 2 Kommun Namn E-post telefon Bjuv Bengt Fellbe Båstad Karin Bengtsson Helsingborg Emma Håkansson Höganäs Annika Ström Klippan Ann-Charlotte Törnblad Landskrona Thorsten Karlén Perstorp Per Almström Svalöv Kristina Hansson Åstorp Susann Eriksson Ängelholm Robin Nilsson Örkelljunga Jana Jönsson Bilaga 3 SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

27 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Förteckning över besöksplatser, dit resmöjligheterna med kollektivtrafiken bör förbättras Bjuv 1. Resmål Söderåsens golfbana och restaurang Förutom golf är Söderåsens golfbana utgångspunkt för besök i omkringliggande rekreationsområde 2. Målgrupper Golfare, friluftsmänniskor, barnfamiljer och inte minst pensionärer. 4. Period april-oktober 5. Ansvarig person vid resmålet Patrik Brorsson, telefon: Kommunalt initiativ kopplat till resmålet Det planeras för att etablera kommunens gruvmuseum i direkt anslutning till resmålet. En betydande intressepunkt i det Skånska gruvbältet. 7. Tidigare förbindelser Inga tidigare bussförbindelser Båstad I) Hallands Birgit Nilsson Muséum 1. Beskrivning av resmålet Museet är inrymt i Birgits tidigare hem. Det enda i sitt slag. 2. Målgrupper - besöksvolymer Den 20 maj 2012 slog Birgit Nilsson Museum upp portarna för att under vår tredje säsong erbjuda besökarna den nu kompletta utställningen Birgit Nilsson ögonblick och toner. Fram till den 9 september har man välkomnat besökare från när och fjärran, varefter vår eftersäsong med förbokade grupper tog vid och avslutades den 30 september. Barn, unga, vuxna och äldre kommer för att besöka museet. Den maj kommer att vara en helg i Birgits tecken, då avtäcks en skulptur av Birgit formgiven av Ulla och Gustav Kraitz. Det kommer att bli en körfestival, museet öppnar för säsongen och mycket annat händer - se rubriken birgithelgen den maj på hemsidan Birgit Nilsson var vår tids mest framstående sångerska. Hon har instiftat The Birgit Nilsson Prize världens största pris inom klassisk musik. Birgit skulle ha fyllt 95 år den 17 maj. 3. Färdväg Birgit Nilsson museet ligger på väg mot Torekov i Svenstad, hemsida, SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

28 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Från Båstad järnvägsstation, Stationsterrassen via Båstad centrala delar, Köpmansgatan (förslagsvis stopp vid Båstad torg), fortsättning på väg 115 till Birgit Nilssons väg och museet. Avståndet från stationen är ca 7 km. 4. Period Museet är öppet främst sommarhalvåret. Önskemål om bussförbindelse vid varje tågs ankomst. 5. Ansvarig person Gitte Lindström Harmark, tel Kommunalt initiativ kopplat till resmålet Kommunen inviger en av kommunen inköpt skulptur av Birgit Nilsson på Dahlmanska tomten i Båstad. Museet är av stor betydelse för kommunen som en del i turism- och be-söksnäringen och som en del i förverkligandet av kommunens kulturpolitiska program. 7. Andra förbindelser Det finns inga direkta förbindelser med buss. De som vill ta sig hit med kommunala medel behöver 2-3 timmar från tågstationen i Båstad för att ta sig hit. II) Hallands Väderö 1. Beskrivning av resmålet I förhållande till sin storlek är ön en av landets artrikaste platser. Skogen har aldrig varit helt nerhuggen, som på andra håll. På och i de gamla träden trivs ett myller av insekter och växter såsom hotade skalbaggar och sällsynta lavar. Berggrunden består av näringsfattig gnejs som är starkt söndersprucken. Det skapar en terräng med omväxlande torra hällmarker och fuktiga kärr. I söder finns en liten skär-gård. Norra delen av ön överkorsas av gångar med mörka bergarter näringskrävande växter trivs. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Förstudie - exportmogen besöksdestination

Förstudie - exportmogen besöksdestination Förstudie - exportmogen besöksdestination Ulrika Forsgren Högman Oktober 2012 Innehållsförteckning Inledning s.3 Bakgrund s.3 Syfte s.4 Mål s.4 Målgrupp s.4 Omvärlden s.5 Trender som påverkar turism s.5

Läs mer