PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Kerstin Persson (S) tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S) Jens Westring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Björn Pettersson, teknisk chef Ann-Margret Ringnér, folkhälsostrateg Leif Nilsson, chef för mottagningsavdelningen Inger Nejdebring, informatör Kerstin Persson Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Kerstin Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (17) Innehållsförteckning: 85 Kurser och konferenser 86 Cykelled Brorödsvägen 87 Skrivelse angående gång- och cykelvägar i Ljungbyhed 88 Kungsleden, kommunal va-försörjning 89 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012, Rapport för Klippans kommun 90 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och unga 91 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa 92 Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommun 93 Kollektivtrafik till besöksplatser i Klippans kommun som saknar resmöjligheter 94 Regionbuss 520 försvinner från Klippan 95 Vänortssamarbete Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut 97 Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (17) 85 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Sveriges Kommuner och Landsting Det medskapande ledarskapet. Seminariedag för att inspirera och introducera till ett medskapande förhållningssätt i utvecklingsoch förändringsprocesser. För förtroendevalda och tjänstemän. Stockholm Region Skåne Mötesplats: Skåne. Samtal om Skånes framtid och målbild 2030, efter genomförda kommundialoger. Malmö Hässleholms kommun Europaforum Hässleholm: Tyskland Europas framtid. Hässleholm Medelpunkten Överläggningar/samråd angående förbundets verksamhet och ekonomi. Förtroendevalda från Kommunstyrelse och facknämnd samt ansvariga förvaltningschefer. Klippan Socialdepartementet En dag om hemlöshet. Bostaden som mål eller medel? Malmö m.fl. Samer i Syd Urfolkens dag. Samer i Syd önskar kommunens medverkan som gäst vid firandet. Klippan Beslutsunderlag Kursinbjudningar Arbetsutskottets beslut Madeleine Atlas, Kerstin Persson, Bengt Svensson och Kenneth Dådring medges delta i Mötesplats: Skåne. Rune Persson representerar kommunen vid Urfolkens dag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (17) 86 Cykelled Brorödsvägen KS Ärendet Styrelsen i Broröds (väg-)samfällighetsförening föreslår i en skrivelse att en asfalterad cykelled anordnas från väg 21 till Ljungbyhed. Den tänkta sträckningen är Vedby-Söndraby IP-Brorödsvägen-Herrevadskloster-Ljungbyhed, och med möjlig förlängning till Skäralid. Förslaget innebär att använda befintlig väg och asfaltera den del av föreningens väg som är grusväg idag. Sedan tidigare har fyra objekt föreslagits för Trafikverket/Region Skåne att ingå i Cykelvägsplanen : 1. GC-väg Östra Ljungby Gråmanstorp. 2. GC-väg längs länsväg 1826 (Kopparmöllevägen), Stidsvigsvägen Fotbollsplanen. 3. GC-väg längs väg 1865, sträckan Brohuset/väg 108 Riseberga by. 4. GC-väg längs väg 1865, Färingtofta by Snälleröds IP. Byggande av dessa GC-vägar kräver numera att kommunen betalar halva byggkostnaden. Drift och underhåll beostar och utför dock Trafikverket. Tyvärr har statens anslag för GC-vägsbyggande varit små, vilket har medfört att gällande cykelvägsplan nu har förverkligats till ungefär hälften. Det aktuella ärendet kan hanteras genom att utöka kommunens lista över förslagsobjekt med ytterligare ett objekt. Beslutsunderlag Skrivelse från Broröds Samfällighetsförening Tekniska förvaltningens yttrande Arbetsutskottets beslut Styrelsen i Broröds Samfällighetsförening meddelas som svar på skrivelsen om asfalterad cykelled att kommunen försöker få in förslaget för att utredas i kommande Cykelvägsplan för Skåne. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (17) 87 Skrivelse angående gång- och cykelvägar i Ljungbyhed KS Ärendet PRO i Ljungbyhed föreslår att en GC-väg utreds längs med väg 13, mellan friluftsbadet i Ljungbyhed och Spången. Sedan tidigare har fyra objekt föreslagits för Trafikverket/Region Skåne att ingå i Cykelvägsplanen : 1. GC-väg Östra Ljungby Gråmanstorp. 2. GC-väg längs länsväg 1826 (Kopparmöllevägen), Stidsvigsvägen Fotbollsplanen. 3. GC-väg längs väg 1865, sträckan Brohuset/väg 108 Riseberga by. 4. GC-väg längs väg 1865, Färingtofta by Snälleröds IP. Byggande av dessa GC-vägar kräver numera att kommunen betalar halva byggkostnaden. Drift och underhåll beostar och utför dock Trafikverket. Tyvärr har statens anslag för GC-vägsbyggande varit små, vilket har medfört att gällande cykelvägsplan nu har förverkligats till ungefär hälften. Det aktuella ärendet kan hanteras genom att utöka kommunens lista över förslagsobjekt med ytterligare ett objekt. Beslutsunderlag Skrivelse från PRO i Ljungbyhed Tekniska förvaltningens yttrande Arbetsutskottets beslut PRO i Ljungbyhed meddelas som svar på skrivelsen att kommunen försöker få in förslaget för att utredas i kommande Cykelvägsplan för Skåne. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (17) 88 Kungsleden, kommunal va-försörjning KS Ärendet Länsstyrelsen i Skåne har förelagt Klippans kommun att ordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter längs med Kungsleden, efter att boende utmed Kungsleden inkommit med klagomål. Klippans kommun har i en skrivelse bemött länsstyrelsens argumentation, och redogjort för hur ärendet hanterats under de år det varit aktuellt. Redan 2007 erbjöds fastighetsägarna i området närmast Stidsvig en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, under förutsättning att ett tillräckligt antal var beredda att låta ansluta sina fastigheter. Endast ett fåtal var dock intresserade, och frågan föll därmed. Vid en ev. utbyggnad skulle sannolikt särtaxa behöva tillämpas, eftersom markförhållandena i området är besvärliga. I tidigare beslut har taxenivåer på dubbla VA-taxan diskuterats. Länsstyrelsens föreläggande avser en sträcka på 2,3 km längs Kungsleden och att VA-anläggning ska vara tagen i drift vid tre skilda tillfällen för de tre etapper som anvisas. Det ifrågasätts om det är tekniskt möjligt att genomföra utbyggnaden i tid för att uppfylla länsstyrelsens första tidsgräns. Ett anordnande av allmän VA-anläggning innebär att samtliga fastighetsägare inom området har att betala anslutningsavgift utifrån fastställd taxa. Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut Arbetsutskottets beslut 1. Kommunjuristen och tekniske chefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till överklagande inför nästa sammanträde med Arbetsutskottet. 2. Tekniske chefen får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa antalet berörda fastigheter i område A, samt antalet fast boende. 3. I det fall det blir en utbyggnad kan en särtaxa komma att tillämpas, vilket kan innebära ekonomiska belastningar även för de fastighetsägare som enbart använder sin fastighet för fritidsändamål. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 7 (17) 89 Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012, Rapport för Klippans kommun KS Ärendet Ann-Margret Ringnér redovisar folkhälsorapport barn och unga i Skåne med ett antal skilda parametrar, där en särredovisning har gjorts som bryter ner resultatet för Klippans kommun. Ett utvalt tvärsnitt av frågorna redovisas i rapporten. Folkhälsoenkäten är den första som är gjord gällande skolelevers övergripande hälsa, vilket innebär att ingen jämförbar statistik finns bakåt i tiden. I rapporten redovisas svar från elever i årskurs sex och nio samt från gymnasieskolans årskurs två. Av rapporten kan utläsas att mobbningen är betydligt högre i Klippan bland pojkar i åk 6, alkoholkonsumtionen bland Klippans ungdomar är betydligt högre än skånesnittet och Klippans gymnasieelever har en lägre tillit till andra människor än skånesnittet. Gymnasieeleverna har å andra sidan en högre framtidstro. Beslutsunderlag Folkhälsorapport Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 8 (17) 90 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och unga KS Ärendet Kommunfullmäktige i Klippans kommun fattade beslut om att medge Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande åtta barn/ungdomar i form av ett ettårigt avtal och att mottagandet skulle ske i form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun. Boendet, som är beläget i Örkelljunga kommun, startade i mars månad 2012 och verksamheten har tagit emot ensamkommande pojkar med en fördelning av åtta för Klippan och åtta för Örkelljunga. Efter knappt ett år är den förste av dessa nu på väg att flytta till en utslussningslägenhet vilket är framgångsrikt för verksamheten. Avtalet med Migrationsverket upphörde att gälla och såväl Klippans kommun som Örkelljunga kommun har blivit uppvaktade av Länsstyrelsen och Migrationsverket för att teckna nytt avtal om att ta emot ensamkommande barn och unga, då man ser ett fortsatt högt antal som anländer till Sverige. Socialförvaltningen har fått information från Länsstyrelsen om att det troligen kommer en tvingande lagstiftning från den 1 januari 2014 för mottagande av barn. Denna gör att nya överenskommelser om visst-antal-barn måste ha skett fullt ut innan den årsskiftet och kommer i så fall därefter att gälla under 12 månader (dvs kommunen får ett helt årsbelopp) men själva mottagandet måste ha fullgjorts innan 1 januari Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll Arbetsutskottets beslut Socialnämnden uppmanas att i avtalen med Migrationsverket säkerställa att eftersläpningarna i ersättningarna minskar till normala tider. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Socialnämnden medges teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande högst åtta barn/ungdomar före och att mottagandet sker i form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun. 2. Socialnämnden medges att efter fortlöpande teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar i den omfattning nämnden anser lämpligt, dock högst tio platser/år, med hänsyn till möjligheterna att skapa en bra integrationsmiljö i Klippans kommun. Formen för mottagandet kan ske inom gruppboende alternativt familjehem. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 9 (17) 91 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa KS Ärendet I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Christian Hendlertz m.fl. (SD) att Socialnämnden får i uppdrag att genast kartlägga de hemlösa i Klippans kommun och att utreda de hemlösas behov i kommunen. I frågan om hemlöshet är det praxis att skilja mellan dels hemlöshet för dem som saknar bostad och dels hemlöshet för dem som saknar tak över huvudet. När det gäller den senare kategorin har det under åren av och till funnits någon person som skulle kunna definieras till den kategorin, såvitt är känt inom socialtjänsten. Om det skulle inträffa en sådan situation löser vanligen den enskilde sitt boende genom anhöriga, hos bekanta/kompisar eller på annat sätt. Socialtjänsten kan då och då behöva hjälpa till med boende på vandrarhem eller hotell (barnfamiljer) om det inte finns andra möjligheter i avvaktan på ett permanent boende. Socialtjänsten har ett bra samarbete med bostadsbolagen och har regelbundna möten för att förebygga bostadsproblematik. Det finns situationer då Socialnämnden kan nödgas bevilja ett tidsbegränsat förstahandskontrakt om vederbörande haft betalningssvårigheter eller har andra omfattande skäl till att inte direkt kunna teckna ett eget kontrakt. Denna biståndsform har ökat de senaste åren. Bostad Först är en modell framtagen i USA för at åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet och som börjat praktiseras i Sverige. Modellen utgår från grundtanken att en egen bostad är en nödvändig förutsättning för att kunna rehabiliteras som exempelvis missbrukare eller för personer med s.k. dubbeldiagnoser. Den enskilde erbjuds socialt och annat stöd från exempelvis Region Skånes lokala resurser, i den egna bostaden. Modellen har varit framgångsrik i USA. Modellen har även rönt framgång i andra mordiska länder där man nu praktiserar Bostad Först. Ett näraliggande exempel med betydligt svårare social problematik än Klippan är Helsingborgs stad. Företrädare för Socialförvaltningen har nyligen gjort ett studiebesök i Helsingborg. Avsikten är att utveckla det samrodnade sociala stödet ofta i samverkan med Regionens verksamheter med ledning från kommuner som redan prövat Bostad först. Modellen måste anpassas till lokala förhållanden och välfärdssystemet för att fungera. Därför har exempelvis Stockholms Stadsmission tillsammans med Stockholms Stad ett pågående försök i Stockholm. Erfarenheten är att Bostad Först fungerar. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 10 (17) Utvärderingar visar att fördelarna med Bostad Först är flera. En är större chans till framgångsrik rehabilitering genom att man kan koncentrera resurser på dem som har stora behov. Förutsättningar för modellen är att skräddarsydda resurser ställs till förfogande i samband med att den enskilde personen får et lägenhetskontrakt. Beslutsunderlag Motion Förbättra situationen för kommunens hemlösa (bilaga Au 91/13) Protokollsutdrag Socialnämnden Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Motionen anses besvarad med Socialnämndens yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 11 (17) 92 Kostnad för trygghetslarm inom Klippans kommun KS Ärendet Avgiften för trygghetslarm inom Klippans kommun har under flera år legat på en kostnad av 150 kronor i månaden för den enskilde. Denna avgift behöver ses över då tekniken för trygghetslarm förändrats och lösningarna för att kunna skapa trygghet har blivit dyrare. Efter en omvärldsanalys har Socialnämnden kommit fram till följande förslag till avgifter: Vanliga analoga/digitara trygghetslarm 200:- IP/Bredbands trygghetslarm 200:- GSM trygghetslarm inkl abonnemang 300:- Byte från analogt/digitalt till GSM trygghetslarm (engång) 425:- Beslutsunderlag Protokollsutdrag Socialnämnden Arbetsutskottets beslut (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Ärendet lämnas utan eget förslag till Kommunstyrelsen. 2. Socialförvaltningen kompletterar ärendet med en jämförelse omfattande närliggande kommuner, som bifogas till Kommunstyrelsen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 12 (17) 93 Kollektivtrafik till besöksplatser i Klippans kommun som saknar resmöjligheter KS Ärendet Region Skåne har beslutat att avsätta ett årligt anslag för att kunna underlätta resor till sevärdheter/rekreationsområden som idag saknar kollektivtrafik. Medlen är ne fortsättning på det avslutade projektet kring natur- och kulturbussen. I första hand är anslaget tänkt att kunna användas för att förlänga ordinarie linjer, i andra hand som komplettering av trafikutbudet. Skånetrafiken har fått ansvaret att hålla samman projektet som år 2013 omfattar totalt 1,5 mnkr. Kollektivtrafikgruppen i Skåne Nordväst har gjort en sammanställning över intressanta och publikdragande resmål, för vilka kollektivtrafiken behöver utvecklas. I Skåne Nordväst finns tre besöksplatser av särskilt stor betydelse, till vilka kollektivtrafiken är obefintligt eller av ringa omfattning och där det bör vara möjligt att redan 2013 genomföra förbättringar. En av dessa besöksplatser är Söderåsens nationalpark Skäralid. Beslutsunderlag Skånetrafikens skrivelse Kollektivtrafikgruppens yttrande (bilaga Au 93/13) Arbetsutskottets beslut Klippans Kommun ansluter sig till kollektivtrafikgruppens yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 13 (17) 94 Regionbuss 520 försvinner från Klippan KS Ärendet Buss 520 trafikerar idag sträckan Klippan Helsingborg och omvänt. Hållplatser på körsträckan är bl a Åstorps station, Familia/Hyllinge storcenter, Väla centrum, Berga industriområde och Helsingborgs lasarett. Buss 520 har idag 223 avgångar/ankomster i Klippan per vecka. Statistik från Skånetrafiken visar att antlet resande med buss 520 uppvisar en konstant, positiv utveckling. Vid årsskiftet 2013/14 beräknas den nya järnvägsstationen i Kvidinge stå klar. I samband med detta har Skånetrafiken aviserat att buss 520 kommer att upphöra att trafikera sträckan Klippan Åstorp och omvänt. Orsaken är att man inte vill ha parallell buss- och tågtrafik. Mot detta kan dock invändas att buss 520 och tåget har helt olika målgrupper bland resenärerna. Exempel på konsekvenser av att buss 520 upphör att trafikera Klippan: Boende i t ex Kvidinge som idag tar bussen till Klippan för sina inköp måste framöver ta tåget hit. Det innebär att man tvingas släpa sina varukassar dels från Klippans centrum till stationen och dels från stationen i Kvidinge till hemadressen. För en del blir det en lång väg med tanke på Kvidinges geografiska utsträckning. Följden kan bli att Klippans centrum blir av med en del av dagens konsumenter. Ev. arbetspendlare till Helsingborgs östra delar/berga/väla/hyllinge får framöver ta tåg till Åstorp och där byta till buss 520. Alternativt ta tåget direkt till Helsingborg för byte till stadsbuss. En annan målpunkt för dagens bussresenär kan vara Helsingborgs lasarett. För en sjuk person kan det upplevas som svårare att framöver behöva byta ressätt i Åstorp eller Helsingborg, eller rent av behöva gå från Knutpunkten till lasarettet. För icke bilburna Klippanbor blir det besvärligare att besöka Familia/Väla. I framtiden måste man ta tåg till Åstorp för att där byta till buss 520. Dessutom har tågtrafiken generellt sett visat sig vara känsligare än busstrafiken för t ex väderstörningar. Beslutsunderlag PM Arbetsutskottets beslut Klippans Kommun protesterar kraftigt mot den föreslagna indragningen. Åtgärden står inte på något sätt i proportion till de konsekvenser invånarna i kommunen Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 14 (17) drabbas av. Arbetsutskottet ställer sig bakom det framlagda PM:et, som framgår i sin helhet av ovanstående ärendebeskrivning. Expedieras till Kollektivtrafiknämnden Regionstyrelsen (för kännedom) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 15 (17) 95 Vänortssamarbete 2013 KS Ärendet Sedan 1955 har Klippans kommun vänortssamarbete med Sande, Norge och Viiala, Finland tecknade Klippans kommun avtal med Limbazi, Lettland, vilka har deltagit vid vänortsträffar arrangerade av Klippan 1998 och Under 2007 upphörde vänortssamarbetet med Saksköping, Danmark, efter den danska kommunsammanslagningen. Sedan 2007 har Klippans kommun ett avtal med föreningen Norden, Klippanavdelningen, om att det är föreningen som har ansvaret för de nordiska vänortsföreningskontakterna. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kontakterna med vänortskommunerna tillsammans med kommunledningen. Vid mellanårsmötet 2012 konstaterades att det inte längre finns ekonomiska förutsättningar för att genomföra de stora vänortsträffarna. Frågeställningen diskuterades också vid mellanårsmötet 2011 i Klippan. Vidare noterades vid mötet att EU-medel endast i begränsad omfattning kan användas till vänortsutbytet samt att fokus ligger på ungdomsverksamhet och bidragshanteringen handläggs av Ungdomsstyrelsen. Mot den bakgrunden beslutades vid mötet i Klippan 2012 att Sande kommun bjuder in till en mindre vänortsträff 2013 där ett förslag till upplägg för det framtida vänortsutbytet gemensamt kan utformas. Sande kommun har i brev inbjudit Klippan, Akka och Limbazi till en vänskapsträff i Sande Vidare har Limbazi kommun inbjudit Klippans kommun till ett evenemang i Limbaza Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Sande kommune, invitasjon Limbazi kommun, inbjudan Arbetsutskottets beslut 1. Informationen noteras. 2. Överlämnar till Kommunfullmäktiges presidium att ta ställning till representation vid vänortsmöten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 16 (17) 96 Granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut KS Ärendet Kommunrevisionen har genomfört en granskning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges beslut. Revisionen föreslår bland annat införandet av en rutin som säkerställer att återrapportering görs till Kommunfullmäktige en gång per år. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande över Revisionens bedömningar i rapporten. Beslutsunderlag Kommunrevisionens anmodan om yttrande Kommunkansliets tjänsteskrivelse (bilaga Au 96/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Yttrande till Kommunrevisionen lämnas enligt bilaga Au 96/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 17 (17) 97 Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Söderåsens miljöförbund har lämnat årsredovisning för år Utfallet visar på en avvikelse mot budget på +623 tkr. Avvikelsen beror på ett överskott med 1100 tkr i intäkter, beroende på fler inkomna årsavgifter, fler anmälningsärenden och timdebiteringar, förutbetalda intäkter (uppdrag till medlemskommunerna samt övriga intäkter. Underskott för kostnader 560 tkr avser personalkostnader, inköp/utbyte av telefoner, datorer och möbler samt övrigt. Uppföljning av verksamhetsplanen visar att målen i huvudsak har uppfyllts. Miljöförbundets revisorer tillstyrker att direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 och att förbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för Söderåsens miljöförbund, Revisionsberättelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Årsredovisningen 2012 godkänns. 2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18

19 Datum: Dnr: 3/2013 Skånetrafiken att. Björn Wedeby HÄSSLEHOLM Kollektivtrafik till besöksplatser, som saknar resmöjligheter, i Skåne Nordväst Inledning Kommunerna i nordvästra Skåne (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) bedriver genom styrelsen för Skåne Nordväst (Samarbetskommittén Skåne Nordväst) ett samarbete, som syftar till att skapa tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Styrelsen består av kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande/oppositionsråd i respektive kommun med respektive kommunchef som adjungerad. Visionen för 2020 är att Skåne Nordväst ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. För att nå denna vision är utvecklingen av kollektivtrafiken en av de viktigaste grundstenarna. Styrelsen lät bilda en särskild kollektivtrafikgrupp (kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst, bilaga 1), genom vilken kommunerna har för avsikt att gemensamt ombesörja kommundialogen med Region Skåne i kollektivtrafikfrågor. Turistrågorna utgör en betydelsefull del av samarbetet mellan kommunerna och hanteras av ett nätverk, som består av de turistansvariga i kommunerna (bilaga 2). Styrelsen välkomnar Region Skånes satsning på kollektivtrafik till besöksplatser och kollektivtrafikgruppen har i samverkan med bland annat turistnätverket sökt inventera behovet av kollektivtrafik till besöksplatser, som saknar resmöjligheter. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

20 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Inventering av besöksplatser med mera i Skåne Nordvästkommunerna Kollektivtrafikgruppen har utifrån såväl interna diskussioner inom ämnet som en riktad förfrågan till turistansvariga gjort en sammanställning över intressanta och publikdragande resmål, för vilka kollektivtrafiken behöver utvecklas i Skåne Nordväst för att tillgängliggöra dem för andra än bilburna och närboende besökare (bilaga 3). Sammanställningen är inte heltäckande och kommer att bearbetas vidare med prioritering av de olika besöksmålen. För flera av dem torde krävas en mer omfattande planering samt tid för att hinna offentliggöra trafiken i besöksmålens olika publikationer för att trafiken skulle kunna realiseras under innevarande år. Kollektivtrafikgruppen har funnit, att Region Skåne och kommunerna har flera gemensamma nämnare inom ramen för ett relativt omfattande arbete med att utveckla kollektivtrafiken till besöksmål. I till exempel publikationen Grönstruktur i Skåne Strategier för en utvecklad grön struktur, utgiven av Region Skånes tillväxtnämnd 2012 ges ett tydligt bevis på att så är fallet: Arbetet med att hantera kollektivtrafiken med avsikt att tillgängliggöra attraktiva besöksplatser, som saknar kollektivtrafik, torde vara relativt omfattande. Turistsakkunniga hos kommunerna och Region Skåne bör tillsammans med kommunernas kontaktpersoner i kollektivtrafikfrågor och Skånetrafikens trafikutvecklare mot bakgrund av vad kommunerna och Region Skåne enats om i 7 i Avtal om lokal och regional kollektivtrafik i Skåne (bilaga 4) bilda en samverkansgrupp, som får ett konkret uppdrag att successivt utveckla ett komplement till den konventionella kollektivtrafiken med detta ändamål. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

21 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE På sikt torde det också finnas skäl att söka skapa särskilda biljetter för endags- och flerdagsbesökare. Ett alternativ kan vara en motsvarighet till Stockholmskortet där både kollektivtrafiken, entréer till olika besöksmål med mera ingår och lockar besökarna att använda sig av kollektivtrafiken framför personbil. Kommunerna i Skåne Nordväst är beredda att medverka i utvecklingen av ett sådant kort. Förslag till trafik till besöksplatser, som saknar kollektivtrafik i Skåne Nordväst 2013 I Skåne Nordväst finns tre besöksplatser av särskilt stor betydelse, till vilka kollektivtrafiken är obefinlig eller av ringa omfattning och till vilka det bör vara möjligt att redan under 2013 förbättra kollektivtrafik med avsikt att öka tillgängligheten för icke bilburna besökare. Dessa är Kullabergs naturreservat, Kullens fyr och Naturum med cirka årliga besökare Söderåsens Nationalpark med cirka årliga besökare Swedish open (Båstadstennisen), med cirka betalande besökare Ängelhoms flygplats med sina årliga passagerare ett betydelsefullt trafiknav för kollektivtrafiken och turistnäringen Kullabergs Naturreservat, Kullens fyr och Naturum SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

22 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Mölle är väl försörjt med kollektivtrafik men saknar förbindelser med det från när och fjärran mycket publikdragande besöksmålet Kullen och Kullens fyr. Det är angeläget att skapa sådana förbindelser, vilket torde vara genomförbart från informationssynpunkt inför sommaren och hösten Båstad Swedish open Båstads station är väl försörjd med tågtrafik men saknar förbindelser med stora delar av kommunen till och med dess centralort, som under sommaren, och särskilt under tennisveckorna, är ett stort besöksmål för många turister. Det är angeläget att skapa förbindelser, som gör Båstad åtkomligt med kollektivtrafikk för tursiter. En del av den trafik Båstad efterlyser från stationen till centralorten - torde vara genomförbar redan inför sommaren Söderåsens nationalpark - Skäralid Söderåsens nationalpark är ett stort och attraktivt besöksmål med flera angöringspunkter. Den största entrén finns vid Skäralid. I samverkan mellan Klippans och Svalövs kommuner förstärks trafiken dit under sommaren genom så kallade kommunala tillköp. Det är angeläget att med stöd av Region Skånes medel för kompletterande kollektivtrafik till besöksplatser söka förstärka och marknadsföra denna trafik ytterligare under sommaren Ängelholms Flygplats De enda kollektivtrafikförbindelser som finns med Ängelholms flygplats är Flygbussen, som drivs av en privat entreprenör och har endast förbindelse med Ängelholm och Helsingborg. Det är angeläget att Ängelholm-Helsingborgs flygplats blir en av norra Skånes kollektivtrafiknav med förbindelser till fler kommuner, anslutningsmöjligheter samt på sikt även tågstation. Skåneleden vårt gemensamma intresse Skåneleden är med sina fem delar en unik vandringsled, som spänner över hela Skåne och lockar många såväl utländska som svenska vandrare till Skåne: 1. Kust-kustleden, 367 km Från Sölvesborg i öster till Ängelholm i väster. Här får du uppleva vilda gränstrakter, stilla skogssjöar och Nord-sydleden, 324 km Från Hårsjö (strax väster om Vittsjö) i norr till Trelleborg i söder. Här vandrar du igenom djupa Göingeskogar, Ås-åsleden, 142 km Från Åstorp vid Söderåsens fot till Agusa på Österlen. Här passerar du mäktiga raviner, storslagen nationalpark Österlenleden, 189 km Österlenleden tar dig runt i sydöstra Skåne. Här väntar pittoreska fiskelägen, milslånga vita stränder och lummiga... SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

23 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE 5. Öresundsleden, 55 km Från Grå läge (strax norr om Domsten) i norr till Järavallen i söder. Här får du njuta av magnifik havsutsikt, inviger landshövdingen ytterligare en etapp av Skåneleden. Skolelever i Skåne Nordväst bör vara en bra målgrupp för marknadsföring av natur- och kulturbussen med Skåneleden som objekt. Kommunerna och Region Skåne har ett stort, gemensamt intresse av att marknadsföra och tillgängliggöra Skåneleden för turister samt att göra den exportmogen. Detta är ett långsiktigt projekt, som bör kunna inledas under hösten 2013 genom att skolelever i Skåne Nordväst erbjuds möjligheter att vid något tillfälle besöka och vandra längs någon del av den på sätt som gjorts i Sydvästra Skåne i samverkan mellan kommunerna och Region Skåne. En projektgrupp bör snarast skapas, bestående av representanter för Skåneleden, kommunernas kontaktpersoner för kollektivtrafik (bilaga 1) och turism (bilaga 2) samt skolorna och Skånetrafikens trafikutvecklare. Avslutande kommentar Det är av flera tunga skäl angeläget för såväl Region Skåne som kommunerna att kollektivtrafiken utvecklas till besöksplatser, som saknar resmöjligheter. Behovet av utveckling av kollektivtrafik till besöksplatser bör därför poängteras i det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammet för Skåne Det bör tydliggöras, att ett av kollektivtrafikens ändamål är att med för ändamålet särskilt utformad trafik tillgängliggöra publikdragande besöksplatser, som saknar konventionell kollektivtrafik (jämför 5 i Avtal om ansvar för lokal och regional kollektivtrafik i Skåne, bilaga 4) samt att det därmed också är angeläget att utforma priser och information, som är riktade mot dessa målgrupper. Fordonen bör också anpassas efter dessa resenärskategorier med de varierande behov de har av att kunna medföra bagage bland annat cyklar. Möjligheten att utveckla det konventionella kollektivtrafiksystemet genom samverkan med kommunernas skolskjutstrafik och Region Skånes färdtjänst- och sjukresetrafik bör också prövas. SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Peter Danielsson ordförande Skåne Nordvästs styrelse Ronny Sandberg ordförande Skåne Nordvästs kollektivtrafikgrupp SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

24 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE För kännedom: Regionrådet Pontus Lindberg, Region Skåne, J A Hedlunds väg, KRISTIANSTAD Regionrådet Mats Persson, Region Skåne, J A Hedlunds väg, KRISTIANSTAD Bilaga 1 SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

25 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

26 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Kontaktpersoner turism Bilaga 2 Kommun Namn E-post telefon Bjuv Bengt Fellbe Båstad Karin Bengtsson Helsingborg Emma Håkansson Höganäs Annika Ström Klippan Ann-Charlotte Törnblad Landskrona Thorsten Karlén Perstorp Per Almström Svalöv Kristina Hansson Åstorp Susann Eriksson Ängelholm Robin Nilsson Örkelljunga Jana Jönsson Bilaga 3 SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

27 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Förteckning över besöksplatser, dit resmöjligheterna med kollektivtrafiken bör förbättras Bjuv 1. Resmål Söderåsens golfbana och restaurang Förutom golf är Söderåsens golfbana utgångspunkt för besök i omkringliggande rekreationsområde 2. Målgrupper Golfare, friluftsmänniskor, barnfamiljer och inte minst pensionärer. 4. Period april-oktober 5. Ansvarig person vid resmålet Patrik Brorsson, telefon: Kommunalt initiativ kopplat till resmålet Det planeras för att etablera kommunens gruvmuseum i direkt anslutning till resmålet. En betydande intressepunkt i det Skånska gruvbältet. 7. Tidigare förbindelser Inga tidigare bussförbindelser Båstad I) Hallands Birgit Nilsson Muséum 1. Beskrivning av resmålet Museet är inrymt i Birgits tidigare hem. Det enda i sitt slag. 2. Målgrupper - besöksvolymer Den 20 maj 2012 slog Birgit Nilsson Museum upp portarna för att under vår tredje säsong erbjuda besökarna den nu kompletta utställningen Birgit Nilsson ögonblick och toner. Fram till den 9 september har man välkomnat besökare från när och fjärran, varefter vår eftersäsong med förbokade grupper tog vid och avslutades den 30 september. Barn, unga, vuxna och äldre kommer för att besöka museet. Den maj kommer att vara en helg i Birgits tecken, då avtäcks en skulptur av Birgit formgiven av Ulla och Gustav Kraitz. Det kommer att bli en körfestival, museet öppnar för säsongen och mycket annat händer - se rubriken birgithelgen den maj på hemsidan Birgit Nilsson var vår tids mest framstående sångerska. Hon har instiftat The Birgit Nilsson Prize världens största pris inom klassisk musik. Birgit skulle ha fyllt 95 år den 17 maj. 3. Färdväg Birgit Nilsson museet ligger på väg mot Torekov i Svenstad, hemsida, SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

28 SKÅNE NORDVÄSTS STYRELSE Från Båstad järnvägsstation, Stationsterrassen via Båstad centrala delar, Köpmansgatan (förslagsvis stopp vid Båstad torg), fortsättning på väg 115 till Birgit Nilssons väg och museet. Avståndet från stationen är ca 7 km. 4. Period Museet är öppet främst sommarhalvåret. Önskemål om bussförbindelse vid varje tågs ankomst. 5. Ansvarig person Gitte Lindström Harmark, tel Kommunalt initiativ kopplat till resmålet Kommunen inviger en av kommunen inköpt skulptur av Birgit Nilsson på Dahlmanska tomten i Båstad. Museet är av stor betydelse för kommunen som en del i turism- och be-söksnäringen och som en del i förverkligandet av kommunens kulturpolitiska program. 7. Andra förbindelser Det finns inga direkta förbindelser med buss. De som vill ta sig hit med kommunala medel behöver 2-3 timmar från tågstationen i Båstad för att ta sig hit. II) Hallands Väderö 1. Beskrivning av resmålet I förhållande till sin storlek är ön en av landets artrikaste platser. Skogen har aldrig varit helt nerhuggen, som på andra håll. På och i de gamla träden trivs ett myller av insekter och växter såsom hotade skalbaggar och sällsynta lavar. Berggrunden består av näringsfattig gnejs som är starkt söndersprucken. Det skapar en terräng med omväxlande torra hällmarker och fuktiga kärr. I söder finns en liten skär-gård. Norra delen av ön överkorsas av gångar med mörka bergarter näringskrävande växter trivs. SKÅNE NORDVÄST HELSINGBORG Telefon Fax (18)

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (14) Paragrafer 16-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009

till dig som ska åka regionbuss till skolan Ht 2009 till dig som ska åka regionbuss till skolan HT 2009 Strövelstorp Kattarp Hasslarp Klippan Vedby en Hjälmshult Allerum Maria kviken Ödåkra Ramlösa Rydebäck Ventrafiken Ålabodarna Påarp Bårslöv Gantofta

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2014-09-23 1(13) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte Gudmundsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-14

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-14 1 (10) Paragrafer 50-57 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag kl 13.30-15.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-03-10 Plats och tid Kommunhuset, Kumla kl. 14.00-16.30 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer