OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Socialnamndens allmant beredande utskott Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30 Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av dagordning 3. Alternativ lunchratt 4 Budgetuppfoljning 2014 till och med maj 5. Budget Foreningsbidrag 2015 Gun Christensson Ordforande Eva Nilsson Sekreterare

2

3 OSBY KOMMUN Socialnamndens allmant beredande utskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(7) 36 Alternativ lunchratt Dnr2012.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Kostchefen far uppdrag enligt foljande: Diskutera med ledningsgruppen for vard och omsorg och demenssjukskoterska hur det fortsatta arbetet med projektet tvarattsalternativ ska genomforas. Slutrapport lamnas till socialnamnden 30 September Sammanfattning Ett projekt for att utreda effekter och konsekvenser av tvarattsalternativ inom aldreomsorgens koksverksamhet har paborjats pa bla avdelning, Bergfast i Lonsboda. En del i projektet var att lamna en delrapport till ansvarig chef och socialnamnden. Beslutsunderlag Delrapport av tvarattsalternativ i aldreomsorgen socialnamnden, daterad Verksamhetsomrade Vard och omsorgs tjansteskrivelse, daterad Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

4 ViOSBY KOMMUN Vard och omsorg Andreas Arvidsson Rosenqvist TJANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Alternativ lunchratt inom aldreomsorgen,delrapport 1 Dnr2012.SN Vard och omsorgs forslag till Socialnamnden Socialnamndens allmant beredande utskottet foreslar socialnamnden besluta att ge kostchefen i uppdrag att: - med ledningsgruppen for vard och omsorg och demenssjukskoterska diskutera hur det fortsatta arbetet med projektet tvarattersalternativ ska genomforas - att lamna slutrapport till SN i September. Sammanfattning Ett projekt for att utreda effekter och konsekvenser av tvarattersalternativ inom aldreomsorgens koksverksamhet har paborjats pa Bla avdelning, Bergfast i Ldnsboda. En del i projektet var att lamna en delrapport till ansvarig chef och socialnamnden. Beslutsunderlag Delrapport av tvarattersalternativ i aldreomsorgen Socialnamnden. Arende Socialnamnden beslutade att ge forvaltningen i uppdrag att pa forsok infora tvaratters alternativ i aldreomsorgen och kostchefen for aldreomsorgens kok fick uppdraget att paborja arbetet med Bergfast kok i Lonsboda. Forprojektering skedde under varen men pga av renoveringsplanering avseende Ronnebackens kok fordrojdes projektet och och pa borjades forst i januari Utvarderingen gjordes i april 2014 Genomforandet har skett pa boendeenheten Blaklockan pa Bergfast dar det bor atta vardtagare. Rapporten visar att aldre demenssjuka ibland valjer mat de tidigare meddelat att de inte gillar. Tidigare onskemal visade sig oftast stamma nar maten val serverades och personen da onskade nagot annat att ata. Ett resultat av att erbjuda tvarattersalternativ var att boende ifragasatte varfor bordsgrannen fick annan mat. Tidigare goda vanner (bordsgrannar) blev Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Vard och omsorg Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

5 osams om maten och samtalen runt matbordet handlade mer om maten an tidigare, ofta pa ett negativt satt. Liknande problem hade tidigare intraffat vid minuskost och okade nar tier personer serverades olika matratter. En boende kunde redogora for valet av tva ratter och sag inte nyttan med att valja da maten alltid var god. Ovriga boende var demenssjuka och inte medvetna att de hade valt mellan olika matratter. Kokspersonalen uppger att det administrativa arbetet okade med dubbla matsedlar. Farre minuskoster vagde delvis upp okad administration. Kokspersonalen menar att nojdheten var god redan tidigare och alia fick alternativ matratt aven om det inte gick att valja mellan tva ratter. Eftersom endast en grupp deltagit i projektet sa har langt har inte endast enstaka rutiner justerats och arbetsbelastningen inte paverkats. Tvarattersalternativ i litet format paverkade inte ekonomin. Fran och med vecka 17 kommer Blaklockans personal att valja en matratt fran matsedeln till alia vardtagare och minuskost till dem som onskar annat for att forbattra maltidsmiljon. Eftersom tvarattersalternativet paverkade maltidsmiljon och trivsel pa ett mer negativt satt an forvantat kommer projektets fortsattning diskuteras med chefer for vard och omsorg och demenssjukskoterska. Diskussionen planeras till kommande ledningsgruppstraff, och utgangen av diskussionen paverkar fortsattningen av projektet Fortsatter arbetet att erbjuda tva ratter aven till besdkare vid Bergfast restaurang kravs investeringar i ny utrustning. Helena Stahl Verksamhetsomradeschef Andreas Arvidsson Rosenqvist Kostchef, Dietist

6 OSBY DELRAPPORT 1(3) KOMMUN on Vard och omsorg >. = Andreas Arvidsson Rosenqvist '",r Delrapport av tvarattersalternativ i aldreomsorgen Socialnamnden Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Vard och omsorg Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

7 Osby kommun Datum Sida 2(3) Inledning Mdjligheten att valja mellan tva ratter pagar och utvarderas vid Blaklockan pa Bergfast i Lonsboda. Valet av Blaklockan berodde pa att gruppens positiva installning att prova nya arbetssatt. Projektet startade vid arsskiftet 2014 och den 3/ var forsta dagen det serverades tva ratter. Delrapporten beskriver utfallet av arbetet sa har langt och diskuterar det fortsatta arbete. Resultat Nedan aterger boende, vard- och kokspersonal deras upplevelse att arbeta med tva ratter. Boende Nastan alia boende befann sig i olika stadier av demenssjukdom och en person bedomdes vara medveten att det fanns tva ratter att valja mellan. Personen hade svart att se nyttan att valja mellan tva ratter nar mat redan var bra och att de boende alltid fick annan mat om det var nagot de inte gillade. Personalen Tre personer ur personalen intervjuades vid olika tillfallen under vecka 17 och delade med sig av erfarenheter av tvarattersalternativet. Nedan foljer citat fran intervjuerna. "De fiesta vardtagare mindes inte vilken mat de bestdllt och nar bordsgrannar vdljer olika ratter blev det ofta en negativ diskussion kring de olika matratterna. Ofta ville nagon kring bordet samma mat som bordsgrannen trots att alia fick den mat dem onskat. " "Ndgra personer trivdes vdldigt bra tillsammans och samtalade om allt mojligt vid mdltiden. Nar dessa personer valde olika matratter tenderade samtalen att bli negativa och mindre trivsamma. Samtidigt blev det svdrare for personerna att fokusera pa mdltiden och dtandet da tiden dtgick att ifrdgasdtta varfor det serverades olika sorters mat. " "Vi upplevde att det blev fler negativa diskussion kring maten och mdltiden nar ndrmsta bordsgranne valde annan matratt. Den sociala, hemlika stdmningen och tryggheten mellan vdrdtagarna var vdldigt viktig och vi ville inte flytta dem till olika platser for att man valde olika matratter. " "Detta ar utan tvekan det krdngligaste vi gjort, man vet inte om man ska skratta eller grata." "Ar det det har vi ska holla pa med framfor andra arbetsuppgifter" "Tidigare fick alia som inte ville ha en matratt annan mat, aven da hade vi vissa problem nar de boende fick olika mat men nu ar problemen storre.

8 Osby kommun Datum Sida 3(3) Nagon gang har nagon boende valt en minuskost och nar den serverats har >>;: personen inte velat ha maten " Koket Kokspersonalen diskuterade arbetet med tva ratter under hela projektet dar stor vikt lades pa att anpassa arbetssatt och rutiner. Vidare diskuterades aven kundnojdheten och syftet med att servera tva ratter. Nedan foljer kokspersonalens synpunkter. "Det viktiga ar vad de dldre tycker om maten och vad de onskar. " "Boende och personer med matdistribution har alltid fatt valja alternativratt nar det server ats nagot de inte gillar aven om vi inte kallat det tva ratter " "Tva ratter ar bra nar vi lagar en matratter dar manga vill ha ett alternativ." "Nuvarande arbetssatt har underlattat for den som har middags-turen da den en matratt tillagas av en kollega. Arbetssattet behdver sannolikt dndras ytterligare om fler ska erbjudas tva ratter " "Vifdr lagga lite mer administrativ pa att skriva matsedel for tva ratter. " "Vi hor ndstan aldrig nagra negativa synpunkter och i senaste enkdtundersdkningen var 100% av de boende pa Bergfast ndjda med maten. Det ar vansinnigt att krdngla till det pa detta viset. " Ekonomi Pa grund av att projektet begransats till en avdelning har det inte paverkat ekonomin och forandringar i arbetssatt har kunnat genomforas utan utokad bemanning. Forandringar i projektet Mdjligheten att valja tva ratter paverkade maltidsmiljon, trivsel och matintag negativt och fran och med vecka 17 kommer gruppen valja en mattratt fran matsedeln till alia vardtagare. Boende med minuskost kommer precis som tidigare att erbjudas passande alternativ. Liknade arbetssatt har infort i andra kommuner dar demenssjukdomar paverkar hela maltids och boendesituationen som beskrivits i rapporten. Fortsatt arbete Arbetet med att erbjuda tva ratter fortsatter vid Blaklockan om an i forandrad form. Vi planerar att erbjuda tva ratter aven pa Soldalen dar resultatet av tvarattersprojektet paverkar diskussionen negativt. Vidare diskuteras mdjligheten att erbjuda tva ratter till personer med matdistribution. Ytterligare en mojlighet ar att erbjuda tva ratter till personer i restaurangen vilket eventuellt paverkar vart arbetssatt och kraver investeringar i annan serveringsutrusning. Beroende av hur arbetet med tva ratter utvecklas kommer det att paverka bemanningen i koket och krava nyinvestering i utrustning. Vidare finns en radsla hos kockarna att behova sanka kvaliteten pa matlagningen och kundnojdheten om arbetet med tva ratter utokas att galla alia gaster.

9

10 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum' Sida 5(7) Socialnamndens allmant beredande utskott 37 Budgetuppfdljning 2014 till och med maj Dnr2013.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Sammanfattning Beslutsunderlag Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

11

12 OSBY KOMMUN Socialnamndens allmant beredande utskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 6(7) 38 Budget 2015 Dnr2013.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Sammanfattning Beslutsunderlag Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

13

14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 7(7) Socialnamndens allmant beredande utskott 39 Foreningsbidrag 2015 Dnr2014.snOT Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Forslag till beslut pa allmant beredande utskottets sammantrdde. Sammanfattning Foljande ansoker om foreningsbidrag: Foraldraforeningen mot narkotika (FMN), inte specificerat belopp Barnens ratt i samhallet (BRIS), kronor vilket ar 10 kronor/barn i Osby kommun. Brottsofferjouren i Hassleholm, kronor vilket ar 5 kronor/invanare raknat pa invanare. Frida kvinnojour, kronor. LP-stiftelsen, kronor. Beslutsunderlag Bidragsansokningar fran samtliga sokanden. Verksamhetsomrade Vard och omsorgs tjansteskrivelse, daterad Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

15 OSBY KOMMUN TJANSTESKRIVELSE Datum Socialforvaltningen Helena Stahl Socialnamnden, foreningsbidrag 2015 Dnr: 2014.SN Forslag till beslut Kommer att redo visas pa arbetsutskottet sammantrade Bakgrund och sammanfattning Ansokan om foreningsbidrag har inkommit fran foljande: Foraldraforeningen mot narkotika (FMN), ej specificerat belopp. Barnens ratt i samhallet (BRIS), kronor vilket ar 10 kronor/barn i Osby kommun. Brottsofferjouren i Hassleholm, 5 kronor per invanare vilket skulle innebara kronor raknat pa invanare. Frida kvinnojour, kronor. LP-stiftelsen, kronor. Ansokningar enligt ovan behandlas i budgetarbetet for Beslutsunderlag Bidragsansokningar fran samtliga sokande. Helena Stahl Verksamhetsomradeschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller

16 I FORALDRAFORENINGEN MOT NARKOTIKAI MALMO OS Sacla'kontoret Till Osby kommun Socialforvalningen Osby BIDRAGSANSOKAN AVSEENDE AR 2014 Foraldraforeningen Mot Narkotika (FMN) Malmd, FMN, ar en anhdrigforening for familjer med narkotikaproblem. FMN Malmo har funnits sedan Var riksorganisation, i Stockholm, sedan Foreningen ar en ideell, religiost och partipolitiskt obunden organisation som i forsta hand riktar sig till fdraldrar och anhdriga. Med samverkan som grund handlar var verksamhet om att starka fdraldrar och anhdriga i det drogfdrebyggande arbetet, att stddja fdraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem samt att motverka missbruk genom att utfdra drogtester. Dessa tre atgarder stravar alia efter FMN:s dvergripande malsattning; att bekampa missbruk och att ge stod och kraft till fdrbattring for alia som berdrs av detta. Under 2013 hade FMN totalt 201 medlemmar i Skane. Hittills under 2014 ar medlemsantalet 19 personer. Adress Hallingsgatan 6 B Malmo Telefon Telefax E-post: Postgiro Bankgiro Org. nummer

17 2 Vara verksamhetsomraden: Stddja fdraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem Starka fdraldrar och anhdriga i det drogforebyggande arbetet Motverka narkotika genom att utfora drogtester 1. Stddja foraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem FMN i Malmo arbetar med tre olika insatser inom radgivning och anhdrigstdd. Dessa ar radgivning, sjalvhjalpsgrupper och familjelivskurser. Under FMN Malmoforening lyder sa kallade kontaktgrupper och dessa bestar av engagerade och utbildade FMN:are som stodjer och starker hjalpsokande i den egna kommunen. Kontaktgrupper finns i dagslaget i foljande kommuner i lanet: 1. Bastad 2. Kavlinge 3. Ystad fran och med Trelleborg fran och med Radgivning Vi ger kostnadsfri (var grundlaggande policy ar att ingen ska behova avsta hjalp pga. ekonomi). Vi erbjuder enskild radgivning till hjalpsokande dagtid som kvallstid. Varje dag soker nya fdraldrar/anhoriga var hjalp. Hjalpbehovet ar oandligt och kanner heller inga granser. Detta innebar att FMN har hjalpsokande fran hela lanet. Under 2013 genomforde vi 541 st radgivande samtal. Motivationssamtal for missbrukare Vi genomfdr ocksa samtal med ungdomar som ar redo att komma ifran sitt missbruk. Samtalen sker pa begaran av missbrukaren sjalv dvs. han/hon har bestamt sig och vill prata med nagon utomstaende. Adress Hallingsgatan 6 B MalmO Telefon Telefax E-post: Postgiro Bankgiro Org. nummer

18 3 SjalvhjaTpsgrupper/Ringmoten Vi har Ringmoten fdrsta mandagen i varje manad, forlagt till kvallstid. Dar deltar mellan 8-15 personer vid varje tillfalle. Aven Ringmdtena ar kostnadsfria for vara hjalpsokande. Under 2013 genomfdrde vi 10 st. Ringmoten. Familjelivskurser FMN arrangerar i egen regi familjelivskurser sedan Kursen ar baserad pa PBLmetodik (Problem Baserat Larande) och handlar om hur man ska kunna se sin situation klarare och pa sa satt kunna ta sig ur ett tilltrasslat och last lage inom familjen och vardapparaten. Kursen bedrivs i internatform under ett veckoslut. Deltagande i en familjelivskurs sker efter behov och efter kontinuerligt deltagande i radgivande samtal och ringmoten. On ^ 4_CO G,euc«iFo*o vi *r t«hiljguvsfcotw I 2. Starka fdraldrar och anhdriga i det drogfdrebyggande arbetet Vi arbetar mycket med utatriktat informationsarbete dar vi kan sprida erfarenheter och ge larande exempel. Dessa tillfallen ar viktiga for att na nya medlemmar men ocksa for att ge alia vuxna en mojlighet att lara sig se tecken och symptom pa droganvandning sa att begynnande missbruk kan uppmarksammas och stoppas i ett tidigt skede. Vi tar aktivt kontakt med skolor, fdretag och andra och erbjuder droginformationer/utbildningar. Vi medverkar saledes pa fdraldramdten, i klassrum, pa personalutbildningar etc. Detta genomfor vi, pa efterfragan, i hela lanet. 3. Motverka narkotika genom att utfdra drogtester FMN Malmo utfor dagligen drogtester pa bestallning av bl. a socialtjanst och skola, men aven pa uppdrag av anhorig/foralder som misstanker missbruk. Antalet drogtester som genomfdrs ligger relativt konstant pa omkring 100 st./veckan. Las garna mer pa var hemsida: Adress Hallingsgatan 6 B Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org. nummer MalmO E-post:

19 4 Bifogat: a) Ansokningshandling b) Verksamhetsberattelse 2012 med tillhorande ekonomisk berattelse, revisionsberattelse samt fdreningens stadgar c) Verksamhetsinriktning 2014 samt ekonomisk plan for 2014 d) Fdrteckning over styrelsemedlemmar FMN 2013 Med vanlig halsning Foraldrafdreningen Mot Narkotika i Malmo Anny Diaz Aho Informatdr/Radgivare/Drogtestare FMN Malmo Tel: Adress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org. nummer Hallingsgatan 6 B MalmO E-post:

20 FMN MALMO STYRELSE/FORENINGSREVISOR FMN Malmo styrelse/fdreningsrevisor - valda pa arsmote 22 april 2013 Ledamot/Ordfdrande Leif Renkler Brynjevagen 21, Ldddekdpinge E-post: Ledamot/Vice ordforande Kristina Sorensen Annebergsgatan 9 B, Malmo E-post: Ledamot/Sekreterare Lisbeth Arvenberg Jagersrovagen 32, Malmo E-post: lisbeth.arvenberg(5)malmo.se Ledamot/Kassor Ingrid Arvebro, Malmo Stamgatan 8, Malmo E-post: Suppleant Petra Grevstad 1

21 E-post: petra(5>malmo.fmn.nu Ledamot Christel Axelsson E-post: christel.axelsson(5)pub.malmo.se Foreningsrevisor Ernst & Young Suppleant Dennis Rydberg E-post:

22 Foraldraforeningen mot narkotika Verksamhetsinriktning 2014 Verksamhetsinriktningen avseende 2014 prioriterar informationsinsatser, utbildning och anhdrigstdd. FMN Malmo skall under 2014 verka for att mdta och fdlja med i den fdrandring som sker i samhallet genom att se over arbetsmetoder och tillganglighet. Vi ska fortsatta att aktivt, genom uppsdkande verksamhet, strava efter att na ungdomar och att paverka dessa i en positiv riktning i ett tidigt skede. Var erfarenhet ger vid handen att tidiga insatser ar det som ar en viktig faktor for ett gott resultat och var utgangspunkt ar att unga manniskor ar kloka individer som tar vettiga beslut om de har tillgang till relevant information. Var personal skall aven framledes utbildas ldpande for att kvalitativt och engagerat kunna mdta fdraldrar och anhdriga, samt ungdomar och missbrukare utifran deras behov for ett gynnsamt resultat i FMNs stddjande och drogfdrebyggande arbete. En fortsatt inriktning specifikt gentemot det okade missbruket av cannabis genom en aktiv informationssatsning kommer att ske och foreningen stravar efter att finna andra aktdrer i samhallet att arbeta tillsammans med i detta viktiga arbete. INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSINSATSER Vara informations- och utbildningsinsatser ar inriktade till att oka kunskapen om droger och dess konsekvenser for saval missbrukaren som dess omgivning. Med kunskap starks individen att ta stallning mot droger och missbruk och denne ges verktyg att fdrandra situationen. Informationsinsatserna utat fran FMNs sida har en tydlig koppling till att fdraldrar och anhdriga blir medvetna om var verksamhet och vad vi kan erbjuda dem i form av rad och stod i deras utsatta situation. 1

23 Personal inom olika verksamhetsomraden Aven under ar 2014 ska FMN Malmo bjuda in representanter for olika organisationer och verksamheter till samarbete sasom; skola, socialtjanst, nattvandrare, frivilligfdreningar och organisationer m.fl. i Malmo med omnejd. Med detta kontaktskapande avser FMN att informera om var verksamhet och sdka eventuella samarbetspartners i det gemensamma drogfdrebyggande arbetet. Ungdomar och elever i skolan Ungdomar utsatts idag for ett stort informationsflode i ett samhalle dar exempelvis utvecklingen av sociala medier och andrade fdrhallningssatt till inhamtning av kunskap och information fortskrider i en allt dkande takt. De ar idag ofta mycket mer palasta kring droger vi mots inte sallan av argument kring den "positiva" effekten av drogintag! Har maste ungdomarna mdtas av adekvat information kring konsekvenserna av ett narkotikamissbruk. Ungdomars manga fragor ser vi som ett tecken pa vilja att informera sig. Inte sallan testar garna ungdomar oss vuxna genom ett provokativt fdrhallningssatt. I stallet for att bli provocerade ska vi ta tillfallet i akt och fdrklara och ge relevant information kring skadeverkningarna pa kort och pa lang sikt, som en motvikt till den allt mer liberala attityden till droger som omger vara unga. Vi ser aven denna information som en naturlig del i skolans fdrebyggande elevhalsoarbete och som en viktig del av den i narkotikainformationsinsats som alagts skolan i laroplanen. For att mdta elever utifran deras mognadsniva anpassas informationerna utifran vilken arskurs som ar malet for insatsen. Pa hdgstadieniva inriktas diskussionen till exempel kring sadana aranen som vart man kan vanda sig om man har funderingar eller kanner oro for en kamrat, medan vi pa gymnasieniva diskuterar mycket kring samhallets konsekvenser vid narkotikamissbruk, vad galler kdrkort med mera. 2

24 Fdraldrar och foraldramoten i skolan Dagens fdraldraroll ter sig allt mer komplex och tillgangligheten och det stora utbudet av narkotika skapar oro hos dagens fdraldrar. Att vara fdralder ar en utmaning och det kan ibland upplevas som att narkotika ar ett svart amne att narma sig i fdraldrarollen gentemot sina barn. Hos de unga finner man aven en nyfikenhet och en lockelse att testa nagot som ar fdrbjudet och darfdr erbjuder vi skolor i hela Skane lan information till fdraldrar pa foraldramoten. FMN vill darigenom gdra fdraldrar uppmarksamma pa tecken som kan vara en signal pa ett begynnande missbruk och starka dem i fdraldrarollen. Hjalpsokande FMN stravar fortsatt att erbjuda alia som sa dnskar var hjalp utifran den hjalpsdkandes behov. Vi erbjuder enskilda radgivande samtal, deltagande i sjalvhjalpsgrupper i ringmoten samt familjelivskursen som ar en veckoslutskurs som bland annat ger deltagaren fdrdjupad kunskap om droger och dess fdljdverkningar, relationsbearbetning, kommunikation, och hur man paverkar sin omgivning att paverka sitt beteende som kan ta sig uttryck i ett medberoende. Dessa anhdrigstddjande hjalpinsatser ar alltid kostnadsfria for deltagaren, da den hjalpsdkandes ekonomiska situation aldrig skall lagga hinder for att sdka hjalp hos FMN. Utokat kontaktskapande Dagens samhalle bestar idag av manniskor med olika etniskt och kulturellt ursprung. Vi inom FMN vill na ut med information kring de hjalpinsatser vi kan erbjuda till alia dessa grupper och avser darfdr att inleda samarbete med saval myndigheter som organisationer i socialt utsatta omraden och aven omraden med stor andel med innevanare med annan etnisk och kulturell bakgrund. Antaget av FMNs styrelse i Malmo den 13 maj

25 Ekonomisk plan for FMN 2014 Intakter Anslag Medlemsavgifter Ovriga intakter Totalt Kostnader Personal Ovriga kostnader Totalt Antaget av FMNs styrelse den 13 maj 2013

26 Osby kommun Vastra Storgatan Osby Mars 2014 IDianenr OSBY KOAflMUN Sociaikotitoret Ansokan om bidrag till Bris region Syd Vi ansoker harmed om 10 kronor per barn fran Osby kommun for ar Totalt kr for kommunens antal barn. Mobbning, oro, foraldrar som missbrukar, ensamhet, radsla eller en allman kansla av att livet saknar mening. Sa ser verkligheten ut for manga barn. Alia barn har ratt till en narvarande vuxen som stottar och hjalper nar livet ar svart - oavsett var barnet bor i landet eller vilken tid det ar pa dygnet. Sa sager barnkonventionen, men verkligheten visar nagot annat. Under de senaste aren har Bris i genomsnitt haft stodjande kontakter per ar, via telefon, mejl eller chatt. Till Bris kan barn och unga hora av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag mellan kl och 22.00, aret om. Bris lyssnar, stottar och hjalper barnen till vidare stod sa att de kan komma ur sin svara situation och kanna framtidstro. Bris ar ett skyddsnat for utsatta barn nar myndigheter inte ar tillgangliga. Vi onskar att vi kunde garantera barn i behov av stod att vi all tid kommer att vara ett sadant skyddsnat, dessvarre kan vi inte det. Bidragen fran kommunerna ar en absolut forutsattning for var verksamhet sa att vi aven forts attningsvis kan stdtta alia barn som kontaktar oss. Hosten 2013 professionaliserades Bris stodverksamhet, vilket innebar att den numera bemannas av 17 heltidsanstallda kuratorer. Tack vare fdrandringen kan vi nu erbjuda alia bam i Sverige kvalificerat och utokat stod. Bris regioner fortsatter det viktiga arbetet med att driva paverkansarbete for att forbattra barns livsvillkor samt att, med hjalp av volontarer, informera barn i hela landet om deras rattigheter. Regionerna erbjuder aven utbildningar och forelasningar till personer som pa olika satt jobbar med barn, baserade pa Bris mangariga erfarenhet av samtal med barn och unga. Med vanlig halsning Nina Palm regionchef Bris region Syd BRJS - Barnens Ratt: I Samhallet

27 Bilagor med ansokan fran Bris region Syd 1. Bris Verksamhetsinriktning och budget Verksamhetsberattelse Region Syd Arsredovisning 2012 Arsredovisning for ar 2013 blir klar i maj 2014, finns da pa v^/w,kiji ; Bris ar en juridisk person och har en och samma arsredovisning, verksamhetsplan 4. Utanforskapets kostnad per arskull i er kommun, framtaget av Skandia. Se forklaring nedan. 5. Protokoll fran medlemsmote sands i sarskild forsandelse sa fort det ar justerat. Datum for medlemsmote ar den 27 mars Utanforskapets pris - sa mycket kostar barns utanforskap din kommun Vad ar Utanforskapets pris? Ar 1987 bildade Skandia stiftelsen Ideer for livet som en motreaktion mot gatuvaldet. Stiftelsen har sedan dess stottat fler an 3000 projekt som pa olika satt kan forebygga utanforskap. Ar 2007 bdrjade arbetet med Utanforskapets pris, ett socioekonomiskt initiativ dar man stallde fragan: vad kostar det samhallet nar barn och unga hamnar i utanforskap? En kostnadsmodell togs fram baserad pa berakningar och forskning av ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Hur har berakningama gjorts? Man har tittat pa kostnaderna for drygt 300 vanligt forekommande insatser som samhallet aktiverar vid olika former av utanforskap sasom psykisk ohalsa, missbruk, kriminalitet, langtidssjukskrivning eller langtidsarbetsloshet. Modellen och dess underliggande parametrar ar utarbetad under de senaste tio aren och kontinuerligt uppdaterad efter avstamning med olika offentliga aktorer sasom kommuner, rattsvasende, sjukvard och landsting. For enkelhetens skull har man utgatt fran en schablonmodell. Enligt modellen beraknas 12,8 % barn i varje arskull hamna i utanforskap. Ett livslangt utanforskap kostar samhallet miljoner kronor. Det ar summan av alia valfardskostnader (sjukvard, rehabilitering, omvardnad, insatser fran rattsvasendet, vardinsatser etc.) plus produktionsforluster for dessa barn under deras vuxna liv. Per arskull blir det en kostnad pa 210 miljarder for svenska samhallet. Det gar att motverka genom tidiga fdrebyggande insatser - och kostnaden for sadana insatser ar vasentligt lagre an utanforskapets slutgiltiga pris. For mer information, se Skandias rapporter pa.u;,i;:i..'i <K:<>. Mppii;;

28 verksamhetens kostnader ar till stor del personalkostnader inom handledning, utbildning och kvalitetssakring av volontarer i Bris stodverksamhet. Volontarerna/jourare har utfort sitt arbete pa ideell basis. Inte heller till regionradet har arvode utgatt. 2 Bris Stodverksamhet Stodverksamhetema for barn och ungdomar upp till 18 ar omfattar Bris , Bris mejlen, Bris chart samt Bris Forum. Fram till den 1 September bedrevs stodverksamheten sa som tidigare utifran de regionala kanslierna och bemannades av volontarer/jourare enligt av styrelsen faststallda riktlinjer. Verksamheterna bemannades av volontarerna/jourarna. Pa grund av omorganisationen och svikande medlemsantal har aven Bris-ombud behovt bemanna stodverksamheten periodvis. Utover dessa verksamheter for barn och ungdomar finns aven Bris Vuxentelefon - om barn. Ansvaret for att leda arbetet med de olika stodverksamhetema har varit alagda Bris-ombuden pa varje region. I det arbetet har utbildning och stod/handledning for de ideella medlemmarna pa regionen utgjort en stor del. Utover detta har det ingatt ovrig jourarvard i form av information, enskilda samtal, fortbildning etc. Ansvaret for stodverksamhetema innebar aven att samordna och administrera driften av det dagliga arbetet i stodverksamheten. 2.1 Bris Syftet med Bris ar att lyssna pa, stodja och bekrafta barn och ungdomar, som behdver en vuxen att tala med. Att utifran Barnkonventionen och Svensk lag informera barn och ungdomar om deras rattigheter och de instanser i samhallet som har ansvar for barns valfard, samt att bista de barn och ungdomar som sdker Bris hjalp. Barnen som ringer garanteras anonymitet. Region Syds uppdrag har varit att bemanna tva jourpass med fern linjer/vecka enligt ett nationellt schema. Syd har ansvarat for bemanningen pa fredagar. Sommarjouren fordelades enligt ett rullande femars veckoschema och Syd ansvarade under sommaren for vecka 26. Jourarna har besvarat samtalen i ett gemensamt rum med 3-6 personer at gangen. Ett jourpass artre timmar. Jourarna har kommit en kvart innan passet for en genomgang samt stannat en halvtimme efter passet for reflektion och handledning. Alia pass kvalitetssakras av ett narvarande BRIS-ombud, sasom BRIS interna riktlinjer foreskriver. BRIS-ombudet har haft det overgripande ansvaret for passet samtidigt som man ger stod, handledning och overtar uppdrag fran barn och ungdomar.. Det har under aret varit svart att fa tillracklig bemanning av jourare pa passen, vilket har medfort att Bris-ombud kallats in for att garantera tillganglighet for barn och unga som sokt sig till Bris Uppdrag I de fall ett barn som kontaktar Bris behover mer hjalp av Bris an vad som kan erbjudas i den ordinarie stodverksamheten kan barnet erbjudas upprepad kontakt med en och samma person (Bris-ombud) inom Bris, ett s.k. uppdrag. Ett uppdrag kan resultera i att barnet far kontakt med en myndighet, oftast socialtjansten. Hjalpen sker alltid pa uppdrag av och i samfdrstand med barnet. Uppdragsarbetet kan ocksa resultera i en akut insats i form av kontakt med socialjour eller polis. 2.2 Bris mejlen Syftet med Bris mejlen ar att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form som komplement till telefon. Precis som i Bris utgar Bris utifran Barnkonventionen och Svensk lag for att informera barn och ungdomar om deras rattigheter och om de instanser i samhallet som har ansvar for deras valfard. Grundprincipen for kontakterna bygger pa att barnen, via var hemsida kan skriva anonymt med egna losenord sa att deras identiteter darigenom ar skyddade. 5

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE 1 VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMNs verksamhet. Du kan beställa tid och komma till föreningen för samtal och rådgivning under dagtid måndag-fredag. Du är

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15 Tid och plats Onsdagen den 5 juni 20, Åsasalen, 3.00-5.40 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg (KD Eva Madestam (KD)

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer