OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Socialnamndens allmant beredande utskott Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30 Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av dagordning 3. Alternativ lunchratt 4 Budgetuppfoljning 2014 till och med maj 5. Budget Foreningsbidrag 2015 Gun Christensson Ordforande Eva Nilsson Sekreterare

2

3 OSBY KOMMUN Socialnamndens allmant beredande utskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(7) 36 Alternativ lunchratt Dnr2012.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Kostchefen far uppdrag enligt foljande: Diskutera med ledningsgruppen for vard och omsorg och demenssjukskoterska hur det fortsatta arbetet med projektet tvarattsalternativ ska genomforas. Slutrapport lamnas till socialnamnden 30 September Sammanfattning Ett projekt for att utreda effekter och konsekvenser av tvarattsalternativ inom aldreomsorgens koksverksamhet har paborjats pa bla avdelning, Bergfast i Lonsboda. En del i projektet var att lamna en delrapport till ansvarig chef och socialnamnden. Beslutsunderlag Delrapport av tvarattsalternativ i aldreomsorgen socialnamnden, daterad Verksamhetsomrade Vard och omsorgs tjansteskrivelse, daterad Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

4 ViOSBY KOMMUN Vard och omsorg Andreas Arvidsson Rosenqvist TJANSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Alternativ lunchratt inom aldreomsorgen,delrapport 1 Dnr2012.SN Vard och omsorgs forslag till Socialnamnden Socialnamndens allmant beredande utskottet foreslar socialnamnden besluta att ge kostchefen i uppdrag att: - med ledningsgruppen for vard och omsorg och demenssjukskoterska diskutera hur det fortsatta arbetet med projektet tvarattersalternativ ska genomforas - att lamna slutrapport till SN i September. Sammanfattning Ett projekt for att utreda effekter och konsekvenser av tvarattersalternativ inom aldreomsorgens koksverksamhet har paborjats pa Bla avdelning, Bergfast i Ldnsboda. En del i projektet var att lamna en delrapport till ansvarig chef och socialnamnden. Beslutsunderlag Delrapport av tvarattersalternativ i aldreomsorgen Socialnamnden. Arende Socialnamnden beslutade att ge forvaltningen i uppdrag att pa forsok infora tvaratters alternativ i aldreomsorgen och kostchefen for aldreomsorgens kok fick uppdraget att paborja arbetet med Bergfast kok i Lonsboda. Forprojektering skedde under varen men pga av renoveringsplanering avseende Ronnebackens kok fordrojdes projektet och och pa borjades forst i januari Utvarderingen gjordes i april 2014 Genomforandet har skett pa boendeenheten Blaklockan pa Bergfast dar det bor atta vardtagare. Rapporten visar att aldre demenssjuka ibland valjer mat de tidigare meddelat att de inte gillar. Tidigare onskemal visade sig oftast stamma nar maten val serverades och personen da onskade nagot annat att ata. Ett resultat av att erbjuda tvarattersalternativ var att boende ifragasatte varfor bordsgrannen fick annan mat. Tidigare goda vanner (bordsgrannar) blev Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Vard och omsorg Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

5 osams om maten och samtalen runt matbordet handlade mer om maten an tidigare, ofta pa ett negativt satt. Liknande problem hade tidigare intraffat vid minuskost och okade nar tier personer serverades olika matratter. En boende kunde redogora for valet av tva ratter och sag inte nyttan med att valja da maten alltid var god. Ovriga boende var demenssjuka och inte medvetna att de hade valt mellan olika matratter. Kokspersonalen uppger att det administrativa arbetet okade med dubbla matsedlar. Farre minuskoster vagde delvis upp okad administration. Kokspersonalen menar att nojdheten var god redan tidigare och alia fick alternativ matratt aven om det inte gick att valja mellan tva ratter. Eftersom endast en grupp deltagit i projektet sa har langt har inte endast enstaka rutiner justerats och arbetsbelastningen inte paverkats. Tvarattersalternativ i litet format paverkade inte ekonomin. Fran och med vecka 17 kommer Blaklockans personal att valja en matratt fran matsedeln till alia vardtagare och minuskost till dem som onskar annat for att forbattra maltidsmiljon. Eftersom tvarattersalternativet paverkade maltidsmiljon och trivsel pa ett mer negativt satt an forvantat kommer projektets fortsattning diskuteras med chefer for vard och omsorg och demenssjukskoterska. Diskussionen planeras till kommande ledningsgruppstraff, och utgangen av diskussionen paverkar fortsattningen av projektet Fortsatter arbetet att erbjuda tva ratter aven till besdkare vid Bergfast restaurang kravs investeringar i ny utrustning. Helena Stahl Verksamhetsomradeschef Andreas Arvidsson Rosenqvist Kostchef, Dietist

6 OSBY DELRAPPORT 1(3) KOMMUN on Vard och omsorg >. = Andreas Arvidsson Rosenqvist '",r Delrapport av tvarattersalternativ i aldreomsorgen Socialnamnden Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Vard och omsorg Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

7 Osby kommun Datum Sida 2(3) Inledning Mdjligheten att valja mellan tva ratter pagar och utvarderas vid Blaklockan pa Bergfast i Lonsboda. Valet av Blaklockan berodde pa att gruppens positiva installning att prova nya arbetssatt. Projektet startade vid arsskiftet 2014 och den 3/ var forsta dagen det serverades tva ratter. Delrapporten beskriver utfallet av arbetet sa har langt och diskuterar det fortsatta arbete. Resultat Nedan aterger boende, vard- och kokspersonal deras upplevelse att arbeta med tva ratter. Boende Nastan alia boende befann sig i olika stadier av demenssjukdom och en person bedomdes vara medveten att det fanns tva ratter att valja mellan. Personen hade svart att se nyttan att valja mellan tva ratter nar mat redan var bra och att de boende alltid fick annan mat om det var nagot de inte gillade. Personalen Tre personer ur personalen intervjuades vid olika tillfallen under vecka 17 och delade med sig av erfarenheter av tvarattersalternativet. Nedan foljer citat fran intervjuerna. "De fiesta vardtagare mindes inte vilken mat de bestdllt och nar bordsgrannar vdljer olika ratter blev det ofta en negativ diskussion kring de olika matratterna. Ofta ville nagon kring bordet samma mat som bordsgrannen trots att alia fick den mat dem onskat. " "Ndgra personer trivdes vdldigt bra tillsammans och samtalade om allt mojligt vid mdltiden. Nar dessa personer valde olika matratter tenderade samtalen att bli negativa och mindre trivsamma. Samtidigt blev det svdrare for personerna att fokusera pa mdltiden och dtandet da tiden dtgick att ifrdgasdtta varfor det serverades olika sorters mat. " "Vi upplevde att det blev fler negativa diskussion kring maten och mdltiden nar ndrmsta bordsgranne valde annan matratt. Den sociala, hemlika stdmningen och tryggheten mellan vdrdtagarna var vdldigt viktig och vi ville inte flytta dem till olika platser for att man valde olika matratter. " "Detta ar utan tvekan det krdngligaste vi gjort, man vet inte om man ska skratta eller grata." "Ar det det har vi ska holla pa med framfor andra arbetsuppgifter" "Tidigare fick alia som inte ville ha en matratt annan mat, aven da hade vi vissa problem nar de boende fick olika mat men nu ar problemen storre.

8 Osby kommun Datum Sida 3(3) Nagon gang har nagon boende valt en minuskost och nar den serverats har >>;: personen inte velat ha maten " Koket Kokspersonalen diskuterade arbetet med tva ratter under hela projektet dar stor vikt lades pa att anpassa arbetssatt och rutiner. Vidare diskuterades aven kundnojdheten och syftet med att servera tva ratter. Nedan foljer kokspersonalens synpunkter. "Det viktiga ar vad de dldre tycker om maten och vad de onskar. " "Boende och personer med matdistribution har alltid fatt valja alternativratt nar det server ats nagot de inte gillar aven om vi inte kallat det tva ratter " "Tva ratter ar bra nar vi lagar en matratter dar manga vill ha ett alternativ." "Nuvarande arbetssatt har underlattat for den som har middags-turen da den en matratt tillagas av en kollega. Arbetssattet behdver sannolikt dndras ytterligare om fler ska erbjudas tva ratter " "Vifdr lagga lite mer administrativ pa att skriva matsedel for tva ratter. " "Vi hor ndstan aldrig nagra negativa synpunkter och i senaste enkdtundersdkningen var 100% av de boende pa Bergfast ndjda med maten. Det ar vansinnigt att krdngla till det pa detta viset. " Ekonomi Pa grund av att projektet begransats till en avdelning har det inte paverkat ekonomin och forandringar i arbetssatt har kunnat genomforas utan utokad bemanning. Forandringar i projektet Mdjligheten att valja tva ratter paverkade maltidsmiljon, trivsel och matintag negativt och fran och med vecka 17 kommer gruppen valja en mattratt fran matsedeln till alia vardtagare. Boende med minuskost kommer precis som tidigare att erbjudas passande alternativ. Liknade arbetssatt har infort i andra kommuner dar demenssjukdomar paverkar hela maltids och boendesituationen som beskrivits i rapporten. Fortsatt arbete Arbetet med att erbjuda tva ratter fortsatter vid Blaklockan om an i forandrad form. Vi planerar att erbjuda tva ratter aven pa Soldalen dar resultatet av tvarattersprojektet paverkar diskussionen negativt. Vidare diskuteras mdjligheten att erbjuda tva ratter till personer med matdistribution. Ytterligare en mojlighet ar att erbjuda tva ratter till personer i restaurangen vilket eventuellt paverkar vart arbetssatt och kraver investeringar i annan serveringsutrusning. Beroende av hur arbetet med tva ratter utvecklas kommer det att paverka bemanningen i koket och krava nyinvestering i utrustning. Vidare finns en radsla hos kockarna att behova sanka kvaliteten pa matlagningen och kundnojdheten om arbetet med tva ratter utokas att galla alia gaster.

9

10 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum' Sida 5(7) Socialnamndens allmant beredande utskott 37 Budgetuppfdljning 2014 till och med maj Dnr2013.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Sammanfattning Beslutsunderlag Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

11

12 OSBY KOMMUN Socialnamndens allmant beredande utskott SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 6(7) 38 Budget 2015 Dnr2013.sn Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Sammanfattning Beslutsunderlag Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

13

14 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 7(7) Socialnamndens allmant beredande utskott 39 Foreningsbidrag 2015 Dnr2014.snOT Verksamhetsomrade Vard och omsorgs forslag till allmant beredande utskotts beslut Socialnamndens beslut Forslag till beslut pa allmant beredande utskottets sammantrdde. Sammanfattning Foljande ansoker om foreningsbidrag: Foraldraforeningen mot narkotika (FMN), inte specificerat belopp Barnens ratt i samhallet (BRIS), kronor vilket ar 10 kronor/barn i Osby kommun. Brottsofferjouren i Hassleholm, kronor vilket ar 5 kronor/invanare raknat pa invanare. Frida kvinnojour, kronor. LP-stiftelsen, kronor. Beslutsunderlag Bidragsansokningar fran samtliga sokanden. Verksamhetsomrade Vard och omsorgs tjansteskrivelse, daterad Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

15 OSBY KOMMUN TJANSTESKRIVELSE Datum Socialforvaltningen Helena Stahl Socialnamnden, foreningsbidrag 2015 Dnr: 2014.SN Forslag till beslut Kommer att redo visas pa arbetsutskottet sammantrade Bakgrund och sammanfattning Ansokan om foreningsbidrag har inkommit fran foljande: Foraldraforeningen mot narkotika (FMN), ej specificerat belopp. Barnens ratt i samhallet (BRIS), kronor vilket ar 10 kronor/barn i Osby kommun. Brottsofferjouren i Hassleholm, 5 kronor per invanare vilket skulle innebara kronor raknat pa invanare. Frida kvinnojour, kronor. LP-stiftelsen, kronor. Ansokningar enligt ovan behandlas i budgetarbetet for Beslutsunderlag Bidragsansokningar fran samtliga sokande. Helena Stahl Verksamhetsomradeschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller

16 I FORALDRAFORENINGEN MOT NARKOTIKAI MALMO OS Sacla'kontoret Till Osby kommun Socialforvalningen Osby BIDRAGSANSOKAN AVSEENDE AR 2014 Foraldraforeningen Mot Narkotika (FMN) Malmd, FMN, ar en anhdrigforening for familjer med narkotikaproblem. FMN Malmo har funnits sedan Var riksorganisation, i Stockholm, sedan Foreningen ar en ideell, religiost och partipolitiskt obunden organisation som i forsta hand riktar sig till fdraldrar och anhdriga. Med samverkan som grund handlar var verksamhet om att starka fdraldrar och anhdriga i det drogfdrebyggande arbetet, att stddja fdraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem samt att motverka missbruk genom att utfdra drogtester. Dessa tre atgarder stravar alia efter FMN:s dvergripande malsattning; att bekampa missbruk och att ge stod och kraft till fdrbattring for alia som berdrs av detta. Under 2013 hade FMN totalt 201 medlemmar i Skane. Hittills under 2014 ar medlemsantalet 19 personer. Adress Hallingsgatan 6 B Malmo Telefon Telefax E-post: Postgiro Bankgiro Org. nummer

17 2 Vara verksamhetsomraden: Stddja fdraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem Starka fdraldrar och anhdriga i det drogforebyggande arbetet Motverka narkotika genom att utfora drogtester 1. Stddja foraldrar och anhdriga till ungdomar med missbruksproblem FMN i Malmo arbetar med tre olika insatser inom radgivning och anhdrigstdd. Dessa ar radgivning, sjalvhjalpsgrupper och familjelivskurser. Under FMN Malmoforening lyder sa kallade kontaktgrupper och dessa bestar av engagerade och utbildade FMN:are som stodjer och starker hjalpsokande i den egna kommunen. Kontaktgrupper finns i dagslaget i foljande kommuner i lanet: 1. Bastad 2. Kavlinge 3. Ystad fran och med Trelleborg fran och med Radgivning Vi ger kostnadsfri (var grundlaggande policy ar att ingen ska behova avsta hjalp pga. ekonomi). Vi erbjuder enskild radgivning till hjalpsokande dagtid som kvallstid. Varje dag soker nya fdraldrar/anhoriga var hjalp. Hjalpbehovet ar oandligt och kanner heller inga granser. Detta innebar att FMN har hjalpsokande fran hela lanet. Under 2013 genomforde vi 541 st radgivande samtal. Motivationssamtal for missbrukare Vi genomfdr ocksa samtal med ungdomar som ar redo att komma ifran sitt missbruk. Samtalen sker pa begaran av missbrukaren sjalv dvs. han/hon har bestamt sig och vill prata med nagon utomstaende. Adress Hallingsgatan 6 B MalmO Telefon Telefax E-post: Postgiro Bankgiro Org. nummer

18 3 SjalvhjaTpsgrupper/Ringmoten Vi har Ringmoten fdrsta mandagen i varje manad, forlagt till kvallstid. Dar deltar mellan 8-15 personer vid varje tillfalle. Aven Ringmdtena ar kostnadsfria for vara hjalpsokande. Under 2013 genomfdrde vi 10 st. Ringmoten. Familjelivskurser FMN arrangerar i egen regi familjelivskurser sedan Kursen ar baserad pa PBLmetodik (Problem Baserat Larande) och handlar om hur man ska kunna se sin situation klarare och pa sa satt kunna ta sig ur ett tilltrasslat och last lage inom familjen och vardapparaten. Kursen bedrivs i internatform under ett veckoslut. Deltagande i en familjelivskurs sker efter behov och efter kontinuerligt deltagande i radgivande samtal och ringmoten. On ^ 4_CO G,euc«iFo*o vi *r t«hiljguvsfcotw I 2. Starka fdraldrar och anhdriga i det drogfdrebyggande arbetet Vi arbetar mycket med utatriktat informationsarbete dar vi kan sprida erfarenheter och ge larande exempel. Dessa tillfallen ar viktiga for att na nya medlemmar men ocksa for att ge alia vuxna en mojlighet att lara sig se tecken och symptom pa droganvandning sa att begynnande missbruk kan uppmarksammas och stoppas i ett tidigt skede. Vi tar aktivt kontakt med skolor, fdretag och andra och erbjuder droginformationer/utbildningar. Vi medverkar saledes pa fdraldramdten, i klassrum, pa personalutbildningar etc. Detta genomfor vi, pa efterfragan, i hela lanet. 3. Motverka narkotika genom att utfdra drogtester FMN Malmo utfor dagligen drogtester pa bestallning av bl. a socialtjanst och skola, men aven pa uppdrag av anhorig/foralder som misstanker missbruk. Antalet drogtester som genomfdrs ligger relativt konstant pa omkring 100 st./veckan. Las garna mer pa var hemsida: Adress Hallingsgatan 6 B Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org. nummer MalmO E-post:

19 4 Bifogat: a) Ansokningshandling b) Verksamhetsberattelse 2012 med tillhorande ekonomisk berattelse, revisionsberattelse samt fdreningens stadgar c) Verksamhetsinriktning 2014 samt ekonomisk plan for 2014 d) Fdrteckning over styrelsemedlemmar FMN 2013 Med vanlig halsning Foraldrafdreningen Mot Narkotika i Malmo Anny Diaz Aho Informatdr/Radgivare/Drogtestare FMN Malmo Tel: Adress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org. nummer Hallingsgatan 6 B MalmO E-post:

20 FMN MALMO STYRELSE/FORENINGSREVISOR FMN Malmo styrelse/fdreningsrevisor - valda pa arsmote 22 april 2013 Ledamot/Ordfdrande Leif Renkler Brynjevagen 21, Ldddekdpinge E-post: Ledamot/Vice ordforande Kristina Sorensen Annebergsgatan 9 B, Malmo E-post: Ledamot/Sekreterare Lisbeth Arvenberg Jagersrovagen 32, Malmo E-post: lisbeth.arvenberg(5)malmo.se Ledamot/Kassor Ingrid Arvebro, Malmo Stamgatan 8, Malmo E-post: Suppleant Petra Grevstad 1

21 E-post: petra(5>malmo.fmn.nu Ledamot Christel Axelsson E-post: christel.axelsson(5)pub.malmo.se Foreningsrevisor Ernst & Young Suppleant Dennis Rydberg E-post:

22 Foraldraforeningen mot narkotika Verksamhetsinriktning 2014 Verksamhetsinriktningen avseende 2014 prioriterar informationsinsatser, utbildning och anhdrigstdd. FMN Malmo skall under 2014 verka for att mdta och fdlja med i den fdrandring som sker i samhallet genom att se over arbetsmetoder och tillganglighet. Vi ska fortsatta att aktivt, genom uppsdkande verksamhet, strava efter att na ungdomar och att paverka dessa i en positiv riktning i ett tidigt skede. Var erfarenhet ger vid handen att tidiga insatser ar det som ar en viktig faktor for ett gott resultat och var utgangspunkt ar att unga manniskor ar kloka individer som tar vettiga beslut om de har tillgang till relevant information. Var personal skall aven framledes utbildas ldpande for att kvalitativt och engagerat kunna mdta fdraldrar och anhdriga, samt ungdomar och missbrukare utifran deras behov for ett gynnsamt resultat i FMNs stddjande och drogfdrebyggande arbete. En fortsatt inriktning specifikt gentemot det okade missbruket av cannabis genom en aktiv informationssatsning kommer att ske och foreningen stravar efter att finna andra aktdrer i samhallet att arbeta tillsammans med i detta viktiga arbete. INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSINSATSER Vara informations- och utbildningsinsatser ar inriktade till att oka kunskapen om droger och dess konsekvenser for saval missbrukaren som dess omgivning. Med kunskap starks individen att ta stallning mot droger och missbruk och denne ges verktyg att fdrandra situationen. Informationsinsatserna utat fran FMNs sida har en tydlig koppling till att fdraldrar och anhdriga blir medvetna om var verksamhet och vad vi kan erbjuda dem i form av rad och stod i deras utsatta situation. 1

23 Personal inom olika verksamhetsomraden Aven under ar 2014 ska FMN Malmo bjuda in representanter for olika organisationer och verksamheter till samarbete sasom; skola, socialtjanst, nattvandrare, frivilligfdreningar och organisationer m.fl. i Malmo med omnejd. Med detta kontaktskapande avser FMN att informera om var verksamhet och sdka eventuella samarbetspartners i det gemensamma drogfdrebyggande arbetet. Ungdomar och elever i skolan Ungdomar utsatts idag for ett stort informationsflode i ett samhalle dar exempelvis utvecklingen av sociala medier och andrade fdrhallningssatt till inhamtning av kunskap och information fortskrider i en allt dkande takt. De ar idag ofta mycket mer palasta kring droger vi mots inte sallan av argument kring den "positiva" effekten av drogintag! Har maste ungdomarna mdtas av adekvat information kring konsekvenserna av ett narkotikamissbruk. Ungdomars manga fragor ser vi som ett tecken pa vilja att informera sig. Inte sallan testar garna ungdomar oss vuxna genom ett provokativt fdrhallningssatt. I stallet for att bli provocerade ska vi ta tillfallet i akt och fdrklara och ge relevant information kring skadeverkningarna pa kort och pa lang sikt, som en motvikt till den allt mer liberala attityden till droger som omger vara unga. Vi ser aven denna information som en naturlig del i skolans fdrebyggande elevhalsoarbete och som en viktig del av den i narkotikainformationsinsats som alagts skolan i laroplanen. For att mdta elever utifran deras mognadsniva anpassas informationerna utifran vilken arskurs som ar malet for insatsen. Pa hdgstadieniva inriktas diskussionen till exempel kring sadana aranen som vart man kan vanda sig om man har funderingar eller kanner oro for en kamrat, medan vi pa gymnasieniva diskuterar mycket kring samhallets konsekvenser vid narkotikamissbruk, vad galler kdrkort med mera. 2

24 Fdraldrar och foraldramoten i skolan Dagens fdraldraroll ter sig allt mer komplex och tillgangligheten och det stora utbudet av narkotika skapar oro hos dagens fdraldrar. Att vara fdralder ar en utmaning och det kan ibland upplevas som att narkotika ar ett svart amne att narma sig i fdraldrarollen gentemot sina barn. Hos de unga finner man aven en nyfikenhet och en lockelse att testa nagot som ar fdrbjudet och darfdr erbjuder vi skolor i hela Skane lan information till fdraldrar pa foraldramoten. FMN vill darigenom gdra fdraldrar uppmarksamma pa tecken som kan vara en signal pa ett begynnande missbruk och starka dem i fdraldrarollen. Hjalpsokande FMN stravar fortsatt att erbjuda alia som sa dnskar var hjalp utifran den hjalpsdkandes behov. Vi erbjuder enskilda radgivande samtal, deltagande i sjalvhjalpsgrupper i ringmoten samt familjelivskursen som ar en veckoslutskurs som bland annat ger deltagaren fdrdjupad kunskap om droger och dess fdljdverkningar, relationsbearbetning, kommunikation, och hur man paverkar sin omgivning att paverka sitt beteende som kan ta sig uttryck i ett medberoende. Dessa anhdrigstddjande hjalpinsatser ar alltid kostnadsfria for deltagaren, da den hjalpsdkandes ekonomiska situation aldrig skall lagga hinder for att sdka hjalp hos FMN. Utokat kontaktskapande Dagens samhalle bestar idag av manniskor med olika etniskt och kulturellt ursprung. Vi inom FMN vill na ut med information kring de hjalpinsatser vi kan erbjuda till alia dessa grupper och avser darfdr att inleda samarbete med saval myndigheter som organisationer i socialt utsatta omraden och aven omraden med stor andel med innevanare med annan etnisk och kulturell bakgrund. Antaget av FMNs styrelse i Malmo den 13 maj

25 Ekonomisk plan for FMN 2014 Intakter Anslag Medlemsavgifter Ovriga intakter Totalt Kostnader Personal Ovriga kostnader Totalt Antaget av FMNs styrelse den 13 maj 2013

26 Osby kommun Vastra Storgatan Osby Mars 2014 IDianenr OSBY KOAflMUN Sociaikotitoret Ansokan om bidrag till Bris region Syd Vi ansoker harmed om 10 kronor per barn fran Osby kommun for ar Totalt kr for kommunens antal barn. Mobbning, oro, foraldrar som missbrukar, ensamhet, radsla eller en allman kansla av att livet saknar mening. Sa ser verkligheten ut for manga barn. Alia barn har ratt till en narvarande vuxen som stottar och hjalper nar livet ar svart - oavsett var barnet bor i landet eller vilken tid det ar pa dygnet. Sa sager barnkonventionen, men verkligheten visar nagot annat. Under de senaste aren har Bris i genomsnitt haft stodjande kontakter per ar, via telefon, mejl eller chatt. Till Bris kan barn och unga hora av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag mellan kl och 22.00, aret om. Bris lyssnar, stottar och hjalper barnen till vidare stod sa att de kan komma ur sin svara situation och kanna framtidstro. Bris ar ett skyddsnat for utsatta barn nar myndigheter inte ar tillgangliga. Vi onskar att vi kunde garantera barn i behov av stod att vi all tid kommer att vara ett sadant skyddsnat, dessvarre kan vi inte det. Bidragen fran kommunerna ar en absolut forutsattning for var verksamhet sa att vi aven forts attningsvis kan stdtta alia barn som kontaktar oss. Hosten 2013 professionaliserades Bris stodverksamhet, vilket innebar att den numera bemannas av 17 heltidsanstallda kuratorer. Tack vare fdrandringen kan vi nu erbjuda alia bam i Sverige kvalificerat och utokat stod. Bris regioner fortsatter det viktiga arbetet med att driva paverkansarbete for att forbattra barns livsvillkor samt att, med hjalp av volontarer, informera barn i hela landet om deras rattigheter. Regionerna erbjuder aven utbildningar och forelasningar till personer som pa olika satt jobbar med barn, baserade pa Bris mangariga erfarenhet av samtal med barn och unga. Med vanlig halsning Nina Palm regionchef Bris region Syd BRJS - Barnens Ratt: I Samhallet

27 Bilagor med ansokan fran Bris region Syd 1. Bris Verksamhetsinriktning och budget Verksamhetsberattelse Region Syd Arsredovisning 2012 Arsredovisning for ar 2013 blir klar i maj 2014, finns da pa v^/w,kiji ; Bris ar en juridisk person och har en och samma arsredovisning, verksamhetsplan 4. Utanforskapets kostnad per arskull i er kommun, framtaget av Skandia. Se forklaring nedan. 5. Protokoll fran medlemsmote sands i sarskild forsandelse sa fort det ar justerat. Datum for medlemsmote ar den 27 mars Utanforskapets pris - sa mycket kostar barns utanforskap din kommun Vad ar Utanforskapets pris? Ar 1987 bildade Skandia stiftelsen Ideer for livet som en motreaktion mot gatuvaldet. Stiftelsen har sedan dess stottat fler an 3000 projekt som pa olika satt kan forebygga utanforskap. Ar 2007 bdrjade arbetet med Utanforskapets pris, ett socioekonomiskt initiativ dar man stallde fragan: vad kostar det samhallet nar barn och unga hamnar i utanforskap? En kostnadsmodell togs fram baserad pa berakningar och forskning av ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Hur har berakningama gjorts? Man har tittat pa kostnaderna for drygt 300 vanligt forekommande insatser som samhallet aktiverar vid olika former av utanforskap sasom psykisk ohalsa, missbruk, kriminalitet, langtidssjukskrivning eller langtidsarbetsloshet. Modellen och dess underliggande parametrar ar utarbetad under de senaste tio aren och kontinuerligt uppdaterad efter avstamning med olika offentliga aktorer sasom kommuner, rattsvasende, sjukvard och landsting. For enkelhetens skull har man utgatt fran en schablonmodell. Enligt modellen beraknas 12,8 % barn i varje arskull hamna i utanforskap. Ett livslangt utanforskap kostar samhallet miljoner kronor. Det ar summan av alia valfardskostnader (sjukvard, rehabilitering, omvardnad, insatser fran rattsvasendet, vardinsatser etc.) plus produktionsforluster for dessa barn under deras vuxna liv. Per arskull blir det en kostnad pa 210 miljarder for svenska samhallet. Det gar att motverka genom tidiga fdrebyggande insatser - och kostnaden for sadana insatser ar vasentligt lagre an utanforskapets slutgiltiga pris. For mer information, se Skandias rapporter pa.u;,i;:i..'i <K:<>. Mppii;;

28 verksamhetens kostnader ar till stor del personalkostnader inom handledning, utbildning och kvalitetssakring av volontarer i Bris stodverksamhet. Volontarerna/jourare har utfort sitt arbete pa ideell basis. Inte heller till regionradet har arvode utgatt. 2 Bris Stodverksamhet Stodverksamhetema for barn och ungdomar upp till 18 ar omfattar Bris , Bris mejlen, Bris chart samt Bris Forum. Fram till den 1 September bedrevs stodverksamheten sa som tidigare utifran de regionala kanslierna och bemannades av volontarer/jourare enligt av styrelsen faststallda riktlinjer. Verksamheterna bemannades av volontarerna/jourarna. Pa grund av omorganisationen och svikande medlemsantal har aven Bris-ombud behovt bemanna stodverksamheten periodvis. Utover dessa verksamheter for barn och ungdomar finns aven Bris Vuxentelefon - om barn. Ansvaret for att leda arbetet med de olika stodverksamhetema har varit alagda Bris-ombuden pa varje region. I det arbetet har utbildning och stod/handledning for de ideella medlemmarna pa regionen utgjort en stor del. Utover detta har det ingatt ovrig jourarvard i form av information, enskilda samtal, fortbildning etc. Ansvaret for stodverksamhetema innebar aven att samordna och administrera driften av det dagliga arbetet i stodverksamheten. 2.1 Bris Syftet med Bris ar att lyssna pa, stodja och bekrafta barn och ungdomar, som behdver en vuxen att tala med. Att utifran Barnkonventionen och Svensk lag informera barn och ungdomar om deras rattigheter och de instanser i samhallet som har ansvar for barns valfard, samt att bista de barn och ungdomar som sdker Bris hjalp. Barnen som ringer garanteras anonymitet. Region Syds uppdrag har varit att bemanna tva jourpass med fern linjer/vecka enligt ett nationellt schema. Syd har ansvarat for bemanningen pa fredagar. Sommarjouren fordelades enligt ett rullande femars veckoschema och Syd ansvarade under sommaren for vecka 26. Jourarna har besvarat samtalen i ett gemensamt rum med 3-6 personer at gangen. Ett jourpass artre timmar. Jourarna har kommit en kvart innan passet for en genomgang samt stannat en halvtimme efter passet for reflektion och handledning. Alia pass kvalitetssakras av ett narvarande BRIS-ombud, sasom BRIS interna riktlinjer foreskriver. BRIS-ombudet har haft det overgripande ansvaret for passet samtidigt som man ger stod, handledning och overtar uppdrag fran barn och ungdomar.. Det har under aret varit svart att fa tillracklig bemanning av jourare pa passen, vilket har medfort att Bris-ombud kallats in for att garantera tillganglighet for barn och unga som sokt sig till Bris Uppdrag I de fall ett barn som kontaktar Bris behover mer hjalp av Bris an vad som kan erbjudas i den ordinarie stodverksamheten kan barnet erbjudas upprepad kontakt med en och samma person (Bris-ombud) inom Bris, ett s.k. uppdrag. Ett uppdrag kan resultera i att barnet far kontakt med en myndighet, oftast socialtjansten. Hjalpen sker alltid pa uppdrag av och i samfdrstand med barnet. Uppdragsarbetet kan ocksa resultera i en akut insats i form av kontakt med socialjour eller polis. 2.2 Bris mejlen Syftet med Bris mejlen ar att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form som komplement till telefon. Precis som i Bris utgar Bris utifran Barnkonventionen och Svensk lag for att informera barn och ungdomar om deras rattigheter och om de instanser i samhallet som har ansvar for deras valfard. Grundprincipen for kontakterna bygger pa att barnen, via var hemsida kan skriva anonymt med egna losenord sa att deras identiteter darigenom ar skyddade. 5

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Till Malmö Redovisning 2016

Till Malmö Redovisning 2016 Till Malmö 2016-09-19 Region Skåne Hälso- och sjukvårdsnämnden 291 89 Kristianstad Redovisning 2016 Verksamheten Stödja och stärka föräldrar och anhöriga till missbrukare Stärka föräldrar och anhöriga

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandagen den 23 juni 2014 kl 09:00 1(12) Socialnamnden Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ida Gustavsson

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Kansliet, kpmmunhuset i Osby, fredag 15 augusti 2014, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Kansliet, kpmmunhuset i Osby, fredag 15 augusti 2014, kl 08:30. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-10:30 Besiutande Gun Christensson, (Oberoende fd GPKS), ordforande Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Ingmar Bernthsson (S), 40-41

Läs mer

rapporten 2012 tabellbilaga

rapporten 2012 tabellbilaga rapporten 2012 tabellbilaga Innehåll Varför dokumenterar och statistikför bris sina stödjande kontakter? 3 bris dokumentation 4 Stödjande och övriga kontakter 5 Kön och ålder 6 Kontaktområden 7 OMRÅDEN

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 2 1.1 BRIS Mitt 2 1.2 Föreningen BRIS 2 1.3 Styrelsen BRIS Mitt 2 1.4 Kansli 3 1.5 Verksamhetens

Läs mer

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE 1 VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMNs verksamhet. Du kan beställa tid och komma till föreningen för samtal och rådgivning under dagtid måndag-fredag. Du är

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00

Namndsekreterare Eva Nilsson. Ingmar Bernthsson Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 16 maj 2014, kl 08:00 1(15) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Britta-Lena Ljungman (MP) Rose-Marie

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra liv.

Ett enda samtal kan förändra liv. Ett enda samtal kan förändra liv. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Vi lyssnar på barn och möter dem där de befinner sig. Ida Jansson, kurator på Bris Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111,

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Tillämpningsregler för bedömning av föreningsbidrag

Tillämpningsregler för bedömning av föreningsbidrag Tillämpningsregler för bedömning av föreningsbidrag Fastställda av socialnämnden torsdagen den 9 december 2010, 172 Dnr 2010/299 2010-12-14 1 (5) 2010-12-14 2 (5) Tillämpningsregler för bedömning av föreningsbidrag

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C)

.~- ~...~Y-- ... C,... 11-15. Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M), Inger Fredriksson (C) ~` ~J 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2012-05-31 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-12 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Pat Werner (S) Beslutande ersättare Ulrica Truedsson

Läs mer

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad

Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna. Alexandra Göransson, Stockholms stad Chatta med socialrådgivningen, socialtjänsten mer tillgänglig för invånarna Alexandra Göransson, Stockholms stad Bakgrund Sedan våren 2013 har Stockholms stad tjänsten Socialrådgivning på nätet (stockholm.se/socialradgivning),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

MAH / Lärarutbildningen. Delrapport

MAH / Lärarutbildningen. Delrapport 1(5) 1 Rörande utvärdering av Projekt Partnerskap Skånes delprojekt 2: Föreningslivet en aktiv part i introduktionsverksamheten under tiden 2008-07-01 2008-12- 01. Utvärderingen utförs av FD Lars Lagergren

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS väst 1.Inledning År 2009 har för BRIS väst inneburit ett år av utveckling av verksamheten, främst i form av en kraftig ökning av antalet

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare

Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C), tjänstgörande ersättare 1 (5) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (C),

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00

Verksamhetsomradeschef Barn och skola. Kenneth Lindhe 1-2 Namndsekreterare Eva Nilsson. Kansliet, fredag 31 januari 2014, kl 10.00 1(13) Plats och tid sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-10.50 Besiutande Gun Christensson, (GPKS), ordforande Daniel Landin (S) ersatter Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordforande Lars-Erik

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet Folkhälsorådet 2010-11-30 1 Plats och tid Vårdcentralen Vara, klockan 9.00 11.25 ande Kjell Gustafsson (C), SN, ordförande Ulla Johansson (M), HSN Yvonne Breman (S), TSN Håkan Svensson (M), KS Marie Pehrsson

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel. Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009-2010 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2016-11-07 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-22 Ärende Dnr Föredragande 1. Resultatmål KS/2016:272 Kl. 13.30 Lars-Gunnar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer