agenda för landsbygden 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "agenda för landsbygden 2012"

Transkript

1 agenda för landsbygden 2012

2 2

3 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker på min släkt samlad i ett kuperat landskap och ett myller av lek och bus. Jag tänker på småorterna i Gnosjöregionen och jag tänker på en kunna-själv-inställning som kan flytta berg. Så ser min bild av landsbygden ut. Alla har vi olika bilder av landsbygden. Oavsett hur bilden ser ut, råder det ingen tvivel om att landsbygden är full av möjligheter. Här myllrar det av naturresurser och kunniga och företagsamma människor. Här finns attraktiva boendemiljöer och platser som drar till sig både besökare och uppskattning från hela världen. Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling. Sedan maktskiftet 2006 har det skett mycket positivt för landsbygden. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stora tillskott och den förnybara energin bara växer och växer. Men vi i Centerpartiet vill mer. I den här agendan för landsbygden beskriver vi 25 av våra viktigaste punkter för utvecklingskraft i hela landet. Trevlig läsning! Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet 3

4 INFRASTRUKTUR OCH GRÖN OMSTÄLLNING 1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem av central betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. 2. Hela landet ska kunna ta del av bredbandets möjligheter Förverkliga regeringens bredbandsstrategi I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. De flesta kommer att få uppkoppling på rent marknadsmässiga villkor, men i de delar av landet där det saknas förutsättningar för det har det offentliga ett ansvar för att det även här ska finnas goda elektroniska kommunikationer. Därför arbetar Centerpartiet med kraft för ytterligare medel för att uppnå detta mål. Även lokala och regionala initiativ är viktiga för att lyckas. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan att det buffrar samt ta del av elektroniska samhällstjänster. Allt det här är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. 3. Landsbygden behöver bilen Jaga utsläppen, inte bilisterna Jordens resurser är inte oändliga. Ändå förbrukas i dag naturens eget kapital som om det aldrig skulle ta slut och det är inte långsiktigt hållbart. Med siktet inställt på en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 behöver omställningen av bilparken gå ännu snabbare. Samtidigt är bilen en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner. För att komma till rätta med bilarnas miljöpåverkan behöver vi därför kunna minska bilarnas utsläpp utan att för den skull straffa landsbygdens bilister. Genom att främja förnybara bränslen som biogas kan vi bidra till att sluta kretsloppen med ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga bränslen som finns och samtidigt minska beroendet av bensin och diesel. Det är positivt både för miljön och landsbygden. 4

5 ETT ENKELT, SJÄLVKLART OCH LÖNSAMT FÖRETAGANDE 4. Det ska vara enkelt att starta och driva företag Fortsätt förenkla för företagen genom en väg in Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. På så sätt sparar många företagare både tid och pengar samtidigt som den där onödiga irritationen minskar. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även bemötande och tillämpning av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnande. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. 5. Minska kostnaderna för att anställa Sänk socialavgifterna Centerpartiet vill att det ska bli enklare och kosta mindre att anställa. Därför vill vi fortsätta sänka socialavgifterna och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. På samma sätt som vi vill begränsa tobaksanvändningen genom hög skatt på tobak, vill vi uppmuntra landsbygdens företag att anställa genom låga arbetsgivar- och egenavgifter. 6. Sverige ska vara ett nybyggarland Inför grön svenska för invandrare och grön fadderverksamhet som länkar till de gröna näringarna Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett nybyggarland där alla ges möjlighet att känna ansvar för att gemensamt bygga framtidens Sverige. Vi välkomnar därför de människor som nu flyttar till Sverige att infria sina förhoppningar om ett bättre liv. Inom de gröna näringarna finns stor efterfrågan på arbetskraft och driftiga människor. Trots det utgör de utrikes födda i dag knappt 4 procent av arbetskraften, vilket kan jämföras med cirka 12 procent i landet som helhet. Här finns en stor potential som Centerpartiet vill tillvarata. I ett led att göra landsbygden mer attraktiv för utlandsfödda vill vi införa Grön SFI (svenska för invandrare) och Gröna lotsar. Det tidigare är en yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna och det senare är en grön fadderverksamhet med uppgift att hjälpa nyanlända invandrare med intresse för de gröna näringarna ut på arbetsmarknaden. 7. Säkra tillgången till företagsfinansiering på landsbygden Inför ett investeraravdrag För företag i tidiga skeden är det nödvändigt att skaffa sig tillgång till pengar som kan finansiera verksamheten. Den svenska marknaden för riskkapital är en av de största i Europa mätt som andel av BNP, men trots detta saknas finansiering för företag i tidiga skeden. För att öka tillgången till företagsfinansiering genom privat kapital vill Centerpartiet införa ett investeraravdrag för människor som investerar i ett företag, för att på så sätt öka incitamenten att 5

6 investera i mindre snabbväxande företag och därmed öka tillgången på kapital i tidiga skeden för företag. 8. Tillvarata landsbygdens unga entreprenörer Satsa på entreprenörskap i skolan och främjandeinsatser för unga Centerpartiet vill tillvarata de ungas skaparkraft och förmåga till nytänkande på landsbygden. Det egna företagandet ska vara ett lika naturligt val för unga som en anställning. Då är det viktigt att stärka entreprenörskapsinslagen genom hela utbildningssystemet. Entreprenörskap ska vara en del av utbildningen på såväl grundskole- som gymnasienivå och vara en självklar del i såväl teoretiska som praktiska utbildningar. 9. Öka den svenska matproduktionen Stärk jordbrukets konkurrenskraft För att öka jordbrukets konkurrenskraft är det nödvändigt att sänka jordbrukets kostnader ytterligare. Målsättningen är att åstadkomma likvärdiga konkurrensvillkor med övriga EU. Viktiga steg har tagits genom slopad skatt på handelsgödsel, sänkta egenavgifter samt minskade administrativa bördor. Fler konsumenter behöver samtidigt se och vara villiga att betala för de svenska livsmedlens mervärden. Visionen om Matlandet Sverige är regeringens strategi för att öka lönsamheten i den svenska primärproduktionen. Centerpartiet vill att Matlandet Sverige ska utvecklas med fler åtgärder för att öka produktionen och lönsamheten. Exempelvis genom en djuromsorgspeng. En sådan peng kan innebära att den som gör mer för att upprätthålla en sund djurhållning än vad lagen kräver får en bonus för det. Centerpartiet arbetar också för att den odlingsbara marken bevaras för mat- och energiproduktion. 10. Låt barn, äldre och sjuka äta god mat Ta makten över maten i offentlig sektor Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det handlar om ganska självklara saker: mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det också att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Det är något som redan i dag är möjligt i lagen om offentlig upphandling. Därför är det viktigt att sprida kunskap kring hur en kommun kan använda sig av dessa möjligheter. 11. Tillvarata skogens alla värden Satsa på visionen om Skogsriket Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Den är också grunden för en grön omställning. Genom visionen Skogsriket vill Centerpartiet och regeringen att vi ska bli ännu bättre på att tillvarata skogens alla värden. Från friluftsliv och rekreation till vidareförädling och innovation. Satsningen på Skogsriket är viktig och bör förstärkas. Genom satsningar på exempelvis turism kopplat till skogen, träförädling, 6

7 skogen i skolan och på arbete med jämställdhet inom skogsbruket kan Skogsriket bidra till en levande landsbygd. 12. Högre utbildning och forskning behövs i hela landet Samverkan ska löna sig vid anslagsfördelning Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Centerpartiet slår därför vakt om den högre utbildning i hela landet och vill att samverkan ska löna sig när anslagen fördelas. ATTRAKTIVARE LANDSBYGDER OCH ETT STÖRRE INFLYTANDE 13. Garantera en lägsta nivå av offentlig service Erbjud medborgarna servicekontor Alltför många människor runt om i landet upplever service och grundläggande samhällsfunktioner som ett alltmer ihåligt lapptäcke. Det är inte långsiktigt hållbart. Centerpartiet vill därför inrätta en servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska vilja bo och verka på en ort. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och ska vara samordnad efter befolkningens och företagens behov. Det behövs därför en tydlig signal genom de statliga myndigheternas instruktioner att samverkan ska ske mellan myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Genom att erbjuda medborgarna så kallade servicekontor kan tillgängligheten till service öka på platser där myndigheterna inte hade kunnat finnas var för sig. 14. Mackarna och lanthandlarna är viktiga Fortsätt stötta kommersiell service på landsbygden Tillgången till kommersiell service är precis som tillgången på offentlig service en viktig förutsättning för landsbygdens tillväxt. Få människor är beredda att bo, leva och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk på affären. Mellan satsar därför regeringen 145 miljoner kronor till särskilda insatser inom området tillgänglighet till service. Det är en satsning som bör fortsätta och som har stor betydelse för landsbygden. Tack vare de medlen kan fler lanthandlar finnas kvar och den så kallade mackdöden begränsas. 7

8 15. Dra nytta av de attraktiva boendemiljöerna på landsbygden Säkerställ att intentionerna med den nya strandskyddslagen uppfylls Den nya strandskyddslagen som infördes under förra mandatperioden var tänkt att ge fler människor möjlighet till ett strandnära läge och därmed ett attraktivt boende på landsbygden. Nu finns det tecken på att tillämpningen inte blev som det var tänkt och att det kan skilja sig åt i områden med likartade förutsättningar. Under ska därför 69 miljoner kronor bidra till stimulans och översyn av användning och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Det är viktigt att den satsningen faller väl ut, så att fler människor kan förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. 16. Sätt fart på bostadsbyggandet på landsbygden Använd de statliga kreditgarantierna och inför ett skattegynnat bosparkonto I stora delar av landet är marknadsvärdet på nybyggnation ofta så lågt att det är svårt att få banklån. Därför har regeringen nyligen fattat beslut att ge statliga kreditgarantier på 90 procent av produktionsvärdet vid nybyggnation. I och med beslutet ska staten kunna stötta med kreditgarantier upp till kr/kvm istället för dagens kr/kvm. Givet att bankerna tar chansen att utnyttja dessa nya möjligheter hoppas Centerpartiet att fler människor ska kunna förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. För att uppmuntra unga att spara till att köpa sin bostad vill Centerpartiet också se ett skattegynnat bosparkonto. Unga upp till 35 år ska kunna spara och få skatterabatt på upp till kronor per år för att få ihop till insatsen i sin bostad. 17. Stärk det breda kulturutbudet Gör kulturen tillgänglig i landets alla delar För Centerpartiet är det viktigt att alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån våra önskemål och förutsättningar ska kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Vi vill därför att mer resurser avsätts till det regionala kulturlivet genom den så kallade kultursamverkansmodellen, att det ska finnas tillgång till kulturskoleverksamhet i alla kommuner och att ett fortsatt starkt stöd till folkbildningen säkras. 18. Det kommunala skatteutjämningssystemet behöver uppdateras Genomför skatteutjämningsutredningens förslag Det behövs ett uppdaterat kommunalt skatteutjämningssystem. I dag överkompenseras vissa kommuner medan andra underkompenseras för bland annat barnomsorgskostnader. Anledningen är, bland annat, att efter ett flertal reformer inom skolområdet som exempelvis maxtaxereformen är inskrivningsgraden i till exempel förskolan densamma i Berg som i Sollentuna. Något som i nuvarande system inte finns med i beräkningarna. Det är ett exempel på att systemet i sin nuvarande utformning är föråldrat. Centerpartiet vill att utjämningssystemet uppdateras så att det baseras på hur verkligheten faktiskt ser ut. Så är det inte i dag. Målet är att den så kallade skatteutjämningsutredningens förslag ska genomföras i sin helhet. 8

9 19. Stärk landsbygdsturismen Tillåt gårdsförsäljning av alkohol Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det i dag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. 20. Självbestämmande ska vara vägledande för hur makten byggs Ge regionerna ökad makt Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmande för den enskilde är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 21. Inkludera landsbygden i beslutsfattandet Underlätta för kommuner att landsbygdssäkra Landsbygden är en plats där konsekvenserna av politiska åtgärder ofta är annorlunda än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste politikens konsekvenser för landsbygden bedömas. Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna för landsbygden av ett beslut ska synliggöras. Vi behöver nu ta steg för att underlätta kommunernas landsbygdssäkring genom att ta fram verktygslådor för landsbygdssäkring. Sådana verktygslådor finns bland annat i Finland och i Storbritannien och kan liknas vid checklistor som den enskilda kommunen kan använda sig av för att landsbygdssäkra sina beslut. Centerpartiet vill att verktyg tas fram så att alla kommuner i Sverige kan arbeta med landsbygdssäkring. FORTSATT FÖRNYELSE AV VÄLFÄRDEN 22. Låt människor bestämma Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kommer att startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer även inom välfärdssektorn. Ortens entreprenörer vet ofta bäst vilken service människor behöver lokalt. RUT-avdraget har öppnat upp för fler och nya företagare och 9

10 genom LOV öppnas också möjligheterna för ett vidareutvecklat och differentierat företagande inom vård och omsorg. 23. Satsa på utbildning som leder till jobb Bygg ut yrkeshögskolan med platser I dag råder det brist på arbetskraft inom många sektorer på landsbygden. Det kan handla om alltifrån teknik, vård, turism, och lantbruk. Men att beskriva det som enbart en matchningsproblematik är inte helt korrekt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till det är att delar av utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Centerpartiet vill satsa på utbildning som leder till jobb. Här visar yrkeshögskolan fantastiska resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag. Trots det är antalet platser bara Som jämförelse studerar över personer på högskolor och universitet. Därför vill vi kraftigt bygga ut yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se nya platser i hela landet. 24. Anpassa skolans undervisning efter landsbygdens förutsättningar Tillåt undervisning på distans och flytta på lärarna hellre än eleverna Centerpartiet anser att förutsättningarna för skolor på landsbygden måste stärkas. Barnens rätt till utbildning ska vara ledstjärnan. En rätt som inte ska skilja sig åt beroende på om man växer upp i storstad, småstad eller på landsbygd. Byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Den utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. En vanlig utmaning är ofta brist på behöriga lärare. Genom att tillåta interaktiv webbaserad undervisning i skolorna kan större delen av undervisningen utföras av en behörig, fysiskt närvarande lärare, men i vissa delar, där en behörig lärare saknas kan webbaserad undervisning utgöra ett komplement. Centerpartiet vill också göra det möjligt för skolan att anpassa schemaläggningen så att till exempel samtliga naturvetenskapliga ämnen hamnar under en och samma dag. På så sätt kan en lärare komma till skolan och undervisa i dessa ämnen en dag i veckan. Det kan bespara vissa barn dagliga långa resor och ändå lösa behovet av behöriga lärare. 25. Decentralisera skolans makt Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande Friskolor och självstyrande skolor i kommunal regi, så kallade kommunala friskolor, utgör ett viktigt inslag i den valfrihet som vi vill ska känneteckna skolväsendet. Genom att decentralisera skolans makt kan maktförhållandet ändras till föräldrarnas och barnens fördel och för att decentralisera skolans makt och ansvar vill Centerpartiet ge mer självständighet till skolorna. Lärare och elever med flera måste få mer inflytande. Beslutsvägarna måste kortas. Ett steg i att få skolan mer decentraliserad är att införa rätt till självstyrande skolor där kommunen inte ska kunna neka en grundskola att bli självstyrande. Antalet kommunala friskolor växer men fortfarande nekas många skolor möjligheten till detta. Det vill Centerpartiet ändra på. 10

11 11

12 12

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp

Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp Framtidsbygden Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp 1 Landsbygdsgruppens förslag: Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer