agenda för landsbygden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "agenda för landsbygden 2012"

Transkript

1 agenda för landsbygden 2012

2 2

3 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker på min släkt samlad i ett kuperat landskap och ett myller av lek och bus. Jag tänker på småorterna i Gnosjöregionen och jag tänker på en kunna-själv-inställning som kan flytta berg. Så ser min bild av landsbygden ut. Alla har vi olika bilder av landsbygden. Oavsett hur bilden ser ut, råder det ingen tvivel om att landsbygden är full av möjligheter. Här myllrar det av naturresurser och kunniga och företagsamma människor. Här finns attraktiva boendemiljöer och platser som drar till sig både besökare och uppskattning från hela världen. Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling. Sedan maktskiftet 2006 har det skett mycket positivt för landsbygden. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stora tillskott och den förnybara energin bara växer och växer. Men vi i Centerpartiet vill mer. I den här agendan för landsbygden beskriver vi 25 av våra viktigaste punkter för utvecklingskraft i hela landet. Trevlig läsning! Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet 3

4 INFRASTRUKTUR OCH GRÖN OMSTÄLLNING 1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem av central betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. 2. Hela landet ska kunna ta del av bredbandets möjligheter Förverkliga regeringens bredbandsstrategi I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. De flesta kommer att få uppkoppling på rent marknadsmässiga villkor, men i de delar av landet där det saknas förutsättningar för det har det offentliga ett ansvar för att det även här ska finnas goda elektroniska kommunikationer. Därför arbetar Centerpartiet med kraft för ytterligare medel för att uppnå detta mål. Även lokala och regionala initiativ är viktiga för att lyckas. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan att det buffrar samt ta del av elektroniska samhällstjänster. Allt det här är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. 3. Landsbygden behöver bilen Jaga utsläppen, inte bilisterna Jordens resurser är inte oändliga. Ändå förbrukas i dag naturens eget kapital som om det aldrig skulle ta slut och det är inte långsiktigt hållbart. Med siktet inställt på en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 behöver omställningen av bilparken gå ännu snabbare. Samtidigt är bilen en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner. För att komma till rätta med bilarnas miljöpåverkan behöver vi därför kunna minska bilarnas utsläpp utan att för den skull straffa landsbygdens bilister. Genom att främja förnybara bränslen som biogas kan vi bidra till att sluta kretsloppen med ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga bränslen som finns och samtidigt minska beroendet av bensin och diesel. Det är positivt både för miljön och landsbygden. 4

5 ETT ENKELT, SJÄLVKLART OCH LÖNSAMT FÖRETAGANDE 4. Det ska vara enkelt att starta och driva företag Fortsätt förenkla för företagen genom en väg in Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. På så sätt sparar många företagare både tid och pengar samtidigt som den där onödiga irritationen minskar. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även bemötande och tillämpning av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnande. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. 5. Minska kostnaderna för att anställa Sänk socialavgifterna Centerpartiet vill att det ska bli enklare och kosta mindre att anställa. Därför vill vi fortsätta sänka socialavgifterna och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. På samma sätt som vi vill begränsa tobaksanvändningen genom hög skatt på tobak, vill vi uppmuntra landsbygdens företag att anställa genom låga arbetsgivar- och egenavgifter. 6. Sverige ska vara ett nybyggarland Inför grön svenska för invandrare och grön fadderverksamhet som länkar till de gröna näringarna Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett nybyggarland där alla ges möjlighet att känna ansvar för att gemensamt bygga framtidens Sverige. Vi välkomnar därför de människor som nu flyttar till Sverige att infria sina förhoppningar om ett bättre liv. Inom de gröna näringarna finns stor efterfrågan på arbetskraft och driftiga människor. Trots det utgör de utrikes födda i dag knappt 4 procent av arbetskraften, vilket kan jämföras med cirka 12 procent i landet som helhet. Här finns en stor potential som Centerpartiet vill tillvarata. I ett led att göra landsbygden mer attraktiv för utlandsfödda vill vi införa Grön SFI (svenska för invandrare) och Gröna lotsar. Det tidigare är en yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna och det senare är en grön fadderverksamhet med uppgift att hjälpa nyanlända invandrare med intresse för de gröna näringarna ut på arbetsmarknaden. 7. Säkra tillgången till företagsfinansiering på landsbygden Inför ett investeraravdrag För företag i tidiga skeden är det nödvändigt att skaffa sig tillgång till pengar som kan finansiera verksamheten. Den svenska marknaden för riskkapital är en av de största i Europa mätt som andel av BNP, men trots detta saknas finansiering för företag i tidiga skeden. För att öka tillgången till företagsfinansiering genom privat kapital vill Centerpartiet införa ett investeraravdrag för människor som investerar i ett företag, för att på så sätt öka incitamenten att 5

6 investera i mindre snabbväxande företag och därmed öka tillgången på kapital i tidiga skeden för företag. 8. Tillvarata landsbygdens unga entreprenörer Satsa på entreprenörskap i skolan och främjandeinsatser för unga Centerpartiet vill tillvarata de ungas skaparkraft och förmåga till nytänkande på landsbygden. Det egna företagandet ska vara ett lika naturligt val för unga som en anställning. Då är det viktigt att stärka entreprenörskapsinslagen genom hela utbildningssystemet. Entreprenörskap ska vara en del av utbildningen på såväl grundskole- som gymnasienivå och vara en självklar del i såväl teoretiska som praktiska utbildningar. 9. Öka den svenska matproduktionen Stärk jordbrukets konkurrenskraft För att öka jordbrukets konkurrenskraft är det nödvändigt att sänka jordbrukets kostnader ytterligare. Målsättningen är att åstadkomma likvärdiga konkurrensvillkor med övriga EU. Viktiga steg har tagits genom slopad skatt på handelsgödsel, sänkta egenavgifter samt minskade administrativa bördor. Fler konsumenter behöver samtidigt se och vara villiga att betala för de svenska livsmedlens mervärden. Visionen om Matlandet Sverige är regeringens strategi för att öka lönsamheten i den svenska primärproduktionen. Centerpartiet vill att Matlandet Sverige ska utvecklas med fler åtgärder för att öka produktionen och lönsamheten. Exempelvis genom en djuromsorgspeng. En sådan peng kan innebära att den som gör mer för att upprätthålla en sund djurhållning än vad lagen kräver får en bonus för det. Centerpartiet arbetar också för att den odlingsbara marken bevaras för mat- och energiproduktion. 10. Låt barn, äldre och sjuka äta god mat Ta makten över maten i offentlig sektor Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det handlar om ganska självklara saker: mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det också att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Det är något som redan i dag är möjligt i lagen om offentlig upphandling. Därför är det viktigt att sprida kunskap kring hur en kommun kan använda sig av dessa möjligheter. 11. Tillvarata skogens alla värden Satsa på visionen om Skogsriket Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Den är också grunden för en grön omställning. Genom visionen Skogsriket vill Centerpartiet och regeringen att vi ska bli ännu bättre på att tillvarata skogens alla värden. Från friluftsliv och rekreation till vidareförädling och innovation. Satsningen på Skogsriket är viktig och bör förstärkas. Genom satsningar på exempelvis turism kopplat till skogen, träförädling, 6

7 skogen i skolan och på arbete med jämställdhet inom skogsbruket kan Skogsriket bidra till en levande landsbygd. 12. Högre utbildning och forskning behövs i hela landet Samverkan ska löna sig vid anslagsfördelning Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Centerpartiet slår därför vakt om den högre utbildning i hela landet och vill att samverkan ska löna sig när anslagen fördelas. ATTRAKTIVARE LANDSBYGDER OCH ETT STÖRRE INFLYTANDE 13. Garantera en lägsta nivå av offentlig service Erbjud medborgarna servicekontor Alltför många människor runt om i landet upplever service och grundläggande samhällsfunktioner som ett alltmer ihåligt lapptäcke. Det är inte långsiktigt hållbart. Centerpartiet vill därför inrätta en servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska vilja bo och verka på en ort. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och ska vara samordnad efter befolkningens och företagens behov. Det behövs därför en tydlig signal genom de statliga myndigheternas instruktioner att samverkan ska ske mellan myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Genom att erbjuda medborgarna så kallade servicekontor kan tillgängligheten till service öka på platser där myndigheterna inte hade kunnat finnas var för sig. 14. Mackarna och lanthandlarna är viktiga Fortsätt stötta kommersiell service på landsbygden Tillgången till kommersiell service är precis som tillgången på offentlig service en viktig förutsättning för landsbygdens tillväxt. Få människor är beredda att bo, leva och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk på affären. Mellan satsar därför regeringen 145 miljoner kronor till särskilda insatser inom området tillgänglighet till service. Det är en satsning som bör fortsätta och som har stor betydelse för landsbygden. Tack vare de medlen kan fler lanthandlar finnas kvar och den så kallade mackdöden begränsas. 7

8 15. Dra nytta av de attraktiva boendemiljöerna på landsbygden Säkerställ att intentionerna med den nya strandskyddslagen uppfylls Den nya strandskyddslagen som infördes under förra mandatperioden var tänkt att ge fler människor möjlighet till ett strandnära läge och därmed ett attraktivt boende på landsbygden. Nu finns det tecken på att tillämpningen inte blev som det var tänkt och att det kan skilja sig åt i områden med likartade förutsättningar. Under ska därför 69 miljoner kronor bidra till stimulans och översyn av användning och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Det är viktigt att den satsningen faller väl ut, så att fler människor kan förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. 16. Sätt fart på bostadsbyggandet på landsbygden Använd de statliga kreditgarantierna och inför ett skattegynnat bosparkonto I stora delar av landet är marknadsvärdet på nybyggnation ofta så lågt att det är svårt att få banklån. Därför har regeringen nyligen fattat beslut att ge statliga kreditgarantier på 90 procent av produktionsvärdet vid nybyggnation. I och med beslutet ska staten kunna stötta med kreditgarantier upp till kr/kvm istället för dagens kr/kvm. Givet att bankerna tar chansen att utnyttja dessa nya möjligheter hoppas Centerpartiet att fler människor ska kunna förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. För att uppmuntra unga att spara till att köpa sin bostad vill Centerpartiet också se ett skattegynnat bosparkonto. Unga upp till 35 år ska kunna spara och få skatterabatt på upp till kronor per år för att få ihop till insatsen i sin bostad. 17. Stärk det breda kulturutbudet Gör kulturen tillgänglig i landets alla delar För Centerpartiet är det viktigt att alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån våra önskemål och förutsättningar ska kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Vi vill därför att mer resurser avsätts till det regionala kulturlivet genom den så kallade kultursamverkansmodellen, att det ska finnas tillgång till kulturskoleverksamhet i alla kommuner och att ett fortsatt starkt stöd till folkbildningen säkras. 18. Det kommunala skatteutjämningssystemet behöver uppdateras Genomför skatteutjämningsutredningens förslag Det behövs ett uppdaterat kommunalt skatteutjämningssystem. I dag överkompenseras vissa kommuner medan andra underkompenseras för bland annat barnomsorgskostnader. Anledningen är, bland annat, att efter ett flertal reformer inom skolområdet som exempelvis maxtaxereformen är inskrivningsgraden i till exempel förskolan densamma i Berg som i Sollentuna. Något som i nuvarande system inte finns med i beräkningarna. Det är ett exempel på att systemet i sin nuvarande utformning är föråldrat. Centerpartiet vill att utjämningssystemet uppdateras så att det baseras på hur verkligheten faktiskt ser ut. Så är det inte i dag. Målet är att den så kallade skatteutjämningsutredningens förslag ska genomföras i sin helhet. 8

9 19. Stärk landsbygdsturismen Tillåt gårdsförsäljning av alkohol Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det i dag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. 20. Självbestämmande ska vara vägledande för hur makten byggs Ge regionerna ökad makt Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmande för den enskilde är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 21. Inkludera landsbygden i beslutsfattandet Underlätta för kommuner att landsbygdssäkra Landsbygden är en plats där konsekvenserna av politiska åtgärder ofta är annorlunda än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste politikens konsekvenser för landsbygden bedömas. Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna för landsbygden av ett beslut ska synliggöras. Vi behöver nu ta steg för att underlätta kommunernas landsbygdssäkring genom att ta fram verktygslådor för landsbygdssäkring. Sådana verktygslådor finns bland annat i Finland och i Storbritannien och kan liknas vid checklistor som den enskilda kommunen kan använda sig av för att landsbygdssäkra sina beslut. Centerpartiet vill att verktyg tas fram så att alla kommuner i Sverige kan arbeta med landsbygdssäkring. FORTSATT FÖRNYELSE AV VÄLFÄRDEN 22. Låt människor bestämma Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kommer att startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer även inom välfärdssektorn. Ortens entreprenörer vet ofta bäst vilken service människor behöver lokalt. RUT-avdraget har öppnat upp för fler och nya företagare och 9

10 genom LOV öppnas också möjligheterna för ett vidareutvecklat och differentierat företagande inom vård och omsorg. 23. Satsa på utbildning som leder till jobb Bygg ut yrkeshögskolan med platser I dag råder det brist på arbetskraft inom många sektorer på landsbygden. Det kan handla om alltifrån teknik, vård, turism, och lantbruk. Men att beskriva det som enbart en matchningsproblematik är inte helt korrekt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till det är att delar av utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Centerpartiet vill satsa på utbildning som leder till jobb. Här visar yrkeshögskolan fantastiska resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag. Trots det är antalet platser bara Som jämförelse studerar över personer på högskolor och universitet. Därför vill vi kraftigt bygga ut yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se nya platser i hela landet. 24. Anpassa skolans undervisning efter landsbygdens förutsättningar Tillåt undervisning på distans och flytta på lärarna hellre än eleverna Centerpartiet anser att förutsättningarna för skolor på landsbygden måste stärkas. Barnens rätt till utbildning ska vara ledstjärnan. En rätt som inte ska skilja sig åt beroende på om man växer upp i storstad, småstad eller på landsbygd. Byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Den utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. En vanlig utmaning är ofta brist på behöriga lärare. Genom att tillåta interaktiv webbaserad undervisning i skolorna kan större delen av undervisningen utföras av en behörig, fysiskt närvarande lärare, men i vissa delar, där en behörig lärare saknas kan webbaserad undervisning utgöra ett komplement. Centerpartiet vill också göra det möjligt för skolan att anpassa schemaläggningen så att till exempel samtliga naturvetenskapliga ämnen hamnar under en och samma dag. På så sätt kan en lärare komma till skolan och undervisa i dessa ämnen en dag i veckan. Det kan bespara vissa barn dagliga långa resor och ändå lösa behovet av behöriga lärare. 25. Decentralisera skolans makt Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande Friskolor och självstyrande skolor i kommunal regi, så kallade kommunala friskolor, utgör ett viktigt inslag i den valfrihet som vi vill ska känneteckna skolväsendet. Genom att decentralisera skolans makt kan maktförhållandet ändras till föräldrarnas och barnens fördel och för att decentralisera skolans makt och ansvar vill Centerpartiet ge mer självständighet till skolorna. Lärare och elever med flera måste få mer inflytande. Beslutsvägarna måste kortas. Ett steg i att få skolan mer decentraliserad är att införa rätt till självstyrande skolor där kommunen inte ska kunna neka en grundskola att bli självstyrande. Antalet kommunala friskolor växer men fortfarande nekas många skolor möjligheten till detta. Det vill Centerpartiet ändra på. 10

11 11

12 12

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Centerpartiets förslag för Det långsiktigt starka och gröna Dalarna

Centerpartiets förslag för Det långsiktigt starka och gröna Dalarna 1 Centerpartiets förslag för Det långsiktigt starka och gröna Dalarna Förslag 140314 VÅR VISION Vår vision handlar om att människor i hela Dalarna trivs och känner trygghet i utkomst, miljö och välfärd.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Därför behövs ny sammanhållen landsbygdspolitik Det behövs tydliga mål för olika. politikområdens

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

i världens mitt! MAJ 2010

i världens mitt! MAJ 2010 i världens mitt! CENTERPARTIETS LANDSBYGDSMANIFEST MAJ 2010 Det är en glob jag trampar med min fot. Vad är centralt på ytan av ett klot? Jag väljer Pjätteryd till världens mitt. Det står mig fritt. /Alf

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna Det långsiktigt starka och gröna Dalarna VÅR VISION Vår vision handlar om att människor i hela Dalarna trivs och känner trygghet i utkomst, miljö och välfärd. Man ska känna delaktighet i samhället. Politiken

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

Från: Sklckat: Till: Ink. 2012 -to- 2 4. Frln: Beatrice Fischer [bea,juli97@hotmail.com] Sldckat: den 22 oktober 2012 20:13

Från: Sklckat: Till: Ink. 2012 -to- 2 4. Frln: Beatrice Fischer [bea,juli97@hotmail.com] Sldckat: den 22 oktober 2012 20:13 Virve Svedlund Från: Sklckat: Till: Ämne: Tommy Johansson den 22 oktober 2012 21:11 Virve Svedlund VB: Ink. 2012 -to- 2 4 Ett förslag till. Tommy Frln: Beatrice Fischer [bea,juli97@hotmail.com] Sldckat:

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Andreasgården i Mora den 22 oktober Andreasgården i Mora den 22 oktober 2009 Världens äldsta man har nyligen avlidit. Hans namn var

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna -vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson Kommuner, landsting och regioner 290

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2985 av Per Åsling (C) Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Företag & jobb Moderata Företagarrådet Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Agenda Presentation Tre teser Diskussion Tre teser 1. Sverige är idag ett bättre land att investera, producera och anställa

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014

närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 närodlad politik för Västerbotten Valplattform centerpartiet västerbotten valen 2014 Innehåll Inledning 4 Ja till likvärdig vård i hela länet 5 Hållbart och livslångt lärande 7 Infrastruktur 8 Närodlad

Läs mer