agenda för landsbygden 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "agenda för landsbygden 2012"

Transkript

1 agenda för landsbygden 2012

2 2

3 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker på min släkt samlad i ett kuperat landskap och ett myller av lek och bus. Jag tänker på småorterna i Gnosjöregionen och jag tänker på en kunna-själv-inställning som kan flytta berg. Så ser min bild av landsbygden ut. Alla har vi olika bilder av landsbygden. Oavsett hur bilden ser ut, råder det ingen tvivel om att landsbygden är full av möjligheter. Här myllrar det av naturresurser och kunniga och företagsamma människor. Här finns attraktiva boendemiljöer och platser som drar till sig både besökare och uppskattning från hela världen. Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill se en hållbar politik för framtiden, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. En robust infrastruktur, tillgång till service samt ett starkt företagsklimat är tre grundbultar i en sådan utveckling. Sedan maktskiftet 2006 har det skett mycket positivt för landsbygden. Kostnaderna för att anställa har sänkts, jordbrukets konkurrenskraft har stärkts, det har blivit lättare att bygga på attraktiva områden, infrastrukturen har fått historiskt stora tillskott och den förnybara energin bara växer och växer. Men vi i Centerpartiet vill mer. I den här agendan för landsbygden beskriver vi 25 av våra viktigaste punkter för utvecklingskraft i hela landet. Trevlig läsning! Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet 3

4 INFRASTRUKTUR OCH GRÖN OMSTÄLLNING 1. Sverige behöver ett robust och sammanhållet transportsystem Satsa på det svenska väg- och järnvägsnätet För ett stort och avlångt land som Sverige är ett robust och sammanhållet transportsystem av central betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. 2. Hela landet ska kunna ta del av bredbandets möjligheter Förverkliga regeringens bredbandsstrategi I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. De flesta kommer att få uppkoppling på rent marknadsmässiga villkor, men i de delar av landet där det saknas förutsättningar för det har det offentliga ett ansvar för att det även här ska finnas goda elektroniska kommunikationer. Därför arbetar Centerpartiet med kraft för ytterligare medel för att uppnå detta mål. Även lokala och regionala initiativ är viktiga för att lyckas. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan att det buffrar samt ta del av elektroniska samhällstjänster. Allt det här är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. 3. Landsbygden behöver bilen Jaga utsläppen, inte bilisterna Jordens resurser är inte oändliga. Ändå förbrukas i dag naturens eget kapital som om det aldrig skulle ta slut och det är inte långsiktigt hållbart. Med siktet inställt på en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 behöver omställningen av bilparken gå ännu snabbare. Samtidigt är bilen en viktig frihetssymbol på landsbygden. För många människor är den det enda transportmedlet för att ta sig till och från sitt arbete, hämta och lämna på förskolan och hälsa på släkt och vänner. För att komma till rätta med bilarnas miljöpåverkan behöver vi därför kunna minska bilarnas utsläpp utan att för den skull straffa landsbygdens bilister. Genom att främja förnybara bränslen som biogas kan vi bidra till att sluta kretsloppen med ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga bränslen som finns och samtidigt minska beroendet av bensin och diesel. Det är positivt både för miljön och landsbygden. 4

5 ETT ENKELT, SJÄLVKLART OCH LÖNSAMT FÖRETAGANDE 4. Det ska vara enkelt att starta och driva företag Fortsätt förenkla för företagen genom en väg in Företagande och entreprenörskap är grunden för vår gemensamma välfärd. För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. På så sätt sparar många företagare både tid och pengar samtidigt som den där onödiga irritationen minskar. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även bemötande och tillämpning av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnande. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. 5. Minska kostnaderna för att anställa Sänk socialavgifterna Centerpartiet vill att det ska bli enklare och kosta mindre att anställa. Därför vill vi fortsätta sänka socialavgifterna och behålla nedsättningen på cirka 15 procent av arbetsgivaravgiften för unga. På samma sätt som vi vill begränsa tobaksanvändningen genom hög skatt på tobak, vill vi uppmuntra landsbygdens företag att anställa genom låga arbetsgivar- och egenavgifter. 6. Sverige ska vara ett nybyggarland Inför grön svenska för invandrare och grön fadderverksamhet som länkar till de gröna näringarna Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett nybyggarland där alla ges möjlighet att känna ansvar för att gemensamt bygga framtidens Sverige. Vi välkomnar därför de människor som nu flyttar till Sverige att infria sina förhoppningar om ett bättre liv. Inom de gröna näringarna finns stor efterfrågan på arbetskraft och driftiga människor. Trots det utgör de utrikes födda i dag knappt 4 procent av arbetskraften, vilket kan jämföras med cirka 12 procent i landet som helhet. Här finns en stor potential som Centerpartiet vill tillvarata. I ett led att göra landsbygden mer attraktiv för utlandsfödda vill vi införa Grön SFI (svenska för invandrare) och Gröna lotsar. Det tidigare är en yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna och det senare är en grön fadderverksamhet med uppgift att hjälpa nyanlända invandrare med intresse för de gröna näringarna ut på arbetsmarknaden. 7. Säkra tillgången till företagsfinansiering på landsbygden Inför ett investeraravdrag För företag i tidiga skeden är det nödvändigt att skaffa sig tillgång till pengar som kan finansiera verksamheten. Den svenska marknaden för riskkapital är en av de största i Europa mätt som andel av BNP, men trots detta saknas finansiering för företag i tidiga skeden. För att öka tillgången till företagsfinansiering genom privat kapital vill Centerpartiet införa ett investeraravdrag för människor som investerar i ett företag, för att på så sätt öka incitamenten att 5

6 investera i mindre snabbväxande företag och därmed öka tillgången på kapital i tidiga skeden för företag. 8. Tillvarata landsbygdens unga entreprenörer Satsa på entreprenörskap i skolan och främjandeinsatser för unga Centerpartiet vill tillvarata de ungas skaparkraft och förmåga till nytänkande på landsbygden. Det egna företagandet ska vara ett lika naturligt val för unga som en anställning. Då är det viktigt att stärka entreprenörskapsinslagen genom hela utbildningssystemet. Entreprenörskap ska vara en del av utbildningen på såväl grundskole- som gymnasienivå och vara en självklar del i såväl teoretiska som praktiska utbildningar. 9. Öka den svenska matproduktionen Stärk jordbrukets konkurrenskraft För att öka jordbrukets konkurrenskraft är det nödvändigt att sänka jordbrukets kostnader ytterligare. Målsättningen är att åstadkomma likvärdiga konkurrensvillkor med övriga EU. Viktiga steg har tagits genom slopad skatt på handelsgödsel, sänkta egenavgifter samt minskade administrativa bördor. Fler konsumenter behöver samtidigt se och vara villiga att betala för de svenska livsmedlens mervärden. Visionen om Matlandet Sverige är regeringens strategi för att öka lönsamheten i den svenska primärproduktionen. Centerpartiet vill att Matlandet Sverige ska utvecklas med fler åtgärder för att öka produktionen och lönsamheten. Exempelvis genom en djuromsorgspeng. En sådan peng kan innebära att den som gör mer för att upprätthålla en sund djurhållning än vad lagen kräver får en bonus för det. Centerpartiet arbetar också för att den odlingsbara marken bevaras för mat- och energiproduktion. 10. Låt barn, äldre och sjuka äta god mat Ta makten över maten i offentlig sektor Centerpartiet vill att de krav Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Det handlar om ganska självklara saker: mjölk ska komma från kor som har fått vara ute och beta på sommaren, kött från grisar som inte har fått svansen avklippt och ägg från hönor som har tillgång till sandbad och sittpinne. Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det också att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Det är något som redan i dag är möjligt i lagen om offentlig upphandling. Därför är det viktigt att sprida kunskap kring hur en kommun kan använda sig av dessa möjligheter. 11. Tillvarata skogens alla värden Satsa på visionen om Skogsriket Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Den är också grunden för en grön omställning. Genom visionen Skogsriket vill Centerpartiet och regeringen att vi ska bli ännu bättre på att tillvarata skogens alla värden. Från friluftsliv och rekreation till vidareförädling och innovation. Satsningen på Skogsriket är viktig och bör förstärkas. Genom satsningar på exempelvis turism kopplat till skogen, träförädling, 6

7 skogen i skolan och på arbete med jämställdhet inom skogsbruket kan Skogsriket bidra till en levande landsbygd. 12. Högre utbildning och forskning behövs i hela landet Samverkan ska löna sig vid anslagsfördelning Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Centerpartiet slår därför vakt om den högre utbildning i hela landet och vill att samverkan ska löna sig när anslagen fördelas. ATTRAKTIVARE LANDSBYGDER OCH ETT STÖRRE INFLYTANDE 13. Garantera en lägsta nivå av offentlig service Erbjud medborgarna servicekontor Alltför många människor runt om i landet upplever service och grundläggande samhällsfunktioner som ett alltmer ihåligt lapptäcke. Det är inte långsiktigt hållbart. Centerpartiet vill därför inrätta en servicegaranti i hela landet. Att ha tillgång till en fungerande grundläggande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att man ska vilja bo och verka på en ort. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och ska vara samordnad efter befolkningens och företagens behov. Det behövs därför en tydlig signal genom de statliga myndigheternas instruktioner att samverkan ska ske mellan myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Genom att erbjuda medborgarna så kallade servicekontor kan tillgängligheten till service öka på platser där myndigheterna inte hade kunnat finnas var för sig. 14. Mackarna och lanthandlarna är viktiga Fortsätt stötta kommersiell service på landsbygden Tillgången till kommersiell service är precis som tillgången på offentlig service en viktig förutsättning för landsbygdens tillväxt. Få människor är beredda att bo, leva och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk på affären. Mellan satsar därför regeringen 145 miljoner kronor till särskilda insatser inom området tillgänglighet till service. Det är en satsning som bör fortsätta och som har stor betydelse för landsbygden. Tack vare de medlen kan fler lanthandlar finnas kvar och den så kallade mackdöden begränsas. 7

8 15. Dra nytta av de attraktiva boendemiljöerna på landsbygden Säkerställ att intentionerna med den nya strandskyddslagen uppfylls Den nya strandskyddslagen som infördes under förra mandatperioden var tänkt att ge fler människor möjlighet till ett strandnära läge och därmed ett attraktivt boende på landsbygden. Nu finns det tecken på att tillämpningen inte blev som det var tänkt och att det kan skilja sig åt i områden med likartade förutsättningar. Under ska därför 69 miljoner kronor bidra till stimulans och översyn av användning och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Det är viktigt att den satsningen faller väl ut, så att fler människor kan förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. 16. Sätt fart på bostadsbyggandet på landsbygden Använd de statliga kreditgarantierna och inför ett skattegynnat bosparkonto I stora delar av landet är marknadsvärdet på nybyggnation ofta så lågt att det är svårt att få banklån. Därför har regeringen nyligen fattat beslut att ge statliga kreditgarantier på 90 procent av produktionsvärdet vid nybyggnation. I och med beslutet ska staten kunna stötta med kreditgarantier upp till kr/kvm istället för dagens kr/kvm. Givet att bankerna tar chansen att utnyttja dessa nya möjligheter hoppas Centerpartiet att fler människor ska kunna förverkliga sina boendedrömmar på landsbygden. För att uppmuntra unga att spara till att köpa sin bostad vill Centerpartiet också se ett skattegynnat bosparkonto. Unga upp till 35 år ska kunna spara och få skatterabatt på upp till kronor per år för att få ihop till insatsen i sin bostad. 17. Stärk det breda kulturutbudet Gör kulturen tillgänglig i landets alla delar För Centerpartiet är det viktigt att alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, utifrån våra önskemål och förutsättningar ska kunna ta del av ett starkt kulturutbud. Vi vill därför att mer resurser avsätts till det regionala kulturlivet genom den så kallade kultursamverkansmodellen, att det ska finnas tillgång till kulturskoleverksamhet i alla kommuner och att ett fortsatt starkt stöd till folkbildningen säkras. 18. Det kommunala skatteutjämningssystemet behöver uppdateras Genomför skatteutjämningsutredningens förslag Det behövs ett uppdaterat kommunalt skatteutjämningssystem. I dag överkompenseras vissa kommuner medan andra underkompenseras för bland annat barnomsorgskostnader. Anledningen är, bland annat, att efter ett flertal reformer inom skolområdet som exempelvis maxtaxereformen är inskrivningsgraden i till exempel förskolan densamma i Berg som i Sollentuna. Något som i nuvarande system inte finns med i beräkningarna. Det är ett exempel på att systemet i sin nuvarande utformning är föråldrat. Centerpartiet vill att utjämningssystemet uppdateras så att det baseras på hur verkligheten faktiskt ser ut. Så är det inte i dag. Målet är att den så kallade skatteutjämningsutredningens förslag ska genomföras i sin helhet. 8

9 19. Stärk landsbygdsturismen Tillåt gårdsförsäljning av alkohol Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det i dag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. 20. Självbestämmande ska vara vägledande för hur makten byggs Ge regionerna ökad makt Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmande för den enskilde är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 21. Inkludera landsbygden i beslutsfattandet Underlätta för kommuner att landsbygdssäkra Landsbygden är en plats där konsekvenserna av politiska åtgärder ofta är annorlunda än i städer. Om politikens konsekvenser på landsbygden avviker från konsekvenserna i städerna måste politikens konsekvenser för landsbygden bedömas. Landsbygdskonsekvenserna kan gälla landsbygdsinvånarnas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa, näringar och arbete, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser. Centerpartiet och regeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna för landsbygden av ett beslut ska synliggöras. Vi behöver nu ta steg för att underlätta kommunernas landsbygdssäkring genom att ta fram verktygslådor för landsbygdssäkring. Sådana verktygslådor finns bland annat i Finland och i Storbritannien och kan liknas vid checklistor som den enskilda kommunen kan använda sig av för att landsbygdssäkra sina beslut. Centerpartiet vill att verktyg tas fram så att alla kommuner i Sverige kan arbeta med landsbygdssäkring. FORTSATT FÖRNYELSE AV VÄLFÄRDEN 22. Låt människor bestämma Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan alla entreprenörer som uppfyller kommunens krav erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kommer att startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer även inom välfärdssektorn. Ortens entreprenörer vet ofta bäst vilken service människor behöver lokalt. RUT-avdraget har öppnat upp för fler och nya företagare och 9

10 genom LOV öppnas också möjligheterna för ett vidareutvecklat och differentierat företagande inom vård och omsorg. 23. Satsa på utbildning som leder till jobb Bygg ut yrkeshögskolan med platser I dag råder det brist på arbetskraft inom många sektorer på landsbygden. Det kan handla om alltifrån teknik, vård, turism, och lantbruk. Men att beskriva det som enbart en matchningsproblematik är inte helt korrekt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till det är att delar av utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Centerpartiet vill satsa på utbildning som leder till jobb. Här visar yrkeshögskolan fantastiska resultat. Nio av tio får jobb eller startar företag. Trots det är antalet platser bara Som jämförelse studerar över personer på högskolor och universitet. Därför vill vi kraftigt bygga ut yrkeshögskolan. Under en fyraårsperiod vill vi se nya platser i hela landet. 24. Anpassa skolans undervisning efter landsbygdens förutsättningar Tillåt undervisning på distans och flytta på lärarna hellre än eleverna Centerpartiet anser att förutsättningarna för skolor på landsbygden måste stärkas. Barnens rätt till utbildning ska vara ledstjärnan. En rätt som inte ska skilja sig åt beroende på om man växer upp i storstad, småstad eller på landsbygd. Byskolan har en viktig roll för landsbygdens utveckling och tillväxt. Den utgör ofta navet i byn och är viktig för att det ska vara attraktivt för barnfamiljer att bo på landsbygden. Centerpartiet vill därför stärka byskolans roll med modern pedagogik och ökad samverkan med andra verksamheter. En vanlig utmaning är ofta brist på behöriga lärare. Genom att tillåta interaktiv webbaserad undervisning i skolorna kan större delen av undervisningen utföras av en behörig, fysiskt närvarande lärare, men i vissa delar, där en behörig lärare saknas kan webbaserad undervisning utgöra ett komplement. Centerpartiet vill också göra det möjligt för skolan att anpassa schemaläggningen så att till exempel samtliga naturvetenskapliga ämnen hamnar under en och samma dag. På så sätt kan en lärare komma till skolan och undervisa i dessa ämnen en dag i veckan. Det kan bespara vissa barn dagliga långa resor och ändå lösa behovet av behöriga lärare. 25. Decentralisera skolans makt Ge alla skolor möjlighet att bli självstyrande Friskolor och självstyrande skolor i kommunal regi, så kallade kommunala friskolor, utgör ett viktigt inslag i den valfrihet som vi vill ska känneteckna skolväsendet. Genom att decentralisera skolans makt kan maktförhållandet ändras till föräldrarnas och barnens fördel och för att decentralisera skolans makt och ansvar vill Centerpartiet ge mer självständighet till skolorna. Lärare och elever med flera måste få mer inflytande. Beslutsvägarna måste kortas. Ett steg i att få skolan mer decentraliserad är att införa rätt till självstyrande skolor där kommunen inte ska kunna neka en grundskola att bli självstyrande. Antalet kommunala friskolor växer men fortfarande nekas många skolor möjligheten till detta. Det vill Centerpartiet ändra på. 10

11 11

12 12

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

i världens mitt! MAJ 2010

i världens mitt! MAJ 2010 i världens mitt! CENTERPARTIETS LANDSBYGDSMANIFEST MAJ 2010 Det är en glob jag trampar med min fot. Vad är centralt på ytan av ett klot? Jag väljer Pjätteryd till världens mitt. Det står mig fritt. /Alf

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Företag & jobb Moderata Företagarrådet Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Agenda Presentation Tre teser Diskussion Tre teser 1. Sverige är idag ett bättre land att investera, producera och anställa

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi För mer och 100 procent hållbar mat Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi Augusti 2014 Dagens situation Sverige har en lång tradition av att bedriva ett jordbruk som är skonsamt mot

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna Det långsiktigt starka och gröna Dalarna VÅR VISION Alla i Dalarna ska trivas och känna trygghet i utkomst, miljö och välfärd. Människor ska känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Alla ska känna valfrihet

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer