Centerpartiets landsbygdsmanifest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets landsbygdsmanifest"

Transkript

1 Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014

2 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går hundra år tillbaka i tiden. Vår landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill seen närodlad politik, som utgår ifrån din lokala ort, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. Möjligheten att jobba, tillgång till service och fungerande infrastruktur är tre grundförutsättningar för jobb i hela landet. Bilden av landsbygden har under lång tid tillåtits vara allt för homogen. I samhällsdebatten har landsbygd blivit synonymt med ett Sverige där affärer stänger, fönster släcks och samhällen avvecklas. Långt ifrån hela landsbygden känner igen sig i detta. Ytterligare en vrångbild är att samhällets värden produceras i storstäder och att landsbygden behöver försörjas. Sverige är naturligtvis helt beroende av dynamiska och växande städer som Stockholm, men det är samtidigt värt att notera att en invånare i Jokkmokks kommun producerar varor och tjänster till ett värde av över en miljon varje år, en stockholmare producerar i genomsnitt för ungefär kronor. Jobb är nyckeln oavsett om vi diskuterar förutsättningarna för en liten by med tre invånare, eller tätorter som Söderhamn eller Gullspång. Det är dags att vi gör upp med offerbilden av en landsbygd i förfall och istället kavlar upp ärmarna. Mätningar visar att människor på landsbygden, precis som människor i små, eller stora städer, i första hand bryr sig om att skolan är bra, att sjukvården fungerar och framförallt att man har ett jobb att gå till. Därför kommer Centerpartiets fortsatta kamp för landsbygdens utveckling att handla om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt i alla delar av landet. Det lägger grunden för att vårdcentralen ska finnas kvar, att skolorna ska vara bra och att våra föräldrar får bo på det äldreboende de vill när de blir gamla. Vår landsbygdspolitik handlar mer om sänkta kostnader än om bidrag. Mer om bredband och möjligheten att jobba hemifrån än om statliga ersättningsjobb, mer om en breddad arbetsmarknad än om sysselsättningsåtgärder. Det handlar om att människor ska få välja själva. Att vi måste ge hela Sverige kraft att växa och om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi kallar det en närodlad politik. Trevlig läsning! Annie Lööf partiledare för Centerpartiet 2

3 28 FÖRSLAG FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I detta landsbygdsmanifest beskriver vi förslag som stärker utvecklingen på landsbygden, skapar möjligheter för fler jobb, bättre service, grön omställning och högre attraktivitet i hela landet. Grunden för landsbygdens utveckling är jobb och företagande. Vi föreslår åtgärder som omfattar såväl Storumans bondgård som Vaggeryds industrisamhälle. De mellanstora orterna, som ofta kallas bruksorter, är självklart en del av landsbygden. 1. Satsa ytterligare 2,8 miljarder på Landsbygdsprogrammet Med hjälp av Landsbygdsprogrammet har vi möjlighet att behålla de verksamheter som ger jobb på landsbygden, som förser oss med öppna landskap, levande bygder och svensk mat. Landsbygdsprogrammet bidrar även till att nå de miljömål vi satt upp. Det handlar om insatser för miljön och möjlighet till bredbandsutbyggnad. Centerpartiet har förstärkt landsbygdsprogrammet med 400 miljoner per år, totalt 2,8 miljarder. Det innebär att programmet startar på en stark nivå, 36, 1 miljarder att jämföra med 2007 då 35 miljarder lades på programmet inledningsvis. Vi vill satsa 3,25 miljarder på bredband och 700 miljoner på lanthandlar och mackar. Dessa satsningar riskeras vid ett regeringsskifte i höstens val. Inget av oppositionspartierna har matchat satsningen i sina budgetförslag. utöka landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder som vi föreslagit i samband med vårändringsbudgeten 2. Avsätt 3,25 miljarder till bredband i hela landet I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan avbrott samt ta del av elektroniska samhällstjänster är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. I förslaget till Landsbygdsprogram satsas totalt 3,25 miljarder på bredbandsutbyggnad fram till Det här är pengar som i stor utsträckning går till fiber till by-projekt som bidrar till att den svenska landsbygden får snabb och säker internetuppkoppling. att den nya miljardsatsningen på bredband genomförs i Landsbygdsprogrammet 3. Satsa 700 miljoner på ett lanthandelslyft För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill Centerpartiet stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service. Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för öka tillgängligheten till lokal service. satsa 700 miljoner på lanthandlar och mackar så att servicen säkras i hela landet 4. Inför en väg in för företagare För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även 3

4 bemötandet och tillämpningen av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnandet. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. att en väg in ska fungera i praktiken under nästa mandatperiod 5. Servicegaranti för kortare handläggningstider Många företagare, särskilt på landsbygden, vittnar om långa handläggningstider för att få bygglov, tillstånd eller miljöprövningar utförda. Det är inte rimligt att handläggningstiderna ska hindra landsbygdsföretagaren att bygga ut sitt företag, expandera och växa. Därför vill vi att länsstyrelser, kommuner och myndigheter inför en servicegaranti för att korta handläggningstiderna så att företagare kan få snabbare besked. att alla länsstyrelser, myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsbegränsning för handläggningstider att länsstyrelser, kommuner och myndigheter samverkar så att likvärdigheten i landet ökar 6. Inför ett högkostnadsskydd för sjuklöneansvar Centerpartiet har länge jobbat för att på olika sätt sänka sjuklönekostnaderna. Nyligen presenterade regeringen ett förslag om ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta är särskilt gynnsamt för småföretag vilket också sänker trösklarna för att våga nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. I och med att oppositionen är motståndare till förslaget kommer det inte att bli verklighet om Socialdemokraterna skulle vinna valet i höst. genomföra förslaget om högkostnadsskydd 7. Nationell livsmedelsstrategi Centerpartiet har satt upp som mål att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige. Vi ska exportera minst lika mycket mat som vi importerar, självförsörjningsgraden måste därför öka. Svenska bönder skapar jobb på landsbygden och tillverkar världens mest miljö- och djurvänliga mat. Därför vill vi komplettera Matlandet med en livsmedelsstrategi som främst riktar sig mot bättre villkor för bonden och stärkt konkurrenskraft. En utredning är tillsatt för att utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion, denna ska ligga till grund för en framtida livsmedelsstrategi. Ytterligare åtgärder för att stärka svenskt jordbruk ryms i det nya landsbygdsprogram för perioden som nyligen presenterades, där 2 av 3 kronor går till bonden för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Vi kallar det bondepaketet. att satsningen på Matlandet Sverige kompletteras med en livsmedelsstrategi genomföra bondepaketet i det nya landsbygdsprogrammet 8. Fler unga bönder Majoriteten av lantbrukare i Sverige är mellan 50 och 65 år gamla, en medelålder som ökat sedan mitten på 1990-talet. Samtidigt har andelen lantbrukare som är under 35 år minskat från åtta till fyra procent. Centerpartiet vill se att fler unga bönder i Sverige. Därför vill vi satsa på den unga generationen för att säkerställa lantbrukets, och den svenska matproduktionens framtid införa högre hektarstöd och startstöd till unga bönder se till att trygghetssystemen passar företagare som vill bilda familj 4

5 satsa på naturbruksgymnasium och SLU samt sätta upp kommunala mål för att öka antalet studerande vid naturbruksgymnasierna prioritera gröna näringar i Arbetsförmedlingens utbildningsprogram 9. Inför CFN-lån för företagare en motsvarighet till CSN Mångas nyföretagare har det mycket knapert ekonomiskt under företagets uppstartsfas innan intäkterna börjar flyta in. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att människor avstår för att förverkliga sin företagsdröm. Därför föreslår vi att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. Centrala Företagarlånet, CFN, ska utgå som ett lån med samma ränte- och återbetalningsregler och som för studielånet. Samverkan bör ske med en befintlig organisation på näringslivsområdet, exempelvis Almi. att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år, ett CFN-år, till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. 10. Säkra kapitaltillgången på landsbygden Brist på bankkontor och lågt värderade fastigheter är många gånger faktorer som skapar problem för företagare på landsbygden att kunna få lån och kapital till sina verksamheter. Studier visar att tillgång till bankkontor har en positiv påverkan på nyföretagandet. Centerpartiet anser att lokala banker har ett särskilt ansvar för att säkerställa kapitaltillgång i landsbygdens företag och att ha en god kontakt med det lokala näringslivet. Vi ser också att det riskkapital som finns hos Almi ska kunna riktas mot mindre företag på landsbygden, utifrån affärsplan och tydliga kriterier. att lokala banker ser potentialen att finansiera investeringar i landsbygdens företag att Almi Invest bör får i uppdrag att marknadsföra sitt erbjudande om riskkapital till mindre företag på landsbygden 11. Fler investeringar i landsbygdsföretag Centerpartiet vill öka insatserna för småföretagens kreditförsörjning och föreslår att lokala kreditgarantiföreningar ska stödjas genom det statliga riskkapitalet. Kreditgarantiföreningen fungerar som säkerhet när föreningarnas medlemsföretag beviljas lån i banker. att lokala kreditgarantiföreningar backas upp av det statliga riskkapitalet för att fler småföretagare ska få tillgång till kapital 12. Stärkt koppling mellan studier och jobb Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Tack vare Centerpartiet avsattes 60 miljoner mer i senaste Forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) som ska fördelas utifrån samverkan. Även satsningar på strategiska innovationsområden (SIO) ingick i propositionen, en satsning som innebär totalt 225 miljoner och som är ett nytt instrument för att identifiera och etablera långsiktiga samverkansprojekt mellan bl a lärosäten, näringsliv och forskningsinstitut. 5

6 att ett samverkanskriterium införs att högkvalitativ högre utbildning ska finnas i hela landet 13. Genomför ett skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Ett svenskt skogsprogram med ett brett anslag kan ta ett helhetsgrepp kring skogen och leda till fler jobb på landsbygden och underlätta omställningen till en biobaserad ekonomi. Det finns också stor potential i träbyggandet. Genom en tydlig ambition om att andelen trä i byggnader ska öka kan vi få fart på det industriella byggandet och därmed fler klimatsmarta hus. att Sverige ska ha ett nationellt skogsprogram öka och industrialisera träbyggandet i Sverige och stärka utbildningsinsatserna så att fler byggnadsarbetare, konstruktörer och arkitekter ser trä som det naturliga materialvalet 14. Minska vildsvinsstammen Vildsvinsstammen måste minska. Djuren ställer till väldigt stora problem för jordbrukare och utgör även en risk i trafiken. Statistiskt har olyckorna ökat i omfattning i takt med att antalet djur ökat och 2013 sköts fler vildsvin än älgar i vårt land. Redan i dag är möjligheterna till jakt omfattande, förvaltningsplan har tagits fram, fällor blir snabbare godkända och satsningar har gjorts för att vildsvinsköttet lättare ska komma ut på marknaden. Detta är bra steg på vägen, men Centerpartiet vill mer. underlätta användningen av kamera vid jakt begränsa möjligheten till utfodring se över arrendatorers jakträtt minska kostnaderna för trikintester 15. Tillåt jakt på varg Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som idag. Ambitionen att bevara rovdjuren har lyckats. Vi har idag friska och livskraftiga stammar. En trovärdig rovdjurspolitik kräver också en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande som stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Centerpartiet anser att rovdjursfrågor är något som vi ska fatta beslut om nationellt och att förvaltningen ska vara regionalt förankrad. tillåta jakt på varg i Sverige stärka människors möjligheter att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp genom förtydligande i paragraf 28 som reglerar detta 16. Mer makt till regionerna Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmandet för den enskilda är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 6

7 regionalisera Sverige och tillåta fler län att bli regioner 17. Satsa på landsbygdens infrastruktur Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Vi har under våren satsat 522 miljarder kronor på infrastruktur. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. Flera sträckor är särskilt betydelsefulla för att underlätta jobb och tillväxt i hela landet. satsa på en robust infrastruktur i hela landet, det gäller såväl räls, vägar, luft och vatten fortsätta bygga dubbelspår på Ostkustbanan och fortsatta satsningar på bland annat Inlandsbanan, Malmbanan och Ostlänken även prioritera att Norrbottniabanan byggs när utrymme finns 18. Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan människor själva få möjlighet att välja sin omsorg och entreprenörer som uppfyller kommunens krav får erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kan startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer. LOV handlar om valfrihet för den enskilde medborgaren, inte i första hand för kommunerna, och därför vill Centerpartiet att det ska gälla i hela landet. att lagen om valfrihet (LOV) ska gälla oavsett var i landet man bor 19. Tillsätt en nationell byskolekommitté Tillgång till god utbildning på landsbygden är både en rättighet för alla barn som växer upp på landsbygden och en förutsättning för attraktivitet, växtkraft och utveckling på landsbygden. Centerpartiet vill inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor, samla och sprida goda exempel som kan lösa frågor om personalförsörjning, tekniska hjälpmedel, arbetsmiljö och logistiska utmaningar för byskolor med långa avstånd. inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor 20. Mindre tid på skolbussen Skolbussen är något fantastiskt, men inte om man måste vistats i den flera timmar om dagen. Centerpartiet tycker det är orimligt att barn ska behöva åka i timtal för att komma till sin skola. Vi vill att elever på lansbygden ska tillbringa kortare tid av sin dag på skolbussen. Vi behöver kartlägga restiderna för att se om fler bussar behöver sättas in för att minska barnens restid. värna de mindre skolorna på landsbygden att kommunerna sätter upp mål för maximal restid för barnen i skolbussen kommunerna ska årligen redovisa hur långa restider barnen har med skolbussen 7

8 21. Inför en landsbygdspeng Unga är landsbygdens framtid, samtidigt går många flyttlass till staden. Siffror från februari 2014 för exempelvis Värmlands och Gävleborgs län visar tydligt att det endast är den största kommunen i respektive län som haft nettoökning av ungdomar. Det framgår också att de små landsortskommunerna tappat unga invånare och i synnerhet kvinnor. Detta är en utveckling som Centerpartiet vill vända genom att stärka landsbygdens attraktivitet så att fler vill stanna kvar eller återvända till landsbygden. I det nya landsbygdsprogrammet satsar regeringen 500 miljoner på att stärkt tillgång till service och infrastruktur (utöver bredband) samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Minst 50 miljoner (plus övrig offentlig medfinansiering) ska gå till en ny särskild satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. införa en landsbygdspeng för en attraktivare fritid 22. Skala upp pengar till biogas Centerpartiet har i regeringen tagit fram en satsning på rötning av stallgödsel för att producera råmetangas. Regeringen föreslår en satsning på 240 miljoner kronor som sträcker sig över 10 år med en ersättning på 20 öre per producerad kilowattimme råmetangas till producenter i hela landet. Centerpartiet vill skala upp denna satsning så produktionen av biogas kan öka i hela landet. skala upp pengar till biogasstödet procent djurskydd på kött i skolan För Centerpartiet är det en självklarhet att alla som äter mat som tillagats i offentligt kök ska få god och näringsriktig mat varje dag. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill också att maten ska kunna ätas med gott samvete. Barnen i våra skolor, de äldre i omsorgen och sjuka på våra vårdinrättningar har rätt att få äta mat som produceras med högt djurskydd och höga miljökrav. Vi ser det därför som en självklarhet att vi i våra offentliga restauranger inte serverar fläsk och korv som hade varit olagligt att producera i vårt land. Problemet med den offentliga upphandlingen av mat idag är att många överhuvudtaget inte ställer några krav alls. Vi vill att det ska ställas miljö- och djurskyddskrav på all mat som upphandlas. att 100 procent av all mat som upphandlas och serveras i den offentliga sektorn ska uppfylla högt ställda miljö- och djurskyddskrav att 100 procent av allt kött som serveras i skolor och äldreboenden har djurskyddskrav som minst motsvarar de svenska 24. Mer grönt i tanken öka inblandningen av förnybart Regeringen har föreslagit en ökad kvotplikt för merinblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Detta är ett sätt att säkerställa vissa volymer av förnybart i våra transporter. I regeringens utredning om fossiloberoende fordonsflotta föreslås en ökad inblandning i de fossila bränslena bensin och diesel. Centerpartiet vill att Sverige tar fler steg för att främja de förnybara drivmedlen. Inte minst bör vi utnyttja den potential som finns i att skapa förnybara drivmedel från svensk skogsråvara. höja ambitionen genom att kvotplikten höjs från dagens nivå så att en högre andel förnybart i drivmedel stimuleras 8

9 25. Underlätta byggande vid vatten Vi vill göra landsbygden attraktiv för människor att bo och företag att etableras och drivas. Strandskyddet behöver förändras. Det måste bli enklare att bygga nära stränderna på landsbygden. Vi vill ha en strandskyddslagstiftning med sunt förnuft som anpassas utifrån lokala förutsättningar. Sverige är rikt på både kust och sjöar och därför går det att kombinera och trygga allmänhetens tillgång till stränder, bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter med större möjligheter att bygga strandnära. Vi föreslår därför att ytterligare förändringar görs i lagstiftningen så att det blir enklare att bygga strandnära. undanta mindre sjöar och vattendrag i strandskyddslagstiftningen som gör det enklare att bygga strandnära på landsbygden 26. Tillåt gårdsförsäljning i tre pilotlän Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. att gårdsförsäljning införs i tre pilotlän 27. Satsa på närodlad kultur Centerpartiet vill se ett rikt kulturliv i hela landet där nya uttryck frodas, lyfts fram och tas tillvara. Tack vare den så kallade Kultursamverkansmodellen har det i ökad utsträckning gått att mobilisera kulturlivet regionalt och lyfta fram det som är regionalt mest angeläget. Samtidigt ligger i dag mycket nationell expertis i storstäderna eller i huvudstaden. Centerpartiet vill därför fortsätta att decentralisera svensk kulturpolitik genom att utveckla Kultursamverkansmodellen. Vi vill införa modellen i hela Sverige och vi vill öka Kultursamverkansmodellens andel av den statliga kulturbudgeten. I dag beslutas och fördelas knappt var femte krona ur den statliga kulturbudgeten av den regionala nivån. att kulturstödet decentraliseras så att det lokala och regionala inflytandet ökar 28. Mer konst och kultur utanför Stockholm Centerpartiet vill göra de statliga kulturinstitutionerna och dess verksamheter mer tillgängliga över hela landet. Det kan ske exempelvis genom att digitalt tillgängliggöra scenföreställningar och genom goda villkor för utlåning av konstverk. Det kan också ske ge genom att ge institutioner som i dag uppfattas som regionala angelägenheter nationella uppdrag. I dag ligger exempelvis 22 av 26 Sveriges statliga museum i Stockholmsområdet. Det är en oacceptabel geografisk fördelning som Centerpartiet vill förändra. att konst och kultur är tillgängligt för hela landets befolkning att fler statliga museum förläggs på olika platser i landet att fler föreställningar som går på de stora nationella scenerna som Dramaten även ska turnera på landsbygden 9

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd

BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE. 40 förslag för en levande landsbygd BÄTTRE VILLKOR FÖR LANDSBYGDEN STÄRKER HELA SVERIGE 40 förslag för en levande landsbygd 1. INLEDNING Landsbygdsfrågorna är mycket viktiga för Nya Moderaterna. De senaste åren har vi genomfört ett omfattande

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer