Centerpartiets landsbygdsmanifest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiets landsbygdsmanifest"

Transkript

1 Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014

2 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går hundra år tillbaka i tiden. Vår landsbygdspolitik handlar om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vi vill seen närodlad politik, som utgår ifrån din lokala ort, där vi stärker människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i landets alla delar. Möjligheten att jobba, tillgång till service och fungerande infrastruktur är tre grundförutsättningar för jobb i hela landet. Bilden av landsbygden har under lång tid tillåtits vara allt för homogen. I samhällsdebatten har landsbygd blivit synonymt med ett Sverige där affärer stänger, fönster släcks och samhällen avvecklas. Långt ifrån hela landsbygden känner igen sig i detta. Ytterligare en vrångbild är att samhällets värden produceras i storstäder och att landsbygden behöver försörjas. Sverige är naturligtvis helt beroende av dynamiska och växande städer som Stockholm, men det är samtidigt värt att notera att en invånare i Jokkmokks kommun producerar varor och tjänster till ett värde av över en miljon varje år, en stockholmare producerar i genomsnitt för ungefär kronor. Jobb är nyckeln oavsett om vi diskuterar förutsättningarna för en liten by med tre invånare, eller tätorter som Söderhamn eller Gullspång. Det är dags att vi gör upp med offerbilden av en landsbygd i förfall och istället kavlar upp ärmarna. Mätningar visar att människor på landsbygden, precis som människor i små, eller stora städer, i första hand bryr sig om att skolan är bra, att sjukvården fungerar och framförallt att man har ett jobb att gå till. Därför kommer Centerpartiets fortsatta kamp för landsbygdens utveckling att handla om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt i alla delar av landet. Det lägger grunden för att vårdcentralen ska finnas kvar, att skolorna ska vara bra och att våra föräldrar får bo på det äldreboende de vill när de blir gamla. Vår landsbygdspolitik handlar mer om sänkta kostnader än om bidrag. Mer om bredband och möjligheten att jobba hemifrån än om statliga ersättningsjobb, mer om en breddad arbetsmarknad än om sysselsättningsåtgärder. Det handlar om att människor ska få välja själva. Att vi måste ge hela Sverige kraft att växa och om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi kallar det en närodlad politik. Trevlig läsning! Annie Lööf partiledare för Centerpartiet 2

3 28 FÖRSLAG FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I detta landsbygdsmanifest beskriver vi förslag som stärker utvecklingen på landsbygden, skapar möjligheter för fler jobb, bättre service, grön omställning och högre attraktivitet i hela landet. Grunden för landsbygdens utveckling är jobb och företagande. Vi föreslår åtgärder som omfattar såväl Storumans bondgård som Vaggeryds industrisamhälle. De mellanstora orterna, som ofta kallas bruksorter, är självklart en del av landsbygden. 1. Satsa ytterligare 2,8 miljarder på Landsbygdsprogrammet Med hjälp av Landsbygdsprogrammet har vi möjlighet att behålla de verksamheter som ger jobb på landsbygden, som förser oss med öppna landskap, levande bygder och svensk mat. Landsbygdsprogrammet bidrar även till att nå de miljömål vi satt upp. Det handlar om insatser för miljön och möjlighet till bredbandsutbyggnad. Centerpartiet har förstärkt landsbygdsprogrammet med 400 miljoner per år, totalt 2,8 miljarder. Det innebär att programmet startar på en stark nivå, 36, 1 miljarder att jämföra med 2007 då 35 miljarder lades på programmet inledningsvis. Vi vill satsa 3,25 miljarder på bredband och 700 miljoner på lanthandlar och mackar. Dessa satsningar riskeras vid ett regeringsskifte i höstens val. Inget av oppositionspartierna har matchat satsningen i sina budgetförslag. utöka landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder som vi föreslagit i samband med vårändringsbudgeten 2. Avsätt 3,25 miljarder till bredband i hela landet I regeringens bredbandsstrategi anges att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Det är en tuff målsättning. Att kunna betala sina räkningar via Internet, titta på SVT-play utan avbrott samt ta del av elektroniska samhällstjänster är av stor betydelse för landsbygdens utveckling. I förslaget till Landsbygdsprogram satsas totalt 3,25 miljarder på bredbandsutbyggnad fram till Det här är pengar som i stor utsträckning går till fiber till by-projekt som bidrar till att den svenska landsbygden får snabb och säker internetuppkoppling. att den nya miljardsatsningen på bredband genomförs i Landsbygdsprogrammet 3. Satsa 700 miljoner på ett lanthandelslyft För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill Centerpartiet stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service. Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för öka tillgängligheten till lokal service. satsa 700 miljoner på lanthandlar och mackar så att servicen säkras i hela landet 4. Inför en väg in för företagare För att fler människor ska vilja starta och driva företag på landsbygden är det viktigt att krånglet och administrationen minskar. Processerna behöver anpassas till företagens verklighet inte till myndigheternas. Mellan åren 2006 och 2010 minskade företagens administrativa kostnader med hela 7,3 miljarder kronor. Det är en bra början. Men arbetet behöver nu gå vidare. Det är inte bara reglerna som spelar roll. Även 3

4 bemötandet och tillämpningen av regler är av stor betydelse, liksom uppgiftslämnandet. I framtiden ska det vara självklart att en företagare bara ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe en väg in. att en väg in ska fungera i praktiken under nästa mandatperiod 5. Servicegaranti för kortare handläggningstider Många företagare, särskilt på landsbygden, vittnar om långa handläggningstider för att få bygglov, tillstånd eller miljöprövningar utförda. Det är inte rimligt att handläggningstiderna ska hindra landsbygdsföretagaren att bygga ut sitt företag, expandera och växa. Därför vill vi att länsstyrelser, kommuner och myndigheter inför en servicegaranti för att korta handläggningstiderna så att företagare kan få snabbare besked. att alla länsstyrelser, myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsbegränsning för handläggningstider att länsstyrelser, kommuner och myndigheter samverkar så att likvärdigheten i landet ökar 6. Inför ett högkostnadsskydd för sjuklöneansvar Centerpartiet har länge jobbat för att på olika sätt sänka sjuklönekostnaderna. Nyligen presenterade regeringen ett förslag om ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Detta är särskilt gynnsamt för småföretag vilket också sänker trösklarna för att våga nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. I och med att oppositionen är motståndare till förslaget kommer det inte att bli verklighet om Socialdemokraterna skulle vinna valet i höst. genomföra förslaget om högkostnadsskydd 7. Nationell livsmedelsstrategi Centerpartiet har satt upp som mål att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige. Vi ska exportera minst lika mycket mat som vi importerar, självförsörjningsgraden måste därför öka. Svenska bönder skapar jobb på landsbygden och tillverkar världens mest miljö- och djurvänliga mat. Därför vill vi komplettera Matlandet med en livsmedelsstrategi som främst riktar sig mot bättre villkor för bonden och stärkt konkurrenskraft. En utredning är tillsatt för att utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion, denna ska ligga till grund för en framtida livsmedelsstrategi. Ytterligare åtgärder för att stärka svenskt jordbruk ryms i det nya landsbygdsprogram för perioden som nyligen presenterades, där 2 av 3 kronor går till bonden för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Vi kallar det bondepaketet. att satsningen på Matlandet Sverige kompletteras med en livsmedelsstrategi genomföra bondepaketet i det nya landsbygdsprogrammet 8. Fler unga bönder Majoriteten av lantbrukare i Sverige är mellan 50 och 65 år gamla, en medelålder som ökat sedan mitten på 1990-talet. Samtidigt har andelen lantbrukare som är under 35 år minskat från åtta till fyra procent. Centerpartiet vill se att fler unga bönder i Sverige. Därför vill vi satsa på den unga generationen för att säkerställa lantbrukets, och den svenska matproduktionens framtid införa högre hektarstöd och startstöd till unga bönder se till att trygghetssystemen passar företagare som vill bilda familj 4

5 satsa på naturbruksgymnasium och SLU samt sätta upp kommunala mål för att öka antalet studerande vid naturbruksgymnasierna prioritera gröna näringar i Arbetsförmedlingens utbildningsprogram 9. Inför CFN-lån för företagare en motsvarighet till CSN Mångas nyföretagare har det mycket knapert ekonomiskt under företagets uppstartsfas innan intäkterna börjar flyta in. Det skapar en osäkerhet som kan leda till att människor avstår för att förverkliga sin företagsdröm. Därför föreslår vi att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. Centrala Företagarlånet, CFN, ska utgå som ett lån med samma ränte- och återbetalningsregler och som för studielånet. Samverkan bör ske med en befintlig organisation på näringslivsområdet, exempelvis Almi. att alla som vill starta företag ska få använda ett av sina CSN-berättigande år, ett CFN-år, till att starta företag med samma lånevillkor som vid studier. 10. Säkra kapitaltillgången på landsbygden Brist på bankkontor och lågt värderade fastigheter är många gånger faktorer som skapar problem för företagare på landsbygden att kunna få lån och kapital till sina verksamheter. Studier visar att tillgång till bankkontor har en positiv påverkan på nyföretagandet. Centerpartiet anser att lokala banker har ett särskilt ansvar för att säkerställa kapitaltillgång i landsbygdens företag och att ha en god kontakt med det lokala näringslivet. Vi ser också att det riskkapital som finns hos Almi ska kunna riktas mot mindre företag på landsbygden, utifrån affärsplan och tydliga kriterier. att lokala banker ser potentialen att finansiera investeringar i landsbygdens företag att Almi Invest bör får i uppdrag att marknadsföra sitt erbjudande om riskkapital till mindre företag på landsbygden 11. Fler investeringar i landsbygdsföretag Centerpartiet vill öka insatserna för småföretagens kreditförsörjning och föreslår att lokala kreditgarantiföreningar ska stödjas genom det statliga riskkapitalet. Kreditgarantiföreningen fungerar som säkerhet när föreningarnas medlemsföretag beviljas lån i banker. att lokala kreditgarantiföreningar backas upp av det statliga riskkapitalet för att fler småföretagare ska få tillgång till kapital 12. Stärkt koppling mellan studier och jobb Centerpartiet är stolt över utbyggnaden av högskolan i Sverige och anser att det ska finnas en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Samverkan mellan akademi och näringsliv har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Ett närmare samarbete mellan landets högskolor och näringsliv skulle stärka innovationskraften i svensk forskning ytterligare utan att för den skull tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Tack vare Centerpartiet avsattes 60 miljoner mer i senaste Forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) som ska fördelas utifrån samverkan. Även satsningar på strategiska innovationsområden (SIO) ingick i propositionen, en satsning som innebär totalt 225 miljoner och som är ett nytt instrument för att identifiera och etablera långsiktiga samverkansprojekt mellan bl a lärosäten, näringsliv och forskningsinstitut. 5

6 att ett samverkanskriterium införs att högkvalitativ högre utbildning ska finnas i hela landet 13. Genomför ett skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä Skogen spelar en viktig roll för jobben och tillväxten i vårt land. Den svenska skogsnäringens investeringar står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Ett svenskt skogsprogram med ett brett anslag kan ta ett helhetsgrepp kring skogen och leda till fler jobb på landsbygden och underlätta omställningen till en biobaserad ekonomi. Det finns också stor potential i träbyggandet. Genom en tydlig ambition om att andelen trä i byggnader ska öka kan vi få fart på det industriella byggandet och därmed fler klimatsmarta hus. att Sverige ska ha ett nationellt skogsprogram öka och industrialisera träbyggandet i Sverige och stärka utbildningsinsatserna så att fler byggnadsarbetare, konstruktörer och arkitekter ser trä som det naturliga materialvalet 14. Minska vildsvinsstammen Vildsvinsstammen måste minska. Djuren ställer till väldigt stora problem för jordbrukare och utgör även en risk i trafiken. Statistiskt har olyckorna ökat i omfattning i takt med att antalet djur ökat och 2013 sköts fler vildsvin än älgar i vårt land. Redan i dag är möjligheterna till jakt omfattande, förvaltningsplan har tagits fram, fällor blir snabbare godkända och satsningar har gjorts för att vildsvinsköttet lättare ska komma ut på marknaden. Detta är bra steg på vägen, men Centerpartiet vill mer. underlätta användningen av kamera vid jakt begränsa möjligheten till utfodring se över arrendatorers jakträtt minska kostnaderna för trikintester 15. Tillåt jakt på varg Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som idag. Ambitionen att bevara rovdjuren har lyckats. Vi har idag friska och livskraftiga stammar. En trovärdig rovdjurspolitik kräver också en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande som stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Centerpartiet anser att rovdjursfrågor är något som vi ska fatta beslut om nationellt och att förvaltningen ska vara regionalt förankrad. tillåta jakt på varg i Sverige stärka människors möjligheter att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp genom förtydligande i paragraf 28 som reglerar detta 16. Mer makt till regionerna Centerpartiet vill se en decentraliserad demokrati, med spelregler som förhindrar centralisering. Makten ska utgå underifrån och fördelas uppåt, inte tvärtom. Självbestämmandet för den enskilda är den princip som ska vara vägledande för hur makten byggs. Det ger den enskilda individen större makt över sitt eget liv och sätter människan i centrum. Den lokala nivån är trots allt grunden för en levande demokrati. Vi vill se starka och funktionella regioner med stort självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik. 6

7 regionalisera Sverige och tillåta fler län att bli regioner 17. Satsa på landsbygdens infrastruktur Centerpartiet vill se satsningar på både drift och underhåll samt nya långsiktiga investeringar. Vi har under våren satsat 522 miljarder kronor på infrastruktur. Genom en mångfald av finansieringslösningar vill vi tidigarelägga satsningar i såväl norra som södra Sverige. Satsningarna behöver omfatta såväl persontrafik som gods, motorvägar som enskilda vägar. På detta sätt knyter vi samman Sverige och förbättrar förutsättningarna för tillväxt i hela landet. Flera sträckor är särskilt betydelsefulla för att underlätta jobb och tillväxt i hela landet. satsa på en robust infrastruktur i hela landet, det gäller såväl räls, vägar, luft och vatten fortsätta bygga dubbelspår på Ostkustbanan och fortsatta satsningar på bland annat Inlandsbanan, Malmbanan och Ostlänken även prioritera att Norrbottniabanan byggs när utrymme finns 18. Utvidga lagen om valfrihetssystem Centerpartiet vill att lagen om valfrihet ska bli verklighet i alla kommuner. Då kan människor själva få möjlighet att välja sin omsorg och entreprenörer som uppfyller kommunens krav får erbjuda hemtjänst och annan service till äldre. Fler företag kan startas och landsbygdens företagsamma kvinnor och män får möjlighet att förverkliga sina idéer. LOV handlar om valfrihet för den enskilde medborgaren, inte i första hand för kommunerna, och därför vill Centerpartiet att det ska gälla i hela landet. att lagen om valfrihet (LOV) ska gälla oavsett var i landet man bor 19. Tillsätt en nationell byskolekommitté Tillgång till god utbildning på landsbygden är både en rättighet för alla barn som växer upp på landsbygden och en förutsättning för attraktivitet, växtkraft och utveckling på landsbygden. Centerpartiet vill inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor, samla och sprida goda exempel som kan lösa frågor om personalförsörjning, tekniska hjälpmedel, arbetsmiljö och logistiska utmaningar för byskolor med långa avstånd. inrätta en nationell byskolekommitté för att öka samverkan mellan byskolor 20. Mindre tid på skolbussen Skolbussen är något fantastiskt, men inte om man måste vistats i den flera timmar om dagen. Centerpartiet tycker det är orimligt att barn ska behöva åka i timtal för att komma till sin skola. Vi vill att elever på lansbygden ska tillbringa kortare tid av sin dag på skolbussen. Vi behöver kartlägga restiderna för att se om fler bussar behöver sättas in för att minska barnens restid. värna de mindre skolorna på landsbygden att kommunerna sätter upp mål för maximal restid för barnen i skolbussen kommunerna ska årligen redovisa hur långa restider barnen har med skolbussen 7

8 21. Inför en landsbygdspeng Unga är landsbygdens framtid, samtidigt går många flyttlass till staden. Siffror från februari 2014 för exempelvis Värmlands och Gävleborgs län visar tydligt att det endast är den största kommunen i respektive län som haft nettoökning av ungdomar. Det framgår också att de små landsortskommunerna tappat unga invånare och i synnerhet kvinnor. Detta är en utveckling som Centerpartiet vill vända genom att stärka landsbygdens attraktivitet så att fler vill stanna kvar eller återvända till landsbygden. I det nya landsbygdsprogrammet satsar regeringen 500 miljoner på att stärkt tillgång till service och infrastruktur (utöver bredband) samt till attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Minst 50 miljoner (plus övrig offentlig medfinansiering) ska gå till en ny särskild satsning på idrotts- och fritidsanläggningar. införa en landsbygdspeng för en attraktivare fritid 22. Skala upp pengar till biogas Centerpartiet har i regeringen tagit fram en satsning på rötning av stallgödsel för att producera råmetangas. Regeringen föreslår en satsning på 240 miljoner kronor som sträcker sig över 10 år med en ersättning på 20 öre per producerad kilowattimme råmetangas till producenter i hela landet. Centerpartiet vill skala upp denna satsning så produktionen av biogas kan öka i hela landet. skala upp pengar till biogasstödet procent djurskydd på kött i skolan För Centerpartiet är det en självklarhet att alla som äter mat som tillagats i offentligt kök ska få god och näringsriktig mat varje dag. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill också att maten ska kunna ätas med gott samvete. Barnen i våra skolor, de äldre i omsorgen och sjuka på våra vårdinrättningar har rätt att få äta mat som produceras med högt djurskydd och höga miljökrav. Vi ser det därför som en självklarhet att vi i våra offentliga restauranger inte serverar fläsk och korv som hade varit olagligt att producera i vårt land. Problemet med den offentliga upphandlingen av mat idag är att många överhuvudtaget inte ställer några krav alls. Vi vill att det ska ställas miljö- och djurskyddskrav på all mat som upphandlas. att 100 procent av all mat som upphandlas och serveras i den offentliga sektorn ska uppfylla högt ställda miljö- och djurskyddskrav att 100 procent av allt kött som serveras i skolor och äldreboenden har djurskyddskrav som minst motsvarar de svenska 24. Mer grönt i tanken öka inblandningen av förnybart Regeringen har föreslagit en ökad kvotplikt för merinblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Detta är ett sätt att säkerställa vissa volymer av förnybart i våra transporter. I regeringens utredning om fossiloberoende fordonsflotta föreslås en ökad inblandning i de fossila bränslena bensin och diesel. Centerpartiet vill att Sverige tar fler steg för att främja de förnybara drivmedlen. Inte minst bör vi utnyttja den potential som finns i att skapa förnybara drivmedel från svensk skogsråvara. höja ambitionen genom att kvotplikten höjs från dagens nivå så att en högre andel förnybart i drivmedel stimuleras 8

9 25. Underlätta byggande vid vatten Vi vill göra landsbygden attraktiv för människor att bo och företag att etableras och drivas. Strandskyddet behöver förändras. Det måste bli enklare att bygga nära stränderna på landsbygden. Vi vill ha en strandskyddslagstiftning med sunt förnuft som anpassas utifrån lokala förutsättningar. Sverige är rikt på både kust och sjöar och därför går det att kombinera och trygga allmänhetens tillgång till stränder, bevarandet av goda livsvillkor för djur och växter med större möjligheter att bygga strandnära. Vi föreslår därför att ytterligare förändringar görs i lagstiftningen så att det blir enklare att bygga strandnära. undanta mindre sjöar och vattendrag i strandskyddslagstiftningen som gör det enklare att bygga strandnära på landsbygden 26. Tillåt gårdsförsäljning i tre pilotlän Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Sedan år 2000 har den bidragit med över nya arbeten i hela landet. Inte minst i den svenska matturismen finns fortsatt stor potential. Precis som det idag är tillåtet att sälja lokalt producerade ostar och korvar på en gård anser Centerpartiet att det ska vara tillåtet att sälja egenproducerat öl och vin till gårdens besökare. Det vill vi möjliggöra utan att för den delen äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol. Redan i dag finns ett antal mindre producenter av vin och öl m.m. som tar emot besökare, men deras verksamhet begränsas av att de inte får sälja sina produkter direkt till kund. Genom en mindre fyrkantig lagstiftning är det möjligt att både locka fler besökare till den svenska landsbygden och skapa förutsättningar för fler jobb och företag. att gårdsförsäljning införs i tre pilotlän 27. Satsa på närodlad kultur Centerpartiet vill se ett rikt kulturliv i hela landet där nya uttryck frodas, lyfts fram och tas tillvara. Tack vare den så kallade Kultursamverkansmodellen har det i ökad utsträckning gått att mobilisera kulturlivet regionalt och lyfta fram det som är regionalt mest angeläget. Samtidigt ligger i dag mycket nationell expertis i storstäderna eller i huvudstaden. Centerpartiet vill därför fortsätta att decentralisera svensk kulturpolitik genom att utveckla Kultursamverkansmodellen. Vi vill införa modellen i hela Sverige och vi vill öka Kultursamverkansmodellens andel av den statliga kulturbudgeten. I dag beslutas och fördelas knappt var femte krona ur den statliga kulturbudgeten av den regionala nivån. att kulturstödet decentraliseras så att det lokala och regionala inflytandet ökar 28. Mer konst och kultur utanför Stockholm Centerpartiet vill göra de statliga kulturinstitutionerna och dess verksamheter mer tillgängliga över hela landet. Det kan ske exempelvis genom att digitalt tillgängliggöra scenföreställningar och genom goda villkor för utlåning av konstverk. Det kan också ske ge genom att ge institutioner som i dag uppfattas som regionala angelägenheter nationella uppdrag. I dag ligger exempelvis 22 av 26 Sveriges statliga museum i Stockholmsområdet. Det är en oacceptabel geografisk fördelning som Centerpartiet vill förändra. att konst och kultur är tillgängligt för hela landets befolkning att fler statliga museum förläggs på olika platser i landet att fler föreställningar som går på de stora nationella scenerna som Dramaten även ska turnera på landsbygden 9

agenda för landsbygden 2012

agenda för landsbygden 2012 agenda för landsbygden 2012 2 25 PUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGSKRAFT I HELA LANDET När jag tänker på landsbygden tänker jag på mitt smultronställe och min trygga uppväxtmiljö i Maramö i Småland. Jag tänker

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi

För mer och 100 procent hållbar mat. Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi För mer och 100 procent hållbar mat Centerpartiets förslag till en svensk livsmedelsstrategi Augusti 2014 Dagens situation Sverige har en lång tradition av att bedriva ett jordbruk som är skonsamt mot

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN

NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN NÄRODLAD POLITIK FÖR BJÄREHALVÖN FÖRSLAG TILL BESLUTSUNDERLAG VÅR STRATEGI! STRATEGIN CENTERPARTIET PÅ BJÄREHALVÖN syftet Att boende på Bjärehalvön vet att en röst på Centerpartiet ger en trygg och hållbar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna.

Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Landsbygdspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Inledning. Den långsiktiga utmaningen för Dalarnas landsbygd är densamma som för hela Sverige, nämligen jobben. Förutsättningarna för landsbygden

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014)

Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Preliminär SWOT för LLU Norra Bohuslän (utkast april 2014) Styrkor (för området) Allmänt Kombination av kust, hav och inland gör området attraktivt för både boende och besökare. Området har av nyhetskanalen

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref Åsa Leander LRF Dnr 2015/7233 Ert Dnr: M2015/2144/Ee 20150828 Ert datum 20150513 Miljö- och energidepartementet Asa.leander@regeringskansliet.se Cc m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Ett krogpaket. för jobben!

Ett krogpaket. för jobben! Ett krogpaket för jobben 2014-03-24 På stjärnkrogar i Stockholm serveras svenskt Wagyu-kött från Västervik. I Örebro bryggs och säljs öl som vinner internationellt erkännande. Och i Fäviken lagas mat som

Läs mer

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011

Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar. Den 15 juni 2011 Grundläggande betaltjänster- nya förutsättningar Den 15 juni 2011 Bakgrund Staten har sedan länge tagit stort ansvar för att det ska finnas möjligheter att betala räkningar ta emot betalningar tillgången

Läs mer

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer