Protokoll 1 (37) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 (37) 2008-08-11. Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers"

Transkript

1 Protokoll 1 (37) Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Karina Nordgren (s) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson (m) Kjell Wiklund (v) Kent Hammar (s) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Thore Hellstrand (c) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Thore Hellstrand, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer 68-83

2 Protokoll 2 (37) 68 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Thore Hellstrand (c) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret fredagen den 15 augusti 2008, kl

3 Protokoll 3 (37) 69 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal Byggnadsnämndens beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten och lägger dem till handlingarna. Internkontrollen för juni och juli tas upp vid nästkommande sammanträde Budget Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar budgetläget per dags dato. Budgetramen beräknas att hållas. Personal Förvaltningschef Andreaz Strömgren infomerar om att Göran Jacobson kommer att vara föräldraledig deltid. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att delvis ta över handläggningen av förhandsbesked på grund av att stadsarkitekten Hans-Erik Åslin behöver avlastas med arbetsuppgifter. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har ej utförts, för juni och juli månad Ärendet tas upp nästkommande sammanträde. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

4 Protokoll 4 (37) 70 Bygg och plan Byggnadsnämndens beslut Nämnden lägger lämnad information till handlingarna. Den nya lagändringen i plan- och bygglagen, beträffande sökandens rätt att välja takfärg, ska att tas upp för diskussion vid nämndens nästkommande utbildningsdag Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om följande ärenden. Söråker, Nypongränd, 5 villatomter Småbåtshamnen Området är färdigställt för byggnation. Ett bostadshus är byggt. Två tomter är kontrakterade. Problem med grundvatten i området har åtgärdats. Strand, Sörviksgatan Detaljplan har antagits av kommunfullmäktige Utbyggnad av infrastuktur pågår. Befintlig busshållplats kommer att flyttas till Strandbo. Rivningslov har meddelats för byggnader vid Centrumvägen. Kultur och Teknik har gett NCC Construktion i uppdrag att utföra projektet. Byggstart: Maj, NCC har påbörjat entreprenaden på Sörvik. Färdigställande: September, 2008 Byggstart 20 villor kan tidigast ske hösten Bygganvisningar måste tas fram under sommaren. Fagervik - Grundläggargatan Byggnadsnämnden beslöt att planen ändras enligt följande: Tillfarten till snickeriet utgår ur förslaget. Grundläggargatan skall följa befintlig sträckning. Timrå kommun skall vara huvudman för planen och allmänna platser. I väster ordnas två villatomter och i söder ordnas tre villatomter. Byggnadshöjden begränsas till 1½-planshus. Planavgränsningen i väster följer de föreslagna tomtgränserna. Därefter sänds förslaget ut på förnyat samråd - enkelt planförfarande. Plankonsulten tar fn fram nytt förslag.

5 Protokoll 5 (37) Lunde Djupängen Ärendet behandlas i egen punkt 73. Planen är utställd tom En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Viktjärn och Lögdesjön - Utökade byggrätter Miljönämnden har yttrat sig över MittSverige Vattens begäran att utöka sitt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Miljö- och byggkontoret förordar att kommunen utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige. Utökade byggrätter Kommunfullmäktige beslöt att fastställa reviderade riktlinjer för utökade byggrätter enligt byggnadsnämndens förslag. Miljö- och byggkontoret kan nu mer aktivt hantera planändringarna. Vivsta station Ärendet behandlas i egen punkt 71. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Ny infart SCA-Östrand Det nya broläget har projekterats i samförstånd mellan SCA och Banverket i ett läge i höjd med Skolgatans förlängning. Planförslag med MBK har ännu ej upprättats. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd i september. Timrå Centrum Ärendet behandlas i egen punkt 72. Planläggning och samverkan pågår för utveckling av Centrum i Vivsta. Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på samråd tom Ett allmänt samrådsmöte har hållits onsdagen den 21 maj med 10 aktiva och intresserade åhörare. Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Beslut om komplettering och utställning bör tas den 11 augusti. Plan- och bygglagen - lagändring Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om att det har skett en lagändring i plan- och bygglagen. Sökanden har nu i större utsträckning har rätt att välja takfärg på sitt bostadshus. Vidare diskuteras vad som gäller i och med den nya lagändringen. Om byggnadsnämnden vill detaljstyra takfärg m.m. bör det regleras i nya detaljplaner.

6 Protokoll 6 (37) Nämnden beslutar att ta upp frågan vid nämndens nästkommande utbildningsdag. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

7 Protokoll 7 (37) 71 Dnr 1244/08 Detaljplan för Timrå Station Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen skall sändas ut för samråd. Planen ska läggas ut på kommunens hemsida Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin redogör för planärendet. Bakgrund Ådalsbanan ska tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bilda en sammanhängande järnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Enligt trafikprognosen för Ådalsbanan år 2015 kommer det då att köra cirka 50 tåg/dygn, varav ca 20 beräknas vara godståg. Trafiken till och från Tunadal och SCA Östrand gör att trafiken vid, och söder om, Timrå station får ett tillskott på ytterligare cirka 20 godståg/dygn. Denna detaljplan skapar förutsättningar för en om- och utbyggnad av befintlig mötesstation i Timrå för att möjliggöra resandeutbyte, tågmöten och växling av godståg. Upprustningen, som bedrivs i Projekt Ådalsbanan, har pågått sen 1999 och beräknas vara färdigt under I anslutning till detta projekt skall även en ny planskild infart planläggas och byggas över järnvägen in till Östrandsfabriken. Samtidigt med detta projekt genomför Banverket i samarbete med kommunerna och landstinget en förstudie för en framtida ny sträckning av Ådalsbanan förbi Timrå tätort. Processen från förstudie till färdig järnväg är dock ofta mycket lång, vilket gör att den nuvarande sträckningen kommer att trafikeras under många år. I Banverkets Framtidsplan fram till 2015 redovisas ingen ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Med syftet att åstadkomma bra och hållbara lösningar har Timrå kommun, Banverket och SCA gemensamt analyserat och föreslagit åtgärder för att maximera resandemöjligheter och minimera barriäreffekter från ökad tågtrafik. Parterna har även slutit ett avtal för genomförande och hur åtgärderna ska finansieras.

8 Protokoll 8 (37) Mötesstationen i Timrå skall utformas som en 4-spårsstation med en längd av ca 1400 m. En sidoplattform för resande föreslås närmast befintligt stationshus. Där ordnas även bussangöring och resandeparkering mm. Befintligt industrispår från SCA Östrand ansluts till stationsområdet och sidotågspåren förlängs norrut. Vid Strandvägens anslutning mot Pilvägen finns en järnvägsöverfart. I närområdet finns även gångpassager över järnvägen. Samtliga befintliga plankorsningar slopas. Dessa ersätts med en ny anslutningsväg från Gorkvägen i Vivstavarv samt ny gångförbindelse från befintlig gångport vid Svartgrindsvägen. En ny gång- och cykelport byggs under järnvägen intill Pilvägen. Den ansluter väster om järnvägen till en ny gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan och i öster mot rekreationsområdena vid Framnäskajen och mot Strandvägen. Utbyggnaden av mötesstationen i Timrå antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för detaljplanen. Därav framgår att den ökade tågtrafiken och rangeringen förorsakar betydande störningar i form av buller och vibrationer. Skyddsåtgärder kommer att utföras för att minska negativa konsekvenser för de boende. Vid ett 10-tal enskilda fastigheter blir störningarna så stora att de kan behöva lösas in. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Protokollsutdrag till: Göran Jacobson Charlotte Sjöström Exp / 2008

9 Protokoll 9 (37) 72 Dnr 1075/08 Detaljplan för centrumförnyelse etapp 2 i Timrå Centrum Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen efter komplettering skall ställas ut för allmänheten Ärendet Planen har varit ute på samråd. Stadsarkitekten redogör för planärendet. Bakgrund Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd. Ett allmänt informationsmöte hölls den 21 maj 2008 med 10 åhörare. Samtliga tyckte att förslaget hade mycket goda kvalitéer. Antalet parkeringar samt möjligheten att ordna husvagnsparkering i centrum diskuterades särskilt. Länsstyrelsen har i ett första skede yttrat sig över behovet av miljöbedömning av planen. Länsstyrelsen finner att planens genomförande inte föranleder att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit : Räddningstjänsten, kultur- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen kommer att yttra sig när synpunkter från samrådet sammanställts. Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran så länge övergångsställen och gångvägar finns för skolbarnen. Kommentar : Detta är tillgodosett i planen. Socialnämnden har ingen erinran men påtalar att tillgängligheten skall vara optimal. Förslaget bör även remitteras till kommunala pensionärsrådet. Kommentar : Tillgängligheten behandlas i planen. Pensionärsrådet är representerat i projektets samrådsgrupp.

10 Protokoll 10 (37) Miljönämnden föreslår att man i centrumförnyelsen särskilt skall ta hänsyn till cyklisternas behov, eftersträva jämt trafikflöde för att minska utsläppen, avgränsa var cyklar kan köra på gång- och cykelbanorna samt ordna lång- och korttidsparkering. Kommentar : Planen kan tillgodose detta. Frågorna hänvisas till projektarbetet. Vägverket är positiv till planerade åtgärder för ett trafiksäkrare centrum. Vägverket skall se jämföra redovisade bullerstörningar mot egen bullerdata. Fastigheten Vivsta 1:54 bör studeras m.a.p. bullersituationen. Kommentar : Bullerstörningarna på Vivsta 1:54 motsvarar högst av de värden som redovisas i den teoretiska bullerberäkningen. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Vägverket. Trafikbullersituationen bör utvecklas i beskrivningen även med tanke på uteplatser i bostadsområdet mot E4. Därutöver föreslås en del redaktionella ändringar av planhandlingarna. Kommentar : Planen kompletteras enligt ovan E.ON Elnät Sverige AB meddelar att man genom Nicklas Bohman har en etablerad kontakt i projektet. Ledningskarta bifogas. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förslaget att göra Timrå Centrum gästvänligare och mer ändamålsenlig för alla. Man önskar att de svarta glaspartierna vid systembolaget åtgärdas. Man har även stora förväntningar på det fortsatta arbetet. Kommentar : Fasadåtgärderna skall diskuteras med fastighetsägaren. Centerpartiet tillstyrker förslaget med betoning att ombyggnaden särskilt tar hänsyn till de oskyddade trafikanternas behov och säkerhet. Brf Mariedal, ägare till Vivsta 31:3, meddelar att man tycker utformningen är attraktiv men att kostnaden som kultur- och teknikförvaltningen särskilt redovisat för föreningen är för stor. Föreningen saknar medel för åtgärderna. Kommentar : Synpunkterna föranleder ingen ändring av planen. Projektets finansiering hanteras i annan ordning. Leif Pettersson, Vivsta 1:54 (Pettersons Skor), förutsätter att nya parkeringsplatser ordnas i parken norr om fastigheten, på Köpmangatan, vid Systembolaget och vid det s.k. Hägglundshuset. Kommentar : Parkering ordnas i princip enligt ovan. In mot parken föreslås 6 nya parkeringsplatser varav en handikappplats.

11 Protokoll 11 (37) Möller & Partner, Vivsta 4:102 konstaterar att genomförandebeskrivningen anger att del av fastigheten mot Köpmangatan skall lösas in och att en gemensamhetsanläggning alternativt markavtal bör ordnas för skötseln av markanläggningar på utpekad tomtmark. Möller & Partner har svårt att tolka vilka markanspråk planen och tycker redovisningen är oklar. De har inget emot planerade arbeten under förutsättning att kostnader för anläggning och underhåll bestrides av kommunen. De är öppna för fortsatt dialog om fastighetsreglering. Kommentar : Vid närmare kontroll av genomförandebeskrivningen så visar det sig att den inte överensstämmer med redovisningen i planen. Beträffande fastigheten Vivsta 4:102 så gäller följande: 1. Detaljplanen redovisar ej något område betecknat g, mark tillgänglig för gemensamhetsanläggning inom fastigheten. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall ändras så att Vivsta 4:102 inte berörs av gemensamhetsanläggning. 2. Den i planen redovisade användningsgränsen mot Köpmangatan överensstämmer med motsvarande gräns i gällande planer från 1991 och Det innebar att markområdet, drygt 200 m 2, utanför byggnadens skärmtak skall utgöra gatumark. Fastighetsreglering kan ske enligt gällande planer. 3. Frågor om ersättning, detaljutformning och drift av markanläggningen hanteras i dialog med kultur- och teknikförvaltningen. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall även ändras beträffande delar av Vivsta 31:2 och 31:3 som utgör förgårdsmark mot Köpmangatan och som bör ingå i eventuell gemensamhetsanläggning. Bostadsrättsföreningarna Varvet 1 och 3, Vivsta 28:1 och 28:2, reagerar i gemensam skrivelse mot planerna på en flyttning av busshållplatsen vid Konsum till en plats mitt för torget. Risken är stor att det ger ökad störning i bostadsområdet från buller, skräp m.m. De föreslår istället en lösning på Stationsgatan framför Nordea. Kommentar : Behovet av busshållplats i anslutning till torget kommer att studeras vidare i projektet liksom eventuella störningar. Som en åtminstone tillfällig lösning föreslås att hållplatsen flyttas till ett läge mellan fastigheterna Vivsta 28:1 och 28:2, mitt för torget. Föreningarnas förslag intill Nordea hamnar i ett sämre läge nära korsning med lutning.

12 Protokoll 12 (37) Sammanfattning Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Planen bör utvecklas vidare m.a.p. trafikbullersituationen även med tanke på uteplatser i bostadsområdena. För projektets genomförande skall nya kontakter tas med berörda fastighetsägare. Planhandlingarna skall kompletteras enligt ovan. Kommunstyrelsen skall informeras om planeringsläget. Jag föreslår att planen efter komplettering ställs ut för allmänheten. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Göran Jacobson Charlotte Sjöström Kommunstyrelsen Kultur och Teknik Exp / 2008

13 Protokoll 13 (37) 73 Dnr 1685/07 Detaljplan för Djupängen, Lunde 2:14 Byggnadsnämndens beslut: Nämnden beslutar att behandla ärendet vid nästkommande sammanträde, då tomtgruppens synpunkter och planförfattarens sammanställning över inkomna synpunkter föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om inkomna synpunkter under utställningsperioden. Detaljplanens exploateringskalky redovisas. Kalkylen ska redovisas för tomtgruppen. Bakgrund Planen har varit utställd till och med En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Protokollsutdrag till: Planförfattaren Stadsarkitekten Charlotte Sjöström Exp / 2008.

14 Protokoll 14 (37) Carina Sjöberg Fågelvägen Timrå 74 Dnr 1677/07 Myckeläng 3:1 - Anhållan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked med följande villkor. 1. Byggnaderna skall anpassas till lokal byggnadstradition och beklädas med tegelröda takpannor eller tegelliknande takplåt. 2. När fritidsbostaden får sådan omfattning att den kan betraktas som åretruntbostad skall den utformas enligt nybyggnadsreglerna. 3. En normalstor tomtplats skall avgränsas kring de planerade byggnaderna. 4. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. 5. Vattentäkt skall redovisas med kvalitet och kapacitet. 6. Geoteknisk mark- och radonundersökning skall redovisas inför bygglovsprövning. 7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden Ärendet Carina Sjöberg har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt om ca 2000 m2 skall avstyckas från Myckeläng 3:1. Vatten skall ordnas via befintlig brunn. Avlopp skall ordnas med enskild avloppsanläggning enligt kommunens anvisningar.. För att nå tomtplatsen måste ett 60 m långt tomtskaft ordnas ut mot den enskilda vägen. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen ingår området i jordbruksområde Jo 3. För området gäller att ny bebyggelse kan tillkomma om det inte stör jordbruket, om det hamnar nära allmän väg och om den anpassas till lokal byggnadstradition. Åtgärderna överensstämmer med dessa förutsättningar. Berörda markägare har tillstyrkt framställan.

15 Protokoll 15 (37) En geoteknisk och geohydrologisk undersökning har upprättats i ärendet. Utredningen anger lämplig VA-lösning för den planerade tomten. Miljö- och byggkontoret anser att utredningen är tillräcklig som underlag för att bedöma att vatten och avlopp kan ordnas på ett tillfredsställande sätt för den planerade tomten. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Protokollsutdrag till: Sökanden Miljöinspektör Anna Norgren Akt Exp / 2008

16 Protokoll 16 (37) Sörgårdens Utveckling AB Bäckgatan SÖRÅKER 75 Dnr 1652/06 Ava 1:13 - Förhandsbesked - 4 tomter för fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL) Ärendet Sörgårdens Utveckling AB i Söråker har ansökt om förhandsbesked avseende avstyckning av 4 fritidshustomter intill Rothålet vid Åvikebukten. De nya tomterna skall avstyckas från Ava 1:13. Byggnaderna föreslås placerade på en höjdplatå ovanför Rothålet som utgör ett äldre fiskeläge med skyddad båtlänning och några äldre sjöbodar mm. En ungefärlig placering redovisas på bifogade kartor. Underhand har sökanden förklarat att fritidstomterna tillgodoser de fyra delägarna på Sörgårdens Utveckling AB:s behov att finna en avskild plats där de kan vila ut från det ansträngande arbetet på gruppboendet. Delägarna skall äga var sin tomt. Vatten skall ordnas via ny brunn. Avlopp från disk och tvätt skall ordnas med enskild avloppsanläggning. Toalett ordnas med mulltoalett. Tomtplatserna nås via befintlig enskild väg till Rothålet. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen redovisas det som område för fritidsbebyggelse och skogsbruk. Tillkommande bebyggelse bör vara fritidsbebyggelse, som föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen. Rothålet är ej särskilt utpekat men bör undersökas med avseende på eventuella kulturhistoriska värden. Berörda markägare och myndigheter har fått tillfälle att inkomma med synpunkter ärendet. *********, Östbyn 1:1 och 1:2, avstyrker framställan med hänsyn till att Rothålet är en attraktiv miljö för det rörliga friluftslivet och att planer finns på re-

17 Protokoll 17 (37) staurering av hamnen och miljön. Han anser också att ny bebyggelse bör planläggas i a nslutning till befintliga bebyggelseområden. ****, Ava 1:16, *******, Ava 1:14, **********, Ava 2:7, ********* och *********, Ava 2:6 samt *********, Bryttmor 2:2, anser att nybyggnad ej bör ske inom strandskyddsområdet, att exploateringen stör kulturmiljön i Rothålet som är det enda kvarvarande fiskeläget i Tynderö och att utökad fritidsbebyggelse inte bör tillåtas i området eftersom befintlig tillfartsväg inte tål mer trafik. ********, Östbyn 1:1, tillstyrker ej att tomter avstyckas i Rothålets närhet eller någon annanstans i området. Rothålet är den sista hamnen i området som måste bevaras. ********, Östbyn 1:1, motsätter sig att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. *******, Östbyn 1:1, vill behålla Rothålet och avstyrker att tomter avstyckas för allas trevnad. ********, Östbyn 1:1, samtycker ej till att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. Länsmuseet uttalar att området söder om Pikudden i stort sett är orörd av fritidsbebyggelse och att ny bebyggelse bör få annan placering då området innehåller flera olika kulturhistoriska lämningar. Miljöinspektör Anna Norgren påtalar nödvändigheten att en va-utredning tas fram för att klargöra förutsättningarna att ordna vatten och avlopp. Bedömning Enligt översiktsplanen bör eventuellt tillkommande bebyggelse vara fritidsbebyggelse, och föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. Av inkomna synpunkter framgår det klart området har stora natur- och kulturvärden och att det finns ett betydande intresse av att bevara området som fredat strövområde i anslutning till naturhamnen Rothålet. Det står då klart att plankrav gäller men också att hela denna kuststräcka bör utredas i en fördjupad översiktsplan för att kunna avväga mellan natur- och kulturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och exploateringsintressena m.m. Sökanden har framfört att deras avsikt är att gallra och rusta upp området så att det blir mer attraktivt och bestående för framtiden.

18 Protokoll 18 (37) Förslag till beslut Stadsarkitekten föreslår att byggnadsnämnden avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämpligt med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL). Protokollsutdrag till: Sökanden, besvärshävnisning + rek och mottagningsbevis Berörda markägare och myndigheter Akt Exp / 2008

19 Protokoll 19 (37) Mikael och Marielle Nordlund Merkurvägen Sundsvall 76 Dnr 795/07 Mällby 3:20 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt bygglov för ny sjöbod med brygga Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till bedömningen i stadsarkitektens yttrande och till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. "Marielle Nordlund har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av en sjöbod inredd för boende och föreslagit en preliminär placering på tomten. Därefter har ny skrivelse och reviderade ritningar inkommit där sjöbodens inredning begränsats till bastu, dusch och förråd. Byggnadsnämnden beslöt att avslå framställan då åtgärden inte var förenlig med strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. I ärendets handläggning beaktades inte att ritningarna hade ändrats enligt ovan. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av sökanden som åberopade tidigare skrivelse där sökanden förklarade att byggnaden inte skulle användas för bostadsändamål utan utgöra en komplementbyggnad innehållande bastu och förråd. Sökanden yrkade även att länsstyrelsen skulle bevilja dispens och meddela bygglov. Länsstyrelsen beslöt att upphäva byggnadsnämndens beslut och visa ärendet åter till nämnden för ny prövning där synpunkterna i sökandes skrivelse från och yrkandet om dispens och bygglov skall prövas. Förnyad prövning Av ansökan framgår bl.a. att den tänkta sjöboden placeras ca 2 m från strandlinjen. Den omfattar 36 m 2 byggyta samt 1,2 m takutsprång ut över altan runt hela byggnaden. Taket täcker således en yta av ca 70 m 2. Byggnaden presenteras på ritning med bastu, dusch och förråd. Det framgår inte om vindsutrymme anordnas eller om förrådet är öppet till yttertaket. Större delen av sydfasaden utgörs av ett ca 2 m högt och 4 m långt glasparti. Grundläggning föreslås med kantförstyvad utbredd platta och takbjälkarna hålls uppe med en tvärgående limträbalk i nocken.

20 Protokoll 20 (37) Fastigheten Mällby 3:20 är sedan tidigare bl.a. bebyggd med ett åretrunthus och garage. Den har en långsträckt, ca 45 x 110 m 2, utbredning i öppen terräng som sluttar ned mot stranden vid inre Tynderösundet. På grannfastigheten Mällby 2:2 finns sedan länge en äldre sjöbod som utgör en ekonomibyggnad för jordbruksfastigheten. Området utgör samlad bebyggelse. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen förutom inom en begränsad hemfridszon kring bostadshuset. En ny sjöbod i föreslaget läge strider mot strandskyddsbestämmelserna och förutsätter att särskilda skäl finns. Naturvårdsverket har uttalat att en komplementbyggnad såsom t.ex en sjöbod kan ibland utgöra sådant skäl. Naturvårdsverket bedömer att: Detta särskilda skäl är ofta knutet till redan ianspråktagen mark. Om komplementbyggnaden placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra komplementbyggnader, kan det utgöra ett särskilt skäl. Kompletteringen får inte medföra en utvidgning av det privata området. En komplementbyggnad är en sådan byggnad som inte kan användas självständigt för till exempel boende. Jag kan inte se att några särskilda skäl föreligger i detta ärende. I samband med att bygglov meddelades för det befintliga bostadshuset gjordes avvägningar mot strandskyddet så att huset placerades på behörigt avstånd från strandlinjen inom 25 m från befintligt fritidshus. Dessa synpunkter har delgivits sökanden som inkommit med skrivelse via sitt ombud, Advokatfirman Pargéus & Karström. I skrivelsen redovisas följande förtydliganden och motiveringar till de föreslagna byggnadsåtgärderna. Fastigheten Mällby 3:20 utgör en småhusfastighet för året-runtboende och är bebyggd med ett åretrunthus, garage samt äldre uthus och sedan länge ett etablerat sjöviste med brygga. Tomtarealen är m 2, normal för området. Efter ändring av ritningarna avser den aktuella byggnaden en komplementbyggnad med förrådsutrymmen och bastu. Byggnaden skall placeras i omedelbar anslutning till sjöviste och brygga. Avståndet till bostadshuset är förhållandevis kort. Ingen del av tomten är tillgänglig för det rörliga friluftslivet utan utgör fredad tomtmark. Då angränsande fastigheter har bebyggelse intill stranden kan Mällby 3:20 betraktas som en lucktomt.

21 Protokoll 21 (37) Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten utgör en etablerad tomtplats där strandskyddet är utsläckt. Sjöboden är ett naturligt komplement på fastigheten. En annan lokalisering på tomten är ur praktiskt hänsyn utesluten. Ingen lider av att marken nyttjas på detta sätt. Avslutningsvis hemställer sökanden att byggnadsnämnden bifaller ansökan och tillstyrker strandskyddsdispens samt beviljar bygglov för åtgärden. Gällande strandskydd och beviljade bygglov Strandskyddslagen trädde i kraft 1 juli 1975 och angav ett generellt byggnadsförbud inom ett område intill 100 m från strandlinjen in på land och ut i vattnet. Lagen gav även länsstyrelserna befogenheten att ange utökat och begränsat strandskydd. Möjligheten att meddela undantag från bestämmelserna infördes. I Västernorrlands län beslöt länsstyrelsen samtidigt att strandskyddet ej omfattar de delar av fastighet vilka är belägna inom ett avstånd av 25 m från byggnader för bostads- eller industriändamål, som då, 1975, fanns lagligen uppförda på samma fastighet. På dessa grunder uppfördes ett nytt fritidshus på fastigheten 1998 med 75 m 2 huvudbyggnad och 25 m 2 förrådsdel. Inom markområdet mellan fritidshuset och stranden gäller således nybyggnadsförbud enligt miljöbalken. I beslut om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten uttalade byggnadsnämnden bl.a. att nya byggnader skall placeras i linje med övriga fritidshus i området. Sedermera har fritidshuset genom tillbyggnader omvandlats till åretrunthus. Vatten- och avloppsanläggning finns för detta ändamål. Bedömning Sjöbodens föreslagna placering hamnar i strandskyddsområdet och utanför hemfridszonen kring bostadshuset. Där får inte anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att fritt passera i strandområdet. Jämför 7 kap Miljöbalken. Dispens kan meddelas från strandskyddet om särskilda skäl finns. Jag gör följande bedömning av de skäl som sökanden åberopar i sin skrivelse från : Informationen om ett sjöviste vid stranden utgör inget särskilt skäl då det gått så lång tid sedan eventuella byggnader fanns i området. Avsikten att den föreslagna sjöboden utgör en komplementbyggnad på en bostadstomt utgör inget särskilt skäl. Strandområdet får inte utan strandskyddsdispens tas i anspråk som tomtområde. Allemansrätten gäller således inom strandområdet. Fastighetens strandområde kan således inte betraktas som en lucktomt.

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Protokoll 1 (38) 2008-06-09. Plats och tid Kommunhuset 2008-06-09 kl 13.00-16.15. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf

Protokoll 1 (38) 2008-06-09. Plats och tid Kommunhuset 2008-06-09 kl 13.00-16.15. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Protokoll 1 (38) Plats och tid Kommunhuset kl 13.00-16.15 Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg (s) Kenneth Nilsson (s) Niklas Edén (c) Thore Hellstrand (c) Kjell Wiklund (v) Annika Söderberg

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll 1(35) 2008-12-08. Plats och tid Kommunhuset 2008-12-08 kl 13.00-16.30. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg Kenneth Nilsson

Protokoll 1(35) 2008-12-08. Plats och tid Kommunhuset 2008-12-08 kl 13.00-16.30. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg Kenneth Nilsson 1(35) Byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13.00-16.30 Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg (s) Kenneth Nilsson (s) Karina Nordgren (s) Niklas Edén (c) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan,, kl. 13.00-14.30 Beslutande Roger Öberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Zofia Henriksson (M) Folke Nyström (MP) Marie

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl. 13.00-14.40 Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Protokoll 2015-09-21. Förvaltningschef Klas Lundgren Byggnadsinspektör Mattias Högberg, 135-137 Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2015-09-21. Förvaltningschef Klas Lundgren Byggnadsinspektör Mattias Högberg, 135-137 Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan, klockan 13.00-15.00 Beslutande Karina Nordgren (S) Ordf Bengt Nilsson (S) Annika Söderberg (S) Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Ulf

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-06-13 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-06-13 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Wifstavarvs Herrgård, kl. 14.00-16.20 Beslutande Roger Öberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Niklas Edén (C) Sarah Karlsson (FP) Folke Nyström (MP) Bengt

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD)

Protokoll 2015-03-23. Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin (FP) Anita Hellstrand (C) Ulf Lindholm (SD) Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan, klockan 13.00-14.00 Beslutande Karina Nordgren (S) Ordf Bengt Nilsson (S) Annika Söderberg (S) Alf Edin (S) Kjell Wiklund (V) Rolf Andersson (M) David Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer