Protokoll 1 (37) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 (37) 2008-08-11. Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers"

Transkript

1 Protokoll 1 (37) Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Karina Nordgren (s) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson (m) Kjell Wiklund (v) Kent Hammar (s) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Thore Hellstrand (c) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Thore Hellstrand, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer 68-83

2 Protokoll 2 (37) 68 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Thore Hellstrand (c) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret fredagen den 15 augusti 2008, kl

3 Protokoll 3 (37) 69 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal Byggnadsnämndens beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten och lägger dem till handlingarna. Internkontrollen för juni och juli tas upp vid nästkommande sammanträde Budget Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar budgetläget per dags dato. Budgetramen beräknas att hållas. Personal Förvaltningschef Andreaz Strömgren infomerar om att Göran Jacobson kommer att vara föräldraledig deltid. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att delvis ta över handläggningen av förhandsbesked på grund av att stadsarkitekten Hans-Erik Åslin behöver avlastas med arbetsuppgifter. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har ej utförts, för juni och juli månad Ärendet tas upp nästkommande sammanträde. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

4 Protokoll 4 (37) 70 Bygg och plan Byggnadsnämndens beslut Nämnden lägger lämnad information till handlingarna. Den nya lagändringen i plan- och bygglagen, beträffande sökandens rätt att välja takfärg, ska att tas upp för diskussion vid nämndens nästkommande utbildningsdag Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om följande ärenden. Söråker, Nypongränd, 5 villatomter Småbåtshamnen Området är färdigställt för byggnation. Ett bostadshus är byggt. Två tomter är kontrakterade. Problem med grundvatten i området har åtgärdats. Strand, Sörviksgatan Detaljplan har antagits av kommunfullmäktige Utbyggnad av infrastuktur pågår. Befintlig busshållplats kommer att flyttas till Strandbo. Rivningslov har meddelats för byggnader vid Centrumvägen. Kultur och Teknik har gett NCC Construktion i uppdrag att utföra projektet. Byggstart: Maj, NCC har påbörjat entreprenaden på Sörvik. Färdigställande: September, 2008 Byggstart 20 villor kan tidigast ske hösten Bygganvisningar måste tas fram under sommaren. Fagervik - Grundläggargatan Byggnadsnämnden beslöt att planen ändras enligt följande: Tillfarten till snickeriet utgår ur förslaget. Grundläggargatan skall följa befintlig sträckning. Timrå kommun skall vara huvudman för planen och allmänna platser. I väster ordnas två villatomter och i söder ordnas tre villatomter. Byggnadshöjden begränsas till 1½-planshus. Planavgränsningen i väster följer de föreslagna tomtgränserna. Därefter sänds förslaget ut på förnyat samråd - enkelt planförfarande. Plankonsulten tar fn fram nytt förslag.

5 Protokoll 5 (37) Lunde Djupängen Ärendet behandlas i egen punkt 73. Planen är utställd tom En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Viktjärn och Lögdesjön - Utökade byggrätter Miljönämnden har yttrat sig över MittSverige Vattens begäran att utöka sitt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Miljö- och byggkontoret förordar att kommunen utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige. Utökade byggrätter Kommunfullmäktige beslöt att fastställa reviderade riktlinjer för utökade byggrätter enligt byggnadsnämndens förslag. Miljö- och byggkontoret kan nu mer aktivt hantera planändringarna. Vivsta station Ärendet behandlas i egen punkt 71. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Ny infart SCA-Östrand Det nya broläget har projekterats i samförstånd mellan SCA och Banverket i ett läge i höjd med Skolgatans förlängning. Planförslag med MBK har ännu ej upprättats. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd i september. Timrå Centrum Ärendet behandlas i egen punkt 72. Planläggning och samverkan pågår för utveckling av Centrum i Vivsta. Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på samråd tom Ett allmänt samrådsmöte har hållits onsdagen den 21 maj med 10 aktiva och intresserade åhörare. Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Beslut om komplettering och utställning bör tas den 11 augusti. Plan- och bygglagen - lagändring Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om att det har skett en lagändring i plan- och bygglagen. Sökanden har nu i större utsträckning har rätt att välja takfärg på sitt bostadshus. Vidare diskuteras vad som gäller i och med den nya lagändringen. Om byggnadsnämnden vill detaljstyra takfärg m.m. bör det regleras i nya detaljplaner.

6 Protokoll 6 (37) Nämnden beslutar att ta upp frågan vid nämndens nästkommande utbildningsdag. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

7 Protokoll 7 (37) 71 Dnr 1244/08 Detaljplan för Timrå Station Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen skall sändas ut för samråd. Planen ska läggas ut på kommunens hemsida Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin redogör för planärendet. Bakgrund Ådalsbanan ska tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bilda en sammanhängande järnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Enligt trafikprognosen för Ådalsbanan år 2015 kommer det då att köra cirka 50 tåg/dygn, varav ca 20 beräknas vara godståg. Trafiken till och från Tunadal och SCA Östrand gör att trafiken vid, och söder om, Timrå station får ett tillskott på ytterligare cirka 20 godståg/dygn. Denna detaljplan skapar förutsättningar för en om- och utbyggnad av befintlig mötesstation i Timrå för att möjliggöra resandeutbyte, tågmöten och växling av godståg. Upprustningen, som bedrivs i Projekt Ådalsbanan, har pågått sen 1999 och beräknas vara färdigt under I anslutning till detta projekt skall även en ny planskild infart planläggas och byggas över järnvägen in till Östrandsfabriken. Samtidigt med detta projekt genomför Banverket i samarbete med kommunerna och landstinget en förstudie för en framtida ny sträckning av Ådalsbanan förbi Timrå tätort. Processen från förstudie till färdig järnväg är dock ofta mycket lång, vilket gör att den nuvarande sträckningen kommer att trafikeras under många år. I Banverkets Framtidsplan fram till 2015 redovisas ingen ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Med syftet att åstadkomma bra och hållbara lösningar har Timrå kommun, Banverket och SCA gemensamt analyserat och föreslagit åtgärder för att maximera resandemöjligheter och minimera barriäreffekter från ökad tågtrafik. Parterna har även slutit ett avtal för genomförande och hur åtgärderna ska finansieras.

8 Protokoll 8 (37) Mötesstationen i Timrå skall utformas som en 4-spårsstation med en längd av ca 1400 m. En sidoplattform för resande föreslås närmast befintligt stationshus. Där ordnas även bussangöring och resandeparkering mm. Befintligt industrispår från SCA Östrand ansluts till stationsområdet och sidotågspåren förlängs norrut. Vid Strandvägens anslutning mot Pilvägen finns en järnvägsöverfart. I närområdet finns även gångpassager över järnvägen. Samtliga befintliga plankorsningar slopas. Dessa ersätts med en ny anslutningsväg från Gorkvägen i Vivstavarv samt ny gångförbindelse från befintlig gångport vid Svartgrindsvägen. En ny gång- och cykelport byggs under järnvägen intill Pilvägen. Den ansluter väster om järnvägen till en ny gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan och i öster mot rekreationsområdena vid Framnäskajen och mot Strandvägen. Utbyggnaden av mötesstationen i Timrå antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för detaljplanen. Därav framgår att den ökade tågtrafiken och rangeringen förorsakar betydande störningar i form av buller och vibrationer. Skyddsåtgärder kommer att utföras för att minska negativa konsekvenser för de boende. Vid ett 10-tal enskilda fastigheter blir störningarna så stora att de kan behöva lösas in. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Protokollsutdrag till: Göran Jacobson Charlotte Sjöström Exp / 2008

9 Protokoll 9 (37) 72 Dnr 1075/08 Detaljplan för centrumförnyelse etapp 2 i Timrå Centrum Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen efter komplettering skall ställas ut för allmänheten Ärendet Planen har varit ute på samråd. Stadsarkitekten redogör för planärendet. Bakgrund Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd. Ett allmänt informationsmöte hölls den 21 maj 2008 med 10 åhörare. Samtliga tyckte att förslaget hade mycket goda kvalitéer. Antalet parkeringar samt möjligheten att ordna husvagnsparkering i centrum diskuterades särskilt. Länsstyrelsen har i ett första skede yttrat sig över behovet av miljöbedömning av planen. Länsstyrelsen finner att planens genomförande inte föranleder att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit : Räddningstjänsten, kultur- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen kommer att yttra sig när synpunkter från samrådet sammanställts. Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran så länge övergångsställen och gångvägar finns för skolbarnen. Kommentar : Detta är tillgodosett i planen. Socialnämnden har ingen erinran men påtalar att tillgängligheten skall vara optimal. Förslaget bör även remitteras till kommunala pensionärsrådet. Kommentar : Tillgängligheten behandlas i planen. Pensionärsrådet är representerat i projektets samrådsgrupp.

10 Protokoll 10 (37) Miljönämnden föreslår att man i centrumförnyelsen särskilt skall ta hänsyn till cyklisternas behov, eftersträva jämt trafikflöde för att minska utsläppen, avgränsa var cyklar kan köra på gång- och cykelbanorna samt ordna lång- och korttidsparkering. Kommentar : Planen kan tillgodose detta. Frågorna hänvisas till projektarbetet. Vägverket är positiv till planerade åtgärder för ett trafiksäkrare centrum. Vägverket skall se jämföra redovisade bullerstörningar mot egen bullerdata. Fastigheten Vivsta 1:54 bör studeras m.a.p. bullersituationen. Kommentar : Bullerstörningarna på Vivsta 1:54 motsvarar högst av de värden som redovisas i den teoretiska bullerberäkningen. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Vägverket. Trafikbullersituationen bör utvecklas i beskrivningen även med tanke på uteplatser i bostadsområdet mot E4. Därutöver föreslås en del redaktionella ändringar av planhandlingarna. Kommentar : Planen kompletteras enligt ovan E.ON Elnät Sverige AB meddelar att man genom Nicklas Bohman har en etablerad kontakt i projektet. Ledningskarta bifogas. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förslaget att göra Timrå Centrum gästvänligare och mer ändamålsenlig för alla. Man önskar att de svarta glaspartierna vid systembolaget åtgärdas. Man har även stora förväntningar på det fortsatta arbetet. Kommentar : Fasadåtgärderna skall diskuteras med fastighetsägaren. Centerpartiet tillstyrker förslaget med betoning att ombyggnaden särskilt tar hänsyn till de oskyddade trafikanternas behov och säkerhet. Brf Mariedal, ägare till Vivsta 31:3, meddelar att man tycker utformningen är attraktiv men att kostnaden som kultur- och teknikförvaltningen särskilt redovisat för föreningen är för stor. Föreningen saknar medel för åtgärderna. Kommentar : Synpunkterna föranleder ingen ändring av planen. Projektets finansiering hanteras i annan ordning. Leif Pettersson, Vivsta 1:54 (Pettersons Skor), förutsätter att nya parkeringsplatser ordnas i parken norr om fastigheten, på Köpmangatan, vid Systembolaget och vid det s.k. Hägglundshuset. Kommentar : Parkering ordnas i princip enligt ovan. In mot parken föreslås 6 nya parkeringsplatser varav en handikappplats.

11 Protokoll 11 (37) Möller & Partner, Vivsta 4:102 konstaterar att genomförandebeskrivningen anger att del av fastigheten mot Köpmangatan skall lösas in och att en gemensamhetsanläggning alternativt markavtal bör ordnas för skötseln av markanläggningar på utpekad tomtmark. Möller & Partner har svårt att tolka vilka markanspråk planen och tycker redovisningen är oklar. De har inget emot planerade arbeten under förutsättning att kostnader för anläggning och underhåll bestrides av kommunen. De är öppna för fortsatt dialog om fastighetsreglering. Kommentar : Vid närmare kontroll av genomförandebeskrivningen så visar det sig att den inte överensstämmer med redovisningen i planen. Beträffande fastigheten Vivsta 4:102 så gäller följande: 1. Detaljplanen redovisar ej något område betecknat g, mark tillgänglig för gemensamhetsanläggning inom fastigheten. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall ändras så att Vivsta 4:102 inte berörs av gemensamhetsanläggning. 2. Den i planen redovisade användningsgränsen mot Köpmangatan överensstämmer med motsvarande gräns i gällande planer från 1991 och Det innebar att markområdet, drygt 200 m 2, utanför byggnadens skärmtak skall utgöra gatumark. Fastighetsreglering kan ske enligt gällande planer. 3. Frågor om ersättning, detaljutformning och drift av markanläggningen hanteras i dialog med kultur- och teknikförvaltningen. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall även ändras beträffande delar av Vivsta 31:2 och 31:3 som utgör förgårdsmark mot Köpmangatan och som bör ingå i eventuell gemensamhetsanläggning. Bostadsrättsföreningarna Varvet 1 och 3, Vivsta 28:1 och 28:2, reagerar i gemensam skrivelse mot planerna på en flyttning av busshållplatsen vid Konsum till en plats mitt för torget. Risken är stor att det ger ökad störning i bostadsområdet från buller, skräp m.m. De föreslår istället en lösning på Stationsgatan framför Nordea. Kommentar : Behovet av busshållplats i anslutning till torget kommer att studeras vidare i projektet liksom eventuella störningar. Som en åtminstone tillfällig lösning föreslås att hållplatsen flyttas till ett läge mellan fastigheterna Vivsta 28:1 och 28:2, mitt för torget. Föreningarnas förslag intill Nordea hamnar i ett sämre läge nära korsning med lutning.

12 Protokoll 12 (37) Sammanfattning Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Planen bör utvecklas vidare m.a.p. trafikbullersituationen även med tanke på uteplatser i bostadsområdena. För projektets genomförande skall nya kontakter tas med berörda fastighetsägare. Planhandlingarna skall kompletteras enligt ovan. Kommunstyrelsen skall informeras om planeringsläget. Jag föreslår att planen efter komplettering ställs ut för allmänheten. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Göran Jacobson Charlotte Sjöström Kommunstyrelsen Kultur och Teknik Exp / 2008

13 Protokoll 13 (37) 73 Dnr 1685/07 Detaljplan för Djupängen, Lunde 2:14 Byggnadsnämndens beslut: Nämnden beslutar att behandla ärendet vid nästkommande sammanträde, då tomtgruppens synpunkter och planförfattarens sammanställning över inkomna synpunkter föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om inkomna synpunkter under utställningsperioden. Detaljplanens exploateringskalky redovisas. Kalkylen ska redovisas för tomtgruppen. Bakgrund Planen har varit utställd till och med En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Protokollsutdrag till: Planförfattaren Stadsarkitekten Charlotte Sjöström Exp / 2008.

14 Protokoll 14 (37) Carina Sjöberg Fågelvägen Timrå 74 Dnr 1677/07 Myckeläng 3:1 - Anhållan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked med följande villkor. 1. Byggnaderna skall anpassas till lokal byggnadstradition och beklädas med tegelröda takpannor eller tegelliknande takplåt. 2. När fritidsbostaden får sådan omfattning att den kan betraktas som åretruntbostad skall den utformas enligt nybyggnadsreglerna. 3. En normalstor tomtplats skall avgränsas kring de planerade byggnaderna. 4. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. 5. Vattentäkt skall redovisas med kvalitet och kapacitet. 6. Geoteknisk mark- och radonundersökning skall redovisas inför bygglovsprövning. 7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden Ärendet Carina Sjöberg har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt om ca 2000 m2 skall avstyckas från Myckeläng 3:1. Vatten skall ordnas via befintlig brunn. Avlopp skall ordnas med enskild avloppsanläggning enligt kommunens anvisningar.. För att nå tomtplatsen måste ett 60 m långt tomtskaft ordnas ut mot den enskilda vägen. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen ingår området i jordbruksområde Jo 3. För området gäller att ny bebyggelse kan tillkomma om det inte stör jordbruket, om det hamnar nära allmän väg och om den anpassas till lokal byggnadstradition. Åtgärderna överensstämmer med dessa förutsättningar. Berörda markägare har tillstyrkt framställan.

15 Protokoll 15 (37) En geoteknisk och geohydrologisk undersökning har upprättats i ärendet. Utredningen anger lämplig VA-lösning för den planerade tomten. Miljö- och byggkontoret anser att utredningen är tillräcklig som underlag för att bedöma att vatten och avlopp kan ordnas på ett tillfredsställande sätt för den planerade tomten. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Protokollsutdrag till: Sökanden Miljöinspektör Anna Norgren Akt Exp / 2008

16 Protokoll 16 (37) Sörgårdens Utveckling AB Bäckgatan SÖRÅKER 75 Dnr 1652/06 Ava 1:13 - Förhandsbesked - 4 tomter för fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL) Ärendet Sörgårdens Utveckling AB i Söråker har ansökt om förhandsbesked avseende avstyckning av 4 fritidshustomter intill Rothålet vid Åvikebukten. De nya tomterna skall avstyckas från Ava 1:13. Byggnaderna föreslås placerade på en höjdplatå ovanför Rothålet som utgör ett äldre fiskeläge med skyddad båtlänning och några äldre sjöbodar mm. En ungefärlig placering redovisas på bifogade kartor. Underhand har sökanden förklarat att fritidstomterna tillgodoser de fyra delägarna på Sörgårdens Utveckling AB:s behov att finna en avskild plats där de kan vila ut från det ansträngande arbetet på gruppboendet. Delägarna skall äga var sin tomt. Vatten skall ordnas via ny brunn. Avlopp från disk och tvätt skall ordnas med enskild avloppsanläggning. Toalett ordnas med mulltoalett. Tomtplatserna nås via befintlig enskild väg till Rothålet. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen redovisas det som område för fritidsbebyggelse och skogsbruk. Tillkommande bebyggelse bör vara fritidsbebyggelse, som föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen. Rothålet är ej särskilt utpekat men bör undersökas med avseende på eventuella kulturhistoriska värden. Berörda markägare och myndigheter har fått tillfälle att inkomma med synpunkter ärendet. *********, Östbyn 1:1 och 1:2, avstyrker framställan med hänsyn till att Rothålet är en attraktiv miljö för det rörliga friluftslivet och att planer finns på re-

17 Protokoll 17 (37) staurering av hamnen och miljön. Han anser också att ny bebyggelse bör planläggas i a nslutning till befintliga bebyggelseområden. ****, Ava 1:16, *******, Ava 1:14, **********, Ava 2:7, ********* och *********, Ava 2:6 samt *********, Bryttmor 2:2, anser att nybyggnad ej bör ske inom strandskyddsområdet, att exploateringen stör kulturmiljön i Rothålet som är det enda kvarvarande fiskeläget i Tynderö och att utökad fritidsbebyggelse inte bör tillåtas i området eftersom befintlig tillfartsväg inte tål mer trafik. ********, Östbyn 1:1, tillstyrker ej att tomter avstyckas i Rothålets närhet eller någon annanstans i området. Rothålet är den sista hamnen i området som måste bevaras. ********, Östbyn 1:1, motsätter sig att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. *******, Östbyn 1:1, vill behålla Rothålet och avstyrker att tomter avstyckas för allas trevnad. ********, Östbyn 1:1, samtycker ej till att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. Länsmuseet uttalar att området söder om Pikudden i stort sett är orörd av fritidsbebyggelse och att ny bebyggelse bör få annan placering då området innehåller flera olika kulturhistoriska lämningar. Miljöinspektör Anna Norgren påtalar nödvändigheten att en va-utredning tas fram för att klargöra förutsättningarna att ordna vatten och avlopp. Bedömning Enligt översiktsplanen bör eventuellt tillkommande bebyggelse vara fritidsbebyggelse, och föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. Av inkomna synpunkter framgår det klart området har stora natur- och kulturvärden och att det finns ett betydande intresse av att bevara området som fredat strövområde i anslutning till naturhamnen Rothålet. Det står då klart att plankrav gäller men också att hela denna kuststräcka bör utredas i en fördjupad översiktsplan för att kunna avväga mellan natur- och kulturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och exploateringsintressena m.m. Sökanden har framfört att deras avsikt är att gallra och rusta upp området så att det blir mer attraktivt och bestående för framtiden.

18 Protokoll 18 (37) Förslag till beslut Stadsarkitekten föreslår att byggnadsnämnden avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämpligt med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL). Protokollsutdrag till: Sökanden, besvärshävnisning + rek och mottagningsbevis Berörda markägare och myndigheter Akt Exp / 2008

19 Protokoll 19 (37) Mikael och Marielle Nordlund Merkurvägen Sundsvall 76 Dnr 795/07 Mällby 3:20 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt bygglov för ny sjöbod med brygga Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till bedömningen i stadsarkitektens yttrande och till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. "Marielle Nordlund har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av en sjöbod inredd för boende och föreslagit en preliminär placering på tomten. Därefter har ny skrivelse och reviderade ritningar inkommit där sjöbodens inredning begränsats till bastu, dusch och förråd. Byggnadsnämnden beslöt att avslå framställan då åtgärden inte var förenlig med strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. I ärendets handläggning beaktades inte att ritningarna hade ändrats enligt ovan. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av sökanden som åberopade tidigare skrivelse där sökanden förklarade att byggnaden inte skulle användas för bostadsändamål utan utgöra en komplementbyggnad innehållande bastu och förråd. Sökanden yrkade även att länsstyrelsen skulle bevilja dispens och meddela bygglov. Länsstyrelsen beslöt att upphäva byggnadsnämndens beslut och visa ärendet åter till nämnden för ny prövning där synpunkterna i sökandes skrivelse från och yrkandet om dispens och bygglov skall prövas. Förnyad prövning Av ansökan framgår bl.a. att den tänkta sjöboden placeras ca 2 m från strandlinjen. Den omfattar 36 m 2 byggyta samt 1,2 m takutsprång ut över altan runt hela byggnaden. Taket täcker således en yta av ca 70 m 2. Byggnaden presenteras på ritning med bastu, dusch och förråd. Det framgår inte om vindsutrymme anordnas eller om förrådet är öppet till yttertaket. Större delen av sydfasaden utgörs av ett ca 2 m högt och 4 m långt glasparti. Grundläggning föreslås med kantförstyvad utbredd platta och takbjälkarna hålls uppe med en tvärgående limträbalk i nocken.

20 Protokoll 20 (37) Fastigheten Mällby 3:20 är sedan tidigare bl.a. bebyggd med ett åretrunthus och garage. Den har en långsträckt, ca 45 x 110 m 2, utbredning i öppen terräng som sluttar ned mot stranden vid inre Tynderösundet. På grannfastigheten Mällby 2:2 finns sedan länge en äldre sjöbod som utgör en ekonomibyggnad för jordbruksfastigheten. Området utgör samlad bebyggelse. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen förutom inom en begränsad hemfridszon kring bostadshuset. En ny sjöbod i föreslaget läge strider mot strandskyddsbestämmelserna och förutsätter att särskilda skäl finns. Naturvårdsverket har uttalat att en komplementbyggnad såsom t.ex en sjöbod kan ibland utgöra sådant skäl. Naturvårdsverket bedömer att: Detta särskilda skäl är ofta knutet till redan ianspråktagen mark. Om komplementbyggnaden placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra komplementbyggnader, kan det utgöra ett särskilt skäl. Kompletteringen får inte medföra en utvidgning av det privata området. En komplementbyggnad är en sådan byggnad som inte kan användas självständigt för till exempel boende. Jag kan inte se att några särskilda skäl föreligger i detta ärende. I samband med att bygglov meddelades för det befintliga bostadshuset gjordes avvägningar mot strandskyddet så att huset placerades på behörigt avstånd från strandlinjen inom 25 m från befintligt fritidshus. Dessa synpunkter har delgivits sökanden som inkommit med skrivelse via sitt ombud, Advokatfirman Pargéus & Karström. I skrivelsen redovisas följande förtydliganden och motiveringar till de föreslagna byggnadsåtgärderna. Fastigheten Mällby 3:20 utgör en småhusfastighet för året-runtboende och är bebyggd med ett åretrunthus, garage samt äldre uthus och sedan länge ett etablerat sjöviste med brygga. Tomtarealen är m 2, normal för området. Efter ändring av ritningarna avser den aktuella byggnaden en komplementbyggnad med förrådsutrymmen och bastu. Byggnaden skall placeras i omedelbar anslutning till sjöviste och brygga. Avståndet till bostadshuset är förhållandevis kort. Ingen del av tomten är tillgänglig för det rörliga friluftslivet utan utgör fredad tomtmark. Då angränsande fastigheter har bebyggelse intill stranden kan Mällby 3:20 betraktas som en lucktomt.

21 Protokoll 21 (37) Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten utgör en etablerad tomtplats där strandskyddet är utsläckt. Sjöboden är ett naturligt komplement på fastigheten. En annan lokalisering på tomten är ur praktiskt hänsyn utesluten. Ingen lider av att marken nyttjas på detta sätt. Avslutningsvis hemställer sökanden att byggnadsnämnden bifaller ansökan och tillstyrker strandskyddsdispens samt beviljar bygglov för åtgärden. Gällande strandskydd och beviljade bygglov Strandskyddslagen trädde i kraft 1 juli 1975 och angav ett generellt byggnadsförbud inom ett område intill 100 m från strandlinjen in på land och ut i vattnet. Lagen gav även länsstyrelserna befogenheten att ange utökat och begränsat strandskydd. Möjligheten att meddela undantag från bestämmelserna infördes. I Västernorrlands län beslöt länsstyrelsen samtidigt att strandskyddet ej omfattar de delar av fastighet vilka är belägna inom ett avstånd av 25 m från byggnader för bostads- eller industriändamål, som då, 1975, fanns lagligen uppförda på samma fastighet. På dessa grunder uppfördes ett nytt fritidshus på fastigheten 1998 med 75 m 2 huvudbyggnad och 25 m 2 förrådsdel. Inom markområdet mellan fritidshuset och stranden gäller således nybyggnadsförbud enligt miljöbalken. I beslut om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten uttalade byggnadsnämnden bl.a. att nya byggnader skall placeras i linje med övriga fritidshus i området. Sedermera har fritidshuset genom tillbyggnader omvandlats till åretrunthus. Vatten- och avloppsanläggning finns för detta ändamål. Bedömning Sjöbodens föreslagna placering hamnar i strandskyddsområdet och utanför hemfridszonen kring bostadshuset. Där får inte anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att fritt passera i strandområdet. Jämför 7 kap Miljöbalken. Dispens kan meddelas från strandskyddet om särskilda skäl finns. Jag gör följande bedömning av de skäl som sökanden åberopar i sin skrivelse från : Informationen om ett sjöviste vid stranden utgör inget särskilt skäl då det gått så lång tid sedan eventuella byggnader fanns i området. Avsikten att den föreslagna sjöboden utgör en komplementbyggnad på en bostadstomt utgör inget särskilt skäl. Strandområdet får inte utan strandskyddsdispens tas i anspråk som tomtområde. Allemansrätten gäller således inom strandområdet. Fastighetens strandområde kan således inte betraktas som en lucktomt.

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

H-E Åslin Arkitektkontor

H-E Åslin Arkitektkontor H-E Åslin Arkitektkontor 2015-03-23 Ändring av detaljplan för Område vid Nypongränd i Söråker Söråker 11:1 samt 2:171-2:176 Timrå kommun i Västernorrlands län Upprättad 2015-03-23 Antagen av Miljö- och

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Protokoll 1 (38) 2008-06-09. Plats och tid Kommunhuset 2008-06-09 kl 13.00-16.15. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf

Protokoll 1 (38) 2008-06-09. Plats och tid Kommunhuset 2008-06-09 kl 13.00-16.15. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Protokoll 1 (38) Plats och tid Kommunhuset kl 13.00-16.15 Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg (s) Kenneth Nilsson (s) Niklas Edén (c) Thore Hellstrand (c) Kjell Wiklund (v) Annika Söderberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Protokoll 1(35) 2008-12-08. Plats och tid Kommunhuset 2008-12-08 kl 13.00-16.30. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg Kenneth Nilsson

Protokoll 1(35) 2008-12-08. Plats och tid Kommunhuset 2008-12-08 kl 13.00-16.30. Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg Kenneth Nilsson 1(35) Byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13.00-16.30 Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Roger Öberg (s) Kenneth Nilsson (s) Karina Nordgren (s) Niklas Edén (c) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-01-16 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan,, kl. 13.00-14.30 Beslutande Roger Öberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Zofia Henriksson (M) Folke Nyström (MP) Marie

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget (rum 363), tisdagen den 16 december 2003, kl. 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Ödeshög

Kommunkontoret, Ödeshög 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Carl August-rummet, måndagen den 11 maj 2015 kl 14:00-17:05 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer