Protokoll 1 (37) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 (37) 2008-08-11. Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson Kjell Wiklund Kent Hammar (s) tj ers"

Transkript

1 Protokoll 1 (37) Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Håkan Lundberg (s) ordf Karina Nordgren (s) Thore Hellstrand (c) Sten Bengtsson (m) Kjell Wiklund (v) Kent Hammar (s) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Utses att justera Thore Hellstrand (c) Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret , kl Underskrifter Håkan Lundberg, ordförande Carina Hansson, sekreterare Thore Hellstrand, justerare, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av byggnadsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Miljö och byggkontoret Paragrafer 68-83

2 Protokoll 2 (37) 68 Val av justerare Tillsammans med ordföranden utses Thore Hellstrand (c) att justera dagens protokoll. Justering sker på miljö- och byggkontoret fredagen den 15 augusti 2008, kl

3 Protokoll 3 (37) 69 Ekonomirapport/Internkontroll/Personal Byggnadsnämndens beslut Nämnden har tagit del av ekonomi- och personalrapporten och lägger dem till handlingarna. Internkontrollen för juni och juli tas upp vid nästkommande sammanträde Budget Förvaltningschefen Andreaz Strömgren redovisar budgetläget per dags dato. Budgetramen beräknas att hållas. Personal Förvaltningschef Andreaz Strömgren infomerar om att Göran Jacobson kommer att vara föräldraledig deltid. Byggnadsinspektör Mattias Högberg kommer att delvis ta över handläggningen av förhandsbesked på grund av att stadsarkitekten Hans-Erik Åslin behöver avlastas med arbetsuppgifter. Intern kontroll av fakturor Intern kontroll av fakturor inom respektive verksamhetsområde har ej utförts, för juni och juli månad Ärendet tas upp nästkommande sammanträde. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

4 Protokoll 4 (37) 70 Bygg och plan Byggnadsnämndens beslut Nämnden lägger lämnad information till handlingarna. Den nya lagändringen i plan- och bygglagen, beträffande sökandens rätt att välja takfärg, ska att tas upp för diskussion vid nämndens nästkommande utbildningsdag Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om följande ärenden. Söråker, Nypongränd, 5 villatomter Småbåtshamnen Området är färdigställt för byggnation. Ett bostadshus är byggt. Två tomter är kontrakterade. Problem med grundvatten i området har åtgärdats. Strand, Sörviksgatan Detaljplan har antagits av kommunfullmäktige Utbyggnad av infrastuktur pågår. Befintlig busshållplats kommer att flyttas till Strandbo. Rivningslov har meddelats för byggnader vid Centrumvägen. Kultur och Teknik har gett NCC Construktion i uppdrag att utföra projektet. Byggstart: Maj, NCC har påbörjat entreprenaden på Sörvik. Färdigställande: September, 2008 Byggstart 20 villor kan tidigast ske hösten Bygganvisningar måste tas fram under sommaren. Fagervik - Grundläggargatan Byggnadsnämnden beslöt att planen ändras enligt följande: Tillfarten till snickeriet utgår ur förslaget. Grundläggargatan skall följa befintlig sträckning. Timrå kommun skall vara huvudman för planen och allmänna platser. I väster ordnas två villatomter och i söder ordnas tre villatomter. Byggnadshöjden begränsas till 1½-planshus. Planavgränsningen i väster följer de föreslagna tomtgränserna. Därefter sänds förslaget ut på förnyat samråd - enkelt planförfarande. Plankonsulten tar fn fram nytt förslag.

5 Protokoll 5 (37) Lunde Djupängen Ärendet behandlas i egen punkt 73. Planen är utställd tom En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Viktjärn och Lögdesjön - Utökade byggrätter Miljönämnden har yttrat sig över MittSverige Vattens begäran att utöka sitt verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Miljö- och byggkontoret förordar att kommunen utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige. Utökade byggrätter Kommunfullmäktige beslöt att fastställa reviderade riktlinjer för utökade byggrätter enligt byggnadsnämndens förslag. Miljö- och byggkontoret kan nu mer aktivt hantera planändringarna. Vivsta station Ärendet behandlas i egen punkt 71. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Ny infart SCA-Östrand Det nya broläget har projekterats i samförstånd mellan SCA och Banverket i ett läge i höjd med Skolgatans förlängning. Planförslag med MBK har ännu ej upprättats. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd i september. Timrå Centrum Ärendet behandlas i egen punkt 72. Planläggning och samverkan pågår för utveckling av Centrum i Vivsta. Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på samråd tom Ett allmänt samrådsmöte har hållits onsdagen den 21 maj med 10 aktiva och intresserade åhörare. Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Beslut om komplettering och utställning bör tas den 11 augusti. Plan- och bygglagen - lagändring Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om att det har skett en lagändring i plan- och bygglagen. Sökanden har nu i större utsträckning har rätt att välja takfärg på sitt bostadshus. Vidare diskuteras vad som gäller i och med den nya lagändringen. Om byggnadsnämnden vill detaljstyra takfärg m.m. bör det regleras i nya detaljplaner.

6 Protokoll 6 (37) Nämnden beslutar att ta upp frågan vid nämndens nästkommande utbildningsdag. Protokollsutdrag till: Akt Exp / 2008

7 Protokoll 7 (37) 71 Dnr 1244/08 Detaljplan för Timrå Station Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen skall sändas ut för samråd. Planen ska läggas ut på kommunens hemsida Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin redogör för planärendet. Bakgrund Ådalsbanan ska tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bilda en sammanhängande järnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Enligt trafikprognosen för Ådalsbanan år 2015 kommer det då att köra cirka 50 tåg/dygn, varav ca 20 beräknas vara godståg. Trafiken till och från Tunadal och SCA Östrand gör att trafiken vid, och söder om, Timrå station får ett tillskott på ytterligare cirka 20 godståg/dygn. Denna detaljplan skapar förutsättningar för en om- och utbyggnad av befintlig mötesstation i Timrå för att möjliggöra resandeutbyte, tågmöten och växling av godståg. Upprustningen, som bedrivs i Projekt Ådalsbanan, har pågått sen 1999 och beräknas vara färdigt under I anslutning till detta projekt skall även en ny planskild infart planläggas och byggas över järnvägen in till Östrandsfabriken. Samtidigt med detta projekt genomför Banverket i samarbete med kommunerna och landstinget en förstudie för en framtida ny sträckning av Ådalsbanan förbi Timrå tätort. Processen från förstudie till färdig järnväg är dock ofta mycket lång, vilket gör att den nuvarande sträckningen kommer att trafikeras under många år. I Banverkets Framtidsplan fram till 2015 redovisas ingen ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Med syftet att åstadkomma bra och hållbara lösningar har Timrå kommun, Banverket och SCA gemensamt analyserat och föreslagit åtgärder för att maximera resandemöjligheter och minimera barriäreffekter från ökad tågtrafik. Parterna har även slutit ett avtal för genomförande och hur åtgärderna ska finansieras.

8 Protokoll 8 (37) Mötesstationen i Timrå skall utformas som en 4-spårsstation med en längd av ca 1400 m. En sidoplattform för resande föreslås närmast befintligt stationshus. Där ordnas även bussangöring och resandeparkering mm. Befintligt industrispår från SCA Östrand ansluts till stationsområdet och sidotågspåren förlängs norrut. Vid Strandvägens anslutning mot Pilvägen finns en järnvägsöverfart. I närområdet finns även gångpassager över järnvägen. Samtliga befintliga plankorsningar slopas. Dessa ersätts med en ny anslutningsväg från Gorkvägen i Vivstavarv samt ny gångförbindelse från befintlig gångport vid Svartgrindsvägen. En ny gång- och cykelport byggs under järnvägen intill Pilvägen. Den ansluter väster om järnvägen till en ny gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan och i öster mot rekreationsområdena vid Framnäskajen och mot Strandvägen. Utbyggnaden av mötesstationen i Timrå antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för detaljplanen. Därav framgår att den ökade tågtrafiken och rangeringen förorsakar betydande störningar i form av buller och vibrationer. Skyddsåtgärder kommer att utföras för att minska negativa konsekvenser för de boende. Vid ett 10-tal enskilda fastigheter blir störningarna så stora att de kan behöva lösas in. Planförslag med MBK har framtagits. Byggnadsnämnden bör ta beslut om samråd den 11 augusti. Protokollsutdrag till: Göran Jacobson Charlotte Sjöström Exp / 2008

9 Protokoll 9 (37) 72 Dnr 1075/08 Detaljplan för centrumförnyelse etapp 2 i Timrå Centrum Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att planen efter komplettering skall ställas ut för allmänheten Ärendet Planen har varit ute på samråd. Stadsarkitekten redogör för planärendet. Bakgrund Planförslaget har under perioden varit utsänt för samråd. Ett allmänt informationsmöte hölls den 21 maj 2008 med 10 åhörare. Samtliga tyckte att förslaget hade mycket goda kvalitéer. Antalet parkeringar samt möjligheten att ordna husvagnsparkering i centrum diskuterades särskilt. Länsstyrelsen har i ett första skede yttrat sig över behovet av miljöbedömning av planen. Länsstyrelsen finner att planens genomförande inte föranleder att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Under samrådsperioden har följande skrivelser inkommit : Räddningstjänsten, kultur- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen kommer att yttra sig när synpunkter från samrådet sammanställts. Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran så länge övergångsställen och gångvägar finns för skolbarnen. Kommentar : Detta är tillgodosett i planen. Socialnämnden har ingen erinran men påtalar att tillgängligheten skall vara optimal. Förslaget bör även remitteras till kommunala pensionärsrådet. Kommentar : Tillgängligheten behandlas i planen. Pensionärsrådet är representerat i projektets samrådsgrupp.

10 Protokoll 10 (37) Miljönämnden föreslår att man i centrumförnyelsen särskilt skall ta hänsyn till cyklisternas behov, eftersträva jämt trafikflöde för att minska utsläppen, avgränsa var cyklar kan köra på gång- och cykelbanorna samt ordna lång- och korttidsparkering. Kommentar : Planen kan tillgodose detta. Frågorna hänvisas till projektarbetet. Vägverket är positiv till planerade åtgärder för ett trafiksäkrare centrum. Vägverket skall se jämföra redovisade bullerstörningar mot egen bullerdata. Fastigheten Vivsta 1:54 bör studeras m.a.p. bullersituationen. Kommentar : Bullerstörningarna på Vivsta 1:54 motsvarar högst av de värden som redovisas i den teoretiska bullerberäkningen. Länsstyrelsen har samma synpunkter som Vägverket. Trafikbullersituationen bör utvecklas i beskrivningen även med tanke på uteplatser i bostadsområdet mot E4. Därutöver föreslås en del redaktionella ändringar av planhandlingarna. Kommentar : Planen kompletteras enligt ovan E.ON Elnät Sverige AB meddelar att man genom Nicklas Bohman har en etablerad kontakt i projektet. Ledningskarta bifogas. Socialdemokraterna ser mycket positivt på förslaget att göra Timrå Centrum gästvänligare och mer ändamålsenlig för alla. Man önskar att de svarta glaspartierna vid systembolaget åtgärdas. Man har även stora förväntningar på det fortsatta arbetet. Kommentar : Fasadåtgärderna skall diskuteras med fastighetsägaren. Centerpartiet tillstyrker förslaget med betoning att ombyggnaden särskilt tar hänsyn till de oskyddade trafikanternas behov och säkerhet. Brf Mariedal, ägare till Vivsta 31:3, meddelar att man tycker utformningen är attraktiv men att kostnaden som kultur- och teknikförvaltningen särskilt redovisat för föreningen är för stor. Föreningen saknar medel för åtgärderna. Kommentar : Synpunkterna föranleder ingen ändring av planen. Projektets finansiering hanteras i annan ordning. Leif Pettersson, Vivsta 1:54 (Pettersons Skor), förutsätter att nya parkeringsplatser ordnas i parken norr om fastigheten, på Köpmangatan, vid Systembolaget och vid det s.k. Hägglundshuset. Kommentar : Parkering ordnas i princip enligt ovan. In mot parken föreslås 6 nya parkeringsplatser varav en handikappplats.

11 Protokoll 11 (37) Möller & Partner, Vivsta 4:102 konstaterar att genomförandebeskrivningen anger att del av fastigheten mot Köpmangatan skall lösas in och att en gemensamhetsanläggning alternativt markavtal bör ordnas för skötseln av markanläggningar på utpekad tomtmark. Möller & Partner har svårt att tolka vilka markanspråk planen och tycker redovisningen är oklar. De har inget emot planerade arbeten under förutsättning att kostnader för anläggning och underhåll bestrides av kommunen. De är öppna för fortsatt dialog om fastighetsreglering. Kommentar : Vid närmare kontroll av genomförandebeskrivningen så visar det sig att den inte överensstämmer med redovisningen i planen. Beträffande fastigheten Vivsta 4:102 så gäller följande: 1. Detaljplanen redovisar ej något område betecknat g, mark tillgänglig för gemensamhetsanläggning inom fastigheten. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall ändras så att Vivsta 4:102 inte berörs av gemensamhetsanläggning. 2. Den i planen redovisade användningsgränsen mot Köpmangatan överensstämmer med motsvarande gräns i gällande planer från 1991 och Det innebar att markområdet, drygt 200 m 2, utanför byggnadens skärmtak skall utgöra gatumark. Fastighetsreglering kan ske enligt gällande planer. 3. Frågor om ersättning, detaljutformning och drift av markanläggningen hanteras i dialog med kultur- och teknikförvaltningen. Genomförandebeskrivningen, pkt. 3.c, skall även ändras beträffande delar av Vivsta 31:2 och 31:3 som utgör förgårdsmark mot Köpmangatan och som bör ingå i eventuell gemensamhetsanläggning. Bostadsrättsföreningarna Varvet 1 och 3, Vivsta 28:1 och 28:2, reagerar i gemensam skrivelse mot planerna på en flyttning av busshållplatsen vid Konsum till en plats mitt för torget. Risken är stor att det ger ökad störning i bostadsområdet från buller, skräp m.m. De föreslår istället en lösning på Stationsgatan framför Nordea. Kommentar : Behovet av busshållplats i anslutning till torget kommer att studeras vidare i projektet liksom eventuella störningar. Som en åtminstone tillfällig lösning föreslås att hållplatsen flyttas till ett läge mellan fastigheterna Vivsta 28:1 och 28:2, mitt för torget. Föreningarnas förslag intill Nordea hamnar i ett sämre läge nära korsning med lutning.

12 Protokoll 12 (37) Sammanfattning Inkomna synpunkter behandlar främst säkerheten för de oskyddade trafikanterna, trafikbuller, parkering och flyttning av busshållplats. Två fastighetsägare behandlar svårigheterna att delta i projektets finansiering. Planen bör utvecklas vidare m.a.p. trafikbullersituationen även med tanke på uteplatser i bostadsområdena. För projektets genomförande skall nya kontakter tas med berörda fastighetsägare. Planhandlingarna skall kompletteras enligt ovan. Kommunstyrelsen skall informeras om planeringsläget. Jag föreslår att planen efter komplettering ställs ut för allmänheten. Protokollsutdrag till: Stadsarkitekten Göran Jacobson Charlotte Sjöström Kommunstyrelsen Kultur och Teknik Exp / 2008

13 Protokoll 13 (37) 73 Dnr 1685/07 Detaljplan för Djupängen, Lunde 2:14 Byggnadsnämndens beslut: Nämnden beslutar att behandla ärendet vid nästkommande sammanträde, då tomtgruppens synpunkter och planförfattarens sammanställning över inkomna synpunkter föreligger Ärendet Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin informerar om inkomna synpunkter under utställningsperioden. Detaljplanens exploateringskalky redovisas. Kalkylen ska redovisas för tomtgruppen. Bakgrund Planen har varit utställd till och med En exploateringskalkyl och en geoteknisk undersökning har tagits fram till planen. Hittills har få synpunkter inkommit. Plankonsulten skall efter samrådet sammanställa synpunkterna. Protokollsutdrag till: Planförfattaren Stadsarkitekten Charlotte Sjöström Exp / 2008.

14 Protokoll 14 (37) Carina Sjöberg Fågelvägen Timrå 74 Dnr 1677/07 Myckeläng 3:1 - Anhållan om förhandsbesked - nybyggnad av fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked med följande villkor. 1. Byggnaderna skall anpassas till lokal byggnadstradition och beklädas med tegelröda takpannor eller tegelliknande takplåt. 2. När fritidsbostaden får sådan omfattning att den kan betraktas som åretruntbostad skall den utformas enligt nybyggnadsreglerna. 3. En normalstor tomtplats skall avgränsas kring de planerade byggnaderna. 4. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. 5. Vattentäkt skall redovisas med kvalitet och kapacitet. 6. Geoteknisk mark- och radonundersökning skall redovisas inför bygglovsprövning. 7. Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. 8. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden Ärendet Carina Sjöberg har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus i enlighet med inlämnade handlingar. Ny tomt om ca 2000 m2 skall avstyckas från Myckeläng 3:1. Vatten skall ordnas via befintlig brunn. Avlopp skall ordnas med enskild avloppsanläggning enligt kommunens anvisningar.. För att nå tomtplatsen måste ett 60 m långt tomtskaft ordnas ut mot den enskilda vägen. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen ingår området i jordbruksområde Jo 3. För området gäller att ny bebyggelse kan tillkomma om det inte stör jordbruket, om det hamnar nära allmän väg och om den anpassas till lokal byggnadstradition. Åtgärderna överensstämmer med dessa förutsättningar. Berörda markägare har tillstyrkt framställan.

15 Protokoll 15 (37) En geoteknisk och geohydrologisk undersökning har upprättats i ärendet. Utredningen anger lämplig VA-lösning för den planerade tomten. Miljö- och byggkontoret anser att utredningen är tillräcklig som underlag för att bedöma att vatten och avlopp kan ordnas på ett tillfredsställande sätt för den planerade tomten. Tillstånd för det enskilda avloppet söks hos miljönämnden. I processen med tillståndsansökan kan miljö- och byggkontoret kräva att det enskilda avloppet ska klara hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Protokollsutdrag till: Sökanden Miljöinspektör Anna Norgren Akt Exp / 2008

16 Protokoll 16 (37) Sörgårdens Utveckling AB Bäckgatan SÖRÅKER 75 Dnr 1652/06 Ava 1:13 - Förhandsbesked - 4 tomter för fritidshus Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämplig med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL) Ärendet Sörgårdens Utveckling AB i Söråker har ansökt om förhandsbesked avseende avstyckning av 4 fritidshustomter intill Rothålet vid Åvikebukten. De nya tomterna skall avstyckas från Ava 1:13. Byggnaderna föreslås placerade på en höjdplatå ovanför Rothålet som utgör ett äldre fiskeläge med skyddad båtlänning och några äldre sjöbodar mm. En ungefärlig placering redovisas på bifogade kartor. Underhand har sökanden förklarat att fritidstomterna tillgodoser de fyra delägarna på Sörgårdens Utveckling AB:s behov att finna en avskild plats där de kan vila ut från det ansträngande arbetet på gruppboendet. Delägarna skall äga var sin tomt. Vatten skall ordnas via ny brunn. Avlopp från disk och tvätt skall ordnas med enskild avloppsanläggning. Toalett ordnas med mulltoalett. Tomtplatserna nås via befintlig enskild väg till Rothålet. Området utgör ej samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen redovisas det som område för fritidsbebyggelse och skogsbruk. Tillkommande bebyggelse bör vara fritidsbebyggelse, som föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen. Rothålet är ej särskilt utpekat men bör undersökas med avseende på eventuella kulturhistoriska värden. Berörda markägare och myndigheter har fått tillfälle att inkomma med synpunkter ärendet. *********, Östbyn 1:1 och 1:2, avstyrker framställan med hänsyn till att Rothålet är en attraktiv miljö för det rörliga friluftslivet och att planer finns på re-

17 Protokoll 17 (37) staurering av hamnen och miljön. Han anser också att ny bebyggelse bör planläggas i a nslutning till befintliga bebyggelseområden. ****, Ava 1:16, *******, Ava 1:14, **********, Ava 2:7, ********* och *********, Ava 2:6 samt *********, Bryttmor 2:2, anser att nybyggnad ej bör ske inom strandskyddsområdet, att exploateringen stör kulturmiljön i Rothålet som är det enda kvarvarande fiskeläget i Tynderö och att utökad fritidsbebyggelse inte bör tillåtas i området eftersom befintlig tillfartsväg inte tål mer trafik. ********, Östbyn 1:1, tillstyrker ej att tomter avstyckas i Rothålets närhet eller någon annanstans i området. Rothålet är den sista hamnen i området som måste bevaras. ********, Östbyn 1:1, motsätter sig att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. *******, Östbyn 1:1, vill behålla Rothålet och avstyrker att tomter avstyckas för allas trevnad. ********, Östbyn 1:1, samtycker ej till att tomter avstyckas med hänsyn till der rörliga friluftslivets intressen. Länsmuseet uttalar att området söder om Pikudden i stort sett är orörd av fritidsbebyggelse och att ny bebyggelse bör få annan placering då området innehåller flera olika kulturhistoriska lämningar. Miljöinspektör Anna Norgren påtalar nödvändigheten att en va-utredning tas fram för att klargöra förutsättningarna att ordna vatten och avlopp. Bedömning Enligt översiktsplanen bör eventuellt tillkommande bebyggelse vara fritidsbebyggelse, och föregås av en fördjupad översiktsplan och detaljplan. Enstaka komplettering där det inte finns motstående intressen kan tillåtas utan detaljplan. Av inkomna synpunkter framgår det klart området har stora natur- och kulturvärden och att det finns ett betydande intresse av att bevara området som fredat strövområde i anslutning till naturhamnen Rothålet. Det står då klart att plankrav gäller men också att hela denna kuststräcka bör utredas i en fördjupad översiktsplan för att kunna avväga mellan natur- och kulturvärden, det rörliga friluftslivets intressen och exploateringsintressena m.m. Sökanden har framfört att deras avsikt är att gallra och rusta upp området så att det blir mer attraktivt och bestående för framtiden.

18 Protokoll 18 (37) Förslag till beslut Stadsarkitekten föreslår att byggnadsnämnden avslår framställningen då de planmässiga förutsättningarna inte är klarlagda för området och då byggnadernas placering är olämpligt med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan är inte förenlig med 8 kap. 12 punkterna 2 och 4 i plan- och bygglagen (PBL). Protokollsutdrag till: Sökanden, besvärshävnisning + rek och mottagningsbevis Berörda markägare och myndigheter Akt Exp / 2008

19 Protokoll 19 (37) Mikael och Marielle Nordlund Merkurvägen Sundsvall 76 Dnr 795/07 Mällby 3:20 - Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt bygglov för ny sjöbod med brygga Byggnadsnämndens beslut på beredningsutskottets förslag: Nämnden beslutar att avslå framställningen med hänvisning till bedömningen i stadsarkitektens yttrande och till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan. "Marielle Nordlund har ansökt om förhandsbesked avseende nybyggnad av en sjöbod inredd för boende och föreslagit en preliminär placering på tomten. Därefter har ny skrivelse och reviderade ritningar inkommit där sjöbodens inredning begränsats till bastu, dusch och förråd. Byggnadsnämnden beslöt att avslå framställan då åtgärden inte var förenlig med strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. I ärendets handläggning beaktades inte att ritningarna hade ändrats enligt ovan. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av sökanden som åberopade tidigare skrivelse där sökanden förklarade att byggnaden inte skulle användas för bostadsändamål utan utgöra en komplementbyggnad innehållande bastu och förråd. Sökanden yrkade även att länsstyrelsen skulle bevilja dispens och meddela bygglov. Länsstyrelsen beslöt att upphäva byggnadsnämndens beslut och visa ärendet åter till nämnden för ny prövning där synpunkterna i sökandes skrivelse från och yrkandet om dispens och bygglov skall prövas. Förnyad prövning Av ansökan framgår bl.a. att den tänkta sjöboden placeras ca 2 m från strandlinjen. Den omfattar 36 m 2 byggyta samt 1,2 m takutsprång ut över altan runt hela byggnaden. Taket täcker således en yta av ca 70 m 2. Byggnaden presenteras på ritning med bastu, dusch och förråd. Det framgår inte om vindsutrymme anordnas eller om förrådet är öppet till yttertaket. Större delen av sydfasaden utgörs av ett ca 2 m högt och 4 m långt glasparti. Grundläggning föreslås med kantförstyvad utbredd platta och takbjälkarna hålls uppe med en tvärgående limträbalk i nocken.

20 Protokoll 20 (37) Fastigheten Mällby 3:20 är sedan tidigare bl.a. bebyggd med ett åretrunthus och garage. Den har en långsträckt, ca 45 x 110 m 2, utbredning i öppen terräng som sluttar ned mot stranden vid inre Tynderösundet. På grannfastigheten Mällby 2:2 finns sedan länge en äldre sjöbod som utgör en ekonomibyggnad för jordbruksfastigheten. Området utgör samlad bebyggelse. För området gäller strandskydd intill 100 m från strandlinjen förutom inom en begränsad hemfridszon kring bostadshuset. En ny sjöbod i föreslaget läge strider mot strandskyddsbestämmelserna och förutsätter att särskilda skäl finns. Naturvårdsverket har uttalat att en komplementbyggnad såsom t.ex en sjöbod kan ibland utgöra sådant skäl. Naturvårdsverket bedömer att: Detta särskilda skäl är ofta knutet till redan ianspråktagen mark. Om komplementbyggnaden placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden eller om den bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra komplementbyggnader, kan det utgöra ett särskilt skäl. Kompletteringen får inte medföra en utvidgning av det privata området. En komplementbyggnad är en sådan byggnad som inte kan användas självständigt för till exempel boende. Jag kan inte se att några särskilda skäl föreligger i detta ärende. I samband med att bygglov meddelades för det befintliga bostadshuset gjordes avvägningar mot strandskyddet så att huset placerades på behörigt avstånd från strandlinjen inom 25 m från befintligt fritidshus. Dessa synpunkter har delgivits sökanden som inkommit med skrivelse via sitt ombud, Advokatfirman Pargéus & Karström. I skrivelsen redovisas följande förtydliganden och motiveringar till de föreslagna byggnadsåtgärderna. Fastigheten Mällby 3:20 utgör en småhusfastighet för året-runtboende och är bebyggd med ett åretrunthus, garage samt äldre uthus och sedan länge ett etablerat sjöviste med brygga. Tomtarealen är m 2, normal för området. Efter ändring av ritningarna avser den aktuella byggnaden en komplementbyggnad med förrådsutrymmen och bastu. Byggnaden skall placeras i omedelbar anslutning till sjöviste och brygga. Avståndet till bostadshuset är förhållandevis kort. Ingen del av tomten är tillgänglig för det rörliga friluftslivet utan utgör fredad tomtmark. Då angränsande fastigheter har bebyggelse intill stranden kan Mällby 3:20 betraktas som en lucktomt.

21 Protokoll 21 (37) Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten utgör en etablerad tomtplats där strandskyddet är utsläckt. Sjöboden är ett naturligt komplement på fastigheten. En annan lokalisering på tomten är ur praktiskt hänsyn utesluten. Ingen lider av att marken nyttjas på detta sätt. Avslutningsvis hemställer sökanden att byggnadsnämnden bifaller ansökan och tillstyrker strandskyddsdispens samt beviljar bygglov för åtgärden. Gällande strandskydd och beviljade bygglov Strandskyddslagen trädde i kraft 1 juli 1975 och angav ett generellt byggnadsförbud inom ett område intill 100 m från strandlinjen in på land och ut i vattnet. Lagen gav även länsstyrelserna befogenheten att ange utökat och begränsat strandskydd. Möjligheten att meddela undantag från bestämmelserna infördes. I Västernorrlands län beslöt länsstyrelsen samtidigt att strandskyddet ej omfattar de delar av fastighet vilka är belägna inom ett avstånd av 25 m från byggnader för bostads- eller industriändamål, som då, 1975, fanns lagligen uppförda på samma fastighet. På dessa grunder uppfördes ett nytt fritidshus på fastigheten 1998 med 75 m 2 huvudbyggnad och 25 m 2 förrådsdel. Inom markområdet mellan fritidshuset och stranden gäller således nybyggnadsförbud enligt miljöbalken. I beslut om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten uttalade byggnadsnämnden bl.a. att nya byggnader skall placeras i linje med övriga fritidshus i området. Sedermera har fritidshuset genom tillbyggnader omvandlats till åretrunthus. Vatten- och avloppsanläggning finns för detta ändamål. Bedömning Sjöbodens föreslagna placering hamnar i strandskyddsområdet och utanför hemfridszonen kring bostadshuset. Där får inte anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att fritt passera i strandområdet. Jämför 7 kap Miljöbalken. Dispens kan meddelas från strandskyddet om särskilda skäl finns. Jag gör följande bedömning av de skäl som sökanden åberopar i sin skrivelse från : Informationen om ett sjöviste vid stranden utgör inget särskilt skäl då det gått så lång tid sedan eventuella byggnader fanns i området. Avsikten att den föreslagna sjöboden utgör en komplementbyggnad på en bostadstomt utgör inget särskilt skäl. Strandområdet får inte utan strandskyddsdispens tas i anspråk som tomtområde. Allemansrätten gäller således inom strandområdet. Fastighetens strandområde kan således inte betraktas som en lucktomt.

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer