fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007"

Transkript

1 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 Att bygga upp ett anhörigcenter När jag startade mitt uppdrag som samordnare för Anhörigcenter i Linköping fick jag börja med ett rent skrivbord, en dator samt ett häfte med aktuella föreningar i Linköping. En mapp innehållande en beskrivning av hur beslutet att starta ett anhörigcenter växt fram genom åren, fick jag också i min hand. Börja med att kontakta olika föreningar för att se hur de vill samarbeta i uppbyggandet av anhörigcentret var ord jag fick med mig på vägen. Och med det så körde jag igång. Jag är utbildad socialpedagog och har lång erfarenhet både som institutionssekreterare och som projektadministratör bakom mig. I det här arbetet har både min administrativa ådra liksom mitt intresse för dialog mellan människor kommit till sin rätt. Linköpings kommun har uppmärksammat anhörigas situation på olika sätt från och med år 1999 då man startade den nationella satsningen Anhörig 300. Genom åren har kommunen ägnat sig åt uppsökande verksamhet, gruppverksamhet, enskilda stödsamtal samt samverkan med intresseföreningar. En utbildningssatsning för personal som kommer i kontakt med anhöriga har också genomförts. När Linköpings kommun år 2004 gjorde en utvärdering föddes idén att starta träffpunkter för anhöriga där även ett utvecklat samarbete med föreningar kunde tillvaratas, allt för att gagna anhöriga till långvarigt sjuka och funktionshindrade. En beskrivning av hur arbetet skulle bedrivas på centret togs fram. Man önskade en centralt belägen lokal med kaféverksamhet där anhöriga skulle kunna träffas kravlöst över en kopp kaffe. Kontorsrum för cirka sex personer, rum för enskilda samtal, grupprum för anhöriggrupper samt en större samlingslokal för föreläsningar och temakvällar var andra önskemål. Ett nära samarbete med föreningslivet i Linköping förutsattes. När jag så tillträdde som samordnare i juni 2006 började jag med att planera lite kring det samarbetet.

2 Att utveckla och fördjupa samarbetet med intresseföreningar Först funderade jag på att kalla samman till ett stort föreningsmöte men avstod eftersom jag var helt ny i min roll som samordnare och relativt ny i kommunal verksamhet. Jag kände inte någon av föreningsrepresentanterna och ingen kände mig. Min önskan att skapa en personlig relation med föreningarna trodde jag inte skulle tillgodoses i ett stort forum. Eftersom jag ville skapa mig förståelse var en beskrivning av behoven från respektive organisation viktig. Med ett större möte ansåg jag risken stor att den enskildes behov inte skulle komma fram. Jag hade också en önskan om att få höra vad respektive förening själva tänkte som en bra modell för samarbete med kommunen vad gällde anhörigcentret. Jag beslutade mig för att ha små informella möten med respektive förening till en början. Jag planerade dock att ha ett möte i större format längre fram då ett sådant möte brukar generera nya tankar och ge en förståelse för varandras behov, hos samtliga deltagare. I augusti 2006 började jag så kontakta de föreningar som var uppräknade i det bakgrundsmaterial som jag hade fått i min hand. När jag kontaktade dem blev jag glatt och vänligt mottagen, de hade väntat på en samordnare. De hade redan vid tidigare tillfällen varit med i diskussioner om ett anhörigcenter. Vid framtagandet av de första utkasten var bland annat Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping (HSO), Strokeföreningen, Demensföreningen och Intresseföreningen för Schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFS) med. Röda Korset var intresserat av att delta med både föreläsningar, kurser och frivilliga krafter. Det blev många möten med människor där alla var mycket positiva till ett anhörigcenter. Jag bjöd in varje förening för sig till mitt kontor. De fick själva bestämma vilka och hur många de skulle vara, oftast kom det två personer. Att arbeta på det här sättet är tidsödande men det ger samtidigt mycket information och är ett mycket bra sätt för en ny samordnare, att komma in verksamheten. Det är även berikande med alla kontakter med människor i olika skeden i livet. Alla föreningar var i princip intresserade av ett fortsatt samarbete där vi gemensamt skulle engagera oss i anhörigcentret. Jag fick en uppfattning om behoven, till exempel en samlingspunkt för kravlösa samtal, samtal där det inte krävs en prestation av deltagaren det räcker att man är där och/eller att man bara får berätta om hur man har det. Att få träffa andra i samma situation, känna att man får andras förståelse och acceptans utan att man behöver berätta allt alla vet att man har det jobbigt ändå. Att få tips om vart man ska vända sig och varför man ska vända sig dit. Man har så många rättigheter och det finns så mycket man kan få hjälp med utan att man har en aning om det. Tillfällig biståndslös avlösning när man själv behöver göra annat, till exempel gå till banken, frissan, gå och handla med mera. Att få stöd av en medmänniska, att få skratta utan att få dåligt samvete, etcetera. Behoven är många

3 Den hjälp som föreningarna själva, så här i inledningsskedet, ansåg sig kunna bistå med, var att till exempel föreläsa om hur anhöriga kopplade till respektive förenings specifika kunskaper har det, vad de kan tänkas behöva och hur de ska kunna få hjälp. Samtliga föreningar fick också information om att jag senare skulle kalla till ett föreningsmöte i större format, så att även de föreningar som inte varit med tidigare skulle få en chans att få vara med. Kommunen har sedan tidigare ett visst samarbete med olika pensionärsföreningar och samtliga dessa föreningar fick en inbjudan till detta möte. De flesta slöt upp, några inte. En del föreningar hade egna aktiviteter och några fick vi helt enkelt inte någon respons ifrån. De som har önskat har dock fått information från mötet efteråt. Även diakonerna inom kyrkan blev inbjudna. Under hösten spred sig ryktet att jag hade blivit anställd, några föreningar tog själva kontakt med mig och sa att de ville vara med i arbetet kring anhörigcentret. Detta stormöte, som var välbesökt (cirka 40 personer), hade vi i februari Mötet var bra ur flera synpunkter. Vi hade grupparbeten där listor med behov arbetades fram. Föreningarna fick delge varandra vilka behov de anhöriga i deras förening har och på vilket sätt de tror att ett anhörigcenter skulle kunna tillmötesgå det behovet. De fick också redogöra för på vilket sätt de själva skulle kunna delta i arbetet på centret. Det är bra för föreningarna att höra att andra har liknande behov, att de inte är ensamma och det är bra för dem att höra vilka som kan och vilka som erbjuder sig att delta i arbetet på anhörigcentret. Det blir lite avdramatiserat när man får höra att en föreläsning eller ett samtal kring den egna unika situationen är värdefull för anhöriga på anhörigcentret. Arbetet på anhörigcentret behöver inte vara svårare än så. Detta föreningsmöte genererade också ett programråd som skulle bestå av olika föreningar. Se avsnittet Programråd. Jag tror att den första inledande, personliga, kontakten som jag tog med föreningarna har gjort att vi har ett bra samarbetsklimat idag. Var och en har fått delge sina behov och önskemål. Jag har lyssnat in, ställt följdfrågor ibland för att få en bättre bild och sammanfattat vad jag tycker mig ha förstått. Jag har inte gett några löften om hur det kommer att se ut framöver eller hur det kan komma att se ut utan jag har sagt att jag återkommer senare för att vi tillsammans med andra föreningar ska försöka tillmötesgå de behov som anhöriga har. Att hitta en lokal En centralt belägen lokal som skulle inrymma kaféverksamhet, rum för enskilda samtal, grupprum för anhöriggrupper, en större samlingslokal för föreläsningar och temakvällar, samt kontorsrum för cirka sex personer och helst frikopplad från all annan kommunal verksamhet var inte lätt att finna. Vid kontakt med Linköpings Kommunala Fastigheter (LKF) förstod jag att de lokaler som stod till buds oftast låg utanför stadskärnan. Det kändes lite fel då vår verksamhet riktar sig till alla anhöriga till

4 långvarigt sjuka eller funktionshindrade. Alla oavsett diagnos, ålder, kön eller bostadsområde ska vara välkomna till anhörigcentret. Vi var också bundna till att använda kommunens egna lokaler, om det fanns sådana lediga. Det visade sig så småningom att ett servicehus, centralt beläget, hade lokaler lediga. Lokalerna skulle renoveras efter vårt behov, men de var ändå inte alls optimala. Visst de låg centralt, men det skulle bara bli plats för ett kontor, ett litet grupprum, en lite större samlingssal, ett samtalsrum för enskilda stödsamtal samt ett vilrum för trötta och slitna anhöriga. Lokalerna låg heller inte frikopplade från annan omsorgsverksamhet inhysta i ett servicehus finns risken att man kopplas enbart till stöd för äldre, och vi ska ju ge stöd till alla. Detta är också en synpunkt som föreningarna har haft, särskilt de intresseföreningar som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Fördelen var att det redan var handikappanpassat. De andra alternativen som vi hade att ta ställning till var antingen ännu mindre lokaler eller lokaler som låg i ett servicehus i någon av förorterna. Valet blev så Djurgårdsgatan, centralt beläget, handikappanpassat men betydligt mindre än vad vi hade önskat. Valet av lokal gjorde att vi återigen fick anledning att se över planen och bakgrundsbeskrivningen för anhörigcentret. Vad skulle vi realisera och vad kunde vi skjuta på till framtiden? Enskilda stödsamtal kan vi ha, anhöriggrupper med deltagare upp till personer kan gå. Samlingar med upp till 50 personer går också bra. Likaså fick vi till ett Andrum. Ett rum för avkoppling, vila och rekreation. Vi är sex personer som arbetar i team kring anhöriga till långvarigt sjuka och funktionshindrade. Förutom mig består teamet av tre sjuksköterskor som arbetar med demenssjuka och deras anhöriga samt två socionomer som arbetar delar av sin tid med stödsamtal till andra grupper av anhöriga. Dessa personer har sina kontorsrum på andra platser i kommunen och de kommer till anhörigcentret vid behov. Det är en stor nackdel och det ger inte den kontinuitet som vi önskade. Här har vi fått kompromissa en hel del. Arbetet blir tyngre för oss som personal, det blir mycket logistikfrågor att lösa, öppettiderna kan inte bli så generösa som vi hade planerat, det är många pärmar och mappar att släpa på, kontorsrum att låna etcetera. Det finns inte heller något rum för föreningar att naturligt vistas i utan vi får alla samsas i det kontorsrum som finns. Trots det så ser vi alla som arbetar på anhörigcentret mycket positivt på framtiden. Vi har startat i mindre skala än vi först hade tänkt visst, men då kanske vi också kan växa i vår egen takt och eventuellt utöka med större lokaler så småningom. Framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter måste vi ju ha! Programråd arbeta med intresseorganisationer med den anhöriga i fokus På föreningsmötet beslutades att vi skulle bilda ett programråd. Programrådet består av två personer från anhörigcentret (jag och en av socionomerna), två deltagare från HSO, en deltagare från vardera IFS, Parkinsonföreningen, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar

5 och vuxna (FUB) samt Intresseföreningen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (Attention). Tanken med ett programråd är att vi tillsammans, utifrån de behov som kommit fram på föreningsmötet, ska skapa ett program som har en sådan bredd så att så många som möjligt kan hitta något där. Det ska även finnas ett djup så att man som anhörig känner att man får ut något av träffarna. Därför är programrådets utformning viktig. Med tanke på att vårt arbete riktar sig till alla anhöriga så är det bra att det är föreningar med olika intresseinriktningar som representeras där. Programrådet träffas två gånger per termin och tillsammans tar vi fram förslag på aktiviteter och föreläsningar. Vi som personal på Anhörigcenter har sedan till uppgift att anordna programmet. De föreläsningar som föreningarna själva har haft hittills har handlat om föreningarnas kärnverksamhet och hur det berör de anhöriga och deras situation. En stor fördel med föreningarnas engagemang i Anhörigcenter är deras specifika kunskaper om anhörigas situation och om de behov som finns. Hur man ska tillmötesgå behoven har de också ofta idéer och tankar om, vilket är mycket positivt. Det blir konkreta saker att arbeta med. Det som däremot kan vara lite svårare och där jag som samordnare ser en viktig roll, är att se till att det är den anhöriga som ska vara i fokus på anhörigcentret. Inte den sjuke eller funktionshindrade. Det har de lite svårare att komma ihåg. De kommer gärna in på kärnverksamheten i sina respektive föreningar vilket naturligtvis är funktionshindret eller sjukdomen i en sådan intresseförening. Det brukar dock inte uppstå några som helst problem när jag ber alla att fokusera på den anhöriga och den anhörigas situation. Det är sedan inte alltid så enkelt att särskilja det ena från det andra. Den anhöriga kämpar och arbetar oftast för den som är sjuk eller funktionshindrad vilket gör att både den anhörigas och den sjukes eller funktionshindrades situation flätas samman. Anhörigcentret tänker vi oss dock som en oas för den anhöriga, en plats där en anhörig till en långvarigt sjuk eller funktionshindrad kan få något för egen del. Samarbete inom kommunen Att ha med föreningarna i planeringen och i verksamheten på anhörigcentret är tämligen lätt. De är lättåtkomliga med både telefonnummer och adresser spridda. Medlemmarna har ofta en brokig vardag men i en stor samling finns det alltid någon som har tid. Men att komma i kontakt med andra anhöriga är svårare. Anhöriga som inte orkar engagera sig i en förening, anhöriga som inte orkar arbeta ideellt, anhöriga som har fullt upp med vardagen. Hur finner man dem? Jag ville nu att vi inom kommunen skulle få till ett arbetssätt för att nå fler anhöriga som har behov av stöd. Anhörigcentret tillhör organisatoriskt KommunRehab som har en bred och varierande verksamhet med heminstruktörer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kulturarbetare, fritidskonsulenter med mera. Målgruppen är vuxna personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder, eller personer som av andra skäl möter svårigheter i sin dagliga livsföring.

6 Personalen träffar äldre personer dagligen i sina arbeten. För att vi inom KommunRehab skulle få till stånd ett bra samarbete kring anhörigfrågor hade vi en halvdags planeringsmöte. Under det mötet delades vi in i olika grupper där samtliga fick redogöra lite för hur vardagen för dem ser ut. Träffar de anhöriga? Kan de se om de anhöriga har några särskilda behov? Har de anhöriga uttryckt det? Kan de själva se hur de, med sin respektive kompetens, skulle kunna stärka anhöriga i deras roll som vårdare? Kan de tänka sig ett samarbete med anhöriga genom anhörigcentret? Efter detta möte har vi fått igång ett bra samarbete internt inom KommunRehab. Anhöriga informeras om Anhörigcentret och vår verksamhet och uppmanas ta kontakt med oss, om inte direkt så när behovet uppstår. KommunRehabs kompetenser kan komma anhöriga till del på flera olika sätt. Hit har vi kommit idag Anhörigcentret invigdes i mars 2007 och har nu varit igång i nästan åtta månader. Vi har öppet måndagar 10 14, onsdagar och torsdagar En tisdagskväll per månad har vi träff för anhöriga till dementa personer och då står demensföreningen för värdskapet. En onsdagskväll i månaden är det träff för anhöriga till funktionshindrade barn och då är det FUB som har värdskapet. Föreningen Attention kommer att ha öppet 1 2 kvällar i månaden från årsskiftet 2007/08. Under våra öppettider är det drop in, man kan komma helt oanmäld för en stunds samtal, med oss personal eller med de andra deltagarna som just då också befinner sig här. Man kan också ringa till Anhörigcentret när som helst på kontorstid. Oftast finns det någon person på plats som kan ta samtalet om inte, så kopplas det till en röstbrevlåda och vi ringer upp personen så fort vi har möjlighet. För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen hade vi en särskild anhörigdag här på centret den 8 oktober då vi hade öppet hus från klockan 14. Vi hade bjudit in omsorgs-nämndens ordförande som besvarade frågor och tog emot synpunkter. Cirka 25 personer, både enskilda och personal från olika verksamhetsområden inom omsorg, besökte oss under eftermiddagen. På kvällen hade Åsa Hagberg, själv mamma till en funktionshindrad pojke, föreläsning utifrån sin bok Det barn vi fick, där hon delger sina erfarenheter. Till den föreläsningen kom ett 40-tal föräldrar, mor- och farföräldrar samt syskon till funktionshindrade barn. FUB samt Attention fanns också på plats för att ge och ta emot information. Vi har kommit igång med olika aktiviteter och här har KommunRehabs kompetenser kommit anhöriga till del på olika sätt. En introduktion i beröringsmassage har väckt stort intresse. Anhöriga får handmassage för egen del och får lära sig att ge massage till sin sjuka anhöriga hemma. KommunRehabs personal erbjuder även utbildning i exempelvis förflyttningsteknik. Kulturarbetarna är med vid en anhöriggrupp som har

7 uttryckt önskan om att måla. Efter dessa stunder med målning som är avstressande och avkopplande för den anhöriga kommer ofta ett samtal om den egna situationen igång, i det samtalet är någon av oss från anhörigcentret med för att stötta. En grupp ägnar sig åt lättare gympa och avslappning och har därefter en fikastund med samtal, vilket också lättar bördan för många anhöriga. Vi har också kommit igång med olika stödsamtal både i grupp och enskilt. De föreläsningar vi hittills har haft har Hälsa som övergripande tema. Totalt har vi kommit i kontakt med ett 80-tal nya anhöriga sedan vi öppnade. All vår verksamhet dokumenteras och statistik förs över antal besökare och deltagare i grupper. Marknadsföring av verksamheten är en stor del i arbetet som samordnare. Att få ut budskapet om anhörigcenters roll på ett sådant sätt så att personal inom olika delar av kommunen samt landsting tryggt kan rekommendera oss för enskilda anhöriga är av stor vikt. Under hösten 2007 arbetar vi aktivt med riktad marknadsföring av vår verksamhet. Vi bjuder in representanter från respektive vårdcentral samt distriktssköterskorna för att presentera oss, visa våra lokaler samt diskutera samarbetsformer. Under hösten kommer vi även att kontakta Universitetssjukhusets olika mottagningar, kliniker och avdelningar för att dela ut informationsmaterial. Att bygga upp ett anhörigcenter är ett tidskrävande arbete. Det tar tid och det måste få ta tid. För att utveckla en hållbar verksamhet med goda relationer och för att skapa en miljö där ständig utveckling främjas är grundarbetet av största vikt. Dialogen med enskilda anhöriga, för att utröna vad de tycker om anhörigcentret och om de tycker att verksamheten svarar upp mot deras behov och förväntningar, är en av framgångsfaktorerna. Att som anhörig komma till en plats och få information, kunskap och med praktiska sysslor låta tankarna vila i en aktivitet är önskemål som vi har fångat upp. Programrådet är ett verktyg som vi betraktar som ytterligare en framgångsfaktor. Föreningarnas kunskaper inom sina specifika intresseområden är mycket värdefulla att ha med i arbetet med att stödja och försöka stärka de anhöriga. På det här sättet hoppas vi att intresseorganisationerna och alla anhöriga oavsett om de är medlemmar i en förening eller inte känner sig delaktiga i Anhörigcentret i Linköping. Kaisu Bäckström, samordnare Anhörigcenter Tel eller e-post Artiklarna i projektet Anhöriga till äldre i vård och omsorg är skrivna av utomstående experter. Frågor om sakinnehållet i texterna ställs till respektive författare.

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se

Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa. Linköpings kommun. linkoping.se Stöd, service och vård för dig med psykisk ohälsa Linköpings kommun linkoping.se 7 Kommunens stödinsatser Region Östergötlands insatser 21 Personligt stöd... 7 Mottagingen för råd och stöd... 7 Personligt

Läs mer

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret

Anhörigstöd. i Sollentuna. Vård- och omsorgskontoret Anhörigstöd i Sollentuna Vård- och omsorgskontoret Anhörigstödet i Sollentuna finns för dig som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand, beroende på ålder, långvarig sjukdom

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft,

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen

Anhörigstöd. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen. Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Anhörigstöd Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Omvårdnadsförvaltningen Stödjer och hjälper du en maka/make, livskamrat, förälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi vänder

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Avlösning á la Avesta

Avlösning á la Avesta Avlösning á la Avesta I Avesta har man hittat modellen för en framgångsrik avlösning. Handplockad personal och ett starkt stöd i kommunen är en del. Att alltid ha samma personer som avlöser är en annan.

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS INNEHÅLL Socialkontoret...............................5 Personligt ombud............................8 PVH-team.................................9

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR Minnesanteckningar Möte med LSS-samrådet 2013-11-21 Närvarande: Deltar ej: Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL INBJUDAN TILL SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET UPPMÄRKSAMHETSVECKA DEN 19-25 APRIL FÖR ÄLDRE ÖVER 65 ÅR OCH FUNKTIONSNEDSATTA I TENSTA SERVICEHUS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde

DIAPRAXIS. En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete. Juni 2013. Johan Gärde DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok för interkulturellt och interreligiöst socialt arbete Juni 2013 Johan Gärde 1 DIAPRAXIS En sammanfattning av en metodhandbok INNEHÅLL 1. Kort bakgrund och

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I HABILITERINGEN 2 TILLGÄNGLIG FRITID EN SOCIAL OCH EKONOMISK VINST Aktuell forskning visar att insatser som påverkar livsstilen

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Program för psykiatriska veckan. 12-16 november 2012. En vecka om. psykisk hälsa. Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan. 12-16 november 2012. En vecka om. psykisk hälsa. Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 12-16 november 2012 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 12 november Arbetets museum, våning 6, Norrköping Välkommen till en fullmatad dag med

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Anhörigstöd. Hösten 2014. Streteredsbadet. - för dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller sjuk och själv behöver stöd

Anhörigstöd. Hösten 2014. Streteredsbadet. - för dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller sjuk och själv behöver stöd Anhörigstödet i Mölndals stad Loella Filipsson Fanny Olausson Anhörigkonsulent Anhörigkonsulent Kontakt Telefon 031-315 26 25 E-post anhorigstod@molndal.se Hemsida www.molndal.se/medborgare/omsorgochhjalp

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer