Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE."

Transkript

1 Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

2 Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december är den utan tvekan viktigaste månaden för detaljhandeln finns det också ett intresse av att fundera kring just denna månads utsikter. Detta gör HUI varje år i sin julrapport. Benämningen julhandel kommer givetvis från det faktum att den främsta anledningen till att december är årets viktigaste månad är just försäljningen i samband med julhelgen. Emellertid är även mellandagsrean och försäljningen kring nyår mycket viktig för detaljhandeln. Eftersom det dessutom är svårt att avgränsa vad som egentligen är julklappar och när i månaden vi börjar köpa dem har hela decemberförsäljningen varit den naturliga avgränsningen. Med julhandel avses således hela försäljningen i december, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Vågar hushållen shoppa loss i jul? Förutsättningen för en fröjdefull julförsäljning är god om hushållens ekonomi granskas. Hushållen har mer pengar än tidigare att handla för och ökar under 2011 sin konsumtion med drygt 2 procent. Det ekonomiska klimatet inför julhandeln är emellertid allt annat än fröjdefullt. Skuldkrisen i Europa sprider oro till svenska konsumenter och handeln är dessutom hårt konkurrensutsatt från andra branscher. Inför årets julhandel ställs handeln inför två utmaningar. För det första har hushållen under hela året valt att spendera pengarna på annat än just detaljhandelsprodukter, exempelvis har bilförsäljningen och restaurangbesöken utvecklats starkt medan handeln utvecklats svagt. Dessa branschers kraftiga uppgång är bland annat ett spår av den svaga utveckling branscherna upplevde under finanskrisens första fas 2008 och Hushållens återhållsamhet under dessa år har skapat ett uppdämt behov av dessa varor och tjänster, ett behov som fått utlopp när ekonomin förbättrats under 2010 och Detaljhandelns tillväxt skuggas av utvecklingen i dessa branscher. Försäljningsutvecklingen är visserligen positiv men betydligt svagare än tidigare år och alltså svagare än andra poster som hushållen lägger pengar på. Frågan är om hushållen till jul ändå väljer att prioritera handeln igen? För det andra oroas hushållen av omvärldsekonomin. Den europeiska skuldkrisen för in Sverige i en ny lågkonjunktur strax efter det att ekonomin precis kommit ur den förra. Djupet av denna lågkonjunktur är avhängt 2

3 politiska beslut i syfte att få de sydeuropeiska ländernas ekonomi i balans. Avskrivningen av delar av Greklands lån i förra veckan samt förstärkningen av den europeiska räddningsfonden till miljarder euro är ett steg på vägen men fortfarande kvartstår en rad beslut för att säkra den europeiska utvecklingen. En ny finanskris och recession kan i dagsläget därför inte uteslutas och till dess att denna fara är undanröjd håller hushållen hårt i plånboken. Skuldkrisen i Europa kan ställa till det för detaljhandelns höjdpunkt, julen. Detaljhandelns försäljning, som redan utvecklats svagt, kan fortsätta att försvagas, något som skulle kunna leda till att julhandeln för första gången sedan 1995 inte slår rekord. Ett hopp skulle kunna finnas i att lågkonjunkturen för med sig att hushållens fokus vrids från exempelvis restaurangtjänster och bilköp, båda utgifter som hushållen sannolikt kan spara in på i sämre tider, till handeln där konsumenten kompenserar sig för de dystrare tiderna. Om HUI under tidigare år funderat kring hur mycket julhandelns försäljning ska öka så är frågan nu om försäljningen ska öka överhuvudtaget. Huvudfrågorna är om hushållen kommer att spendera pengar och om de kommer att göra det på detaljhandel. 3

4 Prognosen knappt rekord trots oroliga tider Prognosläget inför årets julhandel är svårt. Hushållen har pengar att handla för men politik och psykologi gör framtiden oviss. Ett scenario där den europeiska skuldkrisen fördjupas och svensk exportindustri börjar varsla skulle göra hushållens redan dystra framtidsutsikter betydligt kyligare och försäljningsökningen i jul skulle utebli. Ett ljusare scenario där avskrivningen av Greklands skulder och förstärkningen av eurozonens räddningsfond leder till ökad optimism och uteblivna varsel kan istället ingjuta förtroende i hushållen som har gott om pengar att konsumera för. HUI:s bedömning ligger någonstans mittemellan dessa två scenarior. Det vill säga svensk ekonomi är tills vidare på paus och företag och hushåll håller i pengarna i väntan på klartecken kring framtiden. Det medför att handeln kan räkna med en mycket marginell försäljningstillväxt den närmaste tiden, inklusive julhandeln. HUI räknar med att detaljhandeln i jul kommer att få ett större fokus av hushållen. Hittills i år har man valt bort handeln till förmån för konsumtion av andra varor och tjänster, såsom bilar och restaurangtjänster. Eftersom julen är helig för många svenskar med stort fokus på både klappar och mat är bedömningen att hushållen till jul kommer att prioritera om och vända blicken mot detaljhandeln igen. Denna omprioritering kommer dessutom förstärkas av lågkonjunkturen som för bort människors fokus på bilar och restaurangtjänster till mer återhållsam konsumtion i exempelvis detaljhandeln. HUI bedömer alltså att det blir rekord i år igen, om än svagt. 4

5 Tabell 1 Detaljhandelns omsättning i miljarder kronor för december , samt prognos för december 2011 (löpande priser inklusive moms) Omsättning i miljarder kronor Procentuell utveckling December ,6 3,3 % December ,7-7,7 % December ,4 2,1 % December ,2 5,0 % December ,1-3,0% December ,6 1,4 % December ,4 2,4 % December ,2 4,9 % December ,8 9,1 % December ,5 1,5 % December ,8 3,2 % December ,8 4,4 % December ,6 3,8 % December ,4 3,9 % December ,8 6,7 % December ,1 6,1 % December ,1 3,5 % December ,5 0,6 % December ,8 6,8 % December ,6 2,9 % December 2011* 65,2 1,0 % Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI Prognos och utfall Att göra prognoser är alltid förknippat med svårigheter. Att prognostisera på branschnivå är särskilt komplicerat, då olika branscher reagerar med varierande styrka på väntade eller oväntade händelser (exempelvis olika väderextremer) års julprognos hamnade i sin helhet mycket nära utfallet. Omsättningen inom detaljhandeln i december 2010 uppgick till miljoner kronor HUI:s prognos låg på miljoner kronor. 5

6 Drygt 65 miljarder Prognosen för julmånaden decembers försäljning är en omsättning på 65,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört med december För att få perspektiv på vilken storleksordning det rör sig om kan dessa 65 miljarder kronor slås ut på Sveriges drygt 9 miljoner invånare. Då decemberhandeln fördelas per person innebär det att svenska folket i genomsnitt köper detaljhandelsvaror för knappt kronor per person i december. Denna summa fördelar sig med knappt kronor på dagligvaruhandeln och resterande kronor på sällanköpsvaruhandeln. Tabell 2 Beräknad decemberförsäljning i detaljhandeln år 2011, totalt och per person (inklusive moms) Total försäljning i december (miljarder kronor) Försäljning per person Total detaljhandel 65, dagligvaror 27, sällanköpsvaror 38, Julens köplust bidrar till att december månad är handelns klart starkaste försäljningsmånad. Årets prognos innebär att det i själva verket shoppas för cirka 14,2 miljarder kronor mer i december än vad det shoppas för i genomsnitt under årets övriga elva månader. Detta skulle innebära en merförsäljning per person på kronor i december månad. 1 Branschprognoser Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln har utvecklats likartat under året, vilket är ett svagt tecken. I goda tider utvecklas sällanköpsvaruhandeln bättre men nu är utvecklingen alltså jämndålig. Till årets julhandel är bedömningen dessutom att sällanköpsvaruhandelns tillväxt blir svagare än dagligvaruhandelns. Osäkerheten i ekonomin drabbar främst sällanköpsvaruhandeln vars branscher har en mindre behovsstyrd konsumtion jämfört med dagligvaruhandeln. För hushållen är det relativt enkelt att spara in på ett antal köp inom sällanköpsvaruhandeln, något som inte sänker levnadsstandarden nämnvärt eller gör julhelgen mindre fröjdefull, men för företagen får hushållens återhållsamhet snabbt konsekvenser i form av minskad försäljningsökning. Dagligvaruhandeln klarar kriser bättre men är å andra sida efter när konjunkturen vänder 1 Beräkning av mervärdet av decemberhandeln: Merförsäljningen baseras på HUI:s prognos för helårsförsäljningen 2011 på 1,5 procent. Genomsnittet för månaderna januari till november 2011 är miljoner kronor mindre än den prognostiserade decemberförsäljningen. 6

7 upp. I år väntas dagligvaruhandelns försäljning stiga med 1,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln hamnar på strax över oförändrat, +0,5 procent. Tabell 3 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel * Dagligvaruhandel 0,4 4,2 2,4 2,9 1,4 4,0 6,8 4,2 3,5 4,2 3,0 1,5 Sällanköpsvaruhandel 2,4 2,4 6,0 4,4 5,7 8,6 5,6 3,0-1,5 8,7 3,0 0,5 Total detaljhandel 1,5 3,2 4,4 3,8 3,9 6,7 6,1 3,5 0,6 6,8 3,0 1,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. Mat, sport och leksaker årets vinnare Årets julhandel väntas öka mycket marginellt och någon särskild vinnare är svår att utse. Dagligvaruhandeln som är den minst konjunkturkänsliga branschen i detaljhandeln bedöms utvecklas relativt väl. Dagligvaruhandeln har utvecklats svagt sedan 2010 samtidigt som andra delar av ekonomin och detaljhandeln utvecklats betydligt starkare. När svensk ekonomi förs in i en ny lågkonjunktur är emellertid bedömningen att livsmedelshandelns tillväxttakt fortsätter i samma takt som tidigare. Det går alltså inte bättre för dagligvaruhandeln men i och med att en svag ökningstakt bibehålls är man åtminstone relativt bättre än många andra branscher. Det finns också potential för branschen som kan få ett lyft när hushållens fokus i lågkonjunktur vrids från exempelvis restaurangbesök till en mer återhållsam matkonsumtion, något livsmedelshandeln kommer att vinna på. Prognosen för dagligvaruhandelns julförsäljning skrivs till 1,5 procents tillväxt. Sporthandeln har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och tillväxten i år ligger även den i topp bland detaljhandelsbranscherna. Hälsotrenden är stark och tycks inte vika ner på grund av lågkonjunktur. Hushållen är beredda att spara på många andra delar av konsumtionen innan sporthandeln påverkas. Branschens utmaning de närmaste åren ligger inte i marknadens tillväxt, snarare i en kraftigt ökad konkurrens från nya aktörer, något som kommer att pressa branschens marginaler. Hur julhandeln utvecklas beror till stor del på vädret. Fjolårens vinterväder har gett branschen kraftiga ökningstal, i december 2009 med 21 procent och december 2010 med 12 procent. Att efter dessa år ens leverera positiv tillväxt skulle vara mycket starkt. Nyckel för att branschen ska leverera tillväxt i december ligger inte i konjunkturens utveckling utan om vi får snö eller ej till jul. Prognosen för sporthandelns försäljningsutveckling december 2011 skrivs till 1,5 procent. 7

8 Också leksakshandeln utvecklas relativt väl och bedömningen är att hushållen kommer att prioritera denna bransch. För branschen är julhandeln helt avgörande. Cirka 25 procent av årets försäljning sker i december, vilket egentligen betyder att ett par veckor kring jul avgör hela årets resultat. I år väntas tillväxten stanna på 2,0 procent. Kläd- och skohandeln Beklädnadsbranscherna har utvecklats svagt under 2011 och väntas bara knappt slå försäljningsrekord också i december. Samtliga beklädnadsbranscher har tvingats lära sig att leverera goda utvecklingstal under jular utan vinterväder, men får givetvis ett extra lyft om snö och kyla infinner sig. En snöfylld jul driver försäljningen av varma kläder och skor, både genom behovet kylan skapar hos konsumenten och i form av inspiration till vad hushållen ska köpa för klappar i år. Precis som för sporthandeln har de två senaste åren av snöfylld jul gett branscherna stark utveckling och utan snö och kyla i år blir det svårt att slå fjolårets försäljning. Prognosen skrivs till 1,0 procent för såväl klädhandeln som skohandeln. Bokhandeln Bokhandeln har utvecklats svagt under många år och så även i år. Svensken köper mer böcker än någonsin, men detta i allt högre grad via internetaktörer. Detta gör att den traditionella bokhandeln, som HUI mäter, tappar andelar. Svensken tycker om e-handelns stora utbud, de låga priserna och bekvämligheten som internetaktörerna erbjuder. I takt med att e-handeln vinner förtroende handlar också fler och fler konsumenter sina julklappar på nätet, förvissade om att dagens e-handel levererar varorna i god tid före jul. Årets julhandel med julafton på en lördag gör läget för e-handel perfekt med en hel arbetsvecka innan jul att leverera klappar på. Svensken bedöms således köpa fler böcker denna jul, men omsättningen för bokhandeln väntas minska med 3,0 procent. Möbel-, bygg- och elektronikhandeln Detaljhandelns mest kapitalintensiva branscher, möbel-, bygg- och elektronikhandeln, uppvisade en svag utveckling under 2008 och 2009, men återhämtades starkt under Under 2011 har byggvaruhandeln utvecklats relativt väl medan elektronikhandelns försäljning varit mycket svag. En osäker bostadsmarknad gör livet svårt för dessa branscher. När omsättningshastigheten är låg på bostäder minskar också antalet tillfällen då hushållen i samband med flytt renoverar köket, byter soffa och köper ny TV. Dessa branschers bästa julklapp 8

9 skulle vara att fler bostäder köptes och såldes, oavsett priset på dessa. För elektronikhandeln, där vi under året sett OnOff göra konkurs, är marginalerna fortsättningsvis hårt pressade. En svag utveckling under den viktiga julförsäljningen kan sannolikt ge fler aktörer problem. Nödvändigtvis inte i form av konkurs men sannolikt genom ett minskat antal butiker. Prognoserna skrivs till 2,0 procent för järn- och bygghandeln, 0,5 procent för möbelhandeln samt nolltillväxt för elektronikhandeln. Guldsmedshandeln Guldsmedshandelns tillväxt har varit svag hittills i år. Stigande världsmarknadspriser på guld gör att konsumenterna väljer bort denna bransch. Branschen har under flera år också tappat mot accessoarkedjor som exempelvis Glitter. Guldsmedshandelns omsättningsökning bedöms uppgå till 1,0 procent i årets julhandel. Tidigare decemberutveckling och prognosen för i år redovisas per bransch i tabell 4. Tabell 4 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) uppdelad på sällanköpsvaruhandelns branscher * Klädhandeln -3,5 2,2 3,6 2,2 6,9 5,3 8,2 1,6-2,5 7,7 4,6 1,0 Skohandeln -1,7 2,8-4,3-3,1-3,5 21,0 0,1-1,3-1,1 22,2 9,3 1,0 Möbelhandeln 6,6-1,8 0,3 12,8 9,5 7,5 13,2 1,0-11,6 4,3 1,4 0,5 Heminredningshandeln -4,2 0,2 1,2-7,8 5,1 8,7 4,8 4,1-5,1 4,1 0,3 0,5 Elektronikhandeln 5,4-2,7 11,0 12,5 5,7 11,1 9,4 2,3-4,2 12,1 4,2 0,0 Järn- och bygghandeln 12,5 6,9 12,0 9,9 20,3 18,5 9,4 5,4-12,7 13,2 2,5 2,0 Färghandeln 3,1-6,4 11,9 1,8-0,1-0,2 3,7 1,7-1,0 6,2 3,3 2,0 Bokhandeln 2,7-0,6-0,2 3,0-5,5 5,6-3,6-3,4-8,9 3,1-3,4-3,0 Optikhandeln -3,9 9,0 2,6 6,3 4,6 11,3 2,1 1,4-6,9 13,0 5,0 1,5 Guldsmedshandeln -5,2-0,3 3,9 8,0 3,5-1,8-6,4-1,1-12,2 11,4 1,5 1,0 Sport- och fritidshandeln 12,4 23,3 6,1-6,6-1,1 6,9-4,0 6,5 5,6 20,8 11,7 1,5 Leksakshandeln -0,3 7,0 2,3 3,6-11,8 4,5 1,2 12,8-3,4 6,5 4,6 2,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. 9

10 December är handlarnas favoritmånad December är årets försäljningsmässigt viktigaste månad för majoriteten av detaljhandelns branscher. Detta gäller i synnerhet för många av sällanköpsvaruhandelns branscher. För trots all julmust, skinka och sill som konsumeras är december främst sällanköpsvaruhandelns månad. Få julfirare förvånas över att man finner hårda paket från elektronikhandeln och bokhandeln eller mjuka paket från klädhandeln och sporthandeln under granen. Under 2010 hade sällanköpsvaruhandeln 11,1 procent av sin årsförsäljning i december medan motsvarande siffra för dagligvaruhandeln var 9,7 procent. För handeln totalt landade december-andelen på 10,5 procent. Decemberförsäljningen är viktigast för leksakshandeln, som hade mer än en fjärdedel av sin årsförsäljning i december Därefter följer guldsmedshandeln, bokhandeln och elektronikhandeln. För fem av branscherna, färghandeln, optikhandeln, skohandeln, möbelhandeln samt järn- och bygghandeln, var det däremot andra månader som hade högre försäljningsandelar. Dessa branscher är antingen av den karaktären att konsumtionsmönstret tenderar att vara mer säsongsbetonat eller slumpartat fördelat över året. 10

11 Tabell 5 Försäljningen i olika branscher år 2010 fördelat på årets månader, procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total detaljhandel 7,2 6,7 8,0 8,0 8,5 8,8 8,8 8,5 8,2 8,5 8,4 10,5 Dagligvaruhandel 7,6 7,3 8,4 8,1 8,4 8,9 9,2 8,5 7,8 8,2 8,0 9,7 Sällanköpsvaruhandel 6,8 6,3 7,7 7,9 8,6 8,7 8,4 8,5 8,6 8,8 8,7 11,1 Klädhandeln 6,3 5,6 7,4 7,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,1 9,7 8,5 11,4 Skohandeln 5,4 4,5 6,5 7,8 9,1 8,2 8,0 8,2 10,4 11,1 10,5 10,1 Möbelhandeln 7,7 6,6 8,2 7,8 8,1 7,5 8,6 8,8 8,6 9,5 9,5 9,1 Elektronikhandeln 7,3 6,5 7,3 6,8 7,0 7,9 8,0 8,5 8,8 8,7 8,7 14,6 Järn- och bygghandeln 5,8 5,7 6,7 8,4 9,9 9,8 9,8 8,9 8,9 9,1 8,9 8,2 Färghandeln 4,9 5,9 7,6 8,1 10,0 10,7 11,0 9,7 8,8 8,1 8,1 6,9 Bokhandeln 8,1 8,2 8,2 6,5 6,6 7,1 7,0 8,6 8,4 7,9 8,2 15,4 Optikhandeln 6,8 7,6 9,1 8,8 8,4 8,4 7,9 8,0 8,7 9,3 8,7 8,2 Guldsmedshandeln 6,0 6,1 6,9 7,2 9,5 10,5 8,0 8,0 7,0 6,9 7,7 16,2 Sport- och fritidshandeln Leksakshandeln 7,1 6,0 8,0 9,2 8,2 7,9 8,9 8,8 8,1 8,3 7,9 11,7 5,2 5,3 6,5 6,1 6,4 7,0 7,6 6,6 6,3 7,9 9,9 25,3 11

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 2010-11-25 HUI:s JULPROGNOS & ÅRETS JULKLAPP 2010 Julhandeln 2010 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 Julhandeln 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 3.2 Julskyltningen börjar runt samma tid varje år... 9

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7 Julhandeln 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4 2.1 Julhandelns betydelse... 5 3. Julhandelsprognos... 7 4. Så blir julhandeln 2012... 9 4.1 Det försämrade

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

November 2013. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

November 2013. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera November 2013 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Julhandel 5. Kontaktuppgifter Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Juni 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Räntans påverkan och semesterplaner 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

April 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

April 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera April 2014 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Hushållens köpplaner 3. Tema: Hälsa och fritid 4. Om Köpsuget 5. Kontaktuppgifter Sammanfattning

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Val av färdmedel vid shopping 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014 November 214 Köpsuget Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner 25 2 15 +13 1 5 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsuget stiger Optimismen hos svenska hushåll stiger

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord Julen närmar sig och därmed årets mest intensiva månader för detaljhandeln. Som framgår av detta kvartals e-barometer tyder allting på att vi återigen går mot en jul med

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (15) 2011-02-04 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, 2011-02-04 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Kvartal 4. möbler & heminredning 8. landet runt 7. Hemelektronik 10. byggvaror & verktyg 13. kläder & skor 11. sport & fritid 12

Kvartal 4. möbler & heminredning 8. landet runt 7. Hemelektronik 10. byggvaror & verktyg 13. kläder & skor 11. sport & fritid 12 Kvartal 4 2013 landet runt 7 möbler & heminredning 8 Hemelektronik 10 sport & fritid 12 kläder & skor 11 byggvaror & verktyg 13 Innehåll 1. Sammanfattning Q4 2013 3 2. Bakgrund 4 3. Branschutveckling 5

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013

Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sidan 1(8) Förv chef Leif Jansson 2013-02-08 Arbetsmarknadsläge och prognos, Vecka 6 år 2013 Arbetslösheten fortsätter för närvarande inte att öka i Sandviken,

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer