Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE."

Transkript

1 Julprognos november 2011 HUI RESEARCH AB, STOCKHOLM.

2 Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom december är den utan tvekan viktigaste månaden för detaljhandeln finns det också ett intresse av att fundera kring just denna månads utsikter. Detta gör HUI varje år i sin julrapport. Benämningen julhandel kommer givetvis från det faktum att den främsta anledningen till att december är årets viktigaste månad är just försäljningen i samband med julhelgen. Emellertid är även mellandagsrean och försäljningen kring nyår mycket viktig för detaljhandeln. Eftersom det dessutom är svårt att avgränsa vad som egentligen är julklappar och när i månaden vi börjar köpa dem har hela decemberförsäljningen varit den naturliga avgränsningen. Med julhandel avses således hela försäljningen i december, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Vågar hushållen shoppa loss i jul? Förutsättningen för en fröjdefull julförsäljning är god om hushållens ekonomi granskas. Hushållen har mer pengar än tidigare att handla för och ökar under 2011 sin konsumtion med drygt 2 procent. Det ekonomiska klimatet inför julhandeln är emellertid allt annat än fröjdefullt. Skuldkrisen i Europa sprider oro till svenska konsumenter och handeln är dessutom hårt konkurrensutsatt från andra branscher. Inför årets julhandel ställs handeln inför två utmaningar. För det första har hushållen under hela året valt att spendera pengarna på annat än just detaljhandelsprodukter, exempelvis har bilförsäljningen och restaurangbesöken utvecklats starkt medan handeln utvecklats svagt. Dessa branschers kraftiga uppgång är bland annat ett spår av den svaga utveckling branscherna upplevde under finanskrisens första fas 2008 och Hushållens återhållsamhet under dessa år har skapat ett uppdämt behov av dessa varor och tjänster, ett behov som fått utlopp när ekonomin förbättrats under 2010 och Detaljhandelns tillväxt skuggas av utvecklingen i dessa branscher. Försäljningsutvecklingen är visserligen positiv men betydligt svagare än tidigare år och alltså svagare än andra poster som hushållen lägger pengar på. Frågan är om hushållen till jul ändå väljer att prioritera handeln igen? För det andra oroas hushållen av omvärldsekonomin. Den europeiska skuldkrisen för in Sverige i en ny lågkonjunktur strax efter det att ekonomin precis kommit ur den förra. Djupet av denna lågkonjunktur är avhängt 2

3 politiska beslut i syfte att få de sydeuropeiska ländernas ekonomi i balans. Avskrivningen av delar av Greklands lån i förra veckan samt förstärkningen av den europeiska räddningsfonden till miljarder euro är ett steg på vägen men fortfarande kvartstår en rad beslut för att säkra den europeiska utvecklingen. En ny finanskris och recession kan i dagsläget därför inte uteslutas och till dess att denna fara är undanröjd håller hushållen hårt i plånboken. Skuldkrisen i Europa kan ställa till det för detaljhandelns höjdpunkt, julen. Detaljhandelns försäljning, som redan utvecklats svagt, kan fortsätta att försvagas, något som skulle kunna leda till att julhandeln för första gången sedan 1995 inte slår rekord. Ett hopp skulle kunna finnas i att lågkonjunkturen för med sig att hushållens fokus vrids från exempelvis restaurangtjänster och bilköp, båda utgifter som hushållen sannolikt kan spara in på i sämre tider, till handeln där konsumenten kompenserar sig för de dystrare tiderna. Om HUI under tidigare år funderat kring hur mycket julhandelns försäljning ska öka så är frågan nu om försäljningen ska öka överhuvudtaget. Huvudfrågorna är om hushållen kommer att spendera pengar och om de kommer att göra det på detaljhandel. 3

4 Prognosen knappt rekord trots oroliga tider Prognosläget inför årets julhandel är svårt. Hushållen har pengar att handla för men politik och psykologi gör framtiden oviss. Ett scenario där den europeiska skuldkrisen fördjupas och svensk exportindustri börjar varsla skulle göra hushållens redan dystra framtidsutsikter betydligt kyligare och försäljningsökningen i jul skulle utebli. Ett ljusare scenario där avskrivningen av Greklands skulder och förstärkningen av eurozonens räddningsfond leder till ökad optimism och uteblivna varsel kan istället ingjuta förtroende i hushållen som har gott om pengar att konsumera för. HUI:s bedömning ligger någonstans mittemellan dessa två scenarior. Det vill säga svensk ekonomi är tills vidare på paus och företag och hushåll håller i pengarna i väntan på klartecken kring framtiden. Det medför att handeln kan räkna med en mycket marginell försäljningstillväxt den närmaste tiden, inklusive julhandeln. HUI räknar med att detaljhandeln i jul kommer att få ett större fokus av hushållen. Hittills i år har man valt bort handeln till förmån för konsumtion av andra varor och tjänster, såsom bilar och restaurangtjänster. Eftersom julen är helig för många svenskar med stort fokus på både klappar och mat är bedömningen att hushållen till jul kommer att prioritera om och vända blicken mot detaljhandeln igen. Denna omprioritering kommer dessutom förstärkas av lågkonjunkturen som för bort människors fokus på bilar och restaurangtjänster till mer återhållsam konsumtion i exempelvis detaljhandeln. HUI bedömer alltså att det blir rekord i år igen, om än svagt. 4

5 Tabell 1 Detaljhandelns omsättning i miljarder kronor för december , samt prognos för december 2011 (löpande priser inklusive moms) Omsättning i miljarder kronor Procentuell utveckling December ,6 3,3 % December ,7-7,7 % December ,4 2,1 % December ,2 5,0 % December ,1-3,0% December ,6 1,4 % December ,4 2,4 % December ,2 4,9 % December ,8 9,1 % December ,5 1,5 % December ,8 3,2 % December ,8 4,4 % December ,6 3,8 % December ,4 3,9 % December ,8 6,7 % December ,1 6,1 % December ,1 3,5 % December ,5 0,6 % December ,8 6,8 % December ,6 2,9 % December 2011* 65,2 1,0 % Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI Prognos och utfall Att göra prognoser är alltid förknippat med svårigheter. Att prognostisera på branschnivå är särskilt komplicerat, då olika branscher reagerar med varierande styrka på väntade eller oväntade händelser (exempelvis olika väderextremer) års julprognos hamnade i sin helhet mycket nära utfallet. Omsättningen inom detaljhandeln i december 2010 uppgick till miljoner kronor HUI:s prognos låg på miljoner kronor. 5

6 Drygt 65 miljarder Prognosen för julmånaden decembers försäljning är en omsättning på 65,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört med december För att få perspektiv på vilken storleksordning det rör sig om kan dessa 65 miljarder kronor slås ut på Sveriges drygt 9 miljoner invånare. Då decemberhandeln fördelas per person innebär det att svenska folket i genomsnitt köper detaljhandelsvaror för knappt kronor per person i december. Denna summa fördelar sig med knappt kronor på dagligvaruhandeln och resterande kronor på sällanköpsvaruhandeln. Tabell 2 Beräknad decemberförsäljning i detaljhandeln år 2011, totalt och per person (inklusive moms) Total försäljning i december (miljarder kronor) Försäljning per person Total detaljhandel 65, dagligvaror 27, sällanköpsvaror 38, Julens köplust bidrar till att december månad är handelns klart starkaste försäljningsmånad. Årets prognos innebär att det i själva verket shoppas för cirka 14,2 miljarder kronor mer i december än vad det shoppas för i genomsnitt under årets övriga elva månader. Detta skulle innebära en merförsäljning per person på kronor i december månad. 1 Branschprognoser Dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln har utvecklats likartat under året, vilket är ett svagt tecken. I goda tider utvecklas sällanköpsvaruhandeln bättre men nu är utvecklingen alltså jämndålig. Till årets julhandel är bedömningen dessutom att sällanköpsvaruhandelns tillväxt blir svagare än dagligvaruhandelns. Osäkerheten i ekonomin drabbar främst sällanköpsvaruhandeln vars branscher har en mindre behovsstyrd konsumtion jämfört med dagligvaruhandeln. För hushållen är det relativt enkelt att spara in på ett antal köp inom sällanköpsvaruhandeln, något som inte sänker levnadsstandarden nämnvärt eller gör julhelgen mindre fröjdefull, men för företagen får hushållens återhållsamhet snabbt konsekvenser i form av minskad försäljningsökning. Dagligvaruhandeln klarar kriser bättre men är å andra sida efter när konjunkturen vänder 1 Beräkning av mervärdet av decemberhandeln: Merförsäljningen baseras på HUI:s prognos för helårsförsäljningen 2011 på 1,5 procent. Genomsnittet för månaderna januari till november 2011 är miljoner kronor mindre än den prognostiserade decemberförsäljningen. 6

7 upp. I år väntas dagligvaruhandelns försäljning stiga med 1,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln hamnar på strax över oförändrat, +0,5 procent. Tabell 3 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel * Dagligvaruhandel 0,4 4,2 2,4 2,9 1,4 4,0 6,8 4,2 3,5 4,2 3,0 1,5 Sällanköpsvaruhandel 2,4 2,4 6,0 4,4 5,7 8,6 5,6 3,0-1,5 8,7 3,0 0,5 Total detaljhandel 1,5 3,2 4,4 3,8 3,9 6,7 6,1 3,5 0,6 6,8 3,0 1,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. Mat, sport och leksaker årets vinnare Årets julhandel väntas öka mycket marginellt och någon särskild vinnare är svår att utse. Dagligvaruhandeln som är den minst konjunkturkänsliga branschen i detaljhandeln bedöms utvecklas relativt väl. Dagligvaruhandeln har utvecklats svagt sedan 2010 samtidigt som andra delar av ekonomin och detaljhandeln utvecklats betydligt starkare. När svensk ekonomi förs in i en ny lågkonjunktur är emellertid bedömningen att livsmedelshandelns tillväxttakt fortsätter i samma takt som tidigare. Det går alltså inte bättre för dagligvaruhandeln men i och med att en svag ökningstakt bibehålls är man åtminstone relativt bättre än många andra branscher. Det finns också potential för branschen som kan få ett lyft när hushållens fokus i lågkonjunktur vrids från exempelvis restaurangbesök till en mer återhållsam matkonsumtion, något livsmedelshandeln kommer att vinna på. Prognosen för dagligvaruhandelns julförsäljning skrivs till 1,5 procents tillväxt. Sporthandeln har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och tillväxten i år ligger även den i topp bland detaljhandelsbranscherna. Hälsotrenden är stark och tycks inte vika ner på grund av lågkonjunktur. Hushållen är beredda att spara på många andra delar av konsumtionen innan sporthandeln påverkas. Branschens utmaning de närmaste åren ligger inte i marknadens tillväxt, snarare i en kraftigt ökad konkurrens från nya aktörer, något som kommer att pressa branschens marginaler. Hur julhandeln utvecklas beror till stor del på vädret. Fjolårens vinterväder har gett branschen kraftiga ökningstal, i december 2009 med 21 procent och december 2010 med 12 procent. Att efter dessa år ens leverera positiv tillväxt skulle vara mycket starkt. Nyckel för att branschen ska leverera tillväxt i december ligger inte i konjunkturens utveckling utan om vi får snö eller ej till jul. Prognosen för sporthandelns försäljningsutveckling december 2011 skrivs till 1,5 procent. 7

8 Också leksakshandeln utvecklas relativt väl och bedömningen är att hushållen kommer att prioritera denna bransch. För branschen är julhandeln helt avgörande. Cirka 25 procent av årets försäljning sker i december, vilket egentligen betyder att ett par veckor kring jul avgör hela årets resultat. I år väntas tillväxten stanna på 2,0 procent. Kläd- och skohandeln Beklädnadsbranscherna har utvecklats svagt under 2011 och väntas bara knappt slå försäljningsrekord också i december. Samtliga beklädnadsbranscher har tvingats lära sig att leverera goda utvecklingstal under jular utan vinterväder, men får givetvis ett extra lyft om snö och kyla infinner sig. En snöfylld jul driver försäljningen av varma kläder och skor, både genom behovet kylan skapar hos konsumenten och i form av inspiration till vad hushållen ska köpa för klappar i år. Precis som för sporthandeln har de två senaste åren av snöfylld jul gett branscherna stark utveckling och utan snö och kyla i år blir det svårt att slå fjolårets försäljning. Prognosen skrivs till 1,0 procent för såväl klädhandeln som skohandeln. Bokhandeln Bokhandeln har utvecklats svagt under många år och så även i år. Svensken köper mer böcker än någonsin, men detta i allt högre grad via internetaktörer. Detta gör att den traditionella bokhandeln, som HUI mäter, tappar andelar. Svensken tycker om e-handelns stora utbud, de låga priserna och bekvämligheten som internetaktörerna erbjuder. I takt med att e-handeln vinner förtroende handlar också fler och fler konsumenter sina julklappar på nätet, förvissade om att dagens e-handel levererar varorna i god tid före jul. Årets julhandel med julafton på en lördag gör läget för e-handel perfekt med en hel arbetsvecka innan jul att leverera klappar på. Svensken bedöms således köpa fler böcker denna jul, men omsättningen för bokhandeln väntas minska med 3,0 procent. Möbel-, bygg- och elektronikhandeln Detaljhandelns mest kapitalintensiva branscher, möbel-, bygg- och elektronikhandeln, uppvisade en svag utveckling under 2008 och 2009, men återhämtades starkt under Under 2011 har byggvaruhandeln utvecklats relativt väl medan elektronikhandelns försäljning varit mycket svag. En osäker bostadsmarknad gör livet svårt för dessa branscher. När omsättningshastigheten är låg på bostäder minskar också antalet tillfällen då hushållen i samband med flytt renoverar köket, byter soffa och köper ny TV. Dessa branschers bästa julklapp 8

9 skulle vara att fler bostäder köptes och såldes, oavsett priset på dessa. För elektronikhandeln, där vi under året sett OnOff göra konkurs, är marginalerna fortsättningsvis hårt pressade. En svag utveckling under den viktiga julförsäljningen kan sannolikt ge fler aktörer problem. Nödvändigtvis inte i form av konkurs men sannolikt genom ett minskat antal butiker. Prognoserna skrivs till 2,0 procent för järn- och bygghandeln, 0,5 procent för möbelhandeln samt nolltillväxt för elektronikhandeln. Guldsmedshandeln Guldsmedshandelns tillväxt har varit svag hittills i år. Stigande världsmarknadspriser på guld gör att konsumenterna väljer bort denna bransch. Branschen har under flera år också tappat mot accessoarkedjor som exempelvis Glitter. Guldsmedshandelns omsättningsökning bedöms uppgå till 1,0 procent i årets julhandel. Tidigare decemberutveckling och prognosen för i år redovisas per bransch i tabell 4. Tabell 4 Detaljhandelns omsättningsutveckling i december månad samt prognos för år 2011, i löpande priser (procent) uppdelad på sällanköpsvaruhandelns branscher * Klädhandeln -3,5 2,2 3,6 2,2 6,9 5,3 8,2 1,6-2,5 7,7 4,6 1,0 Skohandeln -1,7 2,8-4,3-3,1-3,5 21,0 0,1-1,3-1,1 22,2 9,3 1,0 Möbelhandeln 6,6-1,8 0,3 12,8 9,5 7,5 13,2 1,0-11,6 4,3 1,4 0,5 Heminredningshandeln -4,2 0,2 1,2-7,8 5,1 8,7 4,8 4,1-5,1 4,1 0,3 0,5 Elektronikhandeln 5,4-2,7 11,0 12,5 5,7 11,1 9,4 2,3-4,2 12,1 4,2 0,0 Järn- och bygghandeln 12,5 6,9 12,0 9,9 20,3 18,5 9,4 5,4-12,7 13,2 2,5 2,0 Färghandeln 3,1-6,4 11,9 1,8-0,1-0,2 3,7 1,7-1,0 6,2 3,3 2,0 Bokhandeln 2,7-0,6-0,2 3,0-5,5 5,6-3,6-3,4-8,9 3,1-3,4-3,0 Optikhandeln -3,9 9,0 2,6 6,3 4,6 11,3 2,1 1,4-6,9 13,0 5,0 1,5 Guldsmedshandeln -5,2-0,3 3,9 8,0 3,5-1,8-6,4-1,1-12,2 11,4 1,5 1,0 Sport- och fritidshandeln 12,4 23,3 6,1-6,6-1,1 6,9-4,0 6,5 5,6 20,8 11,7 1,5 Leksakshandeln -0,3 7,0 2,3 3,6-11,8 4,5 1,2 12,8-3,4 6,5 4,6 2,0 Källa: HUI/SCB:s Detaljhandelsindex, månadsstatistik. * = prognos HUI. 9

10 December är handlarnas favoritmånad December är årets försäljningsmässigt viktigaste månad för majoriteten av detaljhandelns branscher. Detta gäller i synnerhet för många av sällanköpsvaruhandelns branscher. För trots all julmust, skinka och sill som konsumeras är december främst sällanköpsvaruhandelns månad. Få julfirare förvånas över att man finner hårda paket från elektronikhandeln och bokhandeln eller mjuka paket från klädhandeln och sporthandeln under granen. Under 2010 hade sällanköpsvaruhandeln 11,1 procent av sin årsförsäljning i december medan motsvarande siffra för dagligvaruhandeln var 9,7 procent. För handeln totalt landade december-andelen på 10,5 procent. Decemberförsäljningen är viktigast för leksakshandeln, som hade mer än en fjärdedel av sin årsförsäljning i december Därefter följer guldsmedshandeln, bokhandeln och elektronikhandeln. För fem av branscherna, färghandeln, optikhandeln, skohandeln, möbelhandeln samt järn- och bygghandeln, var det däremot andra månader som hade högre försäljningsandelar. Dessa branscher är antingen av den karaktären att konsumtionsmönstret tenderar att vara mer säsongsbetonat eller slumpartat fördelat över året. 10

11 Tabell 5 Försäljningen i olika branscher år 2010 fördelat på årets månader, procent jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total detaljhandel 7,2 6,7 8,0 8,0 8,5 8,8 8,8 8,5 8,2 8,5 8,4 10,5 Dagligvaruhandel 7,6 7,3 8,4 8,1 8,4 8,9 9,2 8,5 7,8 8,2 8,0 9,7 Sällanköpsvaruhandel 6,8 6,3 7,7 7,9 8,6 8,7 8,4 8,5 8,6 8,8 8,7 11,1 Klädhandeln 6,3 5,6 7,4 7,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,1 9,7 8,5 11,4 Skohandeln 5,4 4,5 6,5 7,8 9,1 8,2 8,0 8,2 10,4 11,1 10,5 10,1 Möbelhandeln 7,7 6,6 8,2 7,8 8,1 7,5 8,6 8,8 8,6 9,5 9,5 9,1 Elektronikhandeln 7,3 6,5 7,3 6,8 7,0 7,9 8,0 8,5 8,8 8,7 8,7 14,6 Järn- och bygghandeln 5,8 5,7 6,7 8,4 9,9 9,8 9,8 8,9 8,9 9,1 8,9 8,2 Färghandeln 4,9 5,9 7,6 8,1 10,0 10,7 11,0 9,7 8,8 8,1 8,1 6,9 Bokhandeln 8,1 8,2 8,2 6,5 6,6 7,1 7,0 8,6 8,4 7,9 8,2 15,4 Optikhandeln 6,8 7,6 9,1 8,8 8,4 8,4 7,9 8,0 8,7 9,3 8,7 8,2 Guldsmedshandeln 6,0 6,1 6,9 7,2 9,5 10,5 8,0 8,0 7,0 6,9 7,7 16,2 Sport- och fritidshandeln Leksakshandeln 7,1 6,0 8,0 9,2 8,2 7,9 8,9 8,8 8,1 8,3 7,9 11,7 5,2 5,3 6,5 6,1 6,4 7,0 7,6 6,6 6,3 7,9 9,9 25,3 11

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

Rapport 2014:3. Konsument i butik så shoppar vi loss. Magnus Söderlund, redaktör

Rapport 2014:3. Konsument i butik så shoppar vi loss. Magnus Söderlund, redaktör Rapport 2014:3 Konsument i butik så shoppar vi loss Magnus Söderlund, redaktör 2014:3 Konsument i butik så shoppar vi loss Konsumentverket 2014 Redaktör: Magnus Söderlund Seminariesamordnare: Vilhelm Nordenanckar

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer