Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal"

Transkript

1 Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd (FyrNa) Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Ann-Christine Karlsson Anne-Louise Sorbring FoU Fyrbodal 2010:01

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Metod och enkätinnehåll... 4 Resultat... 4 Organisation... 5 Samverkan...6 Verksamhet... 6 Samordning Fyrbodal... 8 Diskussion... 9 Framtida utmaningar... 9 Bilagor: Bilaga 1: Följebrev till enkät FyrNa 10 Bilaga 2: Enkät till samtliga kommuner i Fyrbofal gällande anhörigstöd 11

3 Inledning Bakgrund Syfte Mål Inledning Bakgrund FyrNA, (Fyrbodals nätverk för anhörigstöd) ett nätverk bildat av representanter som på en strategisk- /samordnandenivå arbetar med anhörigstöd i Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edets kommun, på uppdrag av social/omsorgsnämnderna i området. Visionen för arbetet i FyrNA är att FyrNA skall utgöra en plattform för gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information, förhållningssätt och innehåll. Målet är att stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga. Syftet med FyrNA arbetades fram och stod klart i mars 2010 med innehållet att bland annat lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor kring stöd till anhöriga i enlighet med socialtjänstlagen 5 kap. 10. Dessutom skall FyrNA vara en plattform för samverkansformer, kunskapsutveckling och erfarenhets-utbyte. Utifrån styrdokumentets vision och syften beslutades vilka aktiviteter som FyrNA ska prioritera under tiden Ett processchema presenterades och antogs vid mötet 2 mars De fyra delarna är: - Kartläggning Hur ser stödet ut i dag? Våren Utvärdering Gör vi rätt saker? Vad efterfrågas? Hösten Utredning kring gemensamma riktlinjer Vad säger lagen? Evidensbaserad erfarenhet. Våren Tydliggörande av uppdraget Hur jobbar vi gemensamt. Hösten 2011/våren 2012 Första delen är att göra en kartläggning av hur stödet ser ut i kommunerna idag. Utifrån detta kan vi vidareutveckla anhörigstödets olika former genom samordning och erfarenhetsutbyte. På detta sätt kan vi få en förbättring av stödet till individen men även en ekonomisk vinst i anhörigstödet. Denna rapport är resultatet av kartläggningen. Syfte Syftet med kartläggning är att som första steg skapa en grund för den fortsatta framtida utvecklingen av anhörigstödet både på en gemensam och på en lokal nivå i Fyrbodals-kommunerna. Mål Målet är att presentera ett underlag som kan ligga till grund för en diskussion om framtida samverkan kring verksamhetsutveckling samt olika aktiviteter såsom marknadsföring, information, utbildning och idéutbyte. 3

4 Metod och enkätinnehåll Metod och enkätinnehåll Kartläggningen har gjorts som en skriftlig enkätundersökning. Enkätens utformning och frågeställningar har varit ute på remiss hos deltagarna i FyrNa innan den skickades ut till kommunerna. Utskick av enkäten gick till Socialförvaltningens registrator i samtliga Fyrbodals kommuner samt till Lilla Edets kommun, för vidare befordran till berörd tjänsteman. En kopia gick dessutom för kännedom till socialcheferna. Svarstiden löpte mellan 20 april 11 maj Enkäten innehåller 4 olika delar med inriktning: Organisation Samverkan Verksamhet Samordning Fyrbodal Svar har inkommit från nästan alla (14 av 15) kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Bortfallet på en kommun är orsakat av ett missförstånd mellan deras handläggare. De som svarat på frågorna i de olika kommunerna är biträdande omsorgschef, enhetschef, verksamhetschef, områdeschef, anhörigsamordnare, anhörigkonsulent, anhörig- och frivilligsamordnare, anhörigstödjare och förvaltningschef. Av svaren att döma har vissa frågor kunnat tolkas på olika vis, vilket påverkar svaren och därmed resultatet I kommunerna är anhörigstödet organiserat i olika förvaltningar och avdelningar som inte helt går att jämföra med varandra. Även detta försvårar en jämförelse mellan kommunerna. Kartläggningen kan ses både som en kartläggning av vad som finns i dagsläget och en idébank för kommande utveckling. 4

5 Resultat Organisation Resultat Vi redovisar här resultaten i de fyra teman som ingick i enkäten. Organisationen Styrdokument Av de kartlagda kommunerna har fyra kommuner styrdokument och/eller planer som sträcker sig t. o m eller längre. I dessa dokument återfinns mål, riktlinjer och resurser för ett utvecklingsarbete som riktar sig till anhörigstödet i kommunen. Ytterligare fyra kommuner redovisar styrdokument och planer som dock inte är aktuella därför att planerna passerat slutdatum eller att styrningen formulerats långt före socialtjänstlagens nya lagkrav (SoL 5 kap 10 ) vad det gäller anhörigstöd. Två kommuner uppger sig ha styrdokument men har inte redovisat dessa för utredningen. I det ena fallet har rutiner utarbetats men inte beslutats i nämnden. De fyra övriga kommunerna uppger sig inte i dagsläget ha några skrivna riktlinjer eller planer för anhörigstöd. Ansvar Ansvaret för anhörigstöd är placerat på olika ställen inom de kartlagda kommunerna. I kommunerna är anhörigstödet organiserat i olika förvaltningar och avdelningar som inte helt går att jämföra med varandra. Som exempel kan nämnas kommunledningskontor, vård- och omsorgsförvaltning, centralt i en stabsfunktion eller assistans- och rehabiliteringsavdelning. Personal Den direkta resursen för samordning av anhörigstödsarbetet anges för de flesta ligga mellan ½-1 årsarbetare per kommun oavsett antal invånare. Vissa kommuner har i sin redovisning tagit med resurserna för aktiviteter såsom dagverksamhet och annat. Detta gör det svårt att tolka hur mycket resurser som går till direkt och övergripande samordning. Lokaler Lokaler för verksamheten har lösts på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och organisation. I huvudsak disponerar anhörigverksamheten allmänna utrymmen och möteslokaler eller i samverkan med frivilligverksamheten. Några av kommunerna har egna lokaler för anhörigverksamheten. Ekonomi I de flesta kommunerna delas kostnaderna för anhörigsamordnaren mellan kommunens egen budget och de statliga stimulansmedlen. I fyra av kommunerna är tjänsten helt finansierad av stimulansmedel. Lokaler och biståndsinsatser finansieras av kommunen. 5

6 Samverkan Verksamhet Samverkan Anhörigstödets personal samarbetar överlag med organisationer som Röda Korset, Lions Club, religiösa samfund och pensionärsföreningar. Hälften av kommunerna uppger dessutom att man samverkar med olika handikapporganisationer. Samverkan med frivilligföreningar/centraler är också vanligt där sådana finns. Samarbete med invandrarföreningar och anhörigföreningar är däremot mycket ovanligt. Detta beror troligtvis på att dessa föreningar saknas. Samverkan med kommunens olika verksamheter är vanlig. Kartläggningen visar på många exempel och möjligheter till samverkan mellan olika avdelningar och förvaltningar. Nio av de 14 kartlagda kommunerna samarbetar med primärvården/vårdcentraler. I huvudsak är det demens- eller äldresjuksköterska och kurator. Samverkan sker också kring information. Två av kommunerna uppger att de samarbetar med slutenvården/sjukhusen genom t ex affischering och minnesmottagning. Verksamhet Information Samtliga kommuner arbetar aktivt med information till anhörigvårdare. Detta sker genom skriftlig information via kommunens hemsida, annonsering i pressen, informationsbroschyrer på offentliga lokaler såsom vårdcentraler, sjukhus, tandläkare, bibliotek och apotek samt genom personliga utskick till kända anhörig-vårdare. Andra former för information är vandringsutställning och informationsmöten för anhörigvårdare samt information på vårdutbildningar. En bredare information till allmänheten är utskick till alla hushåll genom direktreklam och tidningsartiklar i lokalmedia. Målgrupper Kommunernas anhörigstöd är i huvudsak riktat mot de äldre men i flera av kommunerna finns anhörigstöd som också är riktat till andra målgrupper än äldre. Det varierar dock vilka man vänder sig till och vem som gör insatserna. Några av kommunerna anger att de vänder sitt anhörigstöd till bland annat anhörigstödjare inom handikapp- och individ och familjeomsorgens brukare. Avlösning Olika former av avlösning för anhörigvårdare finns idag genom dagverksamhet, växelvårdsplatser och avlösning i hemmet i alla kommunerna. I en kommun saknas dock stöd för avlösning i hemmet. Utbildning Utbildning till anhöriga är omfattande i tolv av fjorton kommuner. Bland de mest återkommande ämnena är kunskap om demens, läkemedel och stroke. Tätt följt av förflyttningsteknik, kost, hjärt- och lungräddning, vidare nämns ämnen som bemötande, smärta, hjälpmedel, kommunkunskap, sorgearbete, hälsa och friskvård, juridik i vardagen, biståndshandläggning och tandvård. 6

7 Verksamhet Aktiviteter Ett väl utbrett stöd är anhöriggrupper/cirklar som anordnas och bedrivs i stort sett i samtliga kommuner. Stöd till aktiviteter som rekreation, Må bra-aktiviteter eller anhörigträffar i ordinärt och särskilt boende i någon form ges i två tredjedel av kommunerna. I mindre omfattning förekommer stöd till anhörigcentraler/träffpunkter/frivilligcentraler för anhörigstödjare. En annan stödform som framkom var enskilda träffar inom ordinärt boende, anhörigvårdarkort, anhöriglarm. Brukarmedverkan Att fånga upp anhörigas behov och önskemål om vilka insatser och stöd de önskar görs oftast i den direkta kontakten med anhöriga. Dels vid enskilda samtal, hembesök, upprättandet av stödplaner eller olika former av skriftliga enkäter. I flera av svaren har också uppgetts att behov och önskemål kommer till kännedom i olika anhörig- och fokusgrupper eller vid sammankomster i form av möten/informationsträffar, i pensionärsgrupper eller kommunala pensionärs-/handikappråd. Någon kommun har även en frågeställning på hemsidan, riktad till anhöriga, som kan besvaras direkt på hemsidan. 7

8 Samordning Fyrbodal Dokumentation Samordning Fyrbodal I kommunerna finns en diger önskelista av vilka frågor som kan och bör samordnas inom Fyrbodal, sammanfattningsvis kan svaren i stort sett delas upp i fyra grupper: Gemensamt informationsmaterial och kampanjer till länssjukvården/regionen och andra vårdgivare Fortbildning, utbildning, forskning, erfarenhetsutbyte, studiebesök Tydliggöra och synliggöra anhörigstödet, driva gemensamma frågor, utvecklingsfrågor Rutiner och riktlinjer. Dessutom finns önskemål om samordning kring grupper som berör anhöriga med få deltagare i varje kommun. Åsikterna om vilka de viktigaste frågorna att satsa på i framtiden skiljde sig en del från kommun till kommun. Varje kommun är unik i sin utveckling av anhörigstöd och samtliga kommuner har angett ett flertal viktiga frågor och aktiviteter de vill satsa på i framtiden. Svaren blev naturligtvis beroende på hur det ser ut i dagsläge i varje kommun. Flera ansåg att gemensamt material, information, marknadsförning och samverkan med läns sjukvård och andra vårdgivare var viktigt i framtiden och även hur, och att, nå nya anhöriga på ett så tidigt stadium som möjligt. Därtill kommer också från flera kommuner, vikten av ett individuellt anpassat stöd med så stora variabler som möjligt. Fånga behoven, satsa på rätt stöd och nå ut till målgrupper utanför äldreomsorgen. Öka tillgängligheten och hitta broar mellan människor. Arbeta förebyggande fysiskt och psykiskt, satsa på frivilligverksamhet och träffpunkter ansåg några vara viktigast framöver i tiden. Utbildning och information i olika former till både anhöriga, personal och frivilliga finns även med, likaså samver kan mellan kommunerna när det gäller olika målgrupper för att få ett stötte utbud av aktiviteter och insatser. Dessutom finns organisationsformer och finansiering med bland svaren från någon kommun. Dokumentation Dokumentation av verksamheten görs både genom statistik och årsberättelse. I flertalet kommuner användes båda varianterna, medan några kommuner inte dokumenterade på något vis. Annat sätt att dokumentera är genom; bokslut, slutrapport stimulansmedel och minnesanteckningar. 8

9 Diskussion Framtida utmaningar Diskussion Det gavs många tillfällen för aha- upplevelser och inspiration under arbetet med rapporten och många av oss anhörigstödsamordnare kan säkert se igenkännande på svaren. Vi ser kartläggningen som en idé och inspirationskälla inför FyrNAs fortsatta utvecklingsarbete. Vid sammanställningen av enkätsvaren kunde vi se att vissa frågeställningar blev tolkade på olika sätt. Alla insatser och allt anhörigstödarbete som görs i kommunerna har inte passat in i enkätens svarsutformning. Detta gör att sammanställningen på vissa punkter kan vara lite missvisande. På den generella frågan om man samverkar med frivilligorganisationer svarar nästan samtliga kommuner ja. Detta är förbryllande då endast ett fåtal kommuner uppgivit att de samverkar med andra kring det stöd/insatser/aktiviteter/avlösning/utbildning som erbjuds anhörigvårdarna. Vad är det anhörigstödet och frivilligföreningarna samverkar kring? Det framkommer inte i enkätsvaren. Framtida utmaningar Strategier. Handlingsplaner, riktlinjer och policys för det kommunala anhörigstödsarbetet. De kommuner som använder sig av stödplaner, policys, riktlinjer och enkäter hoppas vi delar med sig av dessa. De kan vara gångbara även i andra kommuner. Se över finansieringen. För utveckling av anhörigstödets verksamhet har nästan samtliga kommuner statliga stimulansmedel. Från och med 2011 kommer dessa att ingå i det statliga kommunbidraget, vilket gör att pengarna inte är öronmärkta just för anhörigstödet, detta ger en viss oro för framtiden även med befintlig lag. Hur skall vi förbereda oss för att säkra så att stödmedlen även i fortsättningen når vår målgrupp? Vidga målgruppen för anhörigstöd. Idag finns viss utveckling och samverkan med andra kommunala verksamheter för anhöriginsatser till andra målgrupper än äldre. För att i framtiden klara verksamheten för dessa målgrupper krävs troligtvis vidgad organisation, förändrad organisering av anhörigstödet i kommunerna. Ökad samverkan. Kartläggningen visar tydligt att samverkan kommun- slutenvården är bristfällig. För att utveckla anhörigstödet och hitta anhöriga på ett tidigt stadium krävs större samarbete med slutenvården. Information. En stor arbetsuppgift för FyrNa, är att i framtiden förbättra och utveckla ett bra arbetssätt för informationsutbyte med alla berörda parter. 9

10 Följebrev till enkät FyrNa Hur ser Anhörigstödet ut i Er Kommun? FyrNa (Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd), är ett nystartat nätverk som består av representanter från Fyrbodals alla kommuner, samt Lilla Edet. Syftet med enkäten är att göra en kartläggning av anhörigstödet i Fyrbodalskommunerna och med kartläggningens som grund planera det framtida både gemensamma och lokala anhörigstödsarbetet. Målet med FyrNas arbete är att i framtiden kunna samverka kring verksamhetsutveckling samt olika aktiviteter såsom marknadsföring, information, utbildning och idéutbyte. Första steget i nätverkets gemensamma arbete är kartläggningen. Resultatet av ett gemensamt arbete innebär att vi blir bättre på att nå anhöriga i ett tidigare skede som förutom en förhöjd kvalitet även resulterar i både ekonomiska och tidsbesparande åtgärder för kommunen. Denna enkät skickas till Socialförvaltningens Registrator för vidarebefordran till berörd tjänsteman samt för kännedom till förvaltningschefen. Vi ber att ni besvarar frågorna i enkäten senast den 11 maj 2010 Svaren skickas till Orust Kommun Anne-Louise Sorbring Ängsviken HENÅN Med vänliga hälsningar Anne-Louise Sorbring, anhörigsamordnare, Orust, tfn Ann-Christine Karlsson, anhörigsamordnare, Vänersborg, tfn På uppdrag av FyrNa 10

11 Enkät till samtliga kommuner i Fyrbodal gällande Anhörigstöd Kommun Namn och titel på den som besvarar frågorna Organisationen 1. Finns kommunala riktlinjer/policy/mål/handlingsplan för anhörigstöd i er kommun? Ja Bifoga vänligen dessa med enkätsvaren Nej 2. Var organisatoriskt ligger kommunens ansvar för Anhörigstödsfrågor? 3. Vilka resurser har kommunen avsatt Personal: Antal Tjänstgöringsgrad Lokaler: Finansiering: Samlingslokaler Kommunens egna finansiering Stimulansmedel Övrigt: 11

12 Samverkan 4. Samarbetar kommunen kring anhörigstöd med frivilliga/föreningar/organisationer? Röda Korset Religiösa samfund Pensionärsorganisationer Anhörigföreningar Handikapporganisationer Invandrarföreningar Annan Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka 5. Samarbetar kommunen med landstinget kring Anhörigstöd? Verksamhet Primärvården/Vårdcentraler Slutenvården/Sjukhusen Ja Nej 6. Informerar ni om verksamhetens Anhörigstöd? Om ja, på vilket vis? Hemsidan Annonsering i pressen Informationsmöten Personliga utskick Ja Nej 12

13 Vårdcentraler Sjukhus Föreningar Offentliga lokaler Annat sätt 7. Är anhörigstödarbetet riktat till speciella målgrupper? I så fall vilka? 8. Vilka stöd/insatser/aktiviteter erbjuds anhöriga? Avlösning i hemmet Avlösning i dagverksamhet Avlösning på växelvårdsplats Enskilda samtal Anhöriggrupp/cirkel Ja Ja nej kommunal i samverkan Utbildning till anhöriga om ja, ange ämnen Anhörigcentral/träffpunkt för anhöriga Frivilligcentral Rekreation, må-bra aktiviteter 13

14 Anhörigträffar särskilt boende Anhörigträffar ordinärt boende Annan stödform 9. Arbetar ni aktivt för att nå anhöriga? Ja Nej Om ja, i så fall hur? 10. Hur tar ni reda på anhörigas behov och önskemål? Samordning Fyrbodal 11. Vad eller vilka frågor kring anhörigstöd anser Ni bör och kan samordnas på Fyrbodalsnivå? 14

15 12. Vad är viktigast att satsa på i Anhörigstöd? 13 Dokumenteras verksamheten? Statestik Årsberättelse Annat 15

16 FoU Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund Tfn:

Anhörigstöd i Skåne län

Anhörigstöd i Skåne län Anhörigstöd i Skåne län Utvecklingsläget 2007 Sociala frågor Annalena Holmgren Titel: Utgiven av: Författare: Anhörigstöd i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne Län Annalena Holmgren Jakob Almerud/ Studentkraft

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Anhörigcenters första år

Anhörigcenters första år Äldreomsorgskontoret Anhörigcenters första år Uppföljning Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK Innehåll 1. Inledning...2 2. Bakgrund...2 2.1 Anhörigstöd i Socialtjänstlagen...2 2.2

Läs mer

Sammanfattning Tema A 2:3

Sammanfattning Tema A 2:3 Sammanfattning Tema A 2:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Socialdepartementet skriver i promemorian om det nya lagförslaget

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Information om anhörigstöd 2010

Information om anhörigstöd 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING ANMÄLNINGSÄRENDE SID 1 (5) 2010-11-22 Handläggare: Kerstin Larsson, Ninnie Jonsson och Siv Lundgren Telefon: 08-508

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Anhörigstöd i Skåne län

Anhörigstöd i Skåne län Anhörigstöd i Skåne län Utvecklingsläget 2008 Sociala frågor Augusti 2009 Titel: Utgiven av: Författare: Anhörigstöd i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Annalena Holmgren och Helèn Andersson Beställningsadress:

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar

Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Birgitha Olsson 2010-09-14 Närsjukvårdsgruppens Dalsland möte 2010-09-09 - minnesanteckningar Plats: Konferensrum Socialkontor, Melleruds kommun Närvarande: Kommun Stina Leander Marianne Jadehill Carina

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

fokus på anhöriga nr 16 mars 2010

fokus på anhöriga nr 16 mars 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 16 mars 2010 Samverkan mellan kommuner och landsting för att nå anhöriga tidigt Det är viktigt att nå anhöriga tidigt. Här har landstingens hälso- och sjukvård en central

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett

Läs mer

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson

Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Välfärdsberedningen Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2017-02-16 Tid: Torsdagen den 16 februari, 2017, kl. 9.00 15.00 Plats: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Närvarande: Erica Parkås

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2006

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2006 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Anhörigstöd i Östergötland

Anhörigstöd i Östergötland Anhörigstöd i Östergötland Lägesrapport 2006 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-7295-2007 FÖRORD Stödet till anhöriga som hjälper och vårdar en närstående har uppmärksammats särskilt sedan slutet av 1990-talet.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län

Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Tillsyn av landstingen och kommunerna i Hallands län och Västra Götalands län Redovisning av kartläggning av överenskommelser om samarbete och individuella planer för personer med missbruk eller beroende

Läs mer

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten 2008 - Föräldrastöd och livskunskap är en vinst för barnen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsokällan en verksamhet med barn och ungdomars hälsa

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Sammanställning träff 4

Sammanställning träff 4 Sammanställning träff 4 Bakgrund Syftet med frågorna till den fjärde träffen var att med utgångspunkt från tidigare diskussioner i nätverken om individuellt anpassat stöd till anhöriga, diskutera vilka

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av anhörigstöd

Handlingsplan för utveckling av anhörigstöd Handlingsplan för utveckling av anhörigstöd 2016 2018 Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se 1 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Kommunens

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport 2009:05. Stöd till anhöriga

Rapport 2009:05. Stöd till anhöriga Rapport 2009:05 Stöd till anhöriga Kartläggning av projekt startade med statliga stimulansbidrag i Stockholms län 2005-2007 Foto omslag: Christina Fagergren / Länsstyrelsen Tryckeri: US AB Utgivningsår:

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd

Kommunernas anhörigstöd Kommunernas anhörigstöd Hur har de statliga stimulansbidragen använts i Västra Götalands län? Theresa Larsen Bo-Josef Eriksson Britt Johansson LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Mars 2009 FoU i Väst/GR Första

Läs mer

Granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet

Granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-08-23 Socialförvaltningen 1 (8) Diarienr. 0092/11-013 Granskning av Hästskons stöd- och boendeenhet Beslut 1. En översyn av klientombudens verksamhet pågår på uppdrag

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas

Dokumentation inom äldreomsorgen redovisning av strategi för hur bristerna i dokumentation ska åtgärdas ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-30 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer