Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal"

Transkript

1 Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd (FyrNa) Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Ann-Christine Karlsson Anne-Louise Sorbring FoU Fyrbodal 2010:01

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Metod och enkätinnehåll... 4 Resultat... 4 Organisation... 5 Samverkan...6 Verksamhet... 6 Samordning Fyrbodal... 8 Diskussion... 9 Framtida utmaningar... 9 Bilagor: Bilaga 1: Följebrev till enkät FyrNa 10 Bilaga 2: Enkät till samtliga kommuner i Fyrbofal gällande anhörigstöd 11

3 Inledning Bakgrund Syfte Mål Inledning Bakgrund FyrNA, (Fyrbodals nätverk för anhörigstöd) ett nätverk bildat av representanter som på en strategisk- /samordnandenivå arbetar med anhörigstöd i Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edets kommun, på uppdrag av social/omsorgsnämnderna i området. Visionen för arbetet i FyrNA är att FyrNA skall utgöra en plattform för gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information, förhållningssätt och innehåll. Målet är att stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga. Syftet med FyrNA arbetades fram och stod klart i mars 2010 med innehållet att bland annat lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor kring stöd till anhöriga i enlighet med socialtjänstlagen 5 kap. 10. Dessutom skall FyrNA vara en plattform för samverkansformer, kunskapsutveckling och erfarenhets-utbyte. Utifrån styrdokumentets vision och syften beslutades vilka aktiviteter som FyrNA ska prioritera under tiden Ett processchema presenterades och antogs vid mötet 2 mars De fyra delarna är: - Kartläggning Hur ser stödet ut i dag? Våren Utvärdering Gör vi rätt saker? Vad efterfrågas? Hösten Utredning kring gemensamma riktlinjer Vad säger lagen? Evidensbaserad erfarenhet. Våren Tydliggörande av uppdraget Hur jobbar vi gemensamt. Hösten 2011/våren 2012 Första delen är att göra en kartläggning av hur stödet ser ut i kommunerna idag. Utifrån detta kan vi vidareutveckla anhörigstödets olika former genom samordning och erfarenhetsutbyte. På detta sätt kan vi få en förbättring av stödet till individen men även en ekonomisk vinst i anhörigstödet. Denna rapport är resultatet av kartläggningen. Syfte Syftet med kartläggning är att som första steg skapa en grund för den fortsatta framtida utvecklingen av anhörigstödet både på en gemensam och på en lokal nivå i Fyrbodals-kommunerna. Mål Målet är att presentera ett underlag som kan ligga till grund för en diskussion om framtida samverkan kring verksamhetsutveckling samt olika aktiviteter såsom marknadsföring, information, utbildning och idéutbyte. 3

4 Metod och enkätinnehåll Metod och enkätinnehåll Kartläggningen har gjorts som en skriftlig enkätundersökning. Enkätens utformning och frågeställningar har varit ute på remiss hos deltagarna i FyrNa innan den skickades ut till kommunerna. Utskick av enkäten gick till Socialförvaltningens registrator i samtliga Fyrbodals kommuner samt till Lilla Edets kommun, för vidare befordran till berörd tjänsteman. En kopia gick dessutom för kännedom till socialcheferna. Svarstiden löpte mellan 20 april 11 maj Enkäten innehåller 4 olika delar med inriktning: Organisation Samverkan Verksamhet Samordning Fyrbodal Svar har inkommit från nästan alla (14 av 15) kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Bortfallet på en kommun är orsakat av ett missförstånd mellan deras handläggare. De som svarat på frågorna i de olika kommunerna är biträdande omsorgschef, enhetschef, verksamhetschef, områdeschef, anhörigsamordnare, anhörigkonsulent, anhörig- och frivilligsamordnare, anhörigstödjare och förvaltningschef. Av svaren att döma har vissa frågor kunnat tolkas på olika vis, vilket påverkar svaren och därmed resultatet I kommunerna är anhörigstödet organiserat i olika förvaltningar och avdelningar som inte helt går att jämföra med varandra. Även detta försvårar en jämförelse mellan kommunerna. Kartläggningen kan ses både som en kartläggning av vad som finns i dagsläget och en idébank för kommande utveckling. 4

5 Resultat Organisation Resultat Vi redovisar här resultaten i de fyra teman som ingick i enkäten. Organisationen Styrdokument Av de kartlagda kommunerna har fyra kommuner styrdokument och/eller planer som sträcker sig t. o m eller längre. I dessa dokument återfinns mål, riktlinjer och resurser för ett utvecklingsarbete som riktar sig till anhörigstödet i kommunen. Ytterligare fyra kommuner redovisar styrdokument och planer som dock inte är aktuella därför att planerna passerat slutdatum eller att styrningen formulerats långt före socialtjänstlagens nya lagkrav (SoL 5 kap 10 ) vad det gäller anhörigstöd. Två kommuner uppger sig ha styrdokument men har inte redovisat dessa för utredningen. I det ena fallet har rutiner utarbetats men inte beslutats i nämnden. De fyra övriga kommunerna uppger sig inte i dagsläget ha några skrivna riktlinjer eller planer för anhörigstöd. Ansvar Ansvaret för anhörigstöd är placerat på olika ställen inom de kartlagda kommunerna. I kommunerna är anhörigstödet organiserat i olika förvaltningar och avdelningar som inte helt går att jämföra med varandra. Som exempel kan nämnas kommunledningskontor, vård- och omsorgsförvaltning, centralt i en stabsfunktion eller assistans- och rehabiliteringsavdelning. Personal Den direkta resursen för samordning av anhörigstödsarbetet anges för de flesta ligga mellan ½-1 årsarbetare per kommun oavsett antal invånare. Vissa kommuner har i sin redovisning tagit med resurserna för aktiviteter såsom dagverksamhet och annat. Detta gör det svårt att tolka hur mycket resurser som går till direkt och övergripande samordning. Lokaler Lokaler för verksamheten har lösts på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och organisation. I huvudsak disponerar anhörigverksamheten allmänna utrymmen och möteslokaler eller i samverkan med frivilligverksamheten. Några av kommunerna har egna lokaler för anhörigverksamheten. Ekonomi I de flesta kommunerna delas kostnaderna för anhörigsamordnaren mellan kommunens egen budget och de statliga stimulansmedlen. I fyra av kommunerna är tjänsten helt finansierad av stimulansmedel. Lokaler och biståndsinsatser finansieras av kommunen. 5

6 Samverkan Verksamhet Samverkan Anhörigstödets personal samarbetar överlag med organisationer som Röda Korset, Lions Club, religiösa samfund och pensionärsföreningar. Hälften av kommunerna uppger dessutom att man samverkar med olika handikapporganisationer. Samverkan med frivilligföreningar/centraler är också vanligt där sådana finns. Samarbete med invandrarföreningar och anhörigföreningar är däremot mycket ovanligt. Detta beror troligtvis på att dessa föreningar saknas. Samverkan med kommunens olika verksamheter är vanlig. Kartläggningen visar på många exempel och möjligheter till samverkan mellan olika avdelningar och förvaltningar. Nio av de 14 kartlagda kommunerna samarbetar med primärvården/vårdcentraler. I huvudsak är det demens- eller äldresjuksköterska och kurator. Samverkan sker också kring information. Två av kommunerna uppger att de samarbetar med slutenvården/sjukhusen genom t ex affischering och minnesmottagning. Verksamhet Information Samtliga kommuner arbetar aktivt med information till anhörigvårdare. Detta sker genom skriftlig information via kommunens hemsida, annonsering i pressen, informationsbroschyrer på offentliga lokaler såsom vårdcentraler, sjukhus, tandläkare, bibliotek och apotek samt genom personliga utskick till kända anhörig-vårdare. Andra former för information är vandringsutställning och informationsmöten för anhörigvårdare samt information på vårdutbildningar. En bredare information till allmänheten är utskick till alla hushåll genom direktreklam och tidningsartiklar i lokalmedia. Målgrupper Kommunernas anhörigstöd är i huvudsak riktat mot de äldre men i flera av kommunerna finns anhörigstöd som också är riktat till andra målgrupper än äldre. Det varierar dock vilka man vänder sig till och vem som gör insatserna. Några av kommunerna anger att de vänder sitt anhörigstöd till bland annat anhörigstödjare inom handikapp- och individ och familjeomsorgens brukare. Avlösning Olika former av avlösning för anhörigvårdare finns idag genom dagverksamhet, växelvårdsplatser och avlösning i hemmet i alla kommunerna. I en kommun saknas dock stöd för avlösning i hemmet. Utbildning Utbildning till anhöriga är omfattande i tolv av fjorton kommuner. Bland de mest återkommande ämnena är kunskap om demens, läkemedel och stroke. Tätt följt av förflyttningsteknik, kost, hjärt- och lungräddning, vidare nämns ämnen som bemötande, smärta, hjälpmedel, kommunkunskap, sorgearbete, hälsa och friskvård, juridik i vardagen, biståndshandläggning och tandvård. 6

7 Verksamhet Aktiviteter Ett väl utbrett stöd är anhöriggrupper/cirklar som anordnas och bedrivs i stort sett i samtliga kommuner. Stöd till aktiviteter som rekreation, Må bra-aktiviteter eller anhörigträffar i ordinärt och särskilt boende i någon form ges i två tredjedel av kommunerna. I mindre omfattning förekommer stöd till anhörigcentraler/träffpunkter/frivilligcentraler för anhörigstödjare. En annan stödform som framkom var enskilda träffar inom ordinärt boende, anhörigvårdarkort, anhöriglarm. Brukarmedverkan Att fånga upp anhörigas behov och önskemål om vilka insatser och stöd de önskar görs oftast i den direkta kontakten med anhöriga. Dels vid enskilda samtal, hembesök, upprättandet av stödplaner eller olika former av skriftliga enkäter. I flera av svaren har också uppgetts att behov och önskemål kommer till kännedom i olika anhörig- och fokusgrupper eller vid sammankomster i form av möten/informationsträffar, i pensionärsgrupper eller kommunala pensionärs-/handikappråd. Någon kommun har även en frågeställning på hemsidan, riktad till anhöriga, som kan besvaras direkt på hemsidan. 7

8 Samordning Fyrbodal Dokumentation Samordning Fyrbodal I kommunerna finns en diger önskelista av vilka frågor som kan och bör samordnas inom Fyrbodal, sammanfattningsvis kan svaren i stort sett delas upp i fyra grupper: Gemensamt informationsmaterial och kampanjer till länssjukvården/regionen och andra vårdgivare Fortbildning, utbildning, forskning, erfarenhetsutbyte, studiebesök Tydliggöra och synliggöra anhörigstödet, driva gemensamma frågor, utvecklingsfrågor Rutiner och riktlinjer. Dessutom finns önskemål om samordning kring grupper som berör anhöriga med få deltagare i varje kommun. Åsikterna om vilka de viktigaste frågorna att satsa på i framtiden skiljde sig en del från kommun till kommun. Varje kommun är unik i sin utveckling av anhörigstöd och samtliga kommuner har angett ett flertal viktiga frågor och aktiviteter de vill satsa på i framtiden. Svaren blev naturligtvis beroende på hur det ser ut i dagsläge i varje kommun. Flera ansåg att gemensamt material, information, marknadsförning och samverkan med läns sjukvård och andra vårdgivare var viktigt i framtiden och även hur, och att, nå nya anhöriga på ett så tidigt stadium som möjligt. Därtill kommer också från flera kommuner, vikten av ett individuellt anpassat stöd med så stora variabler som möjligt. Fånga behoven, satsa på rätt stöd och nå ut till målgrupper utanför äldreomsorgen. Öka tillgängligheten och hitta broar mellan människor. Arbeta förebyggande fysiskt och psykiskt, satsa på frivilligverksamhet och träffpunkter ansåg några vara viktigast framöver i tiden. Utbildning och information i olika former till både anhöriga, personal och frivilliga finns även med, likaså samver kan mellan kommunerna när det gäller olika målgrupper för att få ett stötte utbud av aktiviteter och insatser. Dessutom finns organisationsformer och finansiering med bland svaren från någon kommun. Dokumentation Dokumentation av verksamheten görs både genom statistik och årsberättelse. I flertalet kommuner användes båda varianterna, medan några kommuner inte dokumenterade på något vis. Annat sätt att dokumentera är genom; bokslut, slutrapport stimulansmedel och minnesanteckningar. 8

9 Diskussion Framtida utmaningar Diskussion Det gavs många tillfällen för aha- upplevelser och inspiration under arbetet med rapporten och många av oss anhörigstödsamordnare kan säkert se igenkännande på svaren. Vi ser kartläggningen som en idé och inspirationskälla inför FyrNAs fortsatta utvecklingsarbete. Vid sammanställningen av enkätsvaren kunde vi se att vissa frågeställningar blev tolkade på olika sätt. Alla insatser och allt anhörigstödarbete som görs i kommunerna har inte passat in i enkätens svarsutformning. Detta gör att sammanställningen på vissa punkter kan vara lite missvisande. På den generella frågan om man samverkar med frivilligorganisationer svarar nästan samtliga kommuner ja. Detta är förbryllande då endast ett fåtal kommuner uppgivit att de samverkar med andra kring det stöd/insatser/aktiviteter/avlösning/utbildning som erbjuds anhörigvårdarna. Vad är det anhörigstödet och frivilligföreningarna samverkar kring? Det framkommer inte i enkätsvaren. Framtida utmaningar Strategier. Handlingsplaner, riktlinjer och policys för det kommunala anhörigstödsarbetet. De kommuner som använder sig av stödplaner, policys, riktlinjer och enkäter hoppas vi delar med sig av dessa. De kan vara gångbara även i andra kommuner. Se över finansieringen. För utveckling av anhörigstödets verksamhet har nästan samtliga kommuner statliga stimulansmedel. Från och med 2011 kommer dessa att ingå i det statliga kommunbidraget, vilket gör att pengarna inte är öronmärkta just för anhörigstödet, detta ger en viss oro för framtiden även med befintlig lag. Hur skall vi förbereda oss för att säkra så att stödmedlen även i fortsättningen når vår målgrupp? Vidga målgruppen för anhörigstöd. Idag finns viss utveckling och samverkan med andra kommunala verksamheter för anhöriginsatser till andra målgrupper än äldre. För att i framtiden klara verksamheten för dessa målgrupper krävs troligtvis vidgad organisation, förändrad organisering av anhörigstödet i kommunerna. Ökad samverkan. Kartläggningen visar tydligt att samverkan kommun- slutenvården är bristfällig. För att utveckla anhörigstödet och hitta anhöriga på ett tidigt stadium krävs större samarbete med slutenvården. Information. En stor arbetsuppgift för FyrNa, är att i framtiden förbättra och utveckla ett bra arbetssätt för informationsutbyte med alla berörda parter. 9

10 Följebrev till enkät FyrNa Hur ser Anhörigstödet ut i Er Kommun? FyrNa (Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd), är ett nystartat nätverk som består av representanter från Fyrbodals alla kommuner, samt Lilla Edet. Syftet med enkäten är att göra en kartläggning av anhörigstödet i Fyrbodalskommunerna och med kartläggningens som grund planera det framtida både gemensamma och lokala anhörigstödsarbetet. Målet med FyrNas arbete är att i framtiden kunna samverka kring verksamhetsutveckling samt olika aktiviteter såsom marknadsföring, information, utbildning och idéutbyte. Första steget i nätverkets gemensamma arbete är kartläggningen. Resultatet av ett gemensamt arbete innebär att vi blir bättre på att nå anhöriga i ett tidigare skede som förutom en förhöjd kvalitet även resulterar i både ekonomiska och tidsbesparande åtgärder för kommunen. Denna enkät skickas till Socialförvaltningens Registrator för vidarebefordran till berörd tjänsteman samt för kännedom till förvaltningschefen. Vi ber att ni besvarar frågorna i enkäten senast den 11 maj 2010 Svaren skickas till Orust Kommun Anne-Louise Sorbring Ängsviken HENÅN Med vänliga hälsningar Anne-Louise Sorbring, anhörigsamordnare, Orust, tfn Ann-Christine Karlsson, anhörigsamordnare, Vänersborg, tfn På uppdrag av FyrNa 10

11 Enkät till samtliga kommuner i Fyrbodal gällande Anhörigstöd Kommun Namn och titel på den som besvarar frågorna Organisationen 1. Finns kommunala riktlinjer/policy/mål/handlingsplan för anhörigstöd i er kommun? Ja Bifoga vänligen dessa med enkätsvaren Nej 2. Var organisatoriskt ligger kommunens ansvar för Anhörigstödsfrågor? 3. Vilka resurser har kommunen avsatt Personal: Antal Tjänstgöringsgrad Lokaler: Finansiering: Samlingslokaler Kommunens egna finansiering Stimulansmedel Övrigt: 11

12 Samverkan 4. Samarbetar kommunen kring anhörigstöd med frivilliga/föreningar/organisationer? Röda Korset Religiösa samfund Pensionärsorganisationer Anhörigföreningar Handikapporganisationer Invandrarföreningar Annan Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka 5. Samarbetar kommunen med landstinget kring Anhörigstöd? Verksamhet Primärvården/Vårdcentraler Slutenvården/Sjukhusen Ja Nej 6. Informerar ni om verksamhetens Anhörigstöd? Om ja, på vilket vis? Hemsidan Annonsering i pressen Informationsmöten Personliga utskick Ja Nej 12

13 Vårdcentraler Sjukhus Föreningar Offentliga lokaler Annat sätt 7. Är anhörigstödarbetet riktat till speciella målgrupper? I så fall vilka? 8. Vilka stöd/insatser/aktiviteter erbjuds anhöriga? Avlösning i hemmet Avlösning i dagverksamhet Avlösning på växelvårdsplats Enskilda samtal Anhöriggrupp/cirkel Ja Ja nej kommunal i samverkan Utbildning till anhöriga om ja, ange ämnen Anhörigcentral/träffpunkt för anhöriga Frivilligcentral Rekreation, må-bra aktiviteter 13

14 Anhörigträffar särskilt boende Anhörigträffar ordinärt boende Annan stödform 9. Arbetar ni aktivt för att nå anhöriga? Ja Nej Om ja, i så fall hur? 10. Hur tar ni reda på anhörigas behov och önskemål? Samordning Fyrbodal 11. Vad eller vilka frågor kring anhörigstöd anser Ni bör och kan samordnas på Fyrbodalsnivå? 14

15 12. Vad är viktigast att satsa på i Anhörigstöd? 13 Dokumenteras verksamheten? Statestik Årsberättelse Annat 15

16 FoU Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund Tfn:

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid

Fritid. Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Fritid Genusanalys av ekonomiska beslut och satsningar inom kultur och fritid Lite att göra vill flytta, negativ framtidssyn och mindre positiv livssyn Utbildning i genus och mångfald för fritidsledare

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (8) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (8) Tid: Kl 10.00 11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Ulla-Britt Lindbäck Reumatikerna Anita Karlsson, PRO Jan-Ove

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Utveckling av anhörigstöd i Södertälje Kommun PROJEKTPLAN -Anhörigstöd Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport till länsstyrelsen gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga 2006-2008

Slutrapport till länsstyrelsen gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga 2006-2008 SLUTRAPPORT 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Margareta Helgesson, anhörigkonsulent 704-15949-2009 Tfn 0150-575 95 Länsstyrelsen i Södermanlands

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer Fyra år med 1 ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer mars 2007 Varför skapades Hälsokällan? Från flera håll i Fyrbodals 15 kommuner (här inräknas

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Stöd till Anhöriga Delrapport 1

Stöd till Anhöriga Delrapport 1 Stöd till Anhöriga Delrapport 1 KARTLÄGGNING AV STÖD ET TILL ANHÖRIGA INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE I SKARA KOMMUN 2010-2011 FoU-MEDDEL ANDE 2012:1 SKARAB ORG S KO M MUNAL FÖRBUN D FoU Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Deltagare - Konferens 2013-03-21

Deltagare - Konferens 2013-03-21 Deltagare - Konferens 2013-03-21 Organisation Namn Titel/funktion Attention Uddevalla Anita Larsson Ordförande Attention Uddevalla Ann-Britt Olofsson Styrelseledamot Attention Uddevalla Ingalill de Bruin

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Riktlinjer för färdtjänst 2 1. Inledning Dalslandskommunerna (Bengtsfors,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående

Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående U T V Ä R D E R I N G S R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:1 Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och hjälper en närstående Utvärdering av länsprojektet 2007 2009 Catharina Höijer FOU JÄMT, ÖSTERSUND

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer