Anhörigcenters första år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigcenters första år"

Transkript

1 Äldreomsorgskontoret Anhörigcenters första år Uppföljning Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Anhörigstöd i Socialtjänstlagen Beslut om anhörigcenter Anhörigcenter mål, organisering, verksamhet och samverkan Syfte, mål och målgrupp Organisering Verksamhet Samverkan Erfarenheter från verksamhetens första år Uppföljning av mål och resultat Anhörigcenters mål och genomförd verksamhet Slutsatser Tydliggör anhörigstödets inriktning Ta fram arbetsplan med mål och indikatorer Inför löpande uppföljning och utvärdering Utveckla samverkan med landstinget och frivilliga organisationer Se över frågan om ansökningar om behovsprövad insats...9 Bilaga 1 Enkätundersökning

3 1. Inledning Utredarenheten fick den 8 mars 2010 i uppdrag att följa upp Anhörigcenters första år. Rapporten inleds med en beskrivning av bakgrunden för etableringen av Anhörigcenter. Därefter följer en översikt över hur verksamheten ser ut i dag och en beskrivning av erfarenheterna från verksamhetens första år. Avslutningsvis finns rapportens slutsatser. Uppföljningen har gjorts genom samtal med personalen på Anhörigcenter, genomgång av statistik och information om Anhörigcenters verksamhet och en webbenkät till personal inom äldreomsorgen. 2. Bakgrund 2.1 Anhörigstöd i Socialtjänstlagen Staten har i drygt 20 år avsatt stimulansmedel till kommunerna för att de ska utveckla olika former av stöd till anhöriga. Det har man gjort för att det är kostnadseffektivt att stödja anhöriga som ger omfattande insatser till närstående och för att den anhörige är en viktig samarbetspartner. Under kunde kommuner ansöka om projektmedel för att utveckla ett varaktigt stöd till anhöriga. Möjligheten att söka om medel förlängdes sen även för De flesta kommuner har med hjälp av stimulansmedlen byggt upp ett anhörigstöd som i huvudsak har riktats till anhöriga till äldre personer. Anhörigstöd som kommunal skyldighet regleras i Socialtjänstlagen. Den 1 juli 2009 kom en ny bestämmelse. Av den nya bestämmelsen 5 kap. 10 följer att: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Stöd till anhöriga ges ofta i form av serviceinsatser som är tillgängliga för alla anhöriga. Det är också möjligt att ansöka om stöd för egen del. En sådan ansökan måste handläggas och dokumenteras på samma sätt som vilken annan ansökan om bistånd som helst. För en närmare beskrivning av anhörigstöd generellt och i Södertälje kommun hänvisas till rapporten Anhörigstöd i Södertälje kommun kartläggning av befintligt stöd (Dnr ÄON 10/61). 2.2 Beslut om anhörigcenter Med finansiering från de statliga stimulansmedlen arbetade kommunen under 2007 och 2008 med att utforma ett varaktigt, individanpassat och variationsrikt anhörigstöd. Med bakgrund i Äldreomsorgskontorets slutrapport Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen beslutade Äldreomsorgskontorets ledningsgrupp i december 2008 att upprätta två nya stödteam: Ett anhörigstödteam som skulle bestå av anhörigstrateg, kurator och frivilligsamordnare och ett demensteam bestående av demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklare. Teamen skulle arbeta tillsammans i Nestors gamla lokaler under namnet Anhörigcenter. Anhörigcenter startade den 1 januari 2009 och invigdes den 1 april

4 3. Anhörigcenter mål, organisering, verksamhet och samverkan 3.1 Syfte, mål och målgrupp I Äldreomsorgskontorets slutrapport Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen beskrivs kommunens anhörigstöd, som från januari 2009 är organiserat i Anhörigcenter, på följande sätt: Syftet är att utforma ett varaktigt, individanpassat och variationsrikt anhörigstöd. Information om anhörigstödets innehåll och betydelse ska nå ut till anhöriga, äldreomsorgens verksamheter, Södertälje sjukhus, vårdcentralerna och frivilliga organisationer. Anhörigcenters mål är 1. Att det finns ett variationsrikt och flexibelt anhörigstöd utifrån anhörigas behov. 2. Att minska stress och belastning hos anhörigvårdarna samt att deras livskvalitet ökar. 3. Att äldreomsorgens verksamheter har kunskap och samsyn kring anhörigstödets betydelse. 4. Att samverkan finns med frivilligorganisationer och landsting kring anhörigstödet. 5. Att anhörigvårdarna känner sig väl informerade och trygga i det stöd som erbjuds och upplever att det är av god kvalitet. 6. Att anhörigvårdarna erbjuds må-bra -aktiviteter och social samvaro. Anhörigstödets primära målgrupp är anhörigvårdare som är sammanboende med brukaren i ordinärt boende. Den sekundära målgruppen är övriga anhöriga och närstående som har behov av anhörigstöd. 3.2 Organisering På Anhörigcenter finns ett anhörigstödsteam med anhörigstrateg, kurator och frivilligsamordnare och ett demensteam med demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklare. Arbetssättet är dock flexibelt; kompetenserna sätts samman i olika konstellationer för att lösa de uppgifter eller uppdrag som blir aktuella. I anhörigstödteamet finns tre heltidstjänster. Det finns en anhörigstrateg och en kurator som ansvarar för anhörigstödet i form av enskilda samtal och anhöriggrupper, handledning och anhörigombudsutbildning. En frivilligsamordnare ansvarar för tio mötesplatser och stödjer de frivilliga som bedriver verksamheten. Demensteamet har två heltidstjänster. Det finns en demenssjuksköterska och en demensvårdsutvecklare som stödjer personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt handleder och utbildar personal. 3.3 Verksamhet Aktiviteter riktade mot anhöriga För målgruppen anhöriga till äldre erbjuder Anhörigcenter enskilda samtal, anhöriggrupper, föreläsningar, utbildning, kontakt med föreningar, mötesplatser och hembesök. Anhörigcenter deltar i projektet Vård i livets slutskede med efterlevandesamtal. Anhörigcenter ger också vägledning och hänvisning när det gäller frågor som rör andra områden inom äldreomsorgen. 3

5 Det är en överrepresentation av personer med svensk bakgrund som har kontakt med anhörigcenter. Det är också fler kvinnor än män som har kontakt eller deltar i olika aktiviteter. Under 2009 hade kurator drygt hundra besök. Av dessa var drygt hälften maka eller make, de övriga var i huvudsak barn till äldre. Under året gjorde även kurator runt 70 hembesök. En anhöriggrupp träffades fem gånger under ledning av kurator. Demensteamet vänder sig till anhöriga som har en närstående med demensproblematik och till personal inom äldreomsorgen. Teamet vänder sig till alla åldrar när det gäller demensproblematik i stort. Demensteamet har haft stödsamtal (kunskap och rådgivning), gjort hembesök, assisterat vid kontakter med andra aktörer (t.ex. biståndshandläggare, andra vårdgivare m.fl.) och tagit emot besök av anhöriga på Anhörigcenter. Teamet har arbetat med runt 100 olika ärenden under Av dessa var runt 40 procent make/maka och runt 60 procent vuxna barn. 13 procent av ärendena rörde en person med utländsk bakgrund, 6 procent en person under 65 år. Runt hälften av ärendena kommer från biståndshandläggare. De övriga har kommit via geriatriska mottagningen eller genom att personen själv har tagit kontakt. För att nå ut till anhöriga har Anhörigcenter bland annat använt annonsering, informationsmöten, utdelning av informationsbroschyr genom samverkanspartners och deltagande i olika evenemang som till exempel anhörigdag, trygghetsdag och medborgardag. Den fria avlösningen (8 timmar/månad) hanteras sedan årsskiftet av biståndshandläggarna. Under 2009 hade runt 100 personer beslut om avlösarservice och det var runt 30 personer som utnyttjade det. Aktiviteter riktade mot personal inom äldreomsorgen En viktig uppgift för Anhörigcenter är att handleda och utbilda personal inom äldreomsorgen. Syftet är att integrera anhörigstödet i alla äldreomsorgens verksamheter. En anhörigombudsutbildning har genomförts till gruppchefer inom hemtjänsten vid fyra tillfällen under hösten Syftet med utbildningen är att skapa en anhörigvänlig äldreomsorg med samsyn kring anhörigstödets betydelse. Innehållet i utbildningen är bland annat: Anhörigstöd - hur vad och varför, konflikthantering, anhöriga - en resurs eller belastning och samtalsmetodik. Andra personalgrupper inom äldreomsorgen kommer också att erbjudas denna utbildning. Anhörigombudets uppdrag blir att sprida information och kunskap vidare till arbetsgruppen och även att ingå i nätverk med andra anhörigombud, anhörigstrateg och kurator där kunskapsutbyte sker för fortsatt utveckling av anhörigstödet. Anhöriga som har växelvård har ofta en tung situation och behöver få stöd på olika sätt för att klara av ett fortsatt gemensamt kvarboende. Det är viktigt att personalen har kunskap om anhörigas behov för att få till en bra växelvård. Därför har 6 medarbetare som arbetar vid avdelningen för personer med demensdiagnos som har särskilda behov (BPSD-enheten) på Tallhöjden och 16 medarbetare vid Artursbergs korttidsboende fått handledning och utbildning i anhörigstöd under hösten Vidare har runt 40 medarbetare fått handledning i särskilda 4

6 situationer. Demensteamet har haft utbildning om demens för 40 medarbetare inom äldreomsorgen inom ramen för kravmärkt yrkesroll. Samtliga medarbetare godkändes. Teamet har även genomfört utbildning för föreningen för god man och förvaltare, runt 10 personer deltog. Demensteamet deltar i boendeteamet med syfte att bidra med sin kompetens till beslutsfattare samt att Anhörigcenter/demensteamet ska ha varit inkopplat innan beslut tas om särskilt boende. 3.4 Samverkan Samverkan med landstinget Anhörigcenter har flera nätverk. Man har inlett samarbete med kuratorer på vårdcentralerna och på Södertälje sjukhus, och har även etablerat ett nätverk med demenssjuksköterskor. Anhörigcenter arbetar med att hitta bra former för att få kontakt och för samarbete med vårdcentralerna. Anhörigcenter har haft regelbundna möten med geriatriska mottagningen, haft kontakter med Gula paviljongen (dagverksamhet för unga dementa) och genomfört informationsmöten med distriktssköterskor för att nå anhöriga i ett tidigt skede. Under året har ett temamöte gällande vardagsaktiviteter genomförts med arbetsterapeuter från kommun och landsting. Liknande temamöten planeras för andra grupper. Samverkan med andra kommuner Anhörigcenter ingår i ett nätverk (sjustad) med andra kommuner för erfarenhetsutbyte och lärande när det gäller metoder, modeller och rutiner. En aktuell fråga för nätverket just nu är anhörigstödets nya målgrupper. Frivilligsamordnaren ingår i ett nätverk med frivilligsamordnare från andra kommuner. Samverkan med frivilliga och ideella krafter Det finns tio mötesplatser i kommunen som samordnas av en frivilligsamordnare som finns på Anhörigcenter. Mötesplatserna drivs av frivilliga. Hit kan anhöriga som önskar det komma för att få en rikare vardag. Mötesplatserna erbjuder medmänskligt stöd och fungerar förebyggande. Väntjänsten har sin lokal på en av mötesplatserna. Väntjänsten utför ledsagningar och vissa avlösningar mm. Strokeföreningen träffas i Anhörigcenters lokaler en gång i månaden. Anhörigcenter genomför informationsinsatser med demens- och strokeföreningen och har etablerat ett samarbete med Anemonen, en paraplyorganisation för patient- och anhörigföreningar i Södertälje. Kontakt är etablerad med PRO, Svenska Demensrådet och svenskt Demenscentrum. Anhörigcenter har täta kontakter med diakoner inom Svenska kyrkan och arbetar även med att nå andra samfund. 5

7 4. Erfarenheter från verksamhetens första år 4.1 Uppföljning av mål och resultat Under året har Anhörigcenter genomfört många olika aktiviteter som alla har haft betydelse för verksamhetens målgrupper. Verksamheten har dock ingen arbetsplan. Det finns därför ingen koppling mellan de mål som fanns när beslut togs om att etablera Anhörigcenter och de aktiviteter man genomfört. Det finns inte heller några styrtal eller indikatorer som har kunnat följas upp. Det kan ändå antas att Anhörigcenters verksamhet på olika sätt bidragit till att man, om inte helt så i alla fall delvis, har nått målen. Nedan följer en sammanställning av målen och den verksamhet som genomförts. 4.2 Anhörigcenters mål och genomförd verksamhet Att det finns ett variationsrikt och flexibelt anhörigstöd utifrån anhörigas behov. Genom Anhörigcenters verksamhet har ett varierat utbud av aktiviteter kunnat erbjudas, där anhöriga kan delta i bland annat enskilda samtal, anhöriggrupper, mötesplatser och få hembesök. På så sätt kan det antas att målet är nått. Erfarenheterna från personalen på Anhörigcenter är att det är mycket uppskattat att detta stöd finns. Uppföljningen av anhörigas upplevelse av det stöd som erbjudits behöver dock förbättras. Att minska stress och belastning hos anhörigvårdarna samt att deras livskvalitet ökar. Det finns möjlighet för fri avlösning för anhöriga. Forskning visar att detta är det mest efterfrågade stödet och det har stor betydelse för anhörigas möjlighet att få lite egen tid. Det finns en tidigare uppföljning av fri avlösning inom kommunen som bland annat visar att anhöriga uppskattar att kommunen ser behovet av insats och stöd samt att avlösningen underlättar tillvaron. Det finns dock inte uppdaterad information om hur de som mottagit detta stöd i kommunen värderar tjänsten. Att äldreomsorgens verksamheter har kunskap och samsyn kring anhörigstödets betydelse. Anhörigcenter har arbetat utifrån att all personal inom äldreomsorgen ska vara informationsbärare och uppsökare gällande anhörigstöd. Utbildning och handledning har också genomförts för delar av personalen för att skapa en anhörigvänlig äldreomsorg. För att få en bild av hur väl man har lyckats med att nå personalen har en enkät riktad till personal inom äldreomsorgen genomförts. Resultatet från enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 1. Sammantaget tyder resultaten från enkäten på att Anhörigcenter används som en resurs i verksamheterna. Personalen känner till Anhörigcenter och fler än hälften har haft kontakt ett flertal gånger under det senaste året. Av de få som inte hade haft kontakt med Anhörigcenter var det endast en som inte kände till att möjligheten fanns. 6

8 De som har varit i kontakt med Anhörigcenter är nöjda eller mycket nöjda med kontakten. Den vanligaste anledningen till kontakt med Anhörigcenter är kontakt med demensteamet Det är dock inte all information som har nått ut till verksamheterna. Det är bara hälften av de svarande som känner till mötesplatsernas och deras verksamhet. Att Anhörigcenter i stor utsträckning har varit ute i verksamheterna, informerat personal, genomfört utbildningar och handledningar kan antas ha lett till både ökad kunskap och samsyn kring anhörigstödets betydelse. Att samverkan finns med frivilligorganisationer och landsting kring anhörigstödet. Det finns en etablerad samverkan med landstinget. Det finns dock inga riktlinjer som ligger till grund för samarbetet. Anhörigcenter upplever att det är svårt att få till bra kontakt och intresse från vårdcentralerna. Det finns också en viss samverkan med frivilliga organisationer men även här är den inte formaliserad. Samarbete med frivilliga organisationer har tidigare varit en förutsättning för att få del av regeringens stimulansbidrag. Att samarbetet trots detta inte är mer utvecklat tyder på att det finns behov av att se över samarbetsformerna. Att anhörigvårdarna känner sig väl informerade och trygga i det stöd som erbjuds och upplever att det är av god kvalitet. En informationsbroschyr har delats ut till anhöriga i olika sammanhang, främst av anhörigstrateg och biståndshandläggare. Broschyren har också spridits till olika verksamheter inom landstinget. Informationen finns, dock endast på svenska, vilket betyder att vissa målgrupper inte nås. Dock finns information på kommunens hemsida på ytterligare tre språk. Muntlig information har givits vid flertalet tillfällen, bland annat i samband med den nationella anhörigdagen samt kommunens trygghetsdag och medborgardag. Anhörigas upplevelse av informationen och upplevelse av om stödet är av bra kvalitet kan inte direkt besvaras eftersom ingen enkät eller liknande har genomförts inom ramen för den här uppföljningen. Däremot har anhöriga vid tidigare uppföljningar (inom ramen för projektet Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen) varit mycket nöjda med den information och de stödinsatser de fått. Anhörigcenters erfarenhet är att de anhöriga som man har haft kontakt med under 2009 är nöjda med det stöd som erbjuds. Att anhörigvårdarna erbjuds må-bra -aktiviteter och social samvaro. Må-bra -aktiviteter har inte utvecklats ännu, men stora möjligheter till social samvaro finns på de olika mötesplatserna som är öppna för alla och har ett varierat utbud. Anhörigcenters erfarenhet är att efterfrågan efter sådana aktiviteter inte har varit så stor. Utbudet av må-bra -aktiviteter bör kunna utvecklas steg för steg i en dialog med målgrupperna. 7

9 5. Slutsatser 5.1 Tydliggör anhörigstödets inriktning Anhörigstödet för anhöriga till äldre bör få en tydlig inriktning. I detta bör ingå att särskilt uppmärksamma anhöriga till personer med en annan etnisk bakgrund, förvärvsarbetande barn till äldre och anhöriga till personer som bor i särskilt boende. 5.2 Ta fram arbetsplan med mål och indikatorer Anhörigcenter bör med utgångspunkt i ett tydligt uppdrag ta fram en arbetsplan med mål och indikatorer som går att följa upp. 5.3 Inför löpande uppföljning och utvärdering Anhörigcenter bör även utveckla metoder för löpande uppföljning och regelbunden utvärdering av verksamheten. Eftersom man enligt Socialtjänstlagen inte får journalföra dem som använder sig av stöd, det är enbart insatser med biståndsbeslut som ska dokumenteras, betyder det att uppföljning och utvärdering kan bli svårare. För många anhöriga är det viktigt med tystnadsplikt och anonymitet, vilket gör att det blir svårt att följa upp det anhörigstöd som ges. All verksamhet ska dock följas upp och resultaten analyseras i enlighet med kommunens planeringshjul. För att få en bild av vad som kännetecknar de anhöriga som har kontakt med anhörigcenter bör volymstatistik föras på till exempel följande egenskaper: Antal besök, mail, telefonsamtal Typ av kontakt, om det avser anhörig eller annan intressent Ny kontakt eller återbesök Åldersgrupp och kön Problematik och anledning till kontakt Eventuell åtgärd Det är också viktigt att följa upp hur nöjda brukarna är. Detta bör bland annat ske genom uppföljning av anhörigas upplevelse av det stöd som erbjudits. Denna uppföljning skulle eventuellt kunna samordnas med övriga verksamheter inom kommunen som också behöver följa upp sitt anhörigstöd. Även övriga centrala delar av Anhörigcenters verksamhet bör utvärderas för att kunna utveckla verksamheten enligt målgruppernas behov, men även för att säkerställa att kvaliteten och inriktningen är enligt målen samt om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. 5.4 Utveckla samverkan med landstinget och frivilliga organisationer Samverkan med landstinget och frivilliga organisationer kan utvecklas vidare. Ett viktigt steg vidare i samverkan med landstinget kan vara att utarbeta rutiner eller riktlinjer för hur samverkan ska ske, bland annat för att på det sättet nå anhöriga i ett tidigt skede innan stora omsorgsbehov blir nödvändiga. Samverkan med frivilliga organisationer har tidigare varit en förutsättning för att få stimulansmedel. Det kan nu vara behov av att utveckla nya former för samverkan med frivilliga 8

10 föreningar. Detta gäller anhörigstödet för alla målgrupper. En möjlighet är att man tar fram en gemensam policy eller liknande för hur kommunen ska samverka med frivilliga inom den sociala sektorn. 5.5 Se över frågan om ansökningar om behovsprövad insats En ansökan om anhörigstöd måste handläggas på samma sätt som vilken ansökan om bistånd som helst. Hittills finns liten erfarenhet av behovsprövat stöd till anhöriga. Exempel på insatser som kan ges som bistånd är praktisk hjälp i hemmet, enskilda stödsamtal, medverkan i gruppverksamhet eller rekreationsvistelse. Tydlig information om denna möjlighet saknas idag till anhöriga. Det kan bli aktuellt att ta fram riktlinjer och ansökningshandlingar. Även verksamhetssystemet bör anpassas om det finns behov för det. 9

11 Bilaga 1 Enkätundersökning Resultat enkätundersökningen Ett av målen med Anhörigcenters verksamhet är att äldreomsorgens verksamheter ska ha kunskap och samsyn kring anhörigstödets betydelse. En stor del av aktiviteterna har varit informationsspridning, handledning och utbildning till personalen För att uppskatta hur väl man uppnått detta mål har personal inom äldreomsorgen svarat på en enkät med frågor om man har haft kontakt med Anhörigcenter, vilken typ av kontakt man har haft och om man är nöjd med sin kontakt. Enkäten är bilagd. Enkäten genomfördes som en webbenkät för anställda inom kommunen och i pappersform för anställda inom de privata utförarverksamheterna. Enkäten har gått ut till 70 personer: Alla resultatenhetschefer och gruppchefer inom särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet, hemtjänst och hälso- och sjukvårdsenheten och till biståndshandläggare och myndighetschef/beställarchef på beställarenheten. Det har kommit in 42 svar (svarsprocent 60 procent). Tjänst Antal Arbetar på beställarenheten 11 Gruppchef 22 Resultatenhetschef 9 Nästan alla har haft kontakt med Anhörigcenter Av de 42 som har svarat är det bara ett fåtal (8 st) som inte har haft kontakt med Anhörigcenter. En av dessa åtta har inte känt till möjligheten, övriga har inte haft behov av kontakt. Drygt hälften av alla som har svarat har haft kontakt flera gånger under det senaste året och runt en femtedel har haft enstaka kontakter. Haft kontakt senaste året? Antal Ja, flera gånger 23 Ja, enstaka gånger 11 Nej 8 Alla de svarande från beställarenheten har haft kontakt flera gånger. Runt hälften av resultatenhetscheferna och en av tre gruppchefer har haft kontakt flera gånger. 10

12 Den vanligaste anledningen till kontakt med Anhörigcenter är kontakt med demensteamet Fler än två tredjedelar av de 34 som haft kontakt med Anhörigcenter har varit i kontakt med demensteamet. Nästan hälften har också haft annan kontakt angående anhörigas behov. En tredjedel har deltagit i en utbildning/informationsträff. En av fyra har fått stöd i hanteringen av en konkret situation Haft kontakt med demensteamet Haft annan kontakt angående anhörigas behov Deltagit i en utbildning/informationsträff Fått stöd i hur du kan hantera en konkret situation 0 1 De som har haft kontakt med Anhörigcenter är nöjda Enkäten visar att de flesta av de 34 personer som varit i kontakt med Anhörigcenter är mycket nöjda med sin kontakt. Det är ingen av de svarande som har svarat inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd. 0% 38% 62% Mycket nöjd Nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd 11

13 Många använder Anhörigcenter som resurs Två av tre av alla 42 personer som har svarat har hänvisat anhöriga till Anhörigcenter då de anhörigas behov har sträckt sig utöver det man själv har kunnat möta. Hälften av alla som har svarat har kännedom om mötesplatserna och om vad som finns att erbjuda där. Fyra av tio säger att de har som rutin att informera anhöriga om att Anhörigcenter finns. Lika många har deltagit i möten på sin enhet där man pratat om hur Anhörigcenter kan användas som en resurs Hänvisat anhöriga till Anhörigcenter 15 Kännedom om mötesplatserna 10 Deltagit i möten om Anhörigcenter som resurs 5 Som rutin att informera om Anhörigcenter 0 1 Förslag på utveckling av samverkan De förslag som lämnades i enkäten på hur samverkan med Anhörigcenter skulle kunna utvecklas är: Regelbunden handledning med personal som arbetar på demensenheterna. Stöd till anhöriga som har svårt sjuka inom äldreomsorgen. Biståndshandläggare informerar om Anhörigcenter till exempel vid vårdplaneringar och sprider informationsbroschyrer. Bra om kontakt kan förmedlas redan vid uppkomst/misstanke om demens. Genom Geriatriken mm. Mer handledning av personal ute i verksamheterna. En person i varje hemtjänst som har kontinuerlig kontakt med demenssjuksköterska/ utvecklare, framförallt i bemötande och motiverande arbete hos brukare med demens. Regelbundna träffar och eventuellt fördjupade diskussioner med demensteamet och kurator kring svåra samtal med dementa och människor i kris, ingen lång utbildning men ett reflekterande gruppsamtal med tillgång till deras kompetens. Att man från utförarsidan har en rutin att redan då hemtjänstens gruppchefer träffar anhöriga första gången i det ordinära boendet, informerar om att Anhörigcentret finns. 12

14 Webbenkät Anhörigcenter Vilken tjänst har du? (Välj ett svar) a. Resultatenhetschef b. Gruppchef c. Biståndshandläggare/myndighetschef/boendesamordnare 2. Har du haft kontakt med Anhörigcenter det senaste året? (Välj ett svar) a. Ja, flera gånger b. Ja, enstaka gånger c. Nej 3. Om du har haft kontakt med Anhörigcenter, har du (Flervalsalternativ) a. Haft kontakt med demensteamet? b. Deltagit i en utbildning/informationsträff? c. Fått stöd i hur du kan hantera en konkret situation? d. Haft annan kontakt angående anhörigas behov? 4. Om du har haft kontakt med Anhörigcenter, hur nöjd är du med kontakten? (Välj ett svar) a. Mycket nöjd b. Nöjd c. Inte särskilt nöjd d. Inte alls nöjd 5. Har du (Flervalsalternativ) a. Som rutin att informera anhöriga om att Anhörigcenter finns? b. Hänvisat anhöriga till Anhörigcenter där den/de anhörigas behov har sträckt sig utöver det du har kunnat möta? c. Deltagit i möten på din enhet där ni pratat om hur ni kan använda Anhörigcenter som resurs? d. Kännedom om mötesplatserna och vad som finns att erbjuda där? 6. Om du inte har haft kontakt med Anhörigcenter, varför inte? (Välj ett svar) a. Har inte haft behov b. Har inte känt till möjligheten c. Har försökt men inte lyckats d. Annat ange i fältet nedan 7. Har du förslag på hur samverkan med Anhörigcenter skulle kunna utvecklas? 13

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

SLUTRAPPORT Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen Södertälje Kommun 070101-081231

SLUTRAPPORT Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen Södertälje Kommun 070101-081231 Äldreomsorgskontoret SLUTRAPPORT Varaktigt anhörigstöd inom äldreomsorgen Södertälje Kommun 070101-081231 Projektledare/Anhörigstrateg Anneli Ritter Sammanfattning Kartläggningen som genomfördes under

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Information om anhörigstöd 2010

Information om anhörigstöd 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STÖD OCH SERVICE TIL L PERSONER MED FUNKT IONSNEDSÄTTNING ANMÄLNINGSÄRENDE SID 1 (5) 2010-11-22 Handläggare: Kerstin Larsson, Ninnie Jonsson och Siv Lundgren Telefon: 08-508

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt

Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt Äldreomsorgskontoret Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående PROJEKTPLAN Öppen träffpunkt för demenssjuka och närstående Bakgrund Den demografiska utvecklingen leder till att en ökande andel av

Läs mer

Anhörigstöd i Skåne län

Anhörigstöd i Skåne län Anhörigstöd i Skåne län Utvecklingsläget 2007 Sociala frågor Annalena Holmgren Titel: Utgiven av: Författare: Anhörigstöd i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne Län Annalena Holmgren Jakob Almerud/ Studentkraft

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhörigstöd i Södertälje kommun

Anhörigstöd i Södertälje kommun Äldreomsorgskontoret Anhörig i Södertälje kommun Kartläggning av befintligt Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK Södertälje kommun, Anhörig i Södertälje kommun kartläggning av befintligt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Utveckling av anhörigstöd i Södertälje Kommun PROJEKTPLAN -Anhörigstöd Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd. Marie Ernsth Bravell Eva Telander

Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd. Marie Ernsth Bravell Eva Telander Uppsökande verksamhet avseende äldre sammanboendes behov av anhörigstöd Marie Ernsth Bravell Eva Telander Bakgrund Sedan år 1998 har stöd till anhöriga som vårdar en närstående utvecklats och förbättrats,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006

Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 1 (5) Bilaga 3. Delrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006 Kommun Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholm stad Kontaktperson Birgitta Livgård Andersson Telefon 08 508

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Projektplan för Anhörigstöd i T-län

Projektplan för Anhörigstöd i T-län Örebro den 23 december 2005 Projektplan för Anhörigstöd i T-län Vidareutveckling av varaktiga stödformer till anhöriga och närstående 1. Bakgrund Socialdepartementet kommer att utbetala 24 850 000 kr per

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Anhörigstöd i Skåne län

Anhörigstöd i Skåne län Anhörigstöd i Skåne län Utvecklingsläget 2008 Sociala frågor Augusti 2009 Titel: Utgiven av: Författare: Anhörigstöd i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län Annalena Holmgren och Helèn Andersson Beställningsadress:

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd

stödet till anhöriga omsorgsgivare 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 1 emelie juter NSPHs inspirationsdag om anhörigstöd 2014-11-07. Riksrevisionens utgångspunkter 2 Den omsorg som ges av anhöriga till närstående har en samhällsbärande funktion. Utan de anhörigas omsorgsinsatser

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Sammanställning träff 4

Sammanställning träff 4 Sammanställning träff 4 Bakgrund Syftet med frågorna till den fjärde träffen var att med utgångspunkt från tidigare diskussioner i nätverken om individuellt anpassat stöd till anhöriga, diskutera vilka

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år.

Målgruppen är boende i stadsdelen som vårdar och/eller ger omsorg i hemmet till närstående som är över 65 år. Förstärkt stöd till närstående som ger vård och omsorg i hemmet till pensionärer över 65 år i Vantör - Tvåårig plan för ansökan om stimulansbidrag hos länsstyrelsen 1. Bakgrund År 2003 bodde det cirka

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 17(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 129 Förslag till riktlinje avseende stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga. Vård och omsorg Örebro kommun

Riktlinjer för stöd till anhöriga. Vård och omsorg Örebro kommun Riktlinjer för stöd till anhöriga Vård och omsorg Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Socialtjänstlagen...3 Begreppsförklaring...3 Mål...4 Syfte...4 Kännetecken...4 Kontinuitet...4 Tillgänglighet...4

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2. Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Arbetsutskottet 2006-11-15 563 2 Socialnämnden 2006-11-24 98 3 Länsstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab, sektionschefer Dnr 2005/109 732 Anhörigstöd för personer som vårdar äldre anhöriga/ närstående

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

fokus på anhöriga nr 16 mars 2010

fokus på anhöriga nr 16 mars 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 16 mars 2010 Samverkan mellan kommuner och landsting för att nå anhöriga tidigt Det är viktigt att nå anhöriga tidigt. Här har landstingens hälso- och sjukvård en central

Läs mer

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn.

Projektbeskrivning. Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Dnr 1.7-42/2014 Sida 1 (8) 2014-02-04 Arvsfondsdelegationens kansli Box 2218 103 15 Stockholm Projektbeskrivning Stödinsatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn. Sammanfattning

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING

KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD UPPDRAGSHANDLING 2011-11-24 KOMMUNENS DEMENSSJUKSKÖTERSKA FÖRVALTNINGARNA FÖR ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSSSTÖD 1994 50.000 INVÅNARE 2011 75.000 INVÅNARE UPPDRAGSHANDLING Genomföra uppsökande och förebyggande hembesök hos

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter

Anhörig i nöd och lust. Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Anhörig i nöd och lust Skyldigheter Rättigheter Möjligheter Skyldigheter Äktenskapsbalken (6 kap. 1 ) Föräldrabalken (6 kap. 2 ) Rättigheter Socialtjänst lagen Hälso-och sjukvårdslagen Lagen om stöd och

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn Remissvar Revisionsrapport Styckevis och delt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Gudrun Sjödin tfn 508 05 411 Dnr - - 2006 Sammanträde 25 april 2006 Tjänsteutlåtande 7 april 2006 1 (4) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-12-11 Ks/2015:225 043 Statsbidrag/kommunbidrag Svar på

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer