Vännäs Frivilligcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vännäs Frivilligcenter"

Transkript

1 Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till anhöriga till en integrerad anhörigstödjande verksamhet väl integrerad i ordinarie vårdverksamhet inom kommunal och landstingsdriven primärvård i Vännäs. Bakgrund, handlingsplan och finansiering Regeringen avsatte 100 miljoner årligen under åren för att landets kommuner i samverkan med landsting, anhörig- och andra frivilligorganisationer skulle utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Varje kommun uppmanades att i samverkan med frivilligorganisationerna utforma en handlingsplan för utveckling av anhörigstöd under angiven period Handlingsplanen skulle skickas in till socialstyrelsen och innehållet i den var förutsättningen till att utbetalning av ekonomiska medel skulle ske. Vännäs kommun hörsammade uppdraget och initierade en träff vintern 1999 med företrädare från landstinget, Svenska Kyrkan och ett antal frivilligorganisationer. Under mötet presenterades innehållet i socialstyrelsens skrivelse och de närvarande fick uttrycka sina önskemål om inriktning på arbetet att utveckla anhörigstöd i Vännäs kommun. Styrgrupp för "Anhörig 300" Resultatet av mötet blev bildandet av en styrgrupp för "Anhörig 300" med deltagare från PRO, SPF, Svenska kyrkan, Röda Korset, Vännäs vårdcentral och vård- och omsorgsförvaltningen. Integrering i Närmre-projektet "Anhörig 300" integrerades redan initialt som ett delprojekt inom Närmre-projektet (samverkan mellan Vännäs kommun och Västerbottens läns landsting se bilaga 1). Under ett antal möten under vårterminen 1999 formulerades underlaget till en handlingsplan (se bilaga 2. Program för utveckling av anhörigstöd i Vännäs kommun, 1999). Innehållet baserades på intervjuer med anhörigvårdare samt företrädare från de olika medverkande organisationerna. En referensgrupp av medborgare knuten till Närmre-projektet lämnade även synpunkter. Utöver intervjuer bidrog samtliga med skriftliga synpunkter som slutligen formulerades och dokumenterades av projektledaren för Närmre. Godkännande av handlingsplan Utkastet till handlingsplanen diskuterades och reviderades i samverkan av styrgruppen för "Anhörig 300" samt presenterade och godkändes såväl i vård- och omsorgsnämnden som i Närmres politiska styrgrupp (med företrädare både från kommun och landsting) innan den skickades in till socialstyrelsen höstterminen Sammanfattningsvis kan kartläggningen och förberedelse- och inledningsarbetet

2 beskrivas som en väl fungerade demokratisk process med delaktighet på samtliga systemnivåer. Vad har stimulansbidraget använts till och vad har det gett? Projektbidragets storlek Vännäs kommun erhöll Sek per år under perioden Pengarna användes till att bygga upp ett center för anhörigstöd (Vännäs Frivilligcenter) samt att delfinansiera innehållet i verksamheten. Mot bakgrund av att "anhörig 300" redan initialt integrerades i Närmre- projektet utvecklades och fördjupades diskussionerna med fokus på anhörigstöd som en naturlig del av offentlig vård- och omsorg. Genom att integrera och utvidga begreppet anhörigvårdare till att omfatta alla anhöriga blev det uppenbart att patienten och hans/hennes nätverk skall ses som en helhet. Målgrupper Verksamheten vänder sig till samtliga anhörigvårdare, anhöriga och närstående som har behov av och visar intresse för verksamhetens utbud. För att nämna några make/maka och son/dotter till sjuka närstående. Åldersgrupper Verksamheten vänder sig till alla åldersgrupper och det individuella behovet avgör vilken insats som blir aktuell. Ett noggrant urval görs dock med avseende på åldersfördelning och individuella behov hos deltagarna vid start av stödgrupper. Särskilda målgrupper Möjlighet till stödsamtal för par eller enskilda individer ges av diakon en dag per vecka. Fokus på samtalen varierar från frågeställningar och tankar kring palliativ vård och/eller vård i livets slut och död eller livskriser i samband med mer generella förändrade livsförhållanden. Utveckling av modeller och metoder Genom starten av Vännäs Frilligcenter har anhöriga och deras vardag synliggjorts på ett tydligare sätt än tidigare. Kunskap och erfarenhet med fokus på anhörigstöd har fördjupats och utvecklats. Den tydliga demokratiska arbetsorganisation som gäller inom centret kan ses som en förebild inom området. Arbetet leds via Närmres politiska styrgrupp med ledamöter från både landstinget och kommunen, ledningsgrupp med tjänstemän, styrgrupp för Frivilligcenter, arbetsplatsträffar med deltagande av samtliga involverade i verksamheten. Lokala arbetsgrupper leds av anhörigstödjare till exempel för ändamålet utbildad arbetsterapeut, undersköterska samt frivilliga från Röda Korset. Administration, stöd och kringverksamhet sköts på olika nivåer via projektledare, samordnare och lokalvärdinna (se bilaga 3). Ett koncept för förberedelse, start och genomförande av pedagogiska anhörigstödsgrupper har utvecklats (se bilaga 4). I reguljär verksamhet

3 upprättas även en stödplan för anhöriga parallellt med patientens individuella vårdplan (se bilaga 5). Vid genomförande av samordnade vårdplaneringar mellan slutenvård och kommunal och landstingsdriven primärvård beaktas anhörigperspektivet via speciella rubriker i den systematiska checklista som används under vårdplaneringen. Utvecklingsarbete Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom ramen för Vännäs frivilligcenter. Varje del i verksamheten är föremål för kritisk granskning och fortlöpande utvärdering. Samtliga involverade i arbetet har fått och får kontinuerlig kompetenshöjning i form av föreläsningar och föredrag samt ges möjlighet att delta i interna och externa kurser. Anhöriginformation Information till allmänheten och anhöriga har skett på ett flertal olika sätt. Via lokaltidningen "Kommunal information" har information givits var 4:e månad. Tidningen ges ut till samtliga hushåll i Vännäs kommun. Reportage i länstidningarna Västerbotten kuriren och Västerbottens folkblad har spridit information om centrat till bredare grupper. Riktade informationsinsatser har genomförts där anhöriga bjudits in till generell information. Information har även givits via brev, telefonsamtal, e- post och personliga besök. Anhöriga har genomgått riktad utbildning och fått information via olika besök och kunskapspass i anhörigstödsgrupperna, till exempel av politiker, medicinsk ansvarig sjuksköterska och psykolog m fl. Genomförd utbildning Administrativ utbildning inklusive sekretess och etik. Utbildning i tre steg med fokus på betydelsen av våra sinnen. Vi styrs av våra sinnen, hjärnorna styrs av våra sinnen. För att förstå världen behöver vi dem, doft, smak, syn, hörsel o s v Normala åldrandets fysiologi och psykologi i förhållande till hälsa och ohälsa. Vi är våra levda liv - betydelsen av att "samla" minnen. Betydelsen av känsla av sammanhang för att uppleva hälsa. Musikcafé Två musikcaféer med Duo Serenata genomfördes under Öppet hus Två öppet hus genomfördes under 2001 då vännäsborna inbjöds till Frivilligcenter, varav ett skedde i samverkan med öppet hus vid Vännäs vårdcentral. Erfarenhetsutbyte Ett flertal studiebesök har mottagits från olika delar av landet. Deltagande i regionalt nätverk för anhörigstöd skapar dialog inom arbetsområdet.

4 Uppföljning Verksamheten vid Vännäs frivilligcenter dokumenteras i sedvanlig ordning och ingår som en del av reguljär verksamhet i Vårdcentralens och vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplaner för Utvärdering Verksamheten har följts som ett delprojekt inom Närmre och utvärderats av UCER (Umeå Center for Evaluation and Research) vid Umeå universitet (se bilaga 6-7). Långsiktigheten i projektet Verksamheten har presenterats via föredrag vid ett antal konferenser runt om i landet. Informationsmaterial och broschyrer har skickats ut till ett flertal intressenter på olika orter i landet. Fortsatta utvecklingsområden Vännäs Frivilligcenter är redan en reguljär verksamhet om ännu i fas av uppbyggnad och utveckling. Målsättningen är att samtliga medarbetare ska känna till innebörden i ledningsfilosofin för aktiviteterna. Att kunna kommunicera och agera praktiskt med tillgänglighet, integritet, kontinuitet och ömsesidig respekt är utmanande. Samtliga aktiviteter som för närvarande pågår kommer att utvecklas och fördjupas inom områdena telefonpassning, rådgivning, stödsamtal individuellt eller i par, anhörigcirklar och avlösning, musikcaféer, föreläsningar samt temadagar. I övrigt kommer kraft och energi att läggas på fortsatt utveckling av organisationen med formella och tydligt identifierade systemnivåer. En annan framtida utmaning är att lyckas engagera fler personer från pensionärs- organisationerna till verksamheten. Sammanfattningsvis erbjuder verksamheten inom Vännäs Frivilligcenter sedan vårterminen 2002 följande aktiviteter; Styrgruppsmöte en gång i gång i månaden Arbetsplatsträff en gång i månaden Riktade föreläsningar en gång i månaden Mottagande av studiebesök efter förfrågningar Föredragshållande efter förfrågningar Musikcafé två gånger per termin Utflykter med mat dryck och rekreation två gånger per termin Telefonpassning och rådgivning vardagar (måndag- fredag) kl Stödsamtal individuellt eller i par av Diakon onsdag kl Fem anhörigstödcirklar med olika fokus tisdagar, onsdagar och torsdagar (även kvällstid) Etablerad kontakt med fyra studieförbund Avlösning efter individuella behov måndag-fredag

5 Diskussion Organiseringen av Vännäs Frivilligcenter gör att den enskilde anhörigvårdaren och frivilligarbetarna är aktiva aktörer med medinflytande över verksamheten istället för passiva givare eller mottagare av stöd. Genom att flytta ut viss befintlig personal och verksamhet till ett Frivillig center främjades hälsan liksom närheten till människorna i behov av stöd. Att lägga mycket tid på kartläggning och förarbete lönar sig även om man upplever att det går trögt ibland. Satsningen på kvalitet i utbud och innehåll samt att redan initialt integrera anhörigstödet i reguljär verksamhet har redan visat på kvalitetshöjning i vård- och omsorgsarbetet. Fortlöpande information om den vetenskapliga utvärderingsansatsen har gjort att innehållet blivit begripligt och hanterbart för samtliga. Ett framtida område som behöver utvecklas är studenternas kliniska praktik. Från och med höstterminen 2002 ska läkare- sjuksköterskorundersköterskestuderande få möjlighet att praktisera under handledning på Vännäs Frivilligcenter. Syftet med praktiken är att på ett tidigt stadium under sin vårdutbildning få fördjupad kunskap om anhörigas situation och även ökad förståelse för samspelet mellan patienten och den anhörige och hur det inverkar på resultatet av vård, behandling och rehabilitering (bilaga 8). Betydelsen av bidraget från "Anhörig 300" Det ekonomiska bidraget från "anhörig 300" var en sporre till att synliggöra anhöriga och deras situation samt att arbeta systematiskt för att få igång en bra verksamhet. Integreringen av "anhörig 300" i samverkansprojektet Närmre skapade legitimitet på samtliga systemnivåer (politiker, tjänstemän, forskare, olika personalgrupper o s v) för utveckling och fördjupning av arbetet. Satsningen på att utveckla anhörigstödet inom Vännäs Frivilligcenter fortsätter under perioden Målsättningen är därefter att Vännäs frivilligcenter skall vara helt integrerad i primärvården i Vännäs.

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En slutrapport med förslag från Brukarrevisionsprojektet Helén Olsson Nr: 2014:04 1 Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2014:04 ISBN: 978-91-8594-6-2 ISSN:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet?

Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet? Brukarstödscentra verktyg till empowerment och full delaktighet? Utvärdering av regeringens satsning på brukarstödscentra finansierade av Allmänna arvsfonden. Jamie Bolling Maj 2007 Institutet för handikappvetenskap,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning

Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning Lokala stödformer till arbetsplatserna i SpråkSam - en sammanfattning av Elisabet Hermansson Bakgrund Arbetsplatsen har på senare år alltmer blivit en arena för utbildning och utveckling. Orsakerna är

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer