fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008"

Transkript

1 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen Anhörig 300 bildade anhörigsamordnarna i Skaraborgs 15 kommuner ett nätverk för att kunna ta vara på varandras kunskap och erfarenheter. I detta nätverk väcktes sedan tanken på att söka medel för ett samverkansprojekt genom 2005 års stimulansmedel. Nätverket hade uppmärksammat att det fanns gemensamma behov som man enskilt i kommunerna hade svårt att få kraft och tid till att genomföra. Anhörigsamordnarna upplevde att det var svårt att nå anhöriga och närstående i ett tidigt skede. För att detta skulle bli möjligt behövdes ett mer utvecklat samarbete mellan kommunerna, sjukhusen och vårdcentralerna. Andra gemensamma behov var att utveckla metoder som skulle kunna bidra till utvecklingen, men också att bättre kunna synliggöra anhörigstöd och utveckla samarbetet såväl internt som externt. Fem av samordnarna tog på sig att skriva en projektplan och nätverket fanns med som bollplank. Projektplanen presenterades i socialchefsgruppen för Skaraborgs kommuner som ställde sig positiv till att driva ett gemensamt projekt kring anhörigstöd. Jag som skriver detta heter Thina Lindberg och i april 2006 anställdes jag som projektledare för detta utvecklingsarbete. Fortsättningsvis i artikeln använder jag till största delen begreppet närstående. Samverkansprojektets syfte och mål Syftet med projektet är att tidigare nå närstående för att förebygga ohälsa närstående ska kunna bibehålla den livsstil de hade innan de började vårda

2 få till stånd en bättre samverkan mellan primärvården, sjukhusen och kommunerna. Målen för projektet är att utarbeta ett program för närståendestöd med rutiner för samverkan mellan kommunerna och Västa Götalandsregionen en modell för individuell stödplan en modell för uppsökande verksamhet en modell för utvärdering av närståendestöd, gemensamt för Skaraborg. Det ska bli en hållbar modell för individuella insatser som har förankrats under projekttiden. Den primära målgruppen är närståendevårdare till äldre, fysiskt, psykiskt och socialt funktionshindrade samt långvarigt sjuka. Den sekundära målgruppen är berörd personal inom primärvården, sjukhusen och i kommunerna samt brukar, intresse och frivilligorganisationer. Så här arbetar vi i projektet Som projektledare är jag sammankallande och arbetar i alla grupperna. Styrgrupp Socialchefsgruppen för Skaraborgs kommuner är styrgrupp för projektet och ansvarar för övergripande beslut. Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av projektledaren och en representant från fem av Skaraborgs kommuner. Det är tre anhörigsamordnare, en utvecklare och en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Dessutom ingår en planeringssekreterare som representerar sjukhusen i Skaraborg och en vårdutvecklare från Primärvården Skaraborg. Representanterna från sjukhus och primärvård är oerhört värdefulla i projektet, eftersom de också förankrar arbetet kring projektet i sina respektive organisationer. I Skaraborg finns fyra sjukhus och 23 vårdcentraler. Referensgrupp Nätverket för anhörigstödet i Skaraborg är numera projektets referensgrupp. Här ingår 18 samordnare, konsulenter eller motsvarande kontaktpersoner för kommunernas närståendestöd. Delaktighet och samverkan i gruppen är viktigt och avgörande för att den kunskap och utveckling som byggs upp i projektet sedan ska kunna tas tillvara i kommunerna. Dessutom finns här mycket kompetens som är värdefull i det pågående arbetet.

3 Östra och västra arbetsgrupperna Av referensgruppen har två arbetsgrupper bildats. De fyra målen i projektet har delats upp. I den östra arbetsgruppen ingår nio kommuner. De arbetar med att ta fram en individuell stödplan för närstående som förhoppningsvis kan bli en del i den fortsatta utvecklingen av kommunernas anhörigstöd. Modellen för stödplanen har utformats på ett användarvänligt sätt och bygger på anhörigstödssamtalet som grund och kommunikation. Arbetsgruppens erfarenheter så här långt är att stödplanen fungerar mycket bra som arbetsredskap och att de anhöriga och närstående har varit positiva till den. Arbetsgruppen för sedan erfarenheterna vidare till referensgruppen så att de tas tillvara för dem som ännu inte börjat använda stödplanen. Den östra arbetsgruppen arbetar också med målet att utforma en modell för att utvärdera anhörigstödet i kommunerna. Gruppen har börjat diskutera tankarna kring modellen, och tidsplanen är att den ska vara klar i slutet av projekttiden. Den västra arbetsgruppen består av de övriga sex kommunerna i Skaraborg. Deras arbete handlar om att bygga upp en rutin mellan Skaraborgs kommuner och Västra Götalandsregionen för att kunna nå närstående tidigare. Gruppen driver sedan februari 2007 ett pilotprojekt (se nedan) i samarbete med Lidköpings sjukhus inom närsjukvårdsområdet i västra Skaraborg. Resultatet ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklat samarbete mellan de övriga nio kommunerna och de tre sjukhusen i Skaraborg. Det andra målet den västra arbetsgruppen arbetar med är att utforma en modell för uppsökande verksamhet. Arbetet har just påbörjats och ska vara klart i slutet av projekttiden. Marknadsföring är en del av arbetet (se nedan). Närmast planeras en inspirations och samverkansdag där hela referensgruppen medverkar och bjuder in de olika Skaraborgsövergripande intresse och brukarorganisationerna. Pilotprojekt inom närsjukvården i Västra Skaraborg Ledningsgruppen beslutade att man först skulle pröva hur man skulle kunna utveckla en rutin för samverkan mellan kommunerna och sjukhusen i Skaraborg genom att driva ett pilotprojekt. Pilotprojektet handlar om att bygga upp en rutin kring samverkan mellan Lidköpings sjukhus och kommunerna som ingår i närsjukvårdsområdet. Projektet påbörjades i februari 2007 och startade på fyra medicinavdelningar. I arbetsgruppen ingår samordnarna för anhörigstödet samt två representanter från Lidköpings sjukhus, en koordinator för närsjukvården och en slussansvarig sjuksköterska. Målet är att utarbeta en rutin för att överrapportera närståendestöd, som har förankrats under projekttiden på de fyra medicinavdelningarna. Vid samordnad vårdplanering ska närstående uppmärksammas och erbjudas en kontakt med anhörigsamordnare i hemkommunen. Med samordnad vårdplanering avses både förberedelser inför och själva vårdplaneringen samt de kontakter som äger rum mellan sjukhuset och kommunen. Un-

4 der vårdtiden ansvarar vårdpersonalen för att informera närstående om att anhörigstöd finns i kommunerna, att sjukhuset samarbetar kring detta och att en kontakt med anhörigsamordnare i kommunen kan förmedlas efter hemgång. Om de önskar det skriver sjuksköterskan detta på slussenremissen och rapporterar det till kommunens slussenmottagare som sedan ansvarar för att förmedla kontakten till anhörigsamordnaren. Rutinen ska på så sätt kunna bli en naturlig del i den slussenrutin som redan finns mellan Lidköpings sjukhus och de västra kommunerna. Information till sjukhuspersonalen Det är viktigt att nå så många som möjligt av sjukhusets personal för att de ska känna till att anhörigstöd finns i kommunerna och kunna informera om det. Därför har vi gett information vid arbetsplatsträffar på sjukhuset. En stor del av informationen har varit att ge kunskap om den närståendes situation och att man ibland också kan behöva stöd för egen del. Det visade sig att personalen inte kände till att det fanns anhörigstöd i kommunerna, men de blev väldigt positiva när de förstod vad det hela handlade om. Personalen hade ofta uppmärksammat att anhöriga och närstående kunde ha det besvärligt och det var inte alls svårt för dem att se att stödet kunde behövas. Våra erfarenheter är att informationsarbetet är helt avgörande personalen får så mycket information av olika slag och det tar tid att ta till sig ny information. Dessutom handlar det om att steg för steg utveckla ett nytt förhållningssätt. Först ska personalen identifiera de närstående som kan vara aktuella, sedan ta initiativ till en kontakt och informera om möjligheten att få anhörigstöd och slutligen förmedla denna kontakt. Att ge återkoppling till personalen har därför känts viktigt. Vi har kunnat informera om att nästan alla som fått kontakt med en anhörigstödjare genom sjukhuset har varit positiva till att de fått information och att det finns ett samarbete. Antalet kontakter med anhörigsamordnare som sjukhuset förmedlat är i dagsläget 29 personer och antalet ökar sakta vid varje mätning. Personalen behöver få följa hela kedjan och få med anhörigglasögonen som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Det händer fortfarande att personalen glömmer att fråga om de anhöriga vill ha stöd men för varje informationstillfälle som getts på sjukhuset så har kontakterna långsamt blivit fler och fler. Utvidgning av pilotprojektet Pilotprojektet har utvidgats under hösten för att även innefatta de återstående avdelningarna på sjukhuset. Dessutom ville vi kunna nå närstående till patienter som vid utskrivning inte ska ha några insatser från kommunen. I de sammanhangen har personalen endast använt del tre i slussenremissen. Fler yrkesgrupper har blivit involverade. Kuratorerna har tyckt att samarbetet känns värdefullt. Många gånger har de sett att det kan bli bekymmer när patienter kommer hem men nu kan de också förmedla en kontakt med kommunens anhörigstöd där så önskas. Personalen på olika

5 sjuksköterskemottagningar, för t.ex. KOL, hjärtsvikt, stroke och hematologi, träffar patienter och anhöriga en till två veckor efter hemgången från sjukhuset. Personalen får då tillfälle att höra hur det fungerar hemma och kan vid behov förmedla kontakt med anhörigsamordnare. Intresse från övriga avdelningar på sjukhuset har växt fram och från och med 2008 ingår även dessa i projektet. Kommunernas samordnare fyller löpande i en uppföljningsmall. De har nu sammanställt en rapport från det första året och ska närmast presentera den för gruppen Vårdsamverkan Skaraborg. Denna grupp arbetar för att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter, och gruppen fattar beslutet om den rutin som arbetats fram i projektet sedan ska användas på de övriga tre sjukhusen i Skaraborg. Gemensam marknadsföring av anhörigstöd i Skaraborg Referensgruppen uppmärksammade tidigt värdet av att gemensamt kunna marknadsföra närståendestöd i Skaraborgs kommuner som skulle kunna bli en del i den uppsökande verksamheten. De anlitade en marknadsföringsbyrå som tog fram olika marknadsföringsmaterial med bilder som återkommer i olika former. Budskapet skulle symbolisera stöd, trygghet och mänsklighet och det känsliga ämnet skulle avdramatiseras. Arbetet ledde till att det nu finns affischer med tillhörande plastficka där kontaktkortet placeras (se den tomma vita rutan), rollup, en folder med information från fokusgrupperna, anhörigvårdarkort, en gemensam folder för kommunernas anhörigstöd (texten på kortet författas av respektive kommun), brevmallar, informationspärmar, en Powerpointmall och bilder till hemsidan. Rollups och affischer med ett gemensamt kontaktkort för de sex kommunerna används i pilotprojektet på Lidköpings sjukhus. Affischer med varje kommuns kontaktkort används bl.a. på vårdcentralerna. Anhörigvårdarkortet ska vara en säkerhet för den anhörige eller den närstående om hon eller han själv skulle råka ut för en akut sjukdom eller olycka. Anhörigvårdarkortet är ett litet plastkort man förvarar i plånboken. Det finns en Powerpointpresentation som anhörigsamordnarna använder när de informerar om projektet och kommunens anhörigstöd. Det spar tid för var och en, man får en samsyn där alla ger samma information och det ger delaktighet i projektets utveckling.

6 En hemsida skapades tidigt i projektet där information läggs ut löpande till kommunerna och andra intressenter. Se på under FoU socialtjänst och Anhörig/närståendestöd i Skaraborg. Information till Primärvården Skaraborg Kommunernas anhörigsamordnare har under hösten 2007 informerat på arbetsplatsträffarna vid de 23 vårdcentralerna. Här har de använt och delat ut det gemensamma marknadsföringsmaterialet samt en pärm med information till personalen. Vi planerar återkommande information och återkoppling kring samarbetet framöver. Fokusgrupper Att tidigt i projektet få en övergripande bild av de anhörigas syn på vad som är betydelsefullt stöd för dem kändes viktigt för oss. För att få en dialog med anhöriga från de olika kommunerna var fokusgrupper en arbetsmetod vi trodde på. Projektledaren hade gjort en nulägesanalys av det befintliga anhörigstödet inom de olika kommunerna och resultatet från fokusgrupperna skulle komplettera denna analys till en bättre helhetsbild av nuläget. Dessutom skulle resultatet från fokusgrupperna presenteras vid den konferens för chefer och politiker och de andra utbildningar som anordnades i projektet. Arbetet med fokusgrupperna genomfördes i början av Grupperna hade tre olika anhörigperspektiv: en för föräldrar, en för make och maka och en för döttrar och söner. I grupperna ingick även anhöriga från olika intresseföreningar. Till de tre olika fokusgrupperna ställdes samma fråga: Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Anhörigas syn på vad som är ett betydelsefullt stöd Sammanfattar vi det som framkom från dessa tre fokusgrupper så finner vi att behoven i alla grupperna handlade om trygghet, relationer, kvalité, kompetens och information. De synpunkter som kom fram var bland annat följande: Bra insatser för den som vårdas ger trygghet för den anhörige. Det lyftes fram i alla grupperna. Det ska finnas någon att vända sig till i akuta situationer, men också mer långsiktigt stöd som dagvård och läkarinsatser. Dessutom är rätt boendeform, sysselsättning och samtalsstöd viktigt. Goda relationer till personalen har stor betydelse liksom att få ett respektfullt bemötande. Träffar, gärna i form av nätverk med andra anhöriga, kan bidra till ökad delaktighet, kunskap och förståelse. Personalens kunskaper om olika funktionshinder och diagnosgrupper är värdefulla, liksom förmågan att sätta sig in i de anhörigas situation. Få personalbyten är viktigt, särskilt i början då behov uppstått. Information från biståndsbedömaren om möjligheter och rättigheter

7 är viktigt. Ett personligt samtalsstöd kan behövas i situationer då svåra beslut ska fattas och stöd kan ibland även behövas till andra familjemedlemmar. Konferenser och utbildningar för ökat samarbete För att bidra till ökad kunskap och spridning kring anhörigfrågorna anordnar vi olika konferenser och utbildningar. Dessa arrangeras gemensamt för kommunerna, primärvården och sjukhusen i Skaraborg. Anhörigsamordnarna är här viktiga och medverkar vid alla arrangemang. En konferens vände sig till chefer och politiker, en annan till olika yrkesgrupper, t.ex. sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, undersköterskor, och till frivilligorganisationer. Den senare konferensen blev så eftertraktad att ytterligare en är inplanerad. En annan konferens handlade om att möta och stödja närstående till psykiskt sjuka och genomfördes i samarbete med samverkansgruppen inom psykiatri i Skaraborg och intresseföreningen Föreningen för psykiskt samarbete (Fps). Vi bjöd in demenssjuksköterskor från kommunerna och primärvården till en samverkansdag där deltagarna utbytte tankar och erfarenheter kring samverkansfrågor och anhörigstöd. Bussar hyrdes in för 120 personer för en gemensam resa till anhörigkonferensen i Karlstad. Fyra likadana anhörigombudsutbildningar pågår nu på olika ställen i Skaraborg där grannkommunerna går samman och personal inom olika verksamheter möts. I delar av denna utbildning har även vårdcentraler och sjukhus deltagit. Vi har köpt in en uppdragsutbildning, Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv på 7,5 högskolepoäng, som kommer att hållas i Skövde under hösten Närmast planerar vi en samverkans och inspirationsdag med Skaraborgsövergripande intresse och brukarorganisationer. Inför hösten 2008 är tanken att i samverkan mellan kommunerna arrangera olika temadagar riktade till anhöriga och närstående. Utvärdering av projekt Anhörig/närståendestöd i Skaraborg En extern utvärderare finns knuten till samverkansprojektet, som kontinuerligt följer upp och utvärderar projektet. Utvärderaren redovisar resultaten under projektets gång för att utvärderingen också ska kunna användas i ett utvecklande syfte. Utvärderingen sker vid tre tillfällen där utvärderaren frågar olika målgrupper vad de anser om projektet och om den modell för anhörigstöd som arbetas fram. I den första delutvärderingen som vände sig till projektledaren och de 18 anhörigsamordnarna konstaterades att projektet hunnit långt på de första tio månaderna. Utvärderaren ser att det finns flera framgångsfaktorer. En är att projektansökan var väl förankrad hos samordnarna genom att den arbetades fram av och i dialog med dem. En annan är att projektledaren tidigare arbetat med närståendestöd och har ingått i nätverket. Det

8 fanns både kunskap inom området och personkännedom, vilket gjorde att många kontakter redan fanns när projektet påbörjades. En tredje framgångsfaktor var att projektbeskrivningen var tydlig och målen så väl avgränsade att det på ett smidigt sätt gick att involvera anhörigsamordnarna i projektarbetet. Den första delutvärderingen visar också att det finns stora variationer mellan kommunerna när det gäller anhörigstöd, t.ex. i fråga om vilka insatser som gjordes, hur mycket tid som samordnaren hade, hur många anhöriga som fick stöd, hur anhörigsamordnarna upplevde stödet för samverkansprojektet i den egna organisationen och möjligheten att avsätta resurser till det arbetet. Denna skillnad kan inte enbart härröras till kommunstorlek. Att samverka mellan kommun och landsting tar tid, att sitta ner med närståendevårdare och samtala om deras behov av stöd, att bedriva uppsökande verksamhet och utvärdera sin verksamhet likaså. För att samverkansprojektet ska nå framgång behövs ett stort intresse och stöd för frågan inom den egna organisationen. Det intresset behövs hos både kollegor, chefer och politiker. Den andra delutvärderingen är påbörjad och är klar i mars Den vänder sig till styrgrupp, ledningsgrupp, referensgrupp, projektledare samt olika yrkesgrupper inom de olika kommunerna. I den sista delutvärderingen ska, utöver de som tidigare tillfrågats, även närstående ingå. Sammanfattande reflektion Som anhörigsamordnare kan man ibland känna sig lite ensam i sin roll. Det har därför varit värdefullt att kunna samarbeta, som vi har fått möjlighet till i detta samverkansprojekt. Anhörigsamordnarna upplever att projektet bidragit till att både ge mer tyngd till anhörigfrågorna i stort som till det egna projekt de driver i sin kommun. Gemensamma behov har härigenom kunnat lyftas på ett helt annat sätt. De modeller och rutiner som vi arbetar fram, hoppas vi kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen. Kanske kan det till och med göra att arbetet kan bli mer effektivt? Syftet att nå närstående tidigare för att kunna förebygga ohälsa är ju avhängigt av att de anhöriga får kontakt och information om möjlighet till stöd. Erfarenheterna vi får genom projektet ger en ökad förståelse för de olika svårigheter som finns. Dit hör även förankring och samarbete kring anhörigstöd mellan beställare och utförare, politik och praktik och mellan verksamheter och professioner. Det tar tid och kraft att genomföra och vi upplever att tillsammans kan man arbeta med detta på ett bredare sätt. Att alla kommuner i Skaraborg medverkar i projektet är värdefullt och är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta med det pilotprojekt som nu drivs i samarbete med Lidköpings sjukhus. Informationen som sjukhuspersonalen ger till närstående om anhörigstöd måste få ingå i en rutin, som är gemensam för alla kommuner. Projektet är ganska omfattande och därför är projektorganisationen viktig för att nå framgång. Styrgruppen med socialcheferna och led-

9 ningsgruppen med representanter från Västra Götalandsregionen bidrar till att projektet förankras ute i verksamheterna. Att referensgruppen (nätverket) delades upp i två arbetsgrupper var lyckat och det ger samtidigt möjlighet till större delaktighet. Anhörigsamordnarna jobbar nu med ett gemensamt syfte och mål, och ser möjligheter de kanske inte såg tidigare. Tanken att ha samma marknadsföringsmaterial på sjukhus, vårdcentraler, kommuner, apotek m.m. är att det bättre ska uppmärksammas av närstående och allmänheten samt att budskapet till slut når fram till rätt person. Kontaktkorten i affischerna på sjukhuset och vårdcentralerna tar slut och vissa kommuner upplever att de fått fler anhöriga och närstående som hört av sig under hösten. Informationsinsatserna tillsammans med marknadsföringsmaterialet blir ett komplement i samarbetet med vårdcentralerna. En mängd konferenser, utbildningar och olika informationsinsatser har bidragit till att över femtonhundra personer har fått information på ett eller annat sätt. Ett problem man ibland kan uppleva i kommunerna är tidsbrist alla har inte en full tjänst som anhörigsamordnare. Kommunerna driver dessutom sina egna projekt med stimulansmedlen från 2006 och arbetet med det gemensamma projektet kräver ju också tid. Ändå upplever anhörigsamordnarna att det gemensamma projektet ger draghjälp och stöd till det egna projekt de driver i kommunen. Sammanfattningsvis ser vi att samverkansprojektet öppnar upp för möjligheter vi inte hade haft var och en för sig. Möten mellan personal inom de olika organisationerna stärker samarbetet och utvecklar förhållningssättet. Framtiden handlar mycket om att allmänt öka kvalitén i de stödinsatser som kommunerna erbjuder men också om att samordna de olika resurser som finns inom kommuner, primärvård, sjukhus och de frivilliga krafter som på olika sätt bidrar till stöd för anhöriga och närstående. Skaraborgs kommunalförbund FoU Thina Lindberg, anhörigstödsutvecklare (projektledare) tel eller eller se hemsida se under FoU socialtjänst Artiklarna i projektet Anhöriga till äldre i vård och omsorg är skrivna av utomstående experter. Frågor om sakinnehållet i texterna ställs till respektive författare.

Anhörigstöd i Skaraborg

Anhörigstöd i Skaraborg Anhörigstöd i Skaraborg UTVÄRDERING AV ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN 15 KOMMUNER, PRIMÄRVÅRD OCH SJUKHUS ÅR 2006 2009 FoU-RAPPORT 2009:2 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 2 Bakgrund...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Sammanställning lärande nätverk Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp till anhöriga

Sammanställning lärande nätverk Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp till anhöriga Sammanställning lärande nätverk Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp till anhöriga Tema A: Samverkan andra mötet samarbete kommun och landsting Samarbete mellan kommun och landsting idag Samarbetet

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering

PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Titel: PROJEKTPLAN Samordnad rehabilitering Projekt: Stimulansmedel Idnr: Siffor Delprojekt: Samordnad rehabilitering Idnr: 17735 Beställare: Socialtjänsten Håkan Littzell

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Stöd till anhöriga - delrapport 2

Stöd till anhöriga - delrapport 2 Stöd till anhöriga - delrapport 2 KARTLÄGGNING AV STÖD ET TILL ANHÖRIGA INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE I SKARA KOMMUN 2012 M E D DELANDE 2013:3 SKARAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D FoU Förord Nu har det gått snart

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd

Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Äldreomsorgskontoret Social- och omsorgskontoret Anhörigstöd Utveckling av anhörigstöd i Södertälje Kommun PROJEKTPLAN -Anhörigstöd Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN

SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN EN SAMMANFATTNING Oktober 2011 Pia Kjellberg Alf Persson Christina Amrén Inledning Socialpsykiatriska teamet i Bräcke startades som ett projekt den 1 september 2010.

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

God mun- och tandhälsa hos äldre

God mun- och tandhälsa hos äldre God mun- och tandhälsa hos äldre En sammanfattning av ett dialogmöte den 12 maj 2009 med representanter från kommunerna och Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Antalet äldre ökar och allt fler har

Läs mer

Länsgemensam utveckling av stödet till anhöriga/närstående i Örebro län 2008 2009

Länsgemensam utveckling av stödet till anhöriga/närstående i Örebro län 2008 2009 Dnr Länsgemensam utveckling av stödet till anhöriga/närstående i Örebro län 2008 2009 Delrapport, Dnr 08-233 Maj 2009 Jan Backlund Innehållsförteckning Bakgrund 3 Stödformer idag 3 Projektorganisation

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Alla som definierar sig som anhöriga, oavsett diagnos, skada, ålder eller relation.

Alla som definierar sig som anhöriga, oavsett diagnos, skada, ålder eller relation. Grupp 1 Målgrupper Alla som definierar sig som anhöriga, oavsett diagnos, skada, ålder eller relation. Anhöriga yngre och äldre. De som lagen identifierar, personer som stöttar och hjälper närstående som

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer