Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt."

Transkript

1 Tack för att du har valt att handla från Avloppscenter. För att du ska få allt att fungera så vill vi att ni tar er tid att läsa igenom denna installationsmanual. Börja med att kontrollera att allt är med i leveransen och inget verkar skadat, vid tveksamhet kontakta oss direkt. Synliga transportskador på varor eller emballage reklameras direkt till chauffören på frakthandlingarna och godset får då inte ha flyttats ifrån mottagningsplatsen! Kontrollera därför godset noga redan vid leveransen. Dolda transportskador ska anmälas inom 24 timmar. Allt emballage ska sparas. Har detta inte anmälts inom 24 timmar är det ej möjligt att få ersättning för transportskada Ingår i leverans: ECO-VAC basic 3000 liter tank Cipax 50m PEM slang PEM koppling 50mm 50m el skydds slang (för att dra elkablar i) Förankring med geotextil Genomföringar i tanken klara Ventilations hatt Trådlöst larm RF 412 Köp till vid behov: Isolering till slang Elkabel EKKJ minst 3-led 1,5 mm² Värmekabel Extra rör för ventilation Förhöjningshals Ballofix avstängningsventil till WC vatten Böjlig slang i lämplig längd för att koppla WC till sugslangen

2 2 (30) INSTALLATION Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning. Vattnet i toaletten används för att spola rent porslinet och sedan återfylla vattenlåset. Normalt är systemet trycklöst. Vakuum bildas direkt då spolknappen används och transporten sker med ca 10 m/s ut till uppsamlingsenheten. Själva spolcykeln tar ca 3-5 sekunder och ljudnivån inomhus är jämförbar med en vanlig toalett. Systemet är logiskt och mycket flexibelt, och kan anpassas till olika förhållanden och olika typer av uppsamlingsenheter.

3 3 (30) Installation av tank Välj en plats där det blir tillräckligt fall för avloppsrör och där marken bedöms som väldränerad och fast. Minsta storlek på gropen bör vara minst ca 50 cm runt om tankens yttermått. Tanken får inte ligga där det finns risk för överkörning av t.ex. personbil eller där grundvattennivån hela eller delar av året riskerar att nå upp till inloppsröret eller där marken är sank och lös. Hänsyn ska även tas till vilket tjäldjup som råder på platsen. Tanken ska stå på en minst 150 mm tjock avplanad grus eller sandbädd med max kornstorlek 8 mm. Komprimera gärna bädden med maskin.

4 4 (30) Lyft av tank Tanken ska lyftas med mjuka band som kan träs genom de genomgående hålen. Endast tom tank får lyftas. Förankra Förankra tanken med den medföljande geotextilen som har hål för halsen som är förstärkt. Duken läggs ut som ett stort lakan i hela schaktets bredd och jordmassornas tyngd får tanken att ligga fast. Lyftkraften vid tom tank och max tillåten grundvattennivå är N vilket motsvarar 3000 kg lyftkraft!

5 5 (30) Återfyllning Packa återfyllnadsmaterial, grus eller sand, med max kornstorlek 8 mm mot tanken och minst 200 mm runt om. Se noga till att fylla ut runt nederkanten och i de genomgående hålen så tanken får bra stadga. Använd EJ markvibrator vid återfyllning. Garanti Installation och användarbeskrivning måste följas. Om tank och övriga komponenter utsatts för oaktsam behandling eller om installation och användarbeskrivning ej följts kan garantin upphöra att gälla. Säkerhet Lockets lås skall öppnas och stängas med korrekt verktyg, t.ex. hylsverktyg. Låset ska alltid vara i stängt läge när locket ligger på tanken. Varning! Gå aldrig ner i avloppstank som satts i bruk. Gaserna kan innebära medvetslöshet och direkt livsfara

6 6 (30) Förhöjningshals Vill man få ner tanken djupare i marken kan man sätta på extra förhöjningshalsar som finns i olika höjder. Förhöjningshals 250mm Förhöjningshals 500mm Teleskophals mm Montering av teleskophals

7 7 (30) Gör ren anläggningsytan på förlängningshalsen, centrera noga och ställ ner på tanken. Undvik att flytta förlängningshalsen i sidled när den väl står på tanken! Gör rent och lägg en flödig sträng av medföljande tätmedel/fästmassa runt tankens hals mitt på ytan. Sätt de medföljande skruvarna 45 mm från ytterkant på förlängningshalsen med jämn fördelning varvet runt. Dra skruvarna försiktigt växelvis tills dess att teleskopröret bedöms ha bottnat mot tanken.

8 8 (30) Dra ledningar Max avstånd på avloppsröret är 30 meter. Avloppet behöver inte ligga djupt, eftersom rören alltid är tomma om inte toaletten spolas. Max 10 meter till slambilen Tankbilarna får ha max 10 meter till där slambilen ska stå och tömma. Om inte det är möjligt så ska en sugledning anläggas. Fråga oss om tips och material. Jämn lutning En jämn lutning minskar risken för frysning av vatten i lågpartier, och är nödvändigt för att kunna spola WC:n vid strömavbrott (hälla hink). Vakuumkraften blir också ännu effektivare och snabbare. Vakuumet kan i praktiken suga uppåt, Ha så få lågpunkter som möjligt för att minimera frysrisken. Mjuka böjar Undivik tvära böjar. Använd helst en heldragen PEM-slang, 50 mm, från WC stolen fram till vakuumenheten. Är man tvungen använda fasta 50 mm avloppsrör så tänk på att undvika korta 90º böjar. Använd istället 2 st 45º PP rördelar efter varandra för att uppnå en så mjuk böj som möjligt, eller långa svepböjar.

9 9 (30) Värmekabel/isolering Om ni behöver värmekabel så tejpa fast värmekabeln på avloppsledningen och montera på isolering ytterst. Vid vakuumenheten dras gärna värmekabeln något varv inne i det utrymme som den står i. El skydds slang Det medföljer 50m gul el slang som det ligger en dragtråd i för att dra i lämplig elkabel t.ex. EKKJ 3x1.5 till vakuumpumpen. En extra elkabel kan läggas med för att få ett extra vägguttag i tanken som kan användas till värmekabel, frostvakt eller för tvångskörning av vakuumenheten.

10 10 (30) MONTERING SUGSLANG Montera den långa 50mm sugslangen till den blåa PEM kopplingen som sitter på den korta slangen som går in i tanken, se till att böjen är riktad neråt i tanken så att smutsvattnet leds ned i tanken.

11 11 (30) Använd smörjmedel så går det lättare att montera kopplingen, se till att slangen bottnar i kopplingen. Dra åt koppling hårt med handkraft.

12 12 (30) Montering el skydds slang Montera elslangen i gummigenomföringen enligt bild, se till att dragtråden inte åker in i slangen.

13 13 (30) Installation Trådlöst VA-larm RF-412 Larmet består av två delar 1. Uteenhet som installeras i halsen på tanken 2. Mottagare med ljus- och ljudlarm som installeras på valfri plats i huset. Med några minuters intervall uppdateras tankens nivåinformation till mottagaren. I normalläge lyser endast den gröna LED-lampan (2) på mottagarenheten med fast sken. Figur 1 uteenheten

14 14 (30) Figur 2 mottagaren Nivålarm Om vätskenivån i tanken stiger så att givarens elektroder täcks av vätska aktiveras nivålarmet med en ca 2 min aktiveringsfördröjning. Då blinkar den röda FULLlampan (1) på mottagaren. Den interna summern och larmreläet aktiveras. Signal/Batterilarm Ifall mer än ca 30 min gått sedan mottagaren fått uppdatering från sändaren blinkar den röda ERROR lampan (3) och summern ger signal. Om detta händer, kontrollera att utenheten inte är mekaniskt skadad och att inga föremål hindrar radiosignalen. Samma larm utlöses också när batteriet i uteenheten behöver förnyas. Batteriet livslängd är normalt upp till tio år.

15 15 (30) Alarmkvittering Båda larmen kvitteras med en tryckning på RESET knappen (4). Summern stängs av och vid full larm inaktiveras alarmreläet. Den röda LED-lampan lyser med fast sken. När orsaken till larmet är åtgärdad återgår displayen automatiskt till OK-läge. Övervakning av givarens funktion Om kontakten mellan givaren och uteenheten bryts blinkar den gröna ledlampan (2) på mottagaren istället för att lysa med fast sken. Test av radiolänken och givaren Larmet aktiveras normalt med en fördröjning på ca 2 minuter. För test av radiolink och givare finns ett särskilt program som kopplar bort fördröjningen så att uteenheten sänder kontinuerligt. Linktest rekommenderas om avståndet mellan uteenheten (1) och mottagaren (2) överstiger 70 m, eller om byggnader eller liknande försvårar kontakten. Aktivering av testprogrammet 1. Öppna plastmuffen (1B) på uteenheten och dra ut röret (1G). 2. Lossa kabelgenomföringen (1C) och avlägsna rörets plasthatt (1D) 3. Tag ut elektronikkortet från röret (3). 4. Aktivera testprogrammet genom att hålla knappen (3A) på kretskortet intryckt i 5 sekunder. 5. Placera uteenheten (1) vid installationsplatsen med givaren kopplad. För mottagaren (2) till önskad plats i huset. 6. Starta mottagaren genom att ansluta den till nätuttaget via nätadaptern (2C).

16 16 (30) Fungerar överföringen blinkar den gröna OK lampan (2B) ca 1 ggr/sek. Om länken inte fungerar blinkar lampan ojämnt eller förblir tänd eller släckt. Testa givaren (1A) genom att sänka den i vatten eller kortsluta elektroderna med ett metallföremål medan testprogrammet är aktivt. FULL-larm (2A) på mottagaren ska då omedelbart aktiveras. OBS! Om larmet inte aktiveras när givaren sänks i vattnet kan orsaken vara för rent vatten. Testprogrammet avslutas automatiskt efter ca 10 min, eller när man trycker på ute enhetens tryckknapp (3A). Byte av batteri i uteenheten Öppna uteenheten som i Aktivering av testprogrammet. Byt ut batteriet CR 123A (1B). OBS polariteten!

17 17 (30) Montering av ute enheten Montera larmet I det för borrade hålet på ca 40mm i halsen botten. Givaren hänger fritt i kabeln och aktiverar larmet vid kontakt av vätska, larmnivå justeras till valfri nivå med hjälp av justerhylsan.

18 18 (30) Skruva av muttern och trä ner givaren i tanken genom hålet och skruva fast muttern från insidan av tanken. Om man önskar få en längre sträcka till mottagaren kan man flytta ut sändaren utanför locket, rådgör med oss om lösning för detta.

19 19 (30) Montering av mottagaren Montera mottagaren (2) på önskad plats i huset, helst så nära uteenheten som möjligt. Undvik närheten till stora metallytor. Öppna mottagarens lock och skruva fast höljets botten på väggen. Stäng mottagarens lock och starta mottagaren. Yttre larm Mottagaren har ett relä (NO/NC) med potentialfria poler för anslutning av yttre larm (fig 6A).

20 20 (30) Toalett Bestäm var toaletten ska stå: Kontrollera golvbjälkar, golvvärme, vatten, avlopp eller elledningar där avloppsrören ska gå. Borra 50 mm hål i golvet alt. 75 mm rör där 50 mm röret kan dras) en böjlig slang mot toalettstolens avlopp och fram till mötande medföljande PEM-slang 50 mm. Anslut vattnet: Ansluts med flexislang R 15. Montera gärna en avstängningsventil ( Ballofix, utv. 15 mm) så vattnet kan stängas av separat. Ventilen bör sitta bakom WC:n, ca cm över golvet. Anslut elen: Se över kopplingsschemat. Anslut inkommande styrledning, 12 volt, till kopplingsplinten, som sitter löstagbar på baksidan av toaletten. Följ färgerna enl. bild på insidan av kopplingsdosan. Andra änden ska anslutas till Styrboxen senare. OBS koppla inte in styrboxen ännu! Överslag kan skada den. Om styrledningen ska byggas in dolt i väggen bör den komma fram mitt bakom WC:n rakt ovanför vattenanslutningen.

21 21 (30) Limma fast toaletten: WC - stolen limmas mot golvet (ej skruvar). Stolen står stadigt från början. Använd våtrumssilikon, och dra en limsträng i skarven mellan porslinet och golvet. Jämna till med fuktat finger.

22 22 (30) Vakuumenhet Ljuddämparen placeras i de två gråa rörfästena. Vakuumenheten placeras i halsen på tanken i det stora hålet. Ljudisolera tornet om någon störs Om tanken ligger nära t.ex. grannens hus, är det lämpligt att ljudisolera tornet och locket.

23 23 (30) Ventilation Högsta grundvatten nivå Halsen med vakuumpumpen måste ventileras man kan välja på att ventilera direkt vid tanken eller t.ex. ovan tak.

24 24 (30) Styrboxen Styrboxen sköter: Start och stopp av vakuumsuget Spolning och återfyllnad av vatten i toaletten Larm för tank (grovt uppskattat värde) Styrboxen har löstagbara anslutningar, så att t.ex. fastighetsägaren själv kan byta ut styrenheten vid uppkommit fel (t.ex. vid blixtnedslag). Placera styrboxen lättåtkomligt Styrboxen bör sitta lättåtkomligt, t.ex vid husets elcentral. Man ska kunna läsa av antal spolningar och göra justeringar. Kontrollera att kablar kan dras Signalkabeln (12V) ska kunna dras från styrboxen till WC:n. EKKJ - kabeln (230V) ska dras från kopplingsdosan ut till vakuumenheten i tornet på tanken En extra enfaskabel kan läggas samtidigt från husets elcentral ut i skydds slangen, med fast ström till drift av frostvakt och värmekabel, och möjlighet till tvångskörning av vakuummotorn vid driftstopp. Signalkabeln Om det är över 20 meter mellan Styrbox och WC använd tjockare svagströms kabel Max 20 meter kabel Standard WC 4-ledare, 4 x 0,38mm² Mer än 20 meter kabel (tjockare) Standard WC - 4 ledare, 4 x 0,7mm²

25 25 (30) Kopplingsschema All el skall installeras av en behörig elektriker för att försäkring och garantier ska gälla.

26 26 (30) Styrboxens färgade kablar

27 27 (30) Ställa in styrboxen OBS, Styrenheten ska ställas in innan toaletten börjar användas. 1. Välj program [FAt/bAS/FAb] Tryck på [Mode] 1 gång tills nån av FAt/bAS/FAb visas. Välj genom + eller till det system du har valt. Tryck [Enter], för att spara inställning. 2. Justera spoltid [nr 1] Tryck på [Mode] till nr 1. Justeras beroende på vattentrycket tills spol mängden är lagom. Från fabrik är vattenspolningen lågt ställd, oftast behövs det höjas från start. 3. Justera vakuumtid [nr 2] Tryck på [Mode] till nr 2. Sugtiden ska ändras beroende på längd och lutning på vakuumslangen. För 0-15 meter, behövs ca 5 sekunder. För meter, behövs ca 7 sekunder. 4. Justera återfyllnad [nr 4] Tryck på [Mode] till nr 4. Ställ antal sekunder som vattnet ska återfyllas. Prova dig fram tills vattenytan ligger ca 1,5 cm ovanför utloppet.

28 28 (30) Så fungerar styrboxen

29 29 (30) Testa Provkör Testa anläggningen genom att provspola toaletten. Kontrollera att inga läckage har uppstått. Kontrollera vid högt grundvatten och snösmältning att inget in läckage sker i tanken vid lock och genomföringar

30 30 (30) Skötselmanual Räkneverk visar grovt när tanken bör tömmas I styrboxen finns ett räkneverk som visar antalet spolningar. När räkneverket nått ca spolningar är det oftast dags att tömma tanken. Det kan skilja något på antal spolningar beroende på inställningar. Pipande larm vid 2500 spolningar Som säkerhetsåtgärd finns ett ingyggt larm i styrboxen. Det piper vid 2500 spolningar. Då bör tanken kontrolleras. Vid andra larmnivån 2800 spolningar, så stängs spolfunktionen av. För att slippa gå ut och kontrollera i tanken, Nivålarmet larmar på valfri nivå som passar tiden för beställning av slamtömmning i ert område. När tankbilen varit och tömt tanken nollställer du räkneverket med återställningsknappen. För vintern Om du inte använder EcoVac på vintern- se till att vattnet stängs av, och att allt vatten töms. Töm genom att spola 3 gånger efter att vattnet stängts av. Om du vill undvika lukt från tanken att komma upp i huset ska ni slå i frostskyddsmedel i vattenlåset. Manuell körning av vakuumenheten Vid stopp kan man manuellt starta vakuumenheten från styrboxen, eller sätta i stickproppen i ett extra uttag i tanken kör i max 30 sekunder. Certifikat EcoVac-systemet är CE-certifierat enligt följande standarder: SE :234, SE :234, SE :234, SE :234

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning.

Läs mer

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett

till tank Vad som ingår Så funkar EcoVac Vad som behövs Monteringsanvisning Styrenhet Vakuumenhet Toalett till tank Monteringsanvisning OBS, läs hela anvisningen innan beställning eller monteringen påbörjas. Styrenhet Vakuumenhet Toalett Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras

Läs mer

till Boss2 Vad som ingår Grundprincip Vad som behövs MONTERINGSANVISNING Styrbox Vakuumenhet Toalett BOSS:2

till Boss2 Vad som ingår Grundprincip Vad som behövs MONTERINGSANVISNING Styrbox Vakuumenhet Toalett BOSS:2 till Boss2 MONTERINGSANVISNING Styrbox Vakuumenhet Toalett BOSS:2 Grundprincip EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, där avfallet transporteras hela vägen direkt till tanken vid spolning. Transporten sker

Läs mer

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning.

EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Manualen ska sparas av fastighetsägaren! EcoVac Manual Installationsbeskrivning, skötselmanual och felsökning. Garantibestämmelser: Installation och användarbeskrivning måste följas. Om komponenterna utsätts

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem

Uponor Infiltrationssystem Installationsanvisningar Uponor InfiltrationsSYSTEM Uponor Infiltrationssystem 12 2010 76006 Tillförlitliga lösningar från Uponor Vi gratulerar till ett kvalitetsval! Med Uponors avloppssystem behandlas

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt

INSTALLATIONSGUIDER. Installera rätt och tätt INSTALLATIONSGUIDER Installera rätt och tätt Innan du börjar installera Verktyg som kan behövas! Borrmaskin Röravskärare Skjutmått Gerlåda Tumstock Kniv Hink Fintandadsåg Ficklampa Skiftnyckel Skruvmejsel

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening

Installationsmanual. BioKube Mars 3000. AB IFO Vattenrening Adress: Johannesfredsvägen 9 C, 168 69 Bromma Installationsmanual BioKube Mars 3000 Innehåll 1 Introduktion -------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000D/Q Böjt Utlopp LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer