A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (29) Datum Tid Kl Plats A-salen, kommunhuset, Sollefteå Beslutande Övriga närvarande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Helen Johansson, marknadsföringsansvarig samt Madeleine Börjesson studie och yrkesvägledare, gymnasieskolan, 27 a) Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå... /Ulla Johansson

2 2 (29) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning varo ers Ledamöter Elisabet Lassen (S) Ordförande Åsa Sjödén (S) John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) Kim Lundin (S) T.o.m. 34 Mattias Ahlenhed (ViSKB) J Gunilla Fluur (ViSKB) - Bengt Sörlin (M) Justerare Kerstin Franzén (M) Johan Andersson (C) J Ulf Breitholtz (V) T.o.m. 27 a) Leif Östberg (FP) Ersättare Catherine Näsmark (S) T.o.m. 27 c) Lennart Önblad (S) Tjf fr.o.m. 35 Stina Näslund (S) Nils-Gunnar Molin (S) My Larsson (S) Morgan Nordin (S) Anita Bergsten (S) Jörgen Åslund (ViSKB) R Birgitta Häggqvist (ViSKB) Jonny Ohlsson (M)) Sven-Olov Gradin (M) Maria Wennberg (C) Tjg 28 Kjell-Åke Sjöström (V) Tjg fr.o.m. 27 b) Carin Collén (V) Margareta Alton (MP)

3 3 (29) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll från utskottet för samhällsutveckling , allmänna utskottet och samt teknikutskottets protokoll anmäls.

4 4 (29) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll Informationer Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB respektive Eolus Vind AB Återrapportering till Vattenmyndigheterna för år Servicepunkter i Sollefteå kommun Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande Biblioteksplan Finanspolicy Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen Utökning av förskoleverksamheten i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele Remiss - Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden Val av representant till Föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) Val av ledamot och ersättare till Kulturforum Västernorrland Delgivningar Delegeringsbeslut

5 5 (29) 27 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Helen Johansson, marknadsföreningsansvarig samt Madeleine Börjesson, studieoch yrkesvägledare (SYV) vid gymnasieskolan - Gymnasieskolans marknadsföring En redovisning lämnas över marknadsföringsarbetet och SYV-verksamheten inom gymnasieskolan; aktiviteter som anordnas, programkatalog, programblad, medier man är aktiv i samt spridningsområdet för programkatalogen m.m. Se vidare: Gymnasium.se (Sök på Sollefteå Gymnasium eller någon av våra tre enheters namn Hågestaskolan, Gudlav Bilderskolan eller Skedomskolan) Facebook: GBskolan/GudlavBilder/Naturbruk/Skedomskolan/SollefteåGymnasium Instagramkontot heter Sollefteagymnasium På LinkedIn heter vi Sollefteå Gymnasium b) Niklas Nordén, ekonomichef - En förhandsinformation om bokslutet 2014 lämnas. Bokslutet kommer upp i kommunstyrelsens sammanträde i mars. - Plan för budgetprocessen är inte klar men budget bör tas av fullmäktige i oktober. c) Johnny Högberg, kommunchef Huvudenhet Produktion - Jonny Ohlsson har tillsatts som kostchef. Han jobbar bl.a. med kostutredningen som kommer att presenteras i allmänna utskottet i april - På gymnasieskolan har Anders Strindlund tillsatts som ny verksamhetschef och Lena Öström som administrativt stöd. Fortlöpande information kommer att lämnas under året. - Utredning påbörjad om specifika yrkesgrupper för att hitta maximal medborgarnytta - Prijo Öster har utsetts som representant i regional samverkan inom socialtjänstens område - Ny ledningsgrupp är igångsatt inom produktion - Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar till verksamhetscheferna har påbörjats

6 6 (29) Fors. 27 Huvudenhet Medborgarservice - En tillväxtavdelning är bildad bestående av näringslivsavdelningen, Reveljen, plan och bygg samt miljö. Toms Falkensson är samordnare. Avdelningen jobbar nu med att se hur man kan skapa ett effektivt och kvalitativt tillväxtarbete - Inom arbetsmarknad och integration har Lena Linnér tillsatts som verksamhetschef. En första uppgift blir att få till fungerande processer mellan AME och ekonomiskt bistånd. Två tjänster inom ekonomiskt bistånd är vakantsatta. Detta har kunnat göras då AME getts större ansvar i handläggning av bland annat arbetsförmågebedömning. Huvudenhet Gemensam service - Inom kommunikation pågår utveckling av ärendehantering där ett nytt system ska tas i bruk. Tillsättning av huvudsekreterare är inte löst. - Ekonomifunktionen jobbar nu efter den nya organisationen. Niklas Nordén är ekonomichef, Cristina Waaranperä är enhetschef för redovisning och Mattias Axelsson är enhetschef för budget och ekonomistyrning. Projekt - Förslag till ny placering i huset samt medborgarservice ska finnas i april - Översiktsplanearbetet har högsta prioritet. Malin Berglund och Ulla Ullstein som hittills jobbat med planen har fått förstärkning av Matti Heino och Cathrin Johansson - Lisbeth Boman och Ulf Jonasson ska ta fram en mål- och resultatstyrningsmodell. Bland annat har SWOT-analys gjorts i ordförandegruppen. - Nya övergripande mål ska arbetas fram under 2015 Åtgärder för att förhindra att tilldelad nettobudget överskrids - I slutet av januari informerades samtliga verksamheter att det är väldigt stor differens mellan tilldelad budget och flaggade behov. Huvudenhetscheferna har fått i uppdrag att göra en första inventering av möjliga åtgärder för en budget i balans. Redovisning i allmänna utskottet den 10 februari. - Åtgärder som kan verkställas omedelbart ska verkställas. Åtgärder som kräver konsekvensanalyser samt politiska beslut ska förberedas för detta. - Tjänster som ska utannonseras ska först prövas av ledningsteamet liksom ev. återbesättning efter pensionsavgånger. - Jämförande data med andra kommuner kommer att tas fram. Utifrån dessa ska vi se inom vilka områden kommunen är effektiv eller inte, om vi har för hög kvalité och om vi vill fortsätta ha det etc. Förslag kommer att tas fram för politisk bedömning. d) Elisabet Lassen, ordförande - Onsdagen den 11 februari inbjuder näringslivsrådet till öppet hus i A-salen kl Temat är Skola Näringsliv. Bland annat kommer rektorerna vid Malgomajskolan i Vilhelmina och Ådalsskolan i Kramfors att berätta om hur de jobbar mot näringslivet. Lämna gärna föranmälan till Majed Safaee, eller

7 7 (29) Forts Gruppledarna i kommunstyrelsen kallas till en träff den 17 februari kl i Junselerummet för att diskutera budgetberedning och budgetprocess. - Kommunen har fått mycket uppmärksamhet i media med anledning av lantmäteriets framtid i Sollefteå. Representanter från lantmäteriet kommer hit den 5 februari för att presentera sin organisation. - Trafikverket har skickat en inbjudan till en Åtgärdsvalsstudie, en workshop-serie för Stråkstudie Ådalen. Workshop 1 Förstå situationen. Den 3 mars på Hotell Kramm i Kramfors Workshop 2 Pröva tänkbara lösningar Datum beslutas under workshop 1, genomför i Sollefteå Workshop 3 Forma inriktning och rekommendera åtgärder Datum och plats beslutas preliminärt under workshop 1 Från kommunstyrelsen anmäler sig: Åsa Sjödén, Bengt Sörlin, John Åberg, Paul Höglund, Margareta Alton, Jörgen Åslund och Leif Östberg.

8 8 (29) 28 KS/138/2014 (20) Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB resp. Eolus Vind AB s beslut Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Jäv Johan Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Linus Källgren, Per och Kerstin Fahlén, Långsele-Graninge Hembygdsförening, Bengt-Göte Nolèn ordf. Omnäs viltvårdsområde, Torsten Ångman samt Edward Haglund har överklagat kommunfullmäktiges beslut avseende Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB samt Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, Eolus Vind AB. Grunder för laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. 8 Ett överklagat beslut skall upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Allmänt om laglighetsprövning Vid laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. (Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.) Om beslutet inte är lagligt upplöser förvaltningsdomstolen kommunens beslut. Förvaltningsdomstolen kan därefter inte fatta ett nytt beslut istället för kommunen, utan kommunen får ta ett nytt beslut i frågan, som denna gång är lagligt. Laglighetsprövningen är ett instrument för medborgarkontroll och egentligen inte ett rättsmedel, eftersom endast lagligheten kan prövas. Laglighetsprövningen har inte som syfte att tillgodose partsintresse.

9 9 (29) Forts. 28 Allmänt om beredning av ärenden Det finns inte några krav på kvaliteten i beredningen. Det är fullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Det är viktigt att beredningsreglerna iakttas. Bristande beredning kan efter laglighetsprövning leda till att fullmäktiges beslut upphävs på den grunden att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 10 kap. 8 första stycket punkt 1. Domstolen kan pröva beredningens omfattning och identitet, d.v.s. om ärendet beretts av rätt organ och om fullmäktiges beslut ryms inom den ram som är beredd. Domstolen kan inte pröva beredningens kvalitet och allsidighet. Förvaltningens yttrande Yrkandet bemöts enbart i de delar de hänförs till någon av kommunallagens grunder för laglighetsprövning. Beredningen av ärendet har följt följande process. - Tillståndsansökan vindkraftpark Vaberget med Miljökonsekvensbeskrivning Förvaltningens genomgång av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning - Länsstyrelsens begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget. - Komplettering, frågeställningar från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till sökande bolag Kommunstyrelseförvaltningens yttranden Teknikutskottets protokoll Teknikutskottets protokoll s protokoll s protokoll Kommunfullmäktige protokoll Kommunfullmäktige protokoll I och med denna beredning av ärendet anser Sollefteå kommun att ärendet har tillkommit i laga ordning och motsätter sig helt det som yrkas i överklagan. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut Beslutsunderlag Förvaltningsrätten i Härnösand föreläggande Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

10 10 (29) 29 Återrapportering till Vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogrammet 2014 s beslut 1 Tjänstemannayttrandet antas som kommunstyrelsens svar på Vattenmyndigheternas rapporteringsformulär för verksamheten Lillemor Edholm (S) utses till representant i kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Ärendebeskrivning Alla myndigheter och kommuner som omfattas av vattendirektivets åtgärdsprogram ska den 28 februari varje år till vattenmyndigheterna rapportera vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder och en bedömning av huruvida fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller inte. Rapporteringen utgör också en grund för vattenmyndigheternas utformning av kommande åtgärdsprogram och för Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till EU år Under perioden november 2014 till sista april 2015 finns förslag på ett nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för perioden det ligger just nu som remiss hos kommunstyrelsen. Samhällsutskottets förslag Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen anta Maria Danvinds svar på rapporteringsformuläret för verksamheten 2014 till Vattenmyndigheterna. Utskottet för Samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen utse en politiker att ingå kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag på svar återraporteringsformulär Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

11 11 (29) 30 KS/258/2014 (2) Servicepunkter i Sollefteå kommun Förslag till beslut 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ett sätt att säkra möjligheterna för service, utveckling, tillgänglighet och tillväxt i glesa områden i kommunen är att införa uppdragsavtal för servicepunkter. Det innebär att kommersiell service i glesa områden får uppdrag av kommunen. Uppdragen innehåller följande fem punkter: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling För att avtal ska bli aktuellt ska butiken åta sig minst tre av uppdragen och varje del ger en uppdragsersättning om kronor per år. Som mest kan servicepunkten erhålla kronor per år. Detta är ett långsiktigt avtal som skrivs om tre år i taget. Konceptet har använts i Örnsköldsvik sedan Servicepunkterna stärks genom att de ges möjlighet att bli mer synliga för att få fler besökare. En logotyp har tagits fram som ska exponeras via skyltar och t.ex. beachflaggor vid respektive servicepunkt. De butiker som kommer ifråga är de som fyller länsstyrelsens kriterier för stöd till kommersiell service på landsbygd.

12 12 (29) Forts. 30 Näringslivsavdelningens bedömning För att främja möjligheterna till en positiv utveckling i glesa områden av kommunen och för att bidra till ökad framtidstro på landsbygden är det av strategisk vikt att det finns servicepunkter som blir ett naturligt nav för lokalbefolkningen. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från Kerstin Kårén, styrgruppen Projekt Servicepunkt Resele Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Näringslivskontorets yttrande

13 13 (29) 31 KS/27/2015 (4.6) Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande 2014 s beslut 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens flyktingmottagande. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver flyktingmottagandet på ett effektivt sätt. Revisorerna har, med revisionsrapporten som grund, gjort bedömningen att kultur- utbildning- och fritidsnämndens verksamhet inte bedrivits tillräckligt ändamålsenligt avseende flyktingar år 2014 och emotser svar angående de åtgärder som vidtas för att komma till rätta med brister som uppmärksammats vid granskningen. Förvaltningens yttrande De brister rapporten belyser som hänvisar till IVO:s (inspektionen för vård och omsorg) granskning är åtgärdade och godkända av nämnda instans. Ett arbete har inletts angående brister på personalens samsyn på verksamheten. Arbetet innefattar bl. a att ta fram skriftliga rutiner vilka ska underlätta för personalen och andra myndigheter att följa barnen och bidra till en positiv utveckling för dem. Vi har under året ändrat arbetsätt och integrerat utslussningslägenheterna i Auroras verksamhet för att kunna få en röd tråd och en naturligare övergång till ett eget boende för barnen. Ändrade rutiner och scheman, tillsammans med det extremt ökade trycket från staten gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn, har av naturliga skäl upplevts som negativt för några i personalen. De anställda konsulterna har ersatts med en föreståndare som långsiktigt ska fullfölja det inledda förändringsarbetet och kontinuerligt se över rutinerna för att förbättra och möta kommande behov i boendeverksamheten. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från samhällsutvecklingsutskottet.

14 14 (29) Forts. 31 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning om flyktingmottagande Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut Tjänstemannayttrande från Beng Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

15 15 (29) 32 KS/35/2015 (9.1) Biblioteksplan 2015 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fullmäktige senast december Ärendebeskrivning Kommunens biblioteksplan har giltighetstid och ingen ny plan för 2015 är framtagen. För att biblioteket ska ha möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet samt att undvika krav på återbetalning av redan erhållet bidrag för 2015, krävs att kommunen har en gällande biblioteksplan. Kultur- och fritidsverksamheten föreslår att giltighetstiden för biblioteksplan förlängs att även innefatta 2015 samt att verksamheten får i uppdrag att under 2015 utarbeta en biblioteksplan för åren Samhällsutvecklingsutskottets förslag Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: att kommunens biblioteksplan antas att gälla även för Kultur- och fritidsverksamheten får i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan för åren Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår följande ny beslutstext: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fulmäktige senast december Kommunsstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Biblioteksplan Tjänstemannayttrande , Bengt Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

16 16 (29) 33 KS/257/2014 (4) Finanspolicy s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Finanspolicyn antas. 2 Policyn gäller från Ärendebeskrivning/sammanfattning Med anledning av ny tjänstemannaorganisation har finanspolicyn reviderats. Anpassningen gäller främst att det finns endast en förvaltning. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roller och ansvar har inte förändrats. Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige antar dokumentet Finanspolicy att gälla från och med Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till ny finanspolicy Allmänna utskottets protokoll

17 17 (29) 34 KS/12/2015 (1.3) Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen s beslut 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnd enligt 6 kap. 35 kommunallagen. Det står dock nämnden fritt att bestämma i fråga om formerna för anmälan. Med anledning av kommunens omorganisation kommer samtliga delegeringsbeslut, som tidigare anmälts till respektive nämnd, att anmälas till kommunstyrelsen. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för att säkerställa en enhetlig hantering, från delegeringsbeslutets upprättande till anmälan och protokollföring. Förvaltningens förslag 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen fastställs. 2 Riktlinjerna gäller från och med Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till riktlinjer, reviderat av allmänna utskottet Allmänna utskottets protokoll

18 18 (29) 35 KS/30/2015 (16.2) Utökad förskoleverksamhet i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele s beslut 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolans och grundskolans befintliga budgetram. Reservation Jörgen Åslund (ViSKB) reserverar sig mot beslutet. Jäv Mattias Ahlenhed (ViSKB) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Den nya skolan i Långsele innehåller förskola, grundskola föreskoleklass årskurs 6 och fritidshem. Skolan togs i bruk i mitten av höstterminen Förskolan och skolan dimensionerades utifrån då tillgänglig statistik och prognos. Under projekteringstiden uttryckte verksamheten farhågor4 över att det fanns risk att lokalerna inte skulle räcka till. Det som i första hand påtalades var matsalen som en trång sektor samt att några elevkullar var så stora att ett klassrum inte räckte till. Farhågorna har nu besannats. Skolan har idag relativt stora klasser. Det får som konsekvens att man ibland behöver ges möjlighet att dela klasser för att kunna arbeta i mindre grupper, vilket är särskilt viktigt för de yngre eleverna. Lokalernas utformning tillåter inte mindre grupperingar i tillräckligt hög grad. Idag har grundskolan sex klassrum till sitt förfogande. Fritidshemmet delar lokal med föreskoleklassen samt med klass 4 och 6. Förskolan förfogar över två klassrum och förskolan har fem arenor/rum.

19 19 (29) Forts. 35 Skolan har ett flertal årskullar elever. Läsåret 2014/15 är de allra största årgångarna i förskoleklass årskurs 4. Förskolans årskullar är drygt 20 barn i genomsnitt har det fötts 27 barn som är folkbokförda i Långsele. Fritidshemmet har vid vårterminens start 91 barn inskrivna. Till ovanstående tillkommer den osäkerhet som råder till följd av inflyttning, något som gäller hela kommunens för- och grundskoleverksamhet. Under tiden som Långsele nya skola varit i drift har det vid olika tillfällen förekommit diskussioner om ventilationssystemet har tillräcklig kapacitet. I kontakter med ansvariga på Solatum Hus&Hem konstateras att i byggnad A och B (förskolan) är kapaciteten cirka 18 barn/arena. I byggnaderna C, D, E och F ska ventilationen klara elevgrupper om 30 elever per klassrum. Vid analys konstaterar Solatum att gränsvärdena tangerats vid enstaka tillfällen. Ytterligare justering av såväl värme- som ventilationsanläggningarna pågår. Förvaltningens ställningstagande och förslag Mot bakgrund av ovanstående behöver skolan möjlighet att ta ytterligare lokaler i anspråk. Avsikten är då att kunna flytta de yngsta förskolebarnen för att ge grundskolan det lokalbehov skolan behöver de närmaste åren och samtidigt tillgodose förskolans behov. Att flytta de yngsta barnen är ett ställningstagande som tar sin utgångspunkt i så stor kontinuitet som möjligt för samtliga förskolebarn och samtidigt möjliggöra samarbete förskola skola och en smidig övergång till förskoleklass. Ett flertal olika alternativ har diskuterats och genomlysts. Det som befunnits motsvara förskolans behov är delar av f.d. Fyrklöverns förskola. Förvaltningen framför en begäran om extern förhyrning av lokaler i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler, motsvarande 406 kvadratmeter, under en period om tre år från och med Utskottet Unga och lärande förslag Under förutsättning att den presenterade kalkylen håller, föreslår Unga och lärandeutskottet kommunstyrelsen besluta att externförhyra c:a 406 m² i f.d. Fyrklövers lokaler (fastighet Långsele 2:5) under tre år fr.o.m

20 20 (29) Forts. 35 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Utskottet Unga och lärande förslag Jörgen Åslund (ViSKB) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka alternativa lokaler i f.d. Skomakeriet i Långsele 3 Åsa Sjödén (S) föreslår ny beslutstext: 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att är fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolas och grundskolans befintliga budgetram. Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag om ny beslutstext och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Beslutsunderlag Utskottet Unga och lärande protokoll Förvaltningsyttrande med ritningar och statistik över antalet barn och elever i Långsele födda samt förskoleklass, årskurs 6

21 21 (29) 36 KS/15/2015 (2) Remiss Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Länsstyrelsen Gävleborgs dnr s beslut Ansökan om kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län tillstyrks. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Västernorrland har ansökt om tillstånd för kameraövervakning för övervakning av områden/platser där björn, lodjur, varg, järv och kungsörn regelbundet bedöms kunna passera eller vistas. Tillstånd söks för övervakning med 30 kameror dygnet runt inom Västernorrlands län. Kamerorna är sensorstyrda och förmedlar både stillbilder och rörliga bilder i form av videosekvenser. Tillstånd söks i första hand tillsvidare och i andra hand för fem år. Anledningen till ansökan om kameraövervakning är att kunna dokumentera förekomst av stora rovdjur under perioder då det inte finns möjlighet att spåra djuren på snö. Kameraövervakningen skulle ge länsstyrelsen värdefull information och därmed en snabbare och effektivare hantering vid förebyggande åtgärder samt skyddsjakt. Kameror kommer inte att sättas upp på platser där människor normalt kan väntas passera. I några fall kan dock kameror komma att placeras i närheten av soptunnor. I sådana fall kommer kamerorna att riktas så att passerande människor inte riskerar att hamna på bild. Förvaltningens bedömning Kommunen har att i sitt yttrande framförallt redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på avsedd plats. Förvaltningen har inget att erinra mot integritetsaspekten vad gäller kameraövervakningen med fokus på rovdjur. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan om kameraövervakning tillstyrks. Beslutsunderlag Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg med bilaga från länsstyrelsen Västernorrland Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

22 22 (29) 37 KS/91/2014 (2) Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden s beslut Tomas Falkensson, näringslivschef, utses till kommunens representant i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Ärendebeskrivning Enligt avtal mellan SSVAB och kommunen ska SSVAB för de uppförda och i drift tagna vindkraftverken vid Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden årligen utge utvecklingsmedel till en förening. Kommunen har via samma avtal fått i uppdrag att bidra till att upprätta den föreningen. Föreningens ändamål är att ta emot och fördela utvecklingsmedel till initiativ som på ett konkret och långsiktigt sätt uppmuntrar näringslivsutveckling och samhällsutveckling, eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd. Föreningens styrelse kommer att vara det organ som beslutar hur utvecklingsmedlen ska fördelas. I föreningens styrelse ska det sitta 2 representanter för bygden (Ramsele-Edsele församling) samt en representant från Sollefteå kommun, en från SSVAB och en från företagarföreningen. Kommunen, SSVAB och företagarföreningen ska på egen hand utse vem som ska representera respektive organisation. Mer att läsa om Bildande av förening för fördelning av utvecklingsmedel finns i protokollet från kommunstyrelsens möte Förvaltningens bedömning Arbetet med att bilda föreningen är påbörjat och ett informationsmöte hölls på Faxen i Ramsele den 16e december. För att kunna gå vidare i arbetet behöver Sollefteå kommun utse sin representant till styrelsen. Efter det kan föreningen bildas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om vem som ska representera Sollefteå kommun i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjdens styrelse. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att Tomas Falkensson utses till kommunens representant i styrelsen

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sollefteå kommun Barn- och skolnämnden

Sollefteå kommun Barn- och skolnämnden 11 1 () Datum Tid 08.30 15.30 Plats Beslutande A & B-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Lisbeth Boman förvaltningschef Siv Sjödin central rektor Charlotte

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (17) Datum 2012-04-15 Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer