A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (29) Datum Tid Kl Plats A-salen, kommunhuset, Sollefteå Beslutande Övriga närvarande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Helen Johansson, marknadsföringsansvarig samt Madeleine Börjesson studie och yrkesvägledare, gymnasieskolan, 27 a) Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå... /Ulla Johansson

2 2 (29) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning varo ers Ledamöter Elisabet Lassen (S) Ordförande Åsa Sjödén (S) John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) Kim Lundin (S) T.o.m. 34 Mattias Ahlenhed (ViSKB) J Gunilla Fluur (ViSKB) - Bengt Sörlin (M) Justerare Kerstin Franzén (M) Johan Andersson (C) J Ulf Breitholtz (V) T.o.m. 27 a) Leif Östberg (FP) Ersättare Catherine Näsmark (S) T.o.m. 27 c) Lennart Önblad (S) Tjf fr.o.m. 35 Stina Näslund (S) Nils-Gunnar Molin (S) My Larsson (S) Morgan Nordin (S) Anita Bergsten (S) Jörgen Åslund (ViSKB) R Birgitta Häggqvist (ViSKB) Jonny Ohlsson (M)) Sven-Olov Gradin (M) Maria Wennberg (C) Tjg 28 Kjell-Åke Sjöström (V) Tjg fr.o.m. 27 b) Carin Collén (V) Margareta Alton (MP)

3 3 (29) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll från utskottet för samhällsutveckling , allmänna utskottet och samt teknikutskottets protokoll anmäls.

4 4 (29) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll Informationer Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB respektive Eolus Vind AB Återrapportering till Vattenmyndigheterna för år Servicepunkter i Sollefteå kommun Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande Biblioteksplan Finanspolicy Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen Utökning av förskoleverksamheten i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele Remiss - Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden Val av representant till Föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) Val av ledamot och ersättare till Kulturforum Västernorrland Delgivningar Delegeringsbeslut

5 5 (29) 27 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Helen Johansson, marknadsföreningsansvarig samt Madeleine Börjesson, studieoch yrkesvägledare (SYV) vid gymnasieskolan - Gymnasieskolans marknadsföring En redovisning lämnas över marknadsföringsarbetet och SYV-verksamheten inom gymnasieskolan; aktiviteter som anordnas, programkatalog, programblad, medier man är aktiv i samt spridningsområdet för programkatalogen m.m. Se vidare: Gymnasium.se (Sök på Sollefteå Gymnasium eller någon av våra tre enheters namn Hågestaskolan, Gudlav Bilderskolan eller Skedomskolan) Facebook: GBskolan/GudlavBilder/Naturbruk/Skedomskolan/SollefteåGymnasium Instagramkontot heter Sollefteagymnasium På LinkedIn heter vi Sollefteå Gymnasium b) Niklas Nordén, ekonomichef - En förhandsinformation om bokslutet 2014 lämnas. Bokslutet kommer upp i kommunstyrelsens sammanträde i mars. - Plan för budgetprocessen är inte klar men budget bör tas av fullmäktige i oktober. c) Johnny Högberg, kommunchef Huvudenhet Produktion - Jonny Ohlsson har tillsatts som kostchef. Han jobbar bl.a. med kostutredningen som kommer att presenteras i allmänna utskottet i april - På gymnasieskolan har Anders Strindlund tillsatts som ny verksamhetschef och Lena Öström som administrativt stöd. Fortlöpande information kommer att lämnas under året. - Utredning påbörjad om specifika yrkesgrupper för att hitta maximal medborgarnytta - Prijo Öster har utsetts som representant i regional samverkan inom socialtjänstens område - Ny ledningsgrupp är igångsatt inom produktion - Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar till verksamhetscheferna har påbörjats

6 6 (29) Fors. 27 Huvudenhet Medborgarservice - En tillväxtavdelning är bildad bestående av näringslivsavdelningen, Reveljen, plan och bygg samt miljö. Toms Falkensson är samordnare. Avdelningen jobbar nu med att se hur man kan skapa ett effektivt och kvalitativt tillväxtarbete - Inom arbetsmarknad och integration har Lena Linnér tillsatts som verksamhetschef. En första uppgift blir att få till fungerande processer mellan AME och ekonomiskt bistånd. Två tjänster inom ekonomiskt bistånd är vakantsatta. Detta har kunnat göras då AME getts större ansvar i handläggning av bland annat arbetsförmågebedömning. Huvudenhet Gemensam service - Inom kommunikation pågår utveckling av ärendehantering där ett nytt system ska tas i bruk. Tillsättning av huvudsekreterare är inte löst. - Ekonomifunktionen jobbar nu efter den nya organisationen. Niklas Nordén är ekonomichef, Cristina Waaranperä är enhetschef för redovisning och Mattias Axelsson är enhetschef för budget och ekonomistyrning. Projekt - Förslag till ny placering i huset samt medborgarservice ska finnas i april - Översiktsplanearbetet har högsta prioritet. Malin Berglund och Ulla Ullstein som hittills jobbat med planen har fått förstärkning av Matti Heino och Cathrin Johansson - Lisbeth Boman och Ulf Jonasson ska ta fram en mål- och resultatstyrningsmodell. Bland annat har SWOT-analys gjorts i ordförandegruppen. - Nya övergripande mål ska arbetas fram under 2015 Åtgärder för att förhindra att tilldelad nettobudget överskrids - I slutet av januari informerades samtliga verksamheter att det är väldigt stor differens mellan tilldelad budget och flaggade behov. Huvudenhetscheferna har fått i uppdrag att göra en första inventering av möjliga åtgärder för en budget i balans. Redovisning i allmänna utskottet den 10 februari. - Åtgärder som kan verkställas omedelbart ska verkställas. Åtgärder som kräver konsekvensanalyser samt politiska beslut ska förberedas för detta. - Tjänster som ska utannonseras ska först prövas av ledningsteamet liksom ev. återbesättning efter pensionsavgånger. - Jämförande data med andra kommuner kommer att tas fram. Utifrån dessa ska vi se inom vilka områden kommunen är effektiv eller inte, om vi har för hög kvalité och om vi vill fortsätta ha det etc. Förslag kommer att tas fram för politisk bedömning. d) Elisabet Lassen, ordförande - Onsdagen den 11 februari inbjuder näringslivsrådet till öppet hus i A-salen kl Temat är Skola Näringsliv. Bland annat kommer rektorerna vid Malgomajskolan i Vilhelmina och Ådalsskolan i Kramfors att berätta om hur de jobbar mot näringslivet. Lämna gärna föranmälan till Majed Safaee, eller

7 7 (29) Forts Gruppledarna i kommunstyrelsen kallas till en träff den 17 februari kl i Junselerummet för att diskutera budgetberedning och budgetprocess. - Kommunen har fått mycket uppmärksamhet i media med anledning av lantmäteriets framtid i Sollefteå. Representanter från lantmäteriet kommer hit den 5 februari för att presentera sin organisation. - Trafikverket har skickat en inbjudan till en Åtgärdsvalsstudie, en workshop-serie för Stråkstudie Ådalen. Workshop 1 Förstå situationen. Den 3 mars på Hotell Kramm i Kramfors Workshop 2 Pröva tänkbara lösningar Datum beslutas under workshop 1, genomför i Sollefteå Workshop 3 Forma inriktning och rekommendera åtgärder Datum och plats beslutas preliminärt under workshop 1 Från kommunstyrelsen anmäler sig: Åsa Sjödén, Bengt Sörlin, John Åberg, Paul Höglund, Margareta Alton, Jörgen Åslund och Leif Östberg.

8 8 (29) 28 KS/138/2014 (20) Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB resp. Eolus Vind AB s beslut Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Jäv Johan Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Linus Källgren, Per och Kerstin Fahlén, Långsele-Graninge Hembygdsförening, Bengt-Göte Nolèn ordf. Omnäs viltvårdsområde, Torsten Ångman samt Edward Haglund har överklagat kommunfullmäktiges beslut avseende Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB samt Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, Eolus Vind AB. Grunder för laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. 8 Ett överklagat beslut skall upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Allmänt om laglighetsprövning Vid laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. (Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.) Om beslutet inte är lagligt upplöser förvaltningsdomstolen kommunens beslut. Förvaltningsdomstolen kan därefter inte fatta ett nytt beslut istället för kommunen, utan kommunen får ta ett nytt beslut i frågan, som denna gång är lagligt. Laglighetsprövningen är ett instrument för medborgarkontroll och egentligen inte ett rättsmedel, eftersom endast lagligheten kan prövas. Laglighetsprövningen har inte som syfte att tillgodose partsintresse.

9 9 (29) Forts. 28 Allmänt om beredning av ärenden Det finns inte några krav på kvaliteten i beredningen. Det är fullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Det är viktigt att beredningsreglerna iakttas. Bristande beredning kan efter laglighetsprövning leda till att fullmäktiges beslut upphävs på den grunden att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 10 kap. 8 första stycket punkt 1. Domstolen kan pröva beredningens omfattning och identitet, d.v.s. om ärendet beretts av rätt organ och om fullmäktiges beslut ryms inom den ram som är beredd. Domstolen kan inte pröva beredningens kvalitet och allsidighet. Förvaltningens yttrande Yrkandet bemöts enbart i de delar de hänförs till någon av kommunallagens grunder för laglighetsprövning. Beredningen av ärendet har följt följande process. - Tillståndsansökan vindkraftpark Vaberget med Miljökonsekvensbeskrivning Förvaltningens genomgång av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning - Länsstyrelsens begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget. - Komplettering, frågeställningar från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till sökande bolag Kommunstyrelseförvaltningens yttranden Teknikutskottets protokoll Teknikutskottets protokoll s protokoll s protokoll Kommunfullmäktige protokoll Kommunfullmäktige protokoll I och med denna beredning av ärendet anser Sollefteå kommun att ärendet har tillkommit i laga ordning och motsätter sig helt det som yrkas i överklagan. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut Beslutsunderlag Förvaltningsrätten i Härnösand föreläggande Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

10 10 (29) 29 Återrapportering till Vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogrammet 2014 s beslut 1 Tjänstemannayttrandet antas som kommunstyrelsens svar på Vattenmyndigheternas rapporteringsformulär för verksamheten Lillemor Edholm (S) utses till representant i kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Ärendebeskrivning Alla myndigheter och kommuner som omfattas av vattendirektivets åtgärdsprogram ska den 28 februari varje år till vattenmyndigheterna rapportera vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder och en bedömning av huruvida fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller inte. Rapporteringen utgör också en grund för vattenmyndigheternas utformning av kommande åtgärdsprogram och för Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till EU år Under perioden november 2014 till sista april 2015 finns förslag på ett nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för perioden det ligger just nu som remiss hos kommunstyrelsen. Samhällsutskottets förslag Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen anta Maria Danvinds svar på rapporteringsformuläret för verksamheten 2014 till Vattenmyndigheterna. Utskottet för Samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen utse en politiker att ingå kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag på svar återraporteringsformulär Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

11 11 (29) 30 KS/258/2014 (2) Servicepunkter i Sollefteå kommun Förslag till beslut 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ett sätt att säkra möjligheterna för service, utveckling, tillgänglighet och tillväxt i glesa områden i kommunen är att införa uppdragsavtal för servicepunkter. Det innebär att kommersiell service i glesa områden får uppdrag av kommunen. Uppdragen innehåller följande fem punkter: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling För att avtal ska bli aktuellt ska butiken åta sig minst tre av uppdragen och varje del ger en uppdragsersättning om kronor per år. Som mest kan servicepunkten erhålla kronor per år. Detta är ett långsiktigt avtal som skrivs om tre år i taget. Konceptet har använts i Örnsköldsvik sedan Servicepunkterna stärks genom att de ges möjlighet att bli mer synliga för att få fler besökare. En logotyp har tagits fram som ska exponeras via skyltar och t.ex. beachflaggor vid respektive servicepunkt. De butiker som kommer ifråga är de som fyller länsstyrelsens kriterier för stöd till kommersiell service på landsbygd.

12 12 (29) Forts. 30 Näringslivsavdelningens bedömning För att främja möjligheterna till en positiv utveckling i glesa områden av kommunen och för att bidra till ökad framtidstro på landsbygden är det av strategisk vikt att det finns servicepunkter som blir ett naturligt nav för lokalbefolkningen. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från Kerstin Kårén, styrgruppen Projekt Servicepunkt Resele Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Näringslivskontorets yttrande

13 13 (29) 31 KS/27/2015 (4.6) Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande 2014 s beslut 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens flyktingmottagande. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver flyktingmottagandet på ett effektivt sätt. Revisorerna har, med revisionsrapporten som grund, gjort bedömningen att kultur- utbildning- och fritidsnämndens verksamhet inte bedrivits tillräckligt ändamålsenligt avseende flyktingar år 2014 och emotser svar angående de åtgärder som vidtas för att komma till rätta med brister som uppmärksammats vid granskningen. Förvaltningens yttrande De brister rapporten belyser som hänvisar till IVO:s (inspektionen för vård och omsorg) granskning är åtgärdade och godkända av nämnda instans. Ett arbete har inletts angående brister på personalens samsyn på verksamheten. Arbetet innefattar bl. a att ta fram skriftliga rutiner vilka ska underlätta för personalen och andra myndigheter att följa barnen och bidra till en positiv utveckling för dem. Vi har under året ändrat arbetsätt och integrerat utslussningslägenheterna i Auroras verksamhet för att kunna få en röd tråd och en naturligare övergång till ett eget boende för barnen. Ändrade rutiner och scheman, tillsammans med det extremt ökade trycket från staten gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn, har av naturliga skäl upplevts som negativt för några i personalen. De anställda konsulterna har ersatts med en föreståndare som långsiktigt ska fullfölja det inledda förändringsarbetet och kontinuerligt se över rutinerna för att förbättra och möta kommande behov i boendeverksamheten. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från samhällsutvecklingsutskottet.

14 14 (29) Forts. 31 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning om flyktingmottagande Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut Tjänstemannayttrande från Beng Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

15 15 (29) 32 KS/35/2015 (9.1) Biblioteksplan 2015 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fullmäktige senast december Ärendebeskrivning Kommunens biblioteksplan har giltighetstid och ingen ny plan för 2015 är framtagen. För att biblioteket ska ha möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet samt att undvika krav på återbetalning av redan erhållet bidrag för 2015, krävs att kommunen har en gällande biblioteksplan. Kultur- och fritidsverksamheten föreslår att giltighetstiden för biblioteksplan förlängs att även innefatta 2015 samt att verksamheten får i uppdrag att under 2015 utarbeta en biblioteksplan för åren Samhällsutvecklingsutskottets förslag Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: att kommunens biblioteksplan antas att gälla även för Kultur- och fritidsverksamheten får i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan för åren Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår följande ny beslutstext: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fulmäktige senast december Kommunsstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Biblioteksplan Tjänstemannayttrande , Bengt Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

16 16 (29) 33 KS/257/2014 (4) Finanspolicy s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Finanspolicyn antas. 2 Policyn gäller från Ärendebeskrivning/sammanfattning Med anledning av ny tjänstemannaorganisation har finanspolicyn reviderats. Anpassningen gäller främst att det finns endast en förvaltning. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roller och ansvar har inte förändrats. Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige antar dokumentet Finanspolicy att gälla från och med Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till ny finanspolicy Allmänna utskottets protokoll

17 17 (29) 34 KS/12/2015 (1.3) Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen s beslut 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnd enligt 6 kap. 35 kommunallagen. Det står dock nämnden fritt att bestämma i fråga om formerna för anmälan. Med anledning av kommunens omorganisation kommer samtliga delegeringsbeslut, som tidigare anmälts till respektive nämnd, att anmälas till kommunstyrelsen. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för att säkerställa en enhetlig hantering, från delegeringsbeslutets upprättande till anmälan och protokollföring. Förvaltningens förslag 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen fastställs. 2 Riktlinjerna gäller från och med Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till riktlinjer, reviderat av allmänna utskottet Allmänna utskottets protokoll

18 18 (29) 35 KS/30/2015 (16.2) Utökad förskoleverksamhet i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele s beslut 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolans och grundskolans befintliga budgetram. Reservation Jörgen Åslund (ViSKB) reserverar sig mot beslutet. Jäv Mattias Ahlenhed (ViSKB) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Den nya skolan i Långsele innehåller förskola, grundskola föreskoleklass årskurs 6 och fritidshem. Skolan togs i bruk i mitten av höstterminen Förskolan och skolan dimensionerades utifrån då tillgänglig statistik och prognos. Under projekteringstiden uttryckte verksamheten farhågor4 över att det fanns risk att lokalerna inte skulle räcka till. Det som i första hand påtalades var matsalen som en trång sektor samt att några elevkullar var så stora att ett klassrum inte räckte till. Farhågorna har nu besannats. Skolan har idag relativt stora klasser. Det får som konsekvens att man ibland behöver ges möjlighet att dela klasser för att kunna arbeta i mindre grupper, vilket är särskilt viktigt för de yngre eleverna. Lokalernas utformning tillåter inte mindre grupperingar i tillräckligt hög grad. Idag har grundskolan sex klassrum till sitt förfogande. Fritidshemmet delar lokal med föreskoleklassen samt med klass 4 och 6. Förskolan förfogar över två klassrum och förskolan har fem arenor/rum.

19 19 (29) Forts. 35 Skolan har ett flertal årskullar elever. Läsåret 2014/15 är de allra största årgångarna i förskoleklass årskurs 4. Förskolans årskullar är drygt 20 barn i genomsnitt har det fötts 27 barn som är folkbokförda i Långsele. Fritidshemmet har vid vårterminens start 91 barn inskrivna. Till ovanstående tillkommer den osäkerhet som råder till följd av inflyttning, något som gäller hela kommunens för- och grundskoleverksamhet. Under tiden som Långsele nya skola varit i drift har det vid olika tillfällen förekommit diskussioner om ventilationssystemet har tillräcklig kapacitet. I kontakter med ansvariga på Solatum Hus&Hem konstateras att i byggnad A och B (förskolan) är kapaciteten cirka 18 barn/arena. I byggnaderna C, D, E och F ska ventilationen klara elevgrupper om 30 elever per klassrum. Vid analys konstaterar Solatum att gränsvärdena tangerats vid enstaka tillfällen. Ytterligare justering av såväl värme- som ventilationsanläggningarna pågår. Förvaltningens ställningstagande och förslag Mot bakgrund av ovanstående behöver skolan möjlighet att ta ytterligare lokaler i anspråk. Avsikten är då att kunna flytta de yngsta förskolebarnen för att ge grundskolan det lokalbehov skolan behöver de närmaste åren och samtidigt tillgodose förskolans behov. Att flytta de yngsta barnen är ett ställningstagande som tar sin utgångspunkt i så stor kontinuitet som möjligt för samtliga förskolebarn och samtidigt möjliggöra samarbete förskola skola och en smidig övergång till förskoleklass. Ett flertal olika alternativ har diskuterats och genomlysts. Det som befunnits motsvara förskolans behov är delar av f.d. Fyrklöverns förskola. Förvaltningen framför en begäran om extern förhyrning av lokaler i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler, motsvarande 406 kvadratmeter, under en period om tre år från och med Utskottet Unga och lärande förslag Under förutsättning att den presenterade kalkylen håller, föreslår Unga och lärandeutskottet kommunstyrelsen besluta att externförhyra c:a 406 m² i f.d. Fyrklövers lokaler (fastighet Långsele 2:5) under tre år fr.o.m

20 20 (29) Forts. 35 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Utskottet Unga och lärande förslag Jörgen Åslund (ViSKB) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka alternativa lokaler i f.d. Skomakeriet i Långsele 3 Åsa Sjödén (S) föreslår ny beslutstext: 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att är fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolas och grundskolans befintliga budgetram. Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag om ny beslutstext och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Beslutsunderlag Utskottet Unga och lärande protokoll Förvaltningsyttrande med ritningar och statistik över antalet barn och elever i Långsele födda samt förskoleklass, årskurs 6

21 21 (29) 36 KS/15/2015 (2) Remiss Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Länsstyrelsen Gävleborgs dnr s beslut Ansökan om kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län tillstyrks. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Västernorrland har ansökt om tillstånd för kameraövervakning för övervakning av områden/platser där björn, lodjur, varg, järv och kungsörn regelbundet bedöms kunna passera eller vistas. Tillstånd söks för övervakning med 30 kameror dygnet runt inom Västernorrlands län. Kamerorna är sensorstyrda och förmedlar både stillbilder och rörliga bilder i form av videosekvenser. Tillstånd söks i första hand tillsvidare och i andra hand för fem år. Anledningen till ansökan om kameraövervakning är att kunna dokumentera förekomst av stora rovdjur under perioder då det inte finns möjlighet att spåra djuren på snö. Kameraövervakningen skulle ge länsstyrelsen värdefull information och därmed en snabbare och effektivare hantering vid förebyggande åtgärder samt skyddsjakt. Kameror kommer inte att sättas upp på platser där människor normalt kan väntas passera. I några fall kan dock kameror komma att placeras i närheten av soptunnor. I sådana fall kommer kamerorna att riktas så att passerande människor inte riskerar att hamna på bild. Förvaltningens bedömning Kommunen har att i sitt yttrande framförallt redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på avsedd plats. Förvaltningen har inget att erinra mot integritetsaspekten vad gäller kameraövervakningen med fokus på rovdjur. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan om kameraövervakning tillstyrks. Beslutsunderlag Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg med bilaga från länsstyrelsen Västernorrland Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

22 22 (29) 37 KS/91/2014 (2) Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden s beslut Tomas Falkensson, näringslivschef, utses till kommunens representant i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Ärendebeskrivning Enligt avtal mellan SSVAB och kommunen ska SSVAB för de uppförda och i drift tagna vindkraftverken vid Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden årligen utge utvecklingsmedel till en förening. Kommunen har via samma avtal fått i uppdrag att bidra till att upprätta den föreningen. Föreningens ändamål är att ta emot och fördela utvecklingsmedel till initiativ som på ett konkret och långsiktigt sätt uppmuntrar näringslivsutveckling och samhällsutveckling, eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd. Föreningens styrelse kommer att vara det organ som beslutar hur utvecklingsmedlen ska fördelas. I föreningens styrelse ska det sitta 2 representanter för bygden (Ramsele-Edsele församling) samt en representant från Sollefteå kommun, en från SSVAB och en från företagarföreningen. Kommunen, SSVAB och företagarföreningen ska på egen hand utse vem som ska representera respektive organisation. Mer att läsa om Bildande av förening för fördelning av utvecklingsmedel finns i protokollet från kommunstyrelsens möte Förvaltningens bedömning Arbetet med att bilda föreningen är påbörjat och ett informationsmöte hölls på Faxen i Ramsele den 16e december. För att kunna gå vidare i arbetet behöver Sollefteå kommun utse sin representant till styrelsen. Efter det kan föreningen bildas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om vem som ska representera Sollefteå kommun i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjdens styrelse. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att Tomas Falkensson utses till kommunens representant i styrelsen

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer