A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (29) Datum Tid Kl Plats A-salen, kommunhuset, Sollefteå Beslutande Övriga närvarande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Helen Johansson, marknadsföringsansvarig samt Madeleine Börjesson studie och yrkesvägledare, gymnasieskolan, 27 a) Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå... /Ulla Johansson

2 2 (29) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Jäv Reservation Anteckning varo ers Ledamöter Elisabet Lassen (S) Ordförande Åsa Sjödén (S) John Åberg (S) Lillemor Edholm (S) Tommy Svensson (S) Åsa Nilsson (S) Torbjörn Persson (S) Kim Lundin (S) T.o.m. 34 Mattias Ahlenhed (ViSKB) J Gunilla Fluur (ViSKB) - Bengt Sörlin (M) Justerare Kerstin Franzén (M) Johan Andersson (C) J Ulf Breitholtz (V) T.o.m. 27 a) Leif Östberg (FP) Ersättare Catherine Näsmark (S) T.o.m. 27 c) Lennart Önblad (S) Tjf fr.o.m. 35 Stina Näslund (S) Nils-Gunnar Molin (S) My Larsson (S) Morgan Nordin (S) Anita Bergsten (S) Jörgen Åslund (ViSKB) R Birgitta Häggqvist (ViSKB) Jonny Ohlsson (M)) Sven-Olov Gradin (M) Maria Wennberg (C) Tjg 28 Kjell-Åke Sjöström (V) Tjg fr.o.m. 27 b) Carin Collén (V) Margareta Alton (MP)

3 3 (29) Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare. Anmälan av protokoll Protokoll från utskottet för samhällsutveckling , allmänna utskottet och samt teknikutskottets protokoll anmäls.

4 4 (29) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Upprop 2 Val av justerare Anmälan av protokoll Informationer Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB respektive Eolus Vind AB Återrapportering till Vattenmyndigheterna för år Servicepunkter i Sollefteå kommun Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande Biblioteksplan Finanspolicy Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen Utökning av förskoleverksamheten i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele Remiss - Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden Val av representant till Föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) Val av ledamot och ersättare till Kulturforum Västernorrland Delgivningar Delegeringsbeslut

5 5 (29) 27 KS/11/2015 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande. a) Helen Johansson, marknadsföreningsansvarig samt Madeleine Börjesson, studieoch yrkesvägledare (SYV) vid gymnasieskolan - Gymnasieskolans marknadsföring En redovisning lämnas över marknadsföringsarbetet och SYV-verksamheten inom gymnasieskolan; aktiviteter som anordnas, programkatalog, programblad, medier man är aktiv i samt spridningsområdet för programkatalogen m.m. Se vidare: Gymnasium.se (Sök på Sollefteå Gymnasium eller någon av våra tre enheters namn Hågestaskolan, Gudlav Bilderskolan eller Skedomskolan) Facebook: GBskolan/GudlavBilder/Naturbruk/Skedomskolan/SollefteåGymnasium Instagramkontot heter Sollefteagymnasium På LinkedIn heter vi Sollefteå Gymnasium b) Niklas Nordén, ekonomichef - En förhandsinformation om bokslutet 2014 lämnas. Bokslutet kommer upp i kommunstyrelsens sammanträde i mars. - Plan för budgetprocessen är inte klar men budget bör tas av fullmäktige i oktober. c) Johnny Högberg, kommunchef Huvudenhet Produktion - Jonny Ohlsson har tillsatts som kostchef. Han jobbar bl.a. med kostutredningen som kommer att presenteras i allmänna utskottet i april - På gymnasieskolan har Anders Strindlund tillsatts som ny verksamhetschef och Lena Öström som administrativt stöd. Fortlöpande information kommer att lämnas under året. - Utredning påbörjad om specifika yrkesgrupper för att hitta maximal medborgarnytta - Prijo Öster har utsetts som representant i regional samverkan inom socialtjänstens område - Ny ledningsgrupp är igångsatt inom produktion - Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar till verksamhetscheferna har påbörjats

6 6 (29) Fors. 27 Huvudenhet Medborgarservice - En tillväxtavdelning är bildad bestående av näringslivsavdelningen, Reveljen, plan och bygg samt miljö. Toms Falkensson är samordnare. Avdelningen jobbar nu med att se hur man kan skapa ett effektivt och kvalitativt tillväxtarbete - Inom arbetsmarknad och integration har Lena Linnér tillsatts som verksamhetschef. En första uppgift blir att få till fungerande processer mellan AME och ekonomiskt bistånd. Två tjänster inom ekonomiskt bistånd är vakantsatta. Detta har kunnat göras då AME getts större ansvar i handläggning av bland annat arbetsförmågebedömning. Huvudenhet Gemensam service - Inom kommunikation pågår utveckling av ärendehantering där ett nytt system ska tas i bruk. Tillsättning av huvudsekreterare är inte löst. - Ekonomifunktionen jobbar nu efter den nya organisationen. Niklas Nordén är ekonomichef, Cristina Waaranperä är enhetschef för redovisning och Mattias Axelsson är enhetschef för budget och ekonomistyrning. Projekt - Förslag till ny placering i huset samt medborgarservice ska finnas i april - Översiktsplanearbetet har högsta prioritet. Malin Berglund och Ulla Ullstein som hittills jobbat med planen har fått förstärkning av Matti Heino och Cathrin Johansson - Lisbeth Boman och Ulf Jonasson ska ta fram en mål- och resultatstyrningsmodell. Bland annat har SWOT-analys gjorts i ordförandegruppen. - Nya övergripande mål ska arbetas fram under 2015 Åtgärder för att förhindra att tilldelad nettobudget överskrids - I slutet av januari informerades samtliga verksamheter att det är väldigt stor differens mellan tilldelad budget och flaggade behov. Huvudenhetscheferna har fått i uppdrag att göra en första inventering av möjliga åtgärder för en budget i balans. Redovisning i allmänna utskottet den 10 februari. - Åtgärder som kan verkställas omedelbart ska verkställas. Åtgärder som kräver konsekvensanalyser samt politiska beslut ska förberedas för detta. - Tjänster som ska utannonseras ska först prövas av ledningsteamet liksom ev. återbesättning efter pensionsavgånger. - Jämförande data med andra kommuner kommer att tas fram. Utifrån dessa ska vi se inom vilka områden kommunen är effektiv eller inte, om vi har för hög kvalité och om vi vill fortsätta ha det etc. Förslag kommer att tas fram för politisk bedömning. d) Elisabet Lassen, ordförande - Onsdagen den 11 februari inbjuder näringslivsrådet till öppet hus i A-salen kl Temat är Skola Näringsliv. Bland annat kommer rektorerna vid Malgomajskolan i Vilhelmina och Ådalsskolan i Kramfors att berätta om hur de jobbar mot näringslivet. Lämna gärna föranmälan till Majed Safaee, eller

7 7 (29) Forts Gruppledarna i kommunstyrelsen kallas till en träff den 17 februari kl i Junselerummet för att diskutera budgetberedning och budgetprocess. - Kommunen har fått mycket uppmärksamhet i media med anledning av lantmäteriets framtid i Sollefteå. Representanter från lantmäteriet kommer hit den 5 februari för att presentera sin organisation. - Trafikverket har skickat en inbjudan till en Åtgärdsvalsstudie, en workshop-serie för Stråkstudie Ådalen. Workshop 1 Förstå situationen. Den 3 mars på Hotell Kramm i Kramfors Workshop 2 Pröva tänkbara lösningar Datum beslutas under workshop 1, genomför i Sollefteå Workshop 3 Forma inriktning och rekommendera åtgärder Datum och plats beslutas preliminärt under workshop 1 Från kommunstyrelsen anmäler sig: Åsa Sjödén, Bengt Sörlin, John Åberg, Paul Höglund, Margareta Alton, Jörgen Åslund och Leif Östberg.

8 8 (29) 28 KS/138/2014 (20) Överklagan av fullmäktiges beslut och 181; Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB resp. Eolus Vind AB s beslut Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Jäv Johan Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Linus Källgren, Per och Kerstin Fahlén, Långsele-Graninge Hembygdsförening, Bengt-Göte Nolèn ordf. Omnäs viltvårdsområde, Torsten Ångman samt Edward Haglund har överklagat kommunfullmäktiges beslut avseende Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, WPD Onshore AB samt Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget, Sollefteå kommun, Eolus Vind AB. Grunder för laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap. 8 Ett överklagat beslut skall upphävas, om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Allmänt om laglighetsprövning Vid laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. (Laglighetsprövning kallades tidigare kommunalbesvär.) Om beslutet inte är lagligt upplöser förvaltningsdomstolen kommunens beslut. Förvaltningsdomstolen kan därefter inte fatta ett nytt beslut istället för kommunen, utan kommunen får ta ett nytt beslut i frågan, som denna gång är lagligt. Laglighetsprövningen är ett instrument för medborgarkontroll och egentligen inte ett rättsmedel, eftersom endast lagligheten kan prövas. Laglighetsprövningen har inte som syfte att tillgodose partsintresse.

9 9 (29) Forts. 28 Allmänt om beredning av ärenden Det finns inte några krav på kvaliteten i beredningen. Det är fullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Det är viktigt att beredningsreglerna iakttas. Bristande beredning kan efter laglighetsprövning leda till att fullmäktiges beslut upphävs på den grunden att beslutet inte har tillkommit i laga ordning, 10 kap. 8 första stycket punkt 1. Domstolen kan pröva beredningens omfattning och identitet, d.v.s. om ärendet beretts av rätt organ och om fullmäktiges beslut ryms inom den ram som är beredd. Domstolen kan inte pröva beredningens kvalitet och allsidighet. Förvaltningens yttrande Yrkandet bemöts enbart i de delar de hänförs till någon av kommunallagens grunder för laglighetsprövning. Beredningen av ärendet har följt följande process. - Tillståndsansökan vindkraftpark Vaberget med Miljökonsekvensbeskrivning Förvaltningens genomgång av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning - Länsstyrelsens begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Vaberget. - Komplettering, frågeställningar från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till sökande bolag Kommunstyrelseförvaltningens yttranden Teknikutskottets protokoll Teknikutskottets protokoll s protokoll s protokoll Kommunfullmäktige protokoll Kommunfullmäktige protokoll I och med denna beredning av ärendet anser Sollefteå kommun att ärendet har tillkommit i laga ordning och motsätter sig helt det som yrkas i överklagan. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut Beslutsunderlag Förvaltningsrätten i Härnösand föreläggande Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

10 10 (29) 29 Återrapportering till Vattenmyndigheterna om genomförande av åtgärdsprogrammet 2014 s beslut 1 Tjänstemannayttrandet antas som kommunstyrelsens svar på Vattenmyndigheternas rapporteringsformulär för verksamheten Lillemor Edholm (S) utses till representant i kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Ärendebeskrivning Alla myndigheter och kommuner som omfattas av vattendirektivets åtgärdsprogram ska den 28 februari varje år till vattenmyndigheterna rapportera vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av genomförda åtgärder och en bedömning av huruvida fastställda miljökvalitetsnormer kommer att uppnås eller inte. Rapporteringen utgör också en grund för vattenmyndigheternas utformning av kommande åtgärdsprogram och för Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till EU år Under perioden november 2014 till sista april 2015 finns förslag på ett nytt åtgärdsprogram och förvaltningsplan för perioden det ligger just nu som remiss hos kommunstyrelsen. Samhällsutskottets förslag Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen anta Maria Danvinds svar på rapporteringsformuläret för verksamheten 2014 till Vattenmyndigheterna. Utskottet för Samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen utse en politiker att ingå kommunens arbetsgrupp för vattenfrågor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag på svar återraporteringsformulär Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

11 11 (29) 30 KS/258/2014 (2) Servicepunkter i Sollefteå kommun Förslag till beslut 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ett sätt att säkra möjligheterna för service, utveckling, tillgänglighet och tillväxt i glesa områden i kommunen är att införa uppdragsavtal för servicepunkter. Det innebär att kommersiell service i glesa områden får uppdrag av kommunen. Uppdragen innehåller följande fem punkter: - Tillhandahålla information gällande turism - Erbjuda mötesplats med möjlighet att köpa kaffe/te mm - Arrangera minst tre aktiviteter per år - Erbjuda hemkörning av matvaror - Tillhandahålla en dator med Internetuppkoppling För att avtal ska bli aktuellt ska butiken åta sig minst tre av uppdragen och varje del ger en uppdragsersättning om kronor per år. Som mest kan servicepunkten erhålla kronor per år. Detta är ett långsiktigt avtal som skrivs om tre år i taget. Konceptet har använts i Örnsköldsvik sedan Servicepunkterna stärks genom att de ges möjlighet att bli mer synliga för att få fler besökare. En logotyp har tagits fram som ska exponeras via skyltar och t.ex. beachflaggor vid respektive servicepunkt. De butiker som kommer ifråga är de som fyller länsstyrelsens kriterier för stöd till kommersiell service på landsbygd.

12 12 (29) Forts. 30 Näringslivsavdelningens bedömning För att främja möjligheterna till en positiv utveckling i glesa områden av kommunen och för att bidra till ökad framtidstro på landsbygden är det av strategisk vikt att det finns servicepunkter som blir ett naturligt nav för lokalbefolkningen. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta 1 Servicepunkter införs i Sollefteå kommun enligt samma modell som tillämpas i Örnsköldsviks kommun 2 s ordförande undertecknar avtalen. 3 Medel för 2015 anvisas ur kommunstyrelsens konto för särskilda satsningar, ID Från 2016 inarbetas kostnaden i budget. 4 Medborgarservice får i uppdrag att göra en årlig uppföljning av servicepunkternas verksamhet mot avtalet samt redovisa uppföljningen för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från Kerstin Kårén, styrgruppen Projekt Servicepunkt Resele Samhällsutvecklingsutskottets protokoll Näringslivskontorets yttrande

13 13 (29) 31 KS/27/2015 (4.6) Revisionsrapport Granskning av flyktingmottagande 2014 s beslut 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens flyktingmottagande. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver flyktingmottagandet på ett effektivt sätt. Revisorerna har, med revisionsrapporten som grund, gjort bedömningen att kultur- utbildning- och fritidsnämndens verksamhet inte bedrivits tillräckligt ändamålsenligt avseende flyktingar år 2014 och emotser svar angående de åtgärder som vidtas för att komma till rätta med brister som uppmärksammats vid granskningen. Förvaltningens yttrande De brister rapporten belyser som hänvisar till IVO:s (inspektionen för vård och omsorg) granskning är åtgärdade och godkända av nämnda instans. Ett arbete har inletts angående brister på personalens samsyn på verksamheten. Arbetet innefattar bl. a att ta fram skriftliga rutiner vilka ska underlätta för personalen och andra myndigheter att följa barnen och bidra till en positiv utveckling för dem. Vi har under året ändrat arbetsätt och integrerat utslussningslägenheterna i Auroras verksamhet för att kunna få en röd tråd och en naturligare övergång till ett eget boende för barnen. Ändrade rutiner och scheman, tillsammans med det extremt ökade trycket från staten gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn, har av naturliga skäl upplevts som negativt för några i personalen. De anställda konsulterna har ersatts med en föreståndare som långsiktigt ska fullfölja det inledda förändringsarbetet och kontinuerligt se över rutinerna för att förbättra och möta kommande behov i boendeverksamheten. Samhällsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut från samhällsutvecklingsutskottet.

14 14 (29) Forts. 31 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen. - Yttrandet ska kompletteras så att det täcker hela revisionsrapporten. Av yttrandet ska även framgå synpunkter på revisionens påpekande avseende överenskommelsen i första stycket i sammanfattningen - Begäran om förlängd svarstid ska göras 2 Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 10 mars. beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning om flyktingmottagande Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut Tjänstemannayttrande från Beng Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

15 15 (29) 32 KS/35/2015 (9.1) Biblioteksplan 2015 s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fullmäktige senast december Ärendebeskrivning Kommunens biblioteksplan har giltighetstid och ingen ny plan för 2015 är framtagen. För att biblioteket ska ha möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet samt att undvika krav på återbetalning av redan erhållet bidrag för 2015, krävs att kommunen har en gällande biblioteksplan. Kultur- och fritidsverksamheten föreslår att giltighetstiden för biblioteksplan förlängs att även innefatta 2015 samt att verksamheten får i uppdrag att under 2015 utarbeta en biblioteksplan för åren Samhällsutvecklingsutskottets förslag Samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta: att kommunens biblioteksplan antas att gälla även för Kultur- och fritidsverksamheten får i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan för åren Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår följande ny beslutstext: 1 Biblioteksplan förlängs att gälla även för Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till biblioteksplan för åren Denna plan ska fastställas i fulmäktige senast december Kommunsstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Biblioteksplan Tjänstemannayttrande , Bengt Åkerlind Samhällsutvecklingsutskottets protokoll

16 16 (29) 33 KS/257/2014 (4) Finanspolicy s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Finanspolicyn antas. 2 Policyn gäller från Ärendebeskrivning/sammanfattning Med anledning av ny tjänstemannaorganisation har finanspolicyn reviderats. Anpassningen gäller främst att det finns endast en förvaltning. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roller och ansvar har inte förändrats. Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige antar dokumentet Finanspolicy att gälla från och med Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till ny finanspolicy Allmänna utskottets protokoll

17 17 (29) 34 KS/12/2015 (1.3) Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen s beslut 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnd enligt 6 kap. 35 kommunallagen. Det står dock nämnden fritt att bestämma i fråga om formerna för anmälan. Med anledning av kommunens omorganisation kommer samtliga delegeringsbeslut, som tidigare anmälts till respektive nämnd, att anmälas till kommunstyrelsen. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för att säkerställa en enhetlig hantering, från delegeringsbeslutets upprättande till anmälan och protokollföring. Förvaltningens förslag 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delegeringsbeslut i kommunstyrelsen fastställs. 2 Riktlinjerna gäller från och med Allmänna utskottets förslag Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Riktlinjer för registrering och anmälan av delgeringsbeslut fastställs enligt reviderat förslag. 2 Riktlinjerna gäller från beslutar enligt Åsa Sjödén (S) förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till riktlinjer, reviderat av allmänna utskottet Allmänna utskottets protokoll

18 18 (29) 35 KS/30/2015 (16.2) Utökad förskoleverksamhet i Långsele genom extern förhyrning av lokaler vid f.d. Fyrklöverns förskola i Långsele s beslut 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolans och grundskolans befintliga budgetram. Reservation Jörgen Åslund (ViSKB) reserverar sig mot beslutet. Jäv Mattias Ahlenhed (ViSKB) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ärendebeskrivning Den nya skolan i Långsele innehåller förskola, grundskola föreskoleklass årskurs 6 och fritidshem. Skolan togs i bruk i mitten av höstterminen Förskolan och skolan dimensionerades utifrån då tillgänglig statistik och prognos. Under projekteringstiden uttryckte verksamheten farhågor4 över att det fanns risk att lokalerna inte skulle räcka till. Det som i första hand påtalades var matsalen som en trång sektor samt att några elevkullar var så stora att ett klassrum inte räckte till. Farhågorna har nu besannats. Skolan har idag relativt stora klasser. Det får som konsekvens att man ibland behöver ges möjlighet att dela klasser för att kunna arbeta i mindre grupper, vilket är särskilt viktigt för de yngre eleverna. Lokalernas utformning tillåter inte mindre grupperingar i tillräckligt hög grad. Idag har grundskolan sex klassrum till sitt förfogande. Fritidshemmet delar lokal med föreskoleklassen samt med klass 4 och 6. Förskolan förfogar över två klassrum och förskolan har fem arenor/rum.

19 19 (29) Forts. 35 Skolan har ett flertal årskullar elever. Läsåret 2014/15 är de allra största årgångarna i förskoleklass årskurs 4. Förskolans årskullar är drygt 20 barn i genomsnitt har det fötts 27 barn som är folkbokförda i Långsele. Fritidshemmet har vid vårterminens start 91 barn inskrivna. Till ovanstående tillkommer den osäkerhet som råder till följd av inflyttning, något som gäller hela kommunens för- och grundskoleverksamhet. Under tiden som Långsele nya skola varit i drift har det vid olika tillfällen förekommit diskussioner om ventilationssystemet har tillräcklig kapacitet. I kontakter med ansvariga på Solatum Hus&Hem konstateras att i byggnad A och B (förskolan) är kapaciteten cirka 18 barn/arena. I byggnaderna C, D, E och F ska ventilationen klara elevgrupper om 30 elever per klassrum. Vid analys konstaterar Solatum att gränsvärdena tangerats vid enstaka tillfällen. Ytterligare justering av såväl värme- som ventilationsanläggningarna pågår. Förvaltningens ställningstagande och förslag Mot bakgrund av ovanstående behöver skolan möjlighet att ta ytterligare lokaler i anspråk. Avsikten är då att kunna flytta de yngsta förskolebarnen för att ge grundskolan det lokalbehov skolan behöver de närmaste åren och samtidigt tillgodose förskolans behov. Att flytta de yngsta barnen är ett ställningstagande som tar sin utgångspunkt i så stor kontinuitet som möjligt för samtliga förskolebarn och samtidigt möjliggöra samarbete förskola skola och en smidig övergång till förskoleklass. Ett flertal olika alternativ har diskuterats och genomlysts. Det som befunnits motsvara förskolans behov är delar av f.d. Fyrklöverns förskola. Förvaltningen framför en begäran om extern förhyrning av lokaler i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler, motsvarande 406 kvadratmeter, under en period om tre år från och med Utskottet Unga och lärande förslag Under förutsättning att den presenterade kalkylen håller, föreslår Unga och lärandeutskottet kommunstyrelsen besluta att externförhyra c:a 406 m² i f.d. Fyrklövers lokaler (fastighet Långsele 2:5) under tre år fr.o.m

20 20 (29) Forts. 35 Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Utskottet Unga och lärande förslag Jörgen Åslund (ViSKB) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka alternativa lokaler i f.d. Skomakeriet i Långsele 3 Åsa Sjödén (S) föreslår ny beslutstext: 1 Förskoleverksamheten i Långsele utökas genom extern förhyrning av lokaler om 406 m 2 i fastigheten Långsele 2:5, f.d. Fyrklöverns lokaler. 2 Avtal tecknas med fastighetsägaren för en period om tre år från och med Av avtalet ska framgå att är fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla nödvändiga åtgärder i lokalerna. 4 Utökningen av förskoleverksamheten finansieras inom förskolas och grundskolans befintliga budgetram. Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Sjödéns förslag om ny beslutstext och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Beslutsunderlag Utskottet Unga och lärande protokoll Förvaltningsyttrande med ritningar och statistik över antalet barn och elever i Långsele födda samt förskoleklass, årskurs 6

21 21 (29) 36 KS/15/2015 (2) Remiss Tillstånd för kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län Länsstyrelsen Gävleborgs dnr s beslut Ansökan om kameraövervakning av rovdjur inom Västernorrlands län tillstyrks. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Västernorrland har ansökt om tillstånd för kameraövervakning för övervakning av områden/platser där björn, lodjur, varg, järv och kungsörn regelbundet bedöms kunna passera eller vistas. Tillstånd söks för övervakning med 30 kameror dygnet runt inom Västernorrlands län. Kamerorna är sensorstyrda och förmedlar både stillbilder och rörliga bilder i form av videosekvenser. Tillstånd söks i första hand tillsvidare och i andra hand för fem år. Anledningen till ansökan om kameraövervakning är att kunna dokumentera förekomst av stora rovdjur under perioder då det inte finns möjlighet att spåra djuren på snö. Kameraövervakningen skulle ge länsstyrelsen värdefull information och därmed en snabbare och effektivare hantering vid förebyggande åtgärder samt skyddsjakt. Kameror kommer inte att sättas upp på platser där människor normalt kan väntas passera. I några fall kan dock kameror komma att placeras i närheten av soptunnor. I sådana fall kommer kamerorna att riktas så att passerande människor inte riskerar att hamna på bild. Förvaltningens bedömning Kommunen har att i sitt yttrande framförallt redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på avsedd plats. Förvaltningen har inget att erinra mot integritetsaspekten vad gäller kameraövervakningen med fokus på rovdjur. Förvaltningens förslag till beslut Ansökan om kameraövervakning tillstyrks. Beslutsunderlag Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg med bilaga från länsstyrelsen Västernorrland Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

22 22 (29) 37 KS/91/2014 (2) Representant till styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden s beslut Tomas Falkensson, näringslivschef, utses till kommunens representant i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Ärendebeskrivning Enligt avtal mellan SSVAB och kommunen ska SSVAB för de uppförda och i drift tagna vindkraftverken vid Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden årligen utge utvecklingsmedel till en förening. Kommunen har via samma avtal fått i uppdrag att bidra till att upprätta den föreningen. Föreningens ändamål är att ta emot och fördela utvecklingsmedel till initiativ som på ett konkret och långsiktigt sätt uppmuntrar näringslivsutveckling och samhällsutveckling, eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd. Föreningens styrelse kommer att vara det organ som beslutar hur utvecklingsmedlen ska fördelas. I föreningens styrelse ska det sitta 2 representanter för bygden (Ramsele-Edsele församling) samt en representant från Sollefteå kommun, en från SSVAB och en från företagarföreningen. Kommunen, SSVAB och företagarföreningen ska på egen hand utse vem som ska representera respektive organisation. Mer att läsa om Bildande av förening för fördelning av utvecklingsmedel finns i protokollet från kommunstyrelsens möte Förvaltningens bedömning Arbetet med att bilda föreningen är påbörjat och ett informationsmöte hölls på Faxen i Ramsele den 16e december. För att kunna gå vidare i arbetet behöver Sollefteå kommun utse sin representant till styrelsen. Efter det kan föreningen bildas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om vem som ska representera Sollefteå kommun i styrelsen för den ideella föreningen Utvecklingsmedel Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjdens styrelse. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Åsa Sjödén (S) föreslår att Tomas Falkensson utses till kommunens representant i styrelsen

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) 1(9) Plats och tid Konferensrummet, Gymnasieskolan, Åmotfors kl 12.00 Beslutande Kari Staatsen (Hela Edas lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-17 Sida 1 (10) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer