Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338"

Transkript

1 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till förslagställaren överlämna de överväganden från tekniska nämnden och från kommunstyrelseförvaltningen som beskrivs i ärendet. 2 Medborgarförslaget ska därmed anses avslaget. 3 Kommunfullmäktige förutsätter samtidigt att tekniska nämnden tillser att kontroll av tillstånd och utformning m.m. regelbundet sker i aktiv samverkan med polismyndigheten samt att utformningen av reklamskyltar och varuställ bestäms i nära samråd med aktuella handikapporganisationer. Beslutsunderlag Medborgarförslag, inkommit , om förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Yttrande från tekniska nämnden, 89/11. Information från tekniska nämnden, 1/13. Kompletterande yttrande från tekniska nämnden , 63. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslöt enligt 260/12 att återremittera ärende angående medborgarförslag om förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Enligt anteckning i protokollet var anledningen till återremissen att ett yttrande från tekniska nämnden skulle avvaktas. I medborgarförslaget föreslås förbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Tekniska nämnden har enligt 89/12 redogjort för de regler som gäller för upplåtande av offentlig plats. Härav framgår bl a att tillstånd för skyltning m m söks hos polismyndigheten, som inhämtar yttrande från kommunen. Dessutom informerade tekniska nämnden då om att en diskussion hade förts med Innerstadsföreningen om enhetlig utformning av trottoarpratare.

2 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 290 Tekniska nämnden har nu meddelat ( 1/13) att Innerstadsföreningen har tagit fram en modell på trottoarpratare. Nämnden förordar att denna att denna modell, eller likvärdig, tillämpas i Falkenberg. Detta innebär att tekniska nämnden/stadsbyggnadskontoret vid yttranden till polismyndigheten kommer att framhålla att det är denna typ av trottoarpratare, eller "likvärdig", som ska användas. Ny återremittering Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärende på nytt, med begäran att tekniska nämnden ska komplettera med jämförelser med andra kommuners hantering av reklamskyltar och varuställ utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden har således ånyo handlagt ärendet med kompletterande uppgifter från Örebro, Borås och Varberg. Vidare har representanter från tekniska nämnden på möte med lokala handikapprådet redogjort för hur trottoarpratarna ska komma att utformas och placeras framgent och anger i sitt nya yttrande att rådet var positivt till den nya utformningen. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande gör kanslienheten en sammantagen bedömning att åtgärden att förbjuda trottoarpratare är för kraftig. Kan trottoarpratarna ha ett estetiskt och funktionellt enhetligt utseende och är framtagna i samråd med handikapprådet och som i övrigt uppfyller krav på tillgänglighet, både vad avser utformning och placering bör handlarna få ha denna möjlighet att synliggöra sin verksamhet. Kanslienheten föreslår därför att kommunfullmäktige avslår förslaget. Yrkande Jan Dickens (S) tillstyrker kommunstyrelseförvaltningens förslag. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 1 Komir 11 i.-.i IVIedborgarförslag Falkenberg Dpi fs Åoii-lsiTT g/ Ärende: Reklamskyltar och varuställ på gatumark. Falkenberg har riktlinjer för upplåtande av offentlig plats. Här framgår kravet på tillstånd för att nyttja platsen till annat än det den är avsedd för. Alltså det krävs tillstånd för att sätta ut reklamskyltar på trottoaren. Samma regler gäller även varuställ och andra hinder som äventyrar framkomligheten. Vid en kontroll genomförd första veckan i augusti 2010 och av Kommunala Handikapprådets referensgrupp i Falkenberg, hittade man drygt 60 reklamskyltar. Enligt polisens dokumentation av giltiga tillstånd, finns det bara 16 stycken. Onödiga hinder i gatumiljön är för många grupper i vårt samhälle, allt från försvårad framkomlighet till direkt livsfara. Detta gäller gångtrafikanter, cyklister, synskadade, rullstolsburna, personer med rollatorer och många fler. I samhällets strävan att åtgärda "enkeit avhjälpta hinder", har många kommuner valt att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Detta är naturligtvis ett utmärkt sätt att förbättra tillgängligheten, eliminera frestelsen til! lagbrott, underlätta tillsynen och minska renhållningskostnaderna. Så skriver Halmstads kommun: "Trottoarpratare försämrar ofta framkomligheten på gågator eller smala gångbanor och är olämpliga ur ett tillgänglighetsperspektiv. Efterlevnaden av dagens regler är ofta dålig. Polisen som är tillsynsmyndighet har svårt att hinna kontrollera att näringsidkarna följer gällande tillstånd och bestämmelser. Vid kontakt med Helsingborgs stad, som har ett förbud för reklam utanför butik, framkom att framkomligheten förbättrats betydligt och att renhållningen hade underlättats. Erfarenheten är också att efterlevnaden där har varit god och att tillsynen blivit enklare." Besfut i Halmstad: "1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att inte medge uppställning av reklamskyltar och ställ för varuexponering på platsmark i Halmstads kommun." Undertecknad, boende i Falkenberg och synskadad, vill med Hänvisning till skrivning enligt ovan, att skall besluta att inte medge uppställning av reklamskyltar och varuställ på gatumark. Detta för ökad tillgänglighet samt synskadades och många andras säkerhet.

4 ssng a ' a H "! dkapp dets re^erens 9 ru PP i Falkenberg ställer sig bakom denna Falkenberg den 20 juni 2011

5 tekniska nämnden i Falkenberg \h FALKENBERG Komplettering till medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011/338 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen. Ärende Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till tekniska nämnden i syfte att komplettera med jämförelser med andra kommuners hantering av reklamskyltar och varuställ utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås forbud mot reklamskyltar och varuställ på gatumark. Tekniska nämnden har enligt 89/12 redogjort för de regler som gäller för upplåtande av offentlig plats. Härav framgår bl a att tillstånd för skyltning m m söks hos polismyndigheten, som inhämtar yttrande från kommunen. Dessutom informerade tekniska nämnden då om att en diskussion hade förts med Innerstadsföreningen om enhetlig utformning av trottoarpratare. Tekniska nämnden har nu meddelat ( 1/13) att Innerstadsföreningen har tagit fram en modell på trottoarpratare. Nämnden förordar att denna att denna modell, eller likvärdig, tillämpas i Falkenberg. Detta innebär att tekniska nämnden/stadsbyggnadskontoret vid yttranden till polismyndigheten kommer att framhålla att det är denna typ av trottoarpratare, eller "likvärdig", som ska användas. Av kommunfullmäktiges protokoll framgår att: Jan Berge (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras och kompletteras med jämförelser med andra kommuner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, t e x Örebro. I yrkandet instämmer Per Sjövall (V), Bernt Zander (S), Sara-Lena Bjälkö (SD) och Jan Dickens (S). Claes Ljung (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Representanter för tekniska nämnden och stadsbyggnadskontorets gatu- och trafikenhet deltar vid kommunala handikapprådets sammanträden. Vi sammanträdet 28 februari 2013 lämnades information om samarbetet med innerstadsföreningen för att få enhetliga

6 tekniska nämnden i Falkenberg FALKENBERG trottoarpratare som uppfyller kraven på utformning från synskadade och placering för god framkomlighet. Handikapprådet såg positivt på förslaget om de nya skyltarna. Stadsbyggnadskontorets gatu- och trafikenhet har tillsammans med polismyndigheten kontrollerat trottoarpratare utan tillstånd i Falkenbergs centrum. Vi har besökt affärsidkare som har trottoarpratare som saknar tillstånd och affärsidkare som har tillstånd för trottoarpratare men även haft "beachflaggor". Sammanlagt 11 verksamheter saknade tillstånd och 4 hade tillstånd men hade även "beachflaggor", en verksamhet hade en "beachflagga" och saknade tillstånd. Verksamheterna informerades muntligt och skriftligt om vilka regler som gäller i kommunen. Samtliga framförde synpunkter om hur viktigt de ansåg trottoarpratarna är ur marknadsföringssynpunkt för att visa verksamheten och locka in kunder. Stadsbyggnadskontoret har kontaktat Halmstads kommun och Helsingborg kommun som inte tillåter trottoarpratare på sina gator. I Helsingborg har trottoarpratare inte tillåtits på allmän plats sedan 2002 och i Halmstad sedan Båda kommunerna uppger att problemen med trottoarpratare som finns uppsatta utan tillstånd finns kvar. När kommunen informerat de som har de otillåtna trottoarpratarna har problemen minskat, för att efter en tid öka igen. Då det är polismyndigheten som är tillsynsmyndighet har de i samarbete med kommunerna kontrollerat efterlevnaden av förbudet. Även då har problemen minskat för att sedan öka igen. I Örebro, Varberg och Borås är trottoarpratare tillåtna efter tillstånd från polismyndigheten om de uppfyller kommunernas krav på utformning och placering. På Örebro kommuns hemsida finns information om regler för trottoarpratare: "Örebro kommun och City Örebro har i samråd med handikapp- organisationer tagit fram ett alternativ till de gamla reklamskyltarna (de så kallade trottoarpratarna). Reglerna blir i stort sett de samma för den nya "överdagenskylten", det vill säga att: du måste söka tillstånd hos polisen för att ha en reklamskylt reklamskylten ska stå i direkt anslutning till entrén i butiken reklamskylten ska tas in när verksamheten är stängd (nytt) Sedan förra året är den gamla sortens trottoarpratare inte längre tillåtna eftersom de kan vara ett hinder för t.ex. synskadade." På Varbergs kommuns hemsida finns information om deras regler för trottoarpratare: "Vad är reklamskylt och varuställ: Reklamskylt skall vara av bockmodell i kraftig rörkonstruktion och kunna spärras. Yttre rörkonstruktion (siluetten) skall vara svart. Skylt får inte vara snurrande, vippande eller ha utskjutande delar som går utanför träramen.

7 tekniska nämnden i Falkenberg FALKENBERG Reklamskylt skall placeras inuti en träram på marken. Träramens höjd skall vara 15 cm för att lättare uppfattas av synskadade. Träramens färg skall vara i s.k. "Varbergsgrönt" (färgkod:ral 6012). Den fyrkantiga träramen kan ersättas med en rund metallram. Den runda metallramens höjd ska vara 15 cm och färgen mörk/svart. Hur skall reklamskylt och varuställ placeras? Reklamskylt skall placeras så att minst 1,3 meter framkomligt utrymme finns på gångbana/trottoar. Skyltens träram, samt varuställ skall placeras dikt an mot husfasad. Reklamskylt med tillhörande träram och varuställ skall tas bort efter affärstidens slut. Endast 1 reklamskylt per näringsidkare får placeras, och endast i direkt anslutning till aktuell verksamhet. Undantag kan medges om affärsverksamheten vinklar mot två gator. På gågata och gångfartsområde kan tillåtas: 1 varuställ och 1 reklamskylt. " Området kring reklamskylt och varuställ skall av tillståndsinnehavaren städas dagligen. På Örebros kommuns hemsida finns följande information: " Trottoarpratare är inte lovpliktiga men kräver ett upplåtelseavtal för att få ställas ut. Det finns en modell som ska användas för att få ställa ut trottoarpratare i Borås Stad, kontakta Tekniska förvaltningen." Ekonomi Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. Yttrande Tekniska nämnden överlämnar informationen om trottoarpratare till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 tekniska nämnden i Falkenberg Komnn.,,J K FALKENBERG '--»ntoret Dnr 89 Aö/i'3ä8/V 3 i Yttrande över medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011/338 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige. Ärende Berit Sjöholm föreslår som medborgarförslag dat att i likhet med Halmstad m.fl. kommuner skall förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Yttrande I riktlinjerna för upplåtande av offentlig plats till reklamskyltar, varuställ, uteserveringar m.m. på gatumark anges under vilka förutsättningar resp tillståndsobjekt får placeras inom gaturummet. Det krävs också tillstånd, som söks hos polisen, att utnyttja offentlig plats till annat än det den är till för, d.v.s. för gående, cyklister samt biltrafik.enligt ordningslagen skall polisen inhämta yttrande av kommunen innan tillstånd ges, om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas. Inom Falkenbergs centrum har det under de senaste åren skyltats en del utan polistillstånd. Övervakningsmyndighet är egentligen den som utfärdar tillståndd.v.s. polisen. Detta är dock inte någon prioriterad verksamhet hos polisen. Innerstadsföreningen som verkar i centrum har föreslagit att föreningen skulle ta på sig att göra en gemensam satsning för att försöka få en enhetlighet avseende centrums trottoarpratare, detta under förutsättning att trottoarpratarna fick vara kvar i gaturummet. Tekniska nämnden ställde sig vid sitt sammanträde positiv till innerstadsföreningens förslag och vill avvakta resultat av innerstadsföreningens satsning. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Falkenberg. Telefonväxel: Fax:

9 FALKENBERG 1 Trottoarpratare i Falkenberg. DnrTKN 2013/14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg Tekniska nämndens beslut 1 Förorda att en enhetlig trottoarpratare enligt modell eller likvärdig används i Falkenberg. 2 Försöket med enhetliga trottoarpratare följs upp under fes Zon-Il# ^ Ärende Innerstadsföreningen har tagit fram en modell på en trottoarpratare som ska användas i hela Falkenberg. (Bilaga TKN 1/13) Utd ra gs bestyrka n de Beslutet expedieras till: Imierstadsföreningen e-post:

10 Godkänd snodesi S0x7Ö cm Bilaga TKN 1/13

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande 1(4) 2015-08-19. Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015. Ingemar Samuelsson.

Föredragningslista. Föredragande 1(4) 2015-08-19. Kommunstyrelsen. Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015. Ingemar Samuelsson. Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer