Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola Frederik Blauenfeldt Jeppsson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scrum + XP = sant. Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola dt05kb1@student.lth.se. Frederik Blauenfeldt Jeppsson. dt06fb8@student.lth."

Transkript

1 Scrum + XP = sant Kristian Björk D06, Lunds Tekniska Högskola Frederik Blauenfeldt Jeppsson D06, Lunds Tekniska Högskola

2 Abstract Scrum och XP är två agila metoder för programvaruutveckling. Båda metoder beskriver praktiker för agil mjukvaruutveckling men ur olika perspektiv. Scrum fokuserar på att förbättra utvecklingsprocessen medan XP lägger mer tyngd på att höja kvaliteten på mjukvaran som utvecklas. Denna rapport undersöker om Scrum kan införas i ett litet XP-projekt för att förbättra utvecklingsprocessen. Många av Scrums praktiker lämpar sig speciellt bra i storskaliga organisationer, men vår studie visar att Scrum och XP är en vinnande kombination även i små projekt. 2

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Kursprojektet XP Scrum Metod Hypotes Resultat Slutsats Referenslista A1 Terminologi A2 Enkät

4 1 Inledning I moderna mjukvaruutvecklingsprojekt har agila utvecklingsmodeller blivit allt mer populära de senaste åren. Två av de mest populära är extreme Programming (XP) och Scrum. Båda modeller beskriver process och praktiker för agil mjukvaruutveckling men ur två olika perspektiv; XP ur utvecklarnas perspektiv och Scrum från projektledningsperspektivet. I många projekt används trots detta uteslutande en av modellerna utan att ge praktikerna från den andra en tanke. Från erfarenheter av att jobba i projekt som, om än inte uttalat, använder sig av praktiker från båda har vi fått en annan bild - den att de två kan fungera i symbios. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka praktiker från Scrum-modellen som passar i ett litet XP-projekt. Vissa ändringar till de olika praktiker vi har valt att studera har dock gjorts för att passa projektet. Kapitel 2 beskriver kursprojektet för studien, samt metoderna XP och Scrum. I kapitel 3 redogörs för hur studien ska gå till väga. Hypotesen för studien beskrivs i kapitel 4 och resultaten tas upp i kapitel 5. Resultaten diskuteras i vår slutsats i kapitel 6. Områdesspecifika termer är markerade i kursiv stil och förklaras närmare i texten eller i Appendix A. 2 Bakgrund XP används ofta i moderna mjukvaruprojekt men med större och globala organisationer uppkommer nya svårigheter, svårigheter som Scrum försöker lösa. Vårt mål är att studera hur väl denna kombination fungerar för utvecklingsteam av storleken 8-10 personer. Det har skrivits många artiklar och texter om hur Scrum och XP fungerar och hur användbara metoderna är. Flera studier har jämfört XP och Scrum och vägt deras för- och nackdelar mot varandra men också undersökt huruvida de kan lära av varandra eller kanske till och med kombineras. De flesta fall där detta undersökts har dock förekommit inom stora projekt som har ett behov av att organisera agil utveckling. 2.1 Kursprojektet Arbetet i projektet utförs som en del av kursen EDA260 - Programvaruutveckling i grupp. Syftet med kursen är att ge kunskaper om, och praktisk erfarenhet av, hur man samverkar i ett team för att ta fram en programvaruprodukt. Fokus ligger på metoden extreme Programming, en högiterativ, så kallad agil, utvecklingsprocess som syftar till hållbar utveckling av mjukvara. Kursen tar upp principer för samarbete med beställaren, planering, hållbar design/implementation, testning och leverans. [EDA260 10] 4

5 Kursen består av två delar: teoridelen, där den grundläggande teorin presenteras och testas, och projektdelen där teorin tillämpas i ett projekt bestående av 8-10 personer i ett utvecklingsteam. Arbetet i projektet är uppdelat på tretton tillfällen där det första är ett projektstartmöte där projektet och medlemmarna i teamet presenteras. De övriga tolv tillfällena är uppdelade över sex veckor och utgörs av ett planeringsmöte á två timmar och en laboration á åtta timmar varje vecka. Under planeringsmötet planeras veckans arbete genom att göra en tidsestimering av olika stories, krav på funktionalitet som ska ingå i programmet, som sedan prioriteras av kunden. I denna kurs är kunden en lärare vid LTH som agerar beställare av systemet och som i denna roll ställer krav på funktionalitet och användning. Efter kundens prioritering görs en uppskattning av hur mycket funktionalitet som kommer att kunna implementeras under nästa laboration och varje utvecklare får en spike att utföra tills nästa mötestillfälle. En spike är en hemuppgift med avsikten att utforska en möjlig lösning på ett problem. Laborationerna sker i en sal utrustad med tillräckligt många datorer för att förse varje par inom teamet med en egen dator. Alla datorer är placerade så att muntlig kommunikation mellan paren kan ske utan ansträngning. Vid enskilda laborationstillfällen skall kunden förses med en fungerande version av systemet, detta görs genom teamet skickar den senaste versionen av systemet till kunden innan en bestämd tid. För att möjliggöra för utvecklarna att rätta till mindre fel brukar denna deadline sättas i ett par timmar innan laborationens slut, detta gör att teamet vid dessa laborationstillfällen har mindre tid att implementera funktionalitet. 2.2 XP Begreppet extreme Programming introducerades först av Kent Beck [Beck 99]. Beck presenterar en metod för att stödja mjukvaruutveckling i moderna agila projekt. Med ett agilt projekt menas ett projekt där krav och prioriteringar kan ändras under utvecklingens gång. Beck bryter ner utvecklingen i tre olika delar: Design, Planering och Utveckling. Inom varje område rekommenderar sedan Beck ett antal metoder eller praktiker som ska följas för att försäkra att slutresultatet håller hög kvalité. För underlätta för utvecklare att jobba parallellt i ett agilt projekt förespråkar Beck några mönster som fokuserar på enkelhet och konsekvent utveckling. Bland dessa ingår Simple Design, som säger att utvecklare endast skall designa koden för att stödja den aktuella funktionaliteten och inte planera för framtiden. Det anses även viktigt att se till att refaktorisera metoder kontinuerligt och att undvika s.k. gudklasser som har allt för mycket funktionalitet inbakad. Detta ger systemet en agil design som lätt kan ändras och byggas på. Andra mönster som Common Vocabulary och Collective Codings Standard fokuserar på att få utvecklarna att använda samma "språk" så att alla kan förstå koden som skrivs och inte drar sig för att ändra i den. 5

6 Vidare förespråkar Beck att ha en representant för kunden i teamet. Representanten skall finnas tillgänglig på heltid för att hjälpa utvecklarna att producera det kunden faktiskt vill ha genom att hjälpa till med prioritering, releasegranskning och att svara på frågor. Genom att ha en kund i teamet och jobba i små iterationer får både stakeholders och utvecklare ständig feedback på arbetet. Med stakeholder menas någon som investerat i projektet. Själva utvecklingen i XP-projekt är tänkt att ske i par. Detta för att hjälpa utvecklarna att fokusera och för att få en kontinuerlig kodgranskning som höjer kodkvaliteten. Av denna anledning skall även Test-Driven Development användas, vilket innebär att tester ska skrivas för funktionalitet innan den implementeras. Alla utvecklare skall även befinna sig i samma rum under utvecklingen för att höja kommunikationen. Beck anser att goda möjligheter för muntlig kommunikation höjer kvaliteten på kommunikationen och sparar tid. XP prioriterar därför god kommunikation framför god dokumentation. 2.3 Scrum Scrum är en annan modell för mjukvaruutveckling som koncentrerar sig på att försäkra utvecklare och övriga stakeholders om att produkten som utvecklas är överskådlig, flexibel för kravändringar och framförallt rätt [Schwaber 07]. Själva termen Scrum kommer ifrån sporten rugby där det är den samling som görs vid varje återstart av spelet. Det har skrivits många artiklar om arbetssättet i Scrum och det finns inte en specifik upphovsman ansvarig för att ha grundat metoden, tvärtom finns det många som bidragit med olika delar av metoden. Men metoden kan brytas ner till tre faser: pre-game, development och post-game [Qumer 06]. I pre-game ser man över vad som behöver göras och väljer ut funktionalitet som man beräknar hinna implementera under developmentfasen. Under denna fas finns inga specifika regler för utveckling utan man gör vad som krävs för att följa planeringen. Under post-game efter varje utvecklingsiteration gör stakeholders en inspektion av systemet och gör ändringar inför nästa iteration [Schwaber 07]. I projektet finns det tre uttalade roller: Product Owner, utvecklingsteam och Scrum Master. Projektets Product Owner kan liknas vid XP's kund och är en person i teamet som är ansvarig för att representera alla stakeholders intressen, genom att förse teamet med produktkrav, deadlines och dag-till-daghjälp. Kraven sätts i en lista, kallad product backlog. Det är sedan Product Owners ansvar att kontinuerligt prioritera denna lista för att hjälpa teamet fokusera. Utvecklingsteamet skapar sedan utifrån product backlog en sprint backlog, som är en lista över funktionalitet som förväntas implementeras under sprinten, och ansvarar för att kraven implementeras. De är kollektivt ansvariga för hela mjukvaran och iterationens framgång. Scrum Master kan liknas vid en projektledare och ansvarar för att få processen att fungera [Schwaber 07]. Arbetet i ett Scrum-projekt är uppdelat i ett antal mindre iterationer (i Scrum kallat sprints) 6

7 som alla skall resultera i ett körbart system. Det som skiljer de olika iterationernas mål åt är vilken funktionalitet systemet skall innehålla vid slutet. Varje iteration börjar med ett planeringsmöte där Product Owner och utvecklingsteamet träffas. I den första delen av mötet presenterar Product Owner den högst prioriterade funktionaliteten, tillsammans med teamet skrivs sedan ett kontrakt på vilken funktionalitet som skall finnas med i systemet i slutet av iterationen. I den andra delen av mötet, där endast teamet närvarar, planeras sedan iterationen i detalj genom att dela upp funktionaliteten i tasks och utföra impact analysis. En task är en del av en story och impact analysis innebär att man analyserar hur funktionalitet som ska läggas till kan påverka befintlig funktionalitet i programmet. Efter planeringsmötet startar utvecklingen, där varje dag inleds med ett möte, daily scrum, där varje medlem svarar på tre frågor: "vad har du gjort sen förra mötet?", "vad planerar du att göra idag?" och "vilka hinder finns det för ditt arbete?" [Schwaber 07]. Iterationens sprint backlog görs tillgänglig på ett scrum board för att öka översikten över iterationens arbete. Ett scrum board är en fysisk överblick över vilken funktionalitet som ingår i iterationen och i vilken utvecklingsfas varje task befinner sig. För varje fas definieras vad som krävs för att den ska anses klar. När en task uppfyllt dessa krav flyttas den åt höger till nästa fas. En bild över vårt scrum board visas i figur 1 nedan. Figur 1. Utvecklingsfaserna för tasks på vår scrum board. Det som skiljer det vårt scrum board från ett mer typiskt är att vårt innehåller fler faser för 7

8 att poängtera processen, detta gör det enklare för noviser att försäkra sig om att alla steg för att hålla en hög kodkvalité tas. Ett typiskt scrum board brukar endast bestå av tre faser: inte påbörjad, påbörjad och klar [Kniberg 07]. Under iterationen används även en burn-down chart för att visa det kvarvarande arbetet i iterationens sprint backlog. Vanligtvis uppdateras detta diagram efter varje dags slut med en uppdaterad uppskattning av det kvarvarande arbetet. En burn-down chart ger en bra uppfattning av hur snabbt arbetet fortskrider och gör det möjligt att uppskatta när arbetet med iterationen är klart [Schwaber 07]. I figur 2 visas ett exempel på en typisk burn-down chart som visar arbetets framsteg under en iteration. Figur 2. Exempel på en Burn-down chart för en iteration som pågår under 31 dagar och innefattar 26 tasks. Varje iteration avslutas med ett sprint review meeting där teamet redovisar vad som utvecklats under iterationen. Detta är ett informellt möte och fungerar mest som en sorts sammanfattning av iterationen för både utvecklare och stakeholders. Mellan detta möte och nästa iteration håller Scrum Master ett sprint retrospective meeting med teamet där man analyserar vad som gick bra och dåligt under iterationen, samt vilka överraskningar man stötte på [Schwaber 07]. 3 Metod Många praktiker inom Scrum och XP överlappar varandra. Vi har i dessa fall valt att behålla terminologin inom XP för att undvika onödig förvirring. De praktiker från Scrum vi valt att införa i projektet är de som saknas i XP och som vi tror kan tillämpas i ett litet projekt. Vi har tagit hänsyn till att många av praktikerna inom Scrum är inriktade på projektledning för större projekt med flera parallellt arbetande team. Projektet påverkas även av att kursen har ett fast schema med begränsad tid för de olika momenten samt kursmål som skall uppfyllas. Under planeringsmötena, som representerar planning game eller sprint planning meeting, kommer vi att skapa en sprint backlog för iterationen. Vi kommer att avsätta tid för impact analysis av stories. Detta eftersom tankesättet uppmanas i XP utan att finnas uttryckligen som en praktik. 8

9 Under långlaborationerna tar vi coacher rollen som scrum master. I början av dagen anordnas en daily scrum med avsikt att samordna teamets arbete och mål. För att ge utvecklarna en överblick över hur arbetet fortgår kommer ett scrum board och en burndown chart användas. Vi kommer även att poängtera vikten av att föra god dokumentation för framtida vidareutveckling av systemet. En sprint retrospective kommer att hållas i slutet av varje laboration för att sammanfatta och utvärdera dagens arbete och resultat. Något som redan finns i kursens upplägg, men inte uttryckligen i XP, är stand-up meetings. Detta kommer vi att använda för att uppmana teamet att diskutera stora problem och designändringar. Vi kommer att utföra en anonym enkätundersökning under kursens slutskede, se Appendix B: Enkät. Syftet med denna är att vi ska försöka bilda oss en uppfattning om hur de införda Scrum-praktikerna har påverkat teamet. 4 Hypotes Det är vår uppfattning att Scrum och XP kan kombineras för att höja produktiviteten och kvaliteten i ett projekt, jämfört med om metoderna används var för sig. Vi tror även att Scrum-praktikerna kommer att höja medvetenheten i projektet för alla involverade parterna - kunden, ledningen och utvecklarna. Vår förhoppning är att genom att införa impact analysis vid tidsestimeringen under planeringsmötet kunna spara tid som går åt att föra designdiskussioner under laborationstillfället. Genom att göra en bra tidsestimering vill vi kunna garantera kunden att viss funktionalitet skall finnas tillgänglig vid varje iterations slut. Vår sprint backlog ska fungera som ett kollektivt mål med iterationen och hjälpa teamet att fokusera under laborationen. Under laborationerna kommer vi att anta rollen som scrum master och sträva efter att kunna ta ett steg tillbaka och låta utvecklingsprocessen drivas av teamet, enligt [Mar 02]. Vårt mål är att se till att processen följs och att hjälpa till om hinder för processen uppstår. Genom att organisera en daily scrum i början av dagen hoppas vi att medvetenhet sprids i grupp samtidigt som teamets ansvarskänsla för produkten ökar [Schwaber 07]. Detta eftersom alla står till svars inför varandra inom teamet och inte bara inför ledningen [Vriens 03]. Vi hoppas också att medvetenheten sprids i teamet med hjälp av stand-up meetings vid omfattande problem eller designändringar [Vriens 03]. Våra förhoppningar är att utvecklingsprocessen ska drivas främst av teamet och att vår scrum board ska underlätta detta. Vi hoppas också att vi coacher och kunden med hjälp av denna tillsammans med vår burn-down chart ska kunna få en bra översikt över arbetet. Ytterligare överblick över projektet hoppas vi att få genom att hålla en sprint retrospective i slutet av varje långlaboration. Tanken är att denna ska ge teamet och oss coacher en bild 9

10 av hur projektet ser ut, vad som gjorts under dagen och att vi tar med oss lärdomar från iterationen till den kommande. [Kniberg 07]. 5 Resultat Arbetet i projektet har fungerat bra med Scrum-praktikerna som införts. De har inte på något sätt hämmat XP-metoden utan snarare strukturerat arbetssättet på ett bättre sätt. Tidsestimeringen under första veckan satte nivån för vad kunden förväntade sig under resten av projektets gång. En överblick över teamets estimering av hur många poäng som skulle hinnas med och hur många poäng som faktiskt klarades av under iterationen visas i tabell 1. Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 Iteration 5 Iteration 6 Estimering Avklarade Tabell 1. Poängestimering och resultat per iteration Som man ser i tabellen var teamets estimering relativt bra men skiljde sig från resultatet med mellan 15-25%. Det var svårt att mäta resultaten av införandet av våra valda Scrum-praktiker i projektet. Vi utförde därför en De övriga Scrum-praktikerna var svåra att mäta rent konkret. Därför utförde vi en anonym enkätundersökning bland utvecklarna i teamet för att jämföra deras syn på vissa områden i projektet med våra förväntade resultat. Som komplement till svaren höll vi även en kort diskussion kring resultaten. Enkäten presenteras i Appendix B och resultaten av enkätundersökningen visas i tabell 2. Påstående Jag har haft en bra överblick över hur stories påverkar varandra innan jag kom till laborationen Mina spikes har gynnat teamet och inte bara varit hemläxa Det har varit teamets ansvar att driva utvecklingen framåt Jag har haft en god översikt över hur arbetet fortskridit under laborationen Jag har varit medveten om vad de övriga paren arbetat med under laborationerna Medelvärde

11 Stand-up meetings har hjälpt mig att följa designändringar I slutet av laborationen har jag haft bra koll på vad som gjorts under dagen Slutsats Tabell 2. Enkätsvar Vi fann att som väntat så kompletterar Scrum utveckling i XP-projekt bra. Scrum hjälper till med att ge feedback till kunden, se till att iterationen är välplanerad men ändå agil och visa arbetets fortgång. [Rising 00] Scrum fungerar ännu bättre i större projekt med flera utvecklingsteam, men vi tycker att det hjälpt att strukturera processen även i ett XP-projekt av denna storlek. Tidsestimeringen har fungerat bra även om det under vissa iterationer skiljde upp till 25 % jämfört med resultatet. Detta beror på att iterationerna är så pass små att även om det bara fattas en task vid slutet av dagen ger det stora utslag på jämförelsen. Teamet visade en god förståelse för hur stories påverkade designen och den främsta svårigheten de fann var att göra en detaljerad estimering på tasks. Vi tror att det är svårt att göra estimeringen bättre under en så pass kort iterationsperiod. Projektets burn-down chart var främst till för att ge projektledarna och kunden en överblick över hur arbetet framskred på en högre nivå än scrum boarden. Även här påverkade varje task kurvan mycket, vilket medförde att kurvan ibland var orörlig under långa perioder för att sedan rasa tvärt. Detta gjorde det svårt att följa utvecklingen och förutspå utkomsten av iterationen, ett exempel på detta finns i figur 3. Figur 3. Burn-down chart från iteration 2. Resultatet av enkätundersökningen i utvecklingsteamet visade att teamet upplevde att de införda Scrum-praktikerna förbättrade arbetsprocessen. Mest nöjda var teamet med daily scrum som de upplevde gav en bra överblick över vad som skulle göras under dagen, vilka hinder som fanns och vilken information som fanns att tillgå. Även om estimeringen av stories var ganska bra stötte teamet ofta på överraskningar under implementeringen av dem. Detta tyder på att den impact analysis som utfördes under planeringsmötena inte var tillräckligt omfattande. Den version av Scrum Board som vi använde oss av gav inte utvecklarna en tillräckligt bra överblick över vilka par som arbetade med vad. Teamet ansåg 11

12 att detta hade kunnat göras tydligare om tasks markerats med något som representerade paret som arbetade med dem, exempelvis foton. Det positiva med vår Scrum Board var att man kunde se om stories var påbörjade eller klara, samt att den tydligt strukturerade upp arbetsprocessen. Teamet upplevde att stand-up meetings hjälpte dem att ta beslut rörande systemets design men det var först under sprint retrospective som de fick en överblick över hur designen ändrats under dagen. XP och Scrum är lika på många sätt och stödjer båda agil programvaruutveckling. Metoderna kompletterar varandra så pass bra att vissa Scrum-praktiker blivit en naturlig del av kursprojektet. Även i team som inte uttalat använder sig av Scrum har morgonmötet och avslutande reflektioner använts för att sprida medvetenheten i teamet. Även sprint backlog och scrum boards har blivit naturliga hjälpmedel för arbetsprocessen. Många organisationer i mjukvaruindustrin har funnit att deras planering, estimering och överblick har förbättrats av att införa Scrum-praktiker i XP [Jensen 03] [Kniberg 07] [Rising 00]. Tillsammans bildar metoderna en pålitlig och högkvalitativ arbetsprocess för modern programvaruutveckling, som kräver hög flexibilitet, kvalitet och insyn i projektet. 12

13 7 Referenslista [Beck 99] Beck K. (1999). Embracing change with extreme programming. IEEE computer, 1999, vol. 32, p , Citeseer. [EDA260 10] Kursbeskrivning EDA260 - Programvauutveckling i grupp. Hämtad 21 Februari 2010 från [Jensen 03] Jensen, Zilmer (2003). Cross-continent Development Using Scrum and XP. In: Proceedings of Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 4th International Conferance, Genova, Italy, May 25-29, 2003 (p. 1014). Springer Berlin / Heidelberg. [Kniberg 07] Kniberg H (2007). Scrum and XP from the Trenches: Enterprise Software Development. Lulu.com [Mar 02] Mar K. & Schwaber K. (2002). Scrum with XP. Salisbury University, Informit.com [Qumer 06] Qumer A. & Henderson-Sellers B. (2006). Comparative evaluation of XP and Scrum using the 4D Analytical Tool (4-DAT). In: Proceedings of European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), Costa Blanca, Alicante, Spain, July [Rising 00] Rising L. & Janoff N.S. (2000). The Scrum software development process for small teams. IEEE software, 2000, vol. 17, p [Schwaber 07] Schwaber K. (2007). What is Scrum? dev.volaroint.com [Vriens 03] Vriens C. (2003). Certifying for CMM Level 2 and ISO9001 with In: Proceedings of Agile Development Conference, Salt Lake City, USA, June

14 A1 Terminologi Burn-down chart är ett diagram som visar korrelationen mellan mängden arbete som kvarstår och framstegen av teamets arbete med tiden. Collective Codings Standard innebär att utvecklingsteamet följer samma kodkonvention. Common Vocabulary innebär att man använder sig av en gemensam terminologi och vokabulär inom projektet. Daily Scrum är ett möte på 15 minuter där utvecklarna redovisar vad som gjorts sedan planeringsmötet och vad de planerar att göra under laborationen. Impact Analysis är en analys av hur implementation av ny funktionalitet kan påverka befintlig funktionalitet i ett program. Product Backlog är kundens prioriterade lista över stories. Scrum board är en fysisk överblick över vilken funktionalitet som ingår i iterationen och i vilken utvecklingsfas varje task befinner sig. Scrum Master är en person som antar rollen som projektledare och ser till att arbetsprocessen följs och att eventuella hinder elimineras. Simple Design innebär att man väljer det enklaste sättet man kan komma på för att implementera funktionalitet i ett program. Spike är en hemuppgift med avsikten att utforska en möjlig lösning på ett problem. Sprint är en utvecklingsiteration, vanligtvis av storleken 1 månad. Sprint Backlog är en lista över funktionalitet som förväntas implementeras under den nuvarande sprinten. Stakeholder är någon som investerat något i projektet. Story är ett krav på funktionalitet som programmet ska innehålla. Task är en del av en story som brutits ner i mindre delar. Test-Driven Development är en metod för utveckling av kod som innebär att enhetstester skrivs innan själva koden som ska testas skrivs. 14

15 A2 Enkät 15

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker

SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker SCRUM vs. XP en jämförelse mellan två lättviktsmetodiker Phut Tran D01, Lund Tekniska Högskola d01pt@efd.lth.se 21 februari 2006 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 1 INLEDNING... 4 2 VAD ÄR EN LÄTTVIKTSMETODIK?

Läs mer

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell.

2010-12-27 SCRUM. Vattenfallsmodellen. Analys. Design. Kod. Test. Rational Unified Process Agile. Kallas också linjär sekventiell modell. Vattenfallsmodellen SCRUM Analys Kallas också linjär sekventiell modell Introduktion Design Kod Test Rational Unified Process Agile DSDM Adaptive Software Development Crystal Feature-Driven Development

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

SCRUM och agil utveckling

SCRUM och agil utveckling SCRUM och agil utveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i.

I detta avsnitt beskrivs vart parprogrammering appliceras, hur det ska fungera och även i vilket projekt det introduceras i. PARPROGRAMMERING Mikael Möller, dt07mm5@student.lth.se 2011-02-28 Abstrakt Parprogrammering är ett arbetssätt där två programmerare arbetar tillsammans vid en dator med en uppgift. Studien behandlar frågor

Läs mer

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson

Agil mjukvaruutveckling. 1DV404, Jesper Andersson Agil mjukvaruutveckling 1DV404, Jesper Andersson Agilt? Innehållet i alla mjukvaruutvecklingsprocesser! Roller! Aktiviteter! Artefakter Processmodeller Många smaker Unified Process Kanban SCRUM normativ

Läs mer

Kanban i Extreme Programming

Kanban i Extreme Programming Kanban i Extreme Programming N. Fors och N. Hansson D06, Lunds Tekniska Högskola [niklas.fors niklas.hansson.06]@gmail.com 2mars2010 Abstract Kanban is a scheduling approach from the work philosophy just-intime

Läs mer

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin

AGILA METODER. (för oss som inte kodar) Nina Berlin AGILA METODER (för oss som inte kodar) Nina Berlin Agila värderingar 1. Individer och interaktioner framför processer och verktyg 2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 3. Kundsamarbete

Läs mer

Scrum. på fem minuter

Scrum. på fem minuter Scrum på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple method for the management of complex projects... Äldre metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte?

SCRUM. En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? SCRUM En agil projektmetod baserad på empiri - vad fungerar och vad fungerar inte? Grundprinciper Projektgruppen organiserar och planerar sitt eget arbete Fokus på verksamhetsnytta Alla krav prioriteras

Läs mer

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö

Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Sida 1/14 Tentamen Projektstyrning, Webbutvecklare, WU13, Malmö Tentamen, delkurs Projektstyrning Webbutvecklare SU13, Malmö Plats: Plushögskolan Malmö Tid: fredag 29 november 2013, kl. 9.00-12.00 Tillåtna

Läs mer

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se

Agilt arbetssätt i komplexa organisationer. Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27. www.it-huset.se Agilt arbetssätt i komplexa organisationer Välkomna! Anna Picetti, IT-HUSET 2011-10-27 Ord från en företagsledare Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav magkänslan är

Läs mer

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban

Presentation. Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Presentation Fredrik Runnsjö 1996 Utvecklare 2004 Testare ~2006 Scrum/Canban Om AddQ Mission Vi skapar affärsnytta för kunden genom specialisttjänster inom test, kvalitetssäkring och effektivisering Tjänsteområden

Läs mer

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions

Testdriven utveckling. Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions Testdriven utveckling Magnus Jonsson Siemens Medical Solutions 2 Soarian Stort projekt, ca 400 personer i projektet Distribuerad utveckling i USA, Indien och Sverige Web baserat lösning med admin client

Läs mer

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt

Therese Hansson & Magnus Jonsson. Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Motivationsfaktorer - Test inom Agila utvecklingsprojekt Magnus Jonsson & Therese Hansson Flerårig erfarenhet från ett globalt utvecklingsprojekt där vi införde Agile & Scrum metodik i hela organisationen

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP

extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP extreme Programming refactored - recension och analys av Kent Becks senaste definition av XP Måns Gunnarsson d01mg@efd.lth.se Sammanfattning Denna djupstudie består av en recension av andra upplagan av

Läs mer

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Agila Metoder. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agila Metoder Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Agila Metoder: Scrum och sprints Lean och Design Workshops Kravställning Agil Utveckling Individer och interaktioner istället för processer Fungerande

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

Agil testning i SCRUM

Agil testning i SCRUM Agil testning i SCRUM Petter Salomonsson Petter.salomonsson@addq.se Tel: 0708-398435 Kort presentation AddQ Consulting AB tydlig fokus på test och kvalitetssäkringstjänster erbjuder mycket erfarna konsulter

Läs mer

ALM Live: Scrum + VSTS

ALM Live: Scrum + VSTS ALM Live: Scrum + VSTS Explained and distilled for Everyone! Micael Herkommer micael.herkommer@inexor.se Introduktion Micael Herkommer Developer Coach & Solutions Architect INEXOR EPiServer Professional

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26

SCRUM på Riksarkivet. Magnus Welander / 2011-05-26 SCRUM på Riksarkivet Magnus Welander / 2011-05-26 Agenda Metoden SCRUM Erfarenheter från Riksarkivet Sverige Metoden SCRUM Varför agile? Källa: Standish Group Önskedrömmar Kunden vet vad de vill ha Utvecklarna

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Agile-metoder, XP och ACSD

Agile-metoder, XP och ACSD Användarcentrerad systemdesign. Föreläsning 12 Agile-metoder, XP och ACSD Stefan Blomkvist MDI / IT, stefan.blomkvist@it.uu.se & Profdoc AB www.profdoc.se www.it.uu.se/edu/course /homepage/acsd/s04 XP

Läs mer

Kursmål. Kursens delar. Obligatorisk närvaro

Kursmål. Kursens delar. Obligatorisk närvaro EDA270: Coaching av programvaruteam S1: Kursintroduktion, Agila metoder! Görel Hedin, Lars Bendix Datavetenskap LTH Kursmål Projektledning/Coaching Hur team fungerar Hur man leder/coachar team Hur man

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008

ALM Live. April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 ALM Live April 2008 Effektivare projektarbete med Visual Studio 2008 Jaha, och vem är du då? Magnus Juvas Lösningsarkitekt Transcendent Group Och vad gör ni då? Inom området ALM gör Transcendent Group

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt

Testbara krav. SAST Syd 2012-02-09. Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Testbara krav SAST Syd 2012-02-09 Ställ gärna frågor under presentationen eller efteråt Åhörarkopior distribueras efteråt Ulf Eriksson Produktägare på ReQtest Specialist på kravhantering och test Grundare

Läs mer

Distribuerad mjukvaruutveckling med extreme Programming

Distribuerad mjukvaruutveckling med extreme Programming Distribuerad mjukvaruutveckling med extreme Programming Jörgen Nilsson, d00jni@efd.lth.se February 22, 2005 Sammanfattning Denna artikel är en djupstudie skriven under en kurs i coaching av XPteam, på

Läs mer

Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum

Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum Generella riktlinjer vid distribuerad Scrum En kvalitativ studie av hur ett distribuerat projekt bedrivs med hjälp av Scrum General guidelines for distributed Scrum A qualitative study of how a distributed

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking

Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Djupstudie - Datorbaserade system för tracking Torbjörn Lundberg, dt05tl3 Joakim Svensson, dt05js8 18 februari 2008 Sammanfattning Tracking är ett hjälpmedel inom projekt för att hålla reda på information

Läs mer

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013

Teststrategier och Testcertifiering. Per Strandberg, Maj 2013 Teststrategier och Testcertifiering Per Strandberg, Maj 2013 1 Lite om Test i Allmänhet och ISTQB Certifiering Mål med testning? Förebygga fel Hitta fel eller risk Underlätta och ge stöd vid utveckling

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Agile - det moderna synsättet på mjukvaruutveckling Ordet Agile kommer från engelskan och kan närmast översättas med flexibel, dynamisk och smidig. Med det menar vi dynamiska projekt som konstruktivt kan

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Agila metoder och motivation

Agila metoder och motivation Agila metoder och motivation Varför blir man produktiv av att flytta lappar på en whiteboard? Tomas Jansson tomas.jansson@kau.se Agila metoden Scrum Sprint planning Every 24 hours Daily scrum Sprint backlog

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet

Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Scrum en fallstudie från lokala företags perspektiv Kandidatarbete i Datavetenskap Blekinge Tekniska Högskola Data och Systemvetenskapsprogrammet Daniel Henrysson Sammanfattning Genom en fallstudie ville

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning

SAST Q1. Som att börja arbeta på ett nytt jobb. Testautomatisera med Modell-baserad testning SAST Q1 Som att börja arbeta på ett nytt jobb Testautomatisera med Modell-baserad testning Christina Nordström Kristian Karl Christina Nordström Test sedan 1996 Aldrig testautomatiserat Enhetschef Testenheten

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Scrum: en analys av praktik och problematik

Scrum: en analys av praktik och problematik Uppsala universitet Inst. för informatik och media Scrum: en analys av praktik och problematik Philip Jungstedt, Charlie Moy Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum: 2015-05-25 Sammanfattning Agila

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09

Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Swedish Software Testing Board (SSTB) International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Agile Tester Certificate in Software Testing Övningstenta, examinationsfrågor 2015-03-09 Tillåten tid:

Läs mer

Kan industrin ta lärdom av Scrum?

Kan industrin ta lärdom av Scrum? Kan industrin ta lärdom av Scrum? PATRIK ENGLESSON JOAKIM WRETSKOG MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2015 Kan industrin ta lärdom av Scrum? En fallstudie av ett traditionellt

Läs mer

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter

Modell för agil utveckling och förvaltning av produkter Beslutsdatum: 2014-07-23 MDH 1.1-396/14 1 (4) Beslutande: Förvaltningschefen Ansvarig för tillämpning: Förvaltningschef Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Processbeskrivning Datum för ikraftträdande:

Läs mer

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se

Agil utveckling ställer nya krav på upphandling. Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Agil utveckling ställer nya krav på upphandling Roland Bäcklin, Jaybis Konsult AB roland.backlin@jaybis.se Roland Bäcklin Tidigare: Utvecklare, Systemarkitekt, Projektledare, CTO, CIO, Riksinstruktör,

Läs mer

på ett stort spelföretag Andreas Ström

på ett stort spelföretag Andreas Ström på ett stort spelföretag Andreas Ström - Spelföretag som är B2C och B2B orienterat. Bygger en pokerplattform som säljs och driftas som en tjänst till andra företag. - Grundades 1999 i Uppsala - Scrum sedan

Läs mer

Lean software development och lättrörlig utveckling

Lean software development och lättrörlig utveckling Lean software development och lättrörlig utveckling TOBIAS FORS & MIKAEL LUNDGREN Agenda Vi vill visa: Ett pågående paradigmskifte i mjukvaruvärlden Nämligen: Lean: en teoribas för lättrörlig utveckling

Läs mer

Från traditionellt till agilt

Från traditionellt till agilt Från traditionellt till agilt En studie i hur en agil metod kan introduceras i ett företag Felix Hall, dt05fh0, Aron Lidé, dt05al1 2 mars 2010 Sammanfattning In this paper the authors discuss strategies

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

SCRUM & sprint-retrospektiv

SCRUM & sprint-retrospektiv - användandet av sprint-retrospektiv, dess utformning och relevans för kontinuerlig förbättring. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2011 Författare: Christian Andersson

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion DANIEL LYNGMAN MARTIN TALLS MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning Stockholm, Sverige 2010 Lean

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Agile i ett större sammanhang

Agile i ett större sammanhang Agile i ett större sammanhang Thomas Nilsson http://www.responsive.se http://www.responsive.se/thomas Agile Developer, Coach & Mentor Vad driver kostnaden? 1) Felaktig funktionalitet Inkluderande missuppfattningar,

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle

Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - 2012-05-29. Akademin industri och samhälle Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt - En studie av Scrums - relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion Christilinda Göstasson 2012-05-29 Akademin industri

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Agila Organisationer

Agila Organisationer Att förändra f och leda Agila Organisationer m.thelin@jaybis.se *Utveckla agil def: Agila organisationer förändra och led! Förändra Möjliggör med ett Core Team Involvera Vision Utbilda Aktivitetsbacklogg

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

2009-02-02. Verktyg för agil systemutveckling. Vad är ett verktyg? Olika typer av verktyg för mjukvaruutveckling. Vad kan ett bra verktyg tillföra?

2009-02-02. Verktyg för agil systemutveckling. Vad är ett verktyg? Olika typer av verktyg för mjukvaruutveckling. Vad kan ett bra verktyg tillföra? Vad är ett verktyg? Verktyg för agil systemutveckling Individuals and interactions over processes and tools - The Agile Manifesto Papper, penna, linjal CAD-program Skruvmejsel Skruvdragare Etc 1 2 Vad

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten

Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten AGIL UTVECKLING ETT KOMPENDIUM FRÅN CS Agil utveckling ger system som uppfyller kraven. Och det blir roligare att arbeta i projekten 1 DET 2 UTMANINGARNA med agil utveckling. HÄR ÄR AGILT Flexibilitet,

Läs mer

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager

Workshop Innoveta. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice. Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Workshop Innoveta Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice Annika Nåfors Mats Weidmar Michael Fager Dagordning Innoveta projektet Systemutveckling med Scrum metoden

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson Anders Persson Anders har en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Han har 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, främst från Telekommunikation och CAD / CAM industrin. Anders är en erfaren verksamhetsutvecklare

Läs mer

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel

Kursinformation. Metodik för programvaruutveckling. Utvecklingsprocessen för programvara. Innehåll. Processmodell. Exempel Kursinformation Metodik för programvaruutveckling Föreläsning 3 Latex ok för litteraturstudierapport (prata med mig bara) Nästa föreläsning är av Björn Regnell (jag är med också) Presentationer imorgon

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström.

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Författare Per Johansson, Henrik Wallinder Generellt Helhetsintrycket från genomläsning av uppsatsen

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Examensarbete+! vid$csc,$kth!

Examensarbete+! vid$csc,$kth! Examensarbete+! vid$csc,$kth! EFFEKTIV MJUKVARUUTVECKLING MED CONTINUOUS INTEGRATION OCH AUTOMATISERING EFFECTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT WITH CONTINUOUS INTEGRATION AND AUTOMATION Nyholm, Tobias E-postadress

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer